T.C.
Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920

2 Aralık  2000 CUMARTESİ

Sayı : 24248

 

YASAMA BÖLÜMÜ
 
Kanunlar
4606 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
4607 Uydular Aracılığı ile Mobil Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
4608 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4609 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 47 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
Milletlerarası Andlaşma
2000/1473 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticari İşbirliği Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
 
Bakanlar Kurulu Kararları
2000/1555 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar
2000/1591 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 95/6430 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2000/1644 Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Maliye Bakanlığı Temsilcisi Olarak, Adı Geçen Bakanlık Müsteşarı Ertan Dikmen’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar
 
Yönetmelikler
2000/1433 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Koruyucu Aile Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
— Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 
Tebliğler
— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 237)
— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/26)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
Anayasa Mahkemesi Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E : 1996/49 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4108 Sayılı Yasa ile İlgili), K : 1996/46 Sayılı Kararı

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı Sözleşmesinde

Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4606                                                                            Kabul Tarihi : 28.11.2000

MADDE 1. — 18-20 Mayıs 1999 tarihlerinde Cardiff’te yapılan Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilâtı (EUTELSAT) Taraflar Kurulu 26 ncı toplantısı sonucunda EUTELSAT Sözleşmesi’nde yapılan değişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

1/12/2000

—— • ——

Uydular Aracılığı ile Mobil Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı

Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliklerin

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4607                                                                             Kabul Tarihi : 28.11.2000

MADDE 1. — Uydular Aracılığı ile Mobil Haberleşme Uluslararası Teşkilâtı (INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşması’nda yapılan değişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

1/12/2000

—— • ——

3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 4608                                                                            Kabul Tarihi : 29.11.2000

MADDE 1. — 2.3.1988 Tarihli ve 3414 Sayılı, 775 Sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 3.5.1985 Tarih ve 247 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 16.8.1985 Tarih ve 250 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu Kanunda öngörülen devir işlemleri ile birinci fıkradaki iş ve işlemlerle yeniden başlatılacak işlemler 9.9.2009 tarihine kadar sonuçlandırılır.

MADDE 2. — 3414 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — 9.9.2000 tarihinden önce 775 sayılı Kanun ile 3414 sayılı Kanun hükümlerine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılmış olan iş ve işlemlere adı geçen Bakanlıkça devam edilir.

9.9.2000 tarihinden sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılacak olan iş ve işlemleri yapmaya adı geçen Bakanlık yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 5. — 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde zarar gören Marmara Bölgesindeki illerde tabii afetler nedeni ile sağlıklı, güvenli ve düzenli yeni yerleşim alanları oluşturmak ve konut ihtiyacını karşılamak amacıyla bedeli 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunla teşkil olunan afetler fonundan sağlanarak kamulaştırılmış veya kamulaştırılacak veya afetlere ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlara göre iktisap olunmuş veya olunacak arsa ve arazilerde, arsa ve konut üretimi için gerektiğinde 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/12/2000

—— • ——

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri

Hakkında Kanunun 47 nci Maddesinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4609                                                                             Kabul Tarihi : 29.11.2000

MADDE 1. — 26.4.1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 47 nci maddesinin kenar başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Seçmen kütüğünün saklanması ve ilgililere verilmesi

Seçmen kütükleri; seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi parti merkezlerince yahut yetkilendirilmiş il veya ilçe başkanlarınca, talep edildiğinde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen gideri Maliye veznesine yatırılmak ve makbuzu ibraz edilmek kaydı ile, bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak üzere ilçe seçim kurulu başkanınca, bilgisayar ortamında veya liste düzeyinde imza mukabilinde, istek sahibine verilir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/12/2000

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2000/1473

6 Mart 2000 tarihinde Tahran’da imzalanan ekli “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticari İşbirliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 2/10/2000 tarihli ve ÇEGY-III/4988 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

R. K. YÜCELEN

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

E. MUMCU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı V.

 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticari İşbirliği

Çerçeve Anlaşması

GİRİŞ

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (bundan böyle EİT olarak anılacaktır) üyesi devletler olarak Anlaşmayı imzalayan ülke hükümetleri (bundan böyle Akit Taraflar olarak anılacaktır);

— EİT Şartı olan İzmir Anlaşması’nda belirtilen, EİT’nin amaçları ve hedefleri ile EİT bölgesi için Ekonomik İşbirliği Stratejisinin hükümlerini dikkate alarak,

— 1992 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen Birinci EİT Zirve Toplantısı Tahran Bildirisine, 1993 yılı Temmuz ayında İstanbul’da yapılan İkinci EİT Zirve Toplantısında kabul edilen Ortak Bildiriye ve Deklarasyona, 1995 yılı Mart ayında İslamabad’da yapılan Üçüncü EİT Zirve Toplantısı Ortak Bildirisine ve İslamabad Deklarasyonuna, 1996 ve 1997 yılları Mayıs aylarında sırasıyla gerçekleştirilen Dördüncü EİT Zirve Toplantısı ve Olağanüstü Zirve Toplantıları Aşgabat Deklarasyonlarına ve 1998 yılı Mayıs ayında Almatı’da yapılan Beşinci EİT Zirve Toplantısı Almatı Deklarasyonuna atıfta bulunarak,

— Bölgenin istikrarına ve refahına temel teşkil eden ekonomik büyüme ve gelişmenin tüm üye devletlerde sürdürülmesi için EİT ticari işbirliğinin artırılması arzusuyla,

— EİT bölgesinde ticaretin serbestleştirilmesinin kolaylaştırılmasına atfedilen özel öneme binaen, EİT bölge içi ticaretin artırılmasına yönelik uluslararası alanda kabul görmüş kural ve yöntemlerle uyumlu bir mekanizma oluşturulması yönündeki kararlarını teyid ederek,

— Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) henüz katılmayan üye devletleri gerekli girişimlerde bulunmaya teşvik ederek,

— DTÖ’ye üyelik başvurusu yapma veya katılma aşamalarında olan üye devletlere destek ve yardım sağlanması ve işbirliği önerilmesi gerektiğinin bilincinde olarak,

— Özellikle tarife dışı engellerin EİTiçi ticaret akışına ciddi bir engel oluşturduğunu dikkate alarak,

— Ticaretlerinin serbestleştirilmesinde ve ekonomilerinin dışa daha da açılmasında AkitTarafların, son yıllarda gerçekleştirdikleri tek taraflı önemli çabaları kaydederek,

— Ticaretin tedricen serbestleştirilmesinin gerçekleştirilmesi yönündeki kararlıklarını teyid ederek,

— EİT bölgesinin toplam ticaret hacminde halihazırda çok düşük bir payı olan EİT içi ticaretin artırılmasına duyulan acil ihtiyacı dikkate alarak,

— Ticaretlerinin önemli ölçüde artırılması amacıyla özellikle tarife dışı olmak üzere, engellerin tedricen kaldırılması hususunda kararlı olarak,

Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır:

 

MADDE1: İLKELER

 

1. Akit Taraflar, EİTiçi ticaretin ayırım gözetmeme ve eşit muamele ilkelerine bağlı kalarak yürütülmesini kabul etmektedirler.

2. Akit Taraflar, öncelikle EİT içi ticareti ve müteakiben bölgeler arası ticareti geliştirmek amacıyla, birbiriyle olan ticari işbirliğini ticaretin serbestleştirilmesi yoluyla güçlendirmek için çaba göstereceklerdir.

3. Akit Taraflar, EİT ticari işbirliğinin artırılmasını amaçlayan önlemlerin uygulanması ve girişimlerin yürütülmesinde ortak çıkarlar ilkesine bağlı kalacaklardır.

 

MADDE2: TİCARİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI

 

1. Akit Taraflar, makul bir süre içinde tarife dışı engelleri tedricen kaldırmayı ve tarifeleri zaman içinde indirmeyi öngören EİT Ticaret Anlaşmasına (EİTTA) taraf olmak hususunda mutabık kalmışlardır.

2. Akit Taraflar, ticaretin serbestleştirilmesine katkıda bulunacak diğer işbirliği alanlarını araştıracaklardır.

 

MADDE3: EİTTA’NIN HAZIRLANMASI

 

EİT Bölgesi Tarife ve Tarife Dışı Engeller Yüksek Düzeyli Uzmanlar Grubu (YDUG), kapsamı, amacı ve zamanlaması da dahil olmak üzere EİTTA taslağını hazırlayacaktır. YDUG aynı zamanda Ticaret/Dış Ticaret Bakanlarına dokuzuncu maddede belirtilen görevlerinin ifasında yardımcı olacaktır.

 

MADDE4: DİĞER BÖLGESEL VE ULUSLARARASI

KURULUŞLARLA EİT TİCARİ İŞBİRLİĞİ

 

Akit Taraflar, aralarındaki ticari işbirliğini tamamlayıcı hale getirmek, geliştirmek ve Bölge dışı koşullardaki hızlı değişimlere ve küresel ticaretteki eğilimlere uyum sağlamak ve bölgesel ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenli olarak istişarelerde bulunacaklardır.

 

MADDE 5: TİCARİ BİLGİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

 

Akit Taraflar, dış ticaretlerinin yapısı ve yönü, tarife yapıları, ticarete ilişkin düzenlemeleri ile sigortacılık, bankacılık, ulaştırma, iş teklifleri, ortaklık teklifleri, ihaleler, şirketlere ait ülke ve sektör bazında bilgiler ve diğer hizmetler gibi konularda mümkün mertebe bilgi ve veri toplanması amacıyla bir EİT Ticaret Bilgi Ağı kurulması konusunda anlaşmışlardır. Bu veriler, Akit Tarafların kamu ve özel kuruluşlarının kullanımına açık olacaktır. Akit Tarafların Ulusal Ticari Bilgi Kuruluşları, sözü edilen bilgi ağının kurulmasında işbirliği yapmaları konusunda teşvik edilecektir.

 

MADDE 6: TİCARETİN FİNANSMANI

 

İşbu Anlaşma’da bahsedilen ticari alanlarda sonuç alınmasının kolaylaştırılması amacıyla Akit Taraflar, mevcut EİT Ticaret Anlaşmalarının etkin uygulanmasında ve ticaretin finansmanı, bankacılık ve sigortacılık alanlarında işbirliğinin artırılmasında dayanışma içinde olacaklardır.

 

MADDE 7: ARAŞTIRMA VE EĞİTİMDE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

 

Uluslararası ticaret konusunda eğitim verme imkanlarına ve araştırma kapasitesine sahip olan Akit Taraflar, başta Azerbaycan ve Orta Asya Üye Devletleri (OAÜD) olmak üzere diğer Akit Taraflara eğitim kursları vermeyi, araştırma tercübelerini aktarmayı ve teknik yardım sağlamayı (mevcut uzmanların ve danışmanların hizmet vermesi yoluyla) teklif edeceklerdir.

 

MADDE 8: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TEŞEBBÜSLERİ ARASINDAKİ

TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ

 

Akit Taraflar, EİT içi ticareti teşvik etmek amacıyla, kamu ve özel sektör teşebbüsleri arasındaki temasların ve işbirliğinin geliştirilmesine çaba göstereceklerdir.

 

MADDE 9: BAKANLAR KONFERANSI, GELİŞMELERİN

GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE İZLENMESİ

 

1. Ticaret/Dış Ticaretten Sorumlu Bakanlar Konferansı tüm EİT ticaret bağlantılı Anlaşmaların denetimini, koordinasyonunu ve uygulanmasının takibini yapacaktır. Bakanlar Konferansı, gerektiği takdirde işbu Çerçeve Anlaşması’ndaki ve bu Anlaşmadan doğacak diğer Anlaşmalardaki gelişmeleri gözden geçirmek üzere, bir Yüksek Düzeyli Memurlar Komisyonu görevlendirebilecektir. Bakanlar Konferansı tercihan yılda bir kez toplanacaktır.

2. EİT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Bakanlar Konferansı Toplantılarına gözlemci olarak katılabilecektir.

 

MADDE 10: ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

 

Akit Taraflar arasında işbu Anlaşmanın yorumlanmasından ya da uygulamasından kaynaklanan herhangi bir farklılık taraflar arasında mümkün mertebe dostane yöntemlerle çözülecektir. Gerekli olduğu takdirde, anlaşmazlıklar, Ticaret/Dış Ticaretten Sorumlu Bakanlar Konferansı ya da bu Konferansın atayacağı uygun bir komisyon tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

 

MADDE11: DİĞER DÜZENLEMELER

 

1. İşbu Anlaşma ya da bu Anlaşma’dan kaynaklanan herhangi bir eylem, Akit Tarafların taraf olduğu diğer Anlaşmalardaki hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

2. İşbu Anlaşma’daki hiçbir husus, Akit Tarafların, bu Anlaşmanın hüküm ve amaçlarıyla çatışmayan diğer anlaşmalara taraf olma haklarını engellemeyecektir.

 

MADDE 12: GENEL İSTİSNALAR

 

İşbu Anlaşmadaki hiçbir husus; herhangi bir Akit Tarafın, ulusal güvenliğin korunması, dini değerlerin ve kamu ahlakının korunması, insan, hayvan ve bitki yaşamı ve sağlığının korunması ile sanatsal, tarihi ve arkeolojik değerlerin korunması için harekete geçmeyi ve gerekli görülen tedbirler ile işbu Çerçeve Anlaşması’nın hükümlerine aykırı olmayan diğer önlemleri almayı engellemeyecektir.

 

MADDE 13: DEĞİŞİKLİKLER

 

İşbu Anlaşma, Akit Tarafların uzlaşmasıyla tadil edilebilecektir. Değişiklikler Akit Tarafların kabulüyle yürürlüğe girecektir.

 

MADDE14: YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

 

İşbu Anlaşma, asgari beş EİT üyesinin onay veya tasdik belgelerini EİT Yazmanlığına iletilmesi ile yürürlüğe girecektir.

 

MADDE15: SON HÜKÜM

 

İşbu Anlaşma, her bir Akit Tarafa onaylı bir kopya gönderecek olan EİT Yazmanlığı tarafından muhafaza edilecektir.

İşbu EİT Ticaret İşbirliği Çerçeve Anlaşması aşağıda imzaları olanların huzurlarında imzalanmıştır.

6 Mart 2000 tarihinde, Tahran’da İngilizce dilinde bir orijinal metin olarak yapılmıştır.

 

Afganistan İslam Devleti Hükümeti Adına

.........................

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti adına

.........................

 

(EİT Ticaret Bakanları I. Toplantısı Raporunda

 
 

belirtildiği üzere, 12. maddeye ilişkin çekince ile)

 
 

İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti adına

.........................

 

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti adına

.........................

 

Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti adına

.........................

 

Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti adına

.........................

 

Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti adına

.........................

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına

.........................

 

Türkmenistan Hükümeti adına

.........................

 

Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti adına

.........................

—— • ——

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2000/1555

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre uygulanmakta olan gecikme zammı nispeti ile ilgili ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 23/10/2000 tarihli ve 48095 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Prof. Dr. T. TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. TANTAN

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

Y. YALOVA

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı V.

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

26/10/2000 Tarihli ve 2000/1555 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

 Madde 1 —6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4369 sayılı Kanunla değişik 51 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiye istinaden aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı nispeti her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 5 olarak belirlenmiştir.

Madde 2 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Bakanla rKurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1591

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Kararnamenin eki Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 3/11/2000 tarihli ve 50926 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

7/11/2000 Tarihli ve 2000/1591 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

Madde 1 —12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan parantez içi hüküm, “(Erzurum, Diyarbakır ve Sakarya hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2 —Bu Karar 6/3/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2000/1644

Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak görevlendirilen Erdoğan Öner’in bu görevinden alınarak, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, adı geçen Bakanlık Müsteşarı Ertan Dikmen’in görevlendirilmesi; 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanun’un değişik 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Prof. Dr. T. TOSKAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

H. H. ÖZKAN

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı V.

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

S. TANTAN

R.ÖNAL

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı V.

Millî Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2000/1433

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 10/8/2000 tarihli ve 016512 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. C. ERSÜMER

R.ÖNAL

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Y. YALOVA

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

S. TANTAN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. E. ÖKSÜZ

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

M. C. ERSÜMER

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli

Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 —6/12/1982 tarihli ve 8/4845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinin (b) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b. Olumlu Sicil ve Kanaat;

Şahsın görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarında hizmeti boyunca emsali arasında temayüz etmiş olması, yılı içinde olumlu sicil alması ve o yıl sicilinde yurt dışı görev yapmasına engel olan herhangi bir olumsuz kayıt ve kanaatin bulunmaması gereklidir. Yurt dışına sürekli olarak atanacak personelin “Personel Nitelik Belgesi” nde (Ek-1) belirtilen hususlar hakkında sicil amirlerinden olumlu kanaat alması, son üç yıllık sicil ve kanaatların müsbet olması gerekir.”

“e. Müteakip Yurt Dışı Görevler;

Yurt dışı sürekli görevde bulunan personelin müteakip yurt dışı sürekli göreve gidebilmesi için bu Yönetmelikte aranan niteliklere sahip olması esastır.”

Madde 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Başbakanlıktan :

 

Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına

Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

 

MADDE 1 — 7/4/1988 tarihli ve 19778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik”in 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 — Durumları, kurumlarının teşkilat kanunları ile yönetmelikleri ve bu Yönetmeliğe uygun olarak çıkarılacak yönetmeliklere uymayanlar veya bu niteliklerini kaybedenler, Devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurtdışında bölücü teşkilatlarla işbirliği yapanlar, daha önce yurtdışında borç bırakanlar veya içki, kumar ve uyuşturucu madde alışkanlıkları bulunanlar yurtdışında görevlendirilemezler.”

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Koruyucu

Aile Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 14/10/1993 tarihli ve 21728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Koruyucu Aile Yönetmeliği”nin 8 inci maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 — Koruyucu ailede bakılan çocukların muayene ve tedavileri için Genel Müdürlükçe hazırlanıp bastırılan fotoğraflı seri numaralı sağlık karneleri kullanılır. Çocuklara verilen sağlık karneleri her yıl il müdürlüklerince vizelenir. Koruyucu ailede bakılan çocuklar hastalıklarında aileleri tarafından hiçbir sevke tabi olmadan doğrudan sağlık karneleri ile devlet hastanesi, sağlık ocağı, hükümet tabipliklerine, ayrıca muayene bedeli ödenmemek üzere koruyucu ailenin çalıştığı kurumun bağlı olduğu sağlık kuruluşu ya da anlaşmalı doktoruna da muayene ve tedaviye götürülür. Bu tür anlaşmalı kuruluşların reçeteleri kuruluşun yetkisili tarafından “Anlaşmalı Doktor veya Kuruluşumuz” şeklinde imzalanıp mühürlenir. Çocukların buralarda yapılamayan tedavileri için muayeneyi yapan sağlık kuruluşları tarafından üniversite ve diğer sağlık kuruluşlarına sevki yapılabilir. Reçete bedelleri ile bakım ve tedavilerine ilişkin giderler ve her türlü protez, ortez ve benzeri sağlık harcamaları çocuğun kayıtlı bulunduğu il müdürlüğünce Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır. Bu konudaki uygulamalar genelge ile düzenlenir.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin, 10/4/1997 tarihli ve 22960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 — Koruyucu aile yanında bakılıp okula giden çocuklara, her yıl bir defaya mahsus olmak üzere Eylül ayında okul masraflarının da karşılanması amacıyla, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre yapılacak ödemeler iki kat olarak uygulanır. Ayrıca, bütün çocuklara, yıllık giyim masraflarının da karşılanması için Şubat ve Ağustos ayları ödemeleri iki kat tutarında yapılır. Koruyucu ailedeki çocuklara Kuruluş bakımındaki çocuklara verilen miktarlar üzerinden harçlık ödenir. Bu çocuklardan; okulu ailenin bulunduğu bölgeden uzak olup da okul servisi ile okullarına gitmek zorunda olan çocuklarla, özürlü çocukların servis ücretleri, bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların kurs süresince kurs bedelleri, Kurumca gönderilen ödenekten ödenir.”

Yürürlük

MADDE 4 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 —18/6/2000 tarihli ve 24083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği eki listede (Ek I) yer alan “TS/143 Mercimek (Kabuklu ve İç) ve TS/4201 Sarı Mercimek (Kara Mercimek İçi)” standartlarının karşılarında yer alan gümrük tarife istatistik pozisyonları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür

—— • ——

Tebliğler

Maliye Bakanlığından :

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Seri No : 237

 

Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değiştirilen 53 üncü maddesinin son fıkrasında "Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülüklerine uymayan ve ziraat odasından, bulunmayan yerlerde Tarım il veya ilçe müdürlüklerinden çiftçi belgesini almayan çiftçiler çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanamazlar. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usuller, ilgili kuruluşların görüşleri de alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Bu fıkra hükmüne göre çiftçilerin avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanabilmeleri için ilgili mevzuatında belirtilen şartların yanı sıra;

— Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin yükümlülüklerine uymaları,

— Çiftçi belgesi almaları,

gerekmektedir.

Bakanlığımıza verilen yetki uyarınca Gelir Vergisi Kanununun yukarıda değinilen fıkrasına ilişkin uygulamanın, ilgili kuruluşların görüşleri de alınarak, aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde yürütülmesi uygun görülmüştür.

1 — Çiftçi Belgesi Alma Zorunluluğu ve Belgenin Düzenlenmesine İlişkin Esaslar

Çiftçilerin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen destek unsurlarından yararlanabilmeleri için çiftçi belgesi almaları zorunludur.

Çiftçi belgesi takvim yılı itibarıyla ve ekte yer alan örneğe uygun olarak çiftçinin üye olduğu ziraat odası tarafından, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde ise tarım il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenecektir.

Çiftçinin birden fazla ziraat odasına üye olması veya birden fazla il ya da ilçenin sınırları dahilinde zirai işletmesinin bulunması halinde, çiftçilik belgesi, çiftçinin ikametgahının bulunduğu yerdeki ziraat odası ya da tarım il veya ilçe müdürlüğünce, şayet ikametgahının bulunduğu yerde zirai işletmesi bulunmuyorsa çiftçinin belirleyeceği ve zirai işletmeleriyle ilgili bilgilerle müracaat edeceği il veya ilçe ziraat odası ya da tarım il veya ilçe müdürlüğünce düzenlenecektir.

Bu durumda; çiftçi belgesini düzenleyecek olan birim, çiftçinin söz konusu müracaatı sırasında zirai işletmelerine ilişkin verdiği bilgileri ilgili ziraat odaları veya tarım il ve ilçe müdürlüklerinden teyit etmek zorundadır.

Ziraat odaları ile tarım il veya ilçe müdürlükleri sadece bulundukları bölgede zirai işletmesi bulunan çiftçiler için çiftçi belgesi düzenleyebileceklerdir. Diğer bölgelerdeki oda ya da müdürlüklerden alınan çiftçi belgeleri geçerli kabul edilmeyecektir.

Diğer taraftan, zirai faaliyet kapsamında değerlendirilmekle birlikte ilgili mevzuatı gereği ziraat odalarına üye olunmasını gerektirmeyen nitelikteki faaliyetlere ilişkin çiftçilik belgesi, tarım il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenecektir.

2 — Belge Düzenine Uymayan Çiftçilere Uygulanacak Yaptırımlar

Çiftçilerin destek unsurlarından yararlanabilmeleri için Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümlerine uymaları gerekmektedir. Bu nedenle Vergi Usul Kanununda yer alan esaslar çerçevesinde;

— Belge alma,

— Belge verme,

— Belge saklama,

— Belge ibraz etme,

yükümlülüklerine uymayan çiftçiler destek unsurlarından yararlandırılmayacaklardır.

Zirai faaliyeti ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununun yukarıda sayılan belge düzenine ilişkin yükümlülüklerine bir takvim yılı içinde iki kez uymadığı tespit edilen ve bu tespitleri kesinleşen çiftçiler izleyen takvim yılı başından itibaren bir yıl süreyle destek unsurlarından yararlandırılamazlar.

Ayrıca sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlendiğinin veya kullanıldığının tespit edilmesi ve bu tespitin kesinleşmesi halinde de bu yaptırım aynı süre ile uygulanır.

3 — Kesinleşen Tespitlerin Vergi Dairelerince Bildirilmesi ve Sorumluluk Uygulaması

Vergi incelemeleri, yaygın ve yoğun vergi denetimleri, yoklamalar veya sair şekillerde Tebliğin ikinci bölümünde sayılan yükümlülükleri yerine getirmediği belirlenen çiftçiler, ilgili vergi daireleri tarafından çiftçinin bağlı olduğu ziraat odasına, ziraat odasının bulunmadığı yerlerde ise ilgili tarım il veya ilçe müdürlüklerine bildirilecektir. Vergi daireleri bu bildirimlerde kesinleşmiş tespitleri esas alacaklar, yargıda ihtilaf konusu yapılan ya da henüz süresi dolmadığı için kesinleşmemiş fiillere ilişkin tespitleri bildirmeyeceklerdir. Ayrıca sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılmasına ilişkin kesinleşmiş tespitlerin bulunması halinde, vergi daireleri söz konusu bildirimlerinde bu hususa da yer vereceklerdir. Çiftçinin zirai faaliyeti dışındaki faaliyetlerine ilişkin tespitler bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bildirimler en geç ertesi yılın Ocak ayı sonuna kadar ilgili oda ya da müdürlükte olacak şekilde yapılacaktır.

İlgili ziraat odaları ya da müdürlükler, çiftçi belgesi düzenlerken vergi dairelerinden gelen bu bilgileri dikkate alacaklar ve yukarıda sayılan fiilleri işledikleri tespit edilen çiftçilere, Tebliğin ikinci bölümünde belirlenen yaptırımın uygulandığı süre zarfında çiftçi belgesi vermeyeceklerdir.

Ayrıca ziraat odaları ile tarım il veya ilçe müdürlükleri düzenledikleri çiftçi belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

Diğer taraftan destek unsurlarını veren ilgili kamu kurum ve kuruluşları da çiftçiyi destek unsurundan yararlandırmadan önce usulüne uygun olarak alınmış çiftçi belgesini aramak zorundadırlar.

Tebliğin ikinci bölümünde belirlenen esaslar çerçevesinde çiftçi belgesi verilmeyecek olanlar adına çiftçi belgesi düzenlenmesi veya çiftçi belgesinde yer alan bilgilerin eksik ya da gerçeğe aykırı olması halinde ilgili ziraat odası veya tarım il ve ilçe müdürlüğündeki ilgililer ile destek unsurlarını ödeyen kamu kurum ve kuruluşlarında çiftçi belgesini arama zorunluluğuna uymayanlar hakkında, Türk Ceza Kanunu ve Vergi Usul Kanununun cezalarla ilgili hükümleri ile destekleme unsurlarıyla ilgili olarak çıkarılan kararname ve uygulama tebliğlerinde yer alan hukuki ve cezai sorumluluk hükümleri uygulanır.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

 

Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No: (2000/26)

 

Madde 1 —18/6/2000 tarihli ve 24083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2000/6) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ eki listede (Ek I) yer alan “TS/143 Mercimek (Kabuklu ve İç) ve TS/4201 Sarı Mercimek (Kara Mercimek İçi)” standartlarının karşılarında yer alan gümrük tarife istatistik pozisyonları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Madde 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

   YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

    Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :