Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Haziran 2003

CUMA

Sayı : 25130

 YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4861 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4864 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5632 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2003/5699 Kanuni Ödeme Süresinden Önce Ödenen Amme Alacağı İçin Uygulanan Erken Ödeme İndirimi Oranlarına İlişkin Karar

2003/5700 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Cezanın Kaldırılması Kararları

Hükümlü Bekir Sıtkı KEÇECİ’nin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/78)

Hükümlü İbrahim GEZİCİ’nin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/79)

Atama Kararları

Bayındırlık ve İskan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 65 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Genelge

2003/36 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

— Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/4)

— Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 30)

— Çanakkale İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması, Sondaj Yapılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin Uygulanmasına Dair Karar (No: 2003/1)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu,

Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu,

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silâhlı

Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun

Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun

      Kanun No. 4861                                                                                                                         Kabul Tarihi : 28.5.2003

MADDE 1. - 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 7.7.1971 tarihli ve 1424 sayılı Kanunla değişik 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 67. - Türk Silâhlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları;

a) Astsubay meslek yüksek okulları,

b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarıdır.

MADDE 2. - 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

II - Temin ve yetiştirme

Madde 68. - Muvazzaf astsubay olabilmek için;

a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya,

b) Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 28 yaşından, daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 26 yaşından gün almamış olmak; yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak ve uygulanacak temel askerlik eğitimini başarı ile bitirmek gereklidir.

Astsubay hazırlama okulları:

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulması halinde astsubay meslek yüksek okullarına kaynak oluşturacak astsubay hazırlama okulları açılabilir. Bu okullara en az ilköğretim okulu mezunu olanlar alınır. Astsubay hazırlama okullarının müfredat ve programları, Millî Eğitim Bakanlığının orta öğretim okullarına ait müfredat ve programları esas alınarak hazırlanır.

b) Astsubay hazırlama okullarına girişte aranacak nitelikler ile bu okullarda verilecek eğitim ve öğrenimin süre ve şekilleri, öğrencilerin azamî öğrenim süresiyle görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

c) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.

d) Astsubay hazırlama okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde öğrencilik niteliğini kaybederler :

1) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlâk notunu kaybedenler.

2) Yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde askerî öğrencilik niteliğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler.

3) Öğrenimlerini bu Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süre içinde tamamlayamayanlar.

4) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre askerî öğrenci olarak öğrenimine devam imkânı kalmayanlar.

5) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.

6) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.

e)  (d) bendi gereğince öğrencilik niteliğini kaybedenlerin Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişikleri kesilenlere Devlet tarafından yapılan masraf, faizi ile birlikte ödettirilir. Bu borçlar, askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişkisi kesilenler, muvazzaf subay veya astsubay olarak tekrar Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmetine alınamazlar.

f) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin okulla ilişiklerinin kesilmesi ve ilişikleri kesilenler ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Astsubay meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar, bunların tâbi tutulacakları seçme sınavlarına ilişkin usul ve esaslar ile temel askerlik eğitimiyle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.

Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.

Bu şekilde ilişiği kesilenler başka askerî öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.

Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır.

MADDE 3. - 926 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 79. - Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme sonucunda bir yıldan artan miktarlar, tam yıla çıkarılır.

Üstün başarı kıdemi alan üstçavuş, kıdemli üstçavuşlar ile başçavuşların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.

Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, temel askerlik eğitimini başarıyla bitirip muvazzaf astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmalar hariç olmak üzere astsubay meslek yüksek okullarından yıl itibariyle fazla olan öğrenim süreleri, kıdemlerinden sayılır ve bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.

MADDE 4.- 926 sayılı Kanunun 3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 82.- Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile yapılır.

Astsubay meslek yüksek okullarını başarı ile bitirenler ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan başarılı olanlar, o yılın 30 Ağustos tarihinde astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

Astsubay nasbedilenlerin 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre yerine getirdikleri muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

MADDE 5.- 926 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlilik derecesine göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlilik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıda belirtilmiştir:

1) Astsubay meslek yüksek okulu mezunları.

2) Uzman jandarmalıktan astsubay olanlar.

3) Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar.

4) Kıt’a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar.

5) Sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubay olanlar.

6) Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar.

7) Sözleşmeli astsubaylar.

MADDE 6.- 926 sayılı Kanunun 9.8.1993 tarihli ve 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ön lisans seviyesinde öğrenim almış astsubaylardan subay nasbedildikten sonra lisans tamamlayanlar veya en az dört yıl veya daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirenlerin intibakı, personelin mezun olduğuna dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilave edilerek yapılır. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz.

MADDE 7.- 926 sayılı Kanunun 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanun ile değişik 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Durumları yukarıdaki fıkralara uyanlar ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılanlar hariç), her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak, ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği yıldaki masraf değerleri üzerinden tazminat olarak öderler. Öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.

MADDE 8.- 926 sayılı Kanunun 9.8.1993 tarihli ve 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 115.- Harp okulları, yurt içi ve yurt dışı fakülte ve yüksek okul askerî öğrencileri ile astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri; yemin ettikten itibaren birinci yıl sonuna kadar okul masraflarını ödedikleri takdirde istifa edebilirler.

Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin ettikten itibaren astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içerisinde Devlet tarafından kendilerine yapılan masrafları ödemek kaydıyla istifa edebilirler.

MADDE 9. - 926 sayılı Kanunun 3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının 28.6.2001 tarihli ve 4699 sayılı Kanun ile değişik (c) bendinin sonuna aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK - VIII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri takdirde, mezun olduklarına dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilâve edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır.

Uzman jandarma ve uzman erbaşlardan muvazzaf astsubaylığa nasbedilenlerden, nasbedildikleri astsubay çavuş rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar; daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri astsubaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki derece ve kademe aylıkları, daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece ve kademe aylıklarına eşit veya fazla hâle gelince, emsali astsubaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.

MADDE 10. - 926 sayılı Kanunun 6.11.1996 tarihli ve 4205 sayılı Kanun ile değişik 143 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

d) Astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerine, bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının;

Hazırlama okulu birinci sınıfta

% 40'ı,

Hazırlama okulu ikinci sınıfta

% 45'i,

Hazırlama okulu üçüncü sınıfta

% 50'si,

Meslek yüksek okulu birinci sınıfta

% 80'i,

Meslek yüksek okulu ikinci sınıfta

% 85'i,

Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlara, bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının % 90'ı tutarında harçlık ödenir. 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

MADDE 11. - 926 sayılı Kanuna ekli EK-VIII sayılı Cetvelden sonra gelmek üzere aşağıdaki EK - VIII/A sayılı Cetvel (Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezunu ve Fakülte, Yüksek Okul veya Meslek Yüksek Okulunu Bitirerek Temel Askerlik Eğitiminde Başarılı Olup Astsubay Çavuşluğa Nasbedilen Astsubaylar İçin Aylık Gösterge Tablosu) eklenmiştir.

EK - VIII/A Sayılı Cetvel

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE,

 YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK

TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY

ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE

TABLOSU

 

 

KADEMELER

 

Dereceler

Rütbeler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

II. Kad. Kd. Bçvş.

1320

1380

1440

2

Kad. Kd. Bçvş.

1155

1210

1265

1320

1380

1440

3

Kd. Bçvş.

1020

1065

1110

1155

1210

1265

1320

1380

4

Kad. Bçvş.

915

950

985

1020

1065

1110

1155

1210

5

Bçvş.

835

865

895

915

950

985

1020

1065

1110

6

Kd. Üçvş.

760

785

810

835

865

895

915

950

985

7

Üçvş.

705

720

740

760

785

810

835

865

895

8

Kd. Çvş.

660

675

690

705

720

740

760

785

810

9

Çvş.

620

630

645

660

675

690

705

720

740

 

MADDE 12. - 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 29. - Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ile fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay nasbedilenlerden subay olanlar hariç olmak üzere diğer astsubaylardan subay nasbedildikten sonra fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirenlerin intibakı; personelin bu okulları bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine;  iki  yıl  süreli yüksek öğretim için bir kademe; üç yıl süreli yüksek öğretim için iki kademe; dört yıl süreli yüksek öğretim için bir derece ilâve edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları hâlinde, intibak işlemleri, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı yapılan intibak işlemleri toplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz.

MADDE 13. - 18.3.1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Astsubaylığa geçirilme

Madde 15. - Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman erbaşlardan, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

1) Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,

2) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

3) Başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak,

4) Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

5) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

6) Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

b) Bu bentteki şartları sağlayan uzman erbaşlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksek okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

1) Astsubay meslek yüksek okullarının bağlı olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise veya dengi okullardan mezun olmak,

2) Uzman erbaş olarak en az bir yıl hizmet etmek,

3) Sözleşme süresi içinde müracaatta bulunmak,

4) Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak,

5) Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavında başarılı olmak,

6)  926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre; astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenim ve eğitimin süre ve şekilleri bakımından, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa tâbi tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. Uzman erbaşlardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksek okullarında veya tâbi tutulacakları temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman erbaşlık statüleri devam eder, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksek okullarında yatılı olarak öğrenim görmeleri ile ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.

Astsubay meslek yüksek okullarında veya tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olamayanlar ile kendi isteği ile ayrılanlardan, istekli olan ve uzman erbaş olmak için gerekli olan şartları kaybetmemiş olanlar, bu Kanun hükümlerine göre uzman erbaş olarak hizmete devam ettirilirler.

Bu madde hükümlerine göre uzman erbaşlardan astsubaylığa geçirilenler, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tâbi olurlar. Bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri, astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.

MADDE 14. - 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman erbaş olarak en az bir yıl hizmet etmiş olan ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan uzman erbaşlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

a) Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az lise veya dengi okulları bitirmek,

b) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

c) Başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak,

d) Yönetmelikte belirtilecek sınavlarda başarılı olmak,

e) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

f) Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

MADDE 15. - 28.5.1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 26.2.1992 tarihli ve 3777 sayılı Kanun ile değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 18. - Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir :

a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,

2. Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

3. 28 yaşından gün almamış olmak,

4. En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,

5. Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

6. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

7. Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

b) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksek okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

1. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise veya dengi okullardan mezun olmak,

2. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde en az uzman jandarma birinci kademeli çavuş rütbesinde olmak,

3. Uzman jandarma olarak üçüncü hizmet yılını tamamlamış, altıncı hizmet yılını bitirmemiş olmak,

4. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak,

5. Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavında başarılı olmak,

6. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler ile ilgili Yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre; astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenim ve eğitimin süre ve şekilleri bakımından, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa tâbi tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. Uzman jandarmalardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksek okullarında veya tâbi tutulacakları temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman jandarma statüleri devam eder, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksek okullarında yatılı olarak öğrenim görmeleri ile ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.

Bu madde hükümlerine göre uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenler 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tâbi olurlar. Bunların uzman jandarmalıkta geçen hizmet süreleri, astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.

Uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenlerin mecburî hizmet süreleri, astsubay meslek yüksek okulunda geçen süreleri hariç tutulmak üzere, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren onbeş yıldır.

Astsubay meslek yüksekokullarından başarısızlık nedeniyle veya kendi isteği ile ayrılan uzman jandarmalar, görevlerine iade edilirler. Bunların rütbe bekleme süreleri, okulda geçen süre kadar uzatılır, okulda geçen süreler mecburî hizmetlerinden sayılmaz.

Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayamayan uzman jandarmalar, görevlerine iade edilirler. Bunların bulundukları rütbede bekleme süreleri, bir yıl uzatılır.

MADDE 16. - 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman jandarma çavuş olarak en az bir yıl hizmet etmiş olan ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan uzman jandarmalardan; Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az lise veya dengi okulları bitirmek,

2. Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

3. Başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak,

4. En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,

5. Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

6. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili Yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

7. Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

MADDE 17. - 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 10 uncu maddesinin 6.7.2000 tarihli ve 604 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Akademi Kurulu; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, ana bilim dalı başkanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri, sağlık astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının yüksek bilim konseyi üyeleri arasından bir yıl süre ile görevlendireceği en fazla on öğretim üyesinden oluşur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının bulunmadığı hallerde dekan, Kurula başkanlık eder.

MADDE 18. - 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 92 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Fakülte ve yüksek okul öğrencileri ile harp okulu öğrencilerine subaylar gibi; astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlara astsubaylar gibi muamele olunur.

MADDE 19. - 211 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin (a) fıkrası ile 22.11.1990 tarihli ve 3683 sayılı Kanun ile değişik (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Astsubay meslek yüksek okulları, fakülte ve yüksek okullar ile harp okullarında okuyan askerî öğrenciler ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun uygulaması bakımından askerlik yükümlülüğü altına girmiş sayılır ve diğer askerlere uygulanan hükümler bunlara da aynen uygulanır.

b) Bütün askerî öğrenciler, subaylara; astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar, aynı zamanda astsubaylara karşı ast durumunda olup, askerî öğrencilerin, belirtilen hallerin dışında, gerek kendi aralarında gerekse erbaş ve erlere karşı astlık ve üstlük ilişkileri yoktur.

MADDE 20. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının 29.6.1978 tarihli ve 2168 sayılı Kanun ile değişik (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

j) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar;

Fakülte veya yüksek okullar ile meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenler;

MADDE 21.- 5434 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 29.6.1978 tarihli ve 2168 sayılı Kanunla değişik (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.

Bunların 31 inci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklarından kesenek alınmaz.

Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması nedeniyle doğacak borçlanmaya ait borç miktarı, göreve başladıkları tarihteki rütbeleri aylığının emekli keseneğine ait unsurları ve borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas alınarak hesaplanır. Borç miktarına ait kesenek ilgilinin aylığından kesilerek, karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir.

Ancak, yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması nedeniyle yapılacak borçlanma tahakkukunun bir yıllık deneme süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde yapılması şarttır. Tahakkukun altı aylık sürenin bitiminden sonra yapılması durumunda, borç tahakkuku, tahakkukun yapıldığı tarihteki hükümler dikkate alınarak yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılır. Deneme süresi içerisinde veya bitiminde, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen kişiler, yüksek öğrenim süresini borçlanamaz.

MADDE 22. - 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin 28.6.2001 tarihli ve 4699 sayılı Kanunla değişik altıncı fıkrası ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile astsubay meslek yüksek okullarında sınıfını geçemeyen Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu askerî öğrencilerin, fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müddetlerinden indirilir. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlerin, normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiilî hizmet müddetinden sayılmaz.

Bu okulları tamamlayamayarak ayrılanların ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan bu eğitimi tamamlayamayarak ayrılanların buralarda geçen öğrenim ve eğitim müddetleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz.

MADDE 23. - 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) Harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenciler ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan eğitimlerini tamamlayamayarak ayrılanlar (Yalnız öğrenci aylıklarından kesilen miktarlar);

MADDE 24. - 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı  Askerlik  Kanununun  20.11.1984 tarihli ve 3081 sayılı Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin 21.5.1992 tarihli ve 3802 sayılı Kanunla değişik (13) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

13. Harp okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve astsubay meslek yüksek okulları veya Türk Silâhlı Kuvvetleri adına okudukları üniversite, fakülte veya yüksek okullardan ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Bu yükümlüler mutlaka temel askerlik eğitimine tâbi tutulur. Ancak, harp okullarında geçen sürenin muvazzaf askerlik hizmet süresini karşılaması halinde, bunlar, temel askerlik eğitimine tâbi tutulmadan yedeğe geçirilirler.

GEÇİCİ MADDE 1. - 11.4.2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa göre kurulacak astsubay meslek yüksek okullarının ilk mezunları astsubay nasıp edilinceye kadar geçecek süre içerisinde kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak astsubaylar, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre temin edilebilir.

MADDE 25. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/6/2003  

—— • ——

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun

Kanun No. 4864                                                                                                                           Kabul Tarihi : 29.5.2003

MADDE 1. — 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 13 üncü maddesinin (a) bendinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yapılacak asıl işlemlere esas olmak üzere, fen kurulları tarafından düzenlenen teknik mahiyetteki hasar tespit raporlarına mahallî ilân tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir ve hasar tespit raporları ancak asıl işlemlerle birlikte dava konusu edilebilir. Gayrimenkulleri kesin bir şekilde hasarsız olarak tespit edilenlerin veya gayrimenkullerinin hasar tespiti hiç yapılmayanların, yargı yoluna gitmeden önce, mahallî ilân tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili idareye başvurmaları zorunludur.

MADDE 2. — 7269 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kanundan faydalanmak suretiyle inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılacak yardıma ilişkin olarak mahallî ilân tarihinden itibaren iki ay içinde mahallin en büyük mülkî amirine yazılı başvuruda bulunmaları ve taahhütname vermeleri zorunludur. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bu süreyi bir ay uzatmaya yetkilidir. Bu müracaatın yapılmasında ve alınmasında hasar tespit raporlarında yer alan hasar oranlarına bakılmaz.

MADDE 3. — 7269 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hasarlı bina veya işyeri sigortalı ise yapılacak yardımdan sigorta tutarı indirilmez.

MADDE 4. — 7269 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Birinci fıkrada belirtilen bina, arsa ve araziler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak devredilebilir.

MADDE 5. — 23.7.1995 tarihli ve 4123 sayılı Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tabiî afete maruz kalan yörelerdeki belediyeler ile özel idarelere, maruz kaldıkları hasar ve tahribatları gidermek amacıyla, 7269 sayılı Kanunun 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesi çerçevesinde özel hesaplarda toplanan kaynaklardan yardım yapılabilir. Bu yardımların miktarı, hasar ve tahribat oranları dikkate alınarak Maliye Bakanının uygun görüşü üzerine, Bayındırlık ve İskân Bakanınca tespit edilir.

MADDE 6. — 4123 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tabiî afet nedeniyle ödenen veya ödenecek sigorta tazminatları, Devletçe ödenen yardımlardan düşülmez.

MADDE 7. — 4123 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — 27.1.2003 tarihinde Tunceli-Pülümür ve çevresinde, 10.4.2003 tarihinde İzmir-Urla, Seferihisar ve çevresinde ve 1.5.2003 tarihinde Bingöl ve çevresinde meydana gelen depremler sonucunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı fen heyetleri tarafından belediye sınırları ile mücavir alanlarında belirlenen ağır hasarlı veya yıkık konut sahibi afetzedelere veya afetzedelerin kuracakları kooperatiflere, kendi arsaları veya tespit edilecek arsalar üzerinde yapılacak konutlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığı ile kredi verilebilir. Bu alanlarda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından afetzedeler için konut, her türlü alt yapı ve sosyal donatılar ile ağır hasarlı veya yıkık işyeri sahibi afetzedelere toplu işyeri yapılabilir veya yaptırılabilir. Orta hasarlı olduğu belirlenen konut veya işyeri sahibi afetzedelere ise, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından güçlendirme projesi ve onarım işleri için kredi verilebilir. Söz konusu kredilerin kullandırılması, geri dönüşü ve yapılacak konut ve işyerlerinin afetzedelere tahsisine ilişkin usul ve esaslar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yukarıdaki fıkranın uygulanması için gerekli malî kaynak; Bütçeden aktarılacak ödenekler, 7269 sayılı Kanunun 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde toplanan nakdî bağış ve yardımlar ile yurt dışından sağlanan her türlü dış kredi ve hibelerden sağlanır.

Afetzedeler için konut yapımına yönelik aynî bağışlar, yardımlar ve yurt dışından sağlanan her türlü dış kredi ve hibeler ile ilgili iş ve işlemler Bayındırlık ve İskân Bakanlığının koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülür ve sonuçlandırılır.

Afetzedelere konut ve işyeri yapımı amacıyla tespit edilen alanlarda arsa ve arazi temininde 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 21, ek 9 ve ek 10 uncu maddelerindeki hükümler uygulanır. Bu şekilde temin ve tahsis edilen arsa ve araziler Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Bu araziler üzerinde imar mevzuatındaki kısıtlamalara bağlı kalmaksızın harita, her türlü imar ve parselasyon planları Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır ve onanır.

Bu madde uyarınca temin edilecek arsa ve araziler ile yeniden inşa edilecek veya onarılacak alt ve üst yapılarla ilgili; harita, imar ve parselasyon planları, ifraz, tevhit, tescil, ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler, verilecek beyanname, taahhütname ve sözleşmeler ile tapu ve kadastro müdürlükleri dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işlemler her türlü vergi, resim, harç, fon, pay ve ücretten muaftır.

Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılır.

MADDE 8. — 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 5. — Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca uygulama yapılacak yerlerde ihtiyaç olması halinde Başkanlıkça gerekli birimler kurulabilir. Bu birimlerde Başkanlık personeli görevlendirilebilir. Gerektiğinde valilik, belediye ve diğer kamu kurumları personelinden ihtiyaç duyulanlar Başkanlığın talebi üzerine kurumları tarafından bu birimlerde geçici olarak görevlendirilirler. Uygulamanın tamamlanmasını müteakip bu birimler kaldırılır ve personeli kurumlarına iade edilir.

MADDE 9. — 2985 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 3. — 3.2.2002 tarihinde Afyon ve civarında meydana gelen deprem sonucunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı fen heyetleri tarafından belediye yerleşim alanlarında belirlenen ağır hasarlı ve yıkık konut sahibi afetzedelerin kuracağı kooperatiflere, kendi arsaları veya toplulaştırma sonucunda elde edilecek arsalar üzerinde yapılacak konutlar için Toplu Konut İdaresi aracılığı ile kredi verilir. En az % 70 seviyesinde tamamlanmış ve depremde yıkılan veya ağır derecede hasar gören konut veya işyeri kooperatiflerine de, her bir üyeleri için en fazla bir konut ve bir işyeri olmak üzere, hasarları oranında Toplu Konut İdaresi aracılığı ile kredi verilir. Söz konusu kredinin kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir ve Başbakan onayı ile yürürlüğe girer.

Afetzedelerin konut veya işyeri yapacakları alanlarda arsa ve arazi temininde 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 21, ek 9 ve ek 10 uncu maddelerindeki hükümler uygulanabilir. Bu şekilde temin ve tahsis edilen arsa ve araziler Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Bu arsa ve araziler Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından birinci fıkra kapsamında kredilendirilecek kooperatiflere maliyet bedeli üzerinden devredilir. Maliyet bedelinin hesaplanmasında harca esas değerin beşte biri taşınmaz malın iktisap bedeli kabul edilir.

Birinci fıkra gereği verilecek konut ve işyeri kredileri için gereken 70 trilyon TL. Toplu Konut İdaresine; alt yapı ve toplulaştırma işlemleri için ihtiyaç duyulan 50 trilyon TL. ise Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokol çerçevesinde kullandırılmak üzere Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine aktarılır.

Söz konusu tutarların harcanmayan kısmı ile kredi olarak kullandırılan kısmının geri dönüşü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilir ve tahsilini müteakip bir ay içerisinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesindeki afet tertibine özel ödenek kaydedilmek üzere Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.

Bu madde uyarınca yeniden inşa edilecek veya onarılacak yapılarla ilgili ihale, sözleşme, ruhsatname ve sair işlemler ve bu uygulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları sözleşmeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

MADDE 10. — 2985 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — 28.3.2001 tarihli ve 2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilen varlıklarla ilgili iş ve işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükler; 14.12.2001 tarihinden önceki dönem için Bankaya, bu tarihten sonraki dönem için Başkanlığa aittir.

