Dönem : 22           Yasama Yılı : 1

 

              T.B.M.M.    (S. Sayısı : 94)

 

Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/406)

 

                         T.C.

            Başbakanlık                13.1.2003

Kanunlar ve Kararlar

    Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.0.KKG/196-279/295

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi BakanlarKurulunca uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.

                                   Abdullah Gül

                                       Başbakan

LİSTE

Esas No.

Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

 

1/262

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/266

Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/267

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/269

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/270

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/273

Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/274

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki  Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/283

Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/286

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Türkiye’deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında  Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

Esas No.

Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

 

1/290

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/293

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/300

Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silâhlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/308

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/312

Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/319

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/327

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/420

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/446

Köy Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile Aynı Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

 

1/489

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında SosyalGüvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/508

Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı

 

1/511

Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/530

Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/541

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/542

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/555

İzmirGaz ve Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/557

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

 

1/559

Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/560

Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

1/561

Eski Yugoslavya’da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/565

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

Esas No.

Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

 

1/568

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

1/569

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

1/570

Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/571

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

 

1/572

Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

 

1/573

Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/579

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma Örgütü Arasında Uluslararası Çalışma Örgütünün Ankara’daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/591

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/598

Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/600

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

1/605

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/613

Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin OnaylanmasınınUygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/626

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/648

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/649

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/653

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve Saraybosna’da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/654

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/655

Özel Karayolu TaşıtlarınınGeçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/665

TürkiyeCumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/666

Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşkabad’da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/667

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

Esas No.

Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

 

1/671

Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/680

Devlet Memurları Kanunu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/683

Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Duşanbe’de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/687

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/688

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/732

Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/735

Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/746

Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

1/749

Karayolu Taşımcılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/750

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/761

Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/766

Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/771

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/778

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/783

Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

1/785

Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/786

Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/787

Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/788

Yaşam Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/799

Ahvali Şahsiye Cüzdanlarının Tanınmasına ve Güncelleştirilmesine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

Esas No.

Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

 

1/802

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/803

Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı

 

1/804

İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı

 

1/810

Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

1/813

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/815

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/827

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/829

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/830

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/831

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/833

Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/834

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Kyoto ve Minneapolis Tam Yetkili Konferansları Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair KanunTasarısı

 

1/852

Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı

 

1/853

Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/855

Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/867

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-Personel Mayınlardan Arındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/868

Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/871

1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Uluslararası Sözleşme ve Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/872

Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/877

Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşmasının ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/881

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

Esas No.

Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

 

1/890

Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/894

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/909

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Arasında Ticaret Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/910

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticarî, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/911

Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/915

Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/916

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/917

190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

1/918

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/924

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/925

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/926

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/929

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/933

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı

 

1/947

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/954

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

1/957

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/958

Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı

 

1/959

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/962

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

Esas No.

Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

 

1/964

Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/967

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara’da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/969

Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/974

Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/977

Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/982

Eşyanın Geçici İthalatına İlişkin İstanbul Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/983

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Uzayın Araştırma ve Kullanımı Konularında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/984

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/985

Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/989

Marka Kanunu Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/991

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasına Bağlı Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/992

Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/993

Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/994

Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/995

Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/996

Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1006

Gemi Aşçılarının Meslekî Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/1007

İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi Adamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1008

Gemi Adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1013

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1014

Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonunun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

Esas No.

Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarılarının Adı :

 

1/1017

Gemi Adamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbî Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1018

Gemi Adamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/1019

Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/1020

Gemi Adamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1022

Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1023

Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1026

Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/1027

Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1028

Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1029

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1033

Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Nihaî Senet, Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları ve Malî Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı

 

1/1038

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1039

Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

1/1040

Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

 

 

 

 

 

T.C.

 

 

Başbakanlık

24.12.1999

 

Kanunlar ve Kararlar

 

 

Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-1544/6436

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.11.1999 tarihinde kararlaştırılan “Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                   Bülent Ecevit

                                       Başbakan

GEREKÇE

1976 yılından itibaren Türkiye dahil 20 Akdeniz ülkesinin taraf olduğu “Barselona Sözleşmesi”nin 6 ncı eki olarak hazırlanan “Akdeniz’in Tehlikeli Atıkların Taşınımı ve Bertarafı Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesi Protokolü, (İzmir Protokolü) 1 Ekim 1996 tarihinde İzmir’de imzalanmıştır.

Akdeniz bölgesinin özellikle coğrafik yerleşimi ve kıtalararası geçişi sağlaması nedeni ile bu bölgede tehlikeli atıkların taşınımı çok önemli bir konu haline gelmiştir. Bu durumda Akdeniz bölgesinde gelişmekte olan ülkeler atık trafiğinden çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz yönde etkilenmektedirler.

Protokol ile Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin ve Akdeniz’in tehlikeli ve diğer atıklardan kaynaklanan kirlenmeye karşı korunması amacıyla, atıkların üretiminin azaltılması, üretildikleri ülkelerde bertaraflarının sağlanması, üretimlerinin kaçınılmaz olması durumunda yönetimlerinin çevreyle uyumu sağlanması temel alınarak, atıkların transit taşınması, ithalatı ve ihracatı, bölgesel işbirliği, yasal olmayan trafiğe ilişkin önlemler, gelişmekte olan ülkelere yardım, sorumluluk ve tazminat protokolü vb. konularda tedbirler getirilmektedir.

Tehlikeli atıklar ile ilgili ilk global düzenleme olan Basel Sözleşmesini Türkiye 1994 yılında onaylamış olup, Sözleşmenin global düzeyde uygulanmasını sağlamak amacı ile OECD ülkelerinden OECD-dışı ülkelerine atık ihracının durdurulması konusunda destek vermekte ve kararların uygulanması yönünde tedbirler almaktadır. Türkiye dünyadaki atık trafiğinin en aza indirilmesini benimsemekte ve bu konudaki bölgesel çalışmaları desteklemektedir. Basel Sözleşmesi çerçevesinde hazırlanan bu Protokol Sözleşme ile kıyaslandığında daha sıkı tedbirler içermekte ve sözleşmenin bölgesel olarak uygulanmasında katkı sağlamaktadır. Ayrıca Protokol atık ticaretini kontrol etmekte ve gerektiğinde yasaklamak isteyen ülkelere hukukî dayanak olmaktadır.

Bu Protokol ile istisnai durumlar dışında tehlikeli atıkları gelişmekte olan ülkelere ihracatı ve transit geçişi yasaklanmakta ve Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerde de bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile atık ithalatı ve transit geçişi yasaklanmaktadır. Bu atık trafiğine maruz kalan ülkemiz için çok önemli bir karardır. Sınırlarötesi taşınımın mecbur kalındığı istisnai hallerde atık taşınımı bildirim ile mümkün olacaktır.

Protokol kapsamına nükleer atıklar ve üretildiği ülkede kullanımları ve üretimleri yasaklanmış kimyasal maddeler de dahil edilmiştir.Nükleer atıkların taşınmasına ilişkin yürürlükte olan herhangi bir resmî uluslararası sözleşme olmaması nedeni ile nükleer atıkların protokol kapsamına alınması Akdeniz’de kirliliğin önlenmesi bakımından son derece önemlidir.

Protokolün yürürlüğe girmesi ile tehlikeli ve evsel atıkların ithalatının transit geçişinin yasaklanması konusunda ülkemizde yasal dayanak olacaktır.

Radyoaktif atıkların Akdeniz bölgesinde taşınması ve bertarafı kontrol altına alınacaktır.

Protokol onaylandıktan sonra bilimsel veya teknik konularda bölgesel işbirliği başlatılmak üzere bir merkezin İzmir’de kurulması önerilecektir.

Uluslararası atık taşımacılığını büyük ölçüde azaltan bu Protokolün, Basel Sözleşmesinin bölgesel boyutta uygulanmasına katkı sağlaması, Akdeniz ölçeğinde tehlikeli atık trafiği ve bertarafı ile ilgili karşılaştığımız problemlere çözüm getirmesi ve tehlikeli atıkların bertarafı ve geri kazanımı için altyapısı ve teknolojisi olmayan ülkemize atık ithalatını önleyici nitelikte olması nedeniyle onaylanması son derece önem arz etmektedir.

Çevre Komisyonu Raporu

            Türkiye BüyükMilletMeclisi

               Çevre Komisyonu                30.1.2003

Esas No. : 1/406

Karar No. : 6

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye BüyükMilletMeclisi Başkanlığınca 20.1.2003 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 1/406 esas numaralı “Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından KaynaklananKirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının UygunBulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”, Komisyonumuzun, 30.1.2003 tarihli 3 üncü toplantısında, Çevre Bakanı Sayın İmdat Sütlüoğlu ile Dışişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla görüşülmüştür.

Tasarının yasalaşması ile yürürlüğe girecek olan Protokol, tehlikeli ve evsel atıkların ithalatının ve transit geçişinin yasaklanması konusunda ülkemize yasal dayanak olacaktır.

Çevre Bakanı Sayın İmdat Sütlüoğlu ve Bakanlık temsilcisinin, Tasarının gerekçesi hakkında Komisyona bilgi vermesinden sonra, Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçilmiştir. Tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip, maddelere geçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Maddeler teker teker görüşülüp, oybirliği ile kabul edilmiştir. Ardından Tasarının tümü oya sunulmuş ve Tasarı oybirliği ile kabul edilmiştir.

Raporumuz, havalesi gereği esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere YüksekBaşkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkanvekili

Sözcü

Üye

 

Yahya Baş

Zeynep Armağan Uslu

MehmetBoztaş

 

İstanbul

İstanbul

Aydın

 

Üye

Üye

Üye

 

Yüksel Coşkunyürek

Metin Yılmaz

Mehmet Alp

 

Bolu

Bolu

Burdur

 

Üye

Üye

Üye

 

Rasim Çakır

İbrahim Özdoğan

Canan Arıtman

 

Edirne

Erzurum

İzmir

 

Üye

Üye

Üye

 

Ali Rıza Bodur

Hanefi Mahçiçek

Hasan Bilir

 

İzmir

Kahramanmaraş

Karabük

 

Üye

Üye

Üye

 

Halil Tiryaki

Veli Kaya

Muzaffer Baştopçu

 

Kırıkkale

Kilis

Kocaeli

 

Üye

Üye

Üye

 

Salih Gün

Ali Cumhur Yaka

Cahit Can

 

Kocaeli

Muğla

Sinop

 

Üye

 

Üye

 

Cüneyt Karabıyık

 

Nadir Saraç

 

Van

 

Zonguldak

ÇEVRE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

AKDENİZ’DE TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRÖTESİ HAREKETLERİ VE BERTA-RAFINDAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ PROTOKOLÜNÜN

 ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Dışişleri Komisyonu Raporu

            Türkiye BüyükMilletMeclisi

           Dışişleri Komisyonu                14.3.2003

Esas No. : 1/406

Karar No. : 35

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı,Komisyonumuzun
6 Mart 2003 tarihli 5 inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.

Kıtalararası geçişi sağlayan Akdeniz bölgesindeki ülkeler, atık trafiğinden çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz yönde etkilenmektedir.

Protokol ile Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin ve Akdeniz’in, tehlikeli atıklardan kaynaklanan kirlenmeye karşı korunması amacıyla atık üretiminin azaltılması, üretildikleri ülkelerde bertaraf edilmesinin sağlanmasına ilişkin önlemler alınmaktadır.

Kimyasal maddeler, nükleer atıklar ve radyoaktif atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi hususlarında bölgesel işbirliği başlatılmasını öngören Protokol, Komisyonumuzca benimsenmiş ve Tasarı aynen kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Mehmet Dülger

Emin Şirin

Eyyüp Sanay

 

Antalya

İstanbul

Ankara

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Hüseyin Kansu

Mehmet Özyol

Nur Doğan Topaloğlu

 

İstanbul

Adıyaman

Ankara

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Güner

Mustafa Dündar

V. Haşim Oral

 

Bolu

Bursa

Denizli

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Eraslan

Halil Akyüz

Mehmet B. Denizolgun

 

Hatay

İstanbul

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Onur Öymen

Fikret Ünlü

Ufuk Özkan

 

İstanbul

Karaman

Manisa

 

Üye

Üye

Üye

 

Osman Seyfi

Süleyman Gündüz

A. Müfit Yetkin

 

Nevşehir

Sakarya

Şanlıurfa

 

 

Üye

 

 

 

Emin Koç

 

 

 

Yozgat

 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

AKDENİZ’DE TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRÖTESİ HAREKETLERİ VE BER-TARAFINDAN KAYNAKLANAN KİRLİ-LİĞİN ÖNLENMESİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - 1 Ekim 1996 tarihinde imzalanan “Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü”nün Onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

AKDENİZ’DE TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRÖTESİ HAREKETLERİ VE BER-TARAFINDAN KAYNAKLANAN KİRLİ-LİĞİN ÖNLENMESİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

 

Bülent Ecevit

 

 

 

Başbakan

 

 

                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      En. ve Tab. Kay. Bak. ve Başb. Yrd..

 

 

 

 

D. Bahçeli

H. H. Özkan

M.C. Ersümer

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

R. Önal

Prof. Dr. T. Toskay

M. Keçeciler

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

Prof. Dr. Ş. S. Gürel

S. Somuncuoğlu

Y. Yalova

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

M. Yılmaz

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu

R. K. Yücelen

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

H. Gemici

Prof. Dr. Ş. Üşenmez

E. S. Gaydalı

 

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

 

H. Gemici

Prof. Dr. Ş. Üşenmez

M. A. İrtemçelik

 

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

 

Prof. Dr. H. S. Türk

S. Çakmakoğlu

S. Tantan

 

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

 

İ. Cem

S. Oral

M. Bostancıoğlu

 

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

 

K. Aydın

Prof. Dr. E. Öksüz

Prof. Dr. E. Öksüz

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

Prof. Dr. H. Y. Gökalp

Y. Okuyan

A. K. Tanrıkulu

 

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

 

M. İ. Talay

E. Mumcu

Prof. Dr. N. Çağan

 

 

Çevre Bakanı

 

 

 

F. Aytekin

 

 

AKDENİZ’DE TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRÖTESİ

HAREKETLERİ VE BERTARAFINDAN KAYNAKLANAN

KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ PROTOKOLÜ

Halihazır Protokolün Âkit Tarafları,

Barselona’da 16 Şubat 1976 tarihinde kabul edilen ve 10 Haziran 1995 tarihinde değişiklik yapılan Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin Tarafları olarak,

Tehlikeli atıkların sınırötesi hareketi ve bertarafının Akdeniz bölgesinin tümünde çevreyi tehdit edici bir tehlike oluşturduğunun bilincinde olarak,

İnsan sağlığının ve deniz ortamının tehlikeli atıklardan kaynaklanan tehlikelere karşı korunmasında en etkili yolun bu tür atıkların örneğin ikâme ve diğer temiz üretim yöntemleriyle üretiminin azaltılması ve yok edilmesi olduğuna inanarak,

Tehlikeli atıkların sınırötesi hareketi ve diğer Devletlerde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde bertarafının yasaklanmasına ilişkin iradenin arttığını bilerek,

1992 tarihli Çevre ve Kalkınma Rio Deklarasyonu ve özellikle Devletlerin “çevrede ağır hasara yol açan veya insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu tespit edilmiş bulunan tüm faaliyet ve maddelerin başka Devletlere taşınması ve devredilmesini önlemek veya yasaklamak amacıyla işbirliği yapması gerektiğini” bildiren 14 no.lu ilkeyi gözönünde bulundurarak,

Bir Devletten kaynaklanan kirliliğin başka Devletlere aktarılmamasının sağlanması hususunda giderek artan uluslararası bir endişenin varlığının ve bu hedef doğrultusunda tehlikeli atıkların sınırötesi hareketinin tamamen ortadan kaldırılması nihai amacıyla bu tür hareketlerin asgariye indirilmesine gereksinim duyulduğunun bilincinde olarak,

Her Devletin kendi sınırları dahilinde tehlikeli atıkların girişini, transit geçişini veya bertarafını yasaklamaya ilişkin egemenlik hakkının bulunduğunu da bilerek,

1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin ilgili hükümlerini de dikkate alarak,

22 Mart 1989 tarihinde kabul edilmiş bulunan Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketi ve Bertarafının Kontrolüne ilişkin Basel Sözleşmesi ve özellikle bu Sözleşmenin 11 inci Maddesi ile Basel Sözleşmesi Âkit Taraflarının sırasıyla Birinci, İkinci ve Üçüncü Toplantılarında kabul edilen I/22, II/12, III/1 no.lu kararları da gözönünde bulundurarak,

Aralarında Barselona Sözleşmesi Âkit Taraflarının da bulunduğu birçok Devletin tehlikeli atıkların sınırötesi hareketlerini yasaklamak amacıyla örneğin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Afrika, Karaip ve Pasifik Devletler Grubu arasında Lome’de 15 Aralık 1989 tarihinde imzalanan
4. AKP/AET Sözleşmesi ve Afrika Birliği Teşkilâtı himayesinde 30 Ocak 1991 tarihinde kabul edilen Tehlikeli Atıkların Afrika’ya İthalinin Yasaklanması ve Afrika’da Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketlerinin Kontrolu ve Yönetimine ilişkin Bamako Sözleşmesi gibi Basel Sözleşmesine uygun yasal tedbirler aldığının ve uluslararası anlaşmalara girdiğini yine gözönünde bulundurarak,

Akdeniz’e kıyısı olan çeşitli Devletlerin ekonomik ve yasal gelişme seviyelerinin farklılık gösterdiğinin ve böylesine ekonomik ve yasal farklılıklardan faydalanarak gelişmekte olan ülkelerin çevresel ve sosyal durumlarının zararına tehlikeli atıkların taşınmasına izin verilemeyeceğini de bilerek,

Atıkların insan sağlığı ve çevreyi tehdit edici boyutuyla mücadele etmek açısından en etkili yöntemin tehlikeli atık üreten faaliyetlerin transferini azaltmak ve hatta yasaklamak olduğunu unutmayarak,

aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

1. Madde

TANIMLAR

Bu protokol kapsamında:

(a) “Sözleşme” Barselona’da 16 Şubat 1976 tarihinde kabul edilen ve 10 Haziran 1995 tarihinde değişiklik yapılan Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi demektir,

(b) “Taraf” Sözleşmenin 29 ncu Maddesinin 1 inci paragrafı uyarınca işbu Protokole Âkit Taraf demektir:

(c) “Atıklar” bertaraf edilen, bertaraf edilmesi düşünülen veya ulusal hukuk hükümleri uyarınca bertarafı öngörülen maddeler veya nesneler demektir;

(d) “Tehlikeli atıklar” işbu Protokolün 3 üncü Maddesinde belirlenen atıklar anlamını taşır;

(e) “Bertaraf” işbu Protokolün III no.lu Ekinde belirtilen işlemlerden herhangi biri demektir;

(f) “Sınırötesi hareket” tehlikeli atıkların bir Devletin ulusal yargı alanında bulunan bir bölgeden başka bir Devletin ulusal yargı alanında bulunan bir bölgeye götürülmesi veya bölgeden geçirilmesi ya da en az iki Devletin hareketin içinde olduğu durumlarda atıkların herhangi bir Devletin ulusal yargı alanında bulunmayan bir bölgeye götürülmesi veya bölgeden geçirilmesi anlamına gelir;

(g) “Onaylı saha veya tesis” tehlikeli atıkların bertarafı amacıyla, saha veya tesisin bulunduğu Devletin ilgili makamınca bu amaca ilişkin çalışma yetkisi veya izni verilen saha veya tesis anlamını taşır;

(h) “Yetkili makam” uygun gördüğü coğrafi alan içinde tehlikeli atıkların sınırötesi hareketi ile ilgili bildirimlerin ve buna ilişkin herhangi bir bilginin alınması ve böyle bir bildirime yanıt vermek üzere sorumlu olmak üzere bir Tarafça da uygun görülecek bir hükümet kuruluşudur;

(i) “Temiz üretim yöntemleri” işbu Protokolün 5 ve 8 inci Maddeleri uyarınca tehlikeli atık miktarını azaltan veya üretimini kaldıran yöntemler anlamını taşır;

(j) Tehlikeli atıkların “Çevreyle uyumlu yönetimi” tehlikeli atıkların toplanmasının, taşınmasının ve bertarafının (bertaraf alanlarının sonraki bakımı dahil) insan sağlığını ve çevreyi böyle atıkların sonucunda doğabilecek ters etkilere karşı koruyacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak tüm uygulanabilir adımların atılması demektir;

(k) “Bir Devletin ulusal yetki alanı” bir Devletin insan sağlığı veya çevrenin korunmasına ilişkin olarak uluslararası hukuk uyarınca idari ve düzenleyici sorumluluklarını uyguladığı tüm kara, deniz veya hava sahası demektir;

(l) “İhracatçı Devlet” tehlikeli atıkların sınırötesi hareketinin başlatılmasının düşünüldüğü veya başlatıldığı bir Taraf demektir;

(m) “İthalatçı Devlet” tehlikeli atıkların sınırötesi hareketinin o Devlette bertarafı amacıyla veya herhangi bir Devletin ulusal yargı alanına girmeyen biralanda bertaraf edilmesinden önce yükleme amacıyla getirilmesinin düşünüldüğü veya getirildiği bir Taraf demektir;

(n) “Taransit Devlet” ihracatçı veya ithalatçı Devletin dışında tehlikeli atıkların sınırötesi hareketinin üzerinden planlandığı veya yapıldığı herhangi bir Devlettir;

(o) “İhracatçı” İhracatçı Devletin yargı alanında bulunup, tehlikeli atıkların ihracatını düzenleyen herhangi bir kişi demektir;

(p) “İthalatçı” İthalatçı Devletin yargı alanında bulunup, tehlikeli atıkların ithalatını düzenleyen herhangi bir kişi demektir;

(q) “Üretici” yaptığı faaliyet nedeniyle tehlikeli atık üreten bir kişidir, veya bu kişinin bilinmemesi halinde, işbu atıkların sahibi olan ve/veya kontrolü altında bulunduran kişi demektir;

(r) “Bertaraf eden” kendisine tehlikeli atıkların götürüldüğü ve bu atıkları bertaraf etme işlemini yürüten kişi anlamını taşır;

(s) “Yasadışı trafik” tehlikeli atıkların 9 uncu Maddede belirtilen herhangi bir sınıötesi hareketi demektir;

(t) “Kişi” herhangi bir özel veya tüzel kişi demektir;

(u) “Gelişmekte olan ülkeler” İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) üyesi olmayan ülkeler* anlamına gelir;

(v) “Gelişmiş Ülkeler” İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) üyesi olan ülkeler* demektir;

(w) “Teşkilât Sözleşmenin 2 (b) Maddesinde sözü geçen kuruluş anlamını taşır.

2. Madde

PROTOKOL ALANI

Bu Protokolde sözkonusu olan protokol alanı Sözleşmenin 1 inci Maddesinde tanımlanan
alandır.

3. Madde

PROTOKOLÜN KAPSAMI

1. İşbu Protokol aşağıda kayıtlı atıklara ve tehlikeli maddelere uygulanır:

(a) İşbu Protokolün I inci Ekinde yeralan kategorilerden herhangi birine giren atıklar;

(b) Yukarıdaki (a) paragrafı kapsamına girmediği halde, ihracatçı, ithalatçı veya transit devletin iç hukukunda tehlikeli olarak tanımlanan veya kabul edilen atıklar;

(c) İşbu Protokolun II inci Ekinde bulunan özelliklerden herhangi birine sahip olan atıklar;

(d) Yasaklanmış bulunan veya süresi dolan, imalatçı veya ihracatçı ülkede devlet mevzuatı yoluyla insan sağlığı veya çevre nedenleriyle ruhsatı iptal edilen veya reddedilen ya da imalatçı veya ihracatçı ülkede kullanım için gerekli resmi sicilden gönüllü olarak çekilmiş veya silinmiş olan tehlikeli maddeler.

2. Gemilerin normal işletiminden kaynaklanıp, boşaltımları başka bir uluslararası araca konu olan atıklar işbu Protokolün kapsamından hariç tutulmuştur.

3. İhracın, ithalin veya transit geçişin yapılacağı Devletin yetkili makamlarıyla görüşerek sözkonusu atığın sınırötesi hareketinden önce işbu Protokolün kapsamında bulunup bulunmadığını kontrol etmek koşullara bağlı olarak, üretici, ihracatçı veya ithalatçının sorumluluğundadır.

4. Madde

TEHLİKELİ ATIKLARIN ULUSAL TANIMLARI

1. Sözleşmenin her bir Tarafı, taraf olduktan sonra altı ay içinde işbu Protokolün I no.lu Ekinde sıralananlar dışında kendi ulusal mevzuatlarına göre tehlikeli atık olarak kabul edilen veya tanımlanan atıklar ve bu tür atıklara uygulanması gerekli sınırötesi hareket usulleri konularında Teşkilâtı bilgilendireceklerdir.

2. Her bir Taraf işbu Maddenin 1 inci paragrafına uygun olarak sağladığı bilgilerdeki tüm önemli değişikler konusunda Teşkilâta bilgi verecektir.

3. Teşkilât, işbu Maddenin 1 ve 2 no.lu paragrafları çerçevesinde edindiği bilgileri tüm Taraflara sunacaktır.

4. Taraflar, Örgütün işbu Maddenin 3 nolu paragrafı kapsamında kendilerine ilettiği bilgileri kendi ihracatçılarına ulaştırmakla sorumludur.

                                        

* Bu Protokol kapsamında, Monako tüm OECD üyesi Devletler ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır.

5. Madde

GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

1. Taraflar Protokol uygulama alanındaki tehlikeli atıkların sınırötesi hareketi ve bertarafının neden olabileceği kirlenmeyi önlemek, azaltmak ve ortadan kaldırmak için tüm uygun tedbirleri alacaktır.

2. Taraflar tehlikeli atıkların üretimini asgariye indirmek ve mümkün olduğu taktirde ortadan kaldırmak için tüm uygun tedbirleri alacaktır.

3. Taraflar, aynı zamanda Akdeniz’de tehlikeli atıkların sınırötesi hareketini asgariye indirmek ve mümkün olduğu taktirde ortadan kaldırmak için tüm uygun tedbirleri alacaktır. Bu hedefe ulaşmak için, Taraflar münferiden veya topluca tehlikeli atıkların ithalini yasaklama hakkına sahiptirler. Diğer taraflar bu egemen karara saygı duyacak ve tehlikeli atıkların ithalini yasaklamış bulunan Devletlere ihracat yapılmasına izin vermeyecektir.

4. Bu Protokolün 6 ncı Maddesi 4 üncü paragrafında belirtilen hükümlere bağlı olarak tüm Taraflar tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere ihracını ve transit geçişini yasaklamak üzere, kendi ulusal yetki alanlarında uygun tüm yasal, idari ve diğer tedbirleri alacak ve Avrupa Birliği’ne* üye olmayan Taraflar tehlikeli atıkların tüm ithalat ve transitini yasaklayacaklardır.

5. Taraflar yasadışı trafiğin önlenmesi için diğer Birleşmiş Milletler kuruluşları ile ilgili uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliği yapacak, bu amaca ulaşılması için kendi ulusal yasaları uyarınca cezai müeyyide tedbirleri de dahil olmak üzere uygun önlemleri alacaklardır.

6. Madde

SINIRÖTESİ HAREKET VE BİLDİRİM USULLERİ

İstisnai hallerde, aksi yasaklanmadığı taktirde üretildiği ülkede çevreye uygun bir şekilde bertaraf edilemeyen tehlikeli atıkların sınırötesi hareketine aşağıdaki koşullar çerçevesinde izin verilebilir;

1. Akdeniz’de gelişmekte olan ülkelerin özel durumları nedeniyle tehlikeli atıkları çevreyle uyumlu bir şekilde bertaraf edebilecek teknik kapasite ve bertaraf tesislerine sahip olmadıkları gözönünde bulunduruluyorsa;

2. İthalatçı Devletin yetkili makamı tehlikeli atığı çevreyle uyumlu bir şekilde bertaraf edebilecek teknik kapasiteye sahip onaylı bir yer veya tesis temin ediyorsa;

3. Tehlikeli atıkların sınırlarötesi hareketi ancak işbu Protokolun IV no.lu Ekinde belirtildiği üzere ihracatçı Devletin önceden yazılı bildirimde bulunması ve ithalatçı veya transit geçiş yolundaki devlet(ler)in yazılı rızalarını bildirmeleri halinde gerçekleşir. Bu paragraf tehlikeli atıkların bu Maddenin 4 üncü paragrafında belirtilen ülkenin karasularından geçiş şartlarına uygulanmaz.

4. Transit Devletin karasularından yapılacak tehlikeli atıkların sınırötesi taşınımı, sadece ihracatçı Devletin transit Devlete daha önceden bu Protokolün Ek IV’nde belirtildiği şekilde ön bildirimde bulunması halinde gerçekleşebilir. Bildirimin alınmasını müteakip, transit Devlet kendi karasularından geçişle ilgili uluslararası hukukun ve iç hukukunun deniz çevresini koruma amaçlı uluslararası hukuka uygun olarak kabul edilmiş ilgili hükümleri konusundaki tüm yükümlülüklerini ihracatçı Devletin dikkatine getirir. Gerekli durumlarda, Transit Devlet uluslararası hukuka uygun gerekli tedbirleri alabilir. Bu usul, Basel Sözleşmesinde öngörülen sürelere uygun olmalıdır.

5. Sınırötesi harekete dahil olan her Devlet, bu hareketin özellikle Basel Sözleşmesi’nde öngörülen standart ve usuller başta olmak üzere uluslararası güvenlik standartları ve mali garantilere uygun olmasını temin edecektir.

                                                                   

* Bu Protokol kapsamında Monako, Avrupa Birliği’ne Üye Devletler ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır.

 

7. Madde

TEKRAR İTHAL GÖREVİ

Atıkların taşınımı ve bertarafına ilişkin sözleşmelerin gerçekleştirilmesinin imkansız oluşu nedeniyle sınırötesi hareket tamamlanamadığı taktirde ihracatçı Devlet tehlikeli atıkları tekrar ithal edecektir. Bu amaçla herhangi bir transit Devlet, ihracatçı Devlet tarafından uygun şekilde bilgilendirilmesini müteakip bu atıkların ihracatçı Devlete geri dönüşüne itiraz etmeyecek, güçleştirmeyecek veya engellemeyecektir.

8. Madde

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

1. Sözleşmenin 13 üncü Maddesiyle uyumlu olarak, Taraflar tehlikeli atıklardan kaynaklanan kirliliğe ilişkin bilimsel ve teknolojik konularda mümkün olduğu kadar işbirliği yapacak, özellikle de temiz üretim yöntemleri yoluyla tehlikeli atıkların üretiminin yeni yöntemlerin uygulanması ve geliştirilmesi yoluyla azaltılması ve ortadan kaldırılmasına çalışacaklardır.

2. Bu amaçla, Taraflar Teşkilâta Protokol alanı dahilinde ürettikleri ve transfer ettikleri tehlikeli atıklarla ilgili yıllık raporlar sunarak, Teşkilâtın tehlikeli atık denetimi yapabilmesini sağlayacaktır.

3. Taraflar tehlikeli atıkların ve bunların sınırötesi hareketi ve bertarafından kaynaklanan kirlilik sorunlarının önlenmesini temel alan tedbirli yaklaşımın uygulanması amacıyla uygun önlemlerin alınmasında işbirliği yapacaklardır. Bu doğrultuda, Taraflar üretim süreçlerinde temiz üretim yöntemlerinin uygulanmasını temin edecektir.

9. Madde

YASADIŞI TRAFİK

1. Bu Protokol kapsamında, işbu Protokole veya uluslararası hukukun genel ilkelerine aykırı düşen tehlikeli atıkların herhangi bir sınırötesi hareketi yasadışı trafik olarak adlandırılacaktır.

2. Her bir Taraf, bu tür yasadışı faaliyetlerde bulunan kişilere cezai müeyyide uygulanması da dahil olmak üzere yasadışı trafiği önlemek ve cezalandırmak için gereken uygun ulusal mevzuatı yürürlüğe koyacaktır.

3. Yasadışı trafiğin üretici veya ihracatçı tarafından gerçekleştirilmesi halinde, ihracatçı Devlet, yasadışı trafiği fark ettikten sonraki 30 gün içinde sözkonusu atıkların ihracatçı veya üretici, veya gerekirse bizzat kendisi tarafından, geri alınmasını ve ihlâl eden(ler) hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını temin edecektir.

4. İthalâtçı veya bertarafçı tarafından yasadışı trafik gerçekleştirildiği takdirde, ithalâtçı Devlet, yasadışı trafiği öğrendikten sonraki 30 gün içinde atıkların ithalâtçı tarafından çevreyle uyumlu yöntemlerle bertarafını temin edecek; bu mümkün olmadığı takdirde, ihracatçı Devlet sözkonusu atıkların ihracatçı, üretici veya gerekirse kendisi tarafından ihracatçı Devlete geri alınmasını temin edecektir. İthalatçı veya ihracatçı Devletlerin yetkili makamları ihlalciler hakkında işbu Protokol uyarınca gerekli yasal işlemin yapılmasını temin edecektir.

5. Yasadışı trafiğin sorumluluğunun ihracatçı veya üreticiye ya da ithalâtçı veya bertarafçıya yüklenemediği durumlarda, ilgili Taraflar veya diğer Taraflar uygun olduğu şekilde, işbirliği yoluyla sözkonusu atıkların mümkün olan en kısa sürede ihracatçı Devlet veya ithalâtçı Devlet ya da başka bir yerde gerektiği gibi çevreyle uyumlu bir şekilde mümkün olan en kısa sürede bertaraf edilmesini sağlayacaktır.

6. Taraflar yasadışı trafik konusundaki tüm bilgileri mümkün olan en kısa sürede Teşkilâta ulaştıracak, Teşkilât da tüm Âkit Taraflara bu bilgiyi dağıtacaktır.

7. Taraflar yasadışı trafiğin vuku bulmamasını sağlamak amacıyla işbirliği yapacaktır. İstendiği takdirde, Teşkilât yasadışı trafik vakalarının tanımlanmasında Taraflara yardımcı olacak ve yasadışı trafik konusunda edindiği bilgileri ilgili tüm Taraflara derhal iletecektir.

8. Tehlikeli atıkların yasadışı trafiğinin etkin bir biçimde önlenmesi ve izlenmesi amacıyla Teşkilât, Basel Sözleşmesi Sekreteryasıyla gereken tüm koordinasyonu üstlenecektir. Bu koordinasyon özellikle aşağıdaki konularda olacaktır:

(a) Akdeniz’de belirlenen veya iddia edilen yasadışı trafik hakkında bilgi alışverişinde bulunma ve bu tür vakaların çözümlenmesi için çalışmaların koordinasyonu;

(b) Tehlikeli atıkların yasadışı trafiğini önleme ve cezalandırma amacına yönelik olarak Akdeniz Devletlerinde ulusal mevzuatın ve uygun altyapının oluşturulması dahil olmak üzere kapasite geliştirilmesi alanında yardım sağlanması;

(c) Akdeniz’de tehlikeli atıkların yasadışı trafiğini önleyecek ve izleyecek bir mekanizmanın kurulması.

10. Madde

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YARDIM

Taraflar doğrudan veya yetkili ya da diğer uluslararası teşkilâtlar aracılığıyla veya ikili olarak, gelişmekte olan ülkelerin bu Protokolü uygulaması için mali ve teknik yardım programlarının oluşturulması ve uygulanması amacıyla işbirliği yapacaklardır.

11. Madde

BİLGİ AKTARIMI

Taraflar Teşkilât aracılığıyla birbirlerine alınan önlemler, edinilen sonuçlar ve böyle bir durum oluştuğu takdirde işbu Protokolün uygulanmasında karşılaşılan güçlükler konusunda bilgi aktaracaktır. Bu tür bilgilerin toplanması ve iletilmesine ilişkin usuller Tarafların toplantılarında kararlaştırılacaktır.

12. Madde

HALKIN BİLGENDİRİLMESİ VE KATILIMININ  SAĞLANMASI

1. İşbu Protokolün 6 ıncı Maddesi kapsamında tehlikeli atıkların sınırötesi hareketine istisnai olarak izin verilen hallerde, Taraflar kendilerince uygun görülen kanallar aracılığıyla halka yeterli bilginin ulaştırılmasını temin edecektir.

2. İşbu Protokolün hükümleri uyarınca ve mümkün ve uygun görülen zamanlarda, ihracatçı Devlet ve ithalatçı Devlet, halkın görüş ve endişelerini açıklaması amacıyla ilgili işlemlere halkın katılabilmesi yönünde fırsat sağlayacaktır.

13. Madde

DOĞRULAMA

1. Bir başka Tarafın işbu Protokol kapsamındaki yükümlülüklerini ihlâl eden davranışlar içinde bulunmakta olduğuna veya bulunduğuna inanmak için nedeni olan herhangi bir Tarafın Teşkilâtı bu durumdan haberdar etmesi ve böyle bir durum karşısında doğrudan veya Organizasyon kanalıyla aleyhinde iddialar yürütülen Tarafın aynı anda ve derhal bilgilendirilmesi gerekir.

2. Teşkilât ilgili Taraflara danışarak iddanın içeriğini doğrulayıcı bir çalışma yapacak ve bu konuda Taraflara bir rapor sunacaktır. 

14. Madde

SORUMLULUK VE TAZMİNAT

Taraflar mümkün olan en kısa sürede zararın değerlendirilmesi için uygun rehberleri hazırlamalarının yanısıra, tehlikeli atıkların sınırötesi hareketi ve bertarafından kaynaklanan zararın sorumluluğu ve tazmin edilmesine ilişkin kaide ve usullerin oluşturulması amacıyla işbirliğine girecektir.

15. Madde

TOPLANTILAR

1. Tarafların olağan toplantıları Sözleşmenin 18 inci Maddesi uyarınca Sözleşmeye Âkit Tarafların olağan toplantısıyla bağlantılı olarak yapılır. İşbu Protokolün Tarafları Sözleşmenin 18 inci Maddesine uygun olarak olağanüstü toplantılar da yapabilirler.

2. Taraflar toplantılarının görevleri diğer konuların yanısıra aşağıdaki şekildedir:

(a) İşbu Protokolün uygulanışının gözden geçirilmesi ve ekler dahil, ilave tedbirlerin düşünülmesi;

(b) Gerek görüldüğünde, İşbu Protokol ve herhangi bir ekinin düzeltim ve değişikliğe tabi tutulması;

(c) İşbu Protokolün ilgili Maddeleri uyarınca programların, yöntemlerin ve önlemlerin oluşturularak kabul edilmesi;

(d) İşbu Protokolün ilgili Maddeleri uyarınca Tarafların Teşkilâta veya Taraflar toplantısına sundukları tüm bilgileri gözönünde bulundurmak;

(e) İşbu Protokolün uygulanması için uygun diğer görevleri yerine getirmek.

16. Madde

İLAVE PROGRAM VE TEDBİRLERİN KABULÜ

Taraflar toplantısı üçte iki (2/3) çoğunlukla tehlikeli atıkların sınırötesi hareketi ve bertarafından kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için tüm ek program ve tedbirleri kabul edecektir.

17. Madde

NİHAİ HÜKÜMLER

1. Sözleşmenin herhangi bir Protokolle ilgili hükümleri işbu Protokol için de geçerli olacaktır.

2. Sözleşmenin 24 üncü Maddesi uyarınca kabul edilen usul ve mali kurallar, Protokol Tarafları aksine bir karar almadığı sürece işbu Protokol için de geçerli olacaktır.

3. İşbu Protokol 1 Ekim 1996’da İzmir’de ve 2 Ekim 1996-1 Ekim 1997 tarihleri arasında Sözleşmeye taraf herhangi bir Devlete Madrid’de imzaya açık olacaktır. Ayrıca, Protokol aynı tarihlerde Avrupa Topluluğu ve en az bir üyesi protokol alanının kıyıdaşı bir kıyı Devlet olan ve işbu Protokolun kapsamına giren alanlarda yetkili benzer bölgesel ekonomik grupların da imzasına açılacaktır.

4. İşbu Protokol onay, kabul veya tasdike tabi olacaktır. Onay, kabul veya tasdik belgelerini muhafaza görevini üstlenecek olan İspanya Hükümetine tevdi edilecektir.

5. 2 Ekim 1997 tarihi itibariyle işbu Protokol, yukarıda 3 üncü Paragrafta değinilen Devletler, Avrupa Topluluğu ve yine aynı paragrafta sözü geçen grupların katılımına açık olacaktır.

6. İşbu Protokol, bu Maddenin 3 üncü Paragrafında değinilen Protokol Taraflarınca en az altı (6) onay, kabul, tasdik veya katılma belgesinin tevdi edilmesini izleyen otuzuncu (30) gün yürürlüğe girecektir.

ŞAHİTLER HUZURUNDA, ilgili Hükümetlerinden gerekli yetkiyle donatılmış olan aşağıda imzası bulunan şahıslar işbu Protokolu imzalamışlardır.

İzmir’de 1996 Ekim ayının ilk gününde Arapça, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde herbiri aynı derecede geçerli olan dört metin tek nüsha olarak hazırlanmıştır.

I. EK

BU PROTOKOL KAPSAMINDAKİ ATIK KATEGORİLERİ

A. TEHLİKELİ ATIKLAR

     Y0 Radyonüklid konsantrasyonu (yoğunluğu ve özellikleri insan faaliyetleri sonucu oluşan

          radyonüklidle kirlenmiş veya radyonüklid içeren tüm atıklar

     Y1 Hastanelerdeki tıbbî bakım, tıbbî merkez ve kliniklerden kaynaklanan tıbbî atıklar

     Y2 Farmasötik ürünlerin üretilmesi ve hazırlanmasından kaynaklanan atıklar

     Y3      Atık farmasötikler, ecza ürünleri ve ilaçlar

     Y4 Biyosidler ve fitofarmasötiklerin üretimi, formülasyonu ve kullanımından kaynaklanan

                atıklar

     Y5      Ahşap koruyucu kimyasalların üretimi, formülasyonu ve kullanımından kaynaklanan

                atıklar

     Y6      Organik çözücülerin üretimi, formülasyonu ve kullanımından kaynaklanan atıklar

     Y7      Siyanür içeren ısıl işleme ve tavlama işlemlerinden kaynaklanan atıklar

     Y8      Esas kullanım amaçlarına uygun olmayan atık madeni yağlar

     Y9      Atık yağ/su, hidrokarbon/su karışımları, emülsiyonlar

   Y10      Poliklorlu bifeniller (PCB’ler) ve/veya poliklorlu terfeniller (PCT’ler) ve/veya polibrom- lubifeniller (PBB’ler) içeren veya bunlarla kirlenmiş olan atık maddeler ve malzemeler

   Y11      Rafineri, distilasyon ve tüm pirolitik işlemlerden kaynaklanan atık katransı artıklar

   Y12 Mürekkep, boya, pigment, cila, vernik üretiminden, formülasyonu ve kullanımından kay-

                naklanan atıklar

   Y13      Reçine, lateks, plastikleştirici, tutkal/yapışkan üretimi, formülasyonu ve kullanımından

          kaynaklanan atıklar

   Y14 Belirlenmemiş ve/veya yeni olup insan ve/veya çevre üzerindeki etkisi bilinmeyen araş-

                tırma ve geliştirme veya öğretim amaçlı faaliyetlerden kaynaklanan atık kimyasal maddeler

   Y15      Başka mevzuat kapsamına girmeyen patlayıcı özelliğe sahip atıklar

   Y16      Fotoğraf kimyasalları ve işleme materyallerinin üretimi, formülasyonu ve kullanımından

          kaynaklanan atıklar

   Y17      Metallere ve plastiklere uygulanan yüzeysel işlemlerden kaynaklanan atıklar

   Y18 Endüstriyel atıklarının bertaraf işlemlerinden kaynaklanan atıklar

                Aşağıdaki bileşenleri içeren atıklar :

   Y19      Metal karboniller

   Y20      Berilyum; berilyum bileşikleri

   Y21 Heksavalent (6 değerli) krom bileşikleri

   Y22      Bakır bileşikleri

   Y23      Çinko bileşikleri

   Y24      Arsenik; arsenik bileşikleri

   Y25 Selenyum; selenyum bileşikleri

   Y26 Kadmiyum; kadmiyum bileşikleri

   Y27      Antimon; antimon bileşikleri

   Y28      Tellur; tellur bileşikleri

   Y29      Civa; civa bileşikleri

   Y30 Talyum;talyum bileşikleri

   Y31      Kurşun; kurşun bileşikleri

   Y32      Kalsiyum florür hariç inorganik flor bileşikleri

   Y33      İnorganik siyanürler

   Y34      Asitik çözeltiler veya katı haldeki asitler

   Y35      Bazik çözeltiler veya katı haldeki bazlar

   Y36      Asbest (toz ve lifler)

   Y37      Organik fosfor bileşikleri

   Y38      Organik siyanürler

   Y39      Fenoller; klorofenoller dahil fenollü bileşikler

   Y40      Eterler

   Y41      Halojenli organik çözücüler

   Y42      Halojenli çözücüler hariç organik çözücüler

   Y43      Poliklorlu dibenzo furanın herhangi bir türevi

   Y44      Poliklorlu dibenzo-para-dioksinin herhangi bir türevi

   Y45      İşbu ekte sözü geçen maddeler (Örn. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44) dışındaki organohalojen

                bileşikler.

                B. EVSELATIKLAR

   Y46 Kanalizasyon ve kanalizasyon çamurları dahil evlerden toplanan atıklar

   Y47      Evsel atıkların yakılmasından kaynaklanan atıklar

II. EK

TEHLİKELİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

   B. M.

   Sınıf*     Kod Özellikler

       1          H1 Patlayıcı

                     Bir patlayıcı madde veya atık, katı veya sıvı madde veya atık (maddeler veya

                     atıkların karışımı) olup belli bir ısı veya basınçla belli bir hızda etrafa zarar ve-

                     recek şekilde kendi içinde gaz üreten kimyasal yeteneğine sahiptir.

       3          H3 Parlayıcı sıvılar

                     “Parlayıcı” kelimesi “tutuşan” ile aynı anlamı taşır. Parlayıcı sıvılar kapalı kap

                     testinde 60.5 derece C, açık kap testinde ise 65.6 derece C’den daha fazla olma-                       yan  ısılarda parlayıcı bir buhar salan sıvılar, solüsyonlarında katı bulunan sıvı-            lar, veya süspansiyonlardır. (ör. boyalar, vernikler, cilalar vs., ancak tehlikeli

                     özellikleri nedeniyle başka türlü sınıflandırılmış olan madde veya atıklar hariç-

                     tir) (Açık kap testleriyle kapalı kap testlerinin sonuçları tam anlamıyla karşı-

                     laştırılabilir olmadığından ve aynı testten elde edilen ayrı sonuçlarda bile değiş-                         kenlik bulunduğundan, yukarıdaki rakamlardan farklı olan mevzuatlardaki fark-

                     lara bu tanımın ruhuna uygun olarak izin verilir.)

     4.1      H4.1 Parlayıcı katılar

                     Patlayıcı sınıflandırmasına girenler dışındaki nakliye esnasında karşılaşılan ko-

                     şullarda kolayca tutuşabilen, yangına neden olan veya sürtünme yolu ile yangına

                     katkıda bulunan katılar veya katı atıklardır.

     4.2      H4.2 Aniden tutuşabilen maddeler veya atıklar

                     Nakliye esnasında karşılaşılan normal koşullarda anında ısınmaya veya havayla te-
                     mas halinde ısınmaya neden olan ve alev almaya yatkın maddeler veya atıklardır.

     4.3      H4.3 Suyla temas ettiğinde parlayıcı gazlar çıkaran maddeler veya atıklar

                     Suyla etkileşim halinde aniden parlayıcı hale gelebilen veya tehlikeli miktarlar-

                     da parlayıcı gaz çıkaran maddeler veya atıklardır.

     5.1      H5.1 Oksitleyici

                     Kendi başlarına tutuşur, her zaman olmadıkları halde genelde oksijen üreterek

                     diğer maddelerin tutuşmasına neden olan veya tutuşmaya katkıda bulunan mad-

                     deler veya atıklar.

     5.2      H5.2 Organik peroksitler

                     Bivalent -O-O- yapısı içeren organik maddeler veya atıklar ısıl stabiliteye sahip

                     olmadıklarından kendiliğinden ivme kazanan eksotermik ayrışım geçirebilirler.

     6.1      H6.1 Zehirli (Akut)

                     Yutulduğu veya solunduğu ya da cilde temas ettiği takdirde insanın ölümüne veya
                     ciddi yaralanmasına ya da sağlığının bozulmasına neden olabilen maddeler veya atıklar.

     6.2      H6.2 Enfekte maddeler

                     Hayvanlar veya insanlarda hastalığa yol açtığı bilinen veya bundan şüphe edilen

                         canlı mikroorganizmalar veya bunların toksinlerini içeren maddeler ya da atıklar.

       8          H8 Aşındırıcılar (korozifler)

                     Kimyasal etki yoluyla canlı dokuyla temas ettiğinde ciddi hasara yol açan veya

                     sızıntı olduğu takdirde diğer mallara veya taşınma yöntemlerine maddî zarar ve-

                                           

(*) Birleşmiş Milletlerin Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına ilişkin tavsiyelerinde yeralan tehlikelerin sınıflandırma sistemine
     tekabül eder. (ST/SG/AC.10/1/Rev. 5, Birleşmiş Milletler, New York, 1998

                     ren veya hatta tahrip eden maddeler ya da atıklar olup; başka tehlikelere de ne-

                     den olabilirler.

       9         H10 Hava veya suyla temasında zehirli gazların çıkarılması

                     Hava veya suyla temas ettiklerinde tehlikeli miktarlarda zehirli gaz çıkarabi-

                     len madde veya atıklar.

       9         H11 Zehirli (Sonradan veya kronik)

                     Solundukları, yutuldukları veya cilde nüfuz ettikleri takdirde kanserojen etki da-

                     hil sonradan veya kronik etkiye neden olan maddeler ya da atıklar.

       9         H12 Ekotoksik

                     Serbest bırakıldığı zaman biyoakümülasyon ve/veya biyotik sistemler üzerinde

                     zehirli etkiler yoluyla çevre üzerinde anında ya da daha sonra ters etkiler sergi-

                     leyen veya sergileyebilecek maddeler ya da atıklar.

       9         H13 Bertarafından sonra yukarıda sıralanan özelliklerden herhangi birine sahip sızın-

                     tı suyu gibi başka bir madde üretme yeteneğine sahip olanlar.

III. EK

BERTARAF İŞLEMLERİ

Bu ekte yer alan bertaraf işlemlerinin listesi uygulaması yapılan veya yapılmış olanları yansıtır. Bu liste kabul gören bertaraf işlemlerini yansıtmaz. İşbu Protokolün 5 inci ve 6 ncı maddeleri uyarınca, tehlikeli atıklar her halukarda çevreye uyumlu bir şekilde yönetilmelidir.

      A.      Kaynak geri kazanımına, geri dönüşüme, arazi ıslahına, doğrudan tekrar kullanıma veya

          alternatif kullanımlara olanak vermeyen işlemler.

                Bölüm A uygulaması gerçekleşen tüm bertaraf çalışmalarını kapsar.

     D1      Toprağın içine veya üstüne depolama (ör. düzenli depolama, vb.)

     D2      Toprakta arıtma (ör. sıvı veya çamursu atıkların topraklarda biyolojik bozulmaya uğrama- sı vb.)

     D3      Derin enjeksiyon (ör. pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz tepelerine veya doğal olarak

                oluşmuş depolara enjeksiyonu vb.)

     D4      Yüzey doldurma (ör. sıvı veya çamursu atıkların bataklıklara, göletlere, lagünlere, doldu-

                rulması, vb.)

     D5      Özel işlemli arazi depolaması (ör. birbirinden ve çevreden yalıtılmış üstü kapalı astarlı

                hücrelere yerleştirme, vb.)

     D6 Denizler/okyanuslar hariç bir su kütlesine bırakmak

     D7      Deniz yatağına yerleştirme dahil denizler/okyanuslara bırakmak

     D8      İşbu ekte başka bir yerde belirtilmeyip Bölüm A’da yer alan işlemlerden biri yoluyla atı-

                lan nihaî bileşim veya karışımlarla sonuçlanan biyolojik arıtma

     D9      İşbu ekte başka bir yerde belirtilmeyip Bölüm A’da yer alan işlemlerden biri yoluyla atılan

                nihaî bileşim veya karışımlarla sonuçlanan fiziko-kimyasal arıtma (ör. buharlaştırma, ku-

                rutma, kireçleştirme, nötrleştirme, çöktürme vb.)

   D10      Karada yakma

   D11      Denizde yakma

   D12      Nihaî depolama (ör. konteynerlerin madenlere yerleştirilmesi vb.)

   D13      Bölüm A’da yer alan işlemlerden herhangi birine tâbi tutulmadan önce karıştırma veya har-

                manlama

   D14      Bölüm A’da yer alan işlemlerden herhangi birine tâbi tutulmadan önce tekrar ambalajlama

   D15      Bölüm A’da yer alan işlemlerden herhangi birine tâbi tutulmak üzere depolama

      B.      Kaynak geri kazanımına, geri dönüşüme, arazi ıslahına, doğrudan tekrar kullanıma   veya alternatif kullanımlara olanak veren işlemler.

                Bölüm B yasal açıdan tehlikeli atık olarak tanımlanan veya görülen ve aksi takdirde Bölüm A’da

                yer alan işlemlere dahil edilmesi gereken maddelere ilişkin tüm işlemleri kapsar.

     R1      Yakıt olarak (doğrudan yakma dışında) veya enerji üretmek için başka bir şekilde kullanılması

     R2      Çözücü geri kazanımı/yeniden üretimi

     R3      Çözücü olarak kullanılmayan organik maddelerin geri dönüştürülmesi/geri kazanımı

     R4      Metaller ve metal bileşiklerinin geri dönüştürülmesi/geri kazanımı

     R5      Diğer inorganik maddelerin geri dönüştürülmesi/geri kazanımı

     R6      Asitlerin ve bazların tekrar üretimi

     R7 Kirlenmenin azaltılması için kullanılan bileşenlerin geri kazanımı

     R8      Katalizör bileşenlerinin geri kazanımı

     R9 Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya önceden kullanılmış yağların başka şe- killerde kullanılması

   R10      Tarıma veya ekolojik iyileştirmeye fayda sağlayan toprakta arıtma

   R11      R1-R10 arasında bulunan işlemlerden herhangi birinden elde edilmiş artık maddelerin kul-

                lanımı

   R12      R1-R11 arasında bulunan işlemlerden herhangi birine sunulmak üzere atıkların değişimi

   R13      B bölümünde bulunan herhangi bir işlemde kullanılmak amacıyla malzeme toplanması

IV. EK (A)

BİLDİRİM ÜZERİNDE SAĞLANACAK BİLGİLER

       1.      Atık ihracatının nedeni;

       2.      Atığın ihracatçısı 1/;

       3.      Atığın üreten(ler) ve üretim yeri 1/;

       4.      Atığı ithal ve bertaraf edecek taraf ve atığın bertaraf edileceği mahal 1/;

       5.      Atığın taşınması için düşünülen nakliyeci(ler) veya biliniyor ise acentası 1/;

       6.      Atığı ihraç eden ülke Yetkili makam 2/;

       7.      Transit geçiş yapılması beklenen ülkeler Yetkili makam 2/;

       8.      Atığı ithal eden ülke Yetkili makam 2/;

       9.      Tahmini yükleme tarih(leri) ve atığın ihraç edileceği süre ile önerilen seyir (giriş ve çıkış

                noktası dahil) 3/;

     10. Öngürülen taşıma şekli (karayolu, demiryolu, deniz, hava, iç sular);

     11.      Sigortaya ilişkin bilgiler 4/;

     12.      Y numarası ve BM numarası dahil atığın ismi ve fiziki tanımı ile kompozisyonu 5/; ve kaza

          durumunda acil önlemleri içerecek şekilde tüm özel işlemlere ilişkin şartlar;

     13. Öngörülen ambalaj türü (ör. dökme, varil, tanker);

     14. Hacim/ağırlık olarak tahmini miktar 6/;

     15.      Atığın üretildiği proses 7/;

     16.      EK I’e göre kodu, EK II’ye göre sınıflandırılması, H numarası, UN sınıfı;

     17.      EK III uyarınca bertaraf yöntemi;

     18.      Üretici ve ihracatçı tarafından bilgilerin doğruluğuna ilişkin beyan;

     19.      Atığı bertaraf edecek olan tarafından ihracatçı veya üreticiye iletilen bilgiler (tesisin teknik

                tanımı dahil) ışığında yapılan değerlendirmeler sonucunda ithalatçı ülkenin kanunları ve

                mevzuatı kapsamında atığın çevreye uyumlu bir şekilde yönetilmeyeceğine inanmak için

                hiç bir nedenin bulunmaması;

     20.      İhracatı yapan ile bertarafı gerçekleştirecek taraf arasındaki sözleşmeye ilişkin bilgiler.

NOTLAR

Basel Sözleşmesi, OECD ve Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından geliştirilenlere benzer bir Bildirim Formu ve ilişik evrakın Teşkilât tarafından da kullanılması gerekir.

       1/      Tam isim ve adres, telefon, teleks veya faks numarası ile temas edilecek kişinin adı, adresi,

                telefonu, teleks veya faks numarası.

       2/      Tam isim ve adres, telefon, teleks veya faks numarası.

       3/      Birçok yüklemeyi kapsayan genel bir bildirim sözkonusu olduğunda, ya her bir yüklemenin

                tahmini tarihleri veya bu bilinmiyorsa yüklemelerin tahmini sıklığının bildirilmesi gerekir.

       4/      İlgili sigorta şartları ve bunun ihracatçı, taşıyıcı veya bertaraf edecek tarafça nasıl karşılana-

                cağına ilişkin bilgi sağlanacaktır.

       5/      Zehirlilik ve atığın gerek işlem gerekse önerilen bertaraf yöntemine bağlı olarak yaratabile-

                ceği diğer tehlikeler açısından en tehlikeli bileşenlerinin doğası ve yoğunluğu.

       6/      Birçok yüklemeyi kapsayan genel bir bildirim sözkonusu olduğunda hem tahmini toplam

                miktar hem de her bir yüklemenin ayrı ayrı tahmini miktarları gereklidir.

       7/      Bu tehlikeyi değerlendirebilmek ve önerilen bertaraf işleminin uygunluğunu belirleyebilmek

                için gereklidir.

IV. EK (B)

TAŞIMA BELGESİ ÜZERİNDE SAĞLANACAK BİLGİLER

       1.      Atığın ihracatçısı 1/;

       2.      Atığı üretenler ve üretim yeri 1/;

       3.      Atığı ithal ve bertaraf edecek taraf ve atığın bertaraf edileceği mahal 1/;

       4.      Atığı taşıyacak nakliyeci(ler) 1/ veya acenta(ları);

       5.      Sınırötesi hareketin başlangıç tarihi ve atığın her el değiştirişinde teslim alınma tarih(ler)i

                ile teslim alan(lar)ın imzası;

       6.      Taşıma şekli (karayolu, demiryolu, deniz, hava, iç sular) ihracat, transit ve ithalat ülkeleri

                dahil olmak üzere belirlenen giriş ve çıkış noktası;

       7.      Atığın genel tanımı (fiziki durum, doğru BM yükleme adı ve sınıfı, BM numarası, Y numa-

                rası ve varsa H numarası);

       8.      Kaza durumunda acil önlemler dahil özel işlem şartlarına ilişkin bilgi;

       9.      Ambalaj türü ve sayısı;

     10. Ağırlık/hacim olarak miktar;

     11.      Bilgilerin doğruluğuna dair üretici ve ihracatçı tarafından beyan;

     12.      Taraf olan tüm ilgili Devletlerin yetkili makamlarından bir itiraz olmadığına dair üretici ve-

                ya ihracatçı tarafından beyan;

     13.      Bertarafı gerçekleştirecek tarafın belirlenen bertaraf tesisinde atığı teslim alacağına dair bel-

                ge ile bertaraf yönteminin ve yaklaşık tarihinin belirtilmesi;

     14.      6 ncı Maddenin 5 inci Paragrafında belirtildiği üzere sigorta belgeleri, senet veya diğer ga-

                rantiler de gerekebilir.

NOTLAR

Basel Sözleşmesi, OECD ve Avrupa Topluluğu tarafından geliştirilenlere benzer bir Taşıma Belgesi ve ilişik evrakın Teşkilât tarafından da kullanılması gerekir.

Taşıma Belgesi üzerinde gereken bilgiler mümkün olduğu takdirde taşıma kurallarına göre gerekli olan belgeye deruhte edilerek tek evrak halinde kullanılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı hallerde bilgi, taşıma kurallarına göre gerekli olan bilgilerin tekrarı değil tamamlayıcısı niteliğinde olmalıdır. Taşıma belgesinin üzerinde bilgiyi sağlayacak ve formu dolduracak kişilerin kimler olduğuna dair talimatlar bulunmalıdır.

1/ Tam isim ve adres, telefon, teleks veya faks numarası ile acil durumlarda temas edilecek kişinin adı, adresi, telefonu, teleks veya faks numarası.