DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI BEŞİNCİ EK

PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


 
 
Kanun No. 4473   
Kabul Tarihi : 4.11.1999 

 

MADDE 1.— 1994 yılında Seul’de yapılan 21 inci Dünya Posta Kongresinde kararlaştırılan “Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.— Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 


DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI

BEŞİNCİ EK PROTOKOLÜ

10 Temmuz 1964 tarihinde Viyana’da akdedilen Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasını dikkate alarak Seul’de kongre halinde toplanan Dünya Posta Birliği üye ülke hükümetlerinin tam yetkili temsilcileri söz konusu Kuruluş Yasasında aşağıdaki değişiklikleri, onaylanması kaydıyla kabul etmişlerdir.

MADDE I

(Değiştirilen 8 inci Madde)

Küçük Birlikler, Özel Anlaşmalar

1. Mevzuatları engel değilse üye ülkeler veya bunların Posta İdareleri Küçük Birlikler kurabilir ve ilgili üye ülkelerin katıldıkları Senetlerde öngörülen hükümlerden, kamu için daha az elverişli hükümler getirmemek şartıyla, uluslararası posta hizmeti konusunda özel anlaşmalar yapabilirler.

2. Küçük Birlikler, Birliğin Kongre, Konferans ve Toplantılarına, İdarî Konseye ve Posta İşletme Konseyine gözlemciler gönderebilirler.

3. Birlik, Küçük Birliklerin Kongre, Konferans ve Toplantılarına gözlemciler gönderebilirler.

MADDE II

(Değiştirilen 13 üncü Madde)

Birliğin Organları

1. Birliğin organları; Kongre, İdarî Konsey, Posta İşletme Konseyi ve Uluslararası Büro’dur.

2. Birliğin daimî organları; İdarî Konsey, Posta İşletme Konseyi ve Uluslararası Büro’dur.

MADDE III

(Değiştirilen 17 nci Madde)

İdarî Konsey

1. İki Kongre arasında, İdarî Konsey (CA), Birlik senetleri hükümlerine uygun olarak, birlik çalışmalarının devamlılığını sağlar.

2. İdarî Konsey üyeleri, görevlerini birlik adına ve yararına icra ederler.

MADDE IV

(Değiştirilen 18 inci Madde)

Posta İşletme Konseyi

Posta İşletme Konseyi (CEP) posta hizmetini ilgilendiren işletme, ticarî, teknik ve ekonomik sorunlarla görevlidir.

MADDE V

(Değiştirilen 20 nci Madde)

Uluslararası Büro

Dünya Posta Birliği Uluslararası Bürosu adı altında birliğin makarrında çalışan, bir Genel Müdür tarafından yönetilen ve idarî konseyin kontrolünde bulunan merkezî bir daire, icra, destek, irtibat, bilgi verme ve danışma organı gibi görev yapar.

MADDE VI

(Değiştirilen 22 nci Madde)

Birliğin Senetleri

1. Kuruluş Yasası Birliğinin esas senedidir. Birliğin Teşkilâtına ait kurallarını kapsar.

2. Genel Tüzük, Kuruluş Yasasının uygulanmasını ve birliğin çalışmasını sağlayan hükümleri kapsar. Genel Tüzük bütün üye ülkeleri bağlar.

3. Dünya Posta Sözleşmesi ve bunun İcra Tüzüğü, uluslararası posta servisine uygulanan müşterek kuralları ve mektup postası hizmetlerine ilişkin hükümleri kapsar. Bu senetler bütün üye ülkeleri bağlar.

4. Birliğin Anlaşmaları ve İcra Tüzükleri, bu Anlaşmalara katılan üye ülkeler arasında mektup postası hizmetlerinden gayri hizmetleri düzenler. Bunlar yalnız bu ülkeleri bağlar.

5. Sözleşmenin ve Anlaşmaların yürütülmesi için gerekli uygulama tedbirlerini kapsayan İcra Tüzükleri, Kongre tarafından alınan Kararlar göz önüne alınarak Posta İşletme Konseyince tespit edilir.

6. 3, 4 ve 5 inci fıkralarda gösterilen, Birliğin senetlerine gereği halinde eklenen Son protokoller, bu senetlere ilişkin ihtirazi kayıtları kapsar.

MADDE VII

(Değiştirilen 25 inci Madde)

Birlik Senetlerinin imzalanması, Aslına Uygunluğunun Onaylanması, Tasdiki ve Diğer Kabul Usulleri

1. Birlik Senetleri, Kongre sonunda, üye ülkelerin tam yetkili temsilcileri tarafından imzalanır.

2. İcra Tüzüklerinin aslına uygunluğu, İcra Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri tarafından onaylanır.

3. Kuruluş Yasası, bunu imzalayan ülkelerce en kısa sürede tasdik olunur.

4. Birliğin Kuruluş Yasası dışında kalan senetlerin onaylanması, bunları imza eden ülkelerden herbirinin Anayasa kurallarına göre yapılır.

5. Bir Ülke Kuruluş yasasını veya kendisi tarafından imzalanan diğer senetleri onamadığı takdirde, bundan dolayı Kuruluş Yasası ve diğer senetler, onları tasdik eden veya onayan diğer ülkeler için hükümden düşmezler.

MADDE VIII

Ek Protokole ve Birliğin Diğer Senetlerine Katılma

1. Bu Protokolü imzalamamış olan üye ülkeler buna her zaman katılabilirler.

2. Kongre tarafından yenilenmemiş olan senetlere taraf olduğu halde bunları imzalamamış olan üye ülkeler, bu senetlere mümkün olan en kısa sürede katılmak zorundadır.

3. 1 ve 2 nci fıkralarda yazılı durumlarla ilgili katılma belgeleri Uluslararası Büronun Genel Müdürüne yollanmalıdır. Genel Müdür de bunu üye ülkelerin hükümetlerine bildirir.

MADDE IX

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Ek Protokolünün Yürürlüğe Konması ve Süresi

Bu Ek Protokol 1 Ocak 1996’da yürürlüğe konacak ve belirtilmeyen bir süre yürürlükte kalacaktır.

Buna dayanarak üye ülke hükümetlerinin yetkili temsilcileri, hükümleri Kuruluş Yasası metnine konulmuş gibi aynı güç ve değeri taşıyacak olan işbu Ek Protokolü düzenlemişler ve Uluslararası Büro Genel Müdürü nezdinde bir nüsha olarak imza etmişlerdir. Bunun bir örneği kongrenin yapıldığı ülke hükümetince tarafların herbirine verilecektir.

13 Eylül 1994 tarihinde Seul’de yapılmıştır.