Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Haziran 2003

SALI

Sayı : 25141

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4875     Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

4877     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4878     Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4879 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4880     Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4881     Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4882     1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4883     Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu’nun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4884     Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4885     Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

4886     Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4887     Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4888     Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4889     Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4890     Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4893     Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4894     Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2003/5687     Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Halkın Kurtuluşu Ordusu Genelkurmay Başkanlığı Arasında Sualtı Taarruz (SAT) Özel İhtisas Kursu Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Milletlerarası Sözleşme

2003/5685     Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5711     Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2003/5712     Çukurova Elektrik A.Ş. ile Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santrallarına Ait Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Emir KESKİN’in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/89)

 

Atama Kararları

— Millî Savunma, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ve Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile Devlet Güvenlik Mahkemesi Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına Ait Atama Kararları

 

Sınır Tespit Kararı

—Sınır Tespitine Dair 1 Adet Karar

 

Yönetmelikler

— Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav,Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik

 

Kamu İhale Kurulu Kararları

— Kamu İhale Kuruluna Ait 15 Adet Karar

 

Tebliğler

— 2003 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2003 Yılı Mayıs Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

 

Sirküler

— 2003-2004 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 69)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/3 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/6 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/7 Sayılı Kararı


 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

Kanun No. 4875

Kabul Tarihi : 5.6.2003

Amaç ve kapsam

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu Kanun, doğrudan yabancı yatırımlara uygulanacak muameleyi kapsar.

Tanımlar

MADDE 2. — Bu Kanunda geçen;

a) Yabancı yatırımcı: Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapan,

1) Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını,

2) Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslararası kuruluşları,

b) Doğrudan yabancı yatırım: Yabancı yatırımcı tarafından,

1) Yurt dışından getirilen;

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satımı yapılan konvertibl para şeklinde nakit sermaye,

- Şirket menkul kıymetleri (Devlet tahvilleri hariç),

- Makine ve teçhizat,

- Sınaî ve fikrî mülkiyet hakları,

2) Yurt içinden sağlanan;

-Yeniden yatırımda kullanılan kâr, hâsılat, para alacağı veya malî değeri olan yatırımla ilgili diğer haklar,

- Doğal kaynakların aranması ve çıkarılmasına ilişkin haklar,

Gibi iktisadî kıymetler aracılığıyla;

i) Yeni şirket kurmayı veya şube açmayı,

ii) Menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmayı,

c) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

İfade eder.

Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin esaslar

MADDE 3. — a) Yatırım serbestisi ve millî muamele

Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe;

1-Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.

2- Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.

b) Kamulaştırma ve devletleştirme

Doğrudan yabancı yatırımlar, yürürlükteki mevzuat gereğince; kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez.

c) Transferler

Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemeleri, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilir.

d) Taşınmaz edinimi

Yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmeleri serbesttir.

e) Uyuşmazlıkların çözümü

Özel hukuka tabi olan yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile yabancı yatırımcıların idare ile yaptıkları kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklanan yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için; görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra, ilgili mevzuatta yer alan koşulların oluşması ve tarafların anlaşması kaydıyla, milli veya milletlerarası tahkim ya da diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilinir.

f) Nakit dışı sermayenin değer tespiti

Nakit dışındaki sermayenin değer tespiti, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin yatırım aracı olarak kullanılması halinde, menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri esas alınır.

g) Yabancı personel istihdamı

Bu Kanun kapsamında kurulan şirket, şube ve kuruluşlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni verilir.

27.2.2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikte; yabancı sermayeli şirket ve kuruluşlardan hangilerinin bu kapsama gireceği ile söz konusu yönetmelik kapsamında izin verilecek kilit personelin tanımı ve çalışma izinlerine ilişkin özel nitelikteki diğer esas ve usuller belirlenir.

Bu kapsamda istihdam edilecek personele, 4817 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanmaz. İstihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personele, 4817 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının hangi durumlarda uygulanacağı hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.

h) İrtibat büroları

Müsteşarlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticarî faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye yetkilidir.

Politika belirleme ve bilgi isteme

MADDE 4. — Müsteşarlık; kalkınma plân ve yıllık program hedeflerini, ülkenin genel ekonomik durumunu, dünyadaki yatırım eğilimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim meslek kuruluşlarının görüşlerini dikkate alarak, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin politikaların genel çerçevesini belirlemeye, bu amaçla diğer kuruluşların faaliyetlerine katılmaya yetkilidir. Doğrudan yabancı yatırımları ilgilendiren mevzuatta yapılacak değişiklik ve yeni mevzuat taslakları hakkında Müsteşarlığın uygun görüşü alınır.

Müsteşarlık, doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgi sistemini kurmak ve geliştirmek amacıyla, yatırımlar hakkındaki istatistiki bilgileri, her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim meslek kuruluşlarından istemeye yetkilidir.

Yabancı yatırımcılar, yatırımları ile ilgili istatistiki bilgileri Müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Müsteşarlığa bildirirler. Söz konusu bilgiler istatistik amaçları dışında ispat aracı olarak kullanılamaz.

Çeşitli hükümler

MADDE 5. — a) Mevcut yabancı sermayeli kuruluşlar

18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanun kapsamında kurulan şirketler, kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla bu Kanuna tabidirler.

b) Yönetmelik

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esaslar Kanunun yayımını izleyen bir ay içerisinde Müsteşarlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

c) Yürürlükten kaldırılan hükümler

18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta, 6224 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

d) Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 1. – Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut kararname, tebliğ ve genelgelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003 

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4877

Kabul Tarihi : 10.6.2003

MADDE 1. — 28 Nisan 2000 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme

Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4878

Kabul Tarihi : 10.6.2003

MADDE 1. — 13-17 Kasım 2000 tarihlerinde Washington’da yapılan INTELSAT Taraflar Kurulu 25 inci Toplantısı’nda kabul edilen “UydularAracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşması”nın ve “İşletme Anlaşması’nda Yapılan Değişiklik”in onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4879

Kabul Tarihi : 10.6.2003

MADDE 1. — 29Ocak 2002 tarihinde Saraybosna’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4880

Kabul Tarihi : 10.6.2003

MADDE 1. — 3 Aralık 1999 tarihinde Pekin’de kabul edilen “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliği”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasını Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4881

Kabul Tarihi : 10.6.2003

MADDE 1. — 20 Ekim 2000 tarihinde Floransa’da imzalanan “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Uluslar arası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4882

Kabul Tarihi : 11.6.2003

MADDE 1. — "1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Uluslararası Sözleşme" ve eklerine katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu’nun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4883

Kabul Tarihi : 11.6.2003

MADDE 1. — 28 Nisan 2000 tarihinde İstanbul’da imzalanan "Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu’nun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 4884

Kabul Tarihi : 11.6.2003

MADDE 1. — 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Şirket kuruluş aşamasında 66 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı defterler kullanılmaya başlanmadan önce tacir tarafından ticarî işletmenin bulunduğu yerin ticaret sicili memurluğuna veya notere ibraz edilir. Bu defterler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerinde yer alan bilgileri içerecek şekilde tasdik ve imza olunur. Sicil memuru veya noter, defterlerin kaç sayfadan ibaret bulunduğunu ilk ve son sayfaya yazarak resmî mühür ve imzasıyla tasdik eder. Noterlerce tasdik edilen defterlerin mahiyet ve adetleri ve bunların kime ait olduğu en geç yedi gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirilir. Şirketlerin müteakip yıl defterleri ile kullanılması zorunlu diğer defterler 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerine göre tasdik olunur.

MADDE 2. — 6762 sayılı Kanunun 273 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 273. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle faaliyet alanları tespit ve ilân edilecek anonim şirketler Bakanlığın izni ile kurulur. Bu şirketlerin esas mukavele değişiklikleri de Bakanlığın iznine tâbidir. Bunun dışında anonim şirketlerin kuruluşu ve esas mukavele değişiklikleri Bakanlığın iznine tâbi değildir.

MADDE 3. — 6762 sayılı Kanunun 386 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. İlân ve tebliğ :

Madde 386. — Umumî heyet esas mukavelenin değiştirilmesi için toplantıya davet edildiği takdirde değişiklik metninin asıl metin ile birlikte 368 inci maddede yazılı olduğu üzere ilânı ve ilgililere tebliği lâzımdır.

MADDE 4. — 6762 sayılı Kanunun 510 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Müdürler, 31 inci madde hükümlerine uygun olarak şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline kaydedilmesini talep ederler.

MADDE 5. — 6762 sayılı Kanunun 509 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 514 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır.

MADDE 7. — 213 sayılı Kanunun 223 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.

MADDE 8. — 213 sayılı Kanunun 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Noterlerin yapacağı tasdik şerhleri ile anonim ve limited şirketlerin kuruluşu aşamasında ticaret sicili memurlarınca da yapılacak tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır ve aşağıdaki malûmatı ihtiva eder.

MADDE 9. — 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenamelerinin veya bunların süre uzatmaları hakkındaki kararlarının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde,

MADDE 10. — 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ancak, şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler üzerinden yapılır ve bu belgeler ilgili ticaret sicili memurluğunca bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir.

MADDE 11. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Şirket kuruluşu aşamasında, sigortalı çalıştırmaya başlayacağı tarihi ve çalıştırılacak sigortalı sayısını beyan eden şirketlerin ticaret sicili memurluklarına yaptıkları bu bildirimler, ticaret sicili memurluklarınca on gün içinde ilgili Kurum ünitesine gönderilir ve bu bildirim, işverence Kuruma yapılmış sayılır. Bildirimin bu süre içerisinde Kuruma gönderilmemesi halinde ilgili ticaret sicili memurluğu hakkında bu Kanunun 140 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca işlem yapılır.

MADDE 12. — 213 sayılı Kanunun 153 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır.

MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

Kanun No. 4885

Kabul Tarihi : 11.6.2003

MADDE 1. – 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 22. — Yüksek Seçim Kurulu; 28 inci maddede tanımlanan bilgisayar ortamında seçmen kütüğü oluşturmanın alt yapısını teşkil eden SEÇSİS Projesi kapsamında, seçmen olan vatandaşları bilgisayar kayıtlarına aktarmasına kadar, 36 ncı maddenin birinci fıkrasında öngörülen genel yazım ve denetleme yapılmaz.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4886

Kabul Tarihi : 11.6.2003

MADDE 1. — 14 Eylül 1999 tarihinde Lizbon'da imzalanan "Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4887

Kabul Tarihi : 11.6.2003

MADDE 1. — 12 Eylül 1997 tarihinde Neuchatel’de imzalanan "Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4888

Kabul Tarihi : 11.6.2003

MADDE 1. — 6 Eylül 1995 tarihinde Brüksel’de imzalanan "Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4889

Kabul Tarihi : 11.6.2003

MADDE 1. — 10 Eylül 1998 tarihinde Paris'te imzalanan "Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4890

Kabul Tarihi : 11.6.2003

MADDE 1. — 5 Eylül 1990 tarihinde Madrid’te imzalanan "Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4893

Kabul Tarihi : 12.6.2003

MADDE 1. — 25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Teşkilâtında askerî mahkeme kurulan kıt’a komutanı veya askerî kurum amiri, subay ve astsubayların işledikleri suçlar dışında, diğer kişilerin işledikleri suçlara ait suç evrakını, soruşturma yapılması istemiyle askerî savcılığa göndermek üzere askerî hâkim sınıfından olan adlî müşavirlere yazılı yetki verebilir. Yetki verilen konularda kıt’a komutanı veya kurum amirine tanınan kanunî yetkiler adlî müşavirler tarafından kullanılır.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

—— • ——

Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4894

Kabul Tarihi : 12.6.2003

MADDE 1. — 26.10.1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Diğer adaylar hakkında özel şartlar:

Madde 8. — Hukuk fakültelerini bitirmiş ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından büyük olmayan ve sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil alan yedek subaylar ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının (D) bendinde belirtilen subaylar ve hukuk fakültelerini bitirmiş ve düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından büyük olmayan bayanlardan istekli olanlar, Millî Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavla alınır. Sınavı kazanan yedek subayların adaylığa kabulü, yedek subaylık süresi sonunda yapılır. Sınavı kazanan bayanlar ise staj görmek üzere adaylığa kabul olunur. Sınavla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Yedek subaylardan adaylığa kabul edilenler ile bayan adayların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri, kıdem ve kademe ilerlemeleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

MADDE 2. — 357 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki "devlet güvenlik mahkemelerine veya sıkıyönetim halinde sıkıyönetim mahkemelerine atanmalarda muvafakat şartı aranmaz." ibaresi, "sıkıyönetim halinde sıkıyönetim mahkemelerine atanmalarda muvafakat şartı aranmaz." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3. — 357 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/6/2003

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5711

Ekli “Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 10/6/2003 tarihli ve 8610 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

K.UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

Z.ERGEZEN

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5712

a) Çukurova Elektrik A.Ş.’ne, 16/8/1985 tarihli ve 85/9800 sayılı Kararnamenin eki Yönetmeliğin 2 nci maddesinde gösterilen 1 inci görev bölgesinde, 70 yıl süre ile elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti yapma görevi verilmesine ilişkin 26/9/1988 tarihli ve 88/13314 sayılı Kararnamenin,

b) 16/8/1985 tarihli ve 85/9800 sayılı Kararnamenin eki Yönetmeliğin 2 nci maddesinde gösterilen 2 nci görev bölgesinde; 3096 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 2 nci maddelerine göre, Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santralları T.A.Ş.’nin, 70 yıl süre ile elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, işletilmesi ile ticaretinin yapılması ve tesislerin kurulması hususunda görevlendirilmesine ilişkin 7/10/1988 tarihli ve 88/13344 sayılı Kararnamenin,

c) 85/9800 sayılı Kararnamenin eki Yönetmelikte belirlenen görev bölgelerinde olup kamu kurum ve kuruluşlarına ait elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinden, üzerinde mutabakata varılanların işletme haklarının bazı şirketlere verilmesine ilişkin 23/6/1989 tarihli ve 89/14305 sayılı Kararnamenin (a) bölümünde yer alan Çukurova Elektrik A.Ş.’ne ilişkin hüküm ile (b) bölümünde yer alan Kepez ve Antalya Havalisi Elektrik Santralları T.A.Ş.’ne ilişkin hükmün,

yürürlükten kaldırılması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın uygun görüşüne dayanan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 12/6/2003 tarihli ve 1939 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanunun 3 üncü, 5 inci ve geçici 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

K.UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

C.ÇİÇEK

Z.ERGEZEN

Z.ERGEZEN

G.AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanıı V.

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/89

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, Ankara 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 04.07.1995 günlü, Esas No: 1993/73, Karar No: 1995/46 sayılı ilâmıyla TürkCeza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri gereğince 15 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31., 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen,Çorum İl’i, Sungurlu İlçesi, Çiçeklikeller Köyü, Cilt No: 50, Hane No: 57, Birey Sıra No: 26’da nüfusa kayıtlı,Hacı Ali ve Elif’den olma, 01.01.1972 doğumlu, 24142610392 T.C. Kimlik Numaralı Emir KESKİN’in kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 25.12.2002 günlü, A.T.No: 130/18122002/63310/7934-7552 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4391

1 — Bu kararda ismi yazılı bir (1) kurmay subayın karşısında gösterilen göreve atanması uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V. GÖNÜL

Başbakan

Millî Savunma Bakanı

J.Asayiş Kor.K.Lığı Harekat Asayiş Şube Müdürü / VAN, J.Kurmay Albay, İsmail Salim OLGUNER, Balıkesir, 1983-15, 30.08.2002, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 3 üncü Daire Subay Üyeliği.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4425

1 — Bu kararda ismi yazılı üç (3) kurmay subayın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V. GÖNÜL

Başbakan

Millî Savunma Bakanı

K.K. Per.Bşk. Emrinden / ANKARA, Top.Kur.Alb., Metin ŞAHİN, TRABZON, 1982-45, 30.08.2002, AYİM 2 nci Daire Başkanlığı Üyeliğine / ANKARA.

