7 Mart 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26455

KANUN

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5589                                                                                                     Kabul Tarihi : 1/3/2007

             MADDE 1 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "d) Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde başarılı olmak."

             "Bunlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay nasbedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez."

             MADDE 2 – 926 sayılı Kanunun 157 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 157 – Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

             a) Evlenen çocuklar.

             b) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.).

             c) Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç).

             ç) Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar."

             MADDE 3 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

             "EK GEÇİCİ MADDE 84 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 109 uncu madde hükmüne göre astsubaylıktan subaylığa geçiş için yapılan seçme sınavını kazananlara, bu Kanun ile yapılan değişikliklerden önceki 109 uncu madde hükümleri uygulanmaya devam eder."

             MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/3/2007