Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

                        Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

                           Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu

                                 Esas No.: 1/1252                                                                                                                                                                   6.12.2006

                                  Ka­rar No.: 112

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Ana­ya­sa­nın 162 nci mad­de­si uya­rın­ca, 17.10.2006 ta­ri­hin­de 59. Hü­kü­met ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na su­nu­lan “2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı” ile “2007 Yı­lı Mil­li Büt­çe Tah­min Ra­po­ru” Baş­kan­lık­ça ay­nı ta­rih­te Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edil­miş­tir.

Bi­lin­di­ği gi­bi, 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­nun 16 ncı mad­de­si hük­mü ge­re­ğin­ce:

- Kal­kın­ma plan­la­rı, stra­te­jik plan­lar ve ge­nel eko­no­mik ko­şul­la­rın ge­rek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da üç yıl­lık dö­nem­de üze­rin­de yo­ğun­la­şı­la­cak mak­ro po­li­ti­ka­la­rı, il­ke­le­ri, he­def ve gös­ter­ge ni­te­li­ğin­de­ki te­mel eko­no­mik bü­yük­lük­le­ri de kap­sa­yan ve Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğın­ca ha­zır­la­na­rak Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la Ma­yıs ayı so­nu­na ka­dar Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­lan­ma­sı ön­gö­rü­len or­ta va­de­li prog­ram,

- Or­ta va­de­li prog­ram ile uyum­lu ol­mak üze­re, ge­le­cek üç yı­la iliş­kin top­lam ge­lir ve gi­der tah­min­le­ri ile bir­lik­te he­def açık ve borç­lan­ma du­ru­mu ile ka­mu ida­re­le­ri­nin öde­nek tek­lif ta­van­la­rı­nı içe­ren ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­rak Ha­zi­ran ayı­nın on­be­şi­ne ka­dar Yük­sek Plan­la­ma Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ka­ra­ra bağ­la­na­rak Resmî Ga­ze­te­de ya­yım­lan­ma­sı ön­gö­rü­len or­ta va­de­li malî plan,

ha­zır­lan­mak­ta­dır.

Çok yıl­lı büt­çe sis­te­mi çer­çe­ve­sin­de, te­mel po­li­ti­ka ön­ce­lik­le­ri ile he­def ve gös­ter­ge ni­te­li­ğin­de­ki te­mel eko­no­mik bü­yük­lük­le­ri içe­ren or­ta va­de­li prog­ram ve bu prog­ram ile uyum­lu or­ta va­de­li malî plan doğ­rul­tu­sun­da, ka­mu ida­re­le­ri­nin büt­çe tek­lif­le­ri­ni ve ya­tı­rım prog­ra­mı­nı ha­zır­la­ma sü­re­ci­ni yön­len­dir­mek üze­re; büt­çe çağ­rı­sı ve eki büt­çe ha­zır­la­ma reh­be­ri Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­ca, ya­tı­rım ge­nel­ge­si ve eki ya­tı­rım prog­ra­mı ha­zır­la­ma reh­be­ri ise Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğın­ca ha­zır­la­na­rak Ha­zi­ran ayı­nın so­nu­na ka­dar Resmî Ga­ze­te­de ya­yım­lan­mak­ta­dır. Or­ta Va­de­li Ma­li Pla­nın kap­sa­mı­na 5018 sa­yı­lı Ka­nun uya­rın­ca ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­ler gir­mek­te­dir. Mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe­si, bu çer­çe­ve­de ha­zır­la­na­rak Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne su­nul­mak­ta­dır.

2006 yı­lın­da ya­pı­lan ya­sal dü­zen­le­me­ler ile 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­li Yö­ne­tim ve Kon­trol Ka­nu­nu­na ek­li (I) sa­yı­lı Cet­vel­de ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ara­sın­da yer alan Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü özel büt­çe­li ida­re­le­ri gös­te­ren (II) sa­yı­lı Cet­ve­le, özel büt­çe­li ida­re­ler ara­sın­da yer alan Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­ru­mu ise Sos­yal Gü­ven­lik Ku­rum­la­rı­nı gös­te­ren (IV) sa­yı­lı Cet­ve­le alın­mış­tır. Ay­rı­ca, 1.3.2006 ta­rih­li ve 5467 sa­yı­lı Ka­nun­la ku­ru­lan 15 adet üni­ver­si­te, 21.9.2006 ta­rih­li ve 5544 sa­yı­lı Ka­nun­la ku­ru­lan Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Ku­ru­mu ile 28.9.2006 ta­rih­li ve 5548 sa­yı­lı Ka­nun­la ku­ru­lan Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu (II) sa­yı­lı Cet­ve­le ek­len­miş­tir. Ye­ni ku­ru­lan ka­mu ku­rum­la­rı ile bir­lik­te, 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re mer­ke­zi yö­ne­ti­mi oluş­tu­ran (I), (II) ve (III) sa­yı­lı Cet­vel­ler­de­ki ka­mu ku­rum­la­rı­nın sa­yı­sı 159’a çık­mış­tır.

Bu çer­çe­ve­de, 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­na bağ­lı (A) işa­ret­li cet­vel­ler­de gös­te­ril­di­ği üze­re (I) sa­yı­lı Cet­vel­de 50 ge­nel büt­çe­li ida­re, (II) sa­yı­lı Cet­vel­de, ku­ru­luş­la­rı he­nüz ta­mam­lan­ma­yan Mes­le­ki Ye­ter­li­lik Ku­ru­mu ile Ka­mu De­net­çi­li­ği Ku­ru­mu büt­çe­le­ri ha­riç, Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu ve 2006 yı­lın­da ku­ru­lan 15 üni­ver­si­te da­hil 68 üni­ver­si­te ya­nın­da di­ğer özel büt­çe­li 30 ida­re ile bir­lik­le 99 özel büt­çe­li ida­re ve (III) sa­yı­lı Cet­vel­de 8 dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum ol­mak üze­re top­lam 157 ku­rum ve ku­ru­luş büt­çe­si, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de gö­rü­şü­le­cek­tir.

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

MER­KE­Zİ YÖ­NE­TİM BÜT­ÇE KA­NU­NU TA­SA­RI­SI­NIN GE­NEL ÇER­ÇE­VE­Sİ

1.1. OR­TA VA­DE­Lİ PROG­RAM VE OR­TA VA­DE­Lİ MA­Lİ PLAN (2007-2009)

1.1.1. Or­ta Va­de­li Prog­ram (2007-2009)

Or­ta Va­de­li Prog­ram, 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu doğ­rul­tu­sun­da ha­zır­la­na­rak Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun 2006/10508 ka­ra­rı ile13.6.2006 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­lan­mış­tır. (2007-2009) dö­ne­mi­ni kap­sa­yan Or­ta Va­de­li Prog­ram; 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe sü­re­ci­ni baş­la­ta­rak stra­te­jik amaç­lar te­me­lin­de ka­mu po­li­ti­ka­la­rı ve uy­gu­la­ma­la­rı­nı şe­kil­len­di­re­rek kay­nak tah­si­si­ni yön­len­di­re­cek, son yıl­lar­da sos­yal ve eko­no­mik alan­da sağ­la­nan ge­liş­me­le­rin da­ha sağ­lam bir ze­min­de sür­dü­rül­me­si su­re­tiy­le gü­ven ve is­tik­ra­ra kat­kı­da bu­lu­na­cak il­ke ve esas­la­rı kap­sa­mak­ta­dır.

Çe­şit­li alan­lar­da bir­bir­le­riy­le tu­tar­lı bir amaç, po­li­ti­ka ve ön­ce­lik­ler se­ti su­nan Or­ta Va­de­li Prog­ram, mak­ro po­li­ti­ka­la­rın ya­nı sı­ra, te­mel ge­liş­me ek­sen­le­ri­ni ve ana sek­tör­le­ri kap­sa­ya­rak uzun va­de­li amaç­la­ra kat­kı­da bu­lu­na­cak şe­kil­de, üç yıl­lık dö­nem­de üze­rin­de yo­ğun­la­şı­la­cak ön­ce­lik­ler tes­pit et­miş­tir. Ba­kan­lık ve ku­rum büt­çe­le­ri­nin ha­zır­lan­ma­sın­da, ida­ri ve ya­sal dü­zen­le­me­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­de, ku­rum­la­rın ka­rar al­ma ve uy­gu­la­ma sü­reç­le­rin­de bu Prog­ra­mın amaç ve ön­ce­lik­le­ri esas alı­na­cak­tır.

Üç yıl­lık pers­pek­ti­fe sa­hip olan ve yıl­lık uy­gu­la­ma­la­rın so­nuç­la­rı ve ge­nel şart­lar­da­ki de­ğiş­me­ler dik­ka­te alı­na­rak, her yıl ye­ni­le­nen Prog­ra­mın te­mel ama­cı, mak­ro­eko­no­mik po­li­ti­ka ve he­def­ler, prog­ram dö­ne­mi ge­liş­me ek­sen­le­ri ile sek­tö­rel po­li­ti­ka­lar kı­sa­ca aşa­ğı­da açık­lan­mış­tır:

a) Prog­ra­mın te­mel ama­cı; Av­ru­pa Bir­li­ği­ne üye­lik yo­lun­da, top­lu­mun bü­tün ke­sim­le­ri­nin gö­ze­til­di­ği ve ül­ke­mi­zin eko­no­mik ve sos­yal kal­kın­ma­sı­nın hız­lan­dı­rıl­dı­ğı bir or­tam­da, in­sa­nı­mı­zın ya­şam ka­li­te­si­ni yük­selt­mek ola­rak be­lir­len­miş­tir. Bu çer­çe­ve­de; sür­dü­rü­le­bi­lir bü­yü­me­nin sağ­lan­ma­sı, re­ka­bet gü­cü­nün ar­tı­rıl­ma­sı, in­san kay­nak­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si, sos­yal içer­me­nin güç­len­di­ril­me­si, böl­ge­sel ge­liş­miş­lik fark­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı, ka­mu­da iyi yö­ne­ti­şi­min yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı, fi­zi­ki alt ya­pı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si alan­la­rın­da ge­liş­me sağ­lan­ma­sı ve sür­dü­rül­mek­te olan ya­pı­sal re­form­la­rın ta­mam­lan­ma­sı ön­ce­lik­li he­def ola­rak be­lir­len­miş­tir.

b) Mak­ro­eko­no­mik po­li­ti­ka ve he­def­ler: Eko­no­mi­de sağ­la­nan gü­ven ve is­tik­ra­rı ko­ru­mak, eko­no­mik bü­yü­me­yi yük­sek ve sür­dü­rü­le­bi­lir kıl­mak, is­tih­da­mı ar­tır­mak, fi­yat is­tik­ra­rı­nı sağ­la­mak, ka­mu ke­si­mi borç­lan­ma ge­re­ği­ni sı­fır­la­mak ve ka­mu borç sto­ku­nun mil­li ge­li­re ora­nın­da­ki dü­şüş eği­li­mi­ni de­vam et­tir­mek Or­ta Va­de­li Prog­ra­mın mak­ro­eko­no­mik ön­ce­lik­le­ri ola­rak tes­pit edil­miş­tir. Bu kap­sam­da Prog­ram Dö­ne­min­de:

- Yıl­lık or­ta­la­ma yüz­de 7.0 ci­va­rın­da eko­no­mik bü­yü­me ya­nın­da 1.6 mil­yon ye­ni is­tih­dam ya­ra­tıl­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

- 2006 yı­lın­da yüz­de 0.9 ola­ca­ğı tah­min edi­len ka­mu ke­si­mi faz­la­sı­nın GSYİH’ya ora­nı­nın 2009 yı­lın­da da ay­nı se­vi­ye­de ol­ma­sı; 2006 yı­lın­da yüz­de 45.1 ol­ma­sı bek­le­nen ge­nel dev­let har­ca­ma­la­rı­nın GSYİH’ya ora­nı­nın 2009 yı­lın­da yüz­de 41.5’e dü­şü­rül­me­si; 2006 yı­lın­da yüz­de 36.9 ola­ca­ğı tah­min edi­len ge­nel dev­let fa­iz dı­şı har­ca­ma­la­rı­nın GSYİH’ya ora­nı­nın 2009 yı­lın­da yüz­de 37 ol­ma­sı; 2006 yı­lın­da yüz­de 8.2 ol­ma­sı bek­le­nen ge­nel dev­let fa­iz har­ca­ma­la­rı­nın GSYİH’ya ora­nı­nın 2009 yı­lın­da yüz­de 4.5’e dü­şü­rül­me­si ve 2006 yı­lın­da yüz­de 45.5 ola­ca­ğı tah­min edi­len ge­nel dev­let ge­lir­le­ri­nin GSYİH’ya ora­nı­nın 2009 yı­lın­da yüz­de 42.2 ol­ma­sı he­def­len­miş­tir.

- Ka­mu­nun; ha­va ve de­niz ula­şı­mı ile lo­ko­mo­tif ve va­gon üre­ti­mi, tü­tün ürün­le­ri­nin iş­len­me­si, pet­ro­kim­ya sa­na­yii, elek­trik da­ğı­tı­mı fa­ali­yet alan­la­rın­dan ta­ma­men çe­kil­me­si; bu­nun ya­nı sı­ra, elek­trik ve şe­ker üre­ti­mi, do­ğal gaz pi­ya­sa­sı, kö­mür ve di­ğer ma­den iş­let­me­ci­li­ğin­de­ki pa­yı­nı azalt­ma­sı, 2006 yı­lın­da 5.5 yıl ola­ca­ğı tah­min edi­len ya­tı­rım prog­ra­mı kap­sa­mın­da­ki ya­tı­rım sto­ku or­ta­la­ma ta­mam­la­ma sü­re­si­nin 2009 yı­lın­da 5 yı­lın al­tı­na in­di­ril­me­si ön­gö­rül­müş­tür.

- Ka­mu net borç sto­ku­nun GSYİH’ya ora­nın­da, Prog­ram dö­ne­mi so­nun­da 2006 yı­lı­na gö­re 14.9 pu­an­lık bir dü­şüş he­def­len­mek­te­dir.

- İh­ra­ca­tın yıl­lık or­ta­la­ma yüz­de 13 ora­nın­da ar­ta­rak Prog­ram dö­ne­mi so­nun­da 120 mil­yar do­la­ra, it­ha­la­tın ise yıl­lık or­ta­la­ma yüz­de 11 ora­nın­da ar­ta­rak 2009 yı­lın­da 182 mil­yar do­la­ra ula­şa­ca­ğı; 2007 yı­lın­da 21.5 mil­yar do­lar ola­rak ön­gö­rü­len tu­rizm ge­lir­le­ri­nin 2009 yı­lın­da 25 mil­yar do­la­ra çı­ka­ca­ğı­nın tah­min edil­di­ği, bu tah­min­ler doğ­rul­tu­sun­da ca­ri iş­lem­ler açı­ğı­nın GSYİH’ya ora­nı­nın or­ta va­de­de mev­cut se­vi­ye­si­ni ko­ru­ya­ca­ğı ön­gö­rül­müş­tür.

- 2006, 2007 ve 2008 için, yıl so­nu Tü­ke­ti­ci Fi­yat En­dek­si’nin yıl­lık yüz­de de­ği­şi­mi ile he­sap­la­nan yıl so­nu enf­las­yon he­de­fi, sı­ra­sıy­la, yüz­de 5 yüz­de 4 ve yüz­de 4 ola­rak be­lir­len­miş­tir. 2009 yıl so­nu enf­las­yon he­de­fi ise Hü­kü­met ve Mer­kez Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­rek ka­mu­oyu­na du­yu­ru­la­cak­tır.

c) Prog­ram dö­ne­mi­nin ge­liş­me ek­sen­le­ri: İn­san kay­nak­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si ve is­tih­dam edi­le­bi­lir­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı, sos­yal içer­me ve yok­sul­luk­la mü­ca­de­le, iş­let­me­le­rin re­ka­bet gü­cü­nün ge­liş­ti­ril­me­si, böl­ge­sel ge­liş­me ve böl­ge­sel ge­liş­miş­lik fark­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı ve ka­mu­da iyi yö­ne­ti­şim ola­rak tes­pit edil­miş­tir.

d) Sek­tö­rel po­li­ti­ka­lar: Eği­tim, sağ­lık, çev­re ve kent­sel alt­ya­pı, bi­lim ve tek­no­lo­ji, ta­rım, ima­lat ve ma­den­ci­lik, ener­ji, ulaş­tır­ma ve ha­ber­leş­me ile tu­rizm sek­tör­le­ri ana baş­lık­la­rı al­tın­da be­lir­len­miş­tir.

1.1.2. Or­ta Va­de­li Ma­li Plan (2007-2009)

Or­ta va­de­li prog­ram ile uyum­lu ol­mak üze­re, ge­le­cek üç yı­la iliş­kin top­lam ge­lir ve gi­der tah­min­le­ri ile bir­lik­te he­def açık ve borç­lan­ma du­ru­mu ile ka­mu ida­re­le­ri­nin öde­nek tek­lif ta­van­la­rı­nı içe­ren ve (2007-2009) dö­ne­mi­ni kap­sa­yan Or­ta Va­de­li Ma­li Plan, Yük­sek Plan­la­ma Ku­ru­lu­nun 2006/36 sa­yı­lı Ka­ra­rı­na ek­li ola­rak 15.07.2006 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­lan­mış­tır.

Or­ta Va­de­li Prog­ra­ma uyum­lu ola­rak ha­zır­la­nan ve (2007-2009) dö­ne­mi­ni kap­sa­yan Or­ta Va­de­li Ma­li Plan­da; eko­no­mi­de sür­dü­rü­le­bi­lir bü­yü­me or­ta­mı­nın de­vam et­ti­ril­me­si ve eko­no­mik is­tik­ra­rın güç­len­di­ril­me­si he­def­len­mek­te­dir. Bu dö­nem­de; mak­ro­eko­no­mik gös­ter­ge­ler­de­ki iyi­leş­me­nin sü­re­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir. Ay­rı­ca, Av­ru­pa Bir­li­ği ile ya­pı­la­cak tam üye­li­ğe iliş­kin mü­za­ke­re sü­re­cin­de uyum ça­lış­ma­la­rın­da önem­li bir me­sa­fe­nin alın­ma­sı ve bu­na bağ­lı ola­rak doğ­ru­dan ya­ban­cı ser­ma­ye ya­tı­rım­la­rın­da be­lir­gin bir ar­tış kay­de­dil­me­si, Av­ru­pa Bir­li­ği mük­te­se­ba­tı­nın ge­rek­le­ri­ne uy­gun ola­rak ka­mu ma­li yö­ne­ti­min­de­ki re­form ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı ve 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­nun ön­gör­dü­ğü ye­ni ka­mu ma­li yö­ne­ti­mi ve kon­trol sis­te­mi­nin et­kin bir şe­kil­de iş­le­til­me­si için ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı he­def­len­mek­te­dir.

Büt­çe ha­zır­lık sü­re­ci­ni ve çok yıl­lı büt­çe­le­me an­la­yı­şı­nı yön­len­di­ren ikin­ci önem­li bel­ge olan or­ta va­de­li ma­li plan kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile özel büt­çe­li ida­re­ler; Or­ta Va­de­li Prog­ram ile Or­ta Va­de­li Ma­li Plan­da yer alan po­li­ti­ka ön­ce­lik­le­ri­ni, mak­ro­eko­no­mik gös­ter­ge­le­ri ve öde­nek ta­van­la­rı­nı esas al­mak su­re­tiy­le, çok yıl­lı büt­çe­le­me an­la­yı­şı­na uy­gun ola­rak ken­di ku­rum­sal ön­ce­lik­le­ri­ni sap­ta­ya­rak büt­çe tek­lif­le­ri­ni 2007, 2008 ve 2009 yıl­la­rı için ha­zır­la­ma­la­rı ön­gö­rül­müş­tür.

a) Mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe öde­nek tek­lif ta­van­la­rı

Or­ta Va­de­li Ma­li Plan­da, 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun 2’nci mad­de­si ge­re­ğin­ce, söz ko­nu­su Ka­nu­na ek­li (I) ve (II) sa­yı­lı cet­vel­ler­de yer alan ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ve özel büt­çe­li ida­re­le­re ait öde­nek tek­lif ta­van­la­rı be­lir­len­miş­tir. Bu kap­sa­ma, anı­lan Ka­nu­na ek­li (III) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­lar alın­ma­mış­tır.

5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun (I) ve (II) sa­yı­lı cet­vel­le­rin­de yer alan ku­rum­la­ra iliş­kin öde­nek tek­lif ta­van­la­rı; Or­ta Va­de­li Prog­ram­da tes­pit edi­len po­li­ti­ka ön­ce­lik­le­ri ile mak­ro­eko­no­mik gös­ter­ge­ler, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da­ki ge­liş­me­ler, söz ko­nu­su ida­re­le­rin geç­miş yıl gi­der­le­rin­de gö­rü­len ar­tış eği­li­mi ile yü­rüt­tük­le­ri önem­li fa­ali­yet ve pro­je­ler esas alı­na­rak be­lir­len­miş­tir. Bu doğ­rul­tu­da:

- 2007-2009 dö­ne­min­de, mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe gi­der­le­ri­nin 2007, 2008 ve 2009 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la; 189 mil­yar 877 mil­yon, 199 mil­yar 27 mil­yon ve 205 mil­yar 732 mil­yon; fa­iz dı­şı gi­der­le­rin ise 2007, 2008 ve 2009 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la; 145 mil­yar 777 mil­yon, 157 mil­yar 267 mil­yon ve 167 mil­yar 82 mil­yon Ye­ni Türk li­ra ola­rak he­sap­lan­mış­tır.

- 2007-2009 dö­ne­min­de, mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe gi­der­le­ri­nin GSYİH’ya ora­nı­nın aza­lan bir se­yir iz­le­me­si ve 2007, 2008 ve 2009 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la yüz­de 30,5, yüz­de 28,6 ve yüz­de 26,7 ol­ma­sı ön­gö­rül­müş­tür.

- Fa­iz gi­der­le­ri­nin bu dö­nem­de de azal­ma eği­li­mi­ni sür­dü­re­rek, 2009 yı­lın­da GSYİH’ya ora­nı­nın yüz­de 5’e düş­me­si ve fa­iz gi­der­le­ri­nin büt­çe üze­rin­de­ki bas­kı­sı­nın bü­yük öl­çü­de azal­ma­sı ve büt­çe­nin es­nek­li­ği­nin art­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.

- Sos­yal gü­ven­lik ve ge­nel sağ­lık si­gor­ta­sı re­for­mu­nun 2007 yı­lın­dan iti­ba­ren uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­sı ile sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­na öde­nen Dev­let pri­mi gi­der­le­rin­de ön­ce­ki yıl­la­ra gö­re ön­gö­rü­le­nin öte­sin­de önem­li oran­da bir ar­tış mey­da­na ge­le­ce­ği dü­şü­nül­mek­te­dir.