AYİM 2 nci Daire Başkanlığı Üyeliğinden / ANKARA, P.Kur.Kd. Alb., İstemihan KARCI, ANKARA, 1980-45, 30.08.2000, K.K. Per.Bşk. Emrine /ANKARA.

K.K. Per.Bşk. Emrinden /ANKARA, P.Kur.Alb., Necati YÜKSEL, KONYA, 1982-Per.1, 30.08.2002, AYİM 3 üncü Daire Başkanlığı Üyeliğine /ANKARA.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4437

1 — Bu kararda isimleri yazılı Altmışdört Hakim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 10 uncu, 11 inci ve 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V. GÖNÜL

Başbakan

Millî Savunma Bakanı

K.K. Ad. Müş. liğinden ANKARA, Hak.Kd.Alb., Mehmet Muhittin BOZOKLU, KIRIKKALE / KESKİN, 1972-Top.9, 30.08.1995, M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. lığına ANKARA.

M.S.B. As.Adl.İşl. Bşk. lığından ANKARA, Hak.Kd.Alb., OrhanKÖPRÜ, AMASYA / MERZİFON, 1972-Mu.29, 30.08.1995, K.K. Ad. Müş. liğine ANKARA.

J. Asyş. Kor. K. Ad. Müş. liğinden VAN, Hak.Kd.Alb., Kerim KOÇER, DENİZLİ, 1975-Ord.1, 30.08.1999, K.K. Ad. Müş. Huk.İşl. Md. lüğüne ANKARA.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk.İhbar Yetki As. Ceza ve Tutukevleri Ş. Md. lüğünden ANKARA, Hak.Kd. Alb., Yavuz ŞENTÜRK, BURSA / OSMANGAZİ, 1976-P.81, 30.08.2000, K.K.As. Mah.As. Hak.liğine ANKARA.

M.S.B. As. Adl. Tefş. Krl. Bşk. Baş Mftş.liğinden ANKARA, Hak.Kd.Alb., Durmuş GÖKDERE, ANKARA/ÇAMLIDERE, 1979-Yd.2, 30.08.1999, 7 nci Kor. K.Ad. Müş. liğine DİYARBAKIR.

M.S.B. As. Adl. Tefş. Krl. Bşk. Mftş.liğinden ANKARA, Hak.Kd.Alb., MehmetSOYKAN, NİĞDE, 1979-Yd.6, 30.08.2000, M.S.B. As. Adl. Tefş. Krl. Bşk. Baş Mftş.liğine ANKARA.

Askeri Yargıtay Bşk. Baş Savcı Yrd.lığından ANKARA, Hak.Kd.Alb., Atilla POYRAZ, İSTANBUL / ŞİŞLİ, 1979-Yd.15, 30.08.2000, J. Asyş. Kor. K. Ad. Müş. liğine VAN.

K.K. As. Mah. As. Hak.liğinden ANKARA, Hak.Alb., Kenan TANGÜLÜ, ELAZIĞ, 1979-P.18, 30.08.2002, M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk.İhbar Yetki As.Ceza ve Tutukevleri Ş. Md. lüğüne ANKARA.

M.S.B. Kan. ve Kar. D. Bşk. Tüzük ve Yönetmelik Ş. Md. lüğünden ANKARA, Hak.Alb., Gazi KOÇER, AFYON / EMİRDAĞ, 1980-J.Per.1, 30.08.2002, M.S.B. Baş Hukuk Müş. ve Dav. D. Bşk. lığı İd. Davalar ve Mütalaalar Ş. Md. lüğüne ANKARA.

K.K. Ad.Müş. Huk. İşl. Md.lüğünden ANKARA, Hak.Kd.Alb., Mehmet Ali UZUN, KÜTAHYA, 1980-Yd.9, 30.08.2000, M.S.B. Kan ve Kar. D. Bşk. Tüzük ve Yönetmelik Ş. Md.lüğüne ANKARA.

2 nci Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığından GELİBOLU / ÇANAKKALE, Hak.Kd.Bnb., Metin KABAKÇIOĞLU, BALIKESİR / GÖNEN, 1984-Mu.48, 30.08.1998, 12 nci Mknz. P. Tug. K. Ad. Müş. V.liğine AĞRI.

J.Gn. K. Ad. Müş. Mevzuat Ş. Md. V.liğinden ANKARA, Hak.Kd.Bnb., Kenan KENAN, GİRESUN /TİREBOLU, 1984-Top.68, 30.08.1999, K.K. As.Mah. As. Hak.liğine ANKARA.

Askeri Yargıtay Bşk. Baş Savcı Yrd.lığından ANKARA, Hak.Kd.Bnb., Recep Teoman AKÇA, İSTANBUL / EMİNÖNÜ, 1985-Yd.3, 30.08.1999, K.T.B.K.K. Ad. Müş. V.liğine KIBRIS.

EGE Or. K. As.Mah.As. Hak.liğindenİZMİR, Hak.Kd.Bnb., Mustafa SÖZERİ, BALIKESİR / KEPSUT, 1985-Yd.4, 30.08.1999, 12 nci Mknz. P. Tug. As. Sav. lığına AĞRI.

7 nci Kor. K. Ad. Müş. V. liğinden DİYARBAKIR, Hak.Kd.Bnb., Süalp TANYEL, KIRŞEHİR / MUCUR, 1985-Yd.6, 30.08.1998, M.S.B. As.Adl. Tefş. Krl. Bşk. Mftş. liğine ANKARA.

5 nci Zh. Tug. K. Ad. Müş. V. liğinden GAZİANTEP, Hak.Bnb., Yasin TEKAKÇA, ESKİŞEHİR, 1985-İs.12, 30.08.2000, A.Y.İ.M. Bşk. Sav.lığına ANKARA.

K.T.B.K.K. Ad. Müş. V. liğinden KIBRIS, Hak.Kd.Bnb., Hasan AKA, İZMİR / BAYINDIR, 1986-Yd.4, 30.08.1999, J. Asyş. Kor. K. As. Mah. As.Hak.liğine VAN.

6 ncı Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığından ADANA, Hak.Bnb., Enver ÖREN, ANKARA /NALLIHAN, 1986-Mu.9, 30.08.2001, 7 nci Kor. K. As. Sav.lığına DİYARBAKIR.

8 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğinden ELAZIĞ, Hak.Bnb., Kürşad Veli EREN, KAYSERİ / BÜNYAN, 1986-Mu.43, 30.08.2001, Askeri Yargıtay Bşk. Baş Savcı Yrd.lığına ANKARA.

A.Y.İ.M. Bşk. 2 nci Daire Raportörlüğünden ANKARA, Hak.Bnb., Levent YILDIRIM, KIRŞEHİR / MUCUR, 1987-YD.3, 30.08.2001, 2 nci Or. K. Ad. Müş. V. liğine MALATYA.

J. Asyş. Kor. K.As. Mah. As. Hak.liğinden VAN, Hak.Bnb., Metin ULUKANLIGİL, HATAY / DÖRTYOL, 1987-Top.93, 30.08.2001, Askeri YargıtayBşk. Baş Savcı Yrd.lığına ANKARA.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Per. Mslk. Ynt. Ş. Md. Yrd.lığından ANKARA, Hak.Kd.Yzb., Rıdvan DAĞ, ÇANAKKALE /LAPSEKİ, 1988-3, 30.08.1997, M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Per. Mslk. Ynt. Ş. Md. V.liğine ANKARA.

