Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

23 Mayıs 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24410

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4673 Telgraf ve Telefon Kanunu, Posta,Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4675 İnfaz Hâkimliği Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2001/2367 Türkiye-Yunanistan 10 uncu Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Tüzük

2001/2443 Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

Yönetmelikler

— Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Muamelat Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Çevre Bakanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 ve 14 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-17)

— İçel İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2001/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

 

Telgraf ve Telefon Kanunu, Posta,Telgraf ve Telefon

İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında

Kanun ile Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve

Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4673                                                                  Kabul Tarihi : 12.5.2001

 

MADDE 1. — 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun değişik 1 inci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Şirkette kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar ana sözleşmede yapılacak değişikliklerde Ulaştırma Bakanının görüşü alınır.

Türk Telekom, bu Kanun ve özel hukuk hükümlerine tâbi bir anonim şirkettir. Bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat Türk Telekoma uygulanmaz. Sermayesinin yarısından fazlası kamuda kaldığı sürece, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine ilişkin 2.4.1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır. 16.7.1965 tarihli ve 697 sayılı Kanun ile millî güvenlik ve kamu düzeniyle sıkıyönetim ve seferberlik hallerinde telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin özel kanunların hükümleri saklıdır.

MADDE 2. — 406 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinin (c) bendinin birinci alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ancak, Türk Telekomdaki kamu payı % 50'nin altına düştüğünde, Türk Telekomun tüm tekel hakları 31.12.2003 tarihinden önce de olsa ortadan kalkmış olur.

f) Kurum; Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve verdiği genel izin ve telekomünikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, faaliyetlerin mevzuat ile görev ve imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına uygun yürütülmesini izleme ve denetlemeye, aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun % 3'üne kadar idarî para cezası uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amaçlarıyla gerekli tedbirleri almaya, gerektiğinde tesisleri tazminat karşılığında devralmaya ya da ağır kusur halinde imtiyaz sözleşmesini, telekomünikasyon ruhsatını ya da genel izni iptal etmeye yetkilidir.

MADDE 3. — 406 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türk Telekomun, yetkili kurullarında alınacak kararlarda, devamı süresince tekel mahiyetinin yaratabileceği sakıncalar da dahil, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak millî yararların korunması amacıyla Devlete söz ve onay hakkı verecek bir adet imtiyazlı hisse dışındaki tüm hisseleri satılabilir. İmtiyazlı hisse, millî yararların korunması amacıyla ana sözleşme değişiklikleri, yeni şirketler kurulması veya kurulu bulunan şirketlere iştirak edilmesi, uluslararası telekomünikasyon birliklerine katılınması veya uluslararası anlaşmalara taraf olunması, yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri ve nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi konularında söz ve onay yetkisine sahiptir.

İmtiyazlı hisseyi temsilen Hazine Müsteşarlığı, Türk Telekom Yönetim Kurulunda bir üye bulundurur. İmtiyazlı hisse sahibinin Genel Kurula katılma ve konuşma hakkı vardır. İmtiyazlı hisse sahibi sermaye artırımlarına katılmaz, kârdan pay almaz.

Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türk Telekomdaki hisse oranı % 45’i geçemez ve bunlar doğrudan ya da dolaylı olarak şirketin çoğunluk hisselerine sahip olamazlar. Yabancı gerçek ve tüzel kişilere Türk Telekomun yönetim ve denetiminde oy çoğunluğu sağlanamaz. Tüm satış işlemlerinde bu şart ve karşılıklılık ilkesi göz önünde bulundurulur.

Türk Telekom hisselerinin satışında Türk Telekom ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü çalışanları ve küçük tasarruf sahiplerine % 5 pay ayrılır. Bu payın satışı halka arz yöntemiyle ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir. Değer tespiti sonuçları ile satışa sunulacak hisselerin ne kadarının ve hangi satış yöntemiyle satılacağına, çalışanlar ve küçük tasarruf sahiplerine ayrılan % 5’lik payın ne oranda satılacağına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının görüşü ve Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Blok satışta ihale şartları ihale tarihinden en az kırkbeş gün önce, kesinleşmiş ihale sonuçları onbeş gün içinde Resmî Gazetede ve Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede, yurt dışında ise uygun görülecek basın veya yayın organıyla en az bir defa yayımlanır. Hisselerin blok satışında 4046 sayılı Kanunda yer alan kapalı teklif usulü uygulanır. Satışa ilişkin nihai devir işlemleri Bakanlar Kurulunca onaylanır.

MADDE 4. — 406 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 19. — Türk Telekomdaki kamu hisselerinin satışı ile telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin GSM görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerden elde edilecek gelirlerin tamamı Hazineye devredilir.

MADDE 5. — 406 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 21. — Bu Kanun gereğince hisse değerini tespit etmek üzere değerlendirme komisyonu, tespit edilen ve Bakanlar Kurulunca onaylanan hisse değeri üzerinden satış ve ihale işlemlerini yürütmek üzere de ihale komisyonu kurulur. Komisyonlar, ikisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ikisi Ulaştırma Bakanlığı ve biri Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinden olmak üzere beş üyeden oluşturulur. Her üye için aynı kurumdan olmak üzere bir yedek üye de seçilir. Komisyonlara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinden birisi başkanlık yapar. Komisyon üyelerinde işletme, ekonomi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, istatistik, mühendislik dallarında lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olma şartı aranır. Ancak lisans düzeyinde bir öğrenimden sonra sayılan dallarda lisansüstü öğretim yapanlar da komisyonlara üye olabilirler.

Komisyon üyelerinin hizmet süresi bir yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Hukuki veya fiili nedenlerle komisyona katılamayan asıl üyenin yerine yedeği çağrılır. Komisyonlar üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır. Komisyonlar kararlarını en az üç üyenin mutabakatı ile alır. Değerlendirme ve ihale komisyonlarına yardımcı olmak üzere, komisyon kararlarına katılmamak şartıyla yerli ve yabancı danışmanlar görevlendirilebilir. Danışman seçimi komisyonların önerisi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılır.

Komisyonların sekretarya hizmetleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yerine getirilir. Komisyon üyeleri aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla komisyonda görev yaptıkları zaman dilimlerinde asli görevlerinden izinli sayılırlar.

Değerlendirme ve ihale komisyonlarının çalışmalarına ilişkin tüm giderler Özelleştirme Fonundan karşılanır.

Danışmanlar ile danışmanlık hizmet sözleşmesini ve halka arz aşamasında gerekli aracılık yüklenim sözleşmesini imzalamaya ihale komisyonunun önerisi üzerine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

MADDE 6. — 406 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesinin (a) bendinde "Personelin statüsü:" ifadesinden sonra gelmek üzere "Türk Telekomdaki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacaklarda Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip olma ve en az dört yıllık yüksek öğrenim görme şartları aranır." ifadesi eklenmiş, aynı bentte yer alan "telekomünikasyon alanında sekiz yıl tecrübeye sahip ve" ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7. — 406 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

EK MADDE 27. — Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Ulaştırma Bakanlığına, görev sözleşmesi veya imtiyaz sözleşmesi yapma veya telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin verme yetkisi ile bu yetkiye ilişkin yapılacak düzenlemeler ile ilgili her türlü göreve yönelik yapılan atıflar Kuruma yapılmış sayılır.

İmtiyaz sözleşmesi akdedilerek yürütülecek olan telekomünikasyon hizmetleri veya alt yapısına yönelik yetkilendirmeye ilişkin plânlar Kurum tarafından hazırlanır. Kurum tarafından hazırlanan bu plânlar Ulaştırma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır ve Kurum tarafından yürütülür.

Görev ve imtiyaz sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerleri, Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

EK MADDE 28. — Türk Telekom ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı ve ülke güvenliği, emniyet ve asayiş ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak imzalanan ve imzalanacak tüm sözleşme ve protokollerin geçerliliği devam eder.

EK MADDE 29. — Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içerisinde, Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendi uyarınca belirlenen asli ve sürekli görevlerde çalışan personel, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi kadrolu ve sözleşmeli personel ile kapsam dışı personelin listesi Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel, Devlet Personel Başkanlığınca otuz gün içerisinde başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir. Nakle ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca bu Kanunun yayımından itibaren altmış gün içerisinde çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

Nakledilecek personelin başka kamu kurum ve kuruluşuna atanarak burada göreve başlamasına kadar geçecek süredeki aylık, ücret, ikramiye, zam ve tazminatlar ve sosyal hak ve yardımlar ile bu döneme ilişkin harcırah, sağlık yardımı gibi özlük hakları Hazine tarafından ödenir. Bunlardan T.C. Emekli Sandığına tâbi olanların bu süre içinde Sandıkla olan ilgileri devam eder.

Sözleşmeli statüde veya kapsam dışı personel olarak çalışanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli statüde veya kapsam dışı olarak geçen hizmet süreleri, aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlara ait aylık, ücret, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hakedeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak Hazinece ödenir.

Ancak bu madde gereğince nakledilen personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde belirtilen personelin, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı olarak atandıkları görevlerde kaldıkları sürece saklı tutulur. Ek 22 nci maddenin (a) bendi uyarınca asli ve sürekli görevlere ilişkin kadrolarda çalışmakta iken bu madde gereğince nakledilen personelin aylık ücretleri ile ikramiyeleri tutarının 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan emsali kadrolar için belirlenen aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarıyla eşit olmasından itibaren, emsali durumdaki kadrolara ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı olarak atandıkları görevde kaldıkları sürece saklı tutulur. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince (I) sayılı cetvele tâbi iken 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde daha önce nakil işlemi gerçekleştirilenler de bu madde hükmünden yararlanırlar.

Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesinden itibaren bir yıl içinde, 1475 sayılı İş Kanununa göre çalışanların hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın işveren tarafından feshedilmesi veya 1475 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenlerle (emeklilik dışında) kendileri tarafından feshedilmesi sonucunda işsiz kalanlar 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen iş kaybı tazminatı ve diğer hizmetlerden yararlanırlar. Bu husustaki işlemlerin yürütülmesinden Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur. Bu madde uyarınca Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılması gereken ödemeler Hazine tarafından yapılır.

MADDE 8. — 22.12.1941 tarihli ve 4157 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1. — Bu Kanun ile kurulmuş olan ve yeni bir düzenlemeye kadar geçerliliğini koruması öngörülen Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanunla ikiye ayrılır; hak ve yükümlülüklerinin devamını sağlamak üzere iki ayrı "Posta ve Telgraf Teşkilâtı Biriktirme ve Yardım Sandığı" ile "Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı" kurulmuştur.

PTT ve Türk Telekomun % 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve şirketlerinde çalışan personel de bu sandıklara üye olabilir.

Sandıkların gelirleri;

a) Üye olan personelden alınacak aidattan,

b) Gayrimenkul ve menkullerinin satış, kira ve işletilmesinden elde edilecek gelirlerden,

c) Sandık mevcudunun faizleri, teberrulardan elde edilecek gelirlerden,

d) Şirket, iştirak ve ticarî işletmeler ile bunların devir ve kiralamalarından elde edilecek gelirlerden,

e) Diğer gelirlerden,

Oluşur.

Sandıkların idaresi Genel Kurullarında ayrı ayrı çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Sandıklarla ilgili yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

MADDE 9. — 4157 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 1. — Bu Kanunda ve diğer mevzuatta Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar ilgisine göre Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

MADDE 10. — 4157 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — Posta ve Telgraf Teşkilâtı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurullarını toplayarak Yönetim Kurullarını oluştururlar.

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının her türlü mevcudu, varlığı, borç ve yükümlülükleri o günkü bakiyeleri ile; Posta ve Telgraf Teşkilâtı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı arasında T.C. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom çalışanlarından halen üye olanların nemalandırılmış toplam birikimleri anlamına gelen emeklilik yardımlarının toplamları oranında tasfiye edilir. Aynı tasfiye kuralları ve oranları Sandığın tüm menkul ve gayrimenkul mal varlıklarının bölüşümünde de kullanılır.

Tasfiye işlemi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilâtı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom Teftiş Kurullarından üçer başmüfettiş görevlendirilerek yapılır. Tasfiye işlemi altı ayda tamamlanır. Bölünme ile ilgili işlemler her türlü vergi, resim, harç ve fondan muaftır.

Tasfiye bitimi itibarıyla bir ay içerisinde ayrılmadan önceki Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde olağanüstü Genel Kurulları yapılır. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının halen çalışan personeli sandıklarının ihtiyaçları doğrultusunda özlük hakları ile paylaştırılırlar.

MADDE 11. — 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 17 nci maddesinde düzenlenen imtiyazlı hisse ve kapsamı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Şirket ana sözleşmesine dahil edilir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak halihazırda hizmet veren işletmecilerle Kurum, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, karşılıklı mutabakat sağlayarak, bu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde sözleşmelerde değişikliklere gidebileceklerdir. Ancak, görev sözleşmesinde millî güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili olarak yer alan hükümler geçerliliğini korur. Kurum, taraflar arasında mutabakat sağlanarak sözleşmelerin yenilenmesi sürecinde, Hazine payı ile ilgili maddelerin düzenlenmesinde Hazine Müsteşarlığının görüşünü almak zorundadır.

Bu süre içinde mutabakat sağlanamaması halinde, Ulaştırma Bakanlığı ile görev, GSM görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalayarak veya Ulaştırma Bakanlığından telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin alarak halihazırda hizmet veren işletmeciler anılan süre sonundan itibaren bir ay içinde bu Kanuna ve Kurum düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde ve mevcut sözleşmelerinde yer alan hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, görev veya imtiyaz sözleşmelerini Kurum ile yenilemek zorundadır. Bu süre zarfında imtiyaz sözleşmelerinin yenilenmemesi halinde Kurum, 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (f) fıkrasındaki yetkilerini kullanır.

Yenilenen sözleşmelere 406 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde yer alan hükümler uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3. — Türk Telekomda 1475 sayılı İş Kanununa tâbi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan istekleri üzerine iş mevzuatına tâbi statüye geçmiş ve geçecek olanların 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesindeki nedenler ve esaslar dikkate alınmak üzere hizmet akitlerinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermesi halinde, Türk Telekomda geçen hizmetleri dahil, daha önceden kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır.

Türk Telekomun kurduğu, kuracağı ve iştirak edeceği Şirketlere, Türk Telekomdan geçen ve iş mevzuatına tâbi olup T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eden personelden, isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eder ve haklarında 406 sayılı Kanunun ek 22 nci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanır. Söz konusu Şirketlere geçen İş Kanununa tâbi personelin, kıdem tazminatlarının hesabında birinci fıkrada belirtilen esaslar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren Türk Telekomda çalışan personelden, 4502 sayılı Kanuna göre iş mevzuatına geçmiş veya geçecek olanlar dahil, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik hakkını kazanmış olanlara Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay, bu hakkı 2002 yılı sonuna kadar kazanacak olanlara da kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde emekli ikramiyeleri veya kıdem tazminatları % 30 fazlasıyla ödenir. Bu fark Hazinece karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 5. — Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesinde belirtilen personelin nakli yapıldığında, anılan Kanunun ek 22 nci maddesi ve 4502 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kalkar. Ancak, söz konusu Kanunun ek 22 nci maddesinin (c) bendi uyarınca T.C. Emekli Sandığı ile irtibatları devam eden personelin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi aynı esaslar dahilinde kesenekler ilgililerden, karşılıkları ise Türk Telekom tarafından ödenmek suretiyle devam ettirilir.

GEÇİCİ MADDE 6. — Türk Telekom tarafından yürütülmekte olan uydu hizmetlerini yürütmek üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi bir kamu iktisadî kuruluşu kurulur.

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

22/5/2001

—— • ——

İnfaz Hâkimliği Kanunu

 

Kanun No. 4675                                                                    Kabul Tarihi : 16.5.2001

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, infaz hâkimliklerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere yönelik şikâyetleri incelemek, karara bağlamak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hâkimliklerine ilişkin hükümleri kapsar.

Askerî ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ilişkin hükümler saklıdır.

İnfaz hâkimliklerinin kuruluşu

MADDE 2. — İnfaz hâkimlikleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, yargı çevresinde ceza infaz kurumu ve tutukevi bulunan ağır ceza mahkemeleri ile coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak ilçe asliye ceza mahkemeleri nezdinde kurulur. İnfaz hâkimliğinin yetki alanı, kurulduğu yer ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlıdır.

Gerektiğinde birinci fıkradaki usule göre bir yerde birden çok infaz hâkimliği kurulabilir. Bu durumda infaz hâkimlikleri numaralandırılır.

İnfaz hâkimlikleri, kuruldukları yer adliye binasında görev yapar.

İnfaz hâkimliklerinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunur.

İnfaz hâkimlerinin nitelikleri ve atanmaları

MADDE 3. — İnfaz hâkimliğine, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iş ve kadro durumuna göre atama yapılır veya o yerdeki hâkimlerden birine infaz hâkimliği yetkisi verilebilir.

Doğrudan doğruya infaz hâkimi olarak atananların yükselmeleri, müfettiş hal kâğıtları ile çıkardıkları iş miktarına göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılır. Yetki verilenlerin bu çalışmaları ise, yükselmelerinde ayrıca değerlendirilir.

İnfaz hâkimliklerinin görevleri

MADDE 4. — İnfaz hâkimliklerinin görevleri şunlardır :

1. Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmeleri, yerleştirilmeleri, barındırılmaları, ısıtılmaları ve giydirilmeleri, beslenmeleri, temizliklerinin sağlanması, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla muayene ve tedavilerinin yaptırılması, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.

2. Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahadeye tâbi tutulmaları, açık cezaevlerine ayrılmaları, izin, sevk, nakil ve tahliyeleri; tutukluların sevk ve tahliyeleri gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.

3. Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalarının kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.

4. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanlarına giren ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip intikal ettirdikleri raporları inceleyerek, varsa şikâyet niteliğindeki konular hakkında karar vermek.

5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Kanunlarda başka bir yargı merciine bırakılan konulara ilişkin hükümler saklıdır.

İnfaz hâkimliğine şikâyet ve usulü

MADDE 5. — Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle bu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren onbeş gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine başvurulabilir.

Şikâyet, dilekçe ile doğrudan doğruya infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi; Cumhuriyet başsavcılığı veya ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla da yapılabilir. İnfaz hâkimliği dışında yapılan başvurular hemen ve en geç üç gün içinde infaz hâkimliğine gönderilir. Sözlü yapılan şikâyet, tutanağa bağlanır ve bir sureti başvurana verilir.

Şikâyet yoluna, kendisi ile ilgili olmak kaydıyla hükümlü veya tutuklu ya da eşi, anası, babası, ayırt etme gücüne sahip çocuğu veya kardeşi, müdafii, kanunî temsilcisi veya ceza infaz kurumu ve tutukevi izleme kurulu başvurabilir.

Şikâyet yoluna başvurulması, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmaz. Ancak, infaz hâkimi giderilmesi güç veya imkansız sonuçların doğması ve işlem veya faaliyetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda işlem veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.

İnfaz hâkimliğince şikâyet üzerine verilen kararlar

MADDE 6. — Şikâyet başvurusu, 5 inci maddede yazılı sürenin geçmesinden sonra veya infaz hâkimliğinin görev ve yetki alanı dışında kalan bir işlem veya faaliyete karşı ya da başvuru hakkı olmayan kimselerce yapılmışsa infaz hâkimi, başvuru dilekçesini esasa girmeden reddeder; şikâyet başvurusu başka bir yargı merciinin görevi içerisinde ise o mercie gönderir.

Şikâyet başvurusu üzerine infaz hâkimi, duruşma yapmaksızın dosya üzerinden bir hafta içinde karar verir; ancak, gerek gördüğünde karar vermeden önce şikâyet konusu işlem veya faaliyet hakkında re’sen araştırma yapabilir ve ilgililerden bilgi ve belge isteyebilir; ayrıca ceza infaz kurumu ve tutukevi ile ilgili Cumhuriyet savcısının da yazılı görüşünü alır.

İnfaz hâkimi, inceleme sonunda şikâyeti yerinde görmezse reddine; yerinde görürse, yapılan işlemin iptaline ya da faaliyetin durdurulmasına veya ertelenmesine karar verir.

İnfaz hâkimi, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre inceleme ve işlemlerini yürütür ve kararını verir.

İnfaz hâkiminin kararlarına karşı şikâyetçi veya ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, tebliğden itibaren bir hafta içinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre acele itiraz yoluna gidilebilir.

İtiraz, infaz hakimliğinin kurulduğu yer ağır ceza mahkemesine, ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde (2) numaralı daireye yapılır. İnfaz hâkimi aynı zamanda bu mahkemenin üyesi olduğu takdirde itirazla ilgili karara katılamaz.

MADDE 7. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen disiplin cezaları ve tedbirlere dair kararlar, ilgili kurul veya memurlar tarafından alınır ve infaz hâkiminin onayına sunulur. Kararlar infaz hâkiminin onayından sonra uygulanır. Acil hallerde bu kararlar, ilgili kurul veya memurlar tarafından alınarak uygulamaya konulur ve derhal infaz hâkiminin onayına sunulur.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş ve kadro durumu dikkate alınarak, 2 nci madde hükümlerine göre Adalet Bakanlığınca kurulacak infaz hâkimliklerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. Bu atamalar yapılıncaya kadar Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yetki ile görevlendirme yapılır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan işlem veya faaliyetlere karşı ilgili infaz hâkimliğine şikâyet yoluyla başvurulabilir.

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

22/5/2001

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2001/2367

15 Mart 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Yunanistan 10 uncu Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 16/4/2001 tarihli ve İEGY-I-1057 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER    

CUMHURBAŞKANI      

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

S. TANTAN

İ. CEM

S. TANTAN

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Tüzük

 

Karar Sayısı : 2001/2443

Ekli “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük”ün yürürlüğe konulması; 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER     

CUMHURBAŞKANI       

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

M. BOSTANCIOĞLU

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Prof. Dr. T. TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı V.

S. TANTAN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

22 Mayıs 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-8118

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Mayıs 2001 tarihinde Malezya’ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT    

Başbakan       

—————

TÜRKİYE

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

22 Mayıs 2001

39-06-87-2001-363

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 22 Mayıs 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8118 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Mayıs 2001 tarihinde Malezya’ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU’nun dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER   

CUMHURBAŞKANI    

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

 

Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 —27/7/2000 tarihli ve 24122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği”nde geçen “Ziraat Yüksek Mühendisi (Zooteknist)” ibaresi “Ziraat Yüksek Mühendisi (Zooteknist) veya Ziraat Mühendisi (Zooteknist)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddede EK-2 olarak yer alan “Yer Seçim Raporu” yeniden düzenlenmiştir.

Madde 5 — Kuluçkahane ve damızlık işletmesini kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, işletmenin kurulacağı yerin tapusu, plan krokisi veya çap’ı ile Yönetmeliğin (EK-1)’ ne uygun olarak doldurulmuş beyanname ile Valiliğe müracaat etmek zorundadır.

Bu bilgi ve belgeler İl Müdürlüğü tarafından tetkik edilerek eksiksiz olması sağlanır. İlin bağlı bulunduğu Enstitü Müdürlüğünden iki Uzman Veteriner Hekim, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden bir Ziraat Yüksek Mühendisi veya Ziraat Mühendisi (Zooteknist) ve İl Müdürlüğünden bir Veteriner Hekim ile bir Ziraat Yüksek Mühendisi (Zooteknist) veya Ziraat Mühendisinden (Zooteknist) oluşan bir komisyon marifetiyle söz konusu yer mahallinde incelenir. İnceleme esnasında, kurulacak işletmenin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre kanatlı hayvanların sağlıklı üretilmesi ve sağlıklı damızlık sürülerin yetiştirilmesi ile insan ve çevre sağlığına etki yapmayacak mesafelerde yer alması amacıyla, komisyonca sağlık koruma bandı için uygun mesafe tesbiti yapılır. Yönetmeliğin (EK-2)’de bulunan yer seçim raporu düzenlenir. Düzenlenen kuruluş raporu ile yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler eksiksiz olarak İl Müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun bulunan işletmelere kuruluş ön izni verilir. Bu durum ilgili Valiliğe bildirilir. Kuruluş ön izni alan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlar, kuruluş izni almak için üç ay içinde müracaat etmek zorundadırlar. Aksi taktirde kuruluş ön izin müsaadesi iptal edilir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddede EK-3 olarak yer alan “Kuruluş Raporu” yeniden düzenlenmiştir.

Madde 6 — Kuluçkahane veya damızlık işletmesi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlar, işletmelerine kuruluş izni alabilmeleri için bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır.

a) İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresine ait üzerinde teknik, sosyal, otopark ve benzeri tesisleri gösteren ve ilgili imar kuruluşunun uygun görüşü alındıktan sonra hazırlanmış ve tastik edilmiş 1/500-1/1000 ölçekli vaziyet planı,

b) İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50-1/100 ölçekli mimari proje,

c) Bakanlığın gerek görmesi halinde fizibilite raporu.

Bu bilgi ve belgeler İl Müdürlüğü tarafından tetkik edilerek tam olması sağlanır. İlin bağlı bulunduğu Enstitü Müdürlüğünden iki Uzman Veteriner Hekim, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden bir Ziraat Yüksek Mühendisi (Zooteknist) veya Ziraat Mühendisi (Zooteknist) ve İl Müdürlüğünden bir Veteriner Hekim ile bir Ziraat Yüksek Mühendisi (Zooteknist) veya Ziraat Mühendisinden (Zooteknist) oluşan bir komisyon marifetiyle söz konusu yer mahallinde incelenerek, Yönetmeliğin ( EK-3)’de bulunan kuruluş raporu düzenlenir. Düzenlenen kuruluş raporu ile yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler eksiksiz olarak İl Müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir. Bilgi ve belgelerin Bakanlıkça yapılan incelemesinden sonra uygun bulunanlara kuruluş izni verilir. Kuruluş izni bir yıl için geçerlidir. Bu süre içinde kuluçkahane ve damızlık işletmelerini bitirmeyen gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlara uygun görüldüğü taktirde Bakanlıkça ek süre verilir. Kuruluş izni verilmesi veya süre uzatımı ilgili Valiliğe yazı ile bildirilir. Müracaatlar Bakanlıkça en geç bir ay içerisinde cevaplandırılır.”

MADDE4 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendi ile bu maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddede EK-4 olarak yer alan “Açılma Raporu” yeniden düzenlenmiştir.

“c) İşletmede çalışacak olan personelin görevleri ve sayısını gösterir liste,”

“Yukarıda belirtilen belgeler İl Müdürlüğünce tetkik edilerek tam olması sağlanır. İlin bağlı bulunduğu Enstitü Müdürlüğünden iki Uzman Veteriner Hekim, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden bir Ziraat Yüksek Mühendisi (Zooteknist) veya Ziraat Mühendisi (Zooteknist) ve İl Müdürlüğünden bir Veteriner Hekim ile bir Ziraat Yüksek Mühendisi (Zooteknist) veya Ziraat Mühendisinden (Zooteknist) oluşan bir komisyon marifetiyle söz konusu işletme mahallinde incelenir. Yönetmeliğin (EK-4)’de bulunan açılma raporu komisyonca düzenlenir. Düzenlenen açılma raporu ile yukarıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak İl Müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir. Belgelerin tetkiki ve Bakanlık yetkilisinin mahallinde yaptığı inceleme sonucunda teknik, hijyenik ve sağlık yönünden uygun bulunan kuluçkahane ve damızlık işletmelerine çalışma izni verilir. Çalışma izni verilen kuluçkahane ve damızlık işletmeleri için gerçek ve tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluş adına, işletmenin bulunduğu adrese ruhsat düzenlenir. Bunlar yazı ile ilgili Valiliğe bildirilir.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“l) Yakma fırını veya ölü imha ünitesi.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiştir.

“f )Yakma fırını veya ölü imha ünitesi.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1 — Yönetmelik hükümleri kapsamında yer alan kuluçkahaneler ile damızlık işletmelerinde aşağıdaki hususlar uygulanır.

a) Bu Yönetmeliğin yayımından önce kurulmuş olan kuluçkahane ile damızlık işletmelerinin en geç bir yıl içerisinde Yönetmelikte istenilen bilgi ve belgeler ile İl Müdürlüğüne müracaat etmek, işletmelerini bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlemek ve çalışma izinlerini almak zorundadır. Bakanlıkça gerekirse mahallinde inceleme yapılarak uygun görülenlere çalışma izni verilir. Bu tür işletmelerde kuruluş izni aranmaz. Fakat Yönetmelikte istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermek zorundadırlar.

b) Yönetmelik yayımından önce ilgili imar kuruluşundan yapı izin belgesi alıp, işletme inşaatına başlamış veya tamamlamış olan ve bunu belgeleyen işletmelerden kuruluş izni aranmaz. Fakat Yönetmelikte istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermek zorundadırlar.

c) Bu süreler içerisinde müracaat etmeyen işletmeler, yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Kuluçkahane veya damızlık işletmelerine verilmekte olan sağlık sertifikaları iptal edilir.”

Yürürlük

Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları,

Deniz Ticaret Odaları Muamelat Yönetmeliğinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 8/6/1983 tarihli ve 18071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Muamelat Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 24 — Oda meslek komiteleri, ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde; başkanın, yokluğunda başkan vekilinin çağrısıyla her zaman toplanabilir. Ayrıca, 5 kişilik komitelerde en az iki, 7 kişilik komitelerde en az üç ve 11 kişilik komitelerde en az beş üyenin yazılı isteği üzerine meslek komitesi üç gün içinde toplantıya çağrılır.

Oda meclisleri, ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde, meclis başkanının, yokluğunda başkan vekilinin çağrısıyla veya meclis üye tam sayısının en az dörtte birinin yahut yönetim kurulunun yazılı isteği üzerine yedi gün içinde toplantıya çağrılır.

Oda yönetim kurulları, haftada en az bir kez toplanır. Gerektiğinde; başkanın, yokluğunda başkan vekilinin çağrısı üzerine her zaman toplanır. Ayrıca, 5 kişilik yönetim kurullarında en az iki, 7 kişilik yönetim kurullarında en az üç, 9 kişilik yönetim kurullarında en az dört ve 11 kişilik yönetim kurullarında en az beş üyenin yazılı isteği üzerine üç gün içinde toplantıya çağrılır.

Toplantılara başkan, yokluğunda yetkili başkan vekili başkanlık eder.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Meslek komitelerinin her ay yapılacak toplantılarının gün ve saati, meslek komitesince kararlaştırılmış ve bu kararın her üyesine imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilmiş olması halinde, her toplantı için ayrı davetiye gönderilmesi şartı aranmaz. Kararlaştırılan tarihin resmi tatil gününe rastlaması durumunda toplantının yapılacağı tarih yeniden belirlenerek bununla ilgili davetiye de gönderilir. Her toplantıyla ilgili gündem toplantıdan önce, üyelere posta veya faks ile gönderilir. Acele hallerde yönetim kurulu ve meslek komiteleri sözlü olarak veya telgrafla da davet olunabilir. Mevzuata uygun olarak çağrı yapılmayan toplantılara katılmayanlar hakkında 88/12497 sayılı Tüzüğün 36 ncı maddesi hükmü uygulanamaz.”

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Rayiç fiyat tespitlerinde, tespiti istenilen husus bir üretime ilişkin ise, fiyat tespiti üretimin yapıldığı yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Proforma faturaların, alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanması mümkün değildir. Ayrıca, üzerine sadece montaj, işçilik veya nakliye bedeli yer alan faturaların ise fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanması mümkün değildir.

Faturaların tasdiki, satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odasınca yapılır. Projeye müstenit özel imalatlara ilişkin fatura tasdikleri ise, satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer sanayi odalarınca veya ticaret ve sanayi odalarınca yapılır, bu odalarca yapılamaması durumunda en yakın sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır.”

Yürürlük

MADDE5 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

 

Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliğinin 25 inci

Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 7/6/1983 tarihli ve 18070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliğinin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Toplantılar ve Davet

Madde 25 — Borsa meslek komiteleri, ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde, başkanın, yokluğunda başkan vekilinin çağrısıyla her zaman toplanabilir. Ayrıca, 5 kişilik komitelerde en az iki, 7 kişilik komitelerde en az üç ve 11 kişilik komitelerde en az beş üyenin yazılı isteği üzerine meslek komitesi üç gün içinde toplantıya çağrılır.

Borsa meclisleri, ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde, meclis başkanının, yokluğunda başkan vekilinin çağrısıyla veya meclis üye tam sayısının en az dörtte birinin yahut yönetim kurulunun yazılı isteği üzerine yedi gün içinde toplantıya çağrılır.

Borsa yönetim kurulları, haftada en az bir kez toplanır.Gerektiğinde, başkanın, yokluğunda başkan vekilinin çağrısı üzerine her zaman toplanır. Ayrıca, 5 kişilik yönetim kurullarında en az iki, 7 kişilik yönetim kurullarında en az üç, 9 kişilik yönetim kurullarında en az dört ve 11 kişilik yönetim kurullarında en az beş üyenin yazılı isteği üzerine üç gün içinde toplantıya çağrılır.

Toplantılara başkan, yokluğunda yetkili başkan vekili başkanlık eder.

Meslek komitesinin her ay yapılacak toplantılarının gün ve saati, meslek komitesince kararlaştırılmış ve bu kararın her üyesine imza karşılığı veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilmiş olması halinde, her toplantı için ayrı davetiye gönderilmesi şartı aranmaz. Kararlaştırılan tarihin resmi tatil gününe rastlaması durumunda toplantının yapılacağı tarih yeniden belirlenerek bununla ilgili davetiye üyelere gönderilir. Her toplantıyla ilgili gündem; toplantıdan önce, üyelere posta veya faks ile gönderilir. Davetiyeler ilgililere imza mukabilinde elden verilir. Davetiyelerin posta ile gönderilmesi de mümkündür. Bu taktirde taahhütlü olarak gönderilir. Acele hallerde yönetim kurulu ve meslek komiteleri sözlü olarak veya telgraf veyahut faksla da davet olunabilir. Mevzuata uygun çağrı yapılmayan toplantılara katılmayanlar hakkında 88/12497 sayılı Tüzüğün 36 ncı maddesi hükmü uygulanamaz.”

MADDE 2 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve TicaretBakanı yürütür.

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

 

Çevre Bakanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

 

Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 22/3/1992 tarihli ve 21179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Bakanlığı Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.

Ek Madde 1 — Çevre Uzman Yardımcıları, 13/3/2001 tarihli ve 24341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖzelYarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Eleme Sınavı (KMS)’deki başarı sırasına göre, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmadan alınırlar.

Bakanlık tarafından yapılan ilana göre başvuruları alınan adaylar, KMS’den aldıkları başarı puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıraya konulur ve ilan edilen kadro sayısı kadarı Çevre Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanırlar. Puanların eşitliği halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Yönetmeliğin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre Bakanı yürütür.

—— • ——

Yıldız Teknik Üniversitesinden :

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin 12 ve 14 üncü Maddelerinin

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 9/9/1997 tarih ve 23105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12 — Her yarıyıl en az 14 haftadır. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde bu süreyi uzatabilir.”

MADDE2 — Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yıldız Teknik Üniversitesinden :

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin

5 inci Maddesinin Değiştirilmesi

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 2/7/1997 tarih ve 23037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 5 — Yaz Öğretimi takvimi, Üniversite Senatosu’nca belirlenir ve ilan edilir. Yaz Öğretimi en az 6 haftadır. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde bu süreyi uzatabilir. Sınav süresi ise bir haftadır. Ayrıca bir bütünleme sınavı açılmaz. Yaz Öğretimi’nde açılan her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

İçel Valiliğinden :

 

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

 

Karar No      : 2001/1

Karar Tarihi : 13/4/2001

Bakanlar Kurulunun 10/9/1976 tarihli ve 7/12520 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik” gereğince 13/4/2001 tarihinde İçel İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu İçel Vali Yardımcısı Ahmet Ülkü AKTUĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — Valilik Makamınca giriş ve çıkışa yasaklanan yangınlara hassas ormanlarda, 1 Haziran 2001 tarihinden 31 Ekim 2001 tarihine kadar Orman Muhafaza Memurları ile Jandarmadan oluşan ekipler günün 24 saatinde devriye gezecekler ve gözetleme yapacaklardır. 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi gereğince yangın mevsimi süresince giriş ve çıkışlara (görevliler dışında) Valilik Makamınca yasak edilen ormanlar, 15 gün süre ile ilgili Orman İşletme Müdürlüklerince mahallinde ilan edilecek ve ilan tutanakları dosyasında muhafaza edilecektir. Valilik Makamı yangınlara hassas ormanlık alanlara giriş ve çıkışlara yasak süresini 31 Ekim 2001 tarihinden sonra uzatabilecektir.

2 — Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, yangınlara hassas olan ormanlık alanlardan geçen yolların kenarlarındaki otların temizliğini, en geç 1 Haziran 2001 tarihine kadar bitireceklerdir.

3 — TEDAŞ Müessese Müdürlüğü ve Çukurova Elektrik A.Ş. Müdürlüğü, yangınlara hassas olan ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarının tamir ve bakımlarını en geç 1 Haziran 2001 tarihine kadar mutlaka tamamlayacaklardır.

4 — Belediyeler çöplüklerin etrafında en etkili önlemlerini alacaklardır. Orman içerisine izinsiz çöp dökmeyeceklerdir. Aksine hareket eden belediyeler sorumlu olacaklardır.

5 — 6831 sayılı Orman Kanununun 76 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında bahsedildiği üzere ormanlara 4 km. mesafede veya bu Kanunun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır.

6 — Halkın piknik yaptığı yerlerde orman yangınlarına duyarlı olmaları ve yaktıkları ateşi söndürmeleri hususunda muhtelif yayın vasıtaları ve yerel gönüllü kuruluşları ile işbirliği yapılarak halkın uyarılmasına çalışılacaktır.

7 — Orman içi ve bitişiğinde kurulmuş yada kurulacak olan turistik tesisler ve konaklama yerlerinin ilgilileri orman işletme müdürlükleri ile temasa geçerek orman yangınlarıyla mücadele tedbirlerini önceden almak mecburiyetindedir.

8 — Orman yangınları vukuunda trafik ekiplerince ve Jandarmaca seyir halindeki orman teşkilatının her türlü yangın araçlarına geçiş üstünlüğü tanınacaktır.

9 — Yangın mevsimi süresince, her orman işletme müdürlüğü, kendi hudutları dahilinde görev yapan jandarma karakol komutanlıkları ile yangına hassas ormanlık alanlar ile, piknik yerlerinin denetimini önceden yazılı olarak hazırlayacakları aylık çalışma programları dahilinde birlikte yürüteceklerdir.

10 — İçel ili dahilinde çıkan orman yangınlarını gören ve haber alan tüm resmi ve özel kuruluşlar yangın haberini en kısa sürede en yakın orman teşkilatına veya tahsis edilen ücretsiz “177” no’lu “ORMAN YANGINI İHBAR” telefonuna bildireceklerdir.

İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526, 2872 sayılı Çevre Kanununun ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas No   : 2001/3131

Karar No : 2001/5703

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Karadeniz-Ereğli 2. A.H.

 

Tarihi

: 20/11/1997

 

Numarası

: 1997/240-1997/413

 

Davacı

: Hayri Temur

 

Davalı

: Ahmet Temur ve Ark. Nüfus Müd.

 

Dava Türü

: Nüfus Kayıt Tashihi

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Hayri vekili 24/6/1997 tarihli dava dilekçesi ile davacının nüfus kaydında babası olarak gözüken Ahmet’in gerçek baba olmadığını, gerçek babasının davalılardan Nail olduğundan bahisle, nüfus kaydının iptali ile davalı Nail hanesine kaydının yapılmasını istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dava irs ve nesebe ilişkin nüfus kayıt düzeltme ve babalık davasıdır.

Türk Medeni Kanununun 241. maddesinde “Ana, gebe kaldığı zaman evli idiyse, babalık davası ancak çocuğun nesebi sahih olmadığına hakim hükmettikten sonra ikame edilebilir." hükmü mevcuttur.

Dosyada mevcut nüfus kaydından, davacının annesi Ayşe’nin Ahmet ile 1976 yılında evlendiği, davacı Hayri’nin doğduğu tarihte evliliğin devam ettiği görülmekte olup, kocanın nesebi reddettiğine ilişkin bir iddia ve karar dosyada yoktur.

Bu itibarla; mahkemece isteğin reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 12/4/2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas No   : 2001/5125

Karar No : 2001/6662

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Bağcılar A.H.

 

Tarihi

: 17/9/1997

 

Numarası

: 1997/156-6

 

Davacı

: İbrahim Yüksel

 

Davalı

: Esmer Yüksel

 

Dava Türü

: Boşanma

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Türk Medeni Kanununun 134/3. maddesi ile "evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmü getirilmiştir.

Dosyada mevcut nüfus kaydından, tarafların 26/3/1997 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı 11/9/1997 tarihinde henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanunun 134/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yasal şartlar oluşmadan tarafların kabulüne dayanılarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 27/4/2001

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden :

Esas No   : 2001/5126

Karar No : 2001/6769

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Konya 2. S.H.

 

Tarihi

: 30/12/1999

 

Numarası

: 1999/1357-1688

 

Davacı

: Kamil Özçelik (Yasemin Özçelik’e Velayeten)

 

Davalı

: Hasımsız

 

Dava Türü

: Evlenmeye İzin

 

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Kamil Özçelik 17/11/1999 tarihinde açtığı dava ile, kızı Yasemin Özçelik’in evlenmesine izin verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 88/2. maddesi hükmüne göre, hakim olağanüstü hallerde ve pek önemli bir nedenle onbeş yaşını bitirmiş bir erkeğin veya ondört yaşını bitirmiş olan bir kadının evlenmesine müsaade edebilir.

Dosyada mevcut nüfus kaydından evlenmesi için izin istenen 28/1/1986 doğumlu Yasemin Özçelik’in dava ve hüküm tarihinde 14 yaşını bitirmediği görülmesine rağmen, Türk Medeni Kanununun 88. maddesine aykırı olarak evlenme izni verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 30/4/2001

Sayfa Başı