Dönem : 22            Yasama Yılı : 1

 

                  T.B.M.M.             (S. Sayısı : 149)

 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/587)

 

 

T.C.

 

 

Başbakanlık

25.4.2003

 

Kanunlar ve Kararlar

 

 

Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-626/1794

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.4.2003 tarihinde kararlaştırılan “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                        Recep Tayyip Erdoğan

                                       Başbakan

GENEL GEREKÇE

298 sayılı Seçimlerin  Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesi; seçmen kütüğünü tanımlamış ve bilgisayar ortamında tutulmasını öngörmüştür.

Ayrıca, 28 inci maddede tanımlanan seçmen kütüğünün tam olarak oluşturulup işlerlik kazanıncaya kadar yapılacak seçimlerde ve halk oylamalarında kullanılacak seçmen kütüklerinin düzenlenmesi ve güncelleştirilmesi hususunda aynı Kanunun geçici 18 inci maddesi Yüksek Seçim Kuruluna genel bir yetki vermiştir.

Yüksek Seçim Kurulu;tanımlanan seçmen kütüğünün alt yapısını oluşturmak amacıyla 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi bilgisayar kürsüsüne bu konu hakkında proje çalıştırması yaptırmış ve yapılan SEÇSİS Projesi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca kabul edilmiştir. Ancak, bu Projeye deprem ve ekonomik kriz nedeniyle sadece 2001 yılında iki trilyon ödenek ayrılabilmiştir.

Bu ödenekle, Türkiye genelinde uygulanması düşünülen SEÇSİS Projesi için ilçe seçim kurullarının yazılım programı ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne tüm ilçelerle bağlantı kurulabilecek SUN FIRE E 6800 sistemini içeren bilgisayar makinesi alınmıştır. Fakat 2002 yılında 3.11.2002 Pazar günü yapılan Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle Projenin diğer tamamlayıcı hususları hayata geçirilememiştir.

30.11.1997 tarihinde yazılıp güncelleştirilen ve 18.4.1999 tarihinde birlikte yapılan iki genel seçim ile ayrıca ara seçimlerde ve 3.11.2002 Pazar günü yapılan Milletvekili Genel Seçiminde güncelleştirilmek suretiyle kullanılan seçmen kütüğü halen sağlıklı bir kütük olarak elde mevcuttur.

Ayrıca SEÇSİS Projesinin tamamlanması bakımından seçmen olan vatandaşın kimlik ve adres bilgisinin bilgisayara aktarılması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

- Daha önce onbeşmilyonbeşyüzbin seçmen kayıtları bilgisayara girilmiştir.

- Bu yıl içerisinde ayrılan ikiyüzmilyar ödenekle (İstanbul, İzmir, Adana, Manisa, Kocaeli, Osmaniye) altı ilimizde toplam onüç milyon seçmenin bilgisayara kayıt işlemleri devam etmektedir.

- 2004 yılı bütçesinde beşyüzmilyar ödenek konulduğunda geriye kalan yirmibirmilyon seçmen vatandaşın bilgileri bilgisayara ve disketlere kaydedilebilecektir.

- Mart 2004 tarihinde Mahallî İdareler Genel Seçimi sonrasında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen “Muhtarlık Krokisi” veya “Binalar Cetveli” belediyeler tarafından yeniden yapıldığı takdirde; 2005 yılında, 36 ncı maddenin birinci fıkrasında öngörülen genel yazım veya denetleme suretiyle sağlıklı şekilde seçmen kütüğü bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilecektir.

Söz konusu alt yapı hazırlığının tamamlanmasına kadar genel yazım ve denetimin ertelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1. - Sokağa çıkma yasağı konularak seçmen kütüğü yazımı, çağın özgürlük anlayışına uygun düşmediği ve günün teknolojisi ile de uyumlu olmadığı için 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinde tanımlanan seçmen kütüğünün bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Maddeyle, seçmen olan vatandaşların seçmen kütüğüne esas olacak bilgilerinin bilgisayar kayıtlarına aktarılmasına yönelik olarak Yüksek Seçim Kurulunca oluşturulan SEÇSİS Projesinin tamamlanmasına kadar genel yazım ve denetimin ertelenmesi amaçlanmıştır.

Madde 2. - Yürürlük maddesidir.

Madde 3. - Yürütme maddesidir.


Anayasa Komisyonu Raporu

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

 

Anayasa Komisyonu

30.5.2003

 

Esas No. : 1/587

 

 

Karar No. : 11

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca 1.5.2003 tarihinde Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı” (1/587); 29.5.2003 tarihli toplantımızda görüşülmüştür.

Tasarı; seçmen olan vatandaşların seçmen kütüğüne esas olacak bilgilerin bilgisayar kayıtlarına aktarılmasına yönelik olarak Yüksek Seçim Kurulunca oluşturulan SEÇSİS Projesinin tamamlanmasına kadar genel yazım ve denetimin ertelenmesini amaçlamaktadır.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde; öngörülen düzenlemenin teknik bir zorunluluktan kaynaklandığı, projenin gerçekleşmesinin ödeneğe bağlı olduğu, seçmen yazımının bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesine yönelik alt yapı hazırlığının tamamlanmasına kadar genel yazım ve denetimin ertelenmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir.

Gerekçesi doğrultusunda uygun görülen Tasarının maddelerine geçilmesi oya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 üncü maddeleri tek tek oya sunulmuş ve Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Burhan Kuzu

Atilla Koç

Mehmet Ali Bulut

 

İstanbul

Aydın

Kahramanmaraş

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Ayhan Sefer Üstün

Uğur Aksöz

Abdullah Torun

 

Sakarya

Adana

Adana

 

Üye

Üye

Üye

 

Hüsrev Kutlu

İbrahim Hakkı Aşkar

Halil Ünlütepe

 

Adıyaman

Afyon

Afyon

 

Üye

Üye

Üye

 

Oya Araslı

Haluk İpek

Atila Emek

 

Ankara

Ankara

Antalya

 

Üye

Üye

Üye

 

Tuncay Ercenk

Mehmet Salih Erdoğan

Metin Kaşıkoğlu

 

Antalya

Denizli

Düzce

 

Üye

Üye

Üye

 

Mustafa Nuri Akbulut

Nimet Çubukçu

Yılmaz Kaya

 

Erzurum

İstanbul

İzmir

 

Üye

Üye

Üye

 

Musa Sıvacıoğlu

Atila Kart

Süleyman Sarıbaş

 

Kastamonu

Konya

Malatya

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Kurt

İlyas Sezai Önder

Ahmet Çağlayan

 

Samsun

Samsun

Uşak

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE

DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 22. - Yüksek Seçim Kurulu; 28 inci maddede tanımlanan bilgisayar ortamında seçmen kütüğü oluşturmanın alt yapısını teşkil eden SEÇSİS Projesi kapsamında, seçmen olan vatandaşları bilgisayar kayıtlarına aktarmasına kadar, 36 ncı maddenin birinci fıkrasında öngörülen genel yazım ve denetleme yapılmaz.”

MADDE 2. - Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ANAYASA KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE

DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

Recep Tayyip Erdoğan

 

 

 

Başbakan

 

 

 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

A. Gül

A. Şener

M. A. Şahin

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

B. Atalay

A. Babacan

M. Aydın

 

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

 

C. Çiçek

M. V. Gönül

A. Aksu

 

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

 

K. Unakıtan

H. Çelik

Z. Ergezen

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

R. Akdağ

B. Yıldırım

S. Güçlü

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

 

M. Başesgioğlu

A. Coşkun

M. H. Güler

 

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

 

E. Mumcu

G. Akşit

O. Pepe

 

 

Çevre Bakanı

 

 

 

K. Tüzmen