48 nci İç Güv. Tug. K.As. Mah. As. Hak.liğinden TRABZON, Hak.Bnb., Tuncay SALCAN, ANKARA / POLATLI, 1988-4, 30.08.2002, 8 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak.liğine ELAZIĞ.

K.K. Ad. Müş. Yrd.lığından ANKARA, Hak.Kd.Yzb., Abdulkadir KARAKAŞ, BALIKESİR / KEPSUT, 1988-6, 30.08.1997, K.K. Ad. Müş. Huk. İşl. Md. Yrd.lığına ANKARA.

2 nci Or. K. Ad. Müş. Yrd.lığından MALATYA, Hak.Bnb., Can AKDOĞAN, İZMİR / KARŞIYAKA, 1988-Top.55, 30.08.2002, K.K. Ad. Müş. Yrd.lığına ANKARA.

7 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğinden DİYARBAKIR, Hak.Kd.Yzb., Bora ÖGE, ELAZIĞ, 1989-Ord.27, 30.08.1997, 3 ncü Mknz. P. Tak. Tüm. K. As. Mah. As. Hak. liğine EDİRNE.

3 ncü Mknz. P. Tak. Tüm. K. As. Mah. As. Hak.liğinden EDİRNE, Hak.Kd.Yzb., Namık ÖZTÜRK, YOZGAT, 1989-Top.148, 30.08.1998, 9 ncu P. Tüm. K. As. Sav. Yrd.As. Sav.lığına SARIKAMIŞ / KARS.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Kd.Yzb. Alaattin KARAKAYA, KAYSERİ / YAHYALI, 1990-Top.4, 30.08.1999, K.T.B.K.K. As. Mah. As. Hak. Yrd.lığına KIBRIS.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Kd.Yzb., Mehmet Ali ŞEVİK, ANTALYA / KORKUTELİ, 1990-Mu.7, 30.08.1999, 2 nci Kor. K. As. Sav. As. Sav.Yrd.lığına GELİBOLU /ÇANAKKALE.

15 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğinden İZMİT / KOCAELİ, Hak.Kd.Yzb., İlter AKSOYLU, BURDUR, 1990-P.11, 30.08.1999, A.Y.İ.M. Bşk. 3 ncü Daire Raportörlüğüne ANKARA.

48 nci İç Güv. Tug. K. As. Mah. As. Hak. Yrd.lığından TRABZON, Hak.Kd.Yzb., Aydın SEVİŞ, SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ, 1990-Mu.14, 30.08.1999, 48 nci İç Güv. Tug. K. As. Mah. As. Hak.liğine TRABZON.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Kd.Yzb., Zafer METİN, İSTANBUL / ÜSKÜDAR, 1990-Mu.19, 30.08.1999, 5 nci P.Eğit.Tug.As. Sav. As. Sav. Yrd.lığına SİVAS.

9 ncu P.Tüm. K. As. Mah. As. Hak. Yrd.lığından SARIKAMIŞ / KARS, Hak.Kd.Yzb., Kazım GÜLTEKİN, BURSA, 1991-Per.1, 30.08.1999, M.S.B. Baş Hukuk Müş. ve Dav.D. Bşk. İd. Davalar ve Mütalaalar Ş. Prj. Sb.V.liğine ANKARA.

7 nci Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığından (3 ncü Komd.Tug.K.Dis.Sb.lığına-SİİRT ATANIPKATILMADAN) DİYARBAKIR, Hak.Kd.Yzb., Şakir AYTAŞ, AYDIN / SÖKE, 1991-Yd.2, 30.08.1998, A.Y.İ.M. Bşk. 2 nci Daire Raportörlüğüne ANKARA.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Yzb., Mehmet YÜZBAŞIOĞLU, AYDIN / KUYUCAK, 1991-Ord.10, 30.08.2000, 5 nci Kor.K. As. Sav. As.Sav.Yrd.lığına ÇORLU / TEKİRDAĞ.

3 ncü Mknz. P. Tak. Tüm. K. As. Mah. As. Hak.Yrd.lığından EDİRNE, Hak.Yzb., Turgay ÖZTOPRAK, ANKARA / POLATLI, 1991-Top.51, 30.08.2000, 3 ncü Mknz. P. Tak. Tüm. K.As. Sav. As. Sav. Yrd.lığına EDİRNE.

M.S.B. As.Adl.İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Yzb., Veli BAYRAM, DENİZLİ / ÇAL, 1991-P.165, 30.08.2000, 6 ncı Kor. K. As. Sav. As. Sav. Yrd. lığına ADANA.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Yzb., Mustafa Eyüp BAŞKAN, KARAMAN / ERMENEK, 1991-P.192, 30.08.2000, EGE Or. K. As. Mah. As. Hak. Yrd.lığına İZMİR.

9 ncu P.Tüm. K. As. Sav.Yrd. As. Sav.lığından SARIKAMIŞ /KARS, Hak.Yzb., Ayşe SEREZLİ, ÇORUM, 1992-1, 30.08.2001, J.Gn. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına ANKARA.

8 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak.liğinden (70 nci Mknz. P. Tug. Dis. Sb. - MARDİNATANIPKATILMADAN) ELAZIĞ, Hak.Yzb., MuzafferYasinASLAN, DENİZLİ / ÇİVRİL, 1992-4, 30.08.2000, 8 nci Kor. K. As. Mah.As. Hak.liğine ELAZIĞ.

1 nci Or. K. As. Sav. As. Sav. Yrd.lığından (7 nci Kor. K. Ad. Müş. Yrd.lığından-DİYARBAKIR ATANIP KATILMADAN) İSTANBUL, Hak.Yzb., Hüseyin ÇEKEN, İZMİR, 1992-İs.6, 30.08.2001, 9 ncu P. Tüm. K. As. Mah.As. Hak.Yrd.lığına SARIKAMIŞ / KARS.

2 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak.Yrd.lığından GELİBOLU / ÇANAKKALE, Hak.Yzb., MehmetAli KOCABAY, SİVAS, 1992-Top.7, 30.08.2001, 2 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak.liğine GELİBOLU / ÇANAKKALE.

5 nci Zh. Tug. As.Sav. As. Sav.Yrd.lığından GAZİANTEP, Hak.Yzb., Tezer TürkayGÜVEN, ISPARTA / SENİRKENT, 1992-Top.8, 30.08.2000, 5 nci Zh. Tug. As. Sav. lığına GAZİANTEP.

12 nci Mknz. P. Tug. As. Sav. lığından AĞRI, Hak.Yzb., Arif Fikret ÖZEV, KONYA /EREĞLİ, 1993-1, 30.08.2001, K.K. As. Mah.As. Hak.liğine ANKARA.

3 ncü Or. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığından (23 ncü J. Snr. Tüm. K. Dis. Sb. ŞIRNAK ATANIP KATILMADAN) ERZİNCAN, Hak.Yzb., CemilÇELİK, ERZURUM / İSPİR, 1993-4, 30.08.2001, 3 ncü Or. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığına ERZİNCAN.

9 ncu Kor. K. As. Sav. Yrd.As. Sav.lığından (70 nci Mknz. P. Tug. K. Dis. Sb. Yrd.-MARDİN ATANIP KATILMADAN) ERZURUM, Hak.Yzb., Mustafa Kemal COŞAR, KONYA, 1994-Yd.1, 30.08.2002, 9 ncu Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığına ERZURUM.

12 nci Mknz. P.Tug. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığından AĞRI, Hak.Yzb.,İsmail KARATAŞ, AFYON / EMİRDAĞ, 1994-6, 30.08.2002, M.S.B. As.Adl.İşl. Bşk. Per. Mslk. Ynt. Ş. Md. Yrd. lığına ANKARA.

Askeri Yargıtay Bşk. Baş Savcı Yrd.lığından (16 ncı Zh. Tug.K. Dis. Sb.- DİYARBAKIR ATANIP KATILMADAN)ANKARA, Hak.Kd.Ütğm., Mehmet ALP, TRABZON / VAKFIKEBİR, 1994-7, 30.08.1997, 7 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak.liğine DİYARBAKIR.

J. Gn. K. Ad. Müş. Adli ve İdari Davalar Ş. Md.V.liğinden (172 nci Zh.Tug. K. Dis.Sb. K.MARAŞ ATANIP KATILMADAN) ANKARA, Hak.Yzb., MehmetŞİMŞEK, MERSİN / MUT, 1994-10, 30.08.2002, J.Gn. K. Ad. Müş. Adli ve İdari Davalar Ş. Md. V.liğine ANKARA.

8 nci Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığından (Dağ Komd.Tug. K. Dis. Sb.- HAKKARİ ATANIP KATILMADAN) ELAZIĞ, Hak.Kd.Ütğm., Ali MüjdatESKİ, GİRESUN / EYNESİL, 1994-11, 30.08.1997, 8 nci Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığına ELAZIĞ.

5 nci Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığından (20 nci Zh. Tug.K.Dis.Sb.lığına-ŞANLIURFA ATANIP KATILMADAN) ÇORLU / TEKİRDAĞ, Hak.Yzb., Birol DİNLER, İZMİR / BERGAMA, 1994-12, 30.08.2002, J. Asyş. Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğine VAN.

M.S.B. Baş Hukuk Müş. ve Dav. D. Bşk. İd. Davalar ve Mütalaalar Ş. Prj. Sb.V.liğinden ANKARA, Hak.Yzb., Muhteşem OKSEL,İZMİR, 1994-13, 30.08.2002, J.Gn. K. Ad. Müş. MevzuatŞ. Md. V.liğine ANKARA,

M.S.B. As. Adl.İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Yzb., MehmetEmin YAPAR, HATAY / ALTINÖZÜ, 1994-Top.20, 30.08.2002, 48 nci İç Güv. Tug. K. As. Mah. As. Hak. Yrd.lığına TRABZON.

9 ncu P. Tüm. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığından SARIKAMIŞ / KARS, Hak.Kd.Ütğm., Yunus YILMAZ, K. MARAŞ / AFŞİN, 1995-2, 30.08.1997, A.Y.İ.M. Bşk. 3 ncü Daire Raportörlüğüne ANKARA.

3 ncü Mknz. P. Tak. Tüm. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığından EDİRNE, Hak. Kd. Ütğm. Hulusi GÜL, K.MARAŞ /ANDIRIN, 1995-4, 30.08.1997, 12 nci Mknz. P. Tug. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığına AĞRI.

J. Asyş. Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığından (J. Asyş. Kor. K. Ad. Müş. Yrd.- VANATANIP KATILMADAN) VAN, Hak.Ütğm., Uğur AYDIN, AMASYA / MERZİFON, 1997-1, 30.08.2000, J. Asyş. Kor. K. As. Sav. Yrd. As. Sav.lığına VAN.

5 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğinden ÇORLU / TEKİRDAĞ, Hak.Ütğm., Murat GÜNDOĞAN, ÇANAKKALE / ECEABAT, 1997-2, 30.08.2000, 9 ncu P. Tüm. K. As. Sav. Yrd. As. Sav. lığına SARIKAMIŞ /KARS.

5 nci Zh. Tug. As. Mah.As. Hak. Yrd.lığından GAZİANTEP, Hak.Ütğm., Ali KOÇYİĞİT, BOLU, 1998-2, 30.08.2001, 5 nci Zh. Tug. As. Mah. As. Hak. liğine GAZİANTEP.

K.T.B.K.K. As. Mah. As. Hak. Yrd.lığındanKIBRIS, Hak.Ütğm., YenerMutlu KAYNAR, MALATYA, 1998-3, 30.08.2000, 8 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. liğine ELAZIĞ.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Tğm. Cengiz DEMİRTAŞ, TEKİRDAĞ / HAYRABOLU, 2001-1, 31.08.2001, 3 ncü Mknz. P. Tak. Tüm. K. As. Mah. As. Hak. Yrd.lığına EDİRNE.

M.S.B. As. Adl.İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Tğm., Uygar ÇÖLTEKİN, ARDAHAN /ÇILDIR, 2001-2, 31.08.2001, 5 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd.lığına ÇORLU / TEKİRDAĞ.

M.S.B. As. Adl. İşl.Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Tğm., Mehmet ÇORAK, İZMİR /ÖDEMİŞ, 2001-3, 30.09.2001, 48 nci İç Güv. Tug. K. As. Sav. As. Sav. Yrd.lığına TRABZON.

M.S.B. As. Adl. İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Tğm., Hüseyin YUMUK, MUĞLA, 2001-4, 31.10.2001, 5 nci Zh.Tug. As. Sav. As. Sav. Yrd.lığına GAZİANTEP.

M.S.B. As. Adl.İşl. Bşk. Emrinden (STAJ) ANKARA, Hak.Tğm., Ziya Kemal GÖZDAŞ, RİZE/ ÇAMLIHEMŞİN, 2001-5, 30.11.2001, 15 nci Kor. K. As. Mah. As. Hak. Yrd.lığına İZMİT / KOCAELİ.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4438

1 — Bu kararda kimliği yazılı yedi yedek askerî hâkim subayın, karşısında gösterilen görev yerlerine atandırılmaları, 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 16 ncı ve EK-3 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V. GÖNÜL

Başbakan

Millî Savunma Bakanı

2 nci Or.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., AhmetBEYTAR, DİYARBAKIR, 289-7693, 31.03.2003, 2 nci Or.K.lığı. As. Mah.As.Hak.Yrd.lığına - MALATYA.

6 ncı Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., MehmetAkif DÖNERTAŞ, MALATYA, 289-7645, 31.03.2003, 6 ncı Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına -ADANA.

7 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Erol KAPLAN, ERZİNCAN, 289-7622, 31.03.2003, 7 nci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına -DİYARBAKIR.

8 nci Kor.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Hasan TarkanGÜLBAHAR, İZMİT, 289-7737, 31.03.2003, 8 nci Kor.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına -ELAZIĞ.

J.Asyş.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Ali TOPALOĞLU, ERZURUM, 289-7709, 31.03.2003, J.Asyş.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına -VAN.

3 ncü Mknz.P.Tak.Tüm.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., AyhanYILDIRIM, K.MARAŞ, 289-7089, 31.03.2003, 3 ncü Mknz.P.Tak.Tüm.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrd.lığına -EDİRNE.

5 nci Zh.Tug.K.lığı Emrinden, Hak.Atğm., Hakan DÜNDAR, AFYON, 289-7725, 31.03.2003, 5 nci Zh.Tug.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrd.lığına -GAZİANTEP.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4439

1 — Bu kararda kimliği yazılı bir askerî hâkim subayın, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 3 üncü Daire Başkanlığına, beş askeri hâkim subayın da Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine atanmaları, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V. GÖNÜL

Başbakan

Millî Savunma Bakanı

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Hv.Hak.Kd.Alb., Halit KARABULUT, BALIKESİR, 1971-2, 30.08.1994, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 3 ncü Daire Başkanlığına.

AYİM.Bşk.lığı Savcılığından, Hak.Kd.Alb., ÖmerFaruk ÖZEROĞLU, SİVAS, 1975-Top-71, 30.08.1998, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine.

K.K.K.lığı As.Mah.As.Hâkimliğinden, Hak.Alb., Hacı Hasan MUTLU, AKSARAY, 1978-Mu-17, 30.08.2001, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine.

MSB.As.Adl.İşl.Bşk.lığı Per.Mes.Ynt.Ş.Md.lüğünden, Hak.Yb., Gürbüz GÜMÜŞAY, ANKARA, 1982-Top-56, 30.08.2002, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine.

AYİM. Bşk.lığı Savcılığından, Hak.Yb., Muhittin KARATOPRAK, ADIYAMAN, 1984-Yd-2, 30.08.2002, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine.

J.Gn.K.lığı As.Savcılığı Yrdc.As.Savcılığından, Hak.Yb., Coşkun GÜNGÖR, BARTIN, 1982-Per-5, 30,08.2002, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine.

—— • ——

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4458

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Ender ARAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

A.GÜL

Başbakan

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4369

1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlıklarına Hesap Uzmanları İbrahim YELMENOĞLU, Mesut KOYUNCU, Sema KÜÇÜK,Mithat HIZLI, Muzaffer KÜÇÜK, Erdal ASLAN, Hüseyin AKSAN, Vedat Ömer AKARCA, Kamil ATEŞ, Erhan ÖKMEN, Ramis KULAK, Mehmet Hilmi AYDIN, Saffet ARIK, Tahsin Murat SELÇUK, Erhan DOĞAN, Osman Mürşit ÖZBEK, İlker ULUKAN, Mürsel Ali KAPLAN, Mustafa ERDİN, Ercan DURGUN, Can KILIÇKAYA, Coşkun KILIÇ, Metin ÜNAL, Mehmet ULUDAĞ, Mahmut Hadi EKİCİve Yılmaz AY’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4370

1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliklerine Maliye Müfettişleri Mehmet YÖRÜK, Mustafa TÜRKKOT, Mustafa Fazıl ASYA, İbrahim SAYDAM, Mustafa AKBURAK, Nusrettin YENER, Bülent SARIGÜL ve Murat ŞENAL’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4444

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Milli Piyango İdaresi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Baş Hesap Uzmanı İhya BALAK’ın atanması, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4446

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Antalya Defterdarlığına Baş Hesap Uzmanı Oğuzhan TAŞKESEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4447

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karaman Defterdarlığına Kayseri Defterdarı Ali ERDAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4448

1 — Açık bulunan T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali Osman EREN’in atanması, 5434 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4449

1 — T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürü Kazım Erkut SÜSOY’un başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4459

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aynı yer Başkan Yardımcısı Metin KİLCİ’nin atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 4046 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4404

1 — Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Yüksel SEZGİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr.H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4450

1 — Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Cemal ŞİŞMAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr.H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4409

1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişliğine, aynı yer Müfettişi Salih GÜLSEVER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4410

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Afet İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, A. Zafer TOPŞİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4411

1 — Bakanlık Müşaviri Ergün ERTEKİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4412

1 — Bakanlık Müşaviri Abdullah KAPLAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4413

1 — Bakanlık Müşaviri Ali EROL’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4414

1 — Bakanlık Müşaviri Vedat ÇAĞLAR’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4415

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Hatice ÇİLOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4451

1 — Adıyaman Bayındırlık ve İskan Müdürü Mustafa ŞAHİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4428

1 — Bakanlık Müşaviri Dr.Mehmet FETTAHOĞLU’nun, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4373

1 — Yalova İl Müdürü Mehmet ÖZTÜRK’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4374

1 — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Refik KORKMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4377

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Burhanettin KÖROĞLU’nun atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4378

1 — Ağrı İl Müdürü Hacı Arap ŞANLI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4379

1 — Malatya İl Müdürü AhmetGÜLDAL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4380

1 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kastamonu 13 üncü Bölge Müdürlüğüne,Bölge Müdür Yardımcısı Nejdet ÇAPRAZ’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4381

1 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adana 3 üncü Bölge Müdürlüğüne,Ziraat Mühendisi Sefa KARAÖMERLİOĞLU’nun atanması,

657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4430

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine,İsmail KEMALOĞLU’nun atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4431

1 — Erzurum İl Müdürü Abdulbaki ŞAHİN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4452

1 — Erzincan İl Müdürü Numan YILMAZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4432

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Doç. Dr. Nedim SAMANCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. BAŞESGİOĞLU

Başbakan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4419

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Baha Esat Tekand Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Tahir TÜRKMEN’in atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4420

1 — Bakanlık Müşaviri Ceyhan KUTLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4421

1 — DevletSu İşleri Genel Müdürlüğü Aydın XXI inci Bölge Müdürü Erdoğan BAĞCI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M.H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4422

1 — DevletSu İşleri Genel Müdürlüğü ErzurumVIII inci Bölge Müdürü Cahit OKÇU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M.H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4423

1 — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş XX nci Bölge Müdürü Muzaffer KUŞAT’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M.H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4424

1 — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir III üncü Bölge Müdürü Ayhan SARIYILDIZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M.H. GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4383

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Prof. Dr. Mustafa İSEN’in atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Baka

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4384

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN’ın atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4385

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne,Kudret ARSLAN’ın atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4388

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına, BayramBilge TOKEL’in atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4389

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet Sedat SERT’in atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4390

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına, NihatGÜL’ün atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4433

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Gülser BAYAR’ın atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4434

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına,Cemil TURAN’ın atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4435

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına, Ayla MİRMAHMUTOĞULLARI’nın atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4453

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Nadir AVCI’nın atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4454

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne,Yrd. Doç. Dr. Ş. Abdurrahman ÇELİK’in atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 68 (B), 71, 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4455

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına,Remzi ÖZÇELİK’in atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4456

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine, Füsün BUYURAN’ın atanması, 657 Sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4440

1 — Bitlis İli Hizan İlçesi Merkez Bucağına bağlı Karbastı Köyü ile Siirt İli Şirvan İlçesi Cevizlik Bucağına bağlı Oya Köyü arasında bulunan ihtilaflı sahadaki iki il arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

“Mağar Tepesinden başlayarak kuzeydeki 2164 rakımlı Giringi Tepesine çekilen hat, buradan doğudaki Şıhali Tepesine çekilen düz hat, buradan 2008 rakımlı isimsiz tepenin kuzeyinden geçen Sülaf Deresinden batıya doğru uzanan koluna çekilen hat, buradan bu dereyi izleyerek Sülaf Deresiyle birleştiği noktaya çekilen hat, buradan Sülaf Deresini güneye doğru izleyerek doğudan gelen mahallen Irmak Deresi denilen Cemiceli Deresi ile birleştiği noktaya çekilen hat, buradan bu dereyi doğuya doğru izleyerek, Cemiceli Deresinden güneye doğru uzanan isimsiz dereyi mahallen Avav Deresini izleyerek, Karbastı Köyünden batıya doğru giden ve 1554 rakımlı isimsiz tepenin kuzeyinden geçen yol ile kesiştiği noktaya çekilen hat, buradan sırtı takip ederek 1554 rakımlı isimsiz tepeye çekilen hat, buradan 1902 rakımlı Çarkanis Tepesinde son bulan hat” olarak belirlenmesi,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

16 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin değişik 5 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa Devlet memuru olarak atanmak isteyenler 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik esaslarına göre atanırlar"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Bazı görevlere atanmak için gerekli olan belgenin verilebilmesi ve görevini değiştirmek veya yeniden atanmak isteyenlerin seçimi maksadıyla;

a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 41, 44, 45 ve 46 nolu bentlerindeki görevlere ilk defa atanma talebiyle belge almak üzere Başkanlığa müracaat edenlerden, bu görevleri fiilen ifa edebileceklerin tespiti amacıyla sözlü ve uygulamalı sınav ile mülakat,

b) Halen görevli olanlardan bu Yönetmelikte sınav şartı bulunan ve görevde yükselme kapsamı dışında olan kadrolara atanma talebinde bulunanların sayısı boş kadro sayısı kadar veya boş kadro sayısından az olması halinde yeterlik; talepte bulunanların sayısının boş kadro sayısından fazla olması halinde ise, yeterlik ve yarışma sınavı,

c) Görevini veya görev yerini değiştirmek veya daha önce görevli olup yeniden atanmak isteyen cami görevlileri için yarışma sınavı,

yapılır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının 41 nolu bendinin (b) alt bendi, 44 nolu bendinin (b) alt bendi, 45 nolu bendinin (b) alt bendi ve 46 nolu bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"41-b) Stajyer vaizlik belgesine sahip olmak."

"44-b) Stajyer Kur’an kursu öğreticiliği belgesine sahip olmak."

"45-b) İmam-hatiplik belgesine sahip olmak."

"46-c) Müezzin-kayyımlık belgesine sahip olmak."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

"g) Stajyer vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık belgesi,"

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) 9 uncu maddede zikredilen kadrolardan görevde yükselme sınavına tabi olmayanlara ilk defa Devlet memuru olarak, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yerleştirileceklerden stajyer vaizlik, stajyer Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına atanacakların, bu sınavdan önce Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda ve Başkanlıkça yaptırılacak sözlü ve uygulamalı sınav ile mülâkat sonucu verilecek belgeleri almış olmaları şarttır.

Bu belgeler için Başkanlıkça yaptırılacak sınavlarda, bu Yönetmeliğin sınavlarla ilgili hükümleri uygulanır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 32 nci maddesinin (b) bendinin ikinci paragrafı ile aynı maddenin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Beş veya altıncı sınıf hizmetini tamamlayan ilçe müftüleri, bir ve ikinci sınıf ilçeler hariç diğer sınıf ilçelere atanırlar. İkinci sınıf ilçelere atanabilmek için daha alt sınıflardaki ilçelerde altı yıl; birinci sınıf ilçelere atanabilmek için ise, daha alt sınıflardaki ilçelerde sekiz yıl ilçe müftülüğü yapmış olmak şarttır."

"d) Aynı grupta ve aynı sınıfta yer alan il müftüleri ile ilçe müftülerinin yer değiştirilmesinde, atanacağı grup veya sınıfta yeterli boş kadro bulunması halinde, Ek-4’deki değerlendirme formuna göre yapılacak puanlamada en fazla puanı alanlar, öncelik sırasına göre üst grup illere veya üst grup illere bağlı atanabileceği sınıflardaki ilçelere atanırlar."

MADDE 7 — Aynı Yönetmelikte değişiklik yapan ve 13/9/2001 tarihli ve 24522 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in, 7/6/2002 tarihli ve 24778 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişiklik 16 ncı maddesindeki "8 inci maddesi 1/5/2004 tarihinde," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin, 13/9/2001 tarihli ve 24522 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 8 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış bulunan üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve beşinci fıkradan sonraki altı, yedi, sekiz, dokuz, on, onbir ve onikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (d) ve (e) bentlerinde zikredilen kadrolardaki personelin, bu maddenin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen sebeplerle görevlerinin ve/veya görev yerlerinin değiştirilmesi gereken hallerde, Valiliklerce yapılacak görev veya yer değiştirme işleminden önce, ilgili müftülüklerce, müftülük değerlendirme ve sınav kurulunun istişarî mütalâası alınır ve yapılan işlemin gerekçesi bu mütalâada etraflıca belirtilir.

İl dışına nakli gerekli görülenlerin teklifleri ise, gerekçeleri ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Bunların nakilleri de uygun görülmesi halinde Başkanlıkça yapılır.

Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin (d) ve (e) bentlerinde zikredilen kadrolardaki personel ile müftü ve müftülüklerde görevli diğer personelin, bu maddenin (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen sebeplerle Başkanlıkça görev ve/veya görev yerlerinin değiştirilmesi gerekli görülmesi halinde, il içi ve il dışı nakilleri Başkanlıkça her zaman yapılabilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin değişik 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) İstek üzerine yer değiştirme:

Grup ve sınıf hizmetine tabi olmayan ve bu Yönetmelik kapsamına giren personelden,

1) Atandığı il veya ilçede bir yılını tamamlayanlar il içinde,

2) En son atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlamak şartıyla il genelinde iki yılını tamamlayanlar da il dışına,

3) Bu Yönetmelikte yer değiştirmeye tabi olmayan personelden, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde belirtilen lisans üstü eğitimi yapanlar, ilgili yüksek öğretim kurumundan alacağı bir yazı ile bunu belgelendirmeleri halinde,

Yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

İki yılın hesaplanmasında Kur’an kursu öğreticileri için o yılın 30 eylül tarihi esas alınır. Değer unvanlı görevlerde ise, fiilen göreve başladığı tarih esas alınır. Ancak büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde yapılacak yer değişikliğinde süre şartı aranmaz."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Atama ve Yer Değiştirme Kurulu ve görevleri

Madde 37 — Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin görev ve/veya görev yerlerinin değiştirilebilmesi için gereken kararları almak üzere, Personel Dairesinin bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Din Hizmetleri, Din Eğitimi ve Personel Dairesi Başkanlarından oluşan bir Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kurulur.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu;

a) Her yıl haziran, temmuz veya ağustos aylarında toplanarak, il müftüleri, il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinden aynı yıl 30 mayıs itibariyle bulunduğu yerde görev süresini tamamlayanların, görevlerini ve/veya görev yerlerini değiştirmesi gerekenlerin,

b) Zarurî boşalmalar sebebiyle yıl içinde il müftülüğü, il müftü yardımcılığı ve ilçe müftülüklerine atanması gerekenlerin,

c) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre, hizmet gereği Başkanlık tarafından görevinin ve/veya görev yerinin değiştirilmesi gerekenlerin,

d) Daha önce görevine son verilmiş olanlar ile görev ve/veya görev yeri değiştirilmiş olup da eski görevlerine veya eski görev yerlerine dönmek isteyenlerin,

durumlarını görüşür ve gereken kararları alır.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kurul üyelerinin yarısından en az bir fazlası ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde Kurul Başkanının tarafı çoğunluk sayılır.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun kararları Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun sekreterya görevini Personel Dairesi Başkanlığı yürütür.

Kur’an kursu öğreticileri ile cami görevlileri ve atama ve yer değiştirmesi mahallince yapılan diğer personelin aynı il içinde görev yerlerinin değiştirilmesi ise, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 inci maddesinin (c) bendine göre ilgili müftünün teklifi ve il müftüsünün inhası üzerine Valilikçe yapılır ve Başkanlığa da bilgi verilir.

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin değişik 41 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme eğitimine alınacaklar, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Bu eğitime alınacakların tespiti için yapılacak ilân üzerine, ilânda belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin sayısının, boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde, Ek-4’deki değerlendirme formuna göre yapılacak puanlamada en fazla puanı alandan başlamak üzere kadro sayısının (2) katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. İki katından az istekli bulunması halinde ise, durumu uygun olan bütün personelin eğitime katılması sağlanır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin değişik 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 42 — Görevde yükselme eğitimi sınıfta ders verme şeklinde yapılır.

Görevde yükselme eğitimine alınanlar, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak ders konularından en az (30), (günde en fazla 7 saat), (g), (h), (ı) ve (j) bentlerindeki konulardan en az (45) saat olmak üzere toplam (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Bu eğitimi tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme eğitimi sonucu atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilerek Başkanlık teşkilatındaki personele eğitim tarihinden en az (1) ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az (15) gün önce bildirilir.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabi olmaları gerekir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin değişik 50 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak Kur’an Kursu Öğreticiliğinden İmam-Hatipliğe naklen atananların yeniden Kur’an Kursu Öğreticiliğine atanmasında tahsil şartı aranmaz."

Yürürlük

MADDE 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritleri ile Türkiye yerli hayvan ırklarının tescili ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritleri ile yerli hayvan ırklarının tescili ile ilgili çalışma ve bunlarla ilgili sınai hakları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 10/3/2001 tarihli ve 24338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

c) Araştırma Enstitüsü: Bakanlığa bağlı Araştırma Enstitülerini,

d) Tescil Komitesi: Bu yönetmeliğin kapsam maddesinde belirtilen yerli veya yeni geliştirilmiş hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerinin tescili ile ilgili iş ve işlemlere yetkili karar organını,

e) Tescil Alt Komitesi: Tescil komitesinin belirleyeceği konu ile ilgili uzmanlar grubundan oluşan komiteyi,

f) Çalışma Grubu: Tescil alt komitesinin belirleyeceği konu ile ilgili uzmanlardan oluşan grubu,

g) Tescil: Mevcut ya da yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerin özellikleri ile ekonomik ve genetik değerinin bu Yönetmelik esasları dahilinde tespit edilerek tescil listesine kaydedilmesini,

h) Tür: Ortak özelliklere sahip olan, aralarında birleşince döl verimli döller veren ve bu özellikleri yavrularına geçiren hayvan gruplarını,

ı) Irk: Bir tür içinde ortak özelliklere sahip olan ve bu özelliklerini yavrularına geçiren hayvan gruplarını,

j) Tip: Bir ırk içinde ortak özellikler gösteren ve bu özellikleri yavrularına geçiren hayvan gruplarını,

k) Hat: Bir ırk içinde akrabalı yetiştirme ile elde edilen homozigot hayvanlar grubunu,

l) Yerli Irk: Bulunduğu bölgede uzun yıllar yetiştirilme sonucu ortaya çıkmış bölge şartlarına uyum sağlamış ırkı,

m) Irk Özellikleri: Irkları birbirinden ayırmaya yarayan özellikleri,

n) Yeni Irklar: Saf yetiştirme veya melezleme sonucu elde edilen ırk özellikleri bakımından birbirine benzeyen ve bu özellikleri yavrularına geçiren ırkları,

o) Melezleme: En az iki ayrı ırka ya da hatta özgü hayvanlar arasındaki çiftleştirmeyi,

p) Hibrit: Irklar ya da hatlar arasında melezleme sonucu elde edilmiş belirgin özelliklere sahip bireyleri,

r) Milli Tescil Listesi: Tescil edilen Türkiye yerli ve yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerinin yer aldığı listeyi ,

s) Tavsiye Listesi: Yerli veya yeni geliştirilen ve yaygın şekilde yetiştirilmesi uygun görülen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerinin yer aldığı listeyi,

t) Sınai Mülkiyet Hakkı: Tescil ettiren gerçek ya da tüzel kişilerin, tescil edilen yerli ve yeni geliştirilmiş hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerinden elde edecekleri ticari haklarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tescil Komitesinin Kuruluşu, Çalışma Esasları, Görevleri ve Sekreterya Hizmetleri

Tescil Komitesinin Kuruluşu

Madde 5 — Tescil Komitesi Bakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında ve aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur.

Bakanlığın ilgili birimlerinden 5 temsilci,

İlgili Bakanlıklardan 2 temsilci,

Üniversitelerin ilgili fakültelerinden 4 temsilci,

İlgili Meslek Kuruluşlarından 2 temsilci,

İlgili Sivil Toplum Örgütlerinden 2 temsilci,

Türk Patent Enstitüsünden 1 temsilci,

Türk Standartları Enstitüsünden 1 temsilci.

Tescil Komitesinin Çalışma Esasları

Madde 6— Tescil Komitesinin çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tescil Komitesinin Başkanı Bakanlığın Müsteşar Yardımcısıdır.

b) Tescil Komitesi Nisan ayında olağan, Bakanlığın daveti üzerine de olağanüstü olarak toplanır.

c) Tescil Komitesi, üyelerin en az 2/3 ü ile toplanır.

d) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

e) Tescil Komitesi, uygun gördüğü sayıda alanında uzman olan kişilerden Tescil Alt Komitesini oluşturur.

Tescil Komitesinin Görevleri

Madde 7 —Yerli veya yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerin Tesciline ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak.

Tescil Komitesinin Sekreterya Hizmetleri

Madde 8 — Tescil Komitesinin sekreteryasını Genel Müdürlük yürütür.

Sekreteryanın görevleri şunlardır,

a) Tescil Komitesini toplantıya davet eder, gerçek ve tüzel kişilerin gönderdiği ırk, tip, hat ve hibritler ile ilgili bütün dokümanları davet yazısı ile birlikte komite üyelerine gönderir,

b) Tescil talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişileri toplantıya davet eder,

c) Tescil işlemleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar, kayıtlarını tutar,

d) Toplantı tutanaklarını tutar ve bir sonraki toplantıdan önce üyelere ulaştırır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tescil Alt Komitesi ve Çalışma Grubunun Görevleri

Tescil Alt Komitesinin Görevleri

Madde 9 — Tescil Alt Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tescil ile ilgili kriterleri belirler ve gelen talepleri, bu kriterler doğrultusunda değerlendirir.

b) Yaptığı değerlendirmeleri bir rapor şeklinde Tescil Komitesine sunar.

c) Gerektiğinde tescil edilecek yerli veya yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerle ilgili Çalışma Gruplarını oluşturur.

d) Çalışma Gruplarının çalışma ilkelerini belirler.

Çalışma Grubunun Görevleri

Madde 10 — Çalışma Grubunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tescil edilecek yerli veya yeni geliştirilmiş hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerin özelliklerini dikkate alarak, yapılan müracaatları değerlendirir veya gerek görüldüğünde kontrol çalışması yapar, yaptırır ve yapılanları değerlendirmeye alır.

b) Değerlendirme ve kontrol çalışmaları sonucunda, hazırladığı raporu Tescil Alt Komitesine sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tescil Uygulama Esasları

Tescil İçin Başvuru

Madde 11 — Yerli veya yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerin tescil edilebilmesi için ıslah eden veya geliştiren, gerçek veya tüzel kişilerin başvuruda bulunması gereklidir.

Milli Tescil Listesi

Madde 12 — Yerli veya yeni geliştirilmiş ırk, tip, hat ve hibritler, tescil edildikten sonra Milli Tescil Listesine kaydedilir.

Tavsiye Listesi

Madde 13 — Milli tescil listesinde yer alan, yaygın şekilde yetiştirilmesi uygun görülen yerli veya yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritler Tavsiye Listesine kaydedilir.

Sınai Mülkiyet Hakları

Madde 14 — Tescil ettiren gerçek veya tüzel kişilerin Sınai Mülkiyet hakları; yerli veya yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritleri, tescil edildikten sonra kazanılır.

a) Sınai mülkiyet haklarının korunmasında; yürürlükteki kanun ve mevzuat uygulanır.

b) Yerli ırkların sınai mülkiyet hakkı, devlet adına Bakanlığa aittir. Bakanlığın izni olmadan, yurt dışına her ne sebeple olursa olsun materyal çıkarılmaz.

c) Yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritlerinin her türlü ticari üretim ve satış hakları tescil ettirene aittir. Tescil sahibinin izni olmadığı sürece başkaları tarafından ticari amaçlı üretilip satılması yasaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 15 — 21/5/2002 tarihli ve 24761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvan Irklarının Tesciline Dair Yönetmelik hükümleri değişikliği ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı