Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

12 Haziran 2002

ÇARŞAMBA

Sayı : 24783

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2002/4195 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

2002/4197 Antalya İli, Merkez İlçe, Pınarlı Belediye Başkanlığı’nın, Yapılacak Ara Seçim Sonucu Oluşacak Belediye Meclisince Başkan Vekili Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

 

Atama Kararları

Dışişleri, Sağlık, Sanayi ve Ticaret ile Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Damgalanması veya Damga Yerine Belge Verilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programının Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Tebliğler

— Geri Dönüşümlü Ambalajlı Sularda Kullanılacak Hologramlı Shiringin Nitelikleri ve Temini Hakkında Tebliğ

— Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri : VIII, No: 36)

 


YASAMA BÖLÜMÜ

11/6/2002

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2002/4195

Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 8/5/2002 tarihli ve 021024 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M. YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

E. S. GAYDALI

F. AYTEKİN

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı V.

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

9/5/2002 Tarihli ve 2002/4195 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

 —— • ——

Karar Sayısı : 2002/4197

Antalya İli, Merkez İlçe, Pınarlı Belediye Başkanlığı’nın, yapılacak ara seçim sonucu oluşacak belediye meclisince başkan vekili seçilinceye kadar mansup belediye başkanınca yönetilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 8/5/2002 tarihli ve 54018 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Dr. R. DOĞRU

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

R. K. YÜCELEN

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı V.

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 Sayfa Başı


 Atama Kararları

Dışişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2917

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliklerine,

– Büyükelçi Halil AKINCI’nın,

– Büyükelçi Fatma Şule SOYSAL’ın,

– Büyükelçi Ahmet Burak GÜRSEL’in,

– Büyükelçi Mustafa Uğur ERGUN’un,

– Büyükelçi Veka İNAL’ın,

– Büyükelçi H. Ataman YALGIN’ın,

atanmaları,

657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

10 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

İ. CEM

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Dışişleri Bakanı

 —— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2913

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne Dr. Ali DAŞTAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

10 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Sağlık Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2923

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Teşkilatlandırma Genel Müdürü Hikmet YILMAZ’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

10 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

A. K. TANRIKULU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 —— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2928

1 — Ağrı İl Çevre Müdürü Veysi METE’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanun’a 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

10 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Personeli

Görevde Yükselme Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu personelinin hizmet gerekleri ile kariyer ve liyakat ilkeleri esas alınarak sicil, kıdem, sınav ve benzeri ölçülere göre, görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği artırmaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı KHK’ ye göre çalışan müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanır.

İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 72 sayılı KHK, 399 sayılı KHK, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurul: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunu,

Başkanlık: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığını,

Başkan: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanını,

Kurul Üyesi: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesini,

Personel: Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda çalışan memur ve sözleşmeli personeli,

Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolarına aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevin özelliklerine göre 75 saatten az olmamak üzere verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Görevde Yükselme Koşulları

Madde 5 — Bu Yönetmeliğe tabi personelden, görevde yükselmeye ilişkin hizmet içi eğitime katılmak ve görevde yükselme sınavında başarılı olmak koşuluyla;

a) İdari şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve toplam hizmet süresinin son üç yılını Kurulda müdür yardımcısı olarak geçirmek,

3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

b) Müdür yardımcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Son üç yılı Kurulda şef kadrosunda geçmek üzere, sekiz yıl veya daha fazla hizmeti bulunmak,

3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

c) Şef pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Kurulda geçmek şartıyla toplam beş yıl; memur, sekreter, santral memuru, bilgisayar işletmeni, teknisyen, şoför ve benzeri memuriyete giriş unvanlarında hizmeti bulunmak,

3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

d) Sistem çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin mühendis, matematikçi, istatistikçi veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki program dili bilmek,

3) Kurulda en az iki yıl hizmeti olmak,

4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

e) Hemşire ve sağlık memuru pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksek okul veya Sağlık Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Kurulda en az iki yıl hizmeti olmak,

3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

f) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu olmak,

2) Kurulda en az iki yıl hizmeti olmak,

3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

g) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Liselerin bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

2) Kurulda en az iki yıl hizmeti olmak,

3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

h) Memur, sekreter, santral memuru, ambar memuru, veznedar, daktilograf, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Kurulda en az iki yıl hizmeti olmak,

