Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Nisan 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25082

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4839 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5442 İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bilgisayar Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Bağlı Olarak Kurulmuş Bulunan Nükleer Enerji Enstitüsü’nün Adının Enerji Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2003/5446 Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan Tütünlere İlişkin Karar

2003/5455 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2003/5456 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2003/5472 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Yapan Burslu Öğrencilere, Burs Verilmesi Hakkında Karar

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Yüksel MIZRAK’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/56)

Yönetmelikler

2003/5443 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Toprak Mahsulleri Ofisi Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4839                                                                                                                            Kabul Tarihi : 3.4.2003

MADDE 1.- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan "% 15" oranı "% 16" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2.- 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İştirakçilerin görevleri ile ilgilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 61 yaşını doldurdukları tarihtir. 61 yaşını dolduranların açıktan veya naklen tayinleri yapılamaz. Ancak, personel kanunlarındaki yaş hadlerine ilişkin hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklıdır.

a) 6400 ve daha yukarı ek göstergeli görevlere müşterek kararname veya Bakanlar Kurulu kararı ile atanmış olup, bu görevleri fiilen yürütmekte olanlardan görevin önem, sorumluluk ve niteliği itibarıyla hizmetine ihtiyaç duyulup görevinde kalmalarında fayda görülenlerin yaş hadleri, Bakanlar Kurulu kararı ile 65 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere uzatılabilir.

b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.

d) (a) bendinde belirtilen görevlere 61 yaşını, (b) bendinde belirtilen görevlere 67 yaşını ve (ç) bendinde belirtilen görevlere de hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan veya naklen tayin edilemezler.

MADDE 3.- 5434 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde yer alan "% 5 faizi" ibaresi "kanuni faizi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4.- 5434 sayılı Kanunun ek 31 inci maddesinin (d) bendinden sonra gelen ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

T.C. Emekli Sandığına yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece, kademe ve ek göstergeleri ile emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait tüm unsurların toplamının, o tarihte yürürlükte olan katsayılarla çarpımı sonucu bulunacak tutarlar esas alınarak, yine o tarihteki kesenek ve karşılık oranlarına göre hesap edilir. Bu hüküm, bu Kanunun ek ve değişiklikleri ile diğer kanunlarla getirilen bütün borçlanmalar hakkında da uygulanır.

MADDE 5.- 26.6.1984 tarihli ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi ile yürürlüğe giren ve 29.6.1994 tarihli ve 3520 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa teselsül ettirilerek eklenen Ek 66 ncı madde yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6.- 5434 sayılı Kanunun Geçici 139 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Bu madde uyarınca yapılacak sağlık yardımları için her ay:

1 - Emekli veya malûllük aylığı alanlardan;

a) Kendileri için 120,

b) Eşleri için 90,

c) Çocuklarının her biri için 60,

d) Ana ve babalarının her biri için 90,

2 - Dul aylığı alanlardan 90,

3 - Yetim aylığı alanlardan 60,

Gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda sağlık katkı payı alınır. Ancak, bu katkı payı hiç bir şekilde emekli, malûllük, dul ve yetim aylıklarının yüzde birini geçemez.

Bu Kanunun 64 üncü maddesi ile 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlardan ve Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanlardan sağlık katkı payı alınmaz.

MADDE 7.- 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 213.- 40 ıncı maddenin (a) bendi kapsamında bulunan iştirakçilerden;

a) Kanunun yayımı tarihinden önce 61 yaşını dolduranlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren,

b) Kanunun yayımını izleyen iki ay içerisinde 61 yaşını dolduranlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren,

İki ay süreyle görevlerinde kalırlar.

MADDE 8.- 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 214.- Bu Kanunun getirdiği 61 yaş haddi nedeniyle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte emekliye sevkedilenler hakkında Ek 68 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık süre aranmaz. Bunlardan 30 yıllık fiili hizmet süresini doldurmamış olanlara, bir kereye mahsus olmak üzere, bir aylık tutarında ek emekli ikramiyesi verilir.

MADDE 9.- Bu Kanunun 1 inci maddesi 15.4.2003 tarihinde, 6 ncı maddesi 1.4.2003 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/4/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

16 Nisan 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-6111

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Nisan 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Nisan 2003

B.01.0.KKB.01-06-60-2003-478

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16 Nisan 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6111 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Nisan 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5442

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bilgisayar Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Hukuk Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş bulunan Nükleer Enerji Enstitüsü’nün adının Enerji Enstitüsü olarak değiştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28/3/2003 tarihli ve 8453, 8470, 8471 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 3/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B. ATALAY

A. ŞENER

A. ŞENER

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

A. AKSU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5446

Ekli “Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan Tütünlere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

A. AKSU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan Tütünlere İlişkin

KARAR

Görevlendirme

Madde 1- Muhtelif yıllarda tütün üretiminin desteklenmesi amacıyla alınan ve halen Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi (TEKEL) stoklarında bulunan tütünlerin bakımı, işlenmesi, iç ve dış satışı, imhası ve stoklar arasında aktarma yapılmasına ilişkin hususlarda TEKEL görevlendirilmiştir.

Harcama yetkisi

Madde 2- TEKEL; destekleme kapsamında satın alınan tütünlerin bakım ve işlenmeleri için sarfı gereken işçilik ücretlerini, nakliye ve imha giderlerini, sargı levazımat masraflarını ve ambar zararlarına karşı yürütülen zirai mücadelede kullanılan ilaç ve ekipman bedellerini karşılamaya, işçisi bulunmayan işletmelerde mutat olan tahmil, tahliye ve alabora işlerinin ikmali için piyasadan hizmet satın almaya, ihtiyaç duyulması halinde bina kiralamaya, mevcut bina, tesis ve araçlar için gerekli bakım ve onarımları yaptırmaya yetkilidir.

Bu kapsamda yapılan harcamalar her ay Hazine Müsteşarlığına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir.

Tütün imhası

Madde 3- Stok fazlası olması nedeniyle satışı yapılamayacağı ve iç harmanlarda kullanılamayacağı anlaşılan işlenmiş ve işlenmemiş tütünler, gereksiz bakım ve sair masraflar yapmamak için önceden Hazine Müsteşarlığına bilgi vermek kaydıyla; TEKEL'ce teşkil edilecek üç kişilik bir heyet marifetiyle tespit olunacak rapor ve tutanak sonuçlarına göre TEKEL Yönetim Kurulu kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı olduğu Bakan onayı ile yeteri kadar TEKEL Müfettişi nezaretinde imha edilir.

Tütün imha bedelleri ve masrafları destekleme hesabına gider olarak kaydedilir.

İç ve dış satış

Madde 4- İşlenmiş tütünlerde, işlenmemiş tütünlerin alıcılara veya üçüncü şahıslar tarafından standardına uygun olarak yurt içinde işlenmesi kaydıyla dış alıcılara, Türkiye'deki tütün tüccarlarına veya sigara imalatçılarına piyasa koşullarına göre satışı, TEKEL Yönetim Kurulu kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan onayı ile yapılır.

  Destekleme alımı tütün stoklarındaki tütünlerin gerektiği takdirde maliyetin altında ihraç edilmesi mümkündür. Bu durumda satış, TEKEL Yönetim Kurulu kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan onayı ile yapılır. Satışı müteakip Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığa bilgi verilir.

Stoklar arası aktarma

Madde 5- TEKEL Yönetim Kurulu, TEKEL sigara fabrikalarının ihtiyacına uygun olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlığın onayı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın onayı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle, yıl içindeki geçerli cari piyasa fiyatından bedeli nakden ödenmek kaydıyla destekleme stokundan idare stokuna aktarma yapabilir.

Finansman

Madde 6- Bu Karar uyarınca yapılacak harcamalara ilişkin finansman ihtiyacının bütçeden ve/veya TEKEL tarafından karşılanması esastır.

Bu Kararla verilen görevler nedeniyle TEKEL’ce sağlanan anapara ve finansman maliyetleri ile bu görevden doğan her türlü zarar Destekleme Hesabı’ndan karşılanır.

Kar / zarar durumu

Madde 7- Bu Karar uyarınca yapılacak işlemler sonucu husule gelen geçmiş yıl karları Hazineye irat kaydedilir. Geçmiş yıl zararları ise Hazine Müsteşarlığının bütçesine bu maksatla konulacak ödeneklerle ve/veya mahsup ya da terkin yoluyla karşılanır.

Yürürlük

Madde 8- Bu Karar 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- Bu Kararı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5455

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/4/2003 tarihli ve 1446 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

A. AKSU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5456

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

A. AKSU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

Madde 1 — 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnamenin eki İthalat Rejimi Kararına ekli I Sayılı Listede yer alan ve ilişikte gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5472

Milli Eğitim Bakanlığı adına öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan burslu öğrencilere, 1/1/2003 tarihinden itibaren ayda 60.000.000.– lira burs verilmesi; adı geçen Bakanlığın 7/4/2003 tarihli ve 1448 sayılı yazısı üzerine, 15/6/1989 tarihli ve 3580 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2003/5443

Ekli “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 27/3/2003 tarihli ve 2060 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 210 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B. ATALAY

A. ŞENER

A. ŞENER

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

A. AKSU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri

Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine

Dair Yönetmelik

Madde 1 — 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Özel sağlık kurumlarında tedavi:

Ek Madde 2 — Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, tedavi amacıyla, özel sağlık kurumlarına sevk edilebilir.

Hangi özel sağlık kurumlarına doğrudan sevk yapılabileceği, hangi tür tedaviler için hasta gönderileceği hususları ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, özel sağlık kurumlarında aranacak tıbbi donanım ve teknik özellikler, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca müştereken tespit edilir.

Özel sağlık kurumlarında yapılacak paket tedavi uygulamaları ve bunlara ilişkin fiyatlandırma işlemleri ile ilgili olarak özel sağlık kurumları ile Maliye Bakanlığı arasında anlaşma yapılabilir.

Kurumlarca, özel sağlık kurumlarına yapılacak ödemeler, resmi sağlık kurumları için tespit edilen birim fiyatlarını geçemez.”

Madde 2 — Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Toprak Mahsulleri Ofisi Personel Yönetmeliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 21/7/1974 tarihli ve 14952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sayfa Başı