4 Aralık 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26720

KANUN

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

             Kanun No. 5714                                                                                            Kabul Tarihi: 21/11/2007

             MADDE 1 – 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işlediği Akademi Kurulu kararıyla sabit olan öğretim elemanlarının, öğretim elemanlığı görevlerine son verilir. Öğretim elemanlığı görevine son verilen personel, Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki başka bir göreve ya da Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışındaki karargâh veya kurumlara atanır."

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/12/2007