3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

4) Şoförlük için en az 5 yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

ı) Pozisyonları yardımcı hizmetler sınıfında bulunan; hizmetli, dağıtıcı, teknisyen yardımcısı, kaloriferci, aşçı, garson, bekçi unvanlarındaki personelin, memur, sekreter, santral memuru, ambar memuru, veznedar, daktilograf, şoför ve benzeri pozisyonlara atanabilmeleri için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Kurulda geçmek şartıyla toplam 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak,

koşulları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi

 

Boş Kadro ve Pozisyonlar ile Görevde Yükselme Eğitiminin Duyurulması

Madde 6 — Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonların unvanı, derecesi ve sayısı ile görevde yükselme eğitiminin tarihi, yöntemi, esasları ve diğer hususlar, Başkanlıkça duyurulur.

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 7 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, Başkanlıkça belirlenecek kadro ve pozisyonlara, görevde yükselme niteliğindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla; 75 saatten az olmamak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programını eksiksiz tamamlamaları gerekir.

Bu amaçla; personel müdürlüğü eğitim programını hazırlar ve programda yer alan konularda gerekli eğitimi vermek üzere yeterince denetim görevlisi veya birim müdürü başkanlıkça görevlendirilir.

Başka kurumlarda veya kurulun başka birimlerinde aynı görevler için benzer eğitim almış olanlardan naklen ataması yapılanların bu hakları, Başkanlıkça geçerli sayılabilir.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 8 — Başkanlık, bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerine sahip personeli görevde yükselme eğitimine alır.

Ancak, bu eğitime alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro ve pozisyon sayısının iki katını geçemez. Başvuruların sayısı, boş kadro ve pozisyon sayısının iki katını geçtiği takdirde; Yönetmeliğin 14 üncü maddesi ile oluşturulan sınav kurulu tarafından öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin nitelikleri itibariyle gerekçelendirilmiş değerlendirme yapılarak veya ön eleme sınavı yapılarak eğitime alınacaklar boş kadro ve pozisyon sayısının iki katına indirilir.

Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı, bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilip uygun görüş verilmesi halinde, anılan Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile ortaklaşa görevde yükselme eğitimi de düzenlenebilir.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 9 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) 399 sayılı KHK ile Kurulun yapısı ve görevleri hakkında genel bilgiler,

1) Kurulun kuruluş kanunu ve ilgili yönetmelikleri,

2) Atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular,

Kurulda yapılan görevde yükselme eğitimi programında, bu maddenin (g) bendinde belirtilen eğitimin ağırlığı yüzde altmıştır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav Şartı

Madde 10 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

Sınav Şekli

Madde 11 — Görevde yükselme sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yazılı olarak yaptırılır.

Sınav Duyurusu

Madde 12 — Görevde yükselme sınavı Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde yapılır. Sınava ilişkin olarak;

a) Atama yapılacak boş kadro ve pozisyonların sayısı ve hangi birimde bulunduğu,

b) Sınava girecek personelde aranacak şartlar,

c) Son başvuru tarihi,

d) Sınavların yapılacağı yer ve tarihi,

Başkanlıkça sınavdan en az 15 gün önce ilan edilir.

Değerlendirme

Madde 13 — Sınavda 100 puan üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılır.

Sınav Kurulu

Madde 14 — Sınav kurulu başkanlıkça, bir üyenin başkanlığında, genel sekreter, hukuk danışmanı bir başdenetçi ve personel müdürünün katılımı ile beş kişiden oluşturulur.

Sınav kurulu başkan ve üyelerinden her hangi bir nedenle kurula katılamayacakların yerine görevlendirilmek üzere yeteri kadar yedek üye belirlenir.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulu, başkan ve üyelerinin eksiksiz katılımı ile toplanır. Değerlendirme ve kararlarda oy çokluğu bulunması zorunludur.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri, eşlerinin, ikinci derece dahil kan ve sıhrî hısımlarının katıldığı görevde yükselme sınavında görev alamazlar. Bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 15 — Eğitim programına katılacakları seçmek, eğitim sonunda yapılacak görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynaklarını hazırlamak, sınav sonuçlarını ilan etmek, yapılacak itirazları sonuçlandırmak ve sınava ilişkin diğer işleri yürütmek görevleri sınav kurulunca yerine getirilir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 16 — Sınav sonuçları, Başkanlıkça, sınavın sonuçlandığı tarihten başlayarak en geç on beş gün içerisinde ilgililere duyurulur.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 17 — Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren yazılı olarak 10 gün içinde Başkanlığa itirazda bulunabilirler. Bu itirazlar 30 gün içinde sınav kurulunca incelenir ve karara bağlanır. Neticede verilecek karar kesindir.

Sınav Kazananların Atanması

Madde 18 — Yapılan sınav sonunda başarılı bulunanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro ve pozisyon sayısı kadar atama yapılır.

Atamada, başarı notunun aynı olması halinde disiplin cezası almamış olanlara ve hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. Hizmet süresinin de aynı olması halinde son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olan tercih edilir.

Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Özürlülerin Eğitim ve Sınavları

Madde 19 — Başkanlık, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin görevde yükselme eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 20 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Naklen Atama

Madde 21 — Kurumlar arası nakil yoluyla ancak, eşdeğer ve aynı unvanlara atama yapılabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında, diğer personel kanunlarına tabi olanların Kurula atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarında adaylıkları onaylanmış bulunanlar, açıktan atama usul ve kurallarına uyulmak şartıyla sınava tabi tutulmaksızın aynı veya eşdeğer görevlere atanabilirler.

Personel Yönetmeliği Hükümleri

Madde 22 — Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Personel Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümleri arasında yükselme koşullarında farklılık bulunması halinde bu Yönetmelik hükümleri uygulamaya esas alınır.

Yürürlük

Madde 23 — Bu Yönetmelik, 72 sayılı KHK’nin 41 inci maddesi uyarınca, Yüksek Planlama Kurulu onayını müteakiben yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.

 —— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

 

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Müteahhitlik karnesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bir defaya mahsus olmak üzere müteahhitlik yemini yaparlar. Adına karne çıkarılacak şahıs ve adına karne çıkarılacak veya devralacak şirketin yönetim kurulu başkanı, ortakları, (sorumluluğuna göre) aşağıda metni yazılı yemin belgesini noter huzurunda imzalar. Noter tarafından huzurunda imzaladığına dair onaylanan belgenin bir nüshası Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına sunularak ilgilinin dosyasına konur."

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müteahhitlik Yemin Metni aşağıdaki şekildedir;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uyacağıma, Devlet İhale Kanunu, İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Yönetmelikleri ve ilgili genelgelerin müteahhitlere yüklediği sorumluluklar çerçevesinde; depremle ilgili yönetmeliklere, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine, öncelikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kontrol Yönetmeliklerine olmak üzere; ilgili Teknik Yönetmelik, Teknik Şartname, Özel Şartname ve Sözleşme hükümlerine uyacağıma, fen ve sanat kuralları içinde, kamu yararından sapmadan ülkemin yararına çalışacağıma, iş ve meslek ahlakına uygun ve iş hukuku hükümleri çerçevesinde müteahhitliğimi icra edeceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 6 ncı maddesinin son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Bu maddede geçen iş gruplarından A Grubunda tanımını bulan işlerden tek bir taahhütte taahhüt edilmiş, ayrı ayrı bölümler halinde teslimi, geçici kabulü yapılan global diye adlandırılan işler 8 inci maddedeki hükümler karne tutarı hesabında değerlendirmeye esas alınır."

"13/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanuna göre kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan, yap – işlet - devret modelindeki işlerin son keşif bedelleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşun yapım - yatırım bütçelerine eklenir. 8 inci maddenin alt bentlerinde; yapımı gerçekleştiren müteahhit ve taşeronun, yönetim ve denetimi yapan teknik personelin, karne tutarları hesabında değerlendirmeye esas alınır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 8 inci maddesinin (III) numaralı bendinin; (B/4) numaralı alt bendinin birinci ve ikinci paragrafı (B/5) numaralı alt bendi, (B/6/c) numaralı alt bendi, (C/1) numaralı alt bendi, (C/5) numaralı alt bendinin birinci paragrafı, aynı maddenin (IV) numaralı bendinin; ilk iki paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (A) alt bendine aşağıdaki iki paragraf eklenmiş, (B) alt bendinin ilk cümlesi ile (D) alt bendinin ikinci paragrafı da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mühendis veya mimar olmak şartıyla; yapım işlerinde Yapım ve Teknik İşler Daire Başkanı ve yardımcıları ile Merkez Fen Heyeti Müdürü ve yardımcıları ve bunlara eşdeğer görevde bulunanlara ve şube müdürlerine bu sıfatlarla yönettikleri ve denetledikleri, bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olanlarının en çok 12 aylık sürede yönetilen ve denetlenen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) tutarının % 50 si alınarak, (Yardımcı pozisyonundaki görevde birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.) Karne Komisyon Başkanı ve üyelerinin şube müdürü eşdeğeri görevi olarak kabul edilmesi ve üç (3) yıl görev yapması koşulu ile bu bendin belirtilen tavan tutarı üzerinden karne değerlendirilmesi yapılır."

"(Bu alt bentteki pozisyonlarda kesin hesap, keşif, zemin etüdü, labaratuvar, şartname ve proje hizmeti yapanlarla yardımcı olarak çalışanlar için eğitim ve ihtisas dalları göz önünde bulundurularak yukarıdaki % değeri % 25 olarak uygulanır.)"

“III-B-5. Mühendis veya mimar olmak şartıyla en az iki yıl genel müdürlük veya Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı veya Nato Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı veya bunların yardımcılığı görevini yapmış olanlar ile Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yapmış olanlar ve üç yıl Bakanlık Araştırma Planlama Koordinasyon Kurul Başkanlığı görevini yapmış olanlar için bu görevleri sırasında yönettikleri ve denetledikleri yapım yatırım bütçesinin gerçekleştirilen bölümünün en büyük değer veren bir yıllık süreye ait tutarının % 10’u hesaba esas alınarak,"

“B/6/c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Bayındırlık Kurulu Üyeliği yapmış olanlardan Genel Müdür olanlar için en az 3 yıl, Yüksek Fen Kurulu Başkanı için 3 yıl, diğerleri için 4 yıl, Bayındırlık Kurulu Üyeliği yapmamış olanlardan genel müdür yardımcıları için 3 yıl, Bakanlık Teknik müşavirleri için 5 yıl görev yapmak koşulu ile bu görevleri süresindeki ana hizmet birimleri ile bağlı kuruluşların yapım yatırım bütçelerinin (Bakanlık Yapım, Yatırım Bütçesi) gerçekleştirilen bölümünün, en büyük değer veren, bir yıllık süreye ait tutarının % 10’u ile varsa Bakanlık ilgili kuruluşlarının aynı bir yıllık görev süresine ait yapım yatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümlerinin % 2,5’u toplamı hesaba esas alınarak, teknik elemanlara her iş grubu için hak kazanılan karne miktarı tespit edilir.

Bu miktarlar, her iş grubunda 1994 fiyatları ile;

B/1 alt bendinde belirtilen görevler için    125 Milyar TL.

B/2 alt bendinde belirtilen görevler için    175 Milyar TL.

B/3 alt bendinde belirtilen görevler için    225 Milyar TL.

B/4 alt bendinde belirtilen görevler için    250 Milyar TL.

(B/5) ve (B/6-c) alt bendinde belirtilen görevlerden Genel Müdür Yardımcılığı, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkan Yardımcılığı; NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkan Yardımcılığı ve Bakanlık APK Kurul Başkanlığı görevleri için 310 Milyar TL. tavan tutarlarını geçemez. Ancak tavan tutarını aşan kısımlar, tavan tutarının % 25’ini geçmemek üzere % 10 oranında karne tutarına ilave edilir. Bu bentdeki görevleri yapanlar gerekli sürelerini tamamlayarak üst görevlere atandıklarında, atandıkları andan itibaren 310 milyar TL.tavan tutarı dikkate alınmaz.

(B/5) ve (B/6) bentlerindeki görev süresini tamamlayamadan bir üst göreve atananlar, üst görevlerde de gerekli süreleri tamamlayamadan ayrılmaları durumunda üst görevlerde geçen süreler, alt görevde geçen sürelere eklendiğinde, alt görevlerinin süresini tamamladığında alt görevden karne değerlendirilmesi yapılır. Bayındırlık Kurulu üyeliği de üst görev olarak kabul edilir.

