Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Ekim 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24563

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4710 Gelir Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4713 Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4714 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı Maddelerine Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4715 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Re vizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4717 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4718 Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’a, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

2001/3166 İçişleri Bakanlığına Ait Bazı Görevlere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

— Başbakanlık, Devlet, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

Genelge

— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı : 2001/3)

 

Tebliğ

— Standard Yapı Ruhsatı Kullanılmasına İlişkin Tebliğ (No : 81164)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Gelir Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 4710                                                                                           Kabul Tarihi : 11.10.2001

MADDE 1. – 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 59. – 31.12.2004 tarihine kadar, 26.7.2001-31.12.2002 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının; 2001 yılında 50 milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasıyla bulunacak tutar gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan yararlananlar, 80 inci ve geçici 56 ncı maddelerde yer alan istisnalardan ayrıca yararlanamaz.

Ticari işletmelere ait olan bu tür gelirler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

MADDE 2. – 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu Kanunun uygulamasında en yüksek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı iştirakçisi olarak en yüksek Devlet memuru esas alınır.

MADDE 3. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/10/2001

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4713                                                                                                Kabul Tarihi : 17.10.2001

MADDE 1. — 13 Aralık 1999 tarihinde Kopenhag’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi”nin ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/10/2001

—— • ——

14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı Maddelerine Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4714                                                                                                  Kabul Tarihi : 17.10.2001

MADDE 1. — 6 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan “14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı Maddelerine Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu İlgilendiren Ek Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/10/2001

—— • ——

14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye

Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4715                                                                                                Kabul Tarihi : 17.10.2001

MADDE 1. — 6 Ocak 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan “14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/10/2001

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilikler Faaliyetlerinin

Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4717                                                                                                 Kabul Tarihi : 18.10.2001

MADDE 1. — 9.7.1995 tarihinde Taşkent’te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/10/2001

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4718                                                                                                 Kabul Tarihi : 18.10.2001

MADDE 1. — 6 Mayıs 1996 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/10/2001

Sayfa Başı


 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

23 Ekim 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-17278

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ekim 2001 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Ekim 2001

B.01.0.KKB.01-06-181-2001-731

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Ekim 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17278 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ekim 2001 tarihinde Almanya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

23 Ekim 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-17279

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ekim 2001 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan     

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Ekim 2001

B.01.0.KKB.01-06-182-2001-732

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Ekim 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17279 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ekim 2001 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail CEM’in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Atama Kararları

Karar Sayısı : 2001/3166

Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığı’nın 9/10/2001 tarihli ve 18528 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/10/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Devlet Bakanı

DevletBakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

DevletBakanı

Devlet Bakanı

AdaletBakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. A. AKCAN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

18/10/2001 Tarihli ve 2001/3166 Sayılı Kararnamenin Eki

LİSTE

 

 

Adı ve Soyadı

Eski Görevi

Yeni Görevi

 

Şenol ENGİN

İçel Valisi

Merkez Valisi

 

Lütfi YİĞENOĞLU

Muğla Valisi

Merkez Valisi

 

Mustafa YİĞİT

Personel Genel Müdür Yrd.

Ardahan Valisi

 

Akif TIĞ

Merkez Valisi

İçel Valisi

 

Erdal ATA

Rize Valisi

Kocaeli Valisi

 

M. Rasih ÖZBEK

Müsteşar Yardımcısı

Manisa Valisi

 

Hüseyin AKSOY

Mülkiye Başmüfettişi

Muğla Valisi

 

Bülent KARAÇÖL

İstanbul Vali Yrd.

Rize Valisi

—— • ——

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2001/2227

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık  Müşavirliğine Devlet Personel Başkanı Nedim KURTOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

23 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 —— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2228

1 — Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan,

1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Hazine Uzmanı Melek US’un, 657 sayılı Kanun’un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

23 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

 —— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2229

1 — Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan,

1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı M. Uğur ATAER’in, 657 sayılı Kanun’un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

23 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2230

1 — Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan,

1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Sevgi BOZ’un, 657 sayılı Kanun’un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

23 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2231

1 — Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan,

1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Hazine Uzmanı M. Yıldırım AKTUĞAN’ın, 657 sayılı Kanun’un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

23 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Devlet Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2232

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Uz. Dr. Feridun Vasfi ULUSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

23 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2235

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali EROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

23 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 —— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2236

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Mardin İl Müdürlüğüne, Celal ORHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

23 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2237

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Gümüşhane İl Müdürlüğüne, Balıkesir İl Müdürü Bülent SANCAKTAROĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

23 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2238

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadroluTarım Reformu Genel Müdürlüğü Iğdır Bölge Müdürlüğüne, Fikret IŞIKÇI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

23 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. Y. GÖKALP

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 —— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2001/2239

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Karaman İl Turizm Müdürlüğüne, Nevşehir İl Turizm Müdürü Velettin BİRSÖZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

23 Ekim 2001

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Turizm Bakanı

Sayfa Başı


  Genelge

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

 

Sayfa Başı


   Tebliğ

 

Sayfa Başı