Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

15 Temmuz 2003

SALI

Sayı : 25169

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4919    Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5840 T. Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

2003/5884 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü İbrahim ŞAHİN'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/108)

 

Atama Kararları

— Ulaştırma Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait İki Adet Atama Kararı

 

Yönetmelikler

— Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

— Belirli Motorlu Araç Sınıflarının ve Römorklarının Frenleme Düzenekleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/320/AT)

 

Tebliğ

— İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 322)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4919

Kabul Tarihi : 8.7.2003

MADDE 1. — 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile (b) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İştirakçilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 61 yaşını doldurdukları tarihtir. 61 yaşını dolduranların açıktan ve naklen tayinleri yapılamaz. Ancak, personel kanunlarındaki yaş hadlerine ilişkin hükümler ile 43 üncü madde hükmü saklıdır.

b) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67, hâkim ve savcılar ile Dışişleri Bakanlığında görevli büyükelçi ve daimi temsilcilerin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir.

d) (b) fıkrasında belirtilen görevlere fıkrada belirtilen yaş hadlerini ve (ç) fıkrasında belirtilen görevlere hizalarında gösterilen yaş hadlerini doldurmuş bulunanlar açıktan ve naklen tayin edilemezler.

MADDE 2. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 215. — 40 ıncı madde kapsamında bulunan iştirakçilerden;

a) Bu Kanunun yayımı tarihinde;

1. 61 yaşını doldurmuş olup 62 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay,

2. 62 yaşını doldurmuş olup 63 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 ay,

3. 63 yaşını doldurmuş olup 64 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 4 ay,

4. 64 yaşını doldurmuş olup 65 yaşını doldurmamış olanlar Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay,

b) Bu Kanunun yayımı tarihinde 61 yaşını doldurmalarına;

1. 1 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 5 ay,

2. 1 aydan fazla 2 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 4 ay,

3. 2 aydan fazla 3 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 3 ay,

4. 3 aydan fazla 4 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 2 ay,

5. 4 aydan fazla 5 ay ve daha az süre kalanlar 61 yaşını doldurdukları tarihten itibaren 1 ay,

Süreyle ve 65 yaşını doldurdukları tarihi geçmemek üzere görevlerinde kalırlar.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde bulunanlardan, bu madde uyarınca emekliye sevk edilenler hakkında Ek 68 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen iki yıllık süre aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 216. — 17.4.2003 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmeleri gereken tarihteki fiilî hizmet süreleri emekli aylığı bağlanması için gerekli süreden az olanlar, 65 yaşını dolduracakları tarihi geçmemek üzere, emekli aylığına hak kazanmak için gerekli hizmet süresini dolduruncaya kadar görevlerinde kalırlar.

GEÇİCİ MADDE 217. — 3.4.2003 tarihli ve 4839 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olan iştirakçiler hakkında, 10.5.2003 tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihi arasında geçen sürede de emeklilik yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarih olarak uygulanır.

MADDE 3.— 5434 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin (a) fıkrası ile geçici 213 üncü maddesi ve 214 üncü maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4. — Bu Kanunun 2 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen geçici 216 ncı madde 17.4.2003 tarihinden, geçici 217 nci madde 10.5.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/7/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-10769

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Temmuz 2003 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06-147-2003-871

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Temmuz 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10769 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Temmuz 2003 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-10770

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Rahatsızlığı sebebiyle istirahatli bulunan Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in göreve başlamasına kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 113 üncü  maddesine göre vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06-148-2003-872

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Temmuz 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10770 sayılı yazınız.

Rahatsızlığı sebebiyle istirahatli bulunan Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in göreve başlamasına kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 113. maddesine göre vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5840

T. Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına ilişkin 10/3/2003 tarihli ve 2003/5323 sayılı Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 23/6/2003 tarihli ve 39041 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

H.ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

B.YILDIRIM

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

25/6/2003 Tarihli ve 2003/5840 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

Madde 1 — 10/3/2003 tarihli ve 2003/5323 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “%80” ibaresi, “%55” olarak değiştirilmiştir.

Geçici Madde — 10/3/2003 tarihli ve 2003/5323 sayılı Kararnamenin eki Karar kapsamında olup vadesi gelmemiş olan kredilere; bu Kararın yayımı tarihine kadar anılan Karar hükümleri, söz konusu tarihten sonra ise bu Karar hükümleri uygulanır.

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5884

Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların yeniden tespiti ile muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 11/7/2003 tarihli ve 13810 sayılı yazısı üzerine, 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 30 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

A. AKSU

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/108

Halk arasında korku, endişe ve panik yaratacak şekilde, kamu düzenine karşı, kasten adam öldürme, adam kaldırma, yağma cürümlerini işlemek üzere oluşturulan silahlı çetenin yöneticiliğini yapmak suçundan, İstanbul 6 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 12.02.2001 günlü, Esas No: 1997/180, Karar No: 2001/36 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası’nın 313/2-3-4. maddeleri gereğince 6 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Yasa’nın 31., 33. ve 40. maddelerine dayanılarak ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Tokat İl’i, Reşadiye İlçesi,Çakırlı Köyü,Cilt No: 19, Hane No: 17, Birey Sıra No: 10’da nüfusa kayıtlı, Osman ve Hüsne’den olma 20.08.1956 doğumlu, 61546325170 T.C. Kimlik Numaralı İbrahim ŞAHİN’in kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 27.06.2003 günlü, A.T.No: 130/20062003/035566/4514-4083 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

14 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4521

1 — Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan KARACA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

14 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

B. YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4529

1 — Muğla İl Müdürü Ömer Bülent ARSLAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

14 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 2 — Takım ve/veya ferdi sporlarda Olimpiyat şampiyonu olan veya en az iki defa Dünya şampiyonu unvanını elde eden sporculara, ilgili branşta antrenör kursuna başvurmaları halinde I. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme kursundan muaf tutularak II. Kademe Antrenör Yetiştirme kursuna katılırlar."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Belirli Motorlu Araç Sınıflarının ve Römorklarının Frenleme Düzenekleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (71/320/AT)

MADDE 1 — 30/1/2002 tarihli ve 24656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Motorlu Araç Sınıflarının ve Römorklarının Frenleme Düzenekleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (71/320/AT) 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Motorlu araçların ve römorklarının frenlerinin, değiştirilebilen fren balatası gruplarının ve kampanalı fren balatalarının onayı konusunda R-13 ve R-90 sayılı teknik düzenlemelerin son versiyonlarına göre verilen belgeler ve "E" işareti bu Yönetmeliğin ilgili kısımlarına eşdeğer olarak kabul edilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumludur. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşu olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Fren Teknik Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkili kılınmıştır."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 3, 4, 6 ve 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Geçici 8 ve 9 uncu maddeler eklenmiştir.

"Geçici Madde 3 — Yeni tip onay belgesi alınacak N1 sınıfı araçlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden 12 ay sonra bu Yönetmeliğe uymak zorundadır."

"Geçici Madde 4 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce veya yayımı tarihinden itibaren 12 ay içinde Ulusal Tip Onayı Belgesi alınmış olan N1 sınıfı araçlar, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 24 ay içinde bu Yönetmeliğe uymak zorundadır."

"Geçici Madde 6 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce veya yayımı tarihinden itibaren 18 ay içinde Ulusal Tip Onayı Belgesi alınmış olan azami yüklü ağırlığı 12 tonun üzerinde olan M3 sınıfı araçlar, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 30 ay içinde bu Yönetmeliğe uymak zorundadır."

"Geçici Madde 7 — N2 ve M2 sınıfı araçlar, azami yüklü ağırlığı 12 ton ve aşağısında olan M3 sınıfı araçlar, azami yüklü ağırlığı 16 ton ve aşağısında olan N3 sınıfı araçlar ile O1, O2 ve O3 sınıfı römorklar bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 30 ay içinde bu Yönetmeliğe uymak zorundadır."

"Geçici Madde 8 — Yeni tip onayı belgesi alınacak azami yüklü ağırlığı 16 tonun üzerinde olan N3 sınıfı araçlar ile O4 sınıfı römork ve yarı römorklar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden 24 ay sonra bu Yönetmeliğe uymak zorundadır."

"Geçici Madde 9 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce veya yayımı tarihinden itibaren 24 ay içinde Ulusal Tip Onayı Belgesi alınmış olan azami yüklü ağırlığı 16 tonun üzerinde olan N3 sınıfı araçlar ile O4 sınıfı römork ve yarı römorklar, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 30 ay içinde bu Yönetmeliğe uymak zorundadır."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı