2007 YI­LI MER­KE­ZÎ YÖ­NE­TİM BÜT­ÇE KA­NU­NU

Kanun No. 5565

 

Kabul Tarihi : 26/12/2006      

Bİ­RİN­Cİ KI­SIM

Ge­nel Hü­küm­ler

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Gi­der, Ge­lir, Fi­nans­man ve Den­ge

Gi­der

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­na bağ­lı (A) işa­ret­li cet­vel­ler­de gös­te­ril­di­ği üze­re, 10/12/2003 tarih­li ve 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­lî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­na ek­li;

a) (I) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­ne 200.902.066.401 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

b) (II) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan özel büt­çe­li ida­re­le­re 12.720.119.000 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

c) (III) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­ra 1.437.179.058 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

öde­nek ve­ril­miş­tir.

Ge­lir ve fi­nans­man

MAD­DE 2- (1) Ge­lir­ler:

Bu Ka­nu­na ek­li (B) işa­ret­li cet­vel­ler­de gös­te­ril­di­ği üze­re, 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li;

a) (I) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan ge­nel büt­çe­nin ge­lir­le­ri 184.242.515.000 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

b) (II) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan özel büt­çe­li ida­re­le­rin ge­lir­le­ri 3.263.692.290 Ye­ni Türk Lira­sı öz ge­lir, 9.288.386.401 Ye­ni Türk Li­ra­sı Ha­zi­ne yar­dı­mı ol­mak üze­re top­lam 12.552.078.691 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

c) (III) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­rın ge­lir­le­ri 1.435.179.058 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

ola­rak tah­min edil­miş­tir.

(2) Fi­nans­man:

Bu Ka­nu­na ek­li (F) işa­ret­li cet­vel­ler­de gös­te­ril­di­ği üze­re, 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li;

a) (II) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan özel büt­çe­li ida­re­le­rin net fi­nans­ma­nı 222.734.309 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

b) (III) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­rın net fi­nans­ma­nı 2.000.000 Ye­ni Türk Li­ra­sı,

ola­rak tah­min edil­miş­tir.

Den­ge

MAD­DE 3- (1) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin (a) ben­din­de be­lir­ti­len öde­nek­ler top­la­mı ile 2 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­din­de yer alan tah­mi­ni ge­lir­ler top­la­mı arasındaki fark, net borç­lan­ma ha­sı­la­tı ile kar­şı­la­nır.

 

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

Büt­çe Dü­ze­ni­ne İliş­kin Hü­küm­ler

Bö­lüm dü­ze­ni ve de­yim­ler

MAD­DE 4- (1) Gi­der cet­ve­li­nin bö­lüm­le­ri, ana­li­tik büt­çe sı­nıf­lan­dır­ma­sı­na uy­gun ola­rak fonk­si­yon­lar şek­lin­de dü­zen­le­nir. Fonk­si­yon­lar; bi­rin­ci, ikin­ci, üçün­cü ve dör­dün­cü dü­zey­de alt fonk­si­yon­la­ra ay­rı­lır.

(2) Bu Ka­nun­da ve di­ğer ka­nun­lar­da gi­der­le­re iliş­kin yer alan;

a) "Fa­sıl ve bö­lüm" de­yim­le­ri, fonk­si­yo­nel sı­nıf­lan­dır­ma­nın bi­rin­ci dü­ze­yi­ni,

b) "Ke­sim" de­yi­mi, fonk­si­yo­nel sı­nıf­lan­dır­ma­nın ikin­ci dü­ze­yi­ni,

c) "Mad­de" de­yi­mi, fonk­si­yo­nel sı­nıf­lan­dır­ma­nın üçün­cü dü­ze­yi­ni,

ç) "Ter­tip" de­yi­mi, ku­rum­sal, fonk­si­yo­nel ve fi­nans­man ti­pi kod­la­rın bü­tün dü­zey­le­ri ile eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma­nın ilk iki dü­ze­yi­ni,

d) Borç öde­me­le­ri yö­nün­den "il­gi­li hiz­met ter­ti­bi" de­yi­mi, borç ko­nu­su hiz­met­le­rin yürütül­dü­ğü il­gi­li ter­tip­le­ri,

ifa­de eder.

(3) Ta­hak­kuk et­ti­ri­le­cek gi­der­ler Dev­let mu­ha­se­be­si ka­yıt­la­rın­da eko­no­mik sınıflandırmanın dör­dün­cü dü­ze­yi­ni de kap­sa­ya­cak şe­kil­de gös­te­ri­lir; ke­sin­he­sap ka­nu­nu tasarı­sı ise ikin­ci dü­zey­de ha­zır­la­nır.

(4) İl­gi­li mev­zu­at hü­küm­le­riy­le ana­li­tik büt­çe sı­nıf­lan­dır­ma­sı ara­sın­da ge­rek­li uyu­mu sağla­ma­ya ve or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek so­run­la­rı gi­der­me­ye yö­ne­lik dü­zen­le­me­ler yap­ma­ya Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

Bağ­lı cet­vel­ler

MAD­DE 5- (1) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si ile ve­ri­len öde­nek­le­rin da­ğı­lı­mı (A),

(2) Mer­ke­zî yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ta­ra­fın­dan il­gi­li mev­zu­ata gö­re tah­si­li­ne de­vam olu­na­cak ge­lir­ler (B),

(3) Mer­ke­zî yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ge­lir­le­ri­ne da­ya­nak teş­kil eden te­mel hü­küm­ler (C),

(4) Ba­zı öde­nek­le­rin kul­la­nı­mı­na ve har­ca­ma­la­ra iliş­kin esas­lar (E),

(5) 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (II) ve (III) sa­yı­lı cet­vel­ler­de yer alan ida­re ve ku­rum­la­rın nakit im­kân­la­rı ile bu im­kân­lar­dan har­can­ma­sı ön­gö­rü­len tu­tar­lar (F),

(6) 10/2/1954 ta­rih­li ve 6245 sa­yı­lı Har­cı­rah Ka­nu­nu hü­küm­le­ri uya­rın­ca ve­ri­le­cek gündelik ve taz­mi­nat tu­tar­la­rı (H),

 (7) Çe­şit­li ka­nun­la­ra gö­re büt­çe ka­nu­nun­da gös­te­ril­me­si ge­re­ken pa­ra­sal sı­nır­lar (İ),

(8) Ek ders, kon­fe­rans ve faz­la ça­lış­ma üc­ret­le­ri ile di­ğer üc­ret öde­me­le­ri­nin tu­tar­la­rı (K),

(9) 11/8/1982 ta­rih­li ve 2698 sa­yı­lı Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Okul Pan­si­yon­la­rı Ka­nu­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si ge­re­ğin­ce Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len okul pan­si­yon­la­rı öğren­ci­le­rin­den alı­na­cak pan­si­yon üc­ret­le­ri (M),

(10) 7/6/1939 ta­rih­li ve 3634 sa­yı­lı Mil­li Mü­da­faa Mü­kel­le­fi­ye­ti Ka­nu­nu uya­rın­ca mil­lî mü­da­faa mü­kel­le­fi­ye­ti yo­luy­la alı­na­cak;

a) Hay­van­la­rın alım de­ğer­le­ri (O),

b) Mo­tor­lu ta­şıt­la­rın or­ta­la­ma alım de­ğer­le­ri ile gün­lük ki­ra be­del­le­ri (P),

(11) 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (I) ve (II) sa­yı­lı cet­vel­ler­de yer alan ka­mu ida­re­le­ri­nin yıl için­de edi­ne­bi­le­cek­le­ri ta­şıt­la­rın cin­si, ade­di, han­gi hiz­met­ler­de kul­la­nı­la­ca­ğı ile 5/1/1961 tarih­li ve 237 sa­yı­lı Ta­şıt Ka­nu­nu­na tâ­bi ku­rum­la­rın yıl için­de sa­tın ala­cak­la­rı ta­şıt­la­rın aza­mi sa­tın al­ma be­del­le­ri (T),

(12) Ka­nun­lar ve ka­rar­na­me­ler­le bağ­lan­mış va­ta­ni hiz­met ay­lık­la­rı (V),

 işa­ret­li cet­vel­ler­de gös­te­ril­miş­tir.           

Ye­ni ter­tip, gi­der ve ge­lir ka­lem­le­ri açıl­ma­sı

MAD­DE 6- (1) İl­gi­li mev­zu­atı­na gö­re, yı­lı için­de hiz­me­tin ge­rek­tir­di­ği hal­ler­de Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­ne­cek esas ve usûl­ler çer­çe­ve­sin­de mer­ke­zî yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­nin ek­li (A) işa­ret­li cet­vel­le­rin­de ye­ni ter­tip­ler, (B) işa­ret­li cet­vel­le­rin­de ye­ni ge­lir kod­la­rı ve (F) işa­ret­li cet­vel­le­rin­de ye­ni fi­nans­man kod­la­rı açı­la­bi­lir.

 

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Ma­lî Po­li­ti­ka­ya İliş­kin Hü­küm­ler

Ge­rek­ti­ğin­de kul­la­nı­la­bi­le­cek öde­nek­ler

MAD­DE 7- (1) Per­so­nel Gi­der­le­ri­ni Kar­şı­la­ma Öde­ne­ği:

Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­le­rin büt­çe­le­ri­ne ko­nu­lan öde­nek­le­rin yet­me­ye­ce­ği an­la­şıl­dı­ğı tak­dir­de, il­gi­li mev­zu­atı­nın ge­rek­tir­di­ği gi­der­ler için "Per­so­nel Gi­der­le­ri" ve "Sos­yal Gü­ven­lik Ku­rum­la­rı­na Dev­let Pri­mi Gi­der­le­ri" ile il­gi­li mevcut ve­ya ye­ni­den açı­la­cak ter­tip­le­re, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1 ter­ti­bin­de yer alan öde­nek­ten ak­tar­ma yap­ma­ya,

(2) Ye­dek Öde­nek:

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 ter­ti­bin­de yer alan öde­nek­ten, ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­le­rin büt­çe­le­rin­de mev­cut ve­ya ye­ni­den açı­la­cak (01), (02), (03), (05) ve (08) eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma kod­la­rın­da yer alan tertip­ler ile çok acil ve zo­run­lu hal­ler­de (06) ve (07) eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma kod­la­rın­da yer alan ter­tip­le­re ak­tar­ma yap­ma­ya,

(3) Ya­tı­rım­la­rı Hız­lan­dır­ma Öde­ne­ği:

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 ter­ti­bin­de yer alan öde­nek­ten, 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İz­len­me­si­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri­ne uyu­la­rak, 2007 Yı­lı Ya­tı­rım Prog­ra­mı­nın uy­gu­la­ma du­ru­mu­na gö­re ge­rek­ti­ğin­de ön­ce­lik­li sek­tör­ler­de yer alan ya­tı­rım­la­rın hız­lan­dı­rıl­ma­sı ve­ya yı­lı için­de ge­li­şen şart­la­ra gö­re ön­ce­lik­li sek­tör ve alt sek­tör­ler­de yer alan ve prog­ra­ma ye­ni alın­ma­sı ge­re­ken pro­je­le­re öde­nek tah­si­si ve­ya öde­nek­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sın­da kul­la­nıl­mak üze­re ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­le­rin pro­je­le­ri­ne iliş­kin mev­cut ve­ya ye­ni­den açı­la­cak ter­tip­le­re ak­tar­ma yap­ma­ya,

(4) Do­ğal Afet Gi­der­le­ri­ni Kar­şı­la­ma Öde­ne­ği:

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 ter­ti­bin­de yer alan öde­ne­ği, yatı­rım ni­te­lik­li gi­der­ler açı­sın­dan yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mı ile iliş­ki­len­di­ril­mek kay­dıy­la genel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­le­rin her tür­lü do­ğal afet giderleri­ni kar­şı­la­mak ama­cıy­la mev­cut ve­ya ye­ni­den açı­la­cak ter­tip­le­ri­ne ak­tar­ma­ya,

(5) Be­le­di­ye­le­re Yar­dım Öde­ne­ği:

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin 12.01.31.00-01.1.2.76-1-05.2 ter­ti­bin­de yer alan öde­ne­ği, bele­di­ye­le­re yar­dım ola­rak kul­lan­ma­ya,

Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

Özel büt­çe­li ida­re­le­re Ha­zi­ne yar­dı­mı

MAD­DE 8- (1) Özel büt­çe­li ida­re­le­re, 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (I) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan ka­mu ida­re­le­ri­nin büt­çe­le­ri­nin il­gi­li ter­tip­le­rin­den bu ida­re­le­rin na­kit ih­ti­yaç­la­rı dik­ka­te alınarak ya­pı­la­cak Ha­zi­ne yar­dı­mı ta­hak­kuk­la­rı, Ha­zi­ne yar­dı­mı öde­ne­ği­nin bu­lun­du­ğu ka­mu ida­re­le­ri­nin öde­me­le­ri­ni ya­pan mer­kez mu­ha­se­be bi­rim­le­rin­ce öde­nir. 

Ya­tı­rım har­ca­ma­la­rı

MAD­DE 9- (1) 2007 Yı­lı Ya­tı­rım Prog­ra­mı­na ek ya­tı­rım cet­vel­le­rin­de yer alan pro­je­ler dı­şın­da her­han­gi bir pro­je­ye har­ca­ma ya­pı­la­maz. Bu cet­vel­ler­de yer alan pro­je­ler ile öde­ne­ği top­lu ola­rak ve­ril­miş pro­je­ler kap­sa­mın­da­ki yıl­la­ra sa­ri iş­le­re (pro­je kre­di­si ile sağ­la­na­cak olan pro­je­ler­den ku­ru­lu gü­cü 500 MW üze­rin­de olan ba­raj ve hid­ro­elek­trik san­tral pro­je­le­ri ile Geb­ze-Hay­dar­pa­şa, Sir­ke­ci-Hal­ka­lı Ban­li­yö Hat­tı­nın İyi­leş­ti­ril­me­si ve De­mir­yo­lu Bo­ğaz Tüp Ge­çi­şi İn­şa­atı Pro­je­si kap­sa­mın­da­ki iş­ler ha­riç) 2007 yı­lın­da baş­la­na­bil­me­si için pro­je ve­ya işin 2007 yı­lı ya­tı­rım öde­ne­ği, pro­je ma­li­ye­ti­nin yüz­de onun­dan az ola­maz. Bu ora­nın al­tın­da ka­lan pro­je ve iş­ler için ge­rek­ti­ğin­de pro­je­ler 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Koordinas­yo­nu ve İz­len­me­si­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri­ne uyul­mak ve ön­ce­lik­le ku­rum­la­rın yatı­rım öde­nek­le­ri için­de kal­mak su­re­tiy­le re­vi­ze edi­le­bi­lir.

(2) Si­lah­lı Kuv­vet­ler büt­çe­si­nin prog­ram­la­rın­da (03) eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma ko­dun­da yer alan sa­vun­ma sek­tö­rü, alt­ya­pı, in­şa, is­kân ve te­sis­le­riy­le NA­TO alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­nın gerektir­di­ği in­şa ve te­sis­ler ve bun­la­ra iliş­kin ka­mu­laş­tır­ma­lar ile stra­te­jik he­def pla­nı için­de yer alan alım ve hiz­met­ler Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı­nın vi­ze­si­ne bağ­lı ol­ma­yıp, 2007 Yı­lı Ya­tı­rım Prog­ra­mı­na ek ya­tı­rım cet­vel­le­rin­de yer al­maz.

 (3) Mer­ke­zî yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­nin ya­tı­rım prog­ra­mın­da öde­nek­le­ri toplu ola­rak ve­ril­miş yıl­lık pro­je­le­rin­den ma­ki­ne-teç­hi­zat, bü­yük ona­rım, ida­me-ye­ni­le­me, tamam­la­ma ile bil­gi­sa­yar ya­zı­lı­mı ve do­na­nı­mı pro­je­le­ri­nin de­tay prog­ram­la­rı ile alt har­ca­ma ka­lem­le­ri iti­ba­rıy­la ta­dat edi­len ve edil­me­yen top­lu­laş­tı­rıl­mış pro­je­le­ri­nin alt har­ca­ma kalemle­riy­le il­gi­li iş­lem­ler­de 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İzlenme­si­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

(4) 2007 Yı­lı Ya­tı­rım Prog­ra­mı­na ek ya­tı­rım cet­vel­le­rin­de yer alan pro­je­ler­den il­gi­li Bakanın ona­yı ile il özel ida­re­le­rin­ce va­li­nin yet­ki ve so­rum­lu­lu­ğun­da ger­çek­leş­ti­ril­me­si uygun gö­rü­len­le­rin be­del­le­ri, mün­ha­sı­ran pro­je ile il­gi­li har­ca­ma­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re hizme­tin ait ol­du­ğu il özel ida­re­si­ne öde­nir. Ma­hal­lî hiz­met ni­te­li­ği ta­şı­yan iş­ler, bu fık­ra­da be­lir­ti­len esas­lar çer­çe­ve­sin­de prog­ram ve pro­je saf­ha­sın­da da va­li­le­rin yet­ki ve sorumluluğuna dev­re­di­le­bi­lir.

(5) Dör­dün­cü fık­ra­ya gö­re yü­rü­tü­le­cek pro­je­le­rin etüt, ke­şif ve kon­trol­lük hiz­met­le­ri­nin ilgi­li ba­kan­lık ve ge­nel mü­dür­lü­ğün il teş­ki­lat­la­rın­ca iha­le edil­mek su­re­tiy­le yap­tı­rıl­ma­sı ve be­del­le­ri­nin öden­me­si, va­li­nin ona­yı ile il özel ida­re­le­rin­ce ger­çek­leş­ti­ri­lir.

(6) 2007 Yı­lı Ya­tı­rım Prog­ra­mı­na ek ya­tı­rım cet­vel­le­rin­de yıl için­de ya­pıl­ma­sı zo­run­lu deği­şik­lik­ler için 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İz­len­me­si­ne Da­ir Ka­rar­da yer alan usûl­le­re uyu­lur.

Res­mî ta­şıt­la­ra iliş­kin hu­sus­lar

MAD­DE 10- (1) Bu Ka­nu­na ek­li (T) işa­ret­li cet­vel­de yer alan ta­şıt­lar, an­cak çok acil ve zo­run­lu hal­le­re mün­ha­sır ol­mak kay­dıy­la il­gi­li ba­kan­lı­ğın tek­li­fi üze­ri­ne Ba­kan­lar Ku­ru­lu kara­rı ile edi­ni­le­bi­lir.    

(2) Va­kıf, der­nek, san­dık, ban­ka, bir­lik, fir­ma, şa­hıs ve ben­ze­ri ku­ru­luş ve­ya ki­şi­le­re ait olup 237 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da bu­lu­nan ku­rum­lar ile özel ka­nun­la ku­rul­muş di­ğer ka­mu ku­rum, ku­rul, üst ku­rul ve ku­ru­luş­la­rın­ca kul­la­nı­lan ta­şıt­la­rın gi­der­le­ri için ku­rum bütçelerinden hiç­bir şe­kil­de öde­me ya­pı­la­maz.

(3) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı da­hil) ile Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ku­rum, ku­ru­luş, der­nek ve va­kıf­lar­ca hi­be edi­le­cek taşıt­lar, (T) işa­ret­li cet­vel­de gös­te­ril­me­si­ne ge­rek bu­lun­mak­sı­zın Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile edi­ni­le­bi­lir.

(4) Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ait ta­şıt­lar, 12/4/2001 ta­rih­li ve 4645 sa­yı­lı Ka­nun hüküm­le­ri çer­çe­ve­sin­de (T) işa­ret­li cet­vel­de gös­te­ril­me­si­ne ge­rek bu­lun­mak­sı­zın, cin­si ve ade­di İçiş­le­ri Ba­ka­nı­nın ta­le­bi ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın tek­li­fi üze­ri­ne alı­na­cak Ba­kan­lar Kurulu ka­ra­rın­da be­lir­len­mek kay­dıy­la 4/1/2002 ta­rih­li ve 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­na tâ­bi ol­mak­sı­zın mü­ba­de­le yo­luy­la ye­ni­le­ri ile de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir. Ara­da­ki fi­yat far­kı, Türk Po­lis Teş­ki­la­tı­nı Güç­len­dir­me Vak­fı ge­lir­le­rin­den kar­şı­la­nır.

(5) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ne (Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Komutanlığı da­hil) ait ta­şıt­lar, 30/5/1985 ta­rih­li ve 3212 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de (T) işa­ret­li cet­vel­de gös­te­ril­me­si­ne ge­rek bu­lun­mak­sı­zın, cin­si ve ade­di Mil­li Sa­vun­ma Bakan­lı­ğı­nın (Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı için ise İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın) ta­le­bi ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın tek­li­fi üze­ri­ne alı­na­cak Ba­kan­lar Ku­ru­lu kararında be­lir­len­mek kay­dıy­la 4734 sa­yı­lı Ka­nu­na tâ­bi ol­mak­sı­zın mü­ba­de­le yo­luy­la yenileriy­le de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir. Ara­da­ki fi­yat far­kı, kan­tin ge­lir­le­rin­den ve­ya ba­ğış yo­luy­la (Jandarma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı için Jan­dar­ma Asa­yiş Vak­fı ge­lir­le­rin­den) kar­şı­la­nır.

(6) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ne (Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Komutanlığı da­hil) ait ta­şıt­lar­dan, tra­fi­ğe tes­cil ta­ri­hi iti­ba­rıy­la en az 10 ya­şı­nı dol­dur­muş olan­lar, (T) işa­ret­li cet­vel­de gös­te­ril­me­si­ne ge­rek bu­lun­mak­sı­zın, cin­si ve ade­di, il­gi­si­ne gö­re Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ve­ya İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ka­ra­rıy­la, 4734 sa­yı­lı Ka­nu­na tâbi olmaksı­zın ve sa­tı­la­cak ta­şıt sa­yı­sı sa­tın alı­na­cak ta­şıt sa­yı­sın­dan az ol­ma­mak ve sa­tın alınacak ta­şıt sa­yı­sı Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı için 30 ade­di, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı (Jan­dar­ma Genel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı için) için ise 10 ade­di geç­me­mek üze­re mü­ba­de­le yo­luy­la ye­ni­le­riy­le de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir ve ara­da­ki fi­yat far­kı, büt­çe­den kar­şı­la­na­bi­lir. Bu fık­ra­da yer al­ma­yan hu­sus­lar hak­kın­da 3212 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

 

DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM

Büt­çe Uy­gu­la­ma­sı­na İliş­kin Hü­küm­ler

Ak­tar­ma ve ek­le­me iş­lem­le­ri

MAD­DE 11- (1) a) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­le­rin büt­çe­le­ri­nin "Per­so­nel Gi­der­le­ri" ile "Sos­yal Gü­ven­lik Ku­rum­la­rı­na Dev­let Pri­mi Gi­der­le­ri" tertip­le­rin­de yer alan öde­nek­le­ri, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin "Per­so­nel Gi­der­le­ri­ni Kar­şı­la­ma Öde­ne­ği" ile ge­rek­ti­ğin­de "Ye­dek Öde­nek" ter­ti­bi­ne; di­ğer eko­no­mik kod­la­ra iliş­kin tertiplerde yer alan öde­nek­le­ri ise 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun 21 in­ci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sın­da yer alan sı­nır­la­ma­la­ra tâbi ol­mak­sı­zın Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin "Ye­dek Öde­nek" ter­ti­bi­ne ak­tar­ma­ya,

b) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­rin­den, hiz­me­ti yap­tı­ra­cak olan ka­mu ida­re­si­nin is­te­ği üze­ri­ne büt­çe­sin­den yıl için­de hiz­me­ti yü­rü­te­cek olan ida­re­nin büt­çe­si­ne, fonk­si­yo­nel sı­nıf­lan­dır­ma ay­rı­mı­na ba­kıl­mak­sı­zın öde­nek ak­tar­ma­ya ve bu ko­nu­da ge­rek­li iş­lem­le­ri yapma­ya,

c) Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ile Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Komutanlı­ğı ara­sın­da ca­ri yıl için­de ya­pı­lan hiz­met­le­rin be­del­le­ri­ni kar­şı­la­mak ama­cıy­la varıla­cak mu­ta­ba­kat üze­ri­ne, il­gi­li büt­çe­ler ara­sın­da kar­şı­lık­lı ak­tar­ma yap­ma­ya,

ç) (c) ben­din­de be­lir­ti­len büt­çe­ler­de yer alan Si­lah­lı Kuv­vet­le­rin tek mer­kez­den yönetilmesi ge­re­ken ik­mal ve te­da­rik hiz­met­le­ri ile bir fonk­si­yo­na ait bir hiz­me­tin di­ğer bir fonk­si­yon ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­me­si ha­lin­de il­gi­li öde­ne­ği, fonk­si­yon­lar ara­sın­da kar­şı­lık­lı ola­rak ak­tar­ma­ya,

d) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri için 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İz­len­me­si­ne Da­ir Ka­ra­ra uy­gun ola­rak yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ha­lin­de de­ği­şik­lik ko­nu­su pro­je­le­re ait öde­nek­ler­le il­gi­li ku­rum­lar ara­sı ak­tar­ma yap­ma­ya,

e) Ka­mu ida­re­le­ri­nin ye­ni­den teş­ki­lat­lan­ma­sı so­nu­cu, büt­çe ka­nun­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı ve ke­sin he­sap­la­rın ha­zır­lan­ma­sı ile il­gi­li ola­rak ge­rek­li gö­rü­len her tür­lü büt­çe ve mu­ha­se­be işlem­le­ri için ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri yap­ma­ya, 

f) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin   “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” tertiplerinde yer alan ödenekleri, bu idarelerin bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak “Tedavi ve Cenaze Giderleri” tertiplerine aktarmaya; 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tâbi olmaksızın “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” tertiplerine aktarma yapmaya ve bu tertiplerdeki ödenekleri Maliye Bakanlığı bütçesinin “Yedek Ödenek”  tertibine aktarmaya,

Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

(2) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­ler, ak­tar­ma ya­pı­la­cak ter­tip­te­ki öde­ne­ğin yüz­de yir­mi­si­ne ka­dar ken­di büt­çe­le­ri için­de öde­nek ak­tar­ma­sı yapabilirler. Bu ida­re­le­rin yüz­de yir­mi­yi ge­çen di­ğer her tür­lü ku­rum içi ak­tar­ma­la­rı­nı yapmaya Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

(3) a) Özel büt­çe­li ida­re­ler ile dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­rın (B) işa­ret­li cetvellerin­de be­lir­ti­len tah­mi­ni tu­tar­lar üze­rin­de ger­çek­le­şen ge­lir­ler ile (F) işa­ret­li cetvellerinde be­lir­ti­len öde­nek­leş­ti­ril­me­yen fi­nans­man kar­şı­lık­la­rı­nı ve ger­çek­le­şen fi­nans­man faz­la­la­rı­nı, ida­re ve ku­rum­la­rın büt­çe­le­ri­nin mev­cut ve­ya ye­ni­den açı­la­cak ter­tip­le­ri­ne öde­nek ola­rak ek­le­me­ye Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­ne­cek esas ve usûl­ler çer­çe­ve­sin­de ka­mu idareleri yet­ki­li­dir.

b) Ser­ma­ye öde­nek­le­ri, 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İzlenmesi­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri­ne gö­re yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mıy­la iliş­ki­len­di­ri­lir.

(4) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ara­sın­da­ki kay­nak trans­fer­le­ri öde­nek aktarma su­re­tiy­le ya­pı­lır. Mer­ke­zî yö­ne­tim büt­çe­si kap­sa­mın­da­ki ida­re­ler ve ku­rum­lar arasında­ki di­ğer kay­nak trans­fer­le­ri ta­hak­kuk iş­lem­le­riy­le ger­çek­leş­ti­ri­lir. Bu iş­lem­ler karşılığı tah­sil edi­len tu­tar­lar, bir ta­raf­tan (B) işa­ret­li cet­vel­le­re ge­lir, di­ğer ta­raf­tan (A) işa­ret­li cet­vel­le­re öde­nek ola­rak kay­de­di­lir.

(5) Ha­zi­ne adı­na tes­cil­li bu­lu­nan ve Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün mül­ki­ye­tin­de iken 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 12 nci mad­de­si ge­re­ğin­ce Ha­zi­ne adı­na tes­cil edil­me­si ge­re­ken taşın­maz­lar ile Dev­le­tin hü­küm ve ta­sar­ru­fu al­tın­da bu­lu­nup da tes­cil edil­me­ye el­ve­riş­li olan ta­şın­maz­lar­dan Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­kan­lı­ğı­nın ta­le­bi, Ma­li­ye Ba­ka­nı­nın tek­li­fi ve Başbaka­nın ona­yı ile tes­pit edi­len­le­rin sa­tı­şın­dan el­de edi­le­cek ge­lir­le­ri, ge­nel büt­çe­nin (B) işa­ret­li cet­ve­li­ne ge­lir, di­ğer ta­raf­tan bö­lün­müş yol ve­ya Dev­let ve il yol­la­rı ya­pım, ba­kım ve ka­mu­laş­tır­ma hiz­met­le­rin­de kul­la­nıl­mak üze­re Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­si­ne ödenek kay­det­me­ye Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir. Ser­ma­ye öde­nek­le­ri, 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İz­len­me­si­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri­ne gö­re yı­lı ya­tı­rım progra­mıy­la iliş­ki­len­di­ri­lir.

Ge­çi­ci hiz­met kar­şı­lı­ğı ya­pı­la­cak öde­me­ler

MAD­DE 12- (1) 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (I) ve (II)  sa­yı­lı cet­vel­ler­de yer alan ka­mu idarele­ri;

a) Arı­zi ni­te­lik­te­ki iş­le­riy­le sı­nır­lı kal­mak ko­şu­luy­la yıl için­de bir ayı aş­ma­yan sü­re­ler­le hiz­met sa­tın alı­na­cak ve­ya ça­lış­tı­rı­la­cak ki­şi­le­re ya­pı­la­cak öde­me­le­ri,

b) İl­gi­li mev­zu­atı uya­rın­ca kıs­mi za­man­lı hiz­met sa­tın alı­nan ki­şi­le­re ya­pı­la­cak öde­me­le­ri,

c) 5/6/1986 ta­rih­li ve 3308 sa­yı­lı Mes­le­ki Eği­tim Ka­nu­nu­nun 25 in­ci mad­de­si ge­re­ğin­ce aday, çı­rak ve iş­let­me­ler­de mes­lek eği­ti­mi gö­ren öğ­ren­ci­le­re ya­pı­la­cak öde­me­le­ri,

ç) 14/7/1965 ta­rih­li ve 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin (C) fık­ra­sı ge­re­ğin­ce ça­lış­tı­rı­lan ge­çi­ci per­so­ne­le ya­pı­la­cak öde­me­le­ri,

büt­çe­le­ri­nin (01.4) eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma ko­dun­da yer alan öde­nek­le­ri aş­ma­ya­cak şekilde ya­par­lar. Söz ko­nu­su eko­no­mik ko­da, büt­çe­le­rin baş­ka ter­tip­le­rin­den (bu eko­no­mik ko­da iliş­kin ter­tip­le­rin ken­di ara­sın­da­ki ak­tar­ma­lar ha­riç) öde­nek ak­ta­rı­la­maz ve öde­nek üs­tü har­ca­ma ya­pı­la­maz. An­cak, özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­la­rı ne­de­niy­le iş akit­le­ri fes­he­di­len­ler­den 657 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin (C) fık­ra­sı hük­mü çer­çe­ve­sin­de 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (I) ve (II)  sa­yı­lı cet­vel­ler­de yer alan ka­mu ida­re­le­rin­de is­tih­dam edi­le­cek per­so­nel için ge­rek­li olan tu­tar­la­rı il­gi­li ter­tip­le­re ak­tar­ma­ya Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

Öde­nek de­vir ve ip­tal iş­lem­le­ri

MAD­DE 13- (1) a) Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Güven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı büt­çe­le­ri­nin (özel öde­nek­ler ve 03.9-Te­da­vi ve Ce­na­ze Gi­der­le­ri ekono­mik ko­dun­da yer alan ter­tip­ler ha­riç) mal ve hiz­met alım gi­der­le­ri ile il­gi­li ter­tip­le­rin­de yer alan öde­nek­ler­den yı­lı için­de har­can­ma­yan kı­sım­la­rı, hiz­me­tin de­vam­lı­lı­ğı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la öde­nek­le­ri­nin yüz­de otu­zu­nu aş­ma­mak üze­re er­te­si yıl büt­çe­si­ne dev­ren öde­nek kaydet­me­ye,

b) Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin ta­nıt­ma­ya iliş­kin 21.01.36.00 ve 21.01.36.63 kurum­sal ko­du al­tın­da bu­lu­nan (03) eko­no­mik ko­du­na iliş­kin ter­tip­le­rin­de yer alan ödeneklerden har­can­ma­yan kı­sım­la­rı er­te­si yıl büt­çe­si­nin ay­nı ter­tip­le­ri­ne dev­ren öde­nek kaydet­me­ye,

c) Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu büt­çe­si­nin 40.08.33.00-01.4.1.00-2-07.1 ter­ti­bin­de yer alan öde­nek­ten har­can­ma­yan kı­sım­la­rı er­te­si yıl büt­çe­si­nin ay­nı ter­ti­bi­ne dev­ren öde­nek kay­det­me­ye, 

ç) İl­gi­li mev­zu­atı ge­re­ğin­ce özel ge­lir kay­de­dil­mek üze­re tah­sil edi­len tu­tar­la­rı, ida­re bütçe­le­rin­de söz ko­nu­su mev­zu­at­ta be­lir­ti­len amaç­lar için ter­tip­le­nen öde­nek­ten kul­lan­dır­mak üze­re ge­nel büt­çe­nin (B) işa­ret­li cet­ve­li­ne ge­lir kay­det­me­ye ve büt­çe­le­nen öde­nek­ten ge­lir ger­çek­leş­me­si­ne gö­re il­gi­li ter­tip­le­re ak­tar­ma yap­ma­ya, yı­lı için­de har­can­ma­yan öde­nek­le­ri (2006 yı­lın­dan dev­re­den­ler de da­hil) er­te­si yıl büt­çe­si­ne dev­ren ge­lir ve öde­nek kay­det­me­ye, bu hü­küm­ler çer­çe­ve­sin­de ya­pı­la­cak iş­lem­le­re iliş­kin esas ve usûl­le­ri be­lir­le­me­ye,

Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

(2) Ser­ma­ye öde­nek­le­ri, 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Ko­or­di­nas­yo­nu ve İzlenmesi­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri­ne gö­re yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mıy­la iliş­ki­len­di­ri­lir.

Ma­hal­lî ida­re­le­re ya­pı­la­cak Ha­zi­ne yar­dım­la­rı

MAD­DE 14- (1) Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin;

a) 12.01.31.00-06.1.0.07-1-05.2 ter­ti­bin­de yer alan öde­nek, 13/1/2005 ta­rih­li ve 5286 sayılı Ka­nu­nun ge­çi­ci 7 nci mad­de­si çer­çe­ve­sin­de, il özel ida­re­le­ri ve bü­yük­şe­hir belediyelerinin ge­lir­le­ri­ne iliş­kin ye­ni bir ka­nu­nî dü­zen­le­me ya­pı­lın­ca­ya ka­dar bu ida­re­le­re dev­re­di­len per­so­ne­lin ay­lık ve di­ğer her tür­lü ma­lî ve sos­yal hak­la­rı­na iliş­kin öde­me­ler ile diğer ca­ri gi­der­ler için il özel ida­re­le­ri­ne ve­ya bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri­ne,

b) 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 ter­ti­bin­de yer alan öde­nek, Köy­le­rin Alt­ya­pı­sı­nın Desteklen­me­si Pro­je­si (KÖY­DES) kap­sa­mın­da köy­le­rin alt­ya­pı ih­ti­yaç­la­rı için il özel idareleri ve/ve­ya köy­le­re hiz­met gö­tür­me bir­lik­le­ri­ne,

c) 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 ter­ti­bin­de yer alan öde­nek, Be­le­di­ye­le­rin Alt­ya­pı­sı­nın Des­tek­len­me­si Pro­je­si (BEL­DES) kap­sa­mın­da nü­fu­su 10.000’in al­tın­da olan be­le­di­ye­le­rin altya­pı ih­ti­yaç­la­rı için be­le­di­ye­le­re,

ta­hak­kuk et­ti­ril­mek su­re­tiy­le kul­lan­dı­rı­lır.

(2) Bi­rin­ci fık­ra­nın (b) ve (c) bent­le­rin­de yer alan öde­nek­le­rin, 2007 Yı­lı Ya­tı­rım Programın­da be­lir­len­me­si­ni mü­te­akip il ve be­le­di­ye ba­zın­da da­ğı­lı­mı, kul­lan­dı­rıl­ma­sı, izlenme­si ve de­ne­ti­mi­ne iliş­kin esas ve usûl­ler, Yük­sek Plan­la­ma Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ka­ra­ra bağ­la­nır.

TÜ­Bİ­TAK ve yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı ile il­gi­li iş­lem­ler

MAD­DE 15- (1) Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin 38.01.02.00-09.9.9.00-2-05.3 (Öğ­re­tim Üye­si Ye­tiş­tir­me Pro­je­si) ter­ti­bin­de yer alan öde­nek, bu pro­je kap­sa­mın­da lisansüs­tü eği­tim ve­ren yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı­na, mal ve hiz­met alım­la­rın­da kul­la­nıl­mak üze­re, gö­rev­len­di­ri­len öğ­ren­ci­le­rin sa­yı­la­rı ve öğ­re­nim alan­la­rı dik­ka­te alı­na­rak ta­hak­kuk ettiril­mek su­re­tiy­le öde­nir. Öde­nen bu tu­tar kar­şı­lı­ğı­nı bir yan­dan il­gi­li yük­se­köğ­re­tim kurumu­nun (B) işa­ret­li cet­ve­li­ne öz ge­lir, di­ğer yan­dan (A) işa­ret­li cet­ve­li­ne öde­nek kaydetme­ye il­gi­li yük­se­köğ­re­tim ku­ru­mu yet­ki­li­dir.

 (2) 4/11/1981 ta­rih­li ve 2547 sa­yı­lı Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nu­nun 46, 58, ek 25, ek 26 ve ek 27 nci mad­de­le­ri ile 19/11/1992 ta­rih­li ve 3843 sa­yı­lı Ka­nu­nun 7 nci mad­de­si uya­rın­ca tah­sil edi­len tu­tar­lar ve di­ğer ge­lir­ler, il­gi­li yük­se­köğ­re­tim ku­ru­mu büt­çe­si­ne öz ge­lir ola­rak kaydedi­lir. Kay­de­di­len bu tu­tar­lar kar­şı­lı­ğı ola­rak il­gi­li yük­se­köğ­re­tim ku­ru­mu büt­çe­si­ne konu­lan öde­nek­ler, ge­lir ger­çek­leş­me­le­ri­ne gö­re kul­lan­dı­rı­lır. (B) işa­ret­li cet­vel­de ge­lir kodları iti­ba­rıy­la tah­min edi­len ge­lir­le­ri aşan öz ge­lir tah­si­lat­la­rı kar­şı­lı­ğı ka­dar (A) işa­ret­li cet­ve­li­ne öde­nek ek­le­me­ye Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca be­lir­le­ne­cek esas ve usûl­ler çer­çe­ve­sin­de yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı yet­ki­li­dir.

(3) Yük­se­köğ­re­tim ku­ru­mu büt­çe­le­rin­de öz ge­lir kar­şı­lı­ğı ola­rak il­gi­li yük­se­köğ­re­tim kuru­mu büt­çe­si­nin (A) işa­ret­li cet­ve­lin­de fonk­si­yo­nel sı­nıf­lan­dır­ma­nın dör­dün­cü dü­ze­yin­de ter­tip­le­nen öde­nek­ler ara­sın­da (09.6.0.05-Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler fonksiyonuna yapılacak olanlar hariç) ak­tar­ma ya­pı­la­maz. 

(4) Yıl için­de ek­le­nen ser­ma­ye öde­nek­le­ri, 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın Uy­gu­lan­ma­sı, Koordinas­yo­nu ve İz­len­me­si­ne Da­ir Ka­rar hü­küm­le­ri­ne gö­re yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mıy­la ilişkilen­di­ri­lir.     

(5) TÜ­Bİ­TAK ve yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın büt­çe öde­nek­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı, ter­tip­ler ara­sın­da ak­tar­ma ya­pıl­ma­sı ve di­ğer büt­çe iş­lem­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da esas ve usûl­ler be­lir­le­me­ye Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

Fon­la­ra iliş­kin iş­lem­ler

MAD­DE 16- (1) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ne stra­te­jik he­def pla­nı uya­rın­ca te­mi­ni ge­rek­li mo­dern si­lah, araç ve ge­reç­ler­le ger­çek­leş­ti­ri­le­cek sa­vun­ma ve NA­TO alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı için yıl için­de ya­pı­la­cak har­ca­ma­lar, 7/11/1985 ta­rih­li ve 3238 sa­yı­lı Ka­nun­la ku­ru­lan Sa­vun­ma Sa­na­yii Des­tek­le­me Fo­nu­nun kay­nak­la­rı, bu amaç­la büt­çe­ye ko­nu­lan öde­nek­ler ve di­ğer ay­ni ve nak­dî im­kân­lar bir­lik­te de­ğer­len­di­ril­mek su­re­tiy­le Sa­vun­ma Sa­na­yii İc­ra Ko­mi­te­sin­ce tespit edi­le­cek esas­lar çer­çe­ve­sin­de kar­şı­la­nır.

(2) Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Komutanlığı­na büt­çe ile tah­sis edi­len mev­cut öde­nek­ler­den birinci fık­ra hü­küm­le­ri ge­re­ğin­ce tes­pit edi­le­cek tu­tar­la­rı, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne büt­çe ile tah­sis edi­len mev­cut ödenekler­den he­li­kop­ter ve uçak alı­mı­na iliş­kin tu­tar­la­rı, Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı­na (Güm­rük­ler Mu­ha­fa­za Ge­nel Mü­dür­lü­ğü) büt­çe ile tah­sis edi­len mev­cut öde­nek­ler­den mo­tor­bot alı­mı­na yö­ne­lik tu­tar­la­rı, Hu­dut ve Sa­hil­ler Sağ­lık Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne büt­çe ile tah­sis edi­len mev­cut öde­nek­ler ile bu Ge­nel Mü­dür­lük büt­çe­si­ne kay­de­di­len öde­nek­ler­den mo­tor­bot alı­mı­na yönelik tu­tar­la­rı Sa­vun­ma Sa­na­yii Des­tek­le­me Fo­nu­na öde­me­ye Mil­li Sa­vun­ma, İçiş­le­ri ve Sağ­lık Ba­kan­la­rı ile Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı­nın bağ­lı ol­du­ğu Ba­kan yet­ki­li­dir.

(3) Sa­vun­ma Sa­na­yii Des­tek­le­me Fo­nun­dan Ha­zi­ne­ye ya­tı­rı­la­cak pa­ra­la­rı bir yan­dan ge­nel büt­çe­ye ge­lir, di­ğer yan­dan Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin il­gi­li ter­tip­le­ri­ne öde­nek kaydet­me­ye ve ge­çen yıl­lar öde­nek ba­ki­ye­le­ri­ni dev­ret­me­ye Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

Ya­ban­cı ül­ke­le­re ya­pı­la­cak hiz­met kar­şı­lık­la­rı

MAD­DE 17- (1) Ma­li­ye Ba­ka­nı;

a) Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Komutanlığın­ca ya­ban­cı ül­ke­le­re ve ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­ra ki­ra­ya ve­ri­len ve­ya bir hiz­me­tin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­sin­de kul­la­nı­lan ka­ra, de­niz ve ha­va ta­şıt­la­rın­dan alı­nan ki­ra ve­ya üc­ret tutarla­rı­nı,

b) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin öğ­re­nim ve eği­tim mü­es­se­se­le­rin­de oku­tu­lan ve eği­tim gö­ren ya­ban­cı uy­ruk­lu su­bay, ast­su­bay ve­ya er­le­re ya­pı­lan gi­der­ler kar­şı­lı­ğın­da il­gi­li dev­let­ler­ce öde­nen tu­tar­la­rı,

c) NA­TO ma­kam­la­rın­ca ya­pı­lan an­laş­ma ge­re­ğin­ce ye­dek ha­va­alan­la­rı­nın ba­kım ve onarım­la­rı için öde­ne­cek tu­tar­la­rı,

ay­nı amaç­la kul­la­nıl­mak üze­re bir yan­dan ge­nel büt­çe­ye ge­lir, di­ğer yan­dan yu­ka­rı­da yazılı ku­ru­luş büt­çe­le­rin­de açı­la­cak özel ter­tip­le­re öde­nek kay­det­me­ye ve bu su­ret­le öde­nek kay­de­di­len tu­tar­lar­dan yı­lı için­de har­can­ma­yan kı­sım­la­rı er­te­si yı­la dev­ret­me­ye yet­ki­li­dir.

Ba­ğış, hi­be ve yar­dım­la­ra iliş­kin iş­lem­ler

MAD­DE 18-  (1) Ma­li­ye Ba­ka­nı;

 a) Yurt içi ve yurt dı­şı kay­nak­lar­dan hi­be ola­rak yıl için­de el­de edi­le­cek im­kân­la­rın Ye­ni Türk Li­ra­sı kar­şı­lık­la­rı­nı Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın tek­li­fi üze­ri­ne ge­re­ği­ne gö­re büt­çe­ye ge­lir ve­ya ge­lir-öde­nek-gi­der kay­det­me­ye,

b) Dış kay­nak­lar­dan ve­ya ulus­la­ra­ra­sı ant­laş­ma­lar­la ba­ğış ve kre­di yo­luy­la ge­le­cek her çeşit mal­ze­me­nin nav­lun ve dı­şa­lım­la il­gi­li ver­gi ve re­sim­le­ri­nin öden­me­si ama­cı ile bun­la­rın kar­şı­lı­ğı­nı, il­gi­li büt­çe­le­rin­de mev­cut ve­ya ye­ni­den açı­la­cak ter­tip­le­re öde­nek kay­det­me­ye ve ge­re­ken iş­lem­le­ri yap­ma­ya,

c) 2007 yı­lı için­de Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Güven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı ih­ti­yaç­la­rı için ya­ban­cı dev­let­ler­den as­ke­rî yar­dım yo­luy­la ve­ya di­ğer yol­lar­dan fii­len sağ­la­na­cak mal­ze­me ve eş­ya be­del­le­ri­ni, bağ­lı (B) işa­ret­li cet­vel­de açı­la­cak ter­tip­le­re ge­lir ve kar­şı­lık­la­rı­nı da bu büt­çe­ler­de açı­la­cak özel ter­tip­le­re öde­nek ve gi­der kaydet­me­ye,

yet­ki­li­dir.

(2) Tür­ki­ye-Av­ru­pa Bir­li­ği ma­lî iş­bir­li­ği kap­sa­mın­da sağ­la­na­cak ma­lî im­kân­la­rın karşılığı ola­rak il­gi­li ida­re büt­çe­le­rin­de (05), (06) ve (07) eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma kod­la­rın­da yer alan tu­tar­la­rın Ulu­sal Fo­na öden­me­si­ne il­gi­li ba­kan­lar yet­ki­li­dir. Bu öde­nek­ler baş­ka bir hiz­met veya fa­ali­ye­te tah­sis edi­le­mez. An­cak, bu tu­tar­lar­dan öde­me es­na­sın­da kur far­kı nedeniy­le olu­şan faz­la­lık­lar ve il­gi­li pro­je­ler için har­ca­na­ma­yan kı­sım­lar, Ulu­sal Fon hesapların­da tutulma­ya de­vam edi­lir ve ge­rek­ti­ğin­de bu Ka­nun kap­sa­mın­da­ki di­ğer ida­re­le­re ait pro­je­le­rin eş fi­nans­ma­nı için kul­la­nı­la­bi­lir. Ulu­sal Fo­na öde­me iş­le­mi Ha­zi­ne Müsteşarlığının bağ­lı oldu­ğu Ba­ka­nın ta­le­bi üze­ri­ne ve pro­je­le­rin fi­nans­man plan­la­ma­sı­na uygun ola­rak en geç otuz gün için­de ger­çek­leş­ti­ri­lir.

 (3) İkin­ci fık­ra uya­rın­ca Ulu­sal Fo­na öde­nen bu tu­tar­lar, 30/1/2003 ta­rih­li ve 4802 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da onay­la­nan Mu­ta­ba­kat Za­bıt­la­rın­da yer alan hü­küm­ler çer­çe­ve­sin­de kullanı­lır.

(4) Ma­lî iş­bir­li­ği kap­sa­mın­da­ki pro­je­le­rin yü­rü­tül­me­si­ne iliş­kin çer­çe­ve an­laş­ma­da öngörü­len ne­den­ler­le Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu­na ia­de­si ge­re­ken hi­be, kur fark­la­rı ve ben­ze­ri tür­den do­ğa­bi­le­cek ila­ve öde­nek ih­ti­ya­cı, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­de yer alan 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 ter­ti­bin­den ak­tar­ma ya­pıl­mak su­re­tiy­le kar­şı­la­na­bi­lir.

Muh­te­lif ge­lir­le­re iliş­kin hu­sus­lar

MAD­DE 19- (1) Dev­let Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ya­ban­cı ül­ke­le­re ver­di­ği me­te­oro­lo­jik ürün­le­rin be­de­li ve ya­ban­cı ül­ke­ler­den al­dı­ğı me­te­oro­lo­jik ürün­le­ri­nin di­ğer yaban­cı ül­ke­le­re ve­ya yurt için­de­ki ki­şi ve ku­rum­la­ra, ya­ban­cı ül­ke­le­rin de anı­lan Ge­nel Müdür­lü­ğün me­te­oro­lo­jik ürün­le­ri­nin di­ğer ül­ke ve ki­şi­le­re sa­tı­şın­dan yıl için­de el­de edi­le­cek dö­viz cin­sin­den tu­tar­lar, T.C. Mer­kez Ban­ka­sı nez­din­de açı­la­cak özel he­sa­ba ya­tı­rı­lır. Bu tutar­lar­dan il­gi­li an­laş­ma­lar ge­re­ğin­ce yurt dı­şı ku­ru­luş­la­ra öden­me­si ge­re­ken tu­tar­lar, bu özel he­sap­tan Dev­let Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ta­li­ma­tıy­la T.C. Mer­kez Ban­ka­sın­ca trans­fer edi­lir. Ge­ri ka­lan tu­tar­lar, il­gi­li Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ta­li­ma­tıy­la T.C. Mer­kez Bankasınca dö­viz alış ku­ru üze­rin­den Ye­ni Türk Li­ra­sı­na çev­ri­le­rek Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ödeme­le­ri­ni ya­pan mu­ha­se­be bi­ri­mi he­sa­bı­na ak­ta­rı­lır. Mu­ha­se­be bi­ri­mi he­sa­bı­na ak­ta­rı­lan bu tu­tar­lar, ge­nel büt­çe­ye ge­lir kay­de­di­lir.

(2) 2006 yı­lın­dan ön­ce kat­ma büt­çe­li olan ida­re­ler­den 5018 sa­yı­lı Ka­nun­la ge­nel büt­çe kap­sa­mı­na alı­nan­la­rın il­gi­li mev­zu­atın­da be­lir­ti­len ku­rum ge­lir­le­ri, ge­nel büt­çe ge­li­ri ola­rak tah­sil edi­lir.

(3) 4/12/1984 ta­rih­li ve 3096 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da­ki ta­bii kay­nak­la­rın ve te­sis­le­rin işlet­me hak­la­rı­nın dev­rin­den el­de edi­len ge­lir­le­rin ta­ma­mı ge­nel büt­çe­ye ge­lir kay­de­di­lir.

İKİN­Cİ KI­SIM

Dev­let Borç­la­rı ve Ka­mu İk­ti­sa­di Te­şeb­büs­le­ri­ne

İliş­kin Hü­küm­ler

Ha­zi­ne ga­ran­ti li­mi­ti ve borç­lan­ma­ya iliş­kin iş­lem­ler

MAD­DE 20- (1) 2007 yı­lın­da, 28/3/2002 ta­rih­li ve 4749 sa­yı­lı Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nu­na gö­re sağ­la­na­cak;

a) Ga­ran­ti­li im­kân li­mi­ti 3 mil­yar ABD Do­la­rı­nı,

b) Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğın­ca be­lir­le­ne­cek ko­şul­lar çer­çe­ve­sin­de ve el­de edi­le­cek kay­nak­lar Ha­zi­ne­ye ak­ta­rı­la­cak şe­kil­de ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­ca ih­raç edi­le­cek ser­ti­fi­ka, se­net ve ben­ze­ri fi­nans­man ens­trü­man­la­rı­na sağ­la­na­cak ga­ran­ti tu­ta­rı 2 mil­yar ABD Do­la­rı­nı,

 aşa­maz.

(2) Bi­rin­ci fık­ra­nın (b) ben­din­de yer alan tu­ta­rı bir ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya Ba­kan­lar Ku­ru­lu yet­ki­li­dir.

 (3) Bu Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si ile be­lir­le­nen baş­lan­gıç öde­nek­le­ri­nin yüz­de bi­ri­ne ka­dar ik­ra­zen Özel Ter­tip Dev­let İç Borç­lan­ma Se­ne­di ih­raç edi­le­bi­lir.

Gö­rev za­rar­la­rı

MAD­DE 21- (1) Ka­mu ik­ti­sa­di te­şeb­büs­le­ri­nin 8/6/1984 ta­rih­li ve 233 sa­yı­lı Ka­mu İktisadi Te­şeb­büs­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 35 in­ci mad­de­si uya­rın­ca doğ­muş ve do­ğa­cak gö­rev za­ra­rı ala­cak­la­rı ile 12/12/2001 ta­rih­li ve 2001/3372 sa­yı­lı Bakanlar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile ön­ce­ki yıl­lar ka­rar­la­rı kap­sa­mın­da üre­ti­len şe­ke­rin, Tür­ki­ye Şe­ker Fab­ri­ka­la­rı A.Ş.'nin özel­leş­tir­me prog­ra­mı­na alın­dı­ğı ta­rih iti­ba­rıy­la söz­leş­me­si ve bağ­lan­tı­sı ya­pıl­mış olan da­hil­de iş­le­me re­ji­mi kap­sa­mın­da­ki sa­tış­la­rıy­la ih­ra­ca­tın­dan do­ğan ve/ve­ya doğa­cak gö­rev za­rar­la­rı ile Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün (TMO) il­gi­li mevzu­atın­da be­lir­ti­len esas ve usûl­le­re gö­re doğ­muş ve do­ğa­cak gö­rev za­ra­rı ala­cak­la­rı, avans ola­rak (TMO'nun 2004-2005 kam­pan­ya dö­ne­min­de da­hil­de iş­le­me re­ji­mi kap­sa­mın­da do­ğan ve/ve­ya do­ğa­cak gö­rev za­rar­la­rı ha­riç) Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı büt­çe­sin­de bu amaç­la ön­gö­rü­len öde­nek­ler­den kar­şı­la­nır.

(2) Tür­ki­ye İh­ra­cat Kre­di Ban­ka­sı Ano­nim Şir­ke­ti­nin po­li­tik risk kap­sa­mın­da ya­pa­ca­ğı tah­si­la­tın ve Ban­ka­nın fa­ali­yet kâr­la­rın­dan Ha­zi­ne­ye te­ka­bül eden te­met­tü tu­tar­la­rı­nın ta­ma­mı ve­ya bir kıs­mı, Ban­ka­nın po­li­tik risk ala­ca­ğı­na ve/ve­ya öden­me­miş ser­ma­ye­si­ne mah­sup edile­bi­lir. Söz ko­nu­su mah­sup iş­lem­le­ri­ne Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın bağ­lı ol­du­ğu Ba­kan; mahsup iş­lem­le­ri­ni Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın tek­li­fi üze­ri­ne, büt­çe­nin ge­lir ve gi­der he­sap­la­rıy­la iliş­ki­len­di­ril­mek­si­zin ma­hi­yet­le­ri­ne gö­re il­gi­li Dev­let he­sap­la­rı­na kay­det­tir­me­ye Ma­li­ye Baka­nı yet­ki­li­dir.

 

ÜÇÜN­CÜ KI­SIM

Ka­mu Per­so­ne­li­ne İliş­kin Hü­küm­ler

Kat­sa­yı­lar, yurt dı­şı ay­lık­la­rı, üc­ret ve söz­leş­me üc­re­ti

MAD­DE 22- (1) 657 sa­yı­lı Ka­nu­nun 154 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca, 1/1/2007-30/6/2007 döne­min­de ay­lık gös­ter­ge tab­lo­sun­da yer alan ra­kam­lar ile ek gös­ter­ge ra­kam­la­rı­nın ay­lık tutar­la­ra çev­ril­me­sin­de uy­gu­la­na­cak ay­lık kat­sa­yı­sı (0,04605), me­mu­ri­yet ta­ban ay­lı­ğı gösterge­si­ne uy­gu­la­na­cak ta­ban ay­lı­ğı kat­sa­yı­sı (0,5864), yan öde­me kat­sa­yı­sı (0,01461) olarak; 1/7/2007-31/12/2007 dö­ne­min­de ise ay­lık kat­sa­yı­sı (0,04739), ta­ban ay­lı­ğı kat­sa­yı­sı (0,61417), yan öde­me kat­sa­yı­sı (0,01503) ola­rak uy­gu­la­nır.

(2) 22/1/1990 ta­rih­li ve 399 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 3 ün­cü mad­de­si­nin (c) ben­di uya­rın­ca ça­lış­tı­rı­lan söz­leş­me­li per­so­ne­lin üc­ret ta­va­nı; 1/1/2007-30/6/2007 dö­ne­min­de 2.403 Ye­ni Türk Li­ra­sı, 1/7/2007-31/12/2007 dö­ne­min­de ise 2.480 Ye­ni Türk Li­ra­sı ola­rak uy­gu­la­nır.

 (3) Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan 2006 yı­lı Ara­lık ayı­na iliş­kin ola­rak açık­la­nan 2003=100 Te­mel Yıl­lı Tü­ke­ti­ci Fi­yat­la­rı En­dek­si­nin 2006 yı­lı Ha­zi­ran ayı en­dek­si­ne gö­re deği­şim ora­nı­nın yüz­de 2.5’i aş­ma­sı ha­lin­de, aşan kıs­mı te­la­fi ede­cek şe­kil­de bi­rin­ci ve ikin­ci fık­ra­lar­da yer alan ve 2007 yı­lı­nın bi­rin­ci al­tı ay­lık dö­ne­mi­ne ait kat­sa­yı­lar ile üc­ret ta­va­nı­nı ye­ni­den be­lir­le­me­ye Ba­kan­lar Ku­ru­lu yet­ki­li­dir.

(4) İda­re­le­rin yurt dı­şı ku­ru­luş­la­rı­na da­hil kad­ro­la­rın­da gö­rev ya­pan Dev­let me­mur­la­rı­nın yurt dı­şı ay­lık­la­rı, ye­ni kur­lar ve ye­ni em­sal­ler tes­pit edi­lin­ce­ye ka­dar, 2/4/2004 ta­rih­li ve 2004/7356 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile ek ve de­ği­şik­lik­le­rin­de yer alan hü­küm­le­re gö­re öde­nir.

Kad­ro­la­rın kul­la­nı­mı­na iliş­kin hu­sus­lar      

MAD­DE 23- (1) 13/12/1983 ta­rih­li ve 190 sa­yı­lı Ge­nel Kad­ro ve Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 2 nci mad­de­sin­de be­lir­ti­len ka­mu ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı; serbest me­mur kad­ro­la­rı­na 2006 yı­lın­da emek­li­lik, ölüm, is­ti­fa ve­ya na­kil so­nu­cu ay­rı­lan memur sa­yı­sı­nın yüz­de el­li­si­ni geç­me­ye­cek şe­kil­de açık­tan ve­ya di­ğer ka­mu ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan na­kil su­re­tiy­le ata­ma ya­pa­bi­lir. Bu sı­nır­lar için­de me­mur ih­ti­ya­cı­nı karşılayama­ya­cak söz ko­nu­su ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar için ila­ve 23.000 adet ata­ma iz­ni veri­le­bi­lir.

(2) Hâ­kim­lik ve sav­cı­lık mes­lek­le­ri ile bu mes­lek­ten sa­yı­lan gö­rev­le­re ve Tıp­ta Uz­man­lık Tü­zü­ğü uya­rın­ca asis­tan kad­ro­la­rı­na ya­pı­la­cak ata­ma­lar, 12/4/1991 ta­rih­li ve 3713 sa­yı­lı Terör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­nun ek 1 in­ci mad­de­si ve 24/5/1983 ta­rih­li ve 2828 sa­yı­lı Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu Ka­nu­nu­nun ek 1 in­ci mad­de­si uya­rın­ca ya­pı­la­cak atama­lar, 27/7/1967 ta­rih­li ve 926 sa­yı­lı Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Per­so­nel Ka­nu­nu kap­sa­mın­da ve­ya di­ğer il­gi­li mev­zu­ata gö­re ya­pı­la­cak as­ke­rî per­so­nel ata­ma­la­rı, em­ni­yet hiz­met­le­ri sınıfın­da bu­lu­nan kad­ro­la­ra ya­pı­la­cak ata­ma­lar ile 24/11/1994 ta­rih­li ve 4046 sa­yı­lı Özelleştirme Uy­gu­la­ma­la­rı Hak­kın­da Ka­nu­nu­n 22 nci mad­de­si ve 4/2/1924 ta­rih­li ve 406 sa­yı­lı Tel­graf ve Te­le­fon Ka­nu­nu­nun ek 29 un­cu mad­de­si uya­rın­ca ya­pı­la­cak per­so­nel nakilleri bi­rin­ci fık­ra­da yer alan sı­nır­la­ma­la­ra tâ­bi de­ğil­dir.

(3) İkin­ci fık­ra­da sı­nır­la­ma­la­ra tâbi ol­mak­sı­zın ata­ma ya­pı­la­bi­le­ce­ği be­lir­ti­len kad­ro­lar­dan ay­rı­lan­lar ile 1/3/2006 ta­rih­li ve 5467 sa­yı­lı Ka­nun­la ye­ni ku­ru­lan üni­ver­si­te­le­re dev­re­di­len me­mur sa­yı­la­rı bi­rin­ci fık­ra­da ön­gö­rü­len yüz­de el­li sı­nı­rı­nın he­sa­bın­da dik­ka­te alın­maz.

(4) Bi­rin­ci fık­ra kap­sa­mın­da 657 sa­yı­lı Ka­nu­nun 59 ve 92 nci mad­de­le­ri uya­rın­ca yapılacak açık­tan ata­ma­lar için Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğın­dan izin alın­ma­sı zo­run­lu­dur.

(5) 2/9/1983 ta­rih­li ve 78 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me eki cet­vel­de kad­ro­la­rı yer alan yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı; öğ­re­tim üye­si dı­şın­da­ki boş öğ­re­tim ele­ma­nı kad­ro­la­rı­na, 2006 yı­lın­da emek­li­lik, ölüm, is­ti­fa, na­kil, eği­ti­min ta­mam­lan­ma­sı ve­ya ba­şa­rı­sız­lık so­nu­cu kurumla­rın­dan ay­rı­lan öğ­re­tim ele­ma­nı sa­yı­sı­nın yüz­de el­li­si­ni (araş­tır­ma gö­rev­li­si kad­ro­la­rı için yüz­de yü­zü­nü) geç­me­ye­cek şe­kil­de açık­tan ve­ya yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı ile di­ğer ka­mu ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan nak­len ata­ma ya­pa­bi­lir. Bu sı­nır­lar için­de öğ­re­tim ele­ma­nı ihti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­ma­ya­cak söz ko­nu­su yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı için ila­ve 2.000 adet ata­ma iz­ni ve­ri­le­bi­lir.

 (6) Tıp­ta Uz­man­lık Tü­zü­ğü uya­rın­ca araş­tır­ma gö­rev­li­si kad­ro­la­rı­na ya­pı­la­cak ata­ma­lar ile 8/4/1929 ta­rih­li ve 1416 sa­yı­lı Ec­ne­bi Mem­le­ket­le­re Gön­de­ri­le­cek Ta­le­be Hak­kın­da Ka­nun uya­rın­ca yurt dı­şı­na eği­tim ama­cıy­la gön­de­ri­len­ler­den öğ­re­tim ele­ma­nı kad­ro­la­rı­na ya­pı­la­cak ata­ma­lar, be­şin­ci fık­ra­da ön­gö­rü­len sı­nır­la­ma­la­ra tâ­bi de­ğil­dir.

(7) Öğ­re­tim üye­si kad­ro­la­rın­dan ay­rı­lan per­so­nel sa­yı­sı, Tıp­ta Uz­man­lık Tü­zü­ğü uya­rın­ca atan­mış ol­duk­la­rı araş­tır­ma gö­rev­li­si kad­ro­la­rın­dan ay­rı­lan per­so­nel sa­yı­sı ile 5467 sa­yı­lı Kanun­la ye­ni ku­ru­lan üni­ver­si­te­le­re dev­re­di­len öğ­re­tim ele­ma­nı sa­yı­sı be­şin­ci fık­ra­da öngörülen yüz­de el­li ve­ya yüz­de yüz sı­nı­rı­nın he­sa­bın­da dik­ka­te alın­maz.

(8) 190 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 2 nci mad­de­sin­de be­lir­ti­len ka­mu ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (III) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­lar, kad­ro­la­rı ile po­zis­yon­la­rı­nın do­lu ve boş du­ru­mu ile bun­lar­da mey­da­na ge­len de­ği­şik­lik­le­ri gös­te­rir cet­vel­le­ri Mart, Ha­zi­ran, Ey­lül ve Ara­lık ay­la­rı­nın son gü­nü itibarıy­la dü­zen­le­ye­rek il­gi­li ay­la­rı iz­le­yen ayın yir­mi­si­ne ka­dar Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ile Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­na gön­de­rir­ler. Söz ko­nu­su bil­gi­ler, ay­rı­ca e-büt­çe sis­te­min­de Ma­li­ye Bakan­lı­ğı­na bil­di­ri­lir.

(9) 1/1/2007 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la, 3/7/2005 ta­rih­li ve 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 49 un­cu mad­de­sin­de be­lir­ti­len oran­la­rı aş­mış olan be­le­di­ye­ler ve ma­hal­li ida­re bir­lik­le­ri ile bun­la­rın kur­duk­la­rı mü­es­se­se ve iş­let­me­le­rin boş me­mur ve sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ya­pı­la­cak ata­ma­lar hak­kın­da anı­lan Ka­nu­nun ge­çi­ci 1 in­ci mad­de­si hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

Söz­leş­me­li per­so­ne­le iliş­kin esas­lar

MAD­DE 24- (1) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (II) ve (IV) sa­yı­lı cet­vel­ler­de yer alan ka­mu ida­re­le­ri, dö­ner ser­ma­ye­ler, be­le­di­ye­ler, il özel idarele­ri ve ma­hal­li ida­re bir­lik­le­ri ile bun­la­rın mü­es­se­se ve iş­let­me­le­rin­de (Türk Ti­ca­ret Kanu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ku­rul­muş olan­lar ha­riç) ve 233 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me kap­sa­mı dı­şın­da ka­lan ku­ru­luş­lar­da, söz­leş­mey­le ça­lış­tı­rı­la­cak per­so­nel hak­kın­da 6/6/1978 tarih­li ve 7/15754 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile ek ve de­ği­şik­lik­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na devam olu­nur.

(2) 190 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 2 nci mad­de­sin­de be­lir­ti­len ka­mu ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da, il­gi­li mev­zu­atı uya­rın­ca kad­ro kar­şı­lık­sız, 657 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 üncü mad­de­si­nin (B) fık­ra­sı ve ek ge­çi­ci 16 ncı mad­de­si ile yük­se­köğ­re­tim mev­zu­atı uya­rın­ca kul­la­nı­la­cak söz­leş­me­li per­so­nel po­zis­yon­la­rı­na iliş­kin, un­van, sa­yı ve üc­ret­ler ile tip sözleşme ör­ne­ği Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın vi­ze­si­ne tâ­bi­dir. Kad­ro kar­şı­lı­ğı ça­lış­tı­rı­lan söz­leş­me­li per­so­nel için sa­de­ce tip söz­leş­me ör­ne­ği vi­ze­si ya­pı­lır.

(3) İkin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın 2005 yı­lın­da vi­ze iş­le­mi ya­pıl­mış olup, 2006 yı­lın­da kul­la­nıl­ma­ya de­vam olu­nan po­zis­yon ve tip söz­leş­me ör­nek­le­ri ile 2006 yılın­da ilk de­fa vi­ze edil­miş po­zis­yon ve tip söz­leş­me ör­nek­le­ri, ye­ni bir vi­ze ya­pıl­ma­sı­na gerek kal­mak­sı­zın 2007 yı­lın­da kul­la­nıl­ma­ya de­vam olu­nur. Bu po­zis­yon­lar­da 2006 yı­lın­da is­tih­dam edi­len per­so­nel­den, il­gi­li ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş ta­ra­fın­dan 2007 yı­lın­da gö­rev­le­ri­ne de­vam et­me­le­ri uy­gun gö­rü­len­ler­le, 2006 yı­lı­na iliş­kin söz­leş­me üc­ret­le­ri­ne 2007 yı­lı için yapı­la­cak ar­tış­lar ila­ve edil­mek su­re­tiy­le ye­ni söz­leş­me ya­pı­lır. Söz ko­nu­su po­zis­yon­lar­da birim, ni­te­lik, un­van ve mev­zu­at uya­rın­ca ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler dı­şın­da­ki üc­ret de­ği­şik­lik­le­ri ve tip söz­leş­me de­ği­şik­lik­le­ri de Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na vi­ze et­ti­ri­lir. İsim ba­zın­da vi­ze­si ya­pı­lan po­zis­yon­lar­da mey­da­na ge­le­cek de­ği­şik­lik­ler de Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın vi­ze­si­ne tâ­bi­dir. İl­gi­li mev­zu­at hü­küm­le­ri­ne da­ya­nı­la­rak is­tih­dam edi­le­cek ye­ni söz­leş­me­li per­so­ne­lin belirlenmesine yö­ne­lik her­han­gi bir iş­lem ya­pıl­ma­dan ön­ce Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­dan izin alınma­sı şart­tır.

(4) Ka­nun, ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma, Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ve­ya yı­lı prog­ra­mıy­la ku­rul­ma­sı ve­ya ge­niş­le­til­me­si ön­gö­rü­len bi­rim­ler ile hiz­me­tin ge­rek­tir­di­ği zo­run­lu hal­ler için ve yı­lı ödene­ği­ni aş­ma­mak kay­dıy­la ya­pı­la­cak ye­ni vi­ze­ler dı­şın­da, 2006 yı­lı söz­leş­me­li per­so­nel pozis­yon sa­yı­la­rı hiç­bir şe­kil­de aşı­la­maz. Ye­ni izin ve vi­ze ta­lep­le­ri, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca Şubat, Ma­yıs, Ağus­tos ve Ka­sım ay­la­rın­da de­ğer­len­di­ri­lir.

(5) 5393 sa­yı­lı Ka­nu­nun 49 un­cu mad­de­si çer­çe­ve­sin­de söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da ikin­ci, üçün­cü ve dör­dün­cü fık­ra hü­küm­le­ri uy­gu­lan­maz. Be­le­di­ye­ler, il özel idarele­ri ve ma­hal­li ida­re bir­lik­le­ri ile bun­la­rın mü­es­se­se ve iş­let­me­le­rin­de, anı­lan Ka­nu­nun 49 un­cu mad­de­si çer­çe­ve­sin­de söz­leş­me­li per­so­nel is­tih­da­mı müm­kün olan hiz­met­ler­de (anılan mad­de­nin dör­dün­cü fık­ra­sın­da sa­yı­lan un­van­la­rın dı­şın­da ol­mak ve o hiz­met için ih­das edil­miş kad­ro bu­lun­ma­mak kay­dıy­la kıs­mi sü­re­li ola­rak ça­lış­tı­rı­la­cak söz­leş­me­li per­so­nel hariç) 657 sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin (B) fık­ra­sı­na gö­re ay­rı­ca söz­leş­me­li per­so­nel istih­dam edi­le­mez. 5393 sa­yı­lı Ka­nu­nun 49 un­cu mad­de­si çer­çe­ve­sin­de söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tı­ran be­le­di­ye­ler, il özel ida­re­le­ri ve ma­hal­li ida­re bir­lik­le­ri ile bun­la­rın mü­es­se­se ve işletme­le­ri, söz­leş­me ye­ni­le­dik­le­ri ve­ya ilk de­fa is­tih­dam et­me­ye baş­la­dık­la­rı söz­leş­me­li perso­nel ile im­za­la­dık­la­rı hiz­met söz­leş­me­le­ri­nin bi­rer ör­ne­ği­ni ve kad­ro­la­rı­nın söz­leş­me­nin ya­pıl­dı­ğı ta­rih­te­ki do­lu-boş du­ru­mu­nu gös­te­ren cet­vel­ler ile hiz­met söz­leş­me­sin­de be­lir­ti­len üc­re­tin tes­pi­ti­ne iliş­kin yet­ki­li or­gan ka­ra­rı­nın bi­rer ör­ne­ği­ni 30 gün için­de Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ile İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na gön­der­mek zo­run­da­dır­lar.

İş­çi­lik öde­nek­le­ri ve ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rı­na iliş­kin esas­lar

MAD­DE 25- (1) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ek­li (II) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan ka­mu ida­re­le­ri, sü­rek­li iş­çi­le­ri ile otuz iş gü­nün­den faz­la sü­rey­le çalıştı­ra­cak­la­rı ge­çi­ci iş­çi­le­ri, büt­çe­le­ri­nin (01.3) ile (02.3) eko­no­mik kod­la­rın­da yer alan ödenek­le­ri aş­ma­ya­cak sa­yı ve/ve­ya sü­rey­le is­tih­dam ede­bi­lir­ler.

 (2) Top­lu iş söz­leş­me­le­rin­den do­ğa­cak yü­küm­lü­lük­ler, ih­bar ve kı­dem taz­mi­na­tı ödemeleri, as­ga­ri üc­ret ve si­gor­ta prim ar­tı­şı ne­de­niy­le mey­da­na ge­le­cek öde­nek nok­san­lık­la­rı Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin "Per­so­nel Gi­der­le­ri­ni Kar­şı­la­ma Öde­ne­ği" ile "Ye­dek Öde­nek" ter­tip­le­rin­de yer alan öde­nek­ler­den ak­tar­ma ya­pıl­mak su­re­tiy­le kar­şı­la­na­bi­lir. Bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len eko­no­mik kod­la­ra bu du­rum­lar dı­şın­da (söz ko­nu­su eko­no­mik kod­lar ara­sın­da­ki aktar­ma­lar ile bu kod­lar için bi­rim­ler ara­sı ak­tar­ma­lar ha­riç) hiç­bir şe­kil­de öde­nek ak­tar­ma­sı ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı gi­bi büt­çe­nin baş­ka ter­tip­le­rin­den iş­çi üc­re­ti ve faz­la sü­re­li ça­lış­ma ve/ve­ya faz­la ça­lış­ma üc­re­ti de öde­ne­mez. Bu fık­ra­da­ki kı­sıt­la­ma­lar, ken­di büt­çe ter­tip­le­rin­den aktarma ya­pıl­ma­sı ko­şu­luy­la TÜ­Bİ­TAK için uy­gu­lan­maz.

(3) Bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len ka­mu ida­re­le­ri­nin har­ca­ma yet­ki­li­le­ri, faz­la ça­lış­ma için öngörü­len öde­ne­ğe gö­re iş prog­ram­la­rı­nı yap­mak, bu öde­ne­ği aşa­cak şe­kil­de faz­la sü­re­li çalışma ve/ve­ya faz­la ça­lış­ma yap­tır­ma­mak ve er­te­si yı­la faz­la sü­re­li ça­lış­ma ve/ve­ya faz­la çalış­ma­dan do­la­yı borç bı­rak­tır­ma­mak­la yü­küm­lü­dür­ler. Dep­rem, yan­gın, su bas­kı­nı, yer kayma­sı, ka­ya düş­me­si, çığ ve ben­ze­ri afet­ler ne­de­niy­le yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­cak Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­rar­la­rı uya­rın­ca yap­tı­rı­la­cak faz­la ça­lış­ma­lar ile faz­la ça­lış­ma üc­ret öde­me­le­ri­ne iliş­kin ilâma bağ­lı borç­lar için ya­pı­la­cak ak­tar­ma­lar ha­riç faz­la sü­re­li ça­lış­ma ve/ve­ya faz­la ça­lış­ma üc­ret öde­me­le­ri için hiç­bir şe­kil­de öde­nek ak­tar­ma­sı ya­pı­la­maz.

(4) Bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len ka­mu ida­re­le­ri, büt­çe­le­ri­nin ge­çi­ci iş­çi­ler için ön­gö­rü­len ödenek­le­ri ile sı­nır­lı ol­mak üze­re yıl için­de ay­lar iti­ba­rıy­la ça­lış­tı­ra­cak­la­rı ge­çi­ci iş­çi­le­re ilişkin ge­çi­ci iş po­zis­yon sa­yı­la­rı ile bun­la­rın ça­lış­tı­rı­la­cak­la­rı bi­rim­le­re gö­re da­ğı­lı­mı­nı (merkez teş­ki­la­tın­da bi­rim­ler, taş­ra teş­ki­la­tın­da ise böl­ge ve il mü­dür­lü­ğü ola­rak) gös­te­ren cetvel­le­ri, ya­pı­lan he­sap­la­ma­lar­la bir­lik­te, vi­ze edil­mek üze­re Ocak ayı so­nu­na ka­dar Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na gön­der­mek zo­run­da­dır­lar.

(5) Yu­ka­rı­da yer alan fık­ra­la­rın hü­küm­le­ri­ne ay­kı­rı uy­gu­la­ma­lar­dan ve öde­nek üs­tü harcama­dan ger­çek­leş­tir­me gö­rev­li­le­ri ile har­ca­ma yet­ki­li­le­ri so­rum­lu­dur.

(6) 190 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 2 nci mad­de­sin­de be­lir­ti­len ka­mu ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len ka­mu ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın dışında ka­lan­lar, 1/1/2007 ta­ri­hin­den iti­ba­ren otuz iş gü­nün­den faz­la sü­re ile ça­lış­tı­ra­cak­la­rı ge­çi­ci iş­çi­le­re iliş­kin ge­çi­ci iş po­zis­yon sa­yı­la­rı ile ay­lar ve bi­rim­ler iti­ba­rıy­la da­ğı­lı­mı­nı, il­gi­li ba­kan­lı­ğın ona­yı alın­mak su­re­tiy­le, vi­ze edil­mek üze­re Ocak ayı so­nu­na ka­dar Ma­li­ye Bakanlı­ğı­na gön­der­mek zo­run­da­dır­lar.

(7) 190 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 2 nci mad­de­sin­de be­lir­ti­len ka­mu ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın, ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­lar, Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­rar­la­rı ve­ya yı­lı programı ile ku­rul­ma­sı ve­ya ge­niş­le­til­me­si ön­gö­rü­len bi­rim­le­ri ile hiz­me­tin ge­rek­tir­di­ği zorun­lu hal­ler için Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca ila­ve ge­çi­ci iş po­zis­yo­nu vi­ze­si ya­pı­la­bi­lir. Ye­ni vi­ze ta­lep­le­ri, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca Şu­bat, Ma­yıs, Ağus­tos ve Ka­sım ay­la­rın­da de­ğer­len­di­ri­lir. Bu fık­ra­da sa­yı­lan hal­ler dı­şın­da, 2006 yı­lın­da vi­ze edil­miş top­lam adam/ay sa­yı­la­rı­nı aşa­cak şekil­de ye­ni vi­ze ya­pı­la­maz. Vi­ze edil­miş bu­lu­nan ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da, yıl için­de kurumla­rın ih­ti­yaç duy­du­ğu po­zis­yon, yer, bi­rim ve ay­lık da­ğı­lım de­ği­şik­lik­le­ri ile po­zis­yon ip­tal­le­ri Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın uy­gun gö­rü­şü üze­ri­ne ya­pı­la­bi­lir.

 (8) Ka­mu ik­ti­sa­di te­şeb­büs­le­ri ve bağ­lı or­tak­lık­la­rı­nın 1/1/2007 ta­ri­hin­den iti­ba­ren otuz iş gü­nün­den faz­la sü­re ile ça­lış­tı­ra­cak­la­rı ge­çi­ci iş­çi­le­re ait ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rı, il­gi­li bakanlığın ve Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı­nın (özel­leş­tir­me prog­ra­mı­na alı­nan­lar için Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın) ona­yı alın­mak su­re­tiy­le 31/1/2007 ta­ri­hi­ne ka­dar Dev­let Per­so­nel Başkan­lı­ğı­na vi­ze et­ti­ri­lir. Vi­ze edi­len ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rı Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğın­ca baş­ka un­van­lı ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rı ile de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir ve­ya ip­tal edi­le­bi­lir. Vi­ze et­ti­ri­len cetvel­le­rin bir ör­ne­ği Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu­na gön­de­ri­lir.

(9) Yu­ka­rı­da yer alan fık­ra­la­ra gö­re vi­ze iş­lem­le­ri ya­pıl­mak­sı­zın ge­çi­ci iş­çi ça­lış­tı­rı­la­maz ve her­han­gi bir öde­me ya­pı­la­maz.

(10) İl özel ida­re­le­ri ta­ra­fın­dan ça­lış­tı­rı­la­cak ge­çi­ci iş­çi­le­re ait ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rı İçişleri Ba­kan­lı­ğı­nın vi­ze­si­ne tâbi­dir. Vi­ze edil­miş bu­lu­nan ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da; pozisyon, yer, bi­rim ve ay­lık da­ğı­lım de­ği­şik­li­ği ile po­zis­yon ip­ta­li İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın uygun gö­rü­şü alın­mak su­re­tiy­le ya­pı­la­bi­lir. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na vi­ze yap­tı­rıl­mak­sı­zın ge­çi­ci iş­çi ça­lış­tı­rı­la­maz ve bun­la­ra her­han­gi bir öde­me ya­pı­la­maz. Norm kad­ro ça­lış­ma­la­rı sonuçlan­dı­rıl­ma­mış il özel ida­re­le­ri adı­na İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan vi­ze edi­len ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rı­na ait vi­ze cet­vel­le­ri­nin ve bu cet­vel­ler­de ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le­rin bir ör­ne­ği Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­na gön­de­ri­lir.

 

DÖR­DÜN­CÜ KI­SIM

Çe­şit­li Hü­küm­ler

Ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­ra üye­lik

MAD­DE 26- (1) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­ler tarafından, ka­nun, ka­rar­na­me ve ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­lar ge­re­ği üye olu­nan ulus­la­ra­ra­sı kuruluş­lar dı­şın­da­ki ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­ra, ge­rek­li öde­ne­ğin te­mi­ni hu­su­sun­da Ma­li­ye Bakan­lı­ğı­nın uy­gun gö­rü­şü alın­ma­dan üye olu­na­maz ve ka­tıl­ma pa­yı ile üye­lik ai­da­tı adı altın­da her­han­gi bir öde­me ya­pı­la­maz. 

(2) Ha­zi­ne ve Dış Ti­ca­ret Müs­te­şar­lık­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­lar, ka­nun ve kararnameler­le Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti adı­na üye ol­du­ğu ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­ra iliş­kin işlemleri­ne (ka­tıl­ma pa­yı öde­me­le­ri da­hil) bu mad­de hük­mü uy­gu­lan­maz.

Ka­mu ida­re­le­rin­ce iş­le­ti­len sos­yal te­sis­ler

MAD­DE 27- (1) Mer­ke­zî yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­rin­ce iş­le­ti­len eği­tim ve din­len­me te­si­si, mi­sa­fir­ha­ne, ço­cuk ba­kı­me­vi, kreş, spor te­si­si ve ben­ze­ri sos­yal te­sis­le­rin gider­le­ri, mün­ha­sı­ran bu te­sis­le­rin iş­le­til­me­sin­den el­de edi­len ge­lir­ler­den kar­şı­la­nır. Bu yerlerde, mer­ke­zî yö­ne­tim büt­çe­si ile dö­ner ser­ma­ye ve fon­lar­dan üc­ret öden­mek üze­re 2007 yı­lın­da ilk de­fa is­tih­dam edi­le­cek ye­ni per­so­nel gö­rev­len­di­ril­mez.

Mu­ha­se­be ka­yıt­la­rın­dan çı­ka­rı­la­cak tu­tar­lar

MAD­DE 28- (1) 21/7/1953 ta­rih­li ve 6183 sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usu­lü Hakkın­da Ka­nun kap­sa­mın­da iz­le­nen ala­cak­la­rın dı­şın­da ka­lan ve mu­ha­se­be ka­yıt­la­rın­da bulu­nan Dev­let ala­cak­la­rın­dan tu­ta­rı 15 Ye­ni Türk Li­ra­sı­na ka­dar olan­la­rın tah­si­li için yapılacak ta­ki­bat gi­der­le­ri­nin asıl ala­cak tu­ta­rın­dan faz­la ola­ca­ğı­nın an­la­şıl­ma­sı ha­lin­de, bu tu­tar­la­rın mu­ha­se­be ka­yıt­la­rın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­na ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­rin­de Ma­li­ye Ba­ka­nı, di­ğer ka­mu ida­re­le­rin­de üst yö­ne­ti­ci­ler yet­ki­li­dir.

Tah­sil edil­me­ye­cek ala­cak­lar

MAD­DE 29- (1) 23/5/2000 ta­rih­li ve 4568 sa­yı­lı Ba­zı Fon­la­rın Tas­fi­ye­si­ne İliş­kin Ka­nun ile 1/1/2001 ta­ri­hin­de tas­fi­ye edi­len Ka­mu Or­tak­lı­ğı Fo­nu­nun tas­fi­ye ta­ri­hin­den ön­ce, Fon adına sağ­lan­mış de­vir­li dış pro­je kre­di­le­ri ve Ha­zi­ne­ce üst­le­ni­len Ha­zi­ne ga­ran­ti­li dış kre­di­ler ile yurt içi borç­la­rın­dan do­ğan va­de­si geç­miş ana­pa­ra, fa­iz, mas­raf ve ge­cik­me zam­mın­dan olu­şan 4749 sa­yı­lı Ka­nun kap­sa­mın­da­ki Ha­zi­ne ala­cak­la­rı bu Ka­nu­nun yü­rür­lük ta­ri­hi itibarıy­la ter­kin edil­miş­tir. Bu ko­nu­ya iliş­kin iş­lem­le­ri, il­gi­li Dev­let he­sap­la­rı­na kay­det­tir­me­ye Ma­li­ye Ba­ka­nı yet­ki­li­dir.

(2) Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Emek­li San­dı­ğı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 8/6/1949 ta­rih­li ve 5434 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re va­zi­fe ma­lû­lü ka­bul edi­lip 3/11/1980 ta­rih­li ve 2330 sayı­lı Ka­nun ve­ya 12/4/1991 ta­rih­li ve 3713 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri uya­rın­ca va­zi­fe malûllüğü ay­lı­ğı bağ­la­nan­lar­dan; San­dık Sağ­lık Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan da­ha son­ra ma­lûl olmadıkla­rı­na da­ir ka­rar alın­ma­sı ne­de­niy­le va­zi­fe ma­lûl­lü­ğü ve emek­li­ye sevk ona­yı ip­tal edi­le­rek 1/9/2006 ila 31/12/2006 ta­rih­le­ri ara­sın­da gö­re­ve baş­la­tı­lan­la­ra ve­ya ay­nı kap­sam­da ve ta­rih­ler ara­sın­da va­zi­fe ma­lûl­lü­ğü ay­lık­la­rı ip­tal edi­le­rek bu ay­lık­la­rı emek­li ve­ya adi malûl­lük ay­lı­ğı­na dönüştü­rü­len­le­re;

a) 5434 sa­yı­lı Ka­nun ve 3713 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re öden­miş olan emek­li­lik ikrami­ye­si tu­tar­la­rı,

b) 5434 sa­yı­lı Ka­nu­nun ek 79 un­cu mad­de­si­ne gö­re ya­pı­lan öde­me­ler ile ay­nı Ka­nu­nun ge­çi­ci 139 un­cu mad­de­si­ne gö­re öde­nen mu­aye­ne ve te­da­vi gi­der­le­ri,

c) 2330 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re öde­nen nak­dî taz­mi­nat tu­tar­la­rı,

için borç çı­ka­rıl­maz, çı­ka­rıl­mış borç­lar ter­kin edi­lir. An­cak, (a) ben­di kap­sa­mın­da öde­nen emek­li­lik ik­ra­mi­ye­si tu­tar­la­rı, 5434 sa­yı­lı Ka­nu­nun 89 un­cu mad­de­si hü­küm­le­ri­ne gö­re sonradan öde­ne­cek emek­li­lik ik­ra­mi­ye­si tu­tar­la­rın­dan mah­sup edi­lir. Son­ra­dan öde­ne­cek emek­li­lik ik­ra­mi­ye­si tu­tar­la­rı­nın ön­ce­den öde­nen emek­li­lik ik­ra­mi­ye­si tu­tar­la­rın­dan az ol­ma­sı ha­lin­de ise faz­la tu­tar ge­ri alın­maz. Bu fık­ra kap­sa­mı­na gi­ren­ler­den, 2985 sa­yı­lı Top­lu Ko­nut Ka­nu­nu­nun ek 2 nci mad­de­si­ne gö­re fa­iz­siz ko­nut kre­di­si ve­ri­len­ler, fa­iz­siz ko­nut kre­di­si hakkın­dan ay­nı esas ve usûl­ler­le ya­rar­lan­dı­rıl­ma­ya de­vam et­ti­ri­lir.

 (3) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükümleri uyarınca vazife malûllüğü aylığı ödenenlerden, kurumlarınca görevde olan emsallerinin almakta olduğu aylık tutarlarının hatalı bildirilmesi nedeniyle kendilerine veya dul ve yetimlerine istihkaklarından fazla ödeme yapılanlara; bu fazla ödeme nedeniyle 1/1/2007 tarihinden önceki dönem için borç çıkarılmaz, aynı dönem için çıkarılmış borçlar tahsil edilmez ve 1/1/2006 tarihinden sonra tahsil edilmiş tutarlar, bir yıl içinde talepleri halinde ilgililere faizsiz olarak iade edilir.

(4) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı sosyal güvenlik kanunlarından herhangi biri kapsamında sağlık yardımı alması gerekirken, aynı dönemde diğer bir sosyal güvenlik kanunu kapsamında hak etmediği halde sağlık yardımı almış kişilerden, yersiz olarak sağlık ödemeleri yapan sosyal güvenlik kurumu tarafından tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek borçlar, varsa bu nedenle ilgililerin açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde, tahsil edilmez. Bu borçlara ilişkin açılmış olan dava ve icra takiplerinden sosyal güvenlik kurumlarınca da vazgeçilir.

Kıs­men ve­ya ta­ma­men uy­gu­lan­ma­ya­cak hü­küm­ler

MAD­DE 30- (1) a) 2547 sa­yı­lı Ka­nu­nun 46, 58, ek 25, ek 26, ek 27 ve 3843 sa­yı­lı Kanunun 7 nci mad­de­le­ri­nin özel ge­lir ve özel öde­nek uy­gu­la­ma­sı ile dev­ri­ne iliş­kin hükümle­ri ve 2547 sa­yı­lı Ka­nu­nun 46 ncı mad­de­si­nin ye­din­ci fık­ra­sı,

b) 12/3/1982 ta­rih­li ve 2634 sa­yı­lı Tu­riz­mi Teş­vik Ka­nu­nu­nun 21 in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı,

c) 2828 sa­yı­lı Ka­nu­nun 31 in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın bi­rin­ci cüm­le­si,

ç) 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun 42 nci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­nın (g) ben­di,

d) 21/4/2005 ta­rih­li ve 5335 sa­yı­lı Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de Deği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nu­nun ge­çi­ci 2 nci mad­de­si,

2007 yı­lın­da uy­gu­lan­maz.

(2) 22/12/2005 ta­rih­li ve 5436 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 1 in­ci mad­de­si­nin dör­dün­cü fıkrasında­ki “31/12/2006 ta­ri­hi­ne” iba­re­si “il­gi­li ida­re­le­rin ta­le­bi ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın uygun gö­rü­şü üze­ri­ne 31/12/2007 ta­ri­hi­ne” şek­lin­de uy­gu­la­nır.  

(3) 5/4/1983 ta­rih­li ve 2813 sa­yı­lı Tel­siz Ka­nu­nu­na gö­re cep te­le­fo­nu fa­tu­ra­lı abo­ne­le­ri­nin (ön öde­me­li cep te­le­fo­nu abo­ne­le­ri ha­riç ol­mak üze­re) öde­mek zo­run­da ol­duk­la­rı ruh­sat­na­me ve yıl­lık kul­la­nım üc­ret­le­ri, 2007 yı­lın­da iş­let­me­ci­nin sis­te­mi­ne abo­ne olu­nan ay iti­ba­rıy­la geri­ye ka­lan ay­lar için yıl so­nu­na ka­dar eşit tak­sit­le­re bö­lü­ne­rek alı­nır.

(4) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 108 inci maddesindeki “1/1/2007” ibaresi “1/7/2007” olarak uygulanır.

(5) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 91 inci maddesinin yedinci fıkrasında geçen  “31/12/2005” ibaresi  “30/6/2007” olarak uygulanır.

 (6) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre gelir ve/veya aylık ödenenlere, bu kanunlar gereğince ödenmekte olan gelir ve/veya aylık tutarlarında (506 sayılı Kanuna göre gelir ve/veya aylık ödenenlerin bu Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler dahil), 2006 yılı için 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanuna göre yapılan yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında katsayıların yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı arasındaki farkı telafi edecek şekilde hesaplanacak fark tutarları 2006 yılı Temmuz-Aralık ayları ödeme dönemleriyle sınırlı olmak üzere bir defada ayrıca ödenir. 2006 yılı ikinci altı aylık döneminde altı aydan daha az süreyle gelir ve/veya aylık almış olanlara yapılacak ödemelerde fiilen yararlanılan gelir ve/veya aylık ödeme dönemi sayısı dikkate alınır. Bu şekilde yapılacak ödemenin bir aylık tutarının 2006 yılı Aralık ayı ödeme dönemi gelir ve/veya aylık tutarına ilave edilmesi sonucunda bulunacak tutar, 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminde yapılacak artışlara esas alınır.

(7) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre:

a) 1/1/2007 tarihinden önce bağlanmış gelir ve/veya aylıklar ile 506 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesine göre yapılan telafi edici ödemeler, 2007 yılının Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 5 oranında, 2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödenir.

b) 2007 yılında bağlanacak malûllük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının, 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82 nci maddelerine göre 2007 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları; 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 5 oranında, 2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödenir.

c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2007 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarı % 5 oranında, 2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödenir. Son takvim ayı 2007 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler, son takvim ayı itibarıyla hesaplanan gelir tutarı 2007 yılının ilk altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranında artırılarak belirlenir. Ancak bunlara 2007 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait artış uygulanmaz.

d) Bağlanan gelir ve/veya aylıklar ile telafi edici ödemelerin artırılmasında ve yukarıdaki (b) ve (c) bentleri uygulanmak suretiyle bağlanacak gelir ve/veya aylıkların artırılmasında, 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi hükümleri; 2007 yılında malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerinin 506 sayılı Kanunun geçici 82 nci maddesine göre 2007 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylıkları için Ocak 2007 ile aylık başlangıç tarihi arasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyatları endeksi artış oranları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2007 yılına ait olanların gelirlerinin artırılmasında 506 sayılı Kanunun ek 44 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz ve bu fıkra kapsamına girenlerin gelir ve/veya aylıklarında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrıca artış yapılmaz.

(8) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanların, 2006 yılı Aralık ayı ödeme döneminde aldıkları aylıkları 2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 5 oranında, 2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere de 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırılarak ödenir.

b) 2007 yılında bağlanacak aylıklar, 2003 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ve gösterge tutarları esas alınarak hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan aylık, sırasıyla 8/1/2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanunun 1 inci maddesine, 22/1/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendine, 30/12/2004 tarihli ve 5282 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendine göre artırılır ve bulunan tutar, ayrıca bu fıkranın (a) bendi ile bu maddenin altıncı fıkrasına göre artırılarak ödenir.

2007 yılında, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılardan alınacak primlere esas olan ve 2006 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gelir tablosu ile katsayı sabit kalmak kaydıyla gösterge tablosu, 506 sayılı Kanuna göre prime esas günlük kazanç alt sınırında 2006 yılına göre 2007 yılında meydana gelen artış oranı kadar artırılarak uygulanır.

1479 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 50 nci maddesinin ikinci cümlesi hükmü ve 2926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü 2007 yılı için uygulanmaz ve bu fıkra kapsamında sayılanların aylıklarında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrıca artış yapılmaz.

(9) 24/7/2003 tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (d) bendi ile aynı Kanunun geçici üçüncü maddesinde geçen “1/1/2005” ibareleri ve 22/1/2004 tarihli ve 5073 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde geçen “1/1/2005” ibaresi “30/6/2007” şeklinde uygulanır.

17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Kanuna tâbi sigortalılardan; 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için, aynı Kanunun 33 üncü maddesine göre belirlenen gelir basamaklarından ilk altı basamakta bulunanlardan altıncı basamak gösterge tutarının, yedi ve daha yukarı basamaklarda bulunanlardan ise bulundukları basamak gösterge tutarının % 20’si oranında sağlık sigortası primi tahsil edilir.

(10) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetkileri Kurum Yönetim Kurulu tarafından mülga kanun hükümlerine göre kullanılır.” ibareleri, “yetkileri Kurum Yönetim Kurulu tarafından ilgili kanunların mülga hükümlerine göre kullanılır ve bu yetkilerden uygun gördüklerini Başkana veya ilgili birimlere devredebilir.” şeklinde uygulanır.

(11) 8/6/1949 tarihli  ve  5434  sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (f) bendinde geçen “% 4’ü” ibaresi “% 5’i” şeklinde uygulanır.

 (12) 5434 sa­yı­lı Ka­nu­nun ek 79 un­cu mad­de­si­nin al­tın­cı fık­ra­sı­nın son cüm­le­si “Bu yardım­lar yıl­da bir kez ol­mak üze­re Ey­lül ayın­da top­tan öde­nir, okul­la­rı­na ilk de­fa ka­yıt yaptır­ma ve­ya ka­yıt uzat­ma iş­lem­le­ri il­gi­li mev­zu­atı ge­re­ğin­ce zo­run­lu ola­rak Ey­lül ayın­dan son­ra ta­mam­la­nan­la­rın eği­tim ve öğ­re­tim yar­dım­la­rı da ay­nı eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı için­de başvur­ma­la­rı kay­dıy­la ve il­gi­li eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın Ey­lül ayın­da ge­çer­li olan me­mur ay­lık kat­sa­yı­sı dik­ka­te alı­na­rak baş­vu­ru­la­rı­nı iz­le­yen ay için­de öde­nir.” şek­lin­de uy­gu­la­nır. 

 (13) 1/7/1976 ta­rih­li ve 2022 sa­yı­lı Ka­nu­nun 8 in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sın­da yer alan “bir sağ­lık ku­ru­lun­ca” iba­re­si “sağ­lık ku­rul­la­rın­ca” şek­lin­de uy­gu­la­nır.

(14) 16/5/2006 ta­rih­li ve 5502 sa­yı­lı Ka­nu­nun 28 in­ci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­nın ikin­ci cüm­le­si “Bu şe­kil­de ça­lış­tı­rı­la­cak olan­lar­dan Ku­rum­ca be­lir­le­ne­cek en faz­la beş ki­şi­ye ödene­cek üc­ret, 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin (B) ben­di­ne gö­re is­tih­dam edi­len­le­rin söz­leş­me üc­re­ti ta­va­nı­nın beş ka­tı­nı, di­ğer beş ki­şi­ye dört ka­tı­nı, ge­ri kalan­la­ra ise iki bu­çuk ka­tı­nı ge­çe­mez ve bun­la­ra bu fık­ra­da be­lir­ti­len üc­ret dı­şın­da her­han­gi bir öde­me ya­pı­la­maz.” şek­lin­de uy­gu­la­nır.

(15) 5510 sa­yı­lı Ka­nu­nun;

a) 16 ncı mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sın­da yer alan “üç­te bi­ri” iba­re­si “on­da bi­ri” ola­rak,

b) 68 in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın son cüm­le­si “Bi­rin­ci fık­ra­nın (a) ben­di ge­re­ği belir­le­nen ka­tı­lım pa­yı­nı; bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık hiz­met su­nu­cu­la­rın­da ya­pı­lan mu­aye­ne­ler­de al­ma­ma­ya ya da da­ha dü­şük tu­tar­lar­da be­lir­le­me­ye ve­ya tek­rar bi­rin­ci fık­ra­nın (a) ben­di için be­lir­le­nen tu­ta­ra ge­tir­me­ye, ikin­ci ve üçün­cü ba­sa­mak sağ­lık hiz­met su­nu­cu­la­rın­da ya­pı­lan mu­aye­ne­ler­de ise ön­ce­ki ba­sa­mak­lar­dan sevk­li ola­rak baş­vu­ru­lup baş­vu­rul­ma­dı­ğı dik­ka­te alın­mak su­re­tiy­le ya­rı­sı­na ka­dar in­dir­me­ye ve­ya beş ka­tı­na ka­dar ar­tır­ma­ya, ge­rek­ti­ğin­de bu tu­tar­la­rı ka­nu­nî tu­tar­la­rı­na ge­tir­me­ye ve­ya in­dir­me­ye Ku­rum yet­ki­li­dir.” şek­lin­de,

c) 88 in­ci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı “60 ın­cı mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (b), (c), (d) ve (g) bent­le­ri ge­re­ği ge­nel sağ­lık si­gor­ta­lı­sı sa­yı­lan­lar için her ay otuz tam gün ge­nel sağ­lık sigor­ta­sı pri­mi öden­me­si zo­run­lu­dur. An­cak, anı­lan mad­de­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (c) ben­di kapsa­mı­na gi­ren­ler için prim öde­me yü­küm­lü­le­ri­nin öde­ye­cek­le­ri ge­nel sağ­lık si­gor­ta­sı pri­mi, pri­min ta­hak­kuk et­ti­ri­le­ce­ği ay iti­ba­rıy­la bu kap­sam­da ge­nel sağ­lık si­gor­ta­lı­sı sa­yı­lan top­lam ki­şi sa­yı­sı­nın dör­de bö­lün­me­si su­re­tiy­le bu­lu­na­cak ki­şi sa­yı­sı esas alın­mak su­re­tiy­le hesaplanır.”  şek­lin­de,

uy­gu­la­nır.

(16) 29/6/2001 ta­rih­li ve 4706 sa­yı­lı Ka­nu­nun ge­çi­ci 4 ün­cü mad­de­sin­de­ki, “ra­yiç değerleri” iba­re­si “492 sa­yı­lı Harç­lar Ka­nu­nu­nun 63 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı­na gö­re he­sap­la­na­cak de­ğer­le­ri­nin yüz­de yir­mi faz­la­sı ” şek­lin­de uy­gu­la­nır.

Yü­rür­lük

MAD­DE 31- (1) Bu Ka­nun 1/1/2007 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 32- (1) Bu Ka­nu­nun;

a) Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ile il­gi­li hü­küm­le­ri­ni Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Başka­nı,

b) Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ile il­gi­li hü­küm­le­ri­ni Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­te­ri,

c) Sa­yış­tay Baş­kan­lı­ğı ile il­gi­li hü­küm­le­ri­ni Sa­yış­tay Bi­rin­ci Baş­ka­nı,

ç) Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile il­gi­li hü­küm­le­ri­ni il­gi­li ba­kan­lar ve Ma­li­ye Ba­ka­nı,

d) Özel büt­çe­li ida­re­le­re iliş­kin hü­küm­le­ri­ni ida­re­le­rin bağ­lı ve­ya il­gi­li ol­du­ğu ba­kan­lar ve Ma­li­ye Ba­ka­nı,

e) Dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­ra iliş­kin hü­küm­le­ri­ni ken­di ku­rul­la­rı ve/ve­ya ku­rum baş­kan­la­rı,

f) Di­ğer hü­küm­le­ri­ni Ma­li­ye Ba­ka­nı,

yü­rü­tür.