5 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26219

KANUN

AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

             Kanun No. 5533                                                                                                     Kabul Tarihi : 29/6/2006

             MADDE 1 – 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/7/2006