Dönem : 22           Yasama Yılı : 1

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 136)

 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Plan ve Bütçe

Komisyonları Raporları (1/538)

 

 

T.C.

 

 

Başbakanlık

11.3.2003

 

Kanunlar ve Kararlar

 

 

Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-590/1090

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.2.2003 tarihinde kararlaştırılan “Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                   Abdullah Gül

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubaylar; subaylar ile askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek üzere silâh altına alınan erbaş ve erler arasında ve subayların yardımcısı konumunda olup, Silâhlı Kuvvetlerin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturmakta ve özellikle idarî ve teknik hizmetlerde istihdam edilmektedirler.

Mevcut sisteme göre astsubaylar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin astsubay okullarında yetiştirilmektedirler. Astsubay okulları ise, astsubay hazırlama okulları ve astsubay sınıf okullarından oluşmaktadır. Astsubay hazırlama okullarında, lise düzeyinde öğrenim verilmekte, bu okullardan mezun olan öğrenciler, astsubay sınıf okullarında bir yıl süreli eğitim ve öğretime tâbi tutulmakta ve müteakiben astsubay çavuş rütbesi ile hizmete başlamaktadırlar. Astsubay sınıf okullarına, astsubay hazırlama okulu mezunlarına ilâve olarak sivil lise ve dengi okul mezunları ile meslek yüksek okulu ve fakülte mezunlarından öğrenci alınmaktadır.

Teknolojideki sürekli gelişme, kendisini harp alanlarında da hissettirmekte, harp silâh ve araçlarının değişmesi ile birlikte savaş tekniği de gelişmektedir. Dolayısıyla, eğitim sistemleri ve kurumlarını da teknoloji ve bilim çağına uydurmak ve yeni ihtiyaçlara göre geliştirmek gerektiğine inanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olması, gerek bilim ve teknolojide ve gerekse savunma sanayii alanında meydana gelen gelişmeler karşısında günümüzün gelişen ve değişen askerlik anlayışı ve bu alanda yapılmak istenen uygulamalar, bilimsel ve teknik alanda yetişmiş personele olan ihtiyacı artırmaktadır.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan astsubayların eğitim seviyesinin yükseltilmesi, çağın gereklerine, bilim ve teknoloji alanındaki süratli değişime ayak uydurabilecek astsubay yetiştirilmesi ve istihdamı, bir zorunluluk olarak kendini göstermektedir. Bu kapsamda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun alanlarda yüksek öğretim yapmış astsubay yetiştirmek için astsubay meslek yüksekokulları kurulmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla 24.4.2002 tarihli ve 24735 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 11.4.2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

Tasarı ile, astsubay meslek yüksekokullarının kurulmasına paralel olarak, astsubayların yeni sisteme göre nasıp, terfi, kıdem, özlük hakları, diğer hak ve yükümlülükleriyle ilgili olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun bazı maddelerinde de değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Madde ile; Türk Silâhlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları açıklanmakta ve astsubay eğitim seviyesinin asgarî iki yıllık yüksekokul seviyesine yükseltilmesi öngörülmektedir.

Madde 2. - Madde ile; astsubayların temini ve yetiştirilmesi ile ilgili esaslar ve astsubay olacaklarda aranacak şartlar düzenlenmekte; yeni sisteme göre astsubay meslek yüksekokullarını bitirenlerin yanında ayrıca, kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek olan ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun olan alanlarda, fakülteleri veya en az iki yıllık yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitiren ve mevzuatta belirtilen uygun nitelikleri haiz ve gerekli şartları sağlayan personelden, uygulanacak olan temel askerlik eğitimini başarı ile tamamlayanların da astsubay çavuş rütbesi ile astsubaylığa nasbedilmelerine imkân sağlamaktadır.

Madde 3. - Madde ile; kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul, veya meslek yüksekokulları bitiren ve müteakiben bu öğrenimlerine göre astsubay nasbedilenlerin astsubay meslek yüksekokullarından yıl olarak fazla okudukları sürelerin astsubay rütbe bekleme sürelerinden sayılması ve rütbe bekleme süresinden düşülmesi esas alınmakta; bu sürelerin tamamının bir rütbenin bekleme süresinden düşülmesine mani olmak ve personelin her rütbetde idarece uygun görülecek bir süre kadar beklemesini sağlamak amacıyla bunların hangi rütbede ne kadar eksik bekletileceğinin yönetmelikte belirtilmesi öngörülmektedir.

Madde 4. - Madde ile; astsubay meslek yüksekokullarının ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerin tâbi tutulacağı temel askerlik eğitiminin 30 Ağustos tarihinden önce tamamlanacak şekilde düzenlenmesi ve buna göre gerek astsubay meslek yüksekokulu mezunlarının gerekse dış kaynaktan alınanların o yılın 30 Ağustos tarihinde astsubay çavuşluğa nasbedilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 68 inci maddesindeki astsubay nasbedilenlerin muvazzaf askerlik hizmeti geçen sürelerinin kıdemlerinden sayılmasına ilişkin hüküm, bu maddede de esas alınmaktadır.

Madde 5. - Madde ile; aynı rütbe ve aynı nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırası, subaylar arasındaki kıdem sırasına benzer şekilde düzenlenmektedir.

Madde 6. - Madde ile; astsubay eğitim seviyesinin en az ön lisans seviyesine yükseltilmesine paralel olarak asgarî iki yıllık yüksek öğretimi bitiren astsubaylardan subaylığa geçirilenlerin subay olduktan sonra tamamlayacakları yükseköğrenimin karşılığı olarak bunların maaş derece ve kademelerinin bitirdikleri yükseköğretime göre düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 7. - Madde ile; “Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz” şeklinde sağlık raporu alanlar hariç olmak üzere her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubayların ödeyecekleri tazminatların geri alma usul ve esaslarının yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmektedir.

Madde 8. - Madde ile; astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerinin ve fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu mezunu olup da astsubay ihtiyacını karşılamak üzere temel askerlik eğitimine alınanların istifa hakkı, diğer askerî öğrencilerin istifa hakkına benzer olarak düzenlenmiştir.

Madde 9. - Madde ile; astsubay meslek yüksekokulu mezunları ile kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenlerin, 10 uncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlatılması öngörülmektedir.

Madde 10. - Madde ile; astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerine ödenecek harçlık miktarı belirtilmektedir.

Madde 11. - Madde ile; sistemde mevcut olan ancak astsubay eğitim seviyesinin en az ön lisans seviyesine yükseltilmesi sonrasında, artık temin edilmeyecek olan orta öğretim düzeyinde öğrenim görmüş astsubaylardan, subay nasbedildikten sonra yükseköğretimi bitirenlerin maaş derece ve kademe intibakı geçici madde ile düzenlenmektedir.

Madde 12. - Madde ile; uzman erbaş olmadan önce veya uzman erbaş olduktan sonra kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını veya astsubay meslek yüksekokullarını bitiren, mevzuatta belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartlara sahip uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesine imkân sağlanmakta; diğer taraftan uzman erbaşların astsubay kaynağı olarak kullanılıp kullanılmayacağı ve her yıl için hangi oranda kullanılacağı, ihtiyacına göre kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının yetkisine bırakılmaktadır.

Madde 13. - Madde ile; uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçirilme sistemindeki değişiklikten sonra, hâlen görevde bulunan ve uygun niteliklere sahip olan uzman erbaşlara da başvuru imkânı bir geçici madde ile sağlanmaktadır.

Madde 14. - Madde ile; uzman jandarma olmadan önce veya uzman jandarma olduktan sonra kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını veya meslek yüksekokullarını bitiren, mevzuatta belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâki niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartlara sahip uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarının tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak şartıyla Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubaylığa geçirilmesine imkân sağlanmakta, diğer taraftan uzman jandarmaların astsubay kaynağı olarak kullanılıp kullanılmayacağı ve her yıl için hangi oranda kullanılacağı, ihtiyacına göre Jandarma Genel Komutanlığının yetkisine bırakılmaktadır.

Ayrıca uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçirilenlerin astsubay meslek yüksekokulunda geçen sürelerinin mecburî hizmet süresinden sayılamayacağına ilişkin hüküm ile, subay ve astsubayların yükümlülük sürelerinin öğrenim nedeniyle uzatılması esasına benzerlik ve personel arasında eşitlik sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 15. - Madde ile; uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçirilme sistemindeki değişiklikten sonra hâlen görevde bulunan uzman jandarmalara da geçici bir madde ile başvuru imkânı sağlanmaktadır.

Madde 16. - Madde ile; Gülhane Askerî Tıp Akademisinde sağlık astsubay meslek yüksekokulu komutanının da, Akademi Kuruluna üye olarak katılması amaçlanmaktadır.

Madde 17. - Madde ile; astsubay hazırlama okulları ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlara astsubay gibi muamele edilmesi öngörülmektedir.

Madde 18. - Madde ile; astsubay hazırlama okulları ve astsubay meslek yüksekokulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanların, askerlikle ilişkileri ve Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ve bu kanunların uygulaması bakımından hukukî durumu ve bunların diğer askerler karşısındaki astlık üstlük ilişkileri düzenlenmektedir.

Madde 19. - Madde ile; astsubay meslek yüksekokulları öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar ve fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf astsubaylığa geçirilenlerin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığından faydalanmaları öngörülmektedir.

Madde 20  - Madde ile; astsubay meslek yüksekokulları öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan astsubay adayları ve fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf astsubaylığa geçirilenlerin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı  ile ilişkilendirilmesi, keseneklerinin ödenmesi, dış kaynaktan alınanlardan deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yükseköğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması ve bu nedenle doğacak borca ilişkin ödemelerin esasları ile dış kaynaktan alınanlardan deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yükseköğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması öngörülmektedir.

Madde 21. - Madde ile; astsubay meslek yüksekokulları öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar ve fakülte veya yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf astsubaylığa geçirilenlerin sadece başarılı geçen yükseköğretim sürelerinin fiilî hizmet müddetlerinin sayılması ve yükseköğrenimlerinde başarısız geçen yılların fiilî hizmet sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaması öngörülmektedir.

Madde 22. - Madde ile; astsubay meslek yüksekokullarındaki öğrenciler ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan astsubay adaylarından eğitimlerini tamamlayamayarak ayrılanlara, öğrenci aylıklarından kesilen miktarların geri ödenmesi öngörülmektedir.

Madde 23. - Madde ile; astsubay meslek yüksekokulları öğrencilerinden bu okullardan ayrılanların öğretim sürelerinin üçte birinin muvazzaf askerlik yükümlülüğünden sayılacağı ve bunların askerlik yükümlülüğünü tamamlamaları için mutlaka temel askerlik eğitimini yapmaları öngörülmektedir.

Geçici Madde 1. - Madde ile; astsubay meslek yüksekokularının ilk mezunları astsubay nasıp edilinceye kadar geçecek süre içerisinde ihtiyaç duyulacak miktarda astsubay temininin önceki mevzuat hükümlerine göre de karşılanabilmesine imkân sağlanmakta, ayrıca bu kapsamda Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte astsubay sınıf okullarında okuyan öğrenciler ile astsubay meslek yüksekokullarının ilk mezunları astsubay nasıp edilinceye kadar geçecek süre içerisinde astsubay nasbedilmek üzere astsubay sınıf okullarına alınacak öğrencilerin hak ve yükümlülükleri, yetiştirilmesi, astsubaylığa nasıp, nasıp düzeltmesi, bunların Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirilmesi hususları da dahil olmak üzere astsubay yetiştirme ve temini ile ilgili yürürlükten kaldırılan mevzuatın uygulanmasının mümkün kılınması amaçlanmaktadır.

Madde 24. - Yürürlük maddesidir.

Madde 25. - Yürütme maddesidir.


Millî Savunma Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Millî Savunma Komisyonu

22.4.2003

 

Esas No. : 1/538

 

 

Karar No. : 8

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Millî Savunma Bakanlığı'nca hazırlanarak 11.3.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 15.3.2003 tarihinde tali komisyon olarak Komisyonumuza, esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 1/538 esas numaralı "Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 17.4.2003 tarihinde yaptığı 5 inci birleşiminde, Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül'ün başkanlığında Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımıyla Komisyonumuzda incelenip görüşülmüştür.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde;

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subaylar ile erbaş ve erler arasında subayların yardımcısı olarak idari ve teknik hizmetlerde istihdam edilen astsubayların halihazırda lise düzeyinde eğitim veren astsubay hazırlama okullarını takiben bir yıllık astsubay sınıf okulu eğitimini takiben göreve başladıkları,

Astsubay sınıf okullarına sivil lise ve dengi okullar ile meslek yüksek okulu ve fakülte mezunlarından da öğrenci alındığı,

Eğitim sistemleri ve kurumlarının da teknolojik gelişmelere ve bilimsel ihtiyaçlara paralel olarak geliştirilmesi amacıyla 11.4.2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun yürürlüğe girdiği,

Tasarı ile meslek yüksek okullarının kurulmasını takiben astsubayların yeni sisteme göre nasıp, terfi, kıdem, özlük hakları ve diğer haklarıyla ilgili olarak çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasının öngörüldüğü,

Görülmektedir.

Millî Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül tarafından Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda tasarı ve gerekçesi üzerinde açıklayıcı bilgi verilmesini takiben tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kabul edilmiştir.

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde;

Tasarının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yeralan "Millî Eğitim Bakanlığının orta öğretim kurumlarına ait müfredat ve programları esas alınarak hazırlanır" ibaresi ile aynı  fıkranın (e) bendinde yer alan "Devlet tarafından yapılan masraf, faizi ile birlikte ödettirilir" ibaresi ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar" ibaresinin açıklanması gerektiği,

2002 yılında yürürlüğe giren Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda bu okulların asıl öğrenci kaynağı olarak belirlendiği, halen uzman erbaş ve uzman jandarma olarak görev yapan ve tasarıda öngörülen eğitim denkliği ve diğer şartları taşıyanların astsubaylığa geçişini düzenleyen maddelerin (madde 12, 13, 14 ve 15) içinde yer alan hükümlerin otomatik bir geçiş sağlamadığı, sicile ve sınava dayanan bu düzenlemede halen görev yapan uzman erbaş ve uzman jandarmalar için bu geçiş döneminde daha esnek olunabileceği, Astsubay Meslek Yüksek Okullarının ön lisans ve hatta fakülte düzeyinde eğitim vereceği, halen görev yapan ve lise düzeyinde eğitimi bulunan uzman erbaş ve uzman jandarmalar için Tasarıda bir eşitlik bulunmadığı,

Tasarının 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise veya dengi okullardan mezun olmak." İbaresindeki  "dengi okullar" ifadesinden Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı meslek ve branşların anlaşıldığı ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duymadığı bir branştan eleman almak istememesinin anlaşılabilir olduğu , ancak "sivil lise" ifadesinden bu konuda nasıl bir kriterin uygulanacağının anlaşılamadığı,

Böyle bir ayırım uygulanmasının Anayasa, İnsan Hakları ve Hukuk Tekniği açısından sakıncalı olduğu, Avrupa Birliğine girme amacında olan ülkemizde Avrupa Birliği Müktesabatına yönelik uyum yasaları çıkarılırken "Kuvvet Komutanı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil lise" ibaresinin nasıl değerlendirildiği,

Bu ibarenin "sivil lise ve Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek meslek okulları" olarak düzenlenmesinin daha yerinde olacağı,

Tasarının 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan "ahlaki nitelik" ibaresinin sübjektif bir ifade olduğu, genel bir ifade olan bu ibare yerine daha objektif bir ibarenin konulması gerektiği,

Şeklinde görüşler dile getirilmiştir.

Hükümet adına yapılan açıklamalarda;

Astsubay Hazırlama Okullarını bitirenlerin Astsubay Sınıf Okullarından başka gidebilecekleri bir okulun bulunmadığı, bu okulların müfredatlarının tamamen bunlara yönelik olarak da hazırlanabileceği ama lise eğitimi seviyesinde bir eğitim birliği sağlanabilmesi maksadıyla "Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretim okullarına ait müfredat ve programlar esas alınır." hükmüne yer verildiği,

Öğretmenlik ve polislik gibi mesleklerde de mesleğe giriş koşullarının yönetmeliklerle belirlendiği ve buralarda da bu giriş koşullarını sağlamadıkları sonradan anlaşılanların (örneğin görme yetisinde bir eksiklik veya öğrenim durumu belgesinin yanıltıcı olması gibi) ilişiklerinin kesildiği, askerlik gibi bir meslek için de bu uygulamanın normal olduğu,

Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dahil olmak üzere hemen her meslekte bir yıllık bir deneme süresinin bulunduğu bu süre içerisinde başarılı olamayanlar için ilişik kesme ve yapılan masrafların faizi ile birlikte geri alınması işlemlerinin hukuka uygun olduğuna dair Danıştay kararlarının bulunduğu,

Kaldı ki zor ve meşakkatli bir meslek olan askerlik mesleğine genç yaşta kendi iradesi dışında başlayan veya bu mesleği severek yapamayacak birisine zorla bu mesleği yaptırmak yerine vaktinde ayrılma olanağı sağlayan bu hükmün yerinde olduğu, önceden subay ve astsubayların meslekten onbeş yıldan önce ayrılamadıkları bugün ise bunun daha kolaylaşmış olduğu,

Astsubay  kaynağı olarak sivil liselerden faydalanıldığı ve bunlar arasından herhangi bir tercih yada ayırım yapılmasının söz konusu olmadığı,

Ülkemizde çok çeşitli meslek okulları bulunduğu ve Sahil Güvenlik, Jandarma ve diğer komutanlıkların çeşitli mesleklerden personele ihtiyaç duyması nedeniyle ilgili komutanlıkların bunlar arasından tercih yapmasının normal olduğu,

Bu alt bendin "sivil liseler ve ilgili Komutanlıklarca onaylanacak meslek okulları" şeklinde düzenlenebileceği, ancak birer kod kanun olan ve daha önce yürürlüğe girmiş bulunan Harp Okulları Kanunu ve Astsubay Meslek Okulları Kanununda da tasarıdaki metnin yer alması ve farklı yorumlara yol açılmaması nedeniyle tasarıdaki metnin esas alınmasının daha yerinde olacağı,

Geçmişte Harp Okulları Kanununa göre sivil liselerin fen kollarından mezun olma şartının bulunduğu, Millî Eğitim Bakanlığı müfredatının değişmesine paralel olarak ve ileride müfredatın yine değişmesi olasılığı karşısında Harp Okulları Kanununa "Genelkurmay Başkanlığınca onaylanacak sivil lise" kavramının girdiği,

Burada bölgesel veya sivil lise bakımından bir ayırım yapılmasının mümkün olmadığı ve askeri okullar için belli bir tiraja sahip gazetelerde verilen ilan metinlerinde de bunun açıkça görülebileceği, sınavların ise bilgisayar sistemi ile yapıldığı,

Eşitlik sağlanması bakımından Astsubay Meslek Yüksek Okullarına alınacaklar ile uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler için aynı şartları aramanın da normal olduğu,

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde "ahlaki nitelik" olarak aranan şartların sicil yönetmeliklerinde ve sicil formlarında açıkça yazıldığı, sivildekinin  aksine askerlikte alınan kırık sicil notlarının kişiye açıklandığı ve idarenin bu tasarruflarının Askeri Yüksek İdare Mahkemesine götürme imkânının bulunduğu,

Belirtilmiştir.

Bu konuda tali komisyon olarak görev yapan Komisyonumuzca Tasarının maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Cengiz Kaptanoğlu

Yüksel Çavuşoğlu

Ziyaeddin Yağcı

 

İstanbul

Karaman

Adana

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Asım Kulak

Mahmut Koçak

Telat Karapınar

 

Bartın

Afyon

Ankara

 

Üye

Üye

Üye

 

İsmail Değerli

Osman Akman

Ensar Öğüt

 

Ankara

Antalya

Ardahan

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Sedat Pekel

Mehmet Küçükaşık

Osman Nuri Filiz

 

Balıkesir

Bursa

Denizli

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Fehmi Uyanık

Muhsin Koçyiğit

Fahri Keskin

 

Diyarbakır

Diyarbakır

Eskişehir

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Vedat Yücesan

İnci Özdemir

Erdal Karademir

 

Eskişehir

İstanbul

İzmir

 

Üye

Üye

 

 

Murat Yılmazer

Süleyman Turgut

 

 

Kırıkkale

Manisa

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu

9.5.2003

 

Esas No. : 1/538

 

 

Karar No. : 29

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 11.3.2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 15.3.2003 tarihinde tali komisyon olarak Millî Savunma Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 8.5.2003 tarihinde yaptığı 42 nci birleşiminde, Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile Millî Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür

Bilindiği gibi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubaylar, silâhlı kuvvetlerin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturmakta ve özellikle idarî ve teknik hizmetlerde istihdam edilmektedirler. 11.4.2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay  Meslek Yüksek Okulları Kanunu yürürlüğe girmeden önce, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin astsubay ihtiyacı,  hazırlama okulları ve  sınıf okullarından oluşan astsubay okullarından karşılanmaktaydı. Astsubay hazırlama okullarında, lise düzeyinde öğrenim verilmekte ve bu okullardan mezun olan öğrenciler, astsubay sınıf okullarında bir yıl süreli eğitim ve öğretime tâbi tutularak  astsubay çavuş rütbesi ile hizmete başlamaktaydılar. Astsubay sınıf okullarına, astsubay hazırlama okulu mezunlarına ilâve olarak sivil lise ve dengi okul mezunları ile meslek yüksek okulu ve fakülte mezunlarından da öğrenci alınmaktaydı.

Bilim ve teknoloji  ile  savunma sanayii alanında meydana gelen gelişmeler karşısında, gelişen ve değişen askerlik anlayışı ve bu alanda yapılmak istenen uygulamalar, bilimsel ve teknik alanda yetişmiş personele olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu nedenle silâhlı kuvvetlere nitelikli personel yetiştiren kurumların yapısı ile eğitim sistemlerini de  teknoloji ve bilim çağına uydurmak ve yeni ihtiyaçlara göre geliştirmek gereği ortaya çıkmaktadır.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan astsubayların eğitim seviyesinin yükseltilmesi, çağın gereklerine, bilim ve teknoloji alanındaki süratli değişime ayak uydurabilecek astsubayların yetiştirilmesi ve istihdamı, bir zorunluluk olarak kendini göstermektedir. Bu kapsamda, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun alanlarda yüksek öğretim yapmış astsubay yetiştirmek için astsubay meslek yüksek okulları kurulmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla  4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu  kabul edilerek  yürürlüğe girmiştir.

Astsubay Meslek Yüksek Okullarının kurulmasına paralel olarak, astsubayların yeni sisteme göre nasıp, terfi, kıdem, özlük hakları, diğer hak ve yükümlülükleriyle ilgili olarak  mevzuatta değişiklik yapılması, ayrıca Astsubay Meslek Yüksek Okullarından mezun olarak astsubay olanlar yanında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin gereksinim duyduğu yüksek öğrenim görmüş astsubay ihtiyacının karşılanması amacıyla sadece yüksek öğretim mezunları arasından olmak üzere astsubay istihdamına olanak sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılması gereği hasıl olmuştur

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde:

- Astsubayların temini ve yetiştirilmesi ile ilgili esaslar ve astsubay olacaklarda aranacak şartların yeniden  düzenlenmesi,

- Astsubay meslek yüksek okullarını bitirenlerin yanında ayrıca, kendi nam ve hesabına, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun   fakültelerden veya en az iki yıllık yüksek okullardan veya meslek yüksek okullarından mezun olanlardan, mevzuatta belirtilen  şartları taşıyanların, temel askerlik eğitimini başarı ile tamamlamaları kaydıyla astsubay çavuş rütbesi ile astsubaylığa nasbedilmelerine imkân sağlanması,

-  Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirerek  bu öğrenimlerine göre astsubay nasbedilenlerin,  Astsubay Meslek Yüksek Okullarından yıl olarak fazla okudukları sürelerin,  astsubay rütbe bekleme sürelerinden sayılması ile bu sürelerin  rütbe bekleme süresinden düşülmesiyle ilgili esasların  düzenlenmesi,

- Astsubay meslek yüksek okulları ile  kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerin tâbi tutulacağı temel askerlik eğitiminin, 30 Ağustos tarihinden önce tamamlanacak şekilde düzenlenmesi,

- Astsubay nasbedilenlerin muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet sürelerinin kıdemlerinden sayılmasına  imkân veren bir düzenlemenin yapılması,

- Aynı rütbe ve  nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlilik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırasının, subaylar arasındaki kıdem sırasına benzer şekilde düzenlenmesi,

- Astsubay eğitim seviyesinin en az ön lisans seviyesine yükseltilmesine paralel olarak, asgarî iki yıllık yüksek öğretimi bitiren astsubaylardan, subaylığa geçirilenlerin subay olduktan sonra tamamlayacakları yüksek öğrenimin karşılığı olarak maaş derece ve kademelerinin bitirdikleri yüksek öğretime göre düzenlenmesi,

- Astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri ile ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay ihtiyacını karşılamak üzere temel askerlik eğitimine alınanların istifa hakkının, diğer askerî öğrencilerin istifa hakkına benzer olarak düzenlenmesi,

- Astsubay eğitim seviyesinin en az ön lisans seviyesine yükseltilmesi nedeniyle astsubay meslek yüksek okullarına orta öğretim mezunu alınmayacağından, halen orta öğretim düzeyinde öğrenim görmüş astsubaylardan, subay nasbedildikten sonra yüksek öğretimi bitirenlerin maaş derece ve kademe intibakıyla ilgili hususların belirlenmesi,

- Uzman erbaş olmadan önce veya uzman erbaş olduktan sonra, kendi nam ve hesabına, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını veya astsubay meslek yüksek okullarını bitirenlerden, mevzuatta belirtilen şartları taşıyan uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesine imkân sağlanması,

- Uzman jandarma olmadan önce veya uzman jandarma olduktan sonra kendi nam ve hesabına, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını veya Astsubay meslek yüksek okullarını bitiren ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarının, tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak şartıyla, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubaylığa geçirilmesine imkân sağlanması,

- Gülhane Askerî Tıp Akademisinde sağlık astsubay meslek yüksek okulu komutanının da, Akademi Kuruluna üye olarak katılabilmesiyle ilgili hususların düzenlenmesi,

- Astsubay meslek yüksek okulları öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar ve fakülte veya yüksek okullar ile meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf astsubaylığa geçirilenlerin, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirilmesiyle ilgili hususların düzenlenmesi, bu kapsamda  Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılmasına yönelik esas ve usullerin tespit edilmesi,

Astsubay meslek yüksek okulları öğrenci olup da bu okullardan ayrılanların öğretim sürelerinin üçte birinin muvazzaf askerlik yükümlülüğünden sayılması,

Amacıyla Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun bazı maddelerinde  değişiklik yapılmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Tasarının geneli üzerinde yapılan müzakerelerde;

- Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan nitelikli astsubay ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan sözkonusu Tasarının olumlu karşılandığı,

- Astsubay ve uzman çavuşların, subaylığa geçişleriyle ilgili düzenlemelerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına olumlu katkı sağlayacağı,

Şeklindeki görüş ve temennileri müteakip Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan astsubayların seçilmesi,  yetiştirilmesi, terfi ve subaylığa geçiş ile ilgili esas ve usullerin, 11.4.2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa paralel olarak, diğer mevzuatta da  yapılması amacıyla sözkonusu Tasarının hazırlandığı ifade edilmiştir.

Geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilmiştir.

- Çerçeve 9 uncu maddesi ile düzenlenen 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesinin, dördüncü fıkrasının değişik (c) bendine eklenmesi öngörülen üçüncü alt bendin ilk cümlesinin; Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilen astsubaylar için aylık gösterge tablosu olarak 926 sayılı Kanuna eklenen EK-VIII /A sayılı Cetvel dikkate alınarak, 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlatılabilmelerine imkân sağlayacak şekilde değiştirilmesi ve aynı bendin sonuna, uzman jandarma ve uzman erbaşlıktan astsubaylığa nasbedilenlerin, uygulamada çıkması muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik bir düzenlemenin dördüncü alt bent olarak metne eklenmesi suretiyle,

- Çerçeve 10 uncu maddesi ile düzenlenen 926 sayılı Kanunun değişik 143 üncü maddesi, birinci fıkrasının (d) bendi ile aynı maddeye eklenmesi öngörülen fıkranın; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlara ödenecek harçlık miktarının tespitinde, çerçeve 9 uncu maddede yapılan değişiklik doğrultusunda Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilen astsubaylar için aylık gösterge tablosu olarak 926 sayılı Kanuna eklenen EK-VIII /A sayılı Cetvelin esas alınmasına imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle,

- Çerçeve 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere; Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilen astsubayların, 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlatılacak olması nedeniyle, sözkonusu astsubayların aylık gösterge tablosunu düzenleyen bir  tablonun 926 sayılı Kanuna ekli EK-VIII sayılı Cetvelden sonra gelmek üzere, EK-VIII/A sayılı Cetvel olarak eklenmesini öngören bir düzenlemenin çerçeve 11 inci madde olarak metne eklenmesi suretiyle,

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve geçici 1 inci maddeleri  aynen,

- 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve  23 üncü maddeleri ile  yürürlük ve yürütmeye ilişkin 24 ve 25 inci maddeleri, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  ve 26 ncı maddeler olarak aynen,

Kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Sait Açba

M. Altan Karapaşaoğlu

Sabahattin Yıldız

 

Afyon

Bursa

Muş

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Mehmet Sekmen

Mahmut Göksu

Mehmet Melik Özmen

 

İstanbul

Adıyaman

Ağrı

 

Üye

Üye

Üye

 

Bülent Gedikli

Mehmet Zekai Özcan

Mehmet Mesut Özakcan

 

Ankara

Ankara

Aydın

 

Üye

Üye

Üye

 

Ali Osman Sali

Ali Kemal Deveciler

Aziz Akgül

 

Balıkesir

Balıkesir

Diyarbakır

 

Üye

Üye

Üye

 

Ömer Abuşoğlu

M. Emin Murat Bilgiç

Alaattin Büyükkaya

 

Gaziantep

Isparta

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Birgen Keleş

Ali Kemal Kumkumoğlu

Ali Topuz

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

M. Mustafa Açıkalın

Hakkı Akalın

Mehmet Ceylan

 

İstanbul

İzmir

Karabük

 

Üye

Üye

Üye

 

Y. Selahattin Beyribey

Taner Yıldız

Mustafa Ünaldı

 

Kars

Kayseri

Konya

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Kazım Türkmen

Abdülkadir Kart

Erol Aslan Cebeci

 

Ordu

Rize

Sakarya

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Musa Uzunkaya

Enis Tütüncü

Mehmet Akif Hamzaçebi

 

Samsun

Tekirdağ

Trabzon

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

 

 

Osman Coşkunoğlu

Mustafa Zeydan

 

 

Uşak

Hakkâri

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, UZMAN ERBAŞ KANUNU, UZMAN JANDARMA KANUNU, GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE ASKERLİK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 7.7.1971 tarihli ve 1424 sayılı Kanunla değişik 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 67. - Türk Silâhlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları;

a) Astsubay meslek yüksek okulları,

b) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarıdır.”

MADDE 2. - 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“II - Temin ve yetiştirme

Madde 68. - Muvazzaf astsubay olabilmek için;

a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya,

b) Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 28 yaşından, daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 26 yaşından gün almamış olmak; yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak ve uygulanacak temel askerlik eğitimini başarı ile bitirmek gereklidir.

Astsubay hazırlama okulları;

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından ihtiyaç duyulması halinde astsubay meslek yüksek okullarına kaynak oluşturacak astsubay hazırlama okulları açılabilir. Bu okullara en az ilköğretim okulu mezunu olanlar alınır. Astsubay hazırlama okullarının müfredat ve programları, Millî Eğitim Bakanlığının orta öğretim okullarına ait müfredat ve programları esas alınarak hazırlanır.

b) Astsubay hazırlama okullarına girişte aranacak nitelikler ile bu okullarda verilecek eğitim ve öğrenimin süre ve şekilleri, öğrencilerin azami öğrenim süresiyle görev ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

c) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanır.

d) Astsubay hazırlama okulu öğrencileri aşağıdaki hallerde öğrencilik niteliğini kaybederler :

1) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek ahlâk notunu kaybedenler,

2) Yönetmelikte tespit edilecek esaslar dahilinde askerî öğrencilik niteliğini kaybettiklerine dair disiplin kurullarınca haklarında karar verilenler,

3) Öğrenimlerini bu Kanun gereğince çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek süre içinde tamamlayamayanlar,

4) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre askerî öğrenci olarak öğrenimine devam imkânı kalmayanlar,

5) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,

6) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılanlar.

e) (d) bendi gereğince öğrencilik niteliğini kaybedenlerin Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişikleri kesilenlere Devlet tarafından yapılan masraf, faizi ile birlikte ödettirilir. Bu borçlar, askerlik hizmetleri süresince tehir edilir. Sağlık sebebi dışında öğrencilikle ilişkisi kesilenler, muvazzaf subay veya astsubay olarak tekrar Türk Silâhlı Kuvvetleri hizmetine alınamazlar.

f) Astsubay hazırlama okulu öğrencilerinin okulla ilişiklerinin kesilmesi ve ilişikleri kesilenler ile ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Astsubay meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar, bunların tâbi tutulacakları seçme sınavlarına ilişkin usul ve esaslar ile temel askerlik eğitimiyle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.

Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.

Bu şekilde ilişiği kesinlenler başka askerî öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.

Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır.”

MADDE 3. - 926 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 79. - Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme sonucunda bir yıldan artan miktarlar, tam yıla çıkarılır.

Üstün başarı kıdemi alan üstçavuş, kıdemli üstçavuşlar ile başçavuşların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.

Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirdikten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, temel askerlik eğitimini başarıyla bitirip muvazzaf astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmalar hariç olmak üzere astsubay meslek yüksekokullarından yıl itibariyle fazla olan öğrenim süreleri, kıdemlerinden sayılır ve bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.”

MADDE 4.- 926 sayılı Kanunun 3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 82.- Astsubaylığa nasıp ve rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile yapılır.

Astsubay meslek yüksekokullarını başarı ile bitirenler ve fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan başarılı olanlar, o yılın 30 Ağustos tarihinde astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

Astsubay nasbedilenlerin 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre yerine getirdikleri muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.”

MADDE 5.- 926 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlilik derecesine göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlilik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıda belirtilmiştir:

1) Astsubay meslek yüksekokulu mezunları,

2) Uzman jandarmalıktan astsubay olanlar,

3) Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar,

4) Kıt’a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar,

5) Sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubay olanlar,

6) Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar,

7) Sözleşmeli astsubaylar.”

MADDE 6.- 926 sayılı Kanunun 9.8.1993 tarihli ve 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön lisans seviyesinde öğrenim almış astsubaylardan subay nasbedildikten sonra lisans tamamlayanlar veya en az dört yıl veya daha fazla süreli bir fakülte veya yüksekokulu bitirenlerin intibakı, personelin mezun olduğuna dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilave edilerek yapılır. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez. Birden fazla fakülte veya yüksekokul öğrenimi dikkate alınmaz.”

MADDE 7.- 926 sayılı Kanunun 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanun ile değişik 112 nci maddesinin 21.7.2000 tarihli ve 607 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ilave edilmiştir.

“Öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıkları tarafında müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 8.- 926 sayılı Kanunun 9.8.1993 tarihli ve 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 115 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 115.- Harp okulları, yurtiçi ve yurtdışı fakülte ve yüksekokul askerî öğrencileri ile astsubay meslek yüksekokulu öğrencileri; yemin ettikten itibaren birinci yıl sonuna kadar okul masraflarını ödedikleri takdirde istifa edebilirler.

Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin ettikten itibaren astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içerisinde Devlet tarafından kendilerine yapılan masrafları ödemek kaydıyla istifa edebilirler.”

 

MADDE 9.- 926 sayılı Kanunun 3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının 28.6.2001 tarihli ve 4699 sayılı Kanun ile değişik (c) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Astsubay meslek yüksekokulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK- VIII sayılı cetvele göre 10 uncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikleri takdirde, mezun olduklarına dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilave edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksekokul öğrenimi dikkate alınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 10. - 926 sayılı Kanunun 6.11.1996 tarihli ve 4205 sayılı Kanun ile değişik 143 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerine astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının;

Hazırlama okulu birinci sınıfta                                % 40’ı,

Hazırlama okulu ikinci sınıfta                                % 45’i,

Hazırlama okulu üçüncü sınıfta                                % 50’si

Meslek yüksek okulu birinci sınıfta                                % 80’i

Meslek yüksek okulu ikinci sınıfta                                % 85’i”

“Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlara, astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının % 90’ı tutarında aylık ödenir. 28.2.1982 tarihli ve 2626 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 11. - 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 29. - Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ile fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay nasbedilenlerden subay olanlar hariç olmak üzere diğer astsubaylardan subay nasbedildikten sonra fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirenlerin intibakı; personelin bu okulları bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine; iki yıl süreli yüksek öğretim için bir kademe; üç yıl süreli yüksek öğretim için iki kademe; dört yıl süreli yüksek öğretim için bir derece ilâve edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları hâlinde, intibak işlemleri, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı yapılan intibak işlemleri toplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz.”

MADDE 12. - 18.3.1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 15 inci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Astsubaylığa geçirilme

Madde 15. - Uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman erbaşlardan, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

1) Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,

2) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

3) Başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak,

4) Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

5) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

6) Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

b) Bu bentteki şartları sağlayan uzman erbaşlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksek okullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

1) Astsubay meslek yüksek okullarının bağlı olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise veya dengi okullardan mezun olmak,

2) Uzman erbaş olarak en az bir yıl hizmet etmek,

3) Sözleşme süresi içinde müracaatta bulunmak,

4) Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavına başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak,

5) Astsubay meslek yüksek okulu giriş sınavında başarılı olmak,

6)  926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda ve bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre; astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksek okullarındaki öğrenim ve eğitimin süre ve şekilleri bakımından, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa tâbi tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. Uzman erbaşlardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksek okullarında veya tâbi tutulacakları temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitimlerinde, özlük hakları yönünden uzman erbaşlık statüleri devam eder, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksek okullarında yatılı olarak öğrenim görmeleri ile ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçilikleri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.

Astsubay meslek yüksek okullarında veya tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olamayanlar ile kendi isteği ile ayrılanlardan, istekli olan ve uzman erbaş olmak için gerekli olan şartları kaybetmemiş olanlar, bu Kanun hükümlerine göre uzman erbaş olarak hizmete devam ettirilirler.

Bu madde hükümlerine göre uzman erbaşlardan astsubaylığa geçirilenler, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tâbi olurlar. Bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri, astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.”

MADDE 13. - 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman erbaş olarak en az bir yıl hizmet etmiş olan ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan uzman erbaşlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

a) Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az lise veya dengi okulları bitirmek,

b) Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

c) Başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak,

d) Yönetmelikte belirtilecek sınavlarda başırılı olmak,

e) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

f) Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.”

MADDE 14. - 28.5.1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 26.2.1992 tarihli ve 3777 sayılı Kanun ile değişik 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18. - Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir :

a) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görülecek lüzum üzerine kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından mezun olmak,

2. Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

3. 28 yaşından gün almamış olmak,

4. En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,

5. Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

6. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

7. Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

b) Bu bentteki şartları sağlayan uzman jandarmalardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, astsubay meslek yüksekokullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

1. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan sivil lise veya dengi okullarından mezun olmak,

2. Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına başvuru tarihinde en az uzman jandarma birinci kademeli çavuş rütbesinde olmak,

3. Uzman jandarma olarak üçüncü hizmet yılını tamamlamış, altıncı hizmet yılını bitirmemiş olmak,

4. Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına başvuru tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak,

5. Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavında başırılı olmak,

6. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 4752 sayılı Astsubay MeslekYüksekokulları Kanununda ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler ile ilgili Yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.

Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre; astsubay nasbedilecekler, astsubay meslek yüksekokullarındaki öğrenim ve eğitimin süre ve şekilleri bakımından, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununa tâbi tutulurlar; astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulacakların temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğitim süre ve şekilleri, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilir. Uzman jandarmalardan astsubay nasbedileceklerin astsubay meslek yüksekokullarında veya tâbi tutulacakları temel askerlik eğitimi esnasındaki öğrenim ve eğtimlerinde, özlük hakları yönünden uzman jandarma statüleri devam eder, evli ve nişanlı olmama durumu ile öğrenime ara vermeme şartı aranmaz. Bunların astsubay meslek yüksekokullarında yatılı olarak öğrenim görmeleri ile ilgili hususlar yönetmelikte düzenlenir. Bunlara okul ve temel askerlik eğitimi süresince 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 143 üncü maddesinde belirtilen öğrenci harçlıkları ödenmez. Bu süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçileri rütbe, derece ve kademelerine göre emsalleri gibi devam eder.

Bu madde hükümlerine göre uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenler 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tâbi olurlar. Bunların uzman jandarmalıkta geçen hizmet süreleri, astsubay rütbe bekleme süresinden sayılmaz.

Uzman jandarmalardan astsubaylığa geçirilenlerin mecburî hizmet süreleri, astsubay meslek yüksekokulunda geçen süreleri hariç tutulmak üzere, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren 15 yıldır.

Astsubay meslek yüksekokullarından başarısızlık nedeniyle veya kendi isteği ile ayrılan uzman jandarmalar, görevlerine iade edilirler. Bunların rütbe bekleme süreleri, okulda geçen süre kadar uzatılır, okulda geçen süreler mecburî hizmetlerinden sayılmaz.

Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayamayan uzman jandarmalar, görevlerine iade edilirler. Bunların bulundukları rütbede bekleme süreleri, bir yıl uzatılır.”

MADDE 15. - 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman jandarma çavuş olarak en az bir yıl hizmet etmiş olan ve aşağıda belirtilen şartları sağlayan uzman jandarmalardan; Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, kendi sınıflarında veya öğrenimleri ile ilgili ihtiyaç duyulan sınıflarda astsubay çavuşluğa nasbedilirler.

1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek en az lise veya dengi okulları bitirmek,

2. Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

3. Başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak,

4. En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,

5. Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

6. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

7. Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.”

MADDE 16. - 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 10 uncu maddesinin 6.7.2000 tarihli ve 604 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Akademi Kurulu; Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının başkanlığında, dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, ana bilim dalı başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, sağlık astsubay meslek yüksek okulu komutanı ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının yüksek bilim konseyi üyeleri arasından bir yıl süre ile görevlendireceği en fazla on öğretim üyesinden oluşur.Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanının bulunmadığı hallerde, dekan, Kurula başkanlık eder.”

MADDE17. - 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 92 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Fakülte ve yüksekokul öğrencileri ile harp okulu öğrencilerine subaylar gibi; astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlara astsubaylar gibi muamele olunur.”

MADDE18. - 211 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin (a) fıkrası ile 22.11.1990 tarihli ve 3683 sayılı Kanun ile değişik (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Astsubay meslek yüksek okulları, fakülte ve yüksek okullar ile harp okullarında okuyan askerî öğrenciler ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun uygulaması bakımından askerlik yükümlülüğü altına girmiş sayılır ve diğer askerlere uygulanan hükümler bunlara da aynen uygulanır.

b) Bütün askerî öğrenciler, subaylara; astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksekokulu öğrencileri ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar, aynı zamanda astsubaylara karşı ast durumunda olup, askerî öğrencilerin, belirtilen hallerin dışında, gerek kendi aralarında gerekse erbaş ve erlere karşı astlık ve üstlük ilişkileri yoktur.”

MADDE19. - 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin (II) işaretli fıkrasının 29.6.1978 tarihli ve 2168 sayılı Kanun ile değişik (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar;

Fakülte veya yüksek okullar ile meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini müteakip muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenler;”

MADDE20. - 5434 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 29.6.1978 tarihli ve 2168 sayılı Kanunla değişik (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Harp okulları, fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanların öğrenci harçlıkları ile teğmen veya astsubay çavuş aylıkları arasındaki farkın keseneği aynı esaslara göre öğrenciler adına kurumlarınca ödenir.

Bunların 31 inci madde gereğince emeklilik müddetlerinden indirilen yılları takip eden yıla ait aylıklarından kesenek alınmaz.

Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilen ve bir yıllık deneme süresini başarı ile tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına asil olarak atananların yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması nedeniyle doğacak borçlanmaya ait borç miktarı, göreve başladıkları tarihteki rütbeleri aylığının emekli keseneğine ait unsurları ve borçlanmanın yapıldığı tarihteki katsayı rakamı esas alınarak hesaplanır. Borç miktarına ait kesenek ilgilinin aylığından kesilerek, karşılığı da kurumlarınca verilmek suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren üç yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir.

Ancak, yüksek öğrenim süresinin fiilî hizmetlerinden sayılması nedeniyle yapılacak borçlanma tahakkukunun bir yıllık deneme süresinin bitiminden itibaren altı ay içinde yapılması şarttır. Tahakkukun altı aylık sürenin bitiminden sonra yapılması durumunda, borç tahakkuku, tahakkukun yapıldığı tarihteki hükümler dikkate alınarak yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yapılır. Deneme süresi içerisinde veya bitiminde, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen kişiler, yüksek öğrenimsüresini borçlanamaz.”

MADDE 21. - 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin 28.6.2001 tarihli ve 4699 sayılı Kanunla değişik altıncı fıkrası ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokullarında sınıfını geçemeyen Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu askerî öğrencilerin, fazla öğrenim yılları fiilî hizmet müddetlerinden indirilir. Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subay veya astsubay nasbedilen veya askerlik hizmetini takiben muvazzaf subay veya astsubaylığa geçirilenlerin, normal süreyi aşan öğrenim süreleri fiilî hizmet müddetinden sayılmaz.

Bu okulları tamamlayamayarak ayrılanların ve fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında kendi hesabına okuduktan sonra astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan bu eğitimi tamamlayamayarak ayrılanların buralarda geçen öğrenim ve eğitim müddetleri fiilî hizmet müddeti sayılmaz.”

MADDE22. - 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarındaki öğrenciler ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan eğitimlerini tamamlayamayarak ayrılanlar (Yalnız öğrenci aylıklarından kesilen miktarlar);”

MADDE23. - 21.6.1927 tarihli ve 1111 sayılı  Askerlik  Kanununun  20.11.1984 tarihli ve 3081 sayılı Kanun ile değişik 10 uncu maddesinin 21.5.1992 tarihli ve 3802 sayılı Kanunla değişik (13) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“13. Harp okulları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve astsubay meklek yüksekokulları veya Türk Silâhlı Kuvvetleri adına okudukları üniversite, fakülte veya yüksekokullardan ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Bu yükümlüler mutlaka temel askerlik eğitimine tâbi tutulur. Ancak, harp okullarında geçen sürenin muvazzaf askerlik hizmet süresini karşılaması halinde, bunlar, temel askerlik eğitimine tâbi tutulmadan yedeğe geçirilirler.”

GEÇİCİ MADDE 1. - 11.4.2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununa göre kurulacak astsubay meslek yüksekokullarının ilk mezunları astsubay nasıp edilinceye kadar geçecek süre içerisinde kuvvet komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak astsubaylar, bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki mevzuat hükümlerine göre temin edilebilir.

MADDE 24. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25. - Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.

 

 

Abdullah Gül

 

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak.ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

 

A. Şener

M. A. Şahin

E. Yalçınbayır

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

M. Aydın

B. Atalay

A. Babacan

 

 

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

 

 

M. Aydın

C. Çiçek

V. Gönül

 

 

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

 

 

A. Aksu

Y. Yakış

K. Unakıtan

 

 

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

 

 

E. Mumcu

Z. Ergezen

R. Akdağ

 

 

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bak.

 

 

B. Yıldırım

S. Güçlü

M. Başesgioğlu

 

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

 

A. Coşkun

M. H. Güler

H. Çelik

 

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

G. Akşit

O. Pepe

İ. Sütlüoğlu

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, UZMAN ERBAŞ KANUNU,
UZMAN JANDARMA KANUNU, GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU VE ASKERLİK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK

 YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 4. - Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 5. - Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 6. - Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

MADDE 7. - Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

MADDE 8. - Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 9. - 926 sayılı Kanunun 3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının 28.6.2001 tarihli ve 4699 sayılı Kanun ile değişik (c) bendinin sonuna aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

"Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK - VIII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri takdirde, mezun olduklarına dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilâve edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır."

"Uzman jandarma ve uzman erbaşlardan muvazzaf astsubaylığa nasbedilenlerden, nasbedildikleri astsubay çavuş rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar; daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri astsubaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki derece ve kademe aylıkları, daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece ve kademe aylıklarına eşit veya fazla hâle gelince, emsali astsubaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar."

MADDE 10. - 926 sayılı Kanunun 6.11.1996 tarihli ve 4205 sayılı Kanun ile değişik 143 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir.

"d) Astsubay hazırlama ve astsubay meslek yüksek okulu öğrencilerine, bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin 1 inci kademe brüt aylığının;

Hazırlama okulu birinci sınıfta                                % 40'ı,

Hazırlama okulu ikinci sınıfta                                % 45'i,

Hazırlama okulu üçüncü sınıfta                                % 50'si,

Meslek yüksek okulu birinci sınıfta                                 % 80'i,

Meslek yüksek okulu ikinci sınıfta                                % 85'i,"

"Kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlara, bu Kanuna ekli EK-VIII/A sayılı Cetvele göre hesaplanacak astsubay çavuş rütbesinin birinci kademe brüt aylığının % 90'ı tutarında harçlık ödenir. 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun hükümleri saklıdır."

MADDE 11. - 926 sayılı Kanuna ekli EK-VIII sayılı Cetvelden sonra gelmek üzere aşağıdaki EK - VIII/A sayılı Cetvel (Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezunu ve Fakülte, Yüksek Okul veya Meslek Yüksek Okulunu Bitirerek Temel Askerlik Eğitiminde Başarılı Olup Astsubay Çavuşluğa Nasbedilen Astsubaylar İçin Aylık Gösterge Tablosu) eklenmiştir.

EK - VIII/A Sayılı Cetvel

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNU VE FAKÜLTE,

 YÜKSEK OKUL VEYA MESLEK YÜKSEK OKULUNU BİTİREREK

TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLUP ASTSUBAY

ÇAVUŞLUĞA NASBEDİLEN ASTSUBAYLAR İÇİN AYLIK GÖSTERGE

TABLOSU

 

       KADEMELER

Dereceler   Rütbeler                             1                             2                             3                             4                             5                             6                             7                             8                             9

 

1

II. Kad. Kd. Bçvş.

1320

1380

1440

–

–

–

–

–

–

 

2

Kad. Kd. Bçvş.

1155

1210

1265

1320

1380

1440

–

–

–

 

3

Kd. Bçvş.

1020

1065

1110

1155

1210

1265

1320

1380

–

 

4

Kad. Bçvş.

915

950

985

1020

1065

1110

1155

1210

–

 

5

Bçvş.

835

865

895

915

950

985

1020

1065

1110

 

6

Kd. Üçvş.

760

785

810

835

865

895

915

950

985

 

7

Üçvş.

705

720

740

760

785

810

835

865

895

 

8

Kd. Çvş.

660

675

690

705

720

740

760

785

810

 

9

Çvş.

620

630

645

660

675

690

705

720

740

 

MADDE 12. - Tasarının 11 inci maddesi, 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 13. - Tasarının 12 nci maddesi, 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 14. - Tasarının 13 üncü maddesi, 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 15. - Tasarının 14 üncü maddesi, 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 16. - Tasarının 15 inci maddesi, 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 17. - Tasarının 16 ncı maddesi, 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 18. - Tasarının 17 nci maddesi, 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

MADDE 19. - Tasarının 18 inci maddesi, 19 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 20. - Tasarının 19 uncu maddesi, 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 21. - Tasarının 20 nci maddesi, 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 22. - Tasarının 21 inci maddesi, 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 23. - Tasarının 22 nci maddesi, 23 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

MADDE 24. - Tasarının 23 üncü maddesi, 24 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

GEÇİCİ MADDE 1. - Tasarının geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

MADDE 25. - Tasarının 24 üncü maddesi, 25 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 26. - Tasarının 25 inci maddesi, 26 ncı  madde olarak aynen kabul edilmiştir.