A Grubunda belirtilen bir işi, başından geçici kabulünün yapımına kadar denetleyenler veya yönetenlerin iş denetleme ve iş yönetme belgelerindeki bu işin son keşif tutarının daha büyük sonuç vermesi halinde, (B/1, B/2, B/3, B/4 ve B/5) alt bentlerindeki 12 aylık süre için, tutar yerine bu işe ait son keşif tutarı karne tespitine esas alınır. Ancak bu şekilde bir iş için hesaplanan karne tutarı, (B) alt bendinde belirtilen tavan tutarlarının bir buçuk katını geçemez.

Denetleme, müteahhitlik, taşeronluk işleri yapanların 8 inci maddenin (I., II., III) numaralı bentleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu diploma değerlendirmesi de ilave edilerek farklı gruplar dahi olsa bir üst grup limitini aşıyorsa toplanarak bir üst grup verilir.

(B/5) ve (B/6) alt bentlerinde sayılanlardan biri, yapım işlerinde birkaç değişik görevde bulunulmuş ise, en büyük değer veren karne tutarı ile en yüksek göreve ait tavan tutarı esas alınarak değerlendirme yapılır.

(A/3) alt bendindeki meslek unvanlarını taşıyanlar için (B/5) ve (B/6) alt bentlerindeki esaslara göre hesaplanan karne tutarının tamamı alınmak ve bu sonuç tutarın ait olduğu karne grubundan olmak üzere değerlendirilir.

Mühendis (İnşaat, Makine, Elektrik) veya mimar olmak şartıyla kendi meslekleri ile ilgili olarak kamu kuruluşlarının verdiği taahhütlerde devlet adına müşavir firma kontrol teşkilatında Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde ve Yönetmeliğin (III-B/1, B/2, B/3) alt bentleri esasları dahilinde denetledikleri işlere göre değerlendirme yapılır.

Atamaya yetkili amirin onayının dilekçeye eklenmesi şartıyla, 8 inci maddenin (III) numaralı bendinin (B/1), (B/2), (B/3) ve (B/4) numaralı alt bentlerindeki görevlerin (A/2), (A/3) ve (A/4) numaralı alt bentlerindeki meslek unvanlarını taşıyanlara yaptırılması halinde bunlara da görevlerinden dolayı (B/1), (B/2), (B/3) ve (B/4) alt bentlerinde belirtilen esaslara göre tespit edilecek miktarların % 25’ini geçmeyecek değerde karne tutarı hesaplanır.

Karne tutarı ve grubunun tespiti bu maddede belirtilen esaslara göre hesaplanan miktarların toplanması suretiyle yapılır. Ancak müteahhit ve taşeron olarak aynı üç yıl içinde bitirilen işler için hesaplanan karne tutarları bu toplama girebilir.”

"C/1) Mühendis, Mimar veya Tekniker olmak şartıyla arazi ve şantiye mühendisi olarak kendi öğrenim ve ihtisas dallarında, bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yetkili ve sorumlu olarak yapmış olanlara, bu işlerden geçici kabulü yapılmış olanların, en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarında belirtilen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) yurt içi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde % 50 ‘si alınarak, (Aynı görev yapan birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.) % oranı teknikerler için yurt içi işlerde % 25, yurt dışı işlerde % 12,5 olarak uygulanır."

"A grubunda belirtilen bir işi başından geçici kabulünün yapımına kadar yönetenlerin, iş yönetme belgelerindeki bu iş için daha büyük sonuç vermesi halinde (C/1), (C/2), (C/3) alt bentleri için bu işe ait son keşif tutarının yurt içi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde yarısı karne tespitine esas alınır. Ancak, bu şekilde bir iş için hesaplanan karne tutarı, yukarıda belirtilen tavan tutarının iki katını geçemez. (C/4) alt bendi için alt bentteki şartlarla bu işe ait son keşif tutarının yurt içi işlerde % 30 yurt dışı işlerde % 15’i karne tespitine esas alınır."

“Kollektif şirket ortağı, komandit şirket komandite ortağı, 9 uncu madde esaslarına göre karnesini şirkete devreden limited şirket müdürü, anonim şirket yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, murahhas üyesi veya genel müdürü ile bu şirketlerin teknik eleman olan yapı, tesis işlerinden sorumlu teknik müdürlerine şirketle ilgileri kesilmesi halinde verilecek karne tutarları, aşağıda belirtilen esaslara göre tespit edilir. Yapı, tesis işlerinden sorumlu teknik müdür tayininin noter tasdikli olması şarttır.”

“Bu bendin (A), (B), (C) ve (D) alt bentlerine göre bulunan karne tutarlarına (III) numaralı bendin (A) alt bendine göre hesaplanan miktarlar eklenir.”

“Kollektif, komandit, limited ve anonim şirketlerin nev’i değiştirmeleri (Türk Ticaret Kanunu 152 nci maddesi hükümlerine göre) halinde yeni nevi’ne göre karne değerlendirmesi yapılır.”

“Ancak, kollektif ve komandit şirketlerde nev’i değişikliği nedeniyle şirkete karne tahakkuk ettirilmesi durumunda kollektif ve komandit şirket ortaklarının şirketlerden kendi adlarına doğan geçmişe yönelik karne hakları (nev’i değişikliğinden önce şirketle ilgisi kesilenler hariç) ortadan kalkar.”

"Anonim Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür ile Limited Şirketin Müdürüne;"

"İşin sözleşmesinde adı geçen adi ortaklıklarda noterden tasdikli ortaklık sözleşmesindeki şartlara göre işlem yapılır. (I), (II) ve (III) nolu bentlerde belirlenen esaslar gözönünde tutularak, tespit edilecek karne tutarlarında ihale veya emanet suretiyle yaptırılmış işlerde, İdare tarafından müteahhit veya taşerona bedelsiz olarak verilen ve inşaatın bünyesine giren malzeme bedelinin yarısı (malzeme bedeli müteahhidin hakedişlerinden kesilse bile) müteahhit, taşerona ve diğer 8 inci maddenin (III) numaralı bendinin alt bentlerinde sayılan denetim ve yönetim görevinde bulunanların sayısına bölünerek karne tutarının hesabında değerlendirilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müteahhitlik karnesinin şirketlere devredilmesinde; karne devralmak isteyen şirketin müteahhitlik yapıp, yapmıyacağı hususunda şirket yeterliliği incelemesi Bakanlıkça belirlenen usuller doğrultusunda yapılır. Bu inceleme; şirketin iş bitirme belgeleri, şirketin sermayesi ve aktif durumu, ve benzeri bilgiler esas alınarak yapılır. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (I) ve (II) numaralı bentlerinde belirtilen resmi veya özel iş bitirme tutarlarının; son 10 yıl içinde bitirilen işlerin toplamı veya kendi adına olan karne tutarı şirketin devir almak istediği karne tutarının en az % 10’u kadar olmalı veya karne devreden şahsın % 50 veya daha fazla hisseye sahip şirkete karnesini devretmesi gerekmektedir. Bu miktar Hermiktarda karne devralmak isteyen şirketlerde A Grubu Hermiktar karne alt sınırının % 20‘si oranında olmalıdır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki karne devir müracaatları, önceki Yönetmelikteki devir şartlarına göre sonuçlandırılır.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"l) Karne almak isteyen ve karnesini şirketlere devretmek isteyen kişilere ait nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kaydı örneği,"

"m) Karne almak isteyen, karnesini devretmek isteyen kişi ve karne devralmak isteyen şirketin yönetim kurulu başkanının noter huzurunda imzaladığı, noterce tasdikli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müteahhitlik Yemin Belgesi,

Müteahhitlik karnesi, şahıslarda bizzat karne sahibine, şirketlerde ise şirketin yetkili bir temsilcisine (yönetim kurulu üyesi, murahhas azası, teknik müdür ve benzeri) teslim edilir. Hiçbir şekilde vekaletle karne takip işlemi yapılamaz."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Müteahhitlik Komisyonu; Başkanı, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanı olmak üzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı ve ilgili Genel Müdürlüklerden Bakanlık Onayı ile belirlenecek teknik üyelerden oluşur.

Komisyon raportörlüğünü, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ilgili birimi yapar.

Komisyon aşağıdaki esaslara göre çalışır;

a) Müteahhitlik Karne Komisyonu Başkanı karne istek dosyalarını komisyondaki üyelere havale eder.

b) Müteahhitlik karne komisyonu üyeleri, kendilerine havale edilen dosyaları inceleyerek daha önce karnesi bulunan kişilerin arşivdeki dosyaları ile birleştirilip, karne miktarı belirlenmesini Yönetmelikteki hususlara göre hesaplar.

c) Karne miktarı değerlendirmesi için, hazırlanan karar föyünde o anki (izinli ve boş üyeler hariç) mevcut komisyon üye sayısının çoğunluğunun (Başkan dahil) karara katılması gerekir. Karara katılmayanlar da görüşlerini yazarak karar föyünü imzalar. Ancak çoğunluk kararı karnenin çıkması için yeterlidir.

d) Müteahhitlik karne komisyonunun çalışmaları haftalık olarak çıkarılır.

e) Makama sunulan müteahhitlik karne komisyon kararlarını, bütün komisyon üyeleri imzalar."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin değişik 13 üncü maddesinin ( c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Müteahhitlik karnesi isteğinde gerçeğe uymayan veya tahrif edilmiş belgeler verdikleri başvurma sırasında veya sonradan anlaşılanlar ile karnelerini muvazaalı, geçersiz bir şekilde kullandıkları anlaşılanların karnelerini iptal etmek, 2 yıldan az olmamak şartıyla süreli ve süresiz karne verilmemesine karar vermek,

Karne devrettiği şirkette teknik müdür olarak fiilen çalışmadığı tespit edilen kişilerin ve bu karneyi devir alan şirketlerin karnesinin iptaline karar vermek, bu kişi ve şirketlere 2 yıl süreyle yeni karne verilmemesine karar vermek,"

Yürürlük

MADDE 8 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 —— • ——

Sağlık Bakanlığından:

 

Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 —10/7/1996 tarihli ve 22692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 25/7/2001 tarihli ve 24473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik EK-2’sinde yer alan (14) numaralı bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“14) Hazır yemek üreten iş yerleri ve yemek fabrikaları,”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin EK-5’inde Gıda Üretim Yerleri Denetim Sıklığının En Az Ayda Bir Kez Denetlenmesi Gereken İş Yerleri Sınıfında yer alan "Hazır yemek üreten iş yerleri" ifadesi, "Hazır yemek üreten işyerleri ve yemek fabrikaları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin EK-9’unda Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Denetim Sıklığının belirtildiği bölümün en az 2 ayda bir denetlenmesi gereken iş yerleri sınıfında yer alan "Yemek fabrikası" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin değişik EK-10/A’sının (1) numaralı bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (e) ve (f) alt bentleri ilave edilmiştir.

“d) Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri, sağlık ve çevre şartlarına göre, bütün ünitelerin toplamı itibarı ile büyükşehir belediyesi ve büyükşehir belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde asgari 400 m2, büyükşehir belediyesi olmayan illerde merkez ilçe belediye sınırları içerisinde asgari 300 m2, ilçe belediye sınırları içerisinde asgari 200 m2 alanlarda tesis edilir.”

“e) (d) alt bendinde belirtilen yerleşim yerleri dışındaki yerleşim yerlerinde kurulan ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri (günlük en fazla 500 kg ekmek ve ekmek çeşitleri üreten), ihtiyaca cevap verecek yeterli yükseklik ve alanlarda tesis edilir.”

“f) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca sit alanı olarak ilan edilen yerleşim yerlerinde kurulan ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri, 3386 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri gereği yeterli yükseklik ve alanlarda tesis edilir.”

Yürürlük

MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 —— • ——

Sağlık Bakanlığından:

 

Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 —14/11/2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 —Bu Yönetmelik kapsamına giren ve Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyete geçmiş olan sağlık kuruluşları, en geç 15/5/2003 tarihine kadar fiziki yüzölçümleri hariç olmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Yapılan denetimler sonucunda bu mükellefiyeti yerine getirmediği anlaşılanlar, eksikliklerini ve aykırılıklarını giderinceye kadar Valilikçe faaliyetten men edilir".

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Damgalanması veya Damga Yerine Belge

VerilmesininUsul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci

Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 18/5/1990 tarihli ve 20522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Damgalanması veya Damga Yerine Belge Verilmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 — Sert zeminlere tatbik olunacak vurma damgaların, vurulacak zeminde rahatlıkla okunacak şekilde iz bırakmasını temin için bu işleme elverişli çekiç kullanılması, sıkma damgaların ise sert zeminlere uygulanmaması, herhangi bir sebeple bozulan damgaların kullanılmaması gerekmektedir.

Damgalar her yıl başında birim amirleri tarafından Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki ölçüler ve ayar memurları ile grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlarına zimmetle teslim edilir. Damgalar yıl sonuna kadar ölçüler ve ayar memurlarının sorumluluğundadır.

Önceki yıla ait kullanılan damgalar Bakanlık merkez teşkilatında toplanarak iki yıl süre ile muhafaza edilir. Süre bitiminden sonra oluşturulacak bir komisyon tarafından eski damgalar imha edilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 —— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programının Uygulama

Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 —1/2/2002 tarihli ve 24658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programının Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye beşinci fıkra olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

"Bankaların olağan genel kurul toplantılarında, 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamında hazırlanan ve Kurum tarafından yapılan nihai değerlendirmeler sonucunda bankalara bildirilen bilanço ile kar ve zarar hesapları görüşülür. Bankaların genel kurul toplantı ilanlarında ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya yapılacak açıklamalarında, Kurumca bildirilen mali tablolar dışında mali tablo kullanılamaz."

"Mali tablo kalemlerinin "4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik"in enflasyon muhasebesine ilişkin hükümlerine göre düzeltme işlemine tabi tutulması sonucunda bilanço kârında ortaya çıkan artışların kâr dağıtımına konu edilmesi Kurumun iznine tabidir."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu bankaların Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu olan mali tabloları, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca Kurumca yapılacak bildirime kadar ilan edilemez."

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu hakkın kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen iş günü akşamı sona erer."

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 20 nci ve 21 inci maddelerinde yer alan "...yüzde beş spread..." ifadeleri, "...yüzde beşe kadar spread..." olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yürütür.

Sayfa Başı


 Tebliğler

Sağlık Bakanlığından:

 

Geri Dönüşümlü Ambalajlı Sularda Kullanılacak Hologramlı Shiringin

Nitelikleri ve Temini Hakkında Tebliğ

 

Madde 1 — Bu Tebliğ, İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin değişik 22 nci ve geçici 3 üncü maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2 — Bu Tebliğin amacı, kap ile kapaklara konulacak hologramlı shringin nitelikleri ve teminine ilişkin hususların belirlenmesini sağlamaktır.

Madde 3 — Bakanlığımızdan ruhsatlı geri dönüşümlü ambalajlı sulardan polikarbon damacanalara, kap ile kapak üstüne gelecek ve etrafını saracak şekilde hologramlı shring konulacaktır.

Madde 4 — Hologramlı shring aşağıdaki özellikleri haiz olmalıdır.

a) Shrink malzemesi; 50 mikron yüksek saydamlıkta PVC ve hologram malzemesi; 25-36 mikron, parlak gümüş görünümlü, metalize polyester olacak ve hologram, shiringin iç yüzeyine şerit biçiminde lamine edilmiş bulunacaktır.

b) Shrink genişliği 98 - 103 mm hologram genişliği 8 mm ve kesme uzunluğu 50 –55 mm olacaktır.

c) Hologram, 2D/3D tekniğinde yapılmış olacaktır.

d) Shringin üzerinde suyun adı, cinsi ve Sağlık Bakanlığının logosu yer alacak ve baskı tek renkli olacaktır.

e) Hologramın üzerinde, Sağlık Bakanlığının logosu ile shiringin ortadan yırtılmasını kolaylaştıracak noktalı çizgi bulunacaktır.

f) Shring üzerindeki yazılar, doğal kaynak suyunda mavi, içme suyunda siyah ve işlenmiş içme suyunda kahverengi renkte olacaktır.

Madde 5 — Bakanlığımızdan ruhsat almış olan su işletmeleri, ürettikleri geri dönüşümlü polikarbonat damacanaların her birinde, yukarıda belirtilen nitelikleri haiz hologramlı shringi kullanmak zorundadırlar.

Madde 6 — Su işletmeleri, ürettikleri geri dönüşümlü polikarbonat damacanalarda kullanacakları hologramlı shringleri, Bakanlıkça belirlenecek kuruluş aracılığıyla temin edeceklerdir.

Madde 7 — Su işletmeleri, geri dönüşümlü polikarbonat damacanalarından hologramlı shring bulunmayan ürünlerini piyasaya veremezler. Hologramlı shring bulunmayan suları piyasaya verenler hakkında mevzuatta belirtilen müeyyideler uygulanır.

Madde 8 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 — Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 —— • ——

Sayfa Başı