TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 4891       

 

Kabul Tarihi : 12.6.2003      

 

MADDE 1. - 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 199 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, maddeye birinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar teselsül ettirilmiştir.

V - Madalya ve nişanların geri alınması ve mirasçılara intikali:

Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle mahkûm olup, bu cezaları kesinleşen kişilerin madalya ve nişanları geri alınır.

MADDE 2. - 926 sayılı Kanunun 29.7.1998 tarihli ve 4376 sayılı Kanun ile değişik ek 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tâbi kamu personelinin; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay, astsubay veya Devlet memuru olarak görevli eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

MADDE 3. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.