2 Nisan 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27893

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)tan:

EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLARIN

AKTÜERYAL DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 1/3/2009 tarihli ve 27156 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkra beşinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

(4) Hizmet sunucusu, katkılar ile üye veya çalışanlara yönelik emeklilik taahhütlerine ilişkin birikimlerin, yatırım riskleri gözetilerek uygun yatırım araçlarına yönlendirilmesini sağlar.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 (1) Hizmet sunucusu, içeriği Müsteşarlıkça belirlenen elektronik veri setini altışar aylık veya yıllık dönemler halinde hazırlayarak ilgili olduğu dönemi takip eden ikinci ayın sonuna kadar Müsteşarlığa gönderir.

(2) Hizmet sunucusu, yıllık veya ikişer yıllık dönemler halinde hazırlanan aktüerya raporu ile yıllık mali tablolarını, elektronik örnekleri ile birlikte ilgili olduğu yılı takip eden yılın Mayıs veya Eylül ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderir.

(3) Müsteşarlık, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen esaslar dahilinde, emeklilik taahhüt tipini, üye sayısını veya taahhüt büyüklüğünü dikkate alarak, veri setlerinin ve aktüerya raporunun gönderim süre ve tarihlerini, hizmet sunucusunun aktüeryal denetim açısından önemine göre farklı olacak şekilde belirleyebilir.

(4) Hizmet sunucusu, iletişim bilgileri ve yönetici bilgileri ile emeklilik taahhütlerinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin yapıldığı tarihi müteakip bir ay içinde Müsteşarlığa bildirir.

(5) Müsteşarlık, gerek görmesi halinde aktüeryal denetime ilişkin olarak ek bilgi ve belge isteyebilir.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Aktüerya raporu, hizmet sunucusunun emekliliğe yönelik taahhütlerine ilişkin faaliyetlerinin bütününü kapsayacak ve taahhüt tipine göre Ek-1de belirtilen asgari unsurları içerecek şekilde düzenlenir.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek-1

Aktüerya Raporu Asgari İçeriği (Tanımlanmış Fayda Esaslı Emeklilik Planları)

1. Rapor özeti.

2. Hizmet sunucusuna ve taahhüt tipine ilişkin genel bilgi ve değerlendirme.

3. Veri kayıtlarının yeterliliğine ve uygunluğuna ilişkin değerlendirme ve öneriler.

4. Kullanılan aktüeryal değerleme yöntemi ve nedenleri.

5. Kullanılan ekonomik, demografik ve diğer varsayımlar, varsayımların seçim nedenleri, varsayımların seçiminde varsa yapılan analizler.

6. Hizmet sunucusu tarafından sağlanan hizmet, fayda ve diğer taahhütler ile bu taahhütlere ilişkin yükümlülükler.

7. Varsa yükümlülüklere istinaden alınan katkılara ilişkin değerlendirme.

8. Yükümlülükler için ayrılmış varlıkların yapısı, bu varlıkların değerlemesine ve varlık yönetimi sürecine ilişkin değerlendirmeler ile son 3 yıl içinde varlıklardan sağlanan yatırım gelirleri.

9. Teknik faiz, mortalite, enflasyon ve aktüerin öngöreceği diğer parametrelere göre duyarlılık analizleri.

10. Aktüeryal dengeye ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli analiz, değerlendirme ve öneriler.

Aktüerya Raporu Asgari İçeriği (Tanımlanmış Katkı Esaslı Emeklilik Planları)

1. Rapor özeti.

2. Hizmet sunucusuna ve taahhüt tipine ilişkin genel bilgi ve değerlendirme.

3. Veri kayıtlarının yeterliliğine ve uygunluğuna ilişkin değerlendirme ve öneriler.

4. Kullanılan ekonomik, demografik ve diğer varsayımlar, varsayımların seçim nedenleri, varsayımların seçiminde varsa yapılan analizler.

5. Hizmet sunucusu tarafından sağlanan hizmet, fayda ve diğer taahhütler ile bu taahhütlere ilişkin yükümlülükler.

6. Varlık yönetimi süreci, yatırım stratejisi ve yatırım tercihlerine ilişkin değerlendirmeler ile son 3 yıl içinde varlıklardan sağlanan yatırım gelirleri.

7. Getiri oranı, enflasyon ve aktüerin öngöreceği diğer parametrelere göre duyarlılık analizleri.

8. Emekliliğe yönelik muhtemel birikime ilişkin değerlendirme ve öneriler.

MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2009

27156