Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Ocak 2004

SALI

Sayı : 25352

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5043 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

— Bazı Andlaşma ve Sözleşmelerin Onaylanmasına Dair 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068 ve 5069 Sayılı Kanunlar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2004/6730 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

— Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

— İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/2)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/3)

— Kamu İhale Tebliği (No: 2004/1)

DÜZELTME (Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile İlgili)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Kanun

Kanun No. 5043                                                                                                                           Kabul Tarihi : 13.1.2004

MADDE 1. — 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler Birlik Başkanı ve ilgili Baro Başkanı tarafından imzalanır. Avukat kimlikleri, tüm resmî ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmî kimlik hükmündedir.

MADDE 2. — Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya bir cümle eklenmiştir.

Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekâletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinin yüzde elli fazlası kadarıdır. Bu şekilde toplanan tüm pul bedelleri malî yönden Sayıştay denetimine tâbidir.

MADDE 3. — Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

Sosyal yardım ve dayanışma fonu

MADDE 27/A. — Türkiye Barolar Birliği nezdinde sosyal güvenlik, sosyal yardım ve dayanışma hizmetlerinde kullanılmak üzere kaynağı bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen gelirlerin yarısı olan "Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu" kurulmuştur.

Bu fondan yapılacak harcamaların esas ve usulleri ile diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Adalet Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikte gösterilir.

Fon gelirleri ile harcamaları her yıl Adalet Bakanlığı tarafından ek 4 üncü maddedeki esas ve usullere göre denetlenir.

MADDE 4. — Avukatlık Kanununun 115 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Ancak, seçimli genel kurul toplantıları Ankara'da yapılır.

MADDE 5. — Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.

MADDE 6. — Avukatlık Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Gerektiğinde Adalet Bakanlığının olumlu görüşü alınarak, baro yönetim kurulunca bir yerde birden fazla hakem kurulu oluşturulabilir. Bu durumda hakem kurulları numaralandırılır.

MADDE 7. — Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 21. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kesin hükme bağlanmamış bütün ihtilaflarda bu Kanunun değişik hükümleri uygulanır.

MADDE 8. — Bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1.1.2004 tarihinde, 4 üncü maddesi Türkiye Barolar Birliğinin ilk seçimli genel kurulundan sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5044                                                                                                                            Kabul Tarihi : 13.1.2004

MADDE 1. — 6 Haziran 2001 tarihinde İstanbul’da imzalanan "Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasası"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5045                                                                                                                          Kabul Tarihi : 13.1.2004

MADDE 1. — 1999 yılında Pekin’de toplanan XXII. Dünya Posta Kongresi’nde kararlaştırılan "Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5046                                                                                                                        Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan ve Türkiye adına 11 Haziran 2001 tarihinde imzalanan “Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre

Merkezi Şartının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5047                                                                                                                       Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — Türkiye tarafından 10 Ekim 2002 tarihinde imzalanan “Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin

Güvenliği Sözleşmesine Katılmamızın Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5048                                                                                                                         Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 9 Aralık 1994 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 49/59 sayılı kararıyla kabul edilerek 15 Aralık 1994 - 31 Aralık 1995 tarihleri arasında New York’ta imzaya açılan “Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesi”ne çekince ve beyanlar ile katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme

Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

Hakkında Kanun

 

Kanun No. 5049                                                                                                                        Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — Türkiye tarafından 5.12.2001 tarihinde Lahey’de imzalanan “Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5050                                                                                                                       Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 9 Mayıs 1994 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde

Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5051                                                                                                                      Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 25.6.1973 tarihli ve 1768 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğü’nün 15 inci ve 37 nci maddeleri ile Tüzüğün eki Malî Yönetmelik’in 13 üncü paragrafında yapılan değişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5052                                                                                                                       Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 11 Temmuz 1994 tarihinde Vilnius’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5053                                                                                                                       Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 19 Aralık 1994 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5054                                                                                                                      Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 4 Haziran 1997 tarihinde Riga’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti

Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5055                                                                                                                     Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 18 Ekim 1999 tarihinde Karakas’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara’da

2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil

Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek

Protokolün Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5056                                                                                                                    Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 19 Şubat 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara’da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşması’na Ek Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti

Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5057                                                                                                                  Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 26 Ekim 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5058                                                                                                                 Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 12 Nisan 1994 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer

Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5059                                                                                                                  Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 7 Nisan 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5060                                                                                                                   Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 17 Ekim 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5061                                                                                                                  Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 18 Nisan 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın

Anti-PersonelMayınlardanArındırılması ve Bunların

Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması

İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında

Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5062                                                                                                                   Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 29 Ocak 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5063                                                                                                                Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 23 Ocak 1998 tarihinde Pretoria’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5064                                                                                                               Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 3 Haziran 1994 tarihinde Kişinev’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5065                                                                                                                Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 27 Ocak 1999 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 27 Eylül 2001 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında

Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5066                                                                                                                 Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 3 Mayıs 2002 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5067                                                                                                                   Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 21 Eylül 1999 tarihinde Paris’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında

Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği

Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 5068                                                                                                                 Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 26 Temmuz 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması” ve eki “Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

—— • ——

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı

Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 5069                                                                                                               Kabul Tarihi : 14.1.2004

MADDE 1. — 1 Ekim 1999 tarihinde,Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 43 üncü Genel Konferansı sırasında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı ve XIV üncü maddelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19 Ocak 2004

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2004/6730

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/1/2004 tarihli ve 000717 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Mehmet Ali ŞAHİN

     

Başbakan V.

     

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

C. ÇİÇEK

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

19 Ocak 2004

B.02.0.PPG.0.12-305-965

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ocak 2004 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Abdullah GÜL

Başbakan V.

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Ocak 2004

B.01.0.KKB.01-06-17-2004-92

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Ocak 2004 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-965 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ocak 2004 tarihinde Romanya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

 

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5429

1 — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep NEFESÜNLÜ’nün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

19 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                 G. AKŞİT

             Başbakan                                             Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5431

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne, aynı yer Hukuk Müşaviri Selahattin İNCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

19 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                 K. UNAKITAN

                Başbakan                                             Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5298

1 — Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına aynı Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Mehmet PEKER’in atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

19 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                 Z. ERGEZEN

             Başbakan                                       Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5434

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Zeki NUMANOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

19 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             Z. ERGEZEN

              Başbakan                                 Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5435

1 — Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Mersin 5 inci Bölge Müdürlüğüne aynı Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Mahmut ÇELİKCAN’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

19 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             Z. ERGEZEN

              Başbakan                                 Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5436

1 — Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kayseri 6 ncı Bölge Müdürlüğüne aynı Bölge Müdürlüğü Yapım Arazi Mühendisi İhsan AKBIYIK’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

19 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                 Z. ERGEZEN

              Başbakan                                     Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5438

1 — Bakanlık Müşaviri M. Akif PAKSOY’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

19 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                 S. GÜÇLÜ

             Başbakan                                  Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5439

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Baş İş Müfettişliklerine, İş Müfettişleri Mustafa ELGÖRMÜŞ, Mukadder KURTULMAZ, Vesile ŞAFAKOĞLU, Atiye BOSTANCI, Ahmet AKSOY, Hilmi AYDOĞDUOĞLU, Hüseyin TÜREDİ, Zuhal ŞİMŞEK, Safa Yılmaz OKYAY, Mesut DEMİRCİOĞLU, Ahmet SEĞMENOĞLU, Hasan Hüseyin PEKDEMİR, Hasan UYANIK, Erol ELDEŞ, Kamil Sami EKEMEN, Abdüsselam ÖZET’in atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

19 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                     M. BAŞESGİOĞLU

             Başbakan                                        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5440

1 — Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine (Bakanlık Temsilcisi) Eren ÖĞÜTOĞULLARI’nın atanması, 4904 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

19 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                  M. BAŞESGİOĞLU

              Başbakan                                     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2004/5441

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Hakkari İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne Müjdet ESKİCİ’nin atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

19 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                   A. COŞKUN

             Başbakan                                        Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5335

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Derviş ÖZBAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19 Ocak 2004

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                   E. MUMCU

             Başbakan                                      Kültür ve Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme

Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapılmasını sağlayarak, hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde görev yapan gençlik ve spor il müdürü, şube müdürü, spor eğitim merkezi müdürü, gençlik merkezi müdürü ve ilçe müdürleri hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Taşra Teşkilatı: Gençlik ve Spor İl ve İlçe başkanlıklarını,

Hizmet bölgeleri: Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen il gruplarını,

Hizmet Alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu çalışılması gereken süreyi,

Üst Bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

Alt Bölge: Bulunulan hizmet bölgelerinin altındaki bölgeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esaslar

Temel İlkeler

Madde 5 — Yer değiştirme suretiyle atamalarda;

a) Kadro imkanları göz önünde bulundurulur.

b) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılması suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri arasında atamalar yapılır.

c) Yapılacak atamalarda aile birliğinin bozulmamasına özen gösterilir.

d) Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır.

Hizmet Bölgeleri

Madde 6 — Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik gösteren illerin gruplandırılması suretiyle oluşturulan hizmet bölgelerine giren il merkezleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Zorunlu Çalışma Süreleri

Madde 7 — Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir:

 

Hizmet Bölgesi

Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

 

6

2

 

5

3

 

4

4

 

3

5

 

2

6

 

1

7

 Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirlenen özel durumlar haricinde her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Zorunlu çalışma süreleri aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir. Bu bölünme sonucu, aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olamaz, ancak 5 ve 6 ncı bölgelerde görev yapanlardan zorunlu hizmet süresinin yarısını tamamlayanların istekleri halinde aynı bölge içinde diğer hizmet alanlarına nakilleri yapılabilir.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini doldurdukları halde, başka bölgelerden tekrar bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların talepleri öncelikle incelenir.

Atamalar en alt hizmet bölgesinden başlamak suretiyle sırayla diğer hizmet bölgelerine yapılır.

Atanma Dönemleri

Madde 8 — Bu Yönetmeliğin 11 ve 13 üncü maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atamalar her yılın Haziran- Eylül döneminde yapılır.

Yer Değiştirme Halleri

Madde 9 — Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulan personelin görev yerleri;

a) Memurun isteği,

b) Hizmet gereği,

c) Unvan değişikliği,

d) Zorunlu çalışma süresinin doldurulması,

e) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde,

değiştirilebilir.

Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 10 — Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelenmesi halinde zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:

A Mazeret grubu: Sağlık durumu,

B Mazeret grubu: Eş durumu.

Bu mazeret gruplarında yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Sağlık durumu nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, mazeretlerinin devam ettiğini, her yılın Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek zorundadırlar. Mazeretlerinin ortadan kalkması halinde İdare, memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışmasını tamamlattırır.

Mazeretlerin Belgelendirilmesi

Madde 11 — Memurların mazeret durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerde;

a) (A) mazeret grubuna dayanarak yer değiştirme talebinde bulunulabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi esastır.

b) (B) mazeret grubuna dayanarak yer değiştirme talebinde bulunulabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelemesi gerekir. Ayrıca eşlerden birinin nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Aynı kurumda çalışıp da her ikisinin de yer değiştirmeye tabi olması halinde eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur kadrosunda çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

Hizmet Gereği Yer Değiştirmeler

Madde 12 — Haklarında adli, idari soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması veya sicil raporları sonuçlarına göre görevini ifada yetersizlikleri, başarısızlıkları ve olumsuzluğu tespit edilenler, zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan alt bölgelere atanırlar.

Unvan Değişikliği Halinde Yer Değiştirme

Madde 13 — İl müdürü, şube müdürü, spor eğitim merkezi müdürü, gençlik merkezi müdürü ve ilçe müdürü olarak ilk defa atanacak olan personelin ilk görev yerleri 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir. Bu bölgelerdeki zorunlu hizmet süresini tamamlamadan 10 uncu maddede yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

Diğer hizmet bölgelerindeki kadrolara atanabilmek için ilgililerin aynı görevde 2 yıl çalışmış olmaları gerekir. Ancak farklı unvanlarla bu hizmet bölgelerinde 4 yıl görev yapmış olanlar için bu şart aranmaz.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde boş kadro bulunmadığı takdirde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere de atama yapılabilir.

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin atamaları, memurluktan ayrılmadan önceki çalıştığı hizmet bölgesine yapılır.

Kurum Değişikliği Halinde Atanma

Madde 14 — Başka kurumdan naklen atanmak isteyen memurların eski kurumlarındaki çalıştıkları hizmet bölgeleri değerlendirilerek, kadrolarına uygun atamaları yapılır.

Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirme

Madde 15 — Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılabilir.

Bölge Hizmetlerinden Sayılacak Süreler

Madde 16 — Bölge hizmetlerinden sayılacak süreler şunlardır:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgisi olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekaleten yürütülmesi veya aynı Kanunun ek-9 uncu maddesine göre görevin geçici olarak yürütülmesi halinde, bu sürelerin tamamı,

f) Hizmetin gereği olarak Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde başarılı geçen sürelerin tamamı.

Çalışma sürelerinin hesabında göreve başlayış tarihi ile ilişiğin kesildiği tarih esas alınır. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreler memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçtiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

Madde 17 — Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler şunlardır:

657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması

Madde 18 — Bütün hizmet bölgelerindeki sürelerini tamamlayanların yer değişiklik istekleri, hizmet gereği dikkate alınarak öncelikle yerine getirilebilir.

Emeklilik Hakkını Kazanma Durumu

Madde 19 — Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olması nedeniyle atamaya tabi olacaklardan emeklilik hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Emekli olma talebinden sarfı nazar etmeleri halinde ise yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

Yer Değiştirme Suretiyle Atama Yapılamayacak Yerler

Madde 20 — Bu Yönetmeliğe tabi personel;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu ile bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu ile bağlı diğer ilçelere,

atanamazlar.

Ancak son genel nüfus sayımına göre;

a) Ek-1 sayılı cetvelde 4, 5 ve 6 ncı bölgeler kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere,

b) Diğer il ve ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Atama İşlemi

Madde 21 — Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini dolduran ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulması gereken personel ile bu Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinden yararlanmak talebinde bulunan personelin durumunu;

a) Hizmet gereği,

b) Kadro ve ihtiyaç durumu,

c) Memurun başarı kriteri,

d) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölge ve alanları,

e) İstek formları ile mazeret grubu belgelerini,

bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda dikkate alarak değerlendirir ve hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

Başvuru Şekilleri

Madde 22 — Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular sicil amirleri kanalı ile Nisan ayı sonuna kadar her unvandaki personel için ayrı ayrı olmak şartı ile görüşleri ile birlikte Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarını belgeleyenler süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

Bu talepler atama istek formu doldurmak ve atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarını belirtmek suretiyle yapılır. Talepte bulunulmaması atamaya engel teşkil etmez.

İstek Üzerine Alt Hizmet Bölgesine Atanma

Madde 23 — Memurlar istekleri ve İdarenin uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

Gerçek Dışı Beyan

Madde 24 — Mazeret gruplarına dayanarak ataması yapılanların, mazeret durumlarına ilişkin belgelerinin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde atamaları iptal edilerek yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları yapılır. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma başlatılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 25 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/4/l983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içerisinde mevcut personelin durumunu değerlendirmek üzere kurul oluşturulur.

Kurul tarafından 1 yıl içinde, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak, memurların istekleri doğrultusunda alt hizmet bölgelerine veya başarı kriterlerine göre diğer bölgelere atamaları konusunda rapor hazırlanarak atamaya yetkili makama sunulur.

Atamaya yetkili makamca gerekli değerlendirmeler yapılarak atama işlemleri tamamlanır.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası, 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

İdare: Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

İhale Yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılan görevlilerini,

Yönetim Kurulu: Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

Genel Müdürlük: Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: Bakır ve pirit cevherini arama, araştırma, sondaj, prototip imalat, istikşaf,nezaret, kontrollük, müşavirlik, keşif, bakım ve onarım, taşıma, işleme, haberleşme, sigorta, gümrükleme, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlar, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasının ve benzeri hizmetleri,

İstekli: Mal ve Hizmet alımı ihalelerine teklif veren veya verebilecek gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Ortak Girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumu,

Satınalma Birimi: Satınalma işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilmiş Ticaret Müdürlüğünü,

Yaklaşık Maliyet : İhale yapılmadan önce her türlü fiyat araştırması yapılarak Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere hesaplanan bedeli,

Uygun Teklif: Bedel, nitelik ve diğer şartlar yönünden değerlendirilerek tercih edilen teklifi,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması veya siparişin teyidiyle tamamlanan işlemleri,

İhale Dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

Yüklenici: İhalenin üzerinde kaldığı gerçek veya tüzel kişileri,

Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri,

Sözleşme: İdare ile Yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Sipariş Mektubu: Mal alımlarında ihale kararının kesinleşmesini müteakip yükleniciye siparişin verildiğini belirten mektup ve eklerini,

Amili Mütehassıs Firma: Bir malın veya hizmetin, işin teknik yönden gereği olarak tedarik edilebileceği tek firmayı,

Teklif İsteme Mektubu: İhtiyaç konusu işlerin teklif verme esaslarının belirtildiği ve bu işleri yerine getirebilecek olanlara şartnamenin de ekli olarak gönderildiği yazılı belgeyi,

Satınalma: Taşınır ve taşınmaz her türlü mal ve hizmet alımını,

Komisyon: Başka türlü belirtilmedikçe, satınalma ve ihale komisyonlarını,

Kayda Tabi Malzeme: İdarede kullanılan ve tahmini kullanma ömrü bir yıldan fazla olmakla beraber değeri Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde belirlenen meblağı aşmayan alet, edevat, mefruşat gibi malzemeleri,

Sabit Kıymetler: İdarenin kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere temin edilen, tahmini kullanma ömrü bir yıldan fazla olan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan menkullerle Vergi Usul Kanununun ilgili maddesine göre gayri menkuller gibi değerlendirilecek olan iktisadi kıymetleri,

Keşif Bedeli: Bir işi meydana getiren iş kalemlerine ait miktarların tümünün tahmini toplam tutarını,

Keşif Artışı: Keşfe ait iş kalemlerinde meydana gelen nitelik ve miktarla ilgili değişiklikler sonucu keşif bedelindeki artışı,

Eskalasyon: Herhangi bir yıla ait mal ve hizmet fiyatlarının, bu mal ve hizmetlerin temin edildiği yılın fiyatlarına dönüştürülmesini,

İlave İş: Herhangi bir tesis ve yapım işinde Sözleşme kapsamında bulunmayan ve keşif listelerinde hiçbir şekilde yer almayan, ancak yapılması gerekliliği Sözleşme imzalanmasından sonra ortaya çıkan işi,

Temdit: Mevcut sözleşmenin aynı fiyat ve şartlarıyla bir kez daha uzatılması,

İş Deneyim Belgesi: İsteklinin ihale konusu alımla ilgili veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili mesleki deneyimini ortaya koyan ve taahhüdün yapıldığı idare tarafından düzenlenen belgeleri,

Benzer İş: İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5 — İdareler yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

Satınalma işlerinin bir çok ihtisas sahalarına ilişkin olması nedeniyle bu işlerin iyi bir şekilde yapılması çeşitli birimlerin işbirliğiyle mümkündür. Bu Yönetmelikte yazılı olsun olmasın, ilgili bütün birimlerin, satınalma birimlerinin talebi halinde, satın almaya ilişkin hususlara istenilen sürede cevap vermeleri gerekir.

Yatırım veya işletme bütçelerinde ödeneği olmayan mal ve hizmetlerin alımının yapılmaması esastır. Bu konudaki işlemler Genel Müdürlükçe hazırlanacak tamim esaslarına göre yürütülür.

Teknik spesifikasyon ve şartnameler ihtiyaç sahibi yada talep sahibi birim tarafından hazırlanır. Önceden hazırlanan ve devamlı olarak kullanılan spesifikasyonların, daha önceki alımların da dikkate alınmasıyla zaman zaman gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ve hazırlanan spesifikasyonlara uygun malzemenin alınması esastır. Ancak piyasa şartlarına göre alternatifli teklif verilmesi halinde bu teklifin değerlendirmeye alınıp alınmamasına, o işte yetkili birimler, ihtiyaç yada talep sahibi birimin görüşünü aldıktan sonra karar verir.

Genel ve katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş ve şirketlerden yapılan satın almalarda, bu Yönetmeliğin teklif isteme usullerine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Yetki limitleri dahilinde yetkili makamca verilecek karara göre bu maddede belirtilen kuruluşların satış şartları dahilinde yapılacak akit ile satınalma işlemleri gerçekleştirilir ve alım kararından sonra yapılabilecek fiyat ayarlamaları için herhangi bir merciin olur ve onayı gerekmez.

İhale Komisyonları

Madde 6 — İhale yetkilisi, İdare personelinden ihale komisyonunu oluşturur.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulunun onayına sunulacak mal ve hizmet alımları için aşağıdaki şekilde komisyon kurulur.

 

Başkan

: Konu ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı

 

Üye

: Muhasebe Müdürü

 

Üye

: Ticaret Müdürü

 

Üye

: İlgili Birimin Müdürü

 

Üye

: İlgili Birimin Baş Mühendisi veya Birim Şefi

Başkanın bulunmadığı toplantılar ertelenir. Ertelemenin sakıncalı olduğu hallerde bir diğer Genel Müdür Yardımcısı onunda olmaması durumunda başkanın yetkilerini haiz bir diğer görevli başkanlık görevini üstlenir.

Üyelerin toplantılarda bizzat bulunmaları esastır. Mücbir sebep halinde birim müdürü yoksa ilgili birime ait bir alt görevli aynı yetki ve sorumlulukta toplantıya katılır.

İlgili birim müdürleri veya baş mühendislerin bulunmadığı hallerde, komisyon başkanı toplantının yapılıp yapılmayacağına karar verir.

İhale Komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, Komisyon Başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Yaklaşık Maliyet

Madde 7 — Mal ve hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce İdarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Bu yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamaz.

Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi

Madde 8 — İdarelerce ihtiyaç duyulan malların en uygun fiyatla temin edilebilmesi, tedarik edilecek malın bedelinin doğru tahmin edilmesine bağlıdır. Bu nedenle idareler bedel tespiti yaparken aşağıdaki hususlara uyarlar:

a) İdareler, yaklaşık maliyeti tespit ederken geniş kapsamlı araştırma yaparlar. Tedarik edilecek malın özelliğine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, meslek odaları, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile borsa ve özel sektör kuruluşlarından fiyat isteyebilecekleri gibi, piyasada ihale konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de proforma fatura isteyebilirler. Bu durumda fiyatı etkileyebilecek;

1) Malın cinsi, sınıfı, miktarı

2) Teslim süresi

3) Teslim edilecek parti miktarları,

4) Nakliye,

5) Sigorta,

6) Diğer özel şartlar,

gibi unsurlar yazılarında mutlaka belirtilir. Ayrıca, varsa uyulması gereken standart ile kısa teknik özelliklerin belirtilmesi veya teknik şartnamenin eklenmesi suretiyle Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere fiyat bildirilmesi istenir.

Bu araştırmaların sonucunda idarelerce elde edilen fiyat bilgileri topluca değerlendirilerek, en doğru maliyet tespiti yapılır.

b) İdareler, ihtiyaç duyulan mal ile ilgili daha önceki yıllarda alım yapmış iseler; geriye dönük varsa son beş yılın, yoksa alımı yapılan yılların fiyatlarını tablo haline getirir. Türk Lirası bazında yapılmış olan alımlarda geçmiş yılların fiyatları, Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan TEFE baz alınarak güncellenir ve aritmetik veya ağırlıklı ortalaması alınır. Bulunan bu değerler kullanılmak üzere tabloya işlenir. Döviz cinsinden yapılmış olan alımlarda ise geçmiş yılların fiyatlarının aritmetik veya ağırlıklı ortalaması esas alınır.

c) (a) ve (b) bentlerinden elde edilen değerler tek tablo haline getirilerek sonuçlar değerlendirilir ve her mal için en doğru maliyet yaklaşık olarak tahmin edilir. Yaklaşık maliyet katma değer vergisi dikkate alınmaksızın hesaplanır ve onay belgesine ekli hesap cetvelinde belirtilerek gizliliği korunur.

d) Yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yöntemlere ek olarak; idarelerin oluşturacakları uzman kişilerce, ihtiyaç duyulan malların üretim metot ve tekniklerinin, ürün yelpazesindeki değişimlerin, mevcut malı ikame edecek malların günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda piyasa araştırmasının yanı sıra internet başta olmak üzere tüm iletişim araçları kullanılarak fiyatlar tespit edilir ve sürekli güncellemesi yapılır. Elde edilecek fiyatlar tüketim ve maliyetlerdeki artış ve azalışın tespitinde de idarelere ışık tutar ve gelecek yıllara ilişkin fiyat ve pazar bilgisine sahip olurlar.

e) Tedarik edilmesi istenilen malın özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi veya ilk defa alımı veya üretimi yapılacak bir mal olması ya da idarenin kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam ettiği personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, en üst ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla yaklaşık maliyet tespiti 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre danışmanlık hizmet sunucularına ihale edilmek suretiyle de yaptırılabilir.

Buradan elde edilecek sonuç danışmanlık hizmetini yerine getirenlerce gizlilik içerisinde idarelere bildirilir.

Tespit edilen yaklaşık maliyetin belirlendiği tarihten ihalenin ilk ilan tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak, idarelerce gerek duyulduğunda bu maliyetler Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan aylık TEFE oranları üzerinden güncellenir.

Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet

Madde 9 — a) Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet

Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

b) Götürü bedel üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet

Götürü bedel üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde yer alan işçilik, malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen bedellerin toplamı alınarak yaklaşık maliyet hesaplanır.

c) Personel istihdam edilerek yapılacak hizmet alımlarına ilişkin ihalelerde yaklaşık maliyet

1) Vasıfsız personel istihdam edilecek işlerde; çalıştırılacak personel sayısı ve saatleri dikkate alınarak, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan asgari ücretin brüt tutarı (işveren payına ilişkin ödemeler de dahil olmak üzere) esas alınarak hesaplama yapılır.

2) Vasıflı personel istihdam edilecek işlerde; yaptırılacak işte görev alacak personel için, işin niteliğine göre belirlenen ücretlerin brüt tutarı (işveren payına ilişkin ödemeler de dahil olmak üzere) esas alınarak hesaplama yapılır.

d) Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar

Yaklaşık maliyetin tespitinde;

1) Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

2) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

3) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

4) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (1), (2) ve (3) nolu alt bentlere göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

esas alınır.

İdareler yaklaşık maliyet hesabında (d) bendinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

e) Fiyat tespitinde uyulması gereken hususlar

1) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu, iş kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar katma değer vergisi hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan fiyat bildirim ve proforma faturalar dikkate alınmaz.

2) İhale edilecek hizmete ilişkin olarak farklı tarihlerde iş kalemi veya iş grubu için alınan fiyatlar, fiyatın alındığı ay dikkate alınmak suretiyle, yaklaşık maliyetin belirlendiği tarih itibariyle Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan, her bir iş kalemi veya iş grubuna ait aylık TEFE üzerinden güncelleştirilir.

3) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi ayrıca belirtilir.

4) Yaklaşık maliyet hesabı yapılırken, fiyat farkı ödenip ödenmeyeceği dikkate alınarak; fiyat farkı ödenecek işlerde, yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarihteki fiyatların; fiyat farkı ödenmeyecek işlerde ise yaptırılacak hizmetin süresi de dikkate alınarak tespit edilmiş fiyatların esas alınması gerekir.

f) Yaklaşık maliyetin hesaplanması

Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli iş kalemlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan her iş grubuna ait tutarların toplanması ile bulunan genel toplam tutar, katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 25 oranında kar ve genel gider karşılığı eklenmek suretiyle, yaklaşık maliyet tespit edilir. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur.

g) İdarenin malzeme vermesi durumunda yaklaşık maliyet hesabı

İhale edilecek hizmet alımlarında malzeme ve ekipmanın idarece karşılanması durumunda; verilen malzeme ve ekipmanın fiyatları dahil edilmeden, işçilik veya diğer giderler esas alınarak yaklaşık maliyet belirlenir ve yaklaşık maliyet hesap cetveline idarece verilecek malzeme listesi de eklenir.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Dokümanları ve İhale İlanı

İhale Dokümanı

Madde 10 — İdare tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; İsteklilere talimatları da içeren İdari Şartnameler ile Sözleşme tasarısı, işin varsa projesini de kapsayan Teknik Şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

a) İdari Şartnameler : İhale konusu mal ve hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. İhale konusu mal ve hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

İhale konusu malın/hizmetin tek kaynaktan ve/veya uluslararası kabul gören, parça numarası, üretici firma kodu ve/veya prospektüsü vb. yolu ile alınabileceğini, usulüne göre belirlenmesi halinde, bu durum gerekçeleri ile birlikte ihale onay belgesinde belirtilmesi koşuluyla teknik şartname hazırlanmaksızın tedarik yapılabilir.

Ayrıca; İdare standardizasyon nedeniyle, ekonomik olduğu tespit edilen durumlarda, teknik zorunluluklar nedeniyle birden fazla ürünü içine alan bir kalite bandı oluşturmak amacıyla ve ayrıca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerinin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka, model veya patent belirtilebilir.

b) İdari şartnamede yer alması zorunlu hususlar şunlardır :

1) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

2) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

3) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

4) İsteklilere talimatlar,

5) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

6) Tekliflerin geçerlilik süresi,

7) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, isteklinin karşı koşullarının kabul edilip edilmeyeceği,

8) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı,

9) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar,

10) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar,

11) Teklif ve sözleşme türü,

12) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,

13) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,

14) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,

15) İhale konusu işin başlama tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar,

16) Ödeme yeri ve şartlarıyla sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

17) Mücbir sebepler, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artış oranları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

18) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

19) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

20) Anlaşmazlıkların çözümü,

21) Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığı,

İç ve dış piyasalardan temin edilecek teknik nitelikli malzemeler için ihtiyaç veya talep sahibi birimler tarafından hazırlanacak teknik şartnameler aşağıda belirtilen bilgilerden uygun olanları ve gereken diğer bilgileri ihtiva eder :

1) Malın cinsi, evsafı, kalitesi, miktarı,

2) Fiziksel özellikleri,

3) Varsa kimyasal özellikleri (baz değer, cezalı kabul ve red sınırları gibi),

4) Varsa metalurjik özellikleri,

5) Teknik özellikleri, varsa teknik resimleri,

6) Varsa seri ve katalog numaraları, Türk Standardı (TSE), uluslararası ölçü ve işaretleri,

7) Nakliyede dikkat edilecek hususlar,

8) Tehlikeli malzeme ise sınıfı,

9) Varsa ambalaj şekli,

10) Malın muayene ve usulleri,

Teknik şartnameler hazırlanırken gerçek ihtiyaca cevap verecek spesifikasyon tanımlarının yapılması esastır.

Satınalma birimleri satın alınacak malzemelerle ilgili teklif isteme mektuplarına teknik ve ticari şartları da kapsayacak şekilde gerekli şartnameleri ekleyerek usullerine göre ihale dosyasını hazırlar ve ihaleye çıkar.

Yeterliliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler

Madde 11 — İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleriyle, mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirmesi amacıyla her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğurmayacak şekilde idarece belirlenecektir.

İhale İlanı ve Kuralları

Madde 12 — İhale konusu alımlar işin özelliğine göre; bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıdaki şekillerden biri veya birkaçı ile ilan edilmek suretiyle duyurulur. İlanların, ihale gününden asgari 15 gün önce yayınlanması gerekir.

a) Resmî Gazete’de ve/veya özel gazete ile ilan vermek,

b) İhale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara yazı ile duyurmak.

İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 13 — İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur :

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

d) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

e) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

f) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

g) Teklif edilen bedelin en az % 3’ünden az olmamak üzere isteklice belirlenecek oranda geçici teminat verileceği,

h) Tekliflerin geçerlilik süresi.

İhale Dokümanının Görülmesi ve Satın Alınması

Madde 14 — İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar ve istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin bu dokümanların idarece onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur. Doküman bedellerinin, hazırlanma maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle idarece satılması zorunlu olup, bu dokümanların satış hakkı yalnız idareye aittir. İdare, dokümanların satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelini bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.

Şartname bedelini yatırmış olması isteklinin işin konusu ile ilgili tam bilgileri edindiğini ifade eder.

İhale Gününden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 15 — İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale gününden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Dışı Bırakılma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar

İhale Dışı Bırakılma

Madde 16 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

j) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

istekliler ihale dışı bırakılır.

Ayrıca, birinci fıkranın (c) bendindeki "Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu"nun değerlendirilmesinde, isteklinin;

a) İlgili sigorta müdürlüklerine tasdik ettirilen aylık prim bordroları ile dört aylık dönem bordrolarına göre sigorta prim ödemeleri takip eden ayın sonuna kadar yapılmamış ise kesinleşmiş prim borcu olduğu,

b) Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

c) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

d) Prim borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş prim borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

İkinci fıkranın (d) bendindeki "Türkiye’de kesinleşmiş vergi borcu"nun değerlendirilmesinde ise, isteklinin;

a) Beyan üzerine alınan veya makdu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,

b) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

e) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için vergi idaresince yapılan her türlü işleme karşı vergi yargısında dava açılması halinde açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,

kabul edilecektir.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 17 — Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen yabancı ülkelerin isteklileri.

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Ayrıca;

a) Sermaye paylarına bakılmaksızın ihaleyi yapan idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler,

b) İhaleyi yapan idarenin bünyesinde bulunan veya ihaleyi yapan idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar,

c) Sermaye paylarına bakılmaksızın 2 nolu bentte belirtilen kuruluşların kurmuş oldukları veya ortak oldukları şirketler,

bu idarelerin yapacakları ihalelere katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri, Teklifler, Hazırlanması ve Sunulması

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 18 — Mal ve hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü.

Açık İhale Usulü

Madde 19 — Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 20 — Alınacak mal ve hizmetin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal ve hizmet alımlarına ait ihaleler, teklif verebilecek nitelikte adayları seçmek üzere ön yeterlik değerlendirmesi yapılması suretiyle belli istekliler arasında yapılabilir.

İhaleye davet edilecek aday sayısının 5’ten az olması veya teklif veren istekli sayısının 3’ten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının 3’ten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle ön yeterliliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılır.

Pazarlık Usulü

Madde 21 — Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir :

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda yeterli teklif çıkmaması,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

d) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

Bu usulde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu usule göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

Bu madde kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi (derhal teslim) ve bunun idarece uygun bulunması halinde, kesin teminat alınması zorunlu değildir.

İhale Usullerine Tabi Olmayan İşler

Madde 22 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın teminat alma zorunluluğu olmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir :

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri 3 (üç) yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

d) Satın alınacak mal ve hizmetin tahmini değeri Genel Müdürün harcama yetkisinin % 5’inden (yüzde beşinden) az olan ihtiyaçları,

e) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanması.

İdarenin bütün mal ve hizmet ihtiyaçlarını rekabet ortamı içerisinde, en elverişli şartlarla temin etmesi temel esastır. Ancak zorunlu hallerde Kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmetler bu kuruluşlarla fiyat ve diğer şartlarda anlaşmalar yapılarak temin edilebilir.

(a), (b) ve (c) bentlerine göre, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanımak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(d) bendinin uygulanması halinde, ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir. İhale yetkilisince görevlendirilecek kişilere verilen yetki limiti dahilindeki alımlar çarşı pazarlığı usulü ile, bu limitin üzerindeki alımlar ise en az üç istekliden elden veya yazı ile teklif istemek suretiyle gerçekleştirilir. Temin edilen teklifler bir tutanağa bağlanarak ihale yetkilisi tarafından onaylanır. (e) bendinin uygulanması halinde de, piyasada fiyat araştırması yapılması zorunludur.

Tekliflerin Dili, Türü ve Geçerli Para Birimi

Madde 23 — a) Teklifin Dili : Teklifleri oluşturan belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olmalıdır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

b) Teklif Türü : Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri işin teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif alınır. Ancak şartlara göre götürü bedel teklif alınabilir.

c) Tekliflerde Geçerli Para birimi : Tekliflerin Türk Lirası olarak verilmesi zorunludur. Ancak, ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle başka para birimi cinsinden teklif alınabilir. İhaleye katılan firma söz konusu malzemeyi yurtdışından getirmesi durumunda başka para cinsinden teklif verebilir.

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 24 — Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir veya kaşelenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; idareler, belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Ancak bu belgelerden; ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini gösteren iş deneyim belgeleri, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgelerin asıllarının idareye verilmesi zorunludur.

İdareye verilen belgelerin asılları, idarece okunaklı fotokopilerine "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek bir şerh düşüldükten sonra, isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Noter onaylı belgelerden, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, "apostille" kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin, isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak verilmesi gerekir.

İdareler yurt dışında faaliyet gösteren isteklilerin durumu ile ilgili olarak ticaret siciline tescil edildiği yerin Meslek Odası ile ticaret sicil kaydı (istekli şirket ise kuruluşu ve ortakları) hakkında yazışma yapabilir ve isteklinin güvenirliğinin tespiti için bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlara yurtdışında araştırma yaptırabilirler.

Yabancı para ihtiva eden belgeler, ihalenin ilk ilan tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek değerlendirilir.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 25 — Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabilir.

Geçerlilik süresi şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Geçici Teminat

Madde 26 — İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 27 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir :

a) Tedavüldeki Türk Parası veya Merkez Bankasınca konvertibilitesi kabul edilen yabancı para,

b) Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların muhasebe birimlerine yatırılması zorunludur.

İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci uygun teklif sahibi isteklinin geçici teminatları muhasebe birimlerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir.

İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci uygun teklifin sahibi istekliye ait teminatlar sözleşme akdini müteakip iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Teminat Mektupları

Madde 28 — Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (otuz) gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektupları süresiz veya otomatik temditli olarak verilir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale Süreci ile İlgili Hükümler

Tekliflerin Alınması ve Açılması

Madde 29 — Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 30 — İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif

Madde 31 — İdarece yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyat esastır. Ancak, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesi mümkün olmayan durumlarda idarece fiyat dışı unsurlar belirtilmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenebilir.

Açık Eksiltme Yapılması

Madde 32 — Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Kapalı zarfların Komisyon huzurunda açılmasından sonra, ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri dikkate alınmaz.

Açık ihale usulü ve/veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf teklif fiyat ve şartlarıyla ihalenin sonuçlandırılamayacağının Satınalma ve İhale Komisyonunca belirlenmesi halinde, açık eksiltmeye gidilir.

Açık Eksiltme; ihale konusu iş için önceden bildirilen veya ilan edilen esaslara ve şartnamesinde yazılı şartlara uygun kimseler arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihalesidir.

Açık eksiltmeye kapalı zarfla geçerli teklif vermiş firmalar arasından en düşük fiyatı veren ilk 3 (üç) firma çağırılır ve en düşük fiyat üzerinden açık eksiltme yapılır. Açık eksiltme yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı imzalayarak mahalli terk eder.

Açık eksiltmelerde, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, eksiltmenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, komisyon kararı ile eksiltme yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

Bu maddenin uygulanıp uygulanmamasında Satınalma ve İhale Komisyonu yetkilidir.

Aşırı Düşük Teklifler

Madde 33 — İhale komisyonu verilen teklifleri bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

Madde 34 — İhale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini de bütün isteklilere bildirir.

İhalenin Karara Bağlanması, Onaylanması ve Sözleşmenin İmzalanması

Madde 35 — Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.

İhale yetkilisi karar tarihini izleyen en geç 20 (yirmi) gün içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

İhale üzerinde kalan isteklinin, anılan maddeye göre yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisi ihale kararını onaylamaz ve ihale iptal edilir.

Kesinleşen ihale kararlarına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş ihale konusu işe ait idari şartname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet

Madde 36 — İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 7 (yedi) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekliye şartnamesinde belirtilen süre zarfında kesin teminatın verilerek sözleşmenin akdedilmesi gerektiği iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle veya imza karşılığı tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

Tebligatın isteklilere imza karşılığı yapılması veya iadeli taahhütlü kartının idareye ulaşması durumunda 7 (yedi) günlük süre beklenilmez, tebligatın gerçekleştiği kabul edilir.

Kesin Teminat

Madde 37 — Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 6 oranında kesin teminat alınır.

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin ve İdarenin Görev ve Sorumluluğu

Madde 38 — İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak veya siparişi kabul etmek zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

İdarenin sözleşmeyi yapmaması veya sipariş vermemesi halinde, istekli taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat iade edilir. İstekli başkaca hiçbir masraf ve sebeple zarar ve ziyan iddiasında bulunamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşme Süreci ile İlgili İşlemler

Sözleşmeler ve Sipariş Mektupları

Madde 39 — Yapılan bütün ihaleler aşağıda belirtilen hususları ayrıntılı bir şekilde kapsayan bir sözleşmeye bağlanır.

Sözleşmeler; ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak (yüklenicinin ortak girişim olması halinde sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.) veya İdarece, yükleniciye sipariş mektubu yazılması ve teyit alma şeklinde akdedilir. İdare, bu iki şekilden birini seçmekte serbesttir. İdarenin noter marifetiyle sözleşme yapılmasını seçmesi halinde bu hususun ihale dokümanında belirtilmesi zorunluluktur.

Yüklenicinin kesin teminatı vermesinden sonra süresi içinde sözleşmeyi imzalamaması veya taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde ihtara, protesto çekmeye, hüküm veya yüklenicinin rızasını almaya ve sair kanuni merasimin yapılmasına lüzum kalmaksızın kesin teminatı idare lehine gelir kaydedilir ve akdedilmiş ise sözleşme feshedilir.

Sözleşmede Yer Alması Gereken Hususlar

Madde 40 — Sözleşmede yer alması gereken hususlar şunlardır:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı ve süresi,

b) İdarenin adı ve adresi,

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

d) Sözleşmenin bedeli, türü ve işin süresi,

e) Ödeme yeri ve şartları,

f) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

g) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

h) Gecikme halinde alınacak cezalar,

i) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

j) Anlaşmazlıkların çözümü,

k) Genel Müdürlükçe yapılacak ihale ile ilgili tesbit edilen ve sözleşmenin yürütümü sırasında gerekli olabilecek diğer hususlar.

Mal alımlarında; malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi

Madde 41 — a) Fiyat farkı verilebilmesi:

Şartnamesinde belirtilmek koşuluyla, sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesi öngörülen durumlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 31/12/2002 tarihli ve 24980 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararnameleri çerçevesinde işlem yapılır. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının en az % 6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakkedişlerden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.

b) Sözleşmede belirtilen işin artışı:

Mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

1) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

2) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Mevcut Sözleşmenin Temdidi

Madde 42 — Mal ve hizmet alımlarına ilişkin mevcut sözleşmede temdide imkan tanıyan bir madde bulunuyor ise, yine sözleşmeye taraf olanlardan birinin sözleşmede belirtilen süre içinde yazılı olarak talepte bulunması ve diğer tarafın da bu talebi, kendi usullerine uygun olarak kabul etmesi şartı ile tekrar ihaleye çıkılmadan sözleşmedeki temdit maddesinde yer alan şartlar, İdarenin menfaati göz önünde bulundurularak yetki limitleri doğrultusunda, sözleşmenin bitim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl veya sözleşmede yazılı süre kadar sözleşme uzatılabilir. (Bu yetki işin tutarı ne olursa olsun Genel Müdür Yardımcısının altındaki kademeler için kullanılamaz.)

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda belirli bir işe ait sözleşme için yapılan temditler sayısı arka arkaya 2 (İki) yi geçemez.

Harcama Yetki Limitleri

Madde 43 — Satınalma ve ihale işlerinde her türlü mal ve hizmet alımlarına ait Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının harcama yetki limitleri Yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim kurulunca belirlenen bu harcama yetki limitlerine göre de diğer kademelerin harcama yetki limitleri İdarece belirlenir.

İhale Yasağı Listesine Alınma

Madde 44 — Satınalma ve ihale işlerinde mücbir sebep ve/veya İdarece kabul edilebilecek geçerli bir nedeni olmaksızın;

a) Şartname ve sözleşmelerde belirtilen süre içinde ihale veya siparişle ilgili yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yükümlülüğünü geç yerine getirmeyi alışkanlık haline getiren,

b) Piyasa fiyat hareketlerinden kendi lehine faydalanmak amacıyla sipariş hükümlerini yerine getirmekten kaçınan veya bu amaçla yükümlülüğünü geciktiren,

c) İhale ve satınalma işlerine hile ve fesat karıştıran veya karıştırmaya çalışan,

d) Kati kabulü yapılan işlerden sonra dahi hukuki ihtilafa düşülen ve mahkeme sonucu İdare lehine olan,

e) Başka bir kamu Kurum veya kuruluşuna karşı benzer konulardaki yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı ihaleye katılmaktan yasaklı olan firmalar Yönetim kurulu kararıyla teklif edilen süre kadar ihale yasağı listesine alınır.

Müteahhit veya firmalar ihale yasağı listesine alınırken yapılan olumsuz davranışın özelliğine göre haklarında alınan kararın ne kadar süreyle (1 yılı geçmemek kaydıyla) yürürlükte kalacağı da kararda açıkça belirtilir.

İhale yasağı listesine alınış hususu ilgili birimce firmaya duyurulur.

Ayrıca, Resmî Gazete’ye ve Kamu İhale Kurumuna ilanen duyurulmak üzere yazı ekinde gönderilir.

Mücbir sebepler

Madde 45 — Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri

Madde 46 — Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, idarelerce kurulacak ikisi konunun uzmanı en az 3 (üç) kişilik muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.

Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, ilgili İdare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.

Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi

Madde 47 — Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat veya varsa ek kesin teminatların, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, yükleniciye iade edilir.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir; varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

İşin konusunun yurt içi veya yurt dışı piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 48 — Satınalma ve ihale konuları ile ilgili olup ta bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış olan işler, ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 49 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 12/1/2004

 

Karar No

: 2004/2

 

İşyeri

: Ce-Ha Büro Mobilyaları. Ltd. Şti.

   

Organize Sanayi Bölgesi 24. Cd. No: 8 KAYSERİ

 

B.M. Dosya No

: 36849.38

 

Tespiti İsteyen

: Çelik-İş

İnceleme : Ce-Ha Büro Mobilyaları Ltd. Şti.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet konusunun, her türlü dayanıklı, dayanıksız, mekanik, elektrikli veya elektronik mutfak ve büro araçlarının ve benzeri ürünlerde bulunan sarf malzemelerinin yedek parçalarının üretimi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatının yapılması olarak belirtildiği, işyerinde metal ağırlıklı olmak üzere soyunma dolabı, dosya dolabı, kartoteks dolabı, ayakkabılık dolabı, sandalye, masa, kask dolapları üretimi yapıldığı, işyerinin üretim akım şemasının saç kesimi, delme, kesme, bükme, puntolama, kaynak zımpara, boya, montaj, ambalaj şeklinde olduğu, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

KARAR : Ce-Ha Büro Mobilyaları Ltd. Şti.'nde işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 12/1/2004

 

Karar No

: 2004/3

 

İşyeri

: Şanlıurfa Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı

   

Akçakale Yolu Üzeri Eyubiye Kampüsü İçi ŞANLIURFA

 

B.M. Dosya No

: 7330.63

 

Tespiti İsteyen

: Öz Tarım-İş Sendikası

İnceleme : Şanlıurfa Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde verilen eğitime temel oluşturması açısından araştırma ve uygulamaya yönelik katkı sağlamak amacıyla hayvansal ve bitkisel üretim yapıldığı, ancak yapılan işin asıl amacının araştırma ve uygulamaya yönelik hayvanların bakımı, inek, koyun ve kümes hayvanları gibi bir kısım hayvanların yetiştirilmesi, temizliği ve bakımı ile söz konusu hayvanlara yem sağlanması için tarladaki ürünlerin ekim ve biçimine yönelik hizmet sunumu olması nedeniyle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 01 sıra numaralı ''Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık" işkolunda yeraldığı tespit edilmiştir.

KARAR: Şanlıurfa Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 01 sıra numaralı "Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

—— • ——

DÜZELTME

16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği”nin; 38 inci maddesinin (c) bendinin (Resmî Gazete Safya: 40) beşinci paragrafının sonuna “yapılır.” ibaresi eklenmiştir.

Düzeltilir.

Sayfa Başı