Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Mayıs 2004

CUMARTESİ

Sayı : 25469

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5170 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

5172 Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5173 İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2004/7274 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararı

— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelik

— Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

Tebliğler

— Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karara Ait Uygulama Tebliği (No: 2004/21)

— Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği (No: 2004/22)

— Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği (No: 2004/23)

— Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (No: 2004/24)

Düzeltme

(Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin

Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Kanun No. 5170   

 Kabul Tarihi : 7.5.2004

MADDE 1. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ile, ölüm cezalarının infazı" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 3. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının başında geçen "Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 4. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 30. — Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz.

MADDE 5. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası madde metninden çıkartılmış, onuncu fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.

Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.

MADDE 6. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 87 nci maddesinde yer alan ", mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 7. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90 ıncı maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

MADDE 8. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 131 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur.

MADDE 9. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 160 ıncı maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde tümüyle oylanır.

21/5/2004

—— • ——

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Adlî Personel ile Devlet Davalarını

Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı

Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten

Kaldırılması Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5172   

 Kabul Tarihi : 18.5.2004

MADDE 1. — 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "%150’sinin" ibaresi "% 200’ünün" olarak, (c) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "%155’i" ibaresi "%200’ü" olarak değiştirilmiştir.

c) Birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hâkimler ve savcılar için brüt aylıkları tutarının % 175’i ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 200’ünün,

d) Diğerleri için brüt aylıkları tutarının %175’i ile bu Kanuna göre hesaplanacak en yüksek aylık tutarının % 230’unun,

MADDE 2. — 8.5.1991 tarihli ve 3717 sayılı Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanuna 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 2/A. — Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) kadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personele, ayda elli saati aşmayacak şekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında, Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin iki katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma yaptırılacak gün ve saatler ile çalışma mahalli gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek saat başı ödeme miktarı ve ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkemelerde ve Yüksek Seçim Kurulunda ise Başkanları tarafından tespit edilir.

MADDE 3. — Bu Kanun 15.5.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2004

—— • ——

İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5173   

Kabul Tarihi : 18.5.2004

MADDE 1. — 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2. — Bankanın sermayesi 3.000.000.000.000.000 (üçkatrilyon) liradır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile beş misline kadar artırılabilir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.—- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/5/2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2004/7274

8 Kasım 2001 tarihinde Atina’da imzalanan ve 3/12/2003 tarihli ve 5014 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 9/4/2004 tarihli ve KDGY/130098 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/5/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

21 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7207

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Mayıs 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif  ŞENER      

Başbakan V.           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

21 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-147-2004-582

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7207 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Mayıs 2004 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

21 Mayıs 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-7208

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Moskova Türk Günleri Festivali’ne katılmak üzere, 22 Mayıs 2004 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdüllatif  ŞENER    

Başbakan  V.      

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

21 Mayıs 2004

B.01.0.KKB.01-06-148-2004-583

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 21 Mayıs 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-7208 sayılı yazınız.

Moskova Türk Günleri Festivali’ne katılmak üzere, 22 Mayıs 2004 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Yönetmelik

Devlet Bakanlığından:

 

 Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle

Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Gümrük Müsteşarlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanların atanmalarına esas olacak kuralları ve bunlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, Yönetmelikle tespit edilen hizmet bölgelerine ve bölgelerdeki hizmet alanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

İdare: Gümrük Müsteşarlığını,

Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

Hizmet Birimi: 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,

Hizmet: (Mülga) Gümrük ve Tekel Bakanlığı, (Mülga) Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığında; bu Yönetmelikte sayılan unvanlarda görev yapmakta iken geçen hizmetler ile vekaleten ve geçici görevlendirme dahil geçen hizmet sürelerini,

Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğe bağlı (Ek:1) de gösterilen bağlı birimleri de dahil olmak üzere başmüdürlüklerin gruplarını,

Hizmet Alanı: Hizmet bölgelerindeki hizmetin yapıldığı başmüdürlük ve bağlı birimlerini,

Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır:

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanları ile idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınır.

b) Bu Yönetmelik çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle başmüdürlükler itibarıyla oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

c) Yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmeye özen gösterilir.

Bu atamalarda, personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımı sağlamak esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin

Genel Esaslar

Hizmet Bölgeleri

Madde 6- Taşra teşkilatı için görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle başmüdürlükler gruplandırılarak (5) ayrı hizmet bölgesi oluşturulmuştur.

Bu bölgelere giren başmüdürlükler (EK:1) de gösterilmiştir.

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya Tabi Personel

Madde 7- Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü (Bilgi İşlemde görevli Şube Müdürü dahil), Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Müdür Yardımcısı, Personel Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Muayene Memuru, Muhafaza Memuru ve Kolcu yer değiştirme suretiyle atamaya tabidirler.

Çalışma Süreleri

Madde 8- Bu Yönetmeliğe göre çalışan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresi 5 inci hizmet bölgesinde 3 yıl, 4 üncü hizmet bölgesinde 4 yıl, 3 üncü hizmet bölgesinde 5 yıl, 2 nci hizmet bölgesinde 6 yıl, 1 inci hizmet bölgesinde 7 yıldır.

Tüm hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini dolduran personelin durumları her yıl yer değiştirme kurulunca incelenerek taşra teşkilatının kadro imkanları ile idarenin hizmet ihtiyacı dikkate alınarak farklı hizmet bölgelerine atama yapılabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

Yer değiştirme suretiyle atamalarda her hizmet bölgesinde belirtilen sürenin tamamlanması esastır. İdare bu süreyi tamamlayan personeli farklı hizmet bölgelerine atayabilir.

Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu çalışma süresinin tamamlandığı yılın yer değiştirme suretiyle atanma dönemi içinde, atama işleminin gerçekleştirilmesi esastır. Çalışma süresi aynı bölge içinde en fazla iki hizmet alanı arasında bölünebilir. Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, her bölgedeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.

Aynı hizmet bölgesindeki yer değiştirmeye tabi olmayan hizmetlerde geçen süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

Çalışma süresinin hesabında 30 Haziran tarihi esas alınır.

Yer Değiştirme Dönemleri

Madde 9- Bu Yönetmeliğin 11, 13 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin son fıkrası dışındaki yer değiştirme suretiyle atamalar her yılın Haziran ayının yirmisine kadar sonuçlandırılır.

Ancak, çalışma süresinin hesaplandığı tarih itibarıyla bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin doldurulmasına üç ay’dan (üç ay dahil) az kalanların atama işlemleri yukarıda belirtilen tarihte yapılır. Atama emirleri ilgililere zorunlu çalışma sürelerini doldurmalarını müteakip tebliğ edilir.

Yer Değiştirme Halleri

Madde 10- Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin görev yerleri;

a) İlgilinin isteği,

b) Hizmetin gereği,

c) Unvan değişikliği,

d) Çalışma süresinin doldurulması,

e) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi, olağanüstü durumların gerçekleşmesi,

hallerinde değiştirilebilir.

Özür Halleri

Madde 11- Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir, asgari çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölgelerine atanabilir.

(A) Özür Grubu: Sağlık Durumu,

(B) Özür Grubu: Eş Durumu.

Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, öncelikle aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına veya özürlerine cevap verebilecek farklı bölgelerdeki hizmet alanlarına yapılabilir. İdare, özürlerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

İstekleri üzerine, başka bölge veya hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Mart ayının yirmisine kadar Personel Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadırlar. Bu tarihten sonra yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunan personelin talepleri dikkate alınmaz.

Özürlerin Belgelendirilmesi

Madde 12- Özürlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastahanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden (özel üniversiteler hariç) alınacak heyet raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

b) (B) Özür grubuna dayanarak personelin yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve tayininin yapıldığının; yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için ise; eşinin anılan Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve atandığı hizmet alanında eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir görevin bulunmadığının, görev yeri belgesi ve evlilik durumunun da vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmesi gerekir.

Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atama ve nakilde:

a) Eşlerden her ikisinin de Müsteşarlıkta görevli olması halinde;

1) Unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yerinin yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

2) Eşlerin düzeyleri belli değilse veya her ikisi de aynı düzeyde ve birisi yer değiştirmeye tabi değilse; yer değişikliği ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.

3) Eşlerden her ikisi de aynı düzeyde ve bu Yönetmelik hükümlerine tabi ise, süresini doldurmayan eşin ataması, süresini doldurana bağlı olarak yapılır.

b) Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur olarak çalışanların atama ve nakilleri ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

Hizmetin Gereği

Madde 13- Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir.

a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda düzenlenen raporda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,

b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tespit edilmiş olması.

Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

Unvan Değişikliği

Madde 14- Bir üst göreve veya eş değer bir başka göreve atanmaya hak kazananlar, kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınarak, aynı hizmet bölgesi veya alanındaki görevlere veya zorunlu çalışma süresini doldurmadıkları başka hizmet bölgelerindeki farklı hizmet alanlarına atanabilirler. Gerek görüldüğünde hizmet alanları kur’a ile tespit edilebilir.

Görevde yükselme sınavını kazanıp da, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölge Amiri kadrolarına ataması yapılacak olanların ilk atamaları 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine yapılır. Bu hizmet bölgelerinde söz konusu unvanlara ihtiyaç duyulmaması halinde bu personelin atamaları ihtiyaca göre farklı hizmet bölgelerine yapılır. 4 üncü veya 5 inci hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 11 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar. Ancak daha önce yer değiştirmeye tabi unvanlarda bu hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini dolduranlara bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Yer değiştirmeye tabi bir göreve ilk defa atanacaklar ile yer değiştirmeye tabi bir görevden, yer değiştirmeye tabi olmayan bir göreve atanacakların görev yerleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak Müsteşarlık Makamınca belirlenir.

Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirme

Madde 15- Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, doğal afetler gibi hallerle olağanüstü durumlarda yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler

Madde 16- Aşağıda gösterilen;

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin,

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü (90 gün dahil) geçmeyen kurs, konferans ve seminer sürelerinin,

c) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi içinde yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevi geçici görev veya vekaleten yürütmesi halinde bu şekilde geçen hizmet sürelerinin,

d) Hizmet bölgesi dışında hizmetin gereği olarak yapılacak olan mesleki eğitim ve hizmet içi eğitimde geçen sürelerinin,

e) Aynı hizmet bölgeleri arasında yapılan naklen atamalarda eski görevinden ayrılış yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen sürelerin,

tamamı memurun asli görev yeri bölge hizmetinden sayılır.

Aşağıda gösterilen;

a) 657 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesine göre bir görevin geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin,

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü aşan, kurs, konferans, ve seminer sürelerinin,

c) Hizmet bölgesi dışında geçirilen geçici görev veya vekalet sürelerinin,

d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan memurların, göreve iade edilmeleri durumunda, açıkta geçen sürelerinin,

e) Hizmet bölgesi dışında hizmetin gereği olarak TODAİE, Yabancı Diller Eğitim Merkezinde geçen sürelerin,

f) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi dışında yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevi geçici görev veya vekaleten yürütmesi halinde bu şekilde geçen hizmet sürelerinin,

g) Yer Değiştirmeye tabi olmayan bir personelin, yer değiştirmeye tabi bir görevi geçici görevli veya vekaleten yürütmesi halinde; bu şekilde geçen hizmet sürelerinin,

tamamı bu hizmetlerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

Madde 17- Hiçbir yer bölge hizmetinden sayılmayacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız izinde geçirilen süreler,

b)  Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda eski görevlerinden ayrılış ile yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

Ancak, ilgililerin (a) bendinde belirtilen izinlerini kullanıp göreve başlamalarından sonra kullanmış oldukları bu izin süresi kadar sürenin ilavesi ile zorunlu çalışma sürelerini dolduracakları tarihte, atama dönemi beklenilmeksizin tayini yapılır.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanılamayacak Yerler

Madde 18- Bu Yönetmeliğe tabi personelden;

a)  Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il’e bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il’e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il’e bağlı diğer ilçelere,

atanamazlar.

Ancak, son genel nüfus sayımına göre;

a) (Ek:1) sayılı cetvelde 5 inci bölgede yer alan başmüdürlük veya bağlantılarının bulunduğu il ya da ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere,

b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya

İlişkin Hükümler

 

Yer Değiştirme Kurulu

Madde 19- Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Müsteşar veya yetki verilen Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanından oluşan bir Yer Değiştirme Kurulu kurulur.

Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz, oyların eşitliği halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafa itibar edilir. Kurulun raportörlüğünü Personel Dairesi Başkanlığı yapar. Değerlendirme esnasında ilgili birimin Nisan ayının yirmisine kadar bildireceği unvan bazında sayısal ihtiyaç listeleri dikkate alınır.

Yer Değiştirme Kurulunun Görevleri

Madde 20- Yer Değiştirme Kurulu;

a) Hizmetin gereğini,

b) Memurun sicil durumunu,

c) Atamaya tabi olan personelin daha önce görev yaptığı hizmet bölgelerini ve hizmet alanlarını,

d) İstek formları ile eklerini ve diğer belgeleri inceleyerek, ilgili personelin yeni görev yerlerini,

tespit ederek karara bağlar.

Kurul kararları atamaya yetkili amirin onayına sunulur.

Duyuru ve Başvuru Şekilleri

Madde 21- Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunun (Ek:2) doldurulması yönünde her yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar Başmüdürlüklere duyuru yapılır.

Bu duyuru üzerine, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış personel (23 üncü maddede belirtilenler dahil) ile sürelerini tamamlamamış olmalarına rağmen 11 inci maddede belirtilen özürlerini belgeleyenler, (Ek:2) deki “Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu”nu doldurarak varsa ekleriyle birlikte her yılın Mart ayının en geç yirmisine kadar bağlı bulunduğu başmüdürlük kanalıyla Personel Dairesi Başkanlığına gönderirler.

Personel Dairesi Başkanlığınca; ilgili birimlerin ihtiyaç listeleri göz önüne alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda; ihtiyaç, iş yoğunluğu ve mevcut personel durumu ile ilgililerin özel durumlarını yansıtan belgelere dayanılarak hazırlanan atamaya tabi personel listeleri Yer Değiştirme Kuruluna sunulur.

Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmünden yararlananlar, süre kaydına bağlı olmaksızın başvurabilirler.

Bu formda, atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarının belirtilmesi zorunludur.

Gerçek Dışı Beyan

Madde 22- Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan özür belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında adli ve idari kovuşturma yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

İstekleri Üzerine 5 inci Hizmet Bölgesinde Çalışma ve Atama

Madde 23- 5 inci hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde bu bölgeye atanmak veya bölgede kalmak ya da diğer hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadan bu bölgeye atanmak için talepte bulunanların istekleri, Yer Değiştirme Kurulunca uygun görüldüğü takdirde yerine getirilebilir.

Bu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden daha fazla çalışanlar, fazla çalışmış oldukları sürenin iki katına kadar taleplerinde belirtilen diğer hizmet bölgelerinde bölgenin zorunlu çalışma süresine bağlı kalınmaksızın çalışabilirler.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 24- 12/10/1999 tarihli ve 23844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde geçen süreler ikinci bölge hizmetinden sayılır.

Geçici Madde 2- Halen yer değiştirmeye tabi personelden 12/10/1999 tarihli ve 23844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (mülga) Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden yararlananların 5 inci hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

Yürürlük

Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından:

 

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında

Değişiklik Yapılmasına Dair Karara Ait Uygulama Tebliği

 

(Tebliğ No: 2004/21)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ; besicilik sektöründe istikrarın sağlanmasını, hayvansal üretim ve verimin arttırılarak maliyetlerin düşürülmesini, tarım sektöründe yaşayan kesimin gelir düzeyinin diğer sektörlerde yaşayan kesimin gelir düzeyine yaklaştırılmasını, kaçak ve kontrolsüz kesimlerin önlenmesini, Bakanlığımızca ruhsatlandırılan kombina ve mezbahalarda kesimin teşvik edilmesi ile buralarda kesilen hayvan sayılarının artırılmasını, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesini amaçlamaktadır.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ hükümleri, Bakanlığımızdan ruhsatlı kombina ve mezbahalarda 190 kg ve üzeri karkas ağırlığına sahip erkek sığır kestiren yetiştiricileri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ 10/5/2000 tarihli ve 24045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2000/467 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapan 15/05/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 10/05/2004/ tarihli ve 2004/7299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

c) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

d) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlık İl Müdürlüğünü,

e) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlık İlçe Müdürlüğünü,

f) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

g) Banka Şubesi: T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

h) Yetiştirici: İşletmelerde hayvanlardan sorumlu ve bunların yasal sahibi olan gerçek veya tüzel kişileri veya bunlara ait hayvanların geçici veya daimi olarak sorumluluğu ile sevk ve idarelerini üstlenen kanuni temsilcilerini,

ı) İşletme Tescil Belgesi: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği her hangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerlere İl veya İlçe Müdürlüklerince verilen belgeyi,

Karkas: Kesilen hayvanların kanının akıtılıp, yüzüldükten, iç organları çıkartılıp, baş ve ayakları ayrıldıktan sonra elde edilen gövdeyi,

ifade eder.

Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Madde 5- Desteklemeler için gerekli kaynak 2004 yılı mali bütçesinden karşılanmak üzere gerekli nakdin Müsteşarlık tarafından Ziraat Bankasına kaynak aktarılmasını müteakiben adı geçen banka şubeleri tarafından ödenir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Teşvik Primi Uygulaması, Teşvik Priminden Yararlanılamayacak Durumlar, Cezai Hükümler ve Sorumluluklar

 

Teşvik Primi Uygulaması

Madde 6- Teşvik primi uygulaması aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a- Teşvik primi ödemesi, 11/9/2000 tarih ve 24167 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Bakanlığımızdan ruhsat almış kombina veya mezbahalarda kesilen 190 kg ve üstü karkas ağırlığına ulaşmış büyükbaş sığır cinsi erkek hayvanların karkas kilogramı üzerinden yapılır.

b- Teşvik priminin ödenmesi hayvanın kesiminin yapıldığı İl veya İlçede bulunan ilgili Ziraat Bankası Şubelerinden yapılır.

c- Yetiştiriciler, kesim öncesi kesime getirilen hayvanlarla ilgili olarak; Veteriner Sağlık Raporu ve/veya Menşe Şahadetnamesi ile Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu ve İşletme Tescil Belgesini kombina veya mezbaha yetkililerine sunmak zorundadırlar.

d- Teşvik primi, karkasın tartılması sonucu bu kilograma isabet eden miktara ödenir.

Ödenecek olan bu miktar, 1.000.000 TL/Kg’ dır.

e- Kesim Fişleri (Ek-1) kombina veya mezbahalarca 3 nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası yetiştiriciye verilir. Bir nüshası Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerine gönderilir, diğer nüshası ise kombina veya mezbahalarca saklanır.

f- Bakanlığımızdan ruhsat almış kombina veya mezbahaların yetkililerince, kesimini yaptıkları hayvanlara ait Teşvik Primi İcmal Formu (Ek-2) kesimi takip eden her ayın ilk haftası içerisinde 2 nüsha düzenlenerek bir nüshası Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerine gönderilir. Bir nüshası ise kombina veya mezbahalarda saklanır.

g- Kesim Fişi ve Teşvik Primi İcmal Formları, kesilen hayvanlara ait Sığır Cinsi Hayvan Pasaportundaki yetiştirici adına düzenlenir.

h- İl veya İlçe Müdürlüğü Yetkililerince, gönderilen Teşvik Primi İcmal Formu üzerinde hayvanların kesiminin yapıldığı kombina ve mezbahaların Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılıp ruhsatlandırılmadığı ve kulak numaraları belirtilen hayvanların bilgileri ile primi alacak yetiştiriciye ait olup olmadığı kontrol edilir. Teşvik Primi ödenmesi uygun olanlar için İl veya İlçe Müdürlüğü yetkililerince Ödemeye Esas Teşvik Primi İcmal Formu (Ek-3 ) düzenlenip, tasdik edilerek ödemenin yapılacağı ilgili banka şubesi müdürlüklerine gönderilir.

ı- 15.11.2004 tarihi ve öncesinde kesim yaptıran ancak işlemleri bu tarihten sonraya kalan yetiştiricilere, teşvik primi ödemesi Müsteşarlık tarafından kaynak aktarılmasını müteakiben ilgili banka şubesi tarafından yapılır.

i- Teşvik Primi ödemesi yapan banka şubeleri ödenen prim tutarı üzerinden % 1 oranında hizmet komisyonu alır.

Teşvik Priminden Yararlanılamayacak Durumlar

Madde 7- Teşvik priminden yararlanılamayacak durumlar aşağıda belirtilmiştir.

a-Test ve muayeneler sonucu; her hangi bir nedenle imhasına veya mecburi kesime sevk edilmesine karar verilen hayvan ve şarta tabi olarak değerlendirilecek karkasların sahiplerine teşvik primi ödenmez.

b- 11/9/2000 tarih ve 24167 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre Bakanlığımızdan ruhsat almamış kombina veya mezbahalarda kesilen hayvanların yetiştiricilerine her hangi bir teşvik primi ödemesi yapılmaz.

Cezai Hükümler ve Sorumluluklar

Madde 8- Cezai hükümler ve sorumluluklar aşağıdaki esaslara göre uygulanır;

a- Haksız yere teşvik primi aldıkları tespit edilen yetiştiriciler hakkında 6183 sayılı “ Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Haksız yere aldıkları teşvik primi kanuni faizleri ile birlikte tahsil edilir.

b- Kesim yapan kombina veya mezbahalar teşvik primi ödemesi yapılan yetiştiriciye ve hayvanlara ait her türlü belge ile fatura, irsaliye, tesellüm fişleri gibi belgeleri istendiğinde ibraz etmek üzere arşivlerinde on yıl süre ile saklayacaklardır. Bu belgeleri saklamayan veya sahte belge düzenleyen kombina veya mezbahaların sorumlu yöneticileri ile sahipleri, bu fiillerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Hazine Müsteşarlığı’ nın bağlı olduğu Devlet Bakanı birlikte yürütür.

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi

Tahin Tebliği

(Tebliğ No: 2004/22)

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, tahinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ, tahini kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

a) Tahin; Tahine uygun susam (Sesamum indicum) tohumlarının tekniğine uygun olarak kabukları ayrıldıktan ve fırında kurutulup kavrulduktan sonra değirmende ezilmesi ile elde olunan mamulü,

b) Yabancı madde; Tahin üretiminde kullanılan ve katılmasına izin verilen maddelerin dışındaki her türlü maddeyi,

ifade eder.

Ürün özellikleri

Madde 5 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Tahin kendine has renk, tat ve kokuda olmalı,

b) Tahinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır,

c) Tahinin kimyasal özellikleri EK’ te verilmiştir.

Katkı maddeleri

Madde 6 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıda Katkı Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

Madde 7 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. Buna ek olarak; demir, bakır, kurşun ve arsenik miktarları aşağıdaki şekilde olmalıdır;

 

Demir (Fe) (en çok mg/kg)

52

 

Bakır (Cu) (en çok mg/kg)

10

 

Arsenik (As) (en çok mg/kg)

0.2

 

Kurşun (Pb) (en çok mg/kg)

0.3

Pestisit kalıntıları

Madde 8 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde pestisit kalıntıları "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Pestisit Kalıntıları bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 9 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

Madde 10 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümüne uygun olmalıdır.

Taşıma ve depolama

Madde 11 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 12 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metotlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 13 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 14 — Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim, 560 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK

TAHİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

 

                                                                                                Bileşenler                                                   Kütlece

                                                                                                Susam yağı (en az %)                                     55

                                                                                                Rutubet (en çok %)                                        1.5

                                                                                                Protein (en az %)                                             22

                                                                                                Kül (en çok %)                                                 3

                                                                                               Acılık (Kreis)                                                Negatif

                                                                                               Asitlik                                                               2.4

                                                                                               (oleik asit cinsinden, en çok %)

                                                                                               Ham selüloz (en çok %)                                 2.4

                                                                                               Yabancı madde bulunmamalı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi

Tahin Helvası Tebliği

(Tebliğ No: 2004/23)

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, tahin helvasının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ, tahin helvasını kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

a) Tahin helvası; Şeker, içme suyu ve sitrik asit veya tartarik asit ve gerektiğinde yenilebilir glikoz şurubu katıldıktan sonra pişirilerek elde edilen şeker şurubunun ağdalaştırılıp çöven ekstraktı ile beyazlaştırıldıktan sonra tekniğine uygun olarak tahin ile karıştırılıp yoğrulması ve gerektiğinde çeşni maddeleri ilavesi ile tekniğine uygun olarak hazırlanan katı, homojen ince lifli yapıdaki ürünü,

b) Çöven ekstraktı; Çöven kökünün (Radix saponariae Albae sive liventinae) küçük parçalar haline getirilip, su ile kaynatılmasıyla elde edilen ürünü,

d) Çeşni maddeleri; fındık, fıstık gibi kuru-sert kabuklu meyveler, kuru meyve şekerlemeleri ile kakao ve benzeri gıda maddelerini,

f) Sade tahin helvası; Çeşni maddesi ve aroma maddesi içermeyen tahin helvasını,

g) Çeşnili tahin helvası; Çeşni maddelerinin katılması ile elde edilen tahin helvasını,

h) Yabancı madde; Tahin helvası üretiminde kullanılan ve katılmasına izin verilen maddelerin dışındaki, kabuk ve çekirdek dahil her türlü maddeyi,

ifade eder.

Ürün özellikleri

Madde 5 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Tahin helvası kendine has renk, tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku içermemelidir.

b) Tahin helvası kendine has homojen ince lifli yapıda olmalı, şeker kristalleşmesi olmamalıdır.

c) Tahin helvasında kullanılan çeşni maddelerinden kuru meyve şekerlemeleri ve fındık, fıstık gibi kuru-sert kabuklu meyveler bütün veya parça halinde katılmalı ve ürünün net kütlesindeki oranı en az % 8 olmalıdır.

d) Tahin helvasında yabancı madde bulunmamalıdır.

e) Tahin helvasının diğer özellikleri EK’ te verilmektedir.

Katkı maddeleri

Madde 6 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" nin Gıda Katkı Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Bu ürünlerde renklendirici kullanılmaz.

Aroma maddeleri

Madde 7 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere sadece vanilya, vanilin ve ethyl vanilin aroma maddesi olarak eklenebilir.

Bulaşanlar

Madde 8 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır. Buna ek olarak; demir, bakır, kurşun ve arsenik miktarları aşağıdaki şekilde olmalıdır;

 

Demir (Fe) (en çok mg/kg)

40

 

Bakır (Cu) (en çok mg/kg)

10

 

Arsenik (As) (en çok mg/kg)

0.2

 

Kurşun (Pb) (en çok mg/kg)

0.3

Pestisit kalıntıları

Madde 9 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde pestisit kalıntıları "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Pestisit Kalıntıları bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 10 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara ve Türk Gıda Kodeksi-Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne uygun olarak üretilmelidir.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

Madde 11 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümüne uygun olmalıdır. Etiketlemede ilave olarak; çeşni ilavesiyle üretilen helvalarda ürün adı, çeşni adı ile birlikte belirtilir.

Taşıma ve depolama

Madde 12 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 13 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metotlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 14 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 15 — Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim, 560 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi

Lokum Tebliği

(Tebliğ No: 2004/24)

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, lokumun tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ, lokumu kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği" ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

a) Lokum; Şeker, nişasta, içme suyu ve sitrik asit veya tartarik asit veya potasyum bi tartarat ile hazırlanan lokum kitlesine gerektiğinde çeşni maddeleri, kuru ve/veya kurutulmuş meyveler ve benzeri maddelerin ilavesiyle tekniğine uygun olarak hazırlanan ürünü,

b) Çeşni maddeleri; Sakız, kakao, çikolata, susam, haşhaş tohumu, hindistan cevizi rendesi ve benzeri maddeler ile fındık, fıstık gibi kuru-sert kabuklu meyveler, kurutulmuş meyveler, kuru ve yaş meyve şekerlemeleri ve lokum kaymağını,

c) Lokum kaymağı; 100 gramında en az 60 gram süt yağı bulunan, pastörize kremayı,

d) Sade lokum; Çeşni maddeleri ve aroma içermeyen lokumu,

e) Sultan lokumu; Çöven ekstraktı ile ağartılan şeker şurubunun, sade lokum kitlesine karıştırılmasıyla elde edilen lokumu,

f) Sucuk tipi lokum; Kuru meyvelerden birinin ipe dizilmesi ve sıcak sade lokum kitlesine batırılmasıyla elde edilen çubuk-baton şeklindeki lokumu,

g) Çeşnili lokum; Pişmiş sade lokum kitlesinin içine ve dışına çeşni maddelerinin katılmasıyla elde edilen lokumu,

h) Yabancı madde; Lokum üretiminde kullanılan ve katılmasına izin verilen maddelerin dışındaki çeşni maddelerine ait kabuk, çekirdek dahil her türlü maddeyi,

ifade eder.

Ürün özellikleri

Madde 5 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Lokum üzerinde veya içinde yabancı madde bulunmamalıdır.

b) Lokum elastiki yapıda olmalı, dokusu ağızda yumuşak ve kaygan olarak hissedilmelidir.

c) Lokum tanımında belirtilen çeşide has tat ve kokuda olmalı, yabancı tat ve koku içermemelidir. Çiğ nişasta lezzetinde olmamalıdır.

d) Lokum, meyve ve kaymak kısmı ayrılmış lokum kütlesi olarak rutubeti kütlece en çok %16, toplam şekeri sakaroz cinsinden kuru madde de kütlece en az %80 olmalıdır.

e) Sultan lokumunda saponin miktarı kütlece en fazla %0.1 olmalıdır.

f) Meyveli lokumun meyve oranı kütlece en az %15, sucuk tipi lokumda meyve oranı kütlece en az %20 olmalıdır.

g) Kaymaklı lokumda kaymak oranı kütlece en az %8 olmalıdır.

Katkı maddeleri

Madde 6 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıda Katkı Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Aroma maddeleri

Madde 7 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Aroma Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

Madde 8 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır.

Pestisit kalıntıları

Madde 9 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde pestisit kalıntıları "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Pestisit Kalıntıları bölümünde verilen değerlere uygun olmalıdır. Hijyen

Madde 10 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara ve Türk Gıda Kodeksi-Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’ne uygun olarak üretilmelidir.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

Madde 11 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümüne uygun olmalıdır. Etiketlemede ilave olarak; çeşni ilavesiyle üretilen lokumlarda ürün adı, çeşni adı ile birlikte belirtilir.

Taşıma ve depolama

Madde 12 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 13 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metotlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 14 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 15 — Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim, 560 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 16 — Bu Tebliğle; 10/08/1992 tarihli ve 21311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TS 8444 sayılı Lokum Standardı mecburi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


DÜZELTME

7/5/2004 tarihli ve 25455 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, “Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 5 inci maddesinde aşağıdaki düzeltme yapılmıştır.

Resmî Gazete

 

Sayfa :

Satır :

Yanlış :

Doğru :

 

21

14

ilâ 58

24 ilâ 58

Sayfa Başı