DO­ĞAL GAZ Pİ­YA­SA­SI KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI

HAK­KIN­DA KA­NUN

 

Kanun No. 5669

 

Kabul Tarihi: 25/5/2007      

 

MAD­DE 1- 18/4/2001 ta­rih­li ve 4646 sa­yı­lı Do­ğal Gaz Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­nun ge­çi­ci 3 ün­cü mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki (e) ben­di ek­len­miş­tir.

“e) Bu ben­din yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren üç ay için­de An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 6762 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re do­ğal gaz da­ğı­tım fa­ali­ye­ti yap­mak üze­re ano­nim şir­ket sta­tü­sün­de ye­ni bir şir­ket ku­ru­la­rak EGO (An­ka­ra Elek­trik ve Ha­va­ga­zı Mü­es­se­se­si) Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün mül­ki­yet ve/ve­ya iş­let­me­sin­de bu­lu­nan do­ğal ga­zın şe­hir içi da­ğı­tı­mı ile il­gi­li tüm alt ya­pı te­sis­le­ri, var­lık­lar, ta­şı­nır ve ta­şın­maz­lar, hak, ala­cak ve borç­lar (EGO Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün de­vir ta­ri­hi­ne ka­dar BO­TAŞ'a olan do­ğal gaz alım borç­la­rı ile Ha­zi­ne Ga­ran­ti­si al­tın­da ve dış bor­cun ik­ra­zı su­re­ti ile EGO Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne do­ğal gaz yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve da­ğı­tım şe­be­ke­si kap­sa­mın­da sağ­la­nan dış kre­di­ler  ha­riç), leh ve aley­he açıl­mış olan da­va­lar ile ic­ra ta­kip­le­ri ve iş mev­zu­atı­na tâ­bi per­so­nel, şir­ke­tin ku­rul­du­ğu ta­rih­ten iti­ba­ren iki ay için­de EGO Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile şir­ket ara­sın­da ya­pı­la­cak pro­to­kol­le şir­ke­te dev­re­di­lir. De­vir iş­lem­le­rin­den do­ğan ka­zanç ku­rum­lar ver­gi­sin­den, de­vir kap­sa­mın­da­ki mal tes­li­mi ve hiz­met ifa­la­rı kat­ma de­ğer ver­gi­sin­den, dev­re iliş­kin bü­tün iş­lem­ler ve bu iş­lem­ler­le il­gi­li ola­rak dü­zen­le­ne­cek her tür­lü kâ­ğıt, dam­ga ver­gi­si da­hil her tür­lü ver­gi, re­sim, harç ve ben­ze­ri ma­lî yü­küm­lü­lük­ler­den müs­tes­na­dır. Bu şir­ke­te Ku­rul ta­ra­fın­dan otuz yıl­lık da­ğı­tım li­san­sı ve­ri­lir. Li­san­sın ge­çer­li­lik sü­re­si­nin ilk on yı­lın­da da­ğı­tım şir­ke­ti­nin bi­rim hiz­met ve amor­tis­man be­de­li 0,05555 ABD Do­lar/m3 kar­şı­lı­ğı YTL, ta­şı­ma be­de­li 0,0077 ABD Do­lar/m3 kar­şı­lı­ğı YTL ola­rak uy­gu­la­nır. On bi­rin­ci yıl ve son­ra­sı bu be­del­ler şir­ke­tin tek­li­fi ve Ku­ru­lun ona­yı ile be­lir­le­nir.

Şir­ke­tin as­ga­ri yüz­de 80 his­se­si bu ben­din yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren en geç iki yıl için­de 4046 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri uya­rın­ca An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan özel­leş­ti­ri­lir. Bu bent uya­rın­ca ya­pı­la­cak özel­leş­tir­me­den sağ­la­nan ka­zanç ku­rum­lar ver­gi­sin­den, his­se dev­ri ise kat­ma de­ğer ver­gi­si da­hil her tür­lü ver­gi, re­sim ve harç­tan müs­tes­na­dır. Bu ta­ri­he ka­dar özel­leş­tir­me­nin ger­çek­leş­ti­ril­me­me­si du­ru­mun­da, da­ğı­tım şir­ke­ti­nin his­se­le­ri­nin yüz­de 80’i Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan özel­leş­ti­ri­lir. Bu du­rum­da el­de edi­len ge­lir­ler­den, Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğın­ca özel­leş­tir­me gi­der­le­ri dü­şül­dük­ten ve aşa­ğı­da­ki hü­küm­ler uya­rın­ca ku­rum­la­ra öde­me­ler ya­pıl­dık­tan son­ra ar­ta ka­lan tu­tar An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne ak­ta­rı­lır.

Özel­leş­tir­me so­nu­cu el­de edi­le­cek ge­lir­den ön­ce­lik­le EGO Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün, bu ben­din yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­ri­he ka­dar BO­TAŞ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne olan do­ğal gaz alım ana­pa­ra borç­la­rı BO­TAŞ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne bir ay için­de de­fa­ten öde­nir.  Bu ben­din yü­rür­lü­ğe gir­di­ği  ta­ri­he ka­dar BO­TAŞ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ala­ca­ğı­nı oluş­tu­ran tüm borç­la­ra ait fa­iz­ler ile fer’ile­ri ve ce­za­la­rı si­li­nir. Ay­rı­ca Ha­zi­ne Ga­ran­ti­si al­tın­da ve dış bor­cun ik­ra­zı su­re­ti ile EGO Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne do­ğal gaz uy­gu­la­ma pro­je­le­ri kap­sa­mın­da sağ­la­nan dış kre­di­ler­den,  an­laş­ma­lar çer­çe­ve­sin­de Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı ta­ra­fın­dan kre­di­tör­le­re öde­nen tu­tar­lar, kre­di­tör­le­re ya­pı­lan öde­me dö­viz cins­le­ri üze­rin­den  öde­me­nin ya­pı­la­ca­ğı ta­rih­te ge­çer­li olan T.C. Mer­kez Ban­ka­sı dö­viz sa­tış ku­ru esas alı­na­rak  özel­leş­tir­me be­de­lin­den Ha­zi­ne­ye bir ay için­de de­fa­ten öde­nir. Öde­me­nin ya­pıl­ma­sı­nı ta­ki­ben Ha­zi­ne­nin bu kre­di­le­re iliş­kin fa­iz ve ge­cik­me ce­za­la­rı ile fer’ile­ri ve ce­za­lar­dan kay­nak­la­nan ala­cak­la­rı, büt­çe­nin ge­lir ve gi­der he­sap­la­rı ile iliş­ki­len­di­ril­mek­si­zin ter­kin edi­lir. 

Ka­lan özel­leş­tir­me ge­li­ri An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si büt­çe­si­ne irat kay­de­di­lir ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve­ya bağ­lı ku­ru­luş­la­rı­nın di­ğer borç­la­rı ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek her­han­gi bir ka­mu ku­ru­lu­şun­ca ha­ciz ve­ya ke­sin­ti iş­le­mi ya­pı­la­maz. Be­le­di­ye­nin bu ge­li­ri ön­ce­lik­le 4046 sa­yı­lı Ka­nu­nun 21 in­ci ve 26 ncı mad­de­le­rin­de be­lir­ti­len, özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­sı so­nu­cu do­ğa­bi­le­cek iş kay­bı ne­de­niy­le ya­pı­la­cak taz­mi­nat öde­me­le­ri ile de­vam eden An­ka­ra Met­ro­su ve An­ka­ra Bü­yük­şe­hir trafik, ula­şım, su, kanalizasyon ve bunlarla ilgili alt ya­pı ya­tı­rım­la­rı için kul­la­nı­lır.

Özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­sı­na iliş­kin ola­rak bu Ka­nun ile 4046 sa­yı­lı Ka­nun­da hü­küm bu­lun­ma­yan hal­ler­de An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si yet­ki­li­dir."

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.