29 Mart 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27889

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6214                                                                                                 Kabul Tarihi: 17/3/2011

             MADDE 1 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59 uncu maddesinin kenar başlığı B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.

             MADDE 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde oylanır.

28/3/2011