MADDE 11. — 1.5.2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6. — 2 nci maddenin (h) bendinde ve 10 uncu maddenin (c) bendinde belirtilen, kalkınma, bölge ve metropoliten imar planlarına uygun olarak yapılan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları ve bunlara ait değişikliklerle ilgili olarak, 8.5.2003 tarihinden önce onaylanmak üzere Bayındırlık ve İskân Bakanlığına intikal ettirilmiş bulunan planlarla ilgili iş ve işlemler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca tamamlanarak onaylanır.

MADDE 12. — 3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — 1.5.2003 tarihinde Bingöl İlinin merkez ve ilçelerinde meydana gelen deprem nedeni ile;

a) Bingöl trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescilli olan taşıtları ile Bingöl merkez ve ilçelerinde depremin meydana geldiği tarihte ikametgâhının bulunduğunun tevsiki şartı ile Bingöl trafik tescil kuruluşu dışındaki diğer illerde kayıt ve tescilli olan taşıtlar, ek motorlu taşıtlar vergisinden,

b) Bingöl İlinin merkez ve ilçelerinde bulunan bina, arsa ve araziler ek emlak vergisinden,

Müstesnadır.

MADDE 13. — Bu Kanunun 3 üncü maddesi 17.8.1999 tarihinden, 10 uncu maddesi 14.12.2001 tarihinden, 12 nci maddesi 11.4.2003 tarihinden, diğer maddeleri ise 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/6/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-8676

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

27. KKTC Uluslararası Fuarı’nın açılış törenine katılmak üzere, 6 Haziran 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-105-2003-661

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8676 sayılı yazınız.

27. KKTC Uluslararası Fuarı’nın açılış törenine katılmak üzere, 6 Haziran 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-8677

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

27. KKTC Uluslararası Fuarı’nın açılış törenine katılmak üzere, 6 Haziran 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan               

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-106-2003-662

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8677 sayılı yazınız.

27. KKTC Uluslararası Fuarı’nın açılış törenine katılmak üzere, 6 Haziran 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


Atama Kararları

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4304

1 — İller Bankası Genel Müdürlüğünde;

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Etüd Plan ve Yol Dairesi Başkanlığına M. Bahaettin KAPTAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

5 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            Z. ERGEZEN

          Başbakan                              Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4311

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü I inci Hukuk Müşavirliğine, aynı yer Hukuk Müşaviri Ufuk BAYAZIT’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

5 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          Dr. M. H. GÜLER

            Başbakan                           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Millî Savunma Bakanlığından:

Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 65 inci

Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 5/2/2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle değişik 65 inci maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Noksan hizmetlerini ikâmet ettikleri il/ilçe askerlik şubeleri veya jandarma komutanlıklarında tamamlamakta olan erbaş ve erlere, il/ilçe mülkî sınırları içinde ikâmet ettiklerini yazılı olarak bildirdikleri üçüncü fıkrada yazılı kanunî yakınları yanına beşinci fıkradaki gün sınırlamasına bağlı kalınmaksızın noksan hizmet sürelerinin her günü için ulaşım imkânları dikkate alınarak askerlik şubesi başkanları veya il/ilçe jandarma komutanları tarafından mesai bitiminden ertesi günün mesai başlangıcına kadar gece yatısı izni verilebilir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümleri Millî Savunma Bakanı yürütür.

—— • ——

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esasları belirlemek, alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki her türlü zararları önleyecek düzenlemeleri yapmaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik alkol, alkollü içkiler ve metanolün iç ve dış ticareti, dağıtımı ve fiyatlandırılması ile izin, izleme ve denetim usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4619 sayılı Kanun ile değişik 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurul: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunu,

Kurum: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Teknik düzenleme: Bir ürünün ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

Alkollü içki: Hacmen % 0,5 ve daha fazla alkol içeren bira, şarap ve Türk Gıda Kodeksinde yer alan distile alkollü içkiler ile bu kodekste yer almamakla birlikte belirtilen sınırlama dahilinde alkol içeren diğer alkollü içecekleri,

Alkol: Etil alkolü,

Gıda alkolü: Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde tanımlanan tarımsal kökenli etil alkolü,

Sanayi tipi etil alkol: Piyasaya denatüre edilmiş olarak arz edilen diğer etil alkolleri,

Alkollü karışım: Alkollü içki tanımı dışında kalan ve içinde hacmen % 60 ve daha fazla etil alkol içeren her türlü karışımı,

Tarımsal kökenli distilat: Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği eki listede yer alan tarımsal ürünlerin alkol fermantasyonundan sonra distilasyonu yoluyla elde edilen, tarımsal kökenli etil alkol özellikleri taşımayan, kullanılan hammaddenin koku ve tadını muhafaza eden distilatı,

Bandrol: Piyasaya arz edilecek alkol ve alkollü içkilerin iç ambalajına uygulanan ve Kurumun gözetim, denetim ve uygunluğunu ifade ve işaret eden ürün satış belgesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Alkol ve Alkollü İçkilerin Dış Ticaretine İlişkin Esaslar

 

İthalat

Madde 5 — Piyasaya arz edilecek, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendi içeriği ekli listede (Ek-1) kayıtlı alkol ve alkollü içkilerin ithalatında, firmalar Kurumdan firma ve ürün markası bazında ithalata uygunluk belgesi almak zorundadırlar. Bu ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince Kurum tarafından düzenlenen uygunluk belgesi aranır.

Alkolü girdi olarak kullanan üretici firmaların ihtiyacının karşılanması amacıyla ithal edilecek olan, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendi içeriği ekli listede (Ek-2) kayıtlı dökme veya yirmi litreden büyük kaplarla sevk edilen gıda alkolü, sanayi tipi etil alkol, alkollü karışımlar ve metanol (metil alkol) ithalatında, firmalar ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere, Kurumdan firma ve ürün bazında ithalata uygunluk belgesi almak zorundadırlar. Bu ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince Kurum tarafından düzenlenen ve malın kalite onayını da içeren uygunluk belgesi aranır. Bu konuda faaliyet gösterecek firmaların, ürünlerin doğrudan kullanıcıya teslimini sağlayacak şekilde kendi adına dağıtım yetki belgesi sahibi olması zorunludur.

İçeriği ekli listede (Ek-3) kayıtlı dökme alkollü içkiler, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatlar ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkiler serbest dolaşıma konu edilemeyeceğinden ve nakliyesi yapılamayacağından bu ürünlere ilişkin ithal talepleri değerlendirmeye alınmaz.

İthalata Uygunluk Belgesi Başvurusu

Madde 6 — Alkol, alkollü içki ve metanol ithal etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, uygunluk belgesi taleplerini, ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce, aşağıda tanımlanan firma ve ilgili ürün bilgilerini bir dilekçe ekinde, şahsen veya yetkili temsilcisi vasıtasıyla Kuruma intikal ettirirler.

a) Firma bilgileri:

1) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi ve yetkili kişilere ilişkin imza sirküleri,

2) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için firmanın en yüksek karar organı başkan ve üyelerinin, 4733 sayılı, 4250 sayılı ve 1918 sayılı Kanunlara muhalefetten hüküm giymediklerini belirtir son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,

3) Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve ilgili vergi dairesinden son bir ay içinde alınmış muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin belge,

b) İthal edilecek piyasa arzına hazır alkol ve alkollü içkiler için marka bazında düzenlenmiş ürün bilgileri:

1) Alkollü içkiler için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış kontrol belgesi örneği ve kontrol belgesine esas teknik spesifikasyon ve Türkçe etiket bilgileri,

2) Üretiminde uygulanan menşe ülke standardı veya teknik düzenlemesi ve üretim prosesi hakkında açıklama,

3) Ürünün varsa coğrafi işaret, marka, etiket, şişe, kapak tescil belgelerinin birer örneği ile üreten, harmanlayan, ambalajlayan firmaların isim ve adresleri,

4) Fiyatlandırma yetkisi kazanmamış firmalar için gerekçeli piyasa satış fiyatı önerisi,

5) Kendi firması adına dağıtım yetki belgesi talebi yok ise, Kurumun listesinden seçtiği yetkili alkollü içki dağıtım firması adı (Akdedilen sözleşmenin bir örneğinin bilahare Kuruma teslim edilmesi zorunludur.)

c) İthal edilecek dökme gıda alkolü, sanayi tipi etil alkol, alkollü karışımlar ve metanol için ürün bilgileri:

1) Üretiminde uygulanan menşe ülke standardı veya teknik düzenlemesi ve ürünün teknik spesifikasyonları,

2) Sanayi tipi etil alkolde uygulanan denatürasyonun açıklaması,

3) Ürüne ait proforma fatura ile fiyatlandırma yetkisi kazanmamış firmalar için gerekçeli satış fiyatı önerisi,

4) Gıda alkolü, sanayi tipi etil alkol, alkollü karışımlar ve metanolün kullanım amacı ve o parti malın teslim edileceği üretici firmalara ait geçerli kapasite raporu,

5) Ürünün belgeye esas miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonu ve giriş yapacağı gümrük idaresi.

Kuruma teslim edilen dosyaların incelenmesi, müracaat sırasına göre yapılır. Eksik bulunan dosyalar tamamlatıldıktan sonra işleme konulur.

İthalata uygunluk belgesi alan firmaların daha sonraki başvurularında, firma dosyası ile ithalatı gerçekleştirilen aynı dosya bilgisine sahip ürünlerin ithal edilmesinin talep edilmesi halinde (b/2, 3, 5 ve c/1, 2) bentlerinde kayıtlı bilgiler tekrar aranmaz, ilk başvuru dosyasındaki belgelere göre işlem yapılır. Tamamlanmış müracaatlar, Kurum tarafından en geç 10 gün içinde sonuçlandırılır.

İthalata Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi

Madde 7 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendinde kayıtlı alkol ve alkollü içkilerin ithalatında uygunluk değerlendirmesi dosya üzerinden yapılır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde uygun bulunanlara Kurum tarafından, firma ve marka bazında uygunluk belgesi verilir. Bu belgenin süresi kontrol belgesi süresi kadardır.

Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendinde kayıtlı ürünler için uygunluk belgesi, dosya içeriğinin ilgili teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğu ve parti miktarının alkolün girdi olarak kullanıldığı üretim ihtiyacına uyumunun değerlendirilmesi sonucu, firma ve ürün bazında verilir. Uygunluk belgesi üzerine kalite onayı, gümrüğe gelen partiden Kurumca veya uluslararası gözetim şirketince alınan numunenin Kurum tarafından öngörülen laboratuvarda yaptırılan analiz sonucuna göre, Kurumun ilgili birimince verilir. Uygunluk belgesinin süresi altı aydır.

Kurumdan alınan uygunluk belgesi, ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Uygunluk belgesi başvurusu reddedilen gerçek ve tüzel kişiler, gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren iki hafta içinde, dosya içeriğinin ve var ise şahit numunelerinin tekrar incelenmesi amacıyla Kuruma yazılı olarak müracaatta bulunabilirler. İtiraz müracaatları, Kurum tarafından yeniden değerlendirilir ve karara bağlanır. Bu karara Kurum nezdinde tekrar itiraz edilemez.

İhracat

Madde 8 — Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin ihracatı, İhracat Rejimi Kararı, İhracat Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler hükümlerine tabidir. İhracat mevzuatındaki Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret şirketi statüsündeki ihracatçıların müşterek ve müteselsil sorumluluklarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, ihracat yapan firmalar ve üreticiler ürün kalitesinden ve ürün ambalajında bulunan her türlü bilgi ve işaretten müştereken ve müteselsilen sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç Ticaretine İlişkin Esaslar

İç Ticaret

Madde 9 — Yurtiçinde üretilen ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendi uyarınca ithal edilen alkol ve alkollü içkilerin, perakende satış noktalarına kadar ulaştırılmasının sağlanması, Kurumun yetkili alkollü içki dağıtım firmaları listesinde yer alan üreticiler, ithalatçılar veya münhasıran dağıtım yetkisi alan ve her türlü evrak üzerinde üretici ve ithalatçı yanında kendi sicil numarasını da kullanarak kendi adına sorumlu olan dağıtım firmaları eliyle yapılır.

Üretici veya ithalatçılar dağıtım faaliyetini, bizzat veya kendi sorumlulukları altında ve konunun ticaretine ilişkin sevk/taşıma irsaliyesi ve mal/nakliye faturası üzerinde kendi sicil numaralarının kullanılması şartı ile kendi seçtikleri ve ürün güvenliğinden müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları dağıtıcılar ve/veya toptan satıcılar eliyle yürütürler.

Üretici ve ithalatçı firmalar, tüketici talepleri doğrultusunda alkollü içki bulundurmak zorunda olan perakende satıcıların taleplerini zamanında karşılayacak dağıtımı sağlamak zorundadırlar.

Yurtiçinde üretilen ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca ithal edilen dökme gıda alkolü, sanayi tipi etil alkol, alkollü karışımlar ve metanolün, üretici veya ithalatçıdan teslim alınarak bu ürünleri girdi olarak kullanan üretici firmaların üretim yerlerine ulaştırılmasının sağlanması, Kurumun yetkili alkol dağıtım firmaları listesinde yer alan ithalatçı veya üretici firmalar eliyle yapılır.

Bira ve şarap hariç, yıllık en az bir milyon litre üretim kapasitesi ile tesisini kurmak suretiyle üretim şartını yerine getiren ve üretim izni alan alkol ve alkollü içki üreticilerinin, bir takvim yılı içerisinde 4250 sayılı Kanunda belirtilen üretim miktarına ulaşamamaları halinde fiyatlandırma ve dağıtım yetkisi Kuruma intikal eder.

Viski ve tabi köpüren şarap hariç ilgili takvim yılında alkol ve alkollü içki ithalat hacmi 4250 sayılı Kanunda belirtilen miktara ulaşan firmalar, ilgili ve onu izleyen takvim yılında ithal ettikleri alkol ve alkollü içkileri serbestçe fiyatlandırabilir ve dağıtabilirler. Ancak, izleyen takvim yılında 4250 sayılı Kanunda belirtilen miktarın altında kalması durumunda bir sonraki takvim yılında fiyatlandırma ve dağıtım yetkisi Kuruma geçer.

Fiyatlandırma ve dağıtım yetkisi Kuruma geçen üreticilerin ürettiği ve ithalatçıların ithal ettiği alkol ve alkollü içkiler için piyasa satış fiyatı, firmanın önerisi, dosya verileri ve piyasa koşulları dikkate alınarak Kurum tarafından belirlenir, dağıtımı firma önerisi gözönüne alınarak Kurumun yetkili dağıtım firmaları listesinden seçilen firma eliyle yaptırılır. Piyasa satış fiyatının ve yetkili dağıtım firmasının değiştirilmesi, ancak Kurumdan yazılı onay alınması halinde mümkündür.

Piyasaya arz edilecek ambalajlı alkol ve alkollü içkilerin toptan ve perakende satışı, "Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesi Başvurusu

Madde 10 — Piyasaya arz edilecek ambalajlı alkol ve alkollü içkilerin dağıtımını yapacak firmalar, yetki belgesi taleplerini aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya halinde bir dilekçe ekinde, şahsen veya yetkili temsilcisi vasıtasıyla Kuruma intikal ettirirler.

a) Üreticiler için üretim izni, ithalatçılar için ithalata uygunluk belgesi, münhasıran dağıtım yetkisi almak isteyen firmalar için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi (a) bendinde tanımlanan firma dosyası,

b) Üretici ve ithalatçılar için aşağıda tanımlanan özelliklere uygun alkollü içki deposu ve nakil aracı olduğunu veya akde bağlanmış kullanımcısı olduğunu, münhasır dağıtım yetkisi almak isteyen firmalar için aşağıda tanımlanan özelliklere uygun alkollü içki deposu ve nakil aracı olduğunu kanıtlayan ve mevcut depo ve araç kapasitesi ile planladığı yıllık faaliyet hacmini gösteren faaliyet dosyası.

Alkollü içki deposunun, sadece bu işe ayrılmış veya diğer gıda ürünlerinden tefrik edilmiş olarak, üretim mahallinde veya vasıta yükleme boşaltmasına uygun bir yerde, gerekli güvenliği sağlanmış, faaliyet hacmini karşılayacak ve içine yerleştirilecek alkollü içkilerin kategori başlığı altında, marka bazında sınıflandırılmasına ve yapılacak kontrollerde her marka ürünün sayılmasına ve etiketinin incelenmesine imkan sağlayacak boyutlarda, ilgili mevzuata uygun durumda olması ve üzerinde Kurumun yetki belgesini taşıması, alkollü içki taşıyacak nakil araçlarının ise, ürünü dış şartlardan koruyacak, kalite ve sevkiyat güvenliğini sağlayacak teknik özelliklere sahip ve ilgili trafik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olması aranır.

Alkol Dağıtım Yetki Belgesi Başvurusu

Madde 11 — Gıda alkolü, sanayi tipi etil alkol, alkollü karışımlar ve metanolün dağıtımını yapacak aynı zamanda ithalatçı veya üretici olan gerçek ve tüzel kişiler, yetki belgesi taleplerini aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dosya halinde bir dilekçe ekinde, şahsen veya yetkili temsilcisi vasıtasıyla Kuruma intikal ettirirler.

a) Geçerli etil alkol veya metanol üretim izin belgesi veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca ithalata uygunluk belgesi.

b) Aşağıda tanımlanan özelliklere uygun alkol deposu ve nakil aracı olduğunu veya akde bağlanmış kullanımcısı olduğunu kanıtlayan ve mevcut depo ve araç kapasitesi ile planladığı yıllık faaliyet hacmini gösteren faaliyet dosyası.

Alkol deposunun, üretim mahallinde veya şehir yerleşiminden uzak ve ağır vasıta yükleme boşaltmasına uygun bir yerde, faaliyet hacmini karşılayacak boyut ve teknik özelliklerde olması, alkolün depolanma sırasında ilgili mevzuatı uyarınca konuya özel iş güvenliği ve emniyet tedbirini alması, üzerinde Kurumun yetki belgesini taşıması; alkollü içki taşıyacak nakil araçlarının ise, ürünü dış şartlardan koruyacak, kalite ve sevkiyat güvenliğini sağlayacak teknik özelliklere sahip ve ilgili trafik ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olması aranır.

Dağıtım Yetki Belgesinin Düzenlenmesi

Madde 12 — Ülke çapında alkol ve alkollü içki dağıtımı yetki belgesi, Kuruma teslim edilen dosyanın, yerinde ve/veya kayıtlar üzerinde incelenmesi veya incelettirilmesi ve talep edilen faaliyet konusuna uygunluğunun saptanması üzerine, firma bazında bir yıllık geçerlilik süresiyle verilir ve her yıl, yapılan piyasa gözetim ve denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ile yenilenir. Dosya içeriği bilgilerin değişmesi halinde Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.

Kurum tarafından adına dağıtım yetki belgesi düzenlenen firmalar, Kurumun yetkili alkollü içki dağıtım firmaları ve Kurumun yetkili alkol dağıtım firmaları listesinde ayrı olarak yer alırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Alkol ve Alkollü İçkilerin Piyasaya Arzına İlişkin Esaslar

Piyasaya Arz

Madde 13 — Alkol ve alkollü içkilerin piyasaya arz faaliyetleri, her faaliyetin gerekleri aranarak belgelendirilir ve belge sicil numaraları üzerinden izlenir.

Distile alkollü içki kökenli karışım içkileri, sadece içkili yerlerde tüketime arz edilebilir.

Piyasaya arz ambalajı 20 santilitreden 1 litreye kadar (1 litre dahil) olan distile alkollü içkiler, şaraplar, üretim izni sırasında özel bira olarak tanımlanan içkiler ve piyasaya arz ambalajındaki alkoller ürünlerin iç ambalajına uygulanan bir bandrol ile, piyasaya arz ambalajı bu aralığın dışında kalan ürünler, biralar, dökme alkol ve alkollü karışımlar satışa verilen miktarlarına göre satış belgesi düzenlenerek dolaşıma sunulur. Bu ürünlerin yurtiçi ticaretinde kullanılan tüm sevk/taşıma irsaliyeleri ve faturalarında, o sevk aşamasını ilgilendiren üretici, ithalatçı, yetkili dağıtım, toptan satış ve perakende satış firmalarının Kurumdan aldıkları sicil numaraları kaydının bulunması zorunludur.

Alkol dağıtım yetkisine sahip firmaların yapacağı alkol sevkiyatında, taşıyıcı araç üzerinde alkolün cinsine göre, "gıda alkolü", "sanayi tipi etil alkol", "metanol" yazısı ile ilgili mevzuatında aranan uyarı işaretleri bulunur ve tüm kaplar güvenliği sağlanmış mühürler ile kapatılır; ayrıca, sanayi tipi etil alkole ilişkin evrak üzerinde denatürasyonun çeşidi yazılır ve alkolün amaç dışı kullanımına karşı güvenliğinden alıcı ve dağıtım firması müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. Yetkili alkol dağıtım firmaları, alıcının talebi halinde sattıkları alkolün garanti edilen teknik spesifikasyonunu ve/veya o partiye ait analiz raporunu vermek zorundadır.

Alkol ve alkollü içki sevk irsaliyeleri en az üç kopya olarak düzenlenir. Bir kopyası yetkili dağıtım firmasında, iki kopyası taşıma sırasında taşıma irsaliyesi ekinde dağıtıcıda bulunur ve alıcı tarafından eksiksiz teslim alındığına dair onaylanan iki kopyadan biri yetkili dağıtım firmasına iade edilir. Yetkili dağıtım firması kayıtlarında ilk kopyası ile eşleştirilmiş olan tesellüm kaydını içerir sevk irsaliyeleri ile ilişkilendirilen ürün satış belgeleri, son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen sevkiyatın ve piyasa arzının izlenebilmesi amacıyla saklanır.

Dökme alkollü içkiler, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatlar, su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddelerinin ilavesi ile alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkiler piyasaya arz edilemez.

Bandrol Uygulaması

Madde 14 — Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca ambalaja uygulanacak bandrol, bedeli karşılığında Kurumdan temin edilir. Bu bedel; bandrolün basım maliyeti ile kullanıcıya ulaştırılma bedeline ilaveten, analiz hizmetleri, uygunluk belgesi düzenleme hizmetleri, üretimin gözetim ve denetim hizmetleri, piyasa gözetim ve denetim hizmetleri, tüketicileri bilgilendirme ve eğitim hizmetleri, sektörde yer alan firmalara yönelik bilgilendirme hizmetleri, sektörle ilgili araştırma- geliştirme hizmetleri ve Kurum genel giderlerinden sektöre düşen pay karşılığı belirlenen hizmet bedelinden oluşur. Hizmet bedeli 2003 yılında bandrol başına alkol ve distile alkollü içkiler için 20.000 TL, şarap ve özel biralar için 3.000 TL olup, bandrol tesliminde tahsil edilir.

Bandrol uygulanmayacak ambalaj boyutunda piyasaya arz edilen ürünler, biralar ve dökme alkoller için, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher litre başına ambalajlı alkol ve distile alkollü içkiler için 25.000 TL, şarap ve özel biralar için 3.750 TL, alkoller için 10.000 TL, biralar için 1.000 TL hizmet bedeli alınarak ürün satış belgesi düzenlenir.

Herhangi bir nedenle zayi olan bandrollerin maliyet bedelleri dışındaki bedeller, bu konuda tutulan tutanakların ibrazı halinde ilgili firmaya iade edilir.

Bu bedeller her yıl için Kurul tarafından yeniden belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.

Alkol Üretici ve İthalatçı Firmaların Bildirim Zorunluluğu

Madde 15 — Üretici ve ithalatçı firmalar aylık ticari faaliyetini gösterir satış raporunu, Kurumun öngördüğü elektronik ortama işleyerek en geç ilgili olduğu dönemi takip eden ayın 10 uncu gününe kadar Kuruma intikal ettirmek zorundadır.

Ürün Listeleri

Madde 16 — Üretim izni ve ambalaj onayı alarak üretilen veya ithalata uygunluk belgesi kapsamında ithal edilen, Kurumdan alınan bandrolü taşıyan veya ürün satış belgesi kapsamında piyasaya arz edilen, yetkili dağıtım firmaları eliyle ve sorumluluğunda dağıtılan, satış belgesine haiz toptan satıcılar, perakende satıcılar, açık içki satıcıları üzerinden tüketiciye ulaşan ürünler, Kurum tarafından liste halinde düzenlenerek, her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Kurumun web sayfasında kamunun bilgisine sunulur.

Gizlilik

Madde 17 — Uygunluk ve yetki belgesi verme işlemleri ile yapılan gözetim ve denetimler sırasında firmaların ve diğer ilgili kuruluşların Kuruma verdiği bilgi ve belgeler, sektörün şeffaflığını ve tüketim bilincinin geliştirilmesini sağlayacak bilgiler dışında ve kamu güvenliği için acil bir tehdit oluşturmadıkça gizli tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Kısıtlayıcı ve Cezai Hükümler

Gözetim, Denetim ve Yaptırımlar

Madde 18 — Kurum, ürünlere ve hizmetlere ilişkin her türlü piyasa gözetimi ve denetimi yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Piyasa gözetimi ve denetiminde nihai karar Kuruma aittir.

Piyasada faaliyet gösteren veya başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin kasten veya ihmalen mevzuat hükümlerine uymamaları, eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi, belge, beyan veya numune vermeleri, faaliyetlerine veya ürün dosyasında bulunan teknik spesifikasyon ve ambalaj bilgilerine ilişkin değişiklikleri bir ay içinde Kuruma bildirmemeleri hallerinde, Kurum, başvuru safhasında dosyanın işlemden kaldırılmasına, faaliyete geçmiş olması halinde ise ilgilinin uyarılmasına, tekrarı halinde faaliyetinin geçici süre ile durdurulmasına, bir kez daha yinelenmesi durumunda uygunluk ve/veya yetki belgelerinin iptaline karar verir. Kararlara, Kurum nezdinde, 30 gün içinde itiraz edilebilir.

İlgili mevzuatta daha uzun bir saklama süresi öngörülmüyor ise, bu Yönetmelik uyarınca tutulan tüm kayıtlar, firma adına düzenlenen belgeler, karşılıklı yazışmalar ve elektronik ortama aktarılmış kopyalar, ait olduğu yıl sonundan itibaren iki yıl süre ile saklanmak zorundadır.

Reklam ve Tanıtım

Madde 19 — Her çeşit alkol ve alkollü içkinin televizyon, kablolu yayın, radyo ve kamu yayın araçları ile reklamının yapılması yasaktır. Bunlar haricinde yapılacak reklam ve tanıtımın, alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi herhangi bir zararlı etki oluşturmayacak içerikte, ürünün özelliklerini tanıtarak ve tüketiciyi doğru bilgilendirerek marka seçimini kolaylaştırmaya yönelik olması gerekir.

Alkollü içkilerin kullanılmasını teşvik ve özendirici kampanyalar düzenlenemez, gençleri hedef alan ve sportif faaliyetler ile alkol kullanımını teşvik eden reklam yapılamaz. Üretim, ithalat, dağıtım ve perakende satış faaliyetinde bulunan firmalar, faaliyet sahalarına giren ürünler üzerinde eşdeğer sorumluluk taşırlar.

Kurum, alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yaparak bunların uygulanmasına yönelik kararları alır.

Cezai Hükümler

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde 4250, 4733, 4703 ve 1918 sayılı Kanunların ilgili ceza hükümleri uygulanır. Failler suçun 765 sayılı Türk Ceza Kanununda muayyen olan cezası ile ayrıca cezalandırılır. Bu cezalara hükmedilmesi, ilgili mevzuatta yer alan idari yaptırımların uygulanmasını önlemez.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 — Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli kontrol belgesi ve/veya uygunluk belgesi olan firmalardan ithalata uygunluk belgesi aranmaz.

Geçici Madde 2 — Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte alkol ve alkollü içki üreten ve ithal eden firmalar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay içinde geçici dağıtım yetkisi almak üzere Kuruma başvurabilirler. Bu başvuru, üretim izni güncellemek üzere Kuruma dosyasını teslim eden üreticiler ile geçerli kontrol belgesi ve/veya uygunluk belgesi sahibi ithalatçılar için, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak dağıtım yetkisi alma şartlarını yerine getirdiklerini ve yeterli dosyalarını 1 ay içinde teslim edeceklerini taahhüt eden noter onaylı bir taahhütnameyi içermelidir. Ayrıca ithalatçılar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde kayıtlı firma dosyasını da teslim ederler. Başvurular, teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde incelenerek, uygun bulunanlara geçici dağıtım yetki belgesi verilir ve isimleri Kurum Geçici Yetkili Dağıtım Firmaları Listesinde yayımlanır

Bu firmalar, tamamlanmış dosyalarını Kuruma 1 ay içinde teslim etmek zorundadırlar. Dosyalar, teslim tarihinden itibaren 4 ay içinde incelenerek, uygun bulunanlara yetki belgesi verilir ve isimleri Kurum Yetkili Dağıtım Firmaları Listesinde yayımlanır.

Geçici Madde 3 — Geçici Yetkili Dağıtım Firmaları Listesi yayımlanıncaya kadar, müracaat dosyalarında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendinin beşinci fıkrası hükmü aranmaz.

Geçici Madde 4 — Geçici Yetkili Dağıtım Firmaları Listesi yayımlanıncaya kadar Kurum, uygun göreceği kamu kuruluşuna geçici dağıtım yetkisi verebilir.

Geçici Madde 5 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bandrol uygulamasına geçilinceye kadar ürünler, 14 üncü maddenin ikinci fıkrası ve 15 inci maddeye göre ürün satış belgesi düzenlenerek piyasaya arzedilir.

Geçici Madde 6 — 4619 sayılı Kanun ile değişik 4250 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki bir milyon litre/yıl dış alım veya satış miktarı ölçüsü, 2002 yılı sonuna kadar bir milyon, 2003 yılı sonuna kadar dokuzyüzbin, 2004 yılı sonuna kadar sekizyüzbin, 2005 yılı sonuna kadar yediyüzbin, 2006 yılı sonuna kadar altıyüzbin litre olarak uygulanır. 2007 yılından itibaren uygulanacak ölçüyü sıfıra indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sayfa Başı


Genelge

Başbakanlıktan:

2003/36

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 3/4/2003 tarihli ve 4839 sayılı Kanunla değişik 40 ıncı maddesi uyarınca, 61 yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle emekliye sevk edilen ve mezkûr Kanun’un yürürlüğe girdiği 17/4/2003 tarihi ile Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma kararının yürürlüğe girdiği 10/5/2003 tarihleri arasında T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce emeklilik işlemleri sonuçlandırılanlardan görevlerine geri dönmek isteyenlerin, bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kurumlarına yazılı olarak başvurmaları kaydıyla;

Danıştay Birinci Dairesinin konuya ilişkin 30/5/2003 tarihli ve 2003/71 Esas, 2003/69 Karar sayılı istişari görüşü çerçevesinde;

1. Emekliye sevk tarihleri itibariyle görevlerine iade edilmeleri,

2. Emeklilik işlemi hiç gerçekleşmemiş kabul edilerek hesaplanacak aylıklarından emekli aylığı olarak ödenen kısmının mahsup edilerek geri kalan kısmının ödenmesi,

3. Emekli ikramiyelerinin kurumlarınca geri istenilmemesi,

uygun görülmüştür.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

Sayfa Başı


Tebliğler

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/4)

22/12/1995 tarihli ve 95/7623 İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (e) bendine istinaden, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatın usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Madde 1 — Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat talepleri, kiracı firma veya kuruluşla yapılan sözleşme (Türkçe tercümesi ile birlikte) ve ekteki "Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formu" ile üyesi olunan veya bulunulan bölgedeki ihracatçı birliğine yapılır.

Ticari kiralama sözleşmesinin; eşyanın cinsi, miktarı, birim fiyatı, toplam değeri, kira süresi, kira bedeli, bu bedelin ödeme şekli ve zamanı gibi bilgileri içermesi gereklidir.

İhracatçı Birlikleri, başvuruları bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirerek uygun görülenlerin ticari kiralama yoluyla ihracına izin verir.

Madde 2 — a) Hacizli, ihtiyati tedbirli veya mülkiyeti muhafazalı olan eşyanın ticari kiralama yoluyla ihracına, bu kısıtlamaların kaldırıldığının tevsiki halinde izin verilir.

b) Mülkiyeti birden fazla kişiye ait olan eşyanın ticari kiralama yoluyla ihracata konu olması halinde, hissedarların veya ortakların noter onaylı izni aranır.

Madde 3 — Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracatta süre, ihracatçı birliği tarafından kira sözleşmesine uygun olarak verilen süredir. Bu süre, fiili ihraç tarihinden itibaren toplam üç yılı aşamaz. Ancak, üç yıllık sürenin bitiminden önce ilgili ihracatçı birliğine başvurmak kaydıyla, belgelenecek haklı ve zorunlu nedenlere istinaden Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İhracat Genel Müdürlüğü) ek süre verilebilir.

Madde 4 — İhracatçı birliğince verilen izinler, ilgili çıkış gümrüğüne, kambiyo müdürlüğüne ve talep sahibi firmaya bildirilir.

Madde 5 — İhracatçı birliğince verilen iznin bitiş tarihinden önce başvurmak kaydıyla, ticari kiralamaya konu eşyanın kesin satışına ilişkin talepler, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınmak suretiyle, satış sözleşmesine istinaden ihracatçı birliğince sonuçlandırılır. Sonuçlandırılan kesin satış talepleri, ilgili çıkış gümrüğüne, kambiyo müdürlüğüne ve talep sahibi firmaya bildirilir.

Madde 6 — Kira bedelinin döviz olarak yurda getirilmesi ve ticari kiralamaya konu eşyanın satılması halinde satış bedelinin yurda getirilmesi kambiyo mevzuatı hükümlerine tabîdir.

Madde 7 — Kira bedelinin döviz olarak yurda getirilmesi esastır. Ancak, belgelenecek haklı ve zorunlu nedenlere istinaden kira bedelinin aynî olarak yurda getirilmesine ilişkin talepler, serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri uygulanmak suretiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İhracat Genel Müdürlüğü)sonuçlandırılır.

Madde 8 — Yukarıda belirtilenler dışında kalan hususlar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (İhracat Genel Müdürlüğü) görüşü alınmak suretiyle, ihracatçı birliği tarafından sonuçlandırılır.

Madde 9 —28/1/1998 tarihli ve 23244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin İhracat 98/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde — Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış bulunan işlemlere, yürürlükten kaldırılan Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

Madde 10 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 —Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

EK

TİCARİ KİRALAMA YOLUYLA YAPILACAK İHRACATA

İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

 

 

 

1- İhracatçının;

 
 

a) Unvanı

:

 

b) Adresi

:

 

c) Telefon No

:

 

d) Telefaks No

:

 

e) Vergi No

:

     
 

2- Kiracı Firmanın;

 
 

a) Unvanı

:

 

b) Adresi

:

 

c) Telefon No

:

 

d) Telefaks No

:

     
 

3- Kiralanacak Eşyanın

 
 

a) Cinsi

:

 

b) G.T.İ.P.

:

 

c) Miktarı

:

 

d) Birim Değeri

:

 

e) FOB Değeri

:

 

f) CIF Değeri

:

     
 

4- Eşyanın Gideceği Ülke

:

     
 

5- Kambiyo Müdürlüğü

:

     
 

6- İhraç Gümrüğü

:

     
 

7- Kira Bedeli

:

     
 

8- Ödeme Şekli

:

     
 

9- Kira Süresi

:

     
 

10- Ödemenin Yapıldığı Para Birimi

:

 

Kiralayan Firma

(Kaşe ve İmza)  

—— • ——

—— • ——

Çanakkale Valiliğinden:

Çanakkale İlinde Bulunan Jeotermal Kaynakların Araştırılması,

Sondaj Yapılması, Kuyu Açılması ve İşletilmesi ile

Ruhsatlandırılmasına İlişkin Esas ve Usullerin

Uygulanmasına Dair Karar

Karar Sayısı : 2003/01

Karar Tarihi : 27/05/2003

İlimizin yer altı zenginlikleri arasında yer alan, doğal kaynak açısından ilimiz ekonomisinin gelişmesinde ve gelecekte önemli bir yeri olacağı muhakkak olan jeotermal kaynakların korunması, ehliyetsiz ve deneyimsiz kişi ya da kuruluşlarca yapılacak sondajlar sebebiyle bu değerlerin yok olmasını ve çevre kirlenmesini önlemek ve aynı zamanda bu kaynakların korunmasına yönelik olarak ilimiz mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Madde 1 — Çanakkale İli mülki hudutları dahilinde yer alan, halen keşfedilmiş (bulunmuş) veya henüz keşfedilmemiş (bulunacak) jeotermal kaynakların araştırılması ve kuyu açılması, ekonomik olarak kullanılması, işletilmesi ve ruhsatlandırılması, var olan bir kuyu veya kaynağın kiralanması veya kullanılması ile benzeri iş ve işlemler, 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ve bu Kanunun verdiği yetkiye istinaden Çanakkale İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Madde 2 — İl Özel İdaresi tarafından ruhsat ve izin verilmedikçe, her türlü jeotermal kaynak araştırması yapılması ve kuyu açılması ile işletilmesi veya kullanılması yasaklanmıştır.

Madde 3 — Kuyu açma veya sondaj işi ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler, işe başlamadan önce Çanakkale İl Özel İdaresinden gerekli ruhsatların alınıp alınmadığını araştıracaklar ve ruhsatı bulunmayan kuyular veya yerlerde kesinlikle kuyu açma ve sondaj çalışmasına yönelik faaliyet yapılmayacaktır.

Madde 4 — Jeotermal alanlar dışında, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından açılacak soğuk su kuyularına ilişkin işlemler mevcut mevzuatına göre yürütülecektir. Jeotermal alanlar içinde yapılacak soğuk su arama başvuruları için ise İl Özel İdaresinin uygun görüşü alındıktan sonra ilgili daire tarafından verilecek izin sonrasında yapılabilecektir.

Madde 5 — 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Turizm Alan ve Merkezlerinde Yer Alan Termal Suların Kullanma Hakkı ve İşletilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamına giren jeotermal kaynaklar ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile getirilen hükümler saklıdır.

Madde 6 — 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa istinaden açılacak kuyular ile bu kuruluş tarafından açılacak kuyular ruhsata tabi değildir. Ancak MTA tarafından diğer kişi veya kuruluşlara ücret karşılığı veya her ne şekilde olursa olsun açılacak jeotermal kuyular için önceden İl Özel İdare Müdürlüğünden ruhsat alınması zorunludur.

Madde 7 — 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ve Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun hükümleri uyarınca hazırlanan bu Karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 66 ncı maddelerine istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirtilen karar ve tedbirlerin icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösteren veya riayet etmeyenler hakkında hareketi ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Kararı Çanakkale Valisi yürütür.

Sayfa Başı