5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun (I) ve (II) sa­yı­lı cet­vel­le­rin­de yer alan ka­mu ida­re­le­ri­nin 2007, 2008 ve 2009 yıl­la­rı­na iliş­kin büt­çe öde­nek tek­lif­le­ri­ni;

- 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun tüm un­sur­la­rıy­la bir­lik­te et­kin bir şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı,

- 2007-2009 dö­ne­min­de çok yıl­lı büt­çe­le­me an­la­yı­şı­nın uy­gu­lan­ma­sın­da el­de edi­len tec­rü­be­ler de göz önü­ne alı­na­rak kay­nak tah­si­sin­de et­kin­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı,

- Ka­mu ida­re­le­ri­nin ka­rar ver­me sü­reç­le­ri­ni güç­len­dir­mek, ma­li say­dam­lık ve he­sap ve­ri­le­bi­lir­li­ği ar­tır­mak ama­cıy­la de­vam et­mek­te olan stra­te­jik plan­la­ma ve per­for­mans esas­lı büt­çe­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı,

ön­ce­lik­li he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, Or­ta Va­de­li Prog­ram­da ön­gö­rü­len mak­ro­eko­no­mik gös­ter­ge­le­ri esas ala­rak ha­zır­la­ma­la­rı ön­gö­rül­müş­tür.

b) Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ge­lir Tah­min­le­ri

2007-2009 dö­ne­min­de iz­le­ne­cek ka­mu ge­lir po­li­ti­ka­sı he­def ve ön­ce­lik­le­ri, Or­ta Va­de­li Prog­ram­la uyum­lu ola­rak;

- Ka­yıt dı­şı eko­no­mi­nin azal­tıl­ma­sı, ver­gi yü­kü­nün ta­ba­na ya­yı­la­rak ka­yıt­lı mü­kel­lef­ler üze­rin­de­ki yü­kün za­man için­de dü­şü­rü­le­rek ver­gi ge­lir­le­ri per­for­man­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ka­yıt dı­şı eko­no­mi­ye kar­şı yü­rü­tü­len mü­ca­de­le­nin sür­dü­rül­me­si ve bu kap­sam­da ver­gi ida­re­si­nin tek­no­lo­jik alt­ya­pı­sı­nın güç­len­di­ril­me­si,

- Ka­yıt dı­şı eko­no­mi­nin azal­tı­la­rak ka­yıt­lı eko­no­mi­ye ge­çi­şin ve ser­ma­ye bi­ri­ki­mi­nin ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la uy­gu­lan­mak­ta olan ver­gi oran­la­rı­nın dü­şü­rül­me­si po­li­ti­ka­sı­na 2007-2009 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan dö­nem­de de de­vam edil­me­si,

- Ver­gi yo­luy­la üre­tim ve is­tih­da­mın teş­vi­ki­ne yö­ne­lik uy­gu­la­ma­lar sür­dü­rü­lür­ken, bu amaç­la ön­gö­rü­len teş­vik­le­rin ver­gi per­for­man­sı­nı olum­suz bir şe­kil­de et­ki­le­me­si­ne mey­dan ve­ril­me­me­si,

- Ha­zi­ne­ye ait ve bir ka­mu hiz­me­ti­ne tah­sis­li ol­ma­yan ta­şın­maz­la­rın, iz­len­mek­te olan eko­no­mi po­li­ti­ka­sı çer­çe­ve­sin­de eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı ve büt­çe­ye kay­nak sağ­la­mak üze­re et­kin bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si,

amaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da, mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe ge­lir­le­ri Or­ta Va­de­li Prog­ram­da yer alan mak­ro­eko­no­mik gös­ter­ge­ler ile ge­lir po­li­ti­ka­la­rı­nın büt­çe ge­lir­le­ri­ne et­ki­le­ri, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da­ki ge­liş­me­ler ve ge­lir­le­rin geç­miş yıl­lar­da gös­ter­di­ği eği­lim he­sa­ba ka­tı­la­rak tah­min edil­miş­tir.

Bu kap­sam­da:

- 2007-2009 dö­ne­min­de mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe ge­lir­le­ri 2007, 2008 ve 2009 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la; 181 mil­yar 111 mil­yon, 196 mil­yar 263 mil­yon ve 210 mil­yar 143 mil­yon, ver­gi ge­lir­le­ri ise 2007, 2008 ve 2009 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la; 155 mil­yar 248 mil­yon, 169 mil­yar 264 mil­yon ve 182 mil­yar 212 mil­yon Ye­ni Türk Li­ra­sı ola­rak tah­min edil­miş­tir.

- Mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe ge­lir­le­ri­nin GSYİH’ya ora­nı; 2007, 2008 ve 2009 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la; yüz­de 29.1, yüz­de 28.2, yüz­de 27.2 , ver­gi ge­lir­le­rin GSYİH’ya ora­nı; 2007, 2008 ve 2009 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la; yüz­de 24.9, yüz­de 24.3, yüz­de 23.6 ola­rak he­sap­lan­mış­tır.

c) Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Den­ge­si

Mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe ge­lir ve gi­der­le­ri ko­nu­sun­da ya­pı­lan tah­min­ler çer­çe­ve­sin­de tes­pit edi­len mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe den­ge­si ve fa­iz dı­şı faz­la he­def­le­ri, son yıl­lar­da oluş­tu­ru­lan ma­li di­sip­li­nin ka­rar­lı­lık­la sür­dü­rü­le­rek büt­çe açı­ğı­nı so­run ol­mak­tan çı­ka­ra­rak sağ­lık­lı bir büt­çe ya­pı­sı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ana ama­cı doğ­rul­tu­sun­da be­lir­len­miş­tir. Bu doğ­rul­tu­da; or­ta va­de­de büt­çe açı­ğın­da­ki dü­şüş eği­li­mi­nin de­vam ede­rek 2008 yı­lı so­nun­da büt­çe açı­ğı­nın GSYİH’ya ora­nı­nın yüz­de 0.4’e düş­me­si, 2009 yı­lın­da ise mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe­si­nin GSYİH’nın yüz­de 0.6’sı ora­nın­da faz­la ver­me­si amaç­lan­mış­tır.

Bu he­def ve amaç­lar doğ­rul­tu­sun­da:

- 2007-2009 dö­ne­min­de mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe den­ge­si; 2007 ve 2008 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la; 8 mil­yar 766 mil­yon ve 2 mil­yar 764 mil­yon Ye­ni Türk Li­ra­sı büt­çe açı­ğı ve 2009 yı­lın­da 4 mil­yar 411 mil­yon Ye­ni Türk Li­ra­sı büt­çe faz­la­sı olu­şa­ca­ğı, fa­iz dı­şı faz­la­nın ise 2007, 2008 ve 2009 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la; 35 mil­yar 334 mil­yon, 38 mil­yar 996 mil­yon ve 43 mil­yar 61 mil­yon Ye­ni Türk Li­ra­sı ola­rak ger­çek­le­şe­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir.

- Mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe den­ge­si­nin GSYİH’ya ora­nı; 2007, 2008 ve 2009 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la; yüz­de (-)1.4, yüz­de (-) 0.4, yüz­de 0.6, fa­iz dı­şı faz­la­nın GSYİH’ya ora­nı ise; 2007, 2008 ve 2009 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la; yüz­de 5.7, yüz­de 5.6, yüz­de 5.6 ola­rak he­sap­lan­mış­tır.

d) Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Açı­ğı­nın Fi­nans­ma­nı

Ka­mu borç ve risk yö­ne­ti­mi­nin; mak­ro­eko­no­mik den­ge­le­rin gö­ze­ti­le­rek pa­ra ve ma­li­ye po­li­ti­ka­la­rı ile uyum­lu sür­dü­rü­le­bi­lir, say­dam ve he­sap ve­ri­le­bi­lir bir borç­lan­ma po­li­ti­ka­sı­nın iz­len­me­si; fi­nans­man ih­ti­yaç­la­rı­nın, iç ve dış pi­ya­sa ko­şul­la­rı ve ma­li­yet un­sur­la­rı göz önü­ne alı­na­rak be­lir­le­nen risk dü­ze­yi çer­çe­ve­sin­de, or­ta ve uzun va­de­de müm­kün olan en dü­şük ma­li­yet­le kar­şı­lan­ma­sı gö­ze­ti­le­rek be­lir­le­nen te­mel il­ke­ler doğ­rul­tu­sun­da 2007-2009 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan dö­nem­de:

- Ka­mu net borç sto­ku­nun GSYİH’ya ora­nın­da sağ­la­nan dü­şüş de­vam ede­rek 2007’de yüz­de 44.1, 2008’de yüz­de 39.1, 2009’da ise yüz­de 34.4 ola­rak ger­çek­le­şe­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir.

- Ka­mu ke­si­mi borç­lan­ma ge­re­ği­nin GSYİH’ya ora­nı­nın 2007 yı­lın­da yüz­de 0.1 ola­ca­ğı, 2008 ve 2009 yıl­la­rın­da ise ka­mu ke­si­mi­nin sı­ra­sıy­la yüz­de 0.2 ve yüz­de 0.9 ora­nın­da faz­la ve­re­ce­ği tah­min edil­mek­te­dir.

1.2. TA­SA­RI VE GE­REK­ÇE­Sİ ÜZE­RİN­DE YA­PI­LAN ANA­LİZ­LER

1.2.1. 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe­si­nin He­def, Amaç ve Özel­lik­le­ri

2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı ve ge­rek­çe­si in­ce­len­di­ğin­de; Mil­li Büt­çe Tah­min Ra­po­run­da be­lir­ti­len 2007 Yı­lı Prog­ra­mı­nın; borç sto­ku­nu azal­ta­cak bir fa­iz dı­şı faz­la­nın el­de edil­me­si; ma­li di­sip­li­nin güç­len­di­ri­le­rek yıl so­nu enf­las­yon he­de­fi ile uyum­lu bir ka­mu ma­li­ye po­li­ti­ka­sı ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir bü­yü­me or­ta­mı­nın de­vam et­ti­ril­me­si; 2007 yı­lın­da top­lam kay­nak­la­rın sa­bit fi­yat­lar­la yüz­de 4.1 ora­nın­da, sa­bit ser­ma­ye ya­tı­rım­la­rı­nın ise yüz­de 5.9 ora­nın­da art­ma­sı; ka­mu­da yüz­de 6, özel­de yüz­de 3.3 ol­mak üze­re sa­bit fi­yat­lar­la top­lam tü­ke­ti­min yüz­de 3.7 ora­nın­da art­ma­sı he­def, amaç ve ön­gö­rü­le­ri­ne uy­gun ola­rak ha­zır­lan­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır. Bu çer­çe­ve­de uy­gu­la­nan eko­no­mik prog­ra­mın il­ke ve he­def­le­ri­ne uy­gun ola­rak, ka­mu ke­si­mi açık­la­rı ile enf­las­yo­nun dü­şü­rül­me­si ve re­el eko­no­mi­de­ki can­lan­ma­nın sür­dü­rül­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­nul­ma­sı baş­ta ol­mak üze­re büt­çe he­def­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni sağ­la­ya­cak şe­kil­de be­lir­len­mek su­re­tiy­le ka­mu ida­re­le­ri­ne hiz­met ön­ce­lik­le­ri dik­ka­te alı­na­rak ge­rek­li kay­nak tah­sis edil­miş­tir.

a) 2007 Yı­lı Büt­çe He­def­le­ri

2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe­si­nin te­mel he­def­le­ri;

- Enf­las­yon­la mü­ca­de­le po­li­ti­ka­sı­nın des­tek­len­me­si,

- Ka­mu sek­tö­rü­nün bü­tü­nü için be­lir­le­nen fa­iz dı­şı faz­la he­de­fi­ne mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe­si­nin aza­mi de­re­ce­de kat­kı yap­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı,

- Et­kin bir borç­lan­ma po­li­ti­ka­sı­nın iz­len­me­si ve ma­li di­sip­li­nin sağ­lan­ma­sı yo­luy­la fa­iz gi­der­le­ri­nin büt­çe üze­rin­de­ki bas­kı­sı­nın ha­fif­le­til­me­si,

- Büt­çe har­ca­ma­la­rı­nın sağ­lam ge­lir kay­nak­la­rıy­la kar­şı­lan­ma­sı ve kay­nak-har­ca­ma den­ge­si­nin göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­sı,

- Büt­çe­le­rin ha­zır­lan­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sın­da, mak­ro­eko­no­mik is­tik­rar­la bir­lik­te sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma­nın sağ­lan­ma­sı,

- He­sap ve­re­bi­lir­li­ğin ve ma­li say­dam­lı­ğın güç­len­di­ril­me­si,

- Te­sis edi­len ma­li di­sip­li­nin de­vam et­ti­ril­me­si,

- Ya­tı­rı­ma ay­rı­lan kay­nak­la­rın ön­ce­lik­li ve kı­sa sü­re­de so­nuç alı­cı pro­je­le­re yön­len­di­ril­me­si­nin te­min edil­me­si,

- Ve­rim­li­li­ği ve üre­ti­mi teş­vik edi­ci bir ta­rım­sal des­tek­le­me po­li­ti­ka­sı­nın oluş­tu­rul­ma­sı,

şek­lin­de özet­le­ne­bi­lir.

b) Büt­çe He­def­le­ri­ne Ula­şı­la­bil­me­si İçin Alı­nan Te­mel Ön­lem­ler

2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sın­da ön­gö­rü­len he­def ve amaç­la­ra ula­şı­la­bil­me­si ama­cıy­la;

- Ta­şıt alı­mı­nın an­cak çok acil ve zo­run­lu hal­le­re mah­sus ol­mak üze­re ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si­ne,

- Mer­ke­zi yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­nin, ak­tar­ma ya­pı­la­cak ter­tip­te­ki öde­ne­ğin yüz­de yir­mi­si­ne ka­dar ken­di büt­çe­le­ri için­de öde­nek ak­tar­ma­sı ya­pa­bil­me­si­ne,

- 190 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın, ser­best me­mur kad­ro­la­rı­na 2006 yı­lın­da emek­li­lik, ölüm, is­ti­fa ve­ya na­kil so­nu­cu ay­rı­lan me­mur sa­yı­sı­nın yüz­de el­li­si­ni geç­me­ye­cek şe­kil­de açık­tan ve­ya di­ğer ka­mu ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan na­kil su­re­tiy­le ata­ma ya­pa­bil­me­si­ne, bu sı­nır­lar için­de me­mur ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­ma­yan ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar için ise ila­ve 23.000 adet ata­ma iz­ni ve­ri­le­bil­me­si­ne,

- Yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın, öğ­re­tim üye­si dı­şın­da­ki boş öğ­re­tim ele­ma­nı kad­ro­la­rı­na, 2006 yı­lın­da emek­li­lik, ölüm, is­ti­fa, na­kil, eği­ti­min ta­mam­lan­ma­sı ve­ya ba­şa­rı­sız­lık so­nu­cu ku­rum­la­rın­dan ay­rı­lan öğ­re­tim ele­ma­nı sa­yı­sı­nın yüz­de el­li­si­ni (Araş­tır­ma gö­rev­li­si kad­ro­la­rı için yüz­de yü­zü­nü) geç­me­ye­cek şe­kil­de açık­tan ve­ya yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı ile di­ğer ka­mu ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan nak­len ata­ma ya­pa­bil­me­si­ne, bu sı­nır­lar için­de öğ­re­tim ele­ma­nı ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­ma­ya­cak yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı için ise ila­ve 2.000 adet ata­ma iz­ni ve­ril­me­si­ne,

- 2007 yı­lı için­de, 4749 sa­yı­lı Ka­mu Fi­nans­ma­nı ve Borç Yö­ne­ti­mi­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da Ka­nu­na gö­re sağ­la­na­cak ga­ran­ti­li im­kan li­mi­ti­nin 3 mil­yar ABD Do­la­rı ile sı­nır­lan­ma­sı­na,

c) Te­mel Eko­no­mik Bü­yük­lük­ler

2007 Yı­lın­da Te­mel Eko­no­mik Bü­yük­lük­ler;

- GSMH 631 mil­yar 393 mil­yon YTL,

- GSMH’da­ki bü­yü­me yüz­de­si 5,

- GSMH def­la­tö­rü (yüz­de ar­tış) yüz­de 7,

- Üre­ti­ci Fi­yat En­dek­si (ÜFE) yıl so­nu yüz­de 4,

- Tü­ke­ti­ci Fi­yat En­dek­si (TÜ­FE) yıl so­nu yüz­de 4,

- İh­ra­cat (FOB de­ğe­riy­le) 95 mil­yar Do­lar,

- İt­ha­lat (CİF de­ğe­riy­le) 149.7 mil­yar Do­lar,

ola­rak be­lir­len­miş­tir.

1.2.2. 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Bü­yük­lük­le­ri

a) 2007 Yı­lı Büt­çe Öde­nek­le­ri

2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı ile; ge­nel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri­ne 200.815.783.401 YTL, özel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri­ne 12.719.864.000 YTL, dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­ra 1.437.179.058 YTL öde­nek tah­sis edil­me­si ön­gö­rül­müş­tür. Özel büt­çe­li ida­re­ler için ön­gö­rü­len 9.288.131.401 YTL Ha­zi­ne yar­dı­mı ile 782.432.486 YTL ge­lir­den ay­rı­lan pay­lar dü­şül­dü­ğün­de kon­so­li­de edil­miş Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe­si­nin bü­yük­lü­ğü­nün 204.902.262.572 YTL ol­du­ğu an­la­şıl­mak­ta­dır.

2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe­si öde­nek­le­ri­nin eko­no­mik ay­rı­mı in­ce­len­di­ğin­de;

- 43 mil­yar 669 mil­yon 999 bin 235 YTL’si­nin per­so­nel gi­der­le­ri­ne,

- 10 mil­yar 101 mil­yon 778 bin 358 YTL’si­nin sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­na Dev­let pri­mi gi­der­le­ri­ne,

- 15 mil­yar 584 mil­yon 253 bin 014 YTL’si­nin mal ve hiz­met alım gi­der­le­ri­ne,

- 52 mil­yar 946 mil­yon 024 bin YTL’si­nin fa­iz gi­der­le­ri­ne,

- 68 mil­yar 701 mil­yon 431 bin 652 YTL’si­nin ca­ri trans­fer­le­re,

- 12 mil­yar 079 mil­yon 500 bin 100 YTL’si­nin ser­ma­ye gi­der­le­ri­ne,

- 5 mil­yar 878 mil­yon 621 bin 100 YTL’si­nin ser­ma­ye trans­fer­le­ri­ne,

- 3 mil­yar 694 mil­yon 600 bin YTL’si­nin borç ver­me­le­re,

- 2 mil­yar 316 mil­yon 619 bin YTL’si­nin ye­dek öde­ne­ğe,

tah­sis edil­di­ği gö­rül­mek­te­dir.

Büt­çe öde­nek­le­ri­nin fonk­si­yo­nel da­ğı­lı­mı in­ce­len­di­ğin­de ise;

- 92 mil­yar 506 mil­yon 117 bin 606 YTL’si­nin ge­nel ka­mu hiz­met­le­ri­ne,

- 13 mil­yar 131 mil­yon 428 bin 084 YTL’si­nin sa­vun­ma hiz­met­le­ri­ne,

- 12 mil­yar 761 mil­yon 486 bin 738 YTL’si­nin ka­mu dü­ze­ni ve gü­ven­lik hiz­met­le­ri­ne,

- 21 mil­yar 182 mil­yon 254 bin 700 YTL’si­nin eko­no­mik iş­ler ve hiz­met­le­re,

- 244 mil­yon 624 bin 210 YTL’si­nin çev­re ko­ru­ma hiz­met­le­ri­ne,

- 4 mil­yar 223 mil­yon 968 bin 700 YTL’si­nin is­kan ve top­lum re­fa­hı hiz­met­le­ri­ne,

- 7 mil­yar 392 mil­yon 232 bin 402 YTL’si­nin sağ­lık hiz­met­le­ri­ne,

- 3 mil­yar 189 mil­yon 279 bin 092 YTL’si­nin din­len­me, kül­tür ve din hiz­met­le­ri­ne,

- 26 mil­yar 723 mil­yon 370 bin 395 YTL’si­nin eği­tim hiz­met­le­ri­ne,

- 33 mil­yar 618 mil­yon 064 bin 532 YTL’si­nin sos­yal gü­ven­lik ve sos­yal yar­dım hiz­met­le­ri­ne,

ay­rıl­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. 2006 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nun­da174 mi­yar 309 mil­yon 617 bin 202 YTL olan öde­ne­ğin, 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sın­da yüz­de 17.57 ora­nın­da ar­ta­ca­ğı ön­gö­rül­mek­te­dir. Mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe gi­der­le­ri­nin GSMH’ye ora­nı­nın ise 2007 yı­lın­da yüz­de 32.5 ola­rak ger­çek­le­şe­ce­ği he­sap edil­mek­te­dir.

b) 2007 Yı­lı  Büt­çe Ge­lir­le­ri

2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe­si­nin ge­lir­le­ri;

- 184 mil­yar 242 mil­yon 515 bin YTL’si net ge­nel büt­çe ge­lir­le­ri,

- 3 mil­yar 263 mil­yon 692 bin 290 YTL’si özel büt­çe­li ku­rum­la­rın öz ge­lir­le­ri,

- 1 mil­yar 435 mil­yon 179 bin 058 YTL’si dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­rın öz ge­lir­le­ri,

ol­mak üze­re, top­lam 188 mil­yar 941 mil­yon 386 bin 348 YTL’dir. Bu ge­lir­den, dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­lar­dan ge­nel büt­çe­ye ak­ta­rı­lan 782 mil­yon 432 bin 486 YTL’lik pay dü­şül­dü­ğün­de net 188 mil­yar 158 mil­yon 953 bin 862 YTL ola­rak he­sap­lan­mak­ta­dır.

Ge­nel Büt­çe­nin, red ve ia­de­ler da­hil 200 mil­yar 131 mil­yon 515 bin YTL tu­ta­rın­da­ki ge­lir­le­ri­nin da­ğı­lı­mı in­ce­len­di­ğin­de;

- 173 mil­yar 861 mil­yon 616 bin YTL’si­nin ver­gi ge­lir­le­rin­den,

- 7 mil­yar 826 mil­yon 459 bin YTL’si te­şeb­büs ve mül­ki­yet ge­lir­le­rin­den,

- 480 mil­yon 118 bin YTL’si alı­nan ba­ğış ve yar­dım­lar ile özel ge­lir­ler­den,

- 15 mil­yar 394 mil­yon 39 bin YTL’si di­ğer ge­lir­ler­den,

- 2 mil­yar 569 mil­yon 283 bin YTL’si ser­ma­ye ge­lir­le­rin­den,

- 15 mil­yar 889 mil­yon YTL’si red ve ia­de­ler­den,

oluş­tu­ğu an­la­şıl­mak­ta­dır. 2006 yıl so­nu ger­çek­leş­me tah­mi­ni­ne gö­re mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe ge­lir­le­ri­nin yüz­de 9.3 ora­nın­da ar­ta­ca­ğı tah­min edil­mek­te­dir. Mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe ge­lir­le­ri­nin GSMH’ye ora­nı­nın 2007 yı­lın­da yüz­de 29.8 ola­rak tah­min edil­mek­te­dir.

c) Büt­çe Den­ge­si: Büt­çe Açı­ğı ve Fa­iz Dı­şı Faz­la

2007 yı­lın­da mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe den­ge­si ve fa­iz dı­şı faz­la prog­ram he­def­le­ri­ne uy­gun ola­rak be­lir­len­miş­tir. Bu çer­çe­ve­de, 204 mil­yar 902 mil­yon 262 bin 572 YTL ola­rak he­sap­la­nan mer­ke­zi yö­ne­tim gi­der­le­ri ile net 188 mil­yar 158 mil­yon 953 bin 862 YTL ola­rak (ge­lir­den ay­rı­lan pay­lar ha­riç) be­lir­le­nen mer­ke­zi yö­ne­tim ge­lir­le­ri ara­sın­da­ki 16 mil­yar 743 mil­yon 308 bin 710 YTL tu­ta­rın­da­ki fark borç­lan­ma yo­luy­la kar­şı­la­na­cak­tır. Fa­iz dı­şı faz­la­nın GSMH’ye ora­nı­nın yüz­de 5.73 ola­rak ger­çek­le­şe­ce­ği bek­len­mek­te­dir.

d) 2008 ve 2009 Yıl­la­rı Büt­çe Tah­min­le­ri

2008 ve 2009 Yıl­la­rı Büt­çe tah­min­le­ri­ne ba­kıl­dı­ğın­da:

- 2008 yı­lı mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe öde­nek­le­ri­nin (Ha­zi­ne Yar­dı­mı ve DDK’lar­dan ge­nel büt­çe­ye ay­rı­lan pay­lar ha­riç) 2007 yı­lı­na gö­re yüz­de 2.3’lük bir ar­tış­la 209 mil­yar 579 mil­yon 53 bin 829 YTL, bu öde­nek için­de ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­ne 205 mil­yar 410 mil­yon 366 bin 608 YTL, özel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­ne 13 mil­yar 208 mil­yon 673 bin 197 YTL ve dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­ra ise 1 mil­yar 472 mil­yon 358 bin 618 YTL öde­nek ay­rıl­ma­sı­nın,

- 2009 yı­lı öde­nek­le­ri­nin (Ha­zi­ne Yar­dı­mı­mı ve DDK’lar­dan ge­nel büt­çe­ye ay­rı­lan pay­lar ha­riç), bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 3.5’lik ar­tış­la 216 mil­yar 846 mil­yon 674 bin 978 YTL, bu öde­nek için­de ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­ne 212 mil­yar 534 mil­yon 703 bin 856 YTL, özel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­ne 13 mil­yar 592 mil­yon 683 bin 891 YTL ve dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­ra ise 1 mil­yar 502 mil­yon 775 bin 101 YTL öde­nek ay­rıl­ma­sı­nın,

- 2008 yı­lı büt­çe ge­lir­le­ri­nin; 200 mil­yar 140 mil­yon 83 bin YTL’si net ge­nel büt­çe ge­li­ri, 3 mil­yar 423 mil­yon 577 bin 622 YTL’si özel büt­çe­li ida­re­le­rin öz ge­lir­le­ri, 1 mil­yar 483 mil­yon 125 bin 374 YTL’si, dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­rın öz ge­lir­le­ri ol­mak üze­re, top­lam (DDK’lar­dan ge­nel büt­çe­ye ay­rı­lan pay­lar da­hil) 205 mil­yar 46 mil­yon 785 bin 996 YTL ola­rak,

- 2009 yı­lı büt­çe ge­lir­le­ri­nin; 219 mil­yar 372 mil­yon 10 bin YTL’si net ge­nel büt­çe ge­lir­le­ri, 3 mil­yar 575 mil­yon 120 bin 614 YTL’si özel büt­çe­li ida­re­le­rin öz ge­lir­le­ri, 1 mil­yar 527 mil­yon 60 bin 895 YTL’si, dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­rın öz ge­lir­le­ri ol­mak üze­re, top­lam (DDK’lar­dan ge­nel büt­çe­ye ay­rı­lan pay­lar da­hil) 224 mil­yar 474 mil­yon 191 bin 509 YTL ola­rak,

plan­lan­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır.

2008 yı­lın­da büt­çe açı­ğı­nın 5 mil­yar 436 mil­yon YTL ola­ca­ğı tah­min edil­mek­te­dir. 2009 yı­lın­da ise, mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe­si­nin 6 mil­yar 683 mil­yon YTL faz­la ver­me­si prog­ram­lan­mış­tır. Fa­iz dı­şı büt­çe faz­la­sı ise 2008 yı­lın­da 43 mil­yar 544 mil­yon YTL, 2009 yı­lın­da 56 mil­yar 888 mil­yon YTL ola­rak tah­min edil­mek­te­dir.

1.3. MA­Lİ­YE BA­KA­NI­NIN BÜT­ÇE SU­NUŞ KO­NUŞ­MA­SI

2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı ile 2005 Ma­li Yı­lı Ge­nel ve Kat­ma Büt­çe Ke­sin­he­sap Ka­nu­nu Ta­sa­rı­la­rı­nın gö­rüş­me­le­ri­ne, Ko­mis­yo­nu­mu­zun 19.10.2006 ta­ri­hin­de yap­tı­ğı 3 ün­cü bir­le­şi­min­de, Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal UNA­KI­TAN’ın büt­çe ve ke­sin­he­sap ka­nu­nu ta­sa­rı­la­rı­nı Ko­mis­yo­na su­nuş ko­nuş­ma­sı ile baş­la­mış­tır. Ma­li­ye Ba­ka­nı, su­nuş ko­nuş­ma­sın­da aşa­ğı­da özet­le­nen ko­nu­lar­da gö­rüş ve de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­muş­tur.

1.3.1. Büt­çe­nin Ge­nel Çer­çe­ve­si ve Dün­ya­da­ki Ge­liş­me­ler:

- Ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar­la uyum­lu, ye­ni ka­mu ma­li yö­ne­tim sis­te­mi­nin ama­cı ve fel­se­fe­si doğ­rul­tu­sun­da ti­tiz ça­lış­ma­lar so­nu­cu ha­zır­la­na­rak Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne su­nu­lan 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe­si­nin, “büt­çe hak­kı” nın bir ge­re­ği ola­rak Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da büt­çe­nin ma­li yön­le­ri ya­nın­da eko­no­mik ve sos­yal yön­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ele alı­na­rak de­ğer­len­di­ri­le­ce­ği,

- Eko­no­mi­de­ki ağır­lık­la­rı öl­çü­sün­de eko­no­mi­nin gi­di­şa­tı­nı be­lir­le­yen büt­çe­le­rin, ma­li di­sip­li­nin sağ­lan­ma­sı ve sür­dü­rül­me­si açı­sın­dan önem arz et­ti­ği, güç­lü büt­çe­le­rin güç­lü eko­no­mi­nin bir so­nu­cu ol­du­ğu,

- Büt­çe­le­rin, kü­re­sel re­ka­bet dik­ka­te alın­dı­ğın­da, et­kin kay­nak kul­la­nı­mı dü­zen­le­yen bir ma­li­ye po­li­ti­ka­sı un­su­ru ol­du­ğu, bu ne­den­le büt­çe­nin iyi ida­re edil­me­si ge­rek­ti­ği, geç­miş­te büt­çe­le­rin iyi ida­re edil­me­me­si so­nu­cu aşı­ra büt­çe açı­ğı ve bu­nun so­nu­cu olan ka­mu borç yü­kü ne­de­niy­le ma­li kriz­le­rin mey­da­na gel­di­ği,

- Geç­miş­te ya­şa­nan ma­li kriz­le­rin olum­suz so­nuç­la­rı ola­rak ver­gi ve fa­iz gi­der­le­rin­den kay­nak­la­nan yü­kü hal­kın üst­len­di­ği, 59. Hü­kü­met büt­çe­le­ri­nin ön­ce­lik­li he­de­fi­nin bu yü­kün ha­fif­le­ti­le­rek büt­çe­le­rin hal­ka hiz­met eden bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­rul­ma­sı ol­du­ğu, 

- Son yıl­lar­da ma­li di­sip­li­ni sağ­la­ma­ya yö­ne­lik büt­çe­ler sa­ye­sin­de; yüz­de 14.6 dü­ze­yin­de olan büt­çe açı­ğı­nın GSMH’ye ora­nı­nın 2006 yı­lın­da yüz­de 1’le­re ka­dar düş­tü­ğü, ka­mu net borç sto­ku­nun  GSMH için­de­ki pa­yı­nın yüz­de 90.4’ten yüz­de 49.6’ya ka­dar düş­tü­ğü,

- Yıl so­nun­da  büt­çe ge­lir ve gi­der­le­ri­nin tah­min­ler çer­çe­ve­sin­de ger­çek­leş­ti­ği, büt­çe açı­ğı he­de­fi­nin da­ima ön­gö­rü­len­den da­ha iyi oran­da ol­du­ğu, son yıl­lar­da büt­çe tah­min­le­rin­de sağ­la­nan isa­bet sa­ye­sin­de büt­çe­nin gü­ve­nir­li­ği­nin art­tı­ğı,

- 2007 Yı­lı Büt­çe­si­nin, büt­çe is­tik­ra­rı­nın de­va­mı­nın sağ­lan­ma­sı, gü­ve­nir­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ve Tür­ki­ye­nin kal­kın­ma­sı ama­cıy­la ha­zır­lan­dı­ğı, bu Büt­çe­de ma­li di­sip­li­nin ön­ce­lik­li he­def ola­rak be­lir­len­di­ği,

- 2005 yı­lın­da dün­ya eko­no­mi­si­nin, ar­tan em­tia fi­yat­la­rı ile ya­şa­nan do­ğal afet­le­re rağ­men yüz­de 4.9 ora­nın­da bü­yü­dü­ğü, ay­nı yıl ge­liş­miş ül­ke­ler­de bü­yü­me­nin yüz­de 2.6; ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de ise yüz­de 7.4 ola­rak ger­çek­leş­ti­ği; ge­liş­mek­te olan pi­ya­sa­lar­da­ki bu ge­liş­me­nin kü­re­sel li­ki­di­te imkânla­rın­da­ki ar­tış­tan kay­nak­lan­dı­ğı,

- 2005 yı­lı ge­ne­lin­de ve 2006 yı­lı baş­la­rın­da ABD ve Çin’den güç­lü ta­le­bin gel­di­ği, bu­na kar­şı­lık ka­pa­si­te imkânla­rı­nın sı­nır­lı ol­ma­sı ne­de­niy­le baş­ta pet­rol ol­mak üze­re em­tia fi­yat­la­rın­da ar­tış ya­şan­dı­ğı, bu­na rağ­men ay­nı dö­nem­de kü­re­sel pi­ya­sa­lar­da­ki olum­lu ko­şul­la­rın de­vam et­ti­ği,

- Ağus­tos ayın­da 78 do­la­ra ula­şan pet­rol fi­yat­la­rı­nın Ey­lül ayı ile bir­lik­te arz­la il­gi­li kay­gı­la­rın azal­ma­sı­nın et­ki­siy­le tek­rar dü­şüş eği­li­mi­ne gir­di­ği, pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı­nın 17 Ekim iti­ba­riy­le 60,94 do­lar se­vi­ye­si­ne ge­ri­le­di­ği, dün­ya­da pet­rol fi­yat­la­rı­nın bü­yük öl­çü­de pet­rol ih­raç eden ül­ke­le­rin ala­cak­la­rı arz yön­lü ka­rar­la­ra bağ­lı ol­ma­sı ne­de­niy­le pet­rol fi­yat­la­rı­nın art­ma ola­sı­lı­ğı­nın bu­lun­du­ğu, bu ar­tış­tan Tür­ki­ye  eko­no­mi­si­nin de men­fi ola­rak et­ki­le­me­si­nin ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu,

- 2006 yı­lın­da yük­se­len bir se­yir iz­le­yen al­tın fi­yat­la­rı­nın, Ni­san ayın­da bir ons al­tı­nın 650 do­lar se­vi­ye­si­ni aş­ma­sı ile bir­lik­te re­kor se­vi­ye­ye ulaş­tı­ğı, ABD Mer­kez Ban­ka­sı­nın yap­tı­ğı fa­iz ar­tı­rı­mı son­ra­sın­da al­tın fi­yat­la­rı­nın ge­ri­le­di­ği, 17 Ekim iti­ba­riy­le bir ons al­tın fi­ya­tı­nın 589.90 do­lar se­vi­ye­sin­de sey­ret­ti­ği,

- Tüm bu ge­liş­me­le­ri, fi­yat is­tik­ra­rı açı­sın­dan risk un­su­ru ola­rak de­ğer­len­di­ren ge­liş­miş ül­ke mer­kez ban­ka­la­rı­nın fa­iz ar­tı­rım­la­rı yo­luy­la pa­ra po­li­ti­ka­la­rı­nı sı­kı­laş­tır­dık­la­rı,

- 2006 yı­lın­da dün­ya eko­no­mi­sin­de­ki olum­lu gö­rü­nü­mün de­vam et­me­si so­nu­cu bü­yü­me hı­zı­nın ge­liş­miş eko­no­mi­ler için yüz­de 3.1, ge­liş­mek­te olan eko­no­mi­ler için yüz­de 7.3 ve dün­ya eko­no­mi­si için ise yüz­de 5.1 ol­ma­sı­nın bek­len­di­ği, kü­re­sel eko­no­mi­de 2006 yı­lın­da ya­şa­nan bu olum­lu gö­rü­nü­mün 2007 yı­lın­da bir mik­tar ter­si­ne dö­ne­ce­ği,

- 2007 yı­lı ve son­ra­sın­da kü­re­sel li­ki­di­te ko­şul­la­rı­nın na­sıl bir se­yir iz­le­ye­ce­ği ko­nu­su­nun bü­tü­nüy­le kü­re­sel bü­yü­me sü­re­ci­ne bağ­lı ol­du­ğu, AB, Ja­pon­ya ve Çin gi­bi ül­ke­ler­den gel­me­si muh­te­mel yük­sek bü­yü­me hız­la­rı­nın bu sü­re­ci doğ­ru­dan et­ki­le­ye­ce­ği, böy­le bir ge­liş­me­nin, bel­li baş­lı eko­no­mi­le­rin enf­las­yon ile mü­ca­de­le ama­cıy­la sı­kı pa­ra po­li­ti­ka­sı uy­gu­la­ma­sı­na ne­den ola­bi­le­ce­ği,

- 2007 yı­lın­da eko­no­mik bü­yü­me­nin, ge­liş­miş eko­no­mi­ler için yüz­de 2.7, ge­liş­mek­te olan eko­no­mi­ler için yüz­de 7.2 ve dün­ya eko­no­mi­si için ise yüz­de 4.9 se­vi­ye­le­rin­de ger­çek­leş­me­si­nin tah­min edil­di­ği,

1.3.2. Tür­ki­ye Eko­no­mi­sin­de­ki Ge­liş­me­ler; Bü­yü­me, Fi­yat­lar, İs­tih­dam, Dış Ti­ca­ret ve Ka­mu Borç­la­rı:

- Dün­ya­nın önem­li bir coğ­raf­ya­sın­da stra­te­jik öne­mi ha­iz bu­lu­nan Tür­ki­ye­nin, sü­rek­li is­tik­ra­rın sağ­lan­dı­ğı ör­nek bir ül­ke ko­nu­mu­na gel­me­si­nin bü­yük bir önem arz et­ti­ği,

- Ül­ke­miz­de is­tik­ra­rın ka­lı­cı ha­le ge­ti­ril­me­si ama­cıy­la eko­no­mi­den hu­ku­ka top­lum­sal ha­ya­tın her ala­nın­da re­form ni­te­li­ğin­de ya­pı­sal de­ği­şim­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği,

- Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin 2002 se­çim­le­rin­den son­ra­ki yıl­la­rın­da he­def­le­ne­nin üze­rin­de bü­yü­dü­ğü, 2005 yı­lın­da bü­yü­me­nin yüz­de 7.6 dü­ze­yin­de ger­çek­leş­ti­ği, bu bü­yü­me tren­di­nin 2006 yı­lın­da da de­vam ede­rek yı­lın ilk çey­re­ğin­de yüz­de 6.4, ikin­ci çey­re­ğin­de ise yüz­de 8.5 ora­nın­da bü­yü­dü­ğü, Tür­ki­ye eko­no­mi­si ta­ri­hin­de ilk kez 18 çey­rek ara­lık­sız bü­yü­dü­ğü,

- 2006 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le de yüz­de 5’lik bü­yü­me he­de­fi­nin aşı­la­ca­ğı, böy­le­ce son dört yıl­da or­ta­la­ma yüz­de 7.4 ora­nın­da ger­çek­le­şen bü­yü­me hı­zı­na ula­şıl­mış olu­na­ca­ğı,

- 2002 yı­lın­da 181 mil­yar do­lar olan GSMH’nın, 2007 yı­lın­da 410 mil­yar do­lar ola­ca­ğı, bu­nun üre­tim, is­tih­dam ve ih­ra­cat ar­tış­la­rıy­la bir­lik­te ül­ke­miz eko­no­mi­si­nin sağ­lam te­mel­ler üze­rin­de yo­lu­na de­vam et­ti­ği­nin bir gös­ter­ge­si ola­rak ka­bul edil­me­si ge­rek­ti­ği,

- 2002 yı­lın­da 2.598 do­lar olan ki­şi ba­şı­na mil­li ge­li­rin 2007 yı­lın­da 5.550 do­la­ra ula­şa­ca­ğı, sa­tın al­ma gü­cü pa­ri­te­si­ne gö­re ise ki­şi ba­şı­na mil­li ge­li­rin 9 bin do­lar se­vi­ye­si­ne yük­sel­di­ği,

- Enf­las­yon­da 2006 yı­lı­nın ilk ye­di ayın­da arz yön­lü un­sur­lar ve dış­sal ko­şul­lar­dan kay­nak­la­nan bir ar­tış eği­li­mi göz­len­di­ği, bu dö­nem­de enf­las­yo­nu olum­suz yön­de et­ki­le­yen en önem­li un­su­run ham pet­rol fi­yat­la­rın­da yı­lın ilk çey­re­ğin­den iti­ba­ren ger­çek­le­şen ar­tış­lar ol­du­ğu, bu­nun­la bir­lik­te Ma­yıs ve Ha­zi­ran ay­la­rın­da ma­li pi­ya­sa­lar­da ya­şa­nan dal­ga­lan­ma so­nu­cu it­hal mal­la­rın fi­yat­la­rın­da­ki ar­tış­la­rın enf­las­yo­nu ar­tı­ran di­ğer önem­li un­sur ola­rak or­ta­ya çık­tı­ğı,

- 2006 yı­lı Ağus­tos ayı­na ge­lin­di­ğin­de enf­las­yon­da­ki bu ar­tış eği­li­mi­nin ter­si­ne dön­dü­ğü; Ey­lül ayı iti­ba­riy­le ise TÜ­FE’de­ki yıl­lık ar­tı­şın yüz­de 10.55; ÜFE’de­ki yıl­lık ar­tı­şın ise yüz­de 11.19 dü­ze­yi­ne ge­ri­le­di­ği, mev­sim­sel et­ki­le­rin de azal­ma­sıy­la bir­lik­te 2006 yı­lı so­nun­da enf­las­yo­nun yüz­de 10’un al­tı­na düş­me­si­nin bek­len­di­ği,

- 2001 yı­lın­da ya­şa­nan kriz son­ra­sın­da is­tih­dam­da dü­şüş ve iş­siz­lik ora­nın­da ar­tış­la or­ta­ya çı­kan olum­suz tab­lo­nun, 2004 yı­lın­dan iti­ba­ren dü­zel­me­ye baş­la­dı­ğı, bu kriz­den son­ra ül­ke­miz eko­no­mi­sin­de bir ya­pı­sal dö­nü­şü­mün ya­şan­mak­ta ol­du­ğu,

- Ta­rım dı­şın­da­ki sek­tör­ler­de is­tih­dam ar­tı­şı­nın de­vam et­ti­ği, ta­rım sek­tö­rün­de is­tih­da­mı­nın top­lam is­tih­dam içe­ri­sin­de­ki pa­yı­nın 2002 yı­lın­da yüz­de 34.9’den 2006 Ha­zi­ran ayın­da yüz­de 29.2’ye ge­ri­le­di­ği, bu dö­nem­de top­lam is­tih­da­mın, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 142 bin ki­şi ar­tış gös­ter­di­ği, 2005 yı­lı Ha­zi­ran dö­ne­min­de yüz­de 9.1 olan iş­siz­lik ora­nı­nın, 2006 yı­lı­nın ay­nı dö­ne­min­de yüz­de 8.8’e düş­tü­ğü,

- 2006 yı­lı­nın Ocak-Ağus­tos dö­ne­min­de, bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 16.8 ar­ta­rak 142.1 mil­yar Do­lar olan dış ti­ca­ret hac­mi­nin,  2006 yıl so­nu iti­ba­riy­le 219 mil­yar Do­la­ra ulaş­ma­sı­nın bek­len­di­ği, 2007 yı­lı he­de­fi­nin ise 244,7 mil­yar do­lar ol­du­ğu,

- 2006 yı­lı­nın Ocak-Ağus­tos dö­ne­min­de ih­ra­ca­tın, YTL’nin güç­lü ko­nu­mu­na rağ­men, ve­rim­li­lik ar­tı­şı­nın ge­tir­di­ği re­ka­bet avan­ta­jı ile 2005 yı­lı­nın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 14,1 ora­nın­da ar­ta­rak 53,3 mil­yar do­la­ra yük­sel­di­ği, yıl so­nu iti­ba­riy­le ih­ra­ca­tın 83.5 mil­yar do­lar, 2007 yı­lı ih­ra­ca­tı­nın ise 95 mil­yar do­lar ol­ma­sı­nın bek­len­di­ği,

- Yurt içi sa­na­yi üre­ti­min­de­ki ve ih­ra­cat­ta­ki ar­tı­şın ge­rek­tir­di­ği it­hal gir­di ih­ti­ya­cı ve ar­tan pet­rol fi­yat­la­rı, söz ko­nu­su dö­nem­de it­ha­la­tın ih­ra­cat­tan da­ha hız­lı bü­yü­me­si­ne ne­den ol­du­ğu; 2006 yı­lı Ocak-Ağus­tos dö­ne­min­de it­ha­la­tın yüz­de 18.5 ora­nın­da ar­ta­rak 88.9 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­ğı, it­ha­la­tın 2006 yı­lı so­nun­da 135.5 mil­yar do­lar, 2007 yı­lı so­nun­da ise 149.7 mil­yar do­lar ola­rak ger­çek­leş­me­si­nin tah­min edil­di­ği,

- 2000 ve 2001 yıl­la­rın­da ya­şa­nan kriz­le­rin ar­dın­dan ya­ka­la­nan hız­lı bü­yü­me tren­di­ne pa­ra­lel ola­rak ar­tan dış ti­ca­ret açı­ğı­nın, ca­ri iş­lem­ler açı­ğı­nın art­ma­sın­da­ki en te­mel et­ken ol­du­ğu, ca­ri açı­ğın, Ocak-Ağus­tos dö­ne­min­de 22.4 mil­yar do­lar dü­ze­yin­de ger­çek­leş­ti­ği,

- Ca­ri açı­ğın, Mer­kez Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan uy­gu­la­nan dal­ga­lı kur re­ji­mi, mak­ro eko­no­mik te­mel­ler­de­ki sağ­lam­laş­ma, ma­li ve pa­ra­sal di­sip­lin ile enf­las­yon­la mü­ca­de­le­de­ki ka­rar­lı­lı­ğın sür­dü­rül­me­si ve po­pü­list po­li­ti­ka­lar­dan uzak du­rul­ma­sı so­nu­cu sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­nin art­tı­ğı,

- Ca­ri açı­ğın sür­dü­rü­le­bil­me­sin­de ve risk ola­rak al­gı­lan­ma­ma­sın­da fi­nans­man ka­li­te­si­nin de çok bü­yük öne­me sa­hip ol­du­ğu, Ocak-Ağus­tos dö­ne­min­de 12.4 mil­yar do­lar doğ­ru­dan ya­tı­rım ile 32.1 mil­yar do­lar uzun va­de­li kre­di kul­la­nıl­dı­ğı, bu­nun ül­ke­miz­de ca­ri açı­ğın sağ­lık­lı ve ka­lı­cı bir fi­nans­man ya­pı­sı­na sa­hip ol­du­ğu­nun bir gös­ter­ge­si ol­du­ğu,

- Sü­rek­li ca­ri açı­ğın bir risk ol­du­ğu, ca­ri açı­ğın bir risk ola­rak or­ta­ya çık­ma­ma­sı için ön­lem­le­rin alı­na­ca­ğı, bu kap­sam­da, mik­ro eko­no­mik ted­bir­le­rin alın­ma­sı, is­tih­da­mın es­nek bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­rul­ma­sı, ar-ge fa­ali­yet­le­ri­nin teş­vik edil­me­si ve üre­tim ya­pı­sı­nın de­ğiş­ti­ri­le­rek yük­sek tek­no­lo­ji­ye da­ya­lı, kat­ma de­ğe­ri yük­sek ürün­le­re yö­nel­mek dâhil ge­rek­li ön­lem­le­rin alı­na­ca­ğı,

- 2001 yı­lın­da ya­şa­nan kri­zin ar­dın­dan yüz­de 90.4 olan ka­mu net borç sto­ku­nun GSMH’ya ora­nı­nın 2006 yı­lı so­nun­da yüz­de 49.6’ya düş­me­si­nin bek­len­di­ği,

- Mer­ke­zi yö­ne­tim top­lam borç sto­ku­nun ya­pı­sın­da YTL le­hi­ne ya­şa­nan önem­li de­ği­şi­min 2006 yı­lın­da da de­vam et­ti­ği, 2002 yı­lı so­nun­da borç sto­ku­nun yüz­de 42’si YTL cin­sin­den olu­şur­ken, Ağus­tos 2006 so­nu iti­ba­riy­le bu ora­nın yüz­de 62 se­vi­ye­si­ne yük­sel­di­ği, YTL cin­si ıs­kon­to­lu Dev­let İç Borç­lan­ma Se­net­le­ri­nin kü­mü­la­tif fa­iz ora­nı­nın 2002 yı­lı so­nun­da yüz­de 62.7’ den 2006 yı­lı­nın Ey­lül ayın­da yüz­de 17.2’ye ge­ri­le­di­ği,

1.3.3. Sos­yal ve Eko­no­mik Po­li­ti­ka­lar: Ça­lı­şan­lar ve Emek­li­ler, Eği­tim, Sağ­lık, Sos­yal Gü­ven­lik, Sos­yal Hiz­met­ler, Sos­yal Yar­dım­lar, Çift­çi ve Es­na­fa Sağ­la­nan Des­tek­ler, Ar-Ge, Ula­şım, Köy-Des, Bel-Des, Ko­nut ve Özel­leş­tir­me;

- Ça­lı­şan, emek­li ve di­ğer dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın du­rum­la­rı­nın 2002 yı­lı­na gö­re iyi­leş­ti­ği, ge­lir­le­rin­de re­el ar­tış­lar ol­du­ğu,

- Son dört yıl­lık dö­nem­de TÜ­FE’de­ki kü­mü­la­tif de­ğiş­me­nin yüz­de 53 do­la­yın­da ol­ma­sı­na rağ­men; söz ko­nu­su dö­nem­de ay­nı baz­lı en dü­şük me­mur maa­şın­da yüz­de 95.2, net as­ga­ri üc­ret­te yüz­de 106.5, en dü­şük SSK emek­li ay­lı­ğın­da yüz­de 85.6, en dü­şük BAĞ-KUR çift­çi emek­li ay­lı­ğın­da yüz­de 235.8, 65 yaş ay­lı­ğın­da yüz­de 183.2 ve muh­tar ay­lı­ğın­da yüz­de 174.1 ora­nın­da ar­tı­şın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği,

- 2002-2006 dö­ne­mi­nin, eği­ti­me en yük­sek pa­yın ay­rıl­dı­ğı bir dö­nem ol­du­ğu, bu dö­nem­de 3 bin 870 ye­ni oku­lun hiz­me­te açıl­dı­ğı, 85 bin ders­li­ğin in­şa edil­di­ği,

- 2003- 2004 eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da baş­la­yan il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­ne üc­ret­siz ders ki­ta­bı da­ğı­tı­mı uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da bu­gü­ne ka­dar top­lam 375.6 mil­yon ki­tap da­ğı­tı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı, 2006-2007 eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da or­ta­öğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri için de üc­ret­siz ki­tap da­ğı­tı­mı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği,

- 2002 yı­lın­da 451 bin üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si öğ­re­nim kre­di­si alır­ken 2006 yı­lın­da bu hak­tan ya­rar­la­na­cak olan öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın 569 bi­ne yük­sel­til­di­ği, 2002 yı­lın­da 45 YTL olan kre­di tu­ta­rı­nın 1 Ocak 2007’den iti­ba­ren, yak­la­şık üç kat ar­tış­la 150 YTL ola­ca­ğı,

- “Sağ­lık­ta Dö­nü­şüm Prog­ra­mı” kap­sa­mın­da sağ­lık sis­te­mi­nin te­mel so­run­la­rı­nın çö­züm­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak mil­le­tin sağ­lık dü­ze­yi­nin yük­sel­til­me­si için ko­ru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri­ne özel önem ve­ril­di­ği, sağ­lık ocak­la­rı ve sağ­lık ev­le­rin­de ko­ru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri­nin ve­ril­me­ye baş­lan­dı­ğı, bağ­lı ol­du­ğu si­gor­ta ku­ru­mu­na ba­kıl­mak­sı­zın va­tan­daş­la­rı­mı­zın is­te­di­ği has­ta­ne­ye gi­de­bil­me­si­ne im­kan sağ­lan­dı­ğı, ye­şil kart sa­hi­bi va­tan­daş­la­rın ayak­ta te­da­vi gi­der­le­ri ya­nın­da ilaç gi­der­le­ri­nin de Dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­ma im­ka­nı­nın ge­ti­ril­di­ği,

- Ko­ru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri kap­sa­mın­da aşı har­ca­ma­la­rı­nın 2002 yı­lın­da 10 mil­yon YTL’den 2006 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le 100 mil­yon YTL’yi yük­sel­di­ği, sı­fır yaş gru­bun­da bu­lu­nan be­bek­le­rin 2002 yı­lın­da an­cak yüz­de 69’u aşı­la­nır­ken 2007 yı­lın­da bu ora­nın yüz­de 90’la­rı aş­ma­sı­nın bek­len­di­ği,

- 2003 yı­lı ba­şın­da 5.840 sağ­lık oca­ğı bu­lu­nur­ken bu sa­yı­nın 2006 yı­lı baş­lan­gı­cı iti­ba­riy­le top­lam 6.191’e ulaş­tı­ğı, bun­la­ra ila­ve ola­rak 6.129 sağ­lık evin­de de sağ­lık hiz­me­ti­nin ve­ril­di­ği,

- Sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­nın ge­nel büt­çe üze­rin­de­ki yük­le­ri­nin azal­tı­la­rak sis­te­min ken­di ken­di­ne ye­ter ha­le gel­me­si için ulus­la­ra­ra­sı norm­la­ra uy­gun bir sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi­nin oluş­tu­rul­ma­sı­na yö­ne­lik kök­lü ve çok aşa­ma­lı bir re­form sü­re­ci­nin baş­la­tıl­dı­ğı,

- Re­form kap­sa­mın­da sağ­lık hiz­met­le­ri­nin su­nu­mu ile fi­nans­ma­nı­nın bir­bi­rin­den ay­rıl­ma­sı, Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı, bü­tün­leş­ti­ril­miş bir sos­yal gü­ven­lik ve hiz­met-yar­dım ağı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ile sos­yal gü­ven­lik ku­ru­luş­la­rın­da norm ve stan­dart bir­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı; sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­nı tek bir ça­tı al­tın­da bir­leş­tir­me­yi ön­gö­ren 5502 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Ka­nu­nu ile bir­lik­te; adil, ko­lay eri­şi­le­bi­lir, yok­sul­lu­ğa kar­şı da­ha ba­şa­rı­lı bir ko­ru­ma sağ­la­yan, ma­li açı­dan sür­dü­rü­le­bi­lir bir sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi­nin oluş­tu­rul­ma­sı­na yö­ne­lik 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu­nun çı­ka­rıl­dı­ğı,

- Ko­ru­ma­ya muh­taç ço­cuk­lar ile özür­lü va­tan­daş­la­rın ha­yat ko­şul­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si ama­cıy­la önem­li dü­zen­le­me­ler ya­pıl­dı­ğı, bu kap­sam­da sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­na ta­bi ol­ma­yan, ba­kı­ma muh­taç özür­lü­ler­den ai­le­si­ni kay­bet­miş olan­lar ile ai­le­si eko­no­mik yok­sun­luk içe­ri­sin­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik ba­kım hiz­me­ti­nin res­mi ve­ya özel ba­kım ku­rum­la­rın­da ya da ika­met­le­rin­de ve­ril­me­si­ne yö­ne­lik ka­nu­ni dü­zen­le­me­ler ya­pıl­dı­ğı,

- 2007 yı­lın­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma­lar ile Dev­le­tin hiz­met sun­du­ğu ba­kı­ma muh­taç özür­lü sa­yı­sı­nın hız­la ar­ta­rak 65.000’e yük­se­le­ce­ği, bu amaç­la 2007 büt­çe­sin­de ön­gö­rü­len öde­nek tu­ta­rı­nın 336 mil­yon YTL ola­rak be­lir­len­di­ği,

- Ba­kım al­tın­da bu­lu­nan özür­lü­le­rin ya­şam­la­rı­nı da­ha ra­hat bir or­tam­da sür­dü­re­bil­me­le­ri ama­cıy­la “En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi pro­je­si”nin ge­liş­ti­ril­di­ği, bu pro­je kap­sa­mın­da 35 En­gel­siz Ya­şam Mer­ke­zi in­şa­atı ile 105 adet En­gel­siz Ya­şam Mer­kez­le­ri ya­pı­mıy­la il­gi­li pro­je ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­tıl­dı­ğı,

- Geç­miş­te Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu yurt­la­rın­da ka­lan 8.044 ço­cu­ğa sı­cak ai­le or­ta­mın­da ka­la­bil­me­le­ri için des­tek sağ­lan­dı­ğı, bu yurt­lar­da ka­lan ço­cuk­la­rın, ko­ğuş sis­te­mi­nin ge­tir­di­ği olum­suz­luk­la­ra ma­ruz kal­ma­ma­sı ve bir ai­le or­ta­mın­da bu­lun­ma­la­rı için baş­la­tı­lan sev­gi ev­le­ri pro­je­si kap­sa­mın­da 21 sev­gi evi­nin açıl­dı­ğı,  120 sev­gi evi­ni­nin açıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın ise de­vam et­ti­ği,

- Hü­kü­met po­li­ti­ka­la­rı­nın en te­mel yö­nü­nü, eko­no­mi po­li­ti­ka­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­na pa­ra­lel ola­rak sos­yal po­li­ti­ka­la­rın ge­liş­tir­me­si­nin teş­kil et­ti­ği, bu amaç­la ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş­la­rın yük­le­ri­nin ha­fif­le­til­me­si için ba­zı sos­yal yar­dım uy­gu­la­ma­la­rı­nın baş­la­tıl­dı­ğı, büt­çe­ye her­han­gi bir yük ge­tir­mek­si­zin üre­ti­len kay­nak­lar çer­çe­ve­sin­de sağ­la­nan bu yar­dım­la­rın, zor du­rum­da­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın acil ih­ti­yaç­la­rı­nın gi­de­ril­me­sin­de önem­li kat­kı­lar sağ­la­dı­ğı,

- Sos­yal Yar­dım­laş­ma­yı ve Da­ya­nış­ma­yı Teş­vik Fo­nu ve ben­ze­ri ku­ru­luş­lar ara­cı­lı­ğıy­la bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan top­lam yar­dım tu­ta­rı­nın 3 mil­yar YTL’yi aş­tı­ğı, ih­ti­yaç sa­hi­bi va­tan­daş­la­ra ya­pı­lan kö­mür yar­dım­la­rı­nın 2003 yı­lın­da 1,1 mil­yon ai­le­ye ol­mak üze­re 650 bin to­na, 2004 yı­lın­da 1,6 mil­yon ai­le­ye ol­mak üze­re 1,1 mil­yon to­na, 2005 ve 2006 yıl­la­rın­da üst üs­te 1,8 mil­yon ai­le­ye ol­mak üze­re 1,3 mil­yon to­na ulaş­tı­ğı,

- 59. Hü­kü­met dö­ne­min­de çift­çi­le­re doğ­ru­dan ge­lir, ma­zot, güb­re ve hu­bu­bat prim des­tek­le­ri­nin sağ­lan­dı­ğı, ay­rı­ca çift­çi borç­la­rı ile su­la­ma borç­la­rı­nın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­dı­ğı, 2002 yı­lın­da ya­pı­lan top­lam ta­rım­sal des­tek öde­me­si­nin 1.8 mil­yar YTL iken, 2,8 mil­yar YTL’si doğ­ru­dan ge­lir des­te­ği, 1,5 mil­yar YTL’si ürün des­te­ği ve 660 mil­yon YTL’si hay­van­cı­lık ol­mak üze­re 2006 yı­lın­da top­lam 5 mil­yar YTL’ye ulaş­tı­ğı,

- 2007 yı­lın­da ise 1,9 mil­yar YTL’si doğ­ru­dan ge­lir des­te­ği, 492 mil­yon YTL’si ma­zot, 363 mil­yon YTL’si güb­re, 1,7 mil­yar YTL’si ürün des­te­ği ve 710 mil­yon YTL’si hay­van­cı­lık ol­mak üze­re top­lam des­tek mik­ta­rı­nın 5 mil­yar 250 mil­yon YTL’ye ulaş­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü,

- Eko­no­mi­mi­zin ve sos­yal ha­ya­tın te­mel di­na­mi­ği, omur­ga­sı olan es­naf ve sa­natkârla­rın des­tek­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak 2002 yı­lın­da 153,8 mil­yon YTL olan es­naf ve sa­natkârla­ra kul­lan­dı­rı­lan top­lam kre­di hac­mi­nin, 2005 yı­lı iti­ba­riy­le 23 kat ar­tış­la 3,5 mil­yar YTL’ye ulaş­ma­sı­nın sağ­lan­dı­ğı,

- Es­naf ve sa­natkârla­ra kul­lan­dı­rı­lan kre­di mik­tar­la­rı ar­tı­rı­lır­ken uy­gu­la­nan fa­iz oran­la­rı­nın da hız­la aşa­ğı çe­kil­di­ği, 2002 yı­lın­da yüz­de 52 olan fa­iz ora­nı­nın, 2003 yı­lın­da yüz­de 30’a ve 2004 yı­lın­da yüz­de 25’e, 2005 yı­lın­da yüz­de 15’e ka­dar ge­ri­le­di­ği,

- 59. Hü­kü­met dö­ne­min­de KO­Bİ’le­re ve­ri­len des­te­ğin art­tı­ğı, 2002 yı­lı iti­ba­riy­le 7.3 mil­yon tu­ta­rın­da olan des­tek tu­ta­rı­nın 2005 yı­lı iti­ba­riy­le 193 mil­yon YTL, 2006 ve 2007 yıl­la­rı iti­ba­riy­le ise 200 mil­yon YTL’yi aş­tı­ğı,

- Çağ­daş dün­ya­nın bir ge­re­ği olan bil­gi­ye da­ya­lı üre­tim, yö­ne­tim ve eği­tim an­la­yı­şı çer­çe­ve­sin­de araş­tır­ma ve ge­liş­tir­me pro­je­le­ri­ne Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük kay­na­ğı­nın ay­rıl­dı­ğı, 2010 yı­lı­na ka­dar ar-ge har­ca­ma­la­rı ba­kı­mın­dan ge­liş­miş ül­ke­ler se­vi­ye­si­ne ulaş­ma te­mel he­de­fi doğ­rul­tu­sun­da büt­çe­ler­den ge­rek­li kay­na­ğın ay­rıl­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü,

- 2002 yı­lın­da araş­tır­ma pro­je­le­ri­ne ya­pı­lan top­lam ka­mu­sal des­te­ğin, 2005 yı­lı sa­bit fi­yat­la­rıy­la, 277.3 mil­yon YTL’den 2003 yı­lın­da 543 mil­yon YTL’ye, 2004’de 560 mil­yon YTL’ye, 2005 yı­lın­da 1 mil­yar 100 mil­yon YTL’ye ve 2006 yı­lı­na ise 1 mil­yar 281 mil­yon YTL’ye yük­sel­til­di­ği,

- Tra­fik yo­ğun­lu­ğun­dan do­la­yı ka­ra­yol­la­rı­nın ka­pa­si­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı için 2002 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le bö­lün­müş yol ya­pım ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­ma­sı ile ka­ra­yol­la­rın­da mey­da­na ge­len ölüm­lü ka­za­lar­da yüz­de 50-70 ara­sın­da bir azal­ma­nın ol­du­ğu,

- Ül­ke­miz­de 2003 yı­lı ön­ce­sin­de 3.859 km Dev­let yo­lu, 467 km il yo­lu ve 1.775 km’de oto­yol ol­mak üze­re top­lam 6.101 km bö­lün­müş yol mev­cut iken, bu­gü­ne ka­dar 8.000 km yol gü­zergâhın­da ça­lış­ma ya­pı­la­rak Ekim ayı iti­ba­riy­le 6.359 km bö­lün­müş yo­lun hiz­me­te su­nul­du­ğu,

- Köy­le­ri­mi­zin alt ya­pı­sı­nın des­tek­len­me­si ama­cıy­la köy­ler­de ya­şa­yan­la­rın; yol, iç­me su­yu, ka­na­li­zas­yon ve ta­rım­sal su­la­ma ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­nı te­mi­nen 2005 yı­lın­da Köy-Des Pro­je­si­nin uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du­ğu,

- Köy-Des Pro­je­si kap­sa­mın­da 2005 yı­lın­da il özel ida­re­le­ri ile köy­le­re hiz­met gö­tür­me bir­lik­le­ri­ne 201 mil­yon YTL ak­ta­rıl­dı­ğı, 2006 yı­lı büt­çe­sin­de bu ra­ka­mın 2 mil­yar YTL’ye çı­ka­rıl­dı­ğı, bu mik­ta­rın Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de köy­le­re yö­ne­lik ola­rak ay­rı­lan en bü­yük kay­nak ol­du­ğu, 2007 yı­lın­da da 2 mil­yar YTL öde­nek ay­rıl­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü,

- 2006 yı­lı­nın ilk do­kuz ayın­da 15.987 km köy yo­lu­nun as­falt­lan­dı­ğı, 9.625 km köy yo­lu­nun sta­bi­li­ze mal­ze­me ile kap­lan­dı­ğı, 1.216 km yo­lun ona­rı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı, bun­la­ra ila­ve ola­rak 2.854 adet köp­rü ve sa­nat ya­pı­sı­nın in­şa edil­di­ği,

- 1923 yı­lın­dan 2005 yı­lı­na ka­dar köy yol­la­rın­dan as­falt­la­nan top­lam mik­ta­rın 93.109 km ol­du­ğu, 82 yıl­da ya­pı­lan top­lam köy yo­lu as­fal­tı­nın yüz­de 17’si ka­dar köy yo­lu as­fal­tı­nın 2006 yı­lı­nın ilk do­kuz ayın­da ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, yıl so­nu­na ka­dar 17.000 km köy yo­lu­nun as­falt­lan­ma­sı­nın he­def­len­di­ği,

- Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 2006 yı­lı­nın Ekim ayı iti­ba­riy­le 4.153 iç­me su­yu pro­je­si ile 665 köy ve­ya yer­le­şim ye­ri­nin ka­na­li­zas­yo­nu­nun bi­ti­ril­di­ği, yıl so­nu­na ka­dar 7.747 iç­me su­yu pro­je­si ile 1.182 köy ve­ya yer­le­şim ye­ri­nin ka­na­li­zas­yo­nu­nun ta­mam­lan­ma­sı­nın he­def­len­di­ği, böy­le­ce şe­hir­ler­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­ra su­nu­lan alt­ya­pı hiz­met­le­rin­den, köy­ler­de ya­şa­yan­la­rın da ya­rar­lan­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı,

- Köy­lü­le­rin ta­rım­sal üre­tim­den da­ha faz­la pay ala­bil­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la 356 ta­rım­sal su­la­ma pro­je­si­nin 2006 yı­lı­nın Ekim ayı iti­ba­riy­le ta­mam­lan­dı­ğı, yıl so­nu­na ka­dar bu sa­yı­nın 582’ye çı­ka­rı­la­ca­ğı,

- Mad­di du­ru­mu ye­ter­siz olan be­le­di­ye­le­rin acil iç­me su­yu ve yol iş­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı için 2007 yı­lı büt­çe­sin­de ilk de­fa nü­fu­su 10.000’in al­tın­da olan be­le­di­ye­le­re Bel-Des Pro­je­si kap­sa­mın­da 300 mil­yon YTL öde­nek ön­gö­rül­dü­ğü, 

- 59. Hü­kü­met dö­ne­min­de Top­lu Ko­nut İda­re­sin­ce Plan­lı Kent­leş­me ve Ko­nut Üre­ti­mi prog­ra­mı kap­sa­mın­da ko­nut se­fer­ber­li­ği­nin baş­la­tıl­dı­ğı, 2003-2006 dö­ne­min­de top­lam 538 şan­ti­ye­de 203.846 adet ko­nut sa­yı­sı­na ula­şıl­dı­ğı, 110 be­le­di­ye ile ge­ce­kon­du dö­nü­şüm Pro­to­kol­lü­nün im­za­lan­dı­ğı, bu­nun Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en kap­sam­lı ge­ce­kon­du dö­nü­şüm ça­lış­ma­sı ol­du­ğu, ay­rı­ca, 60 be­le­di­ye ile 70.000 ko­nut­luk uy­gu­la­ma­nın baş­la­tıl­dı­ğı,

- 2003-2006 dö­ne­min­de önem­li özel­leş­tir­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı, 1985 yı­lın­dan 2002 yı­lı­na ka­dar ge­çen 17 yıl­lık sü­re için­de top­lam 8 mil­yar do­lar dü­ze­yin­de özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­sı ya­pı­lır­ken, 2003 yı­lın­dan 2006 yı­lı Ey­lül ayı­na ka­dar 17.7 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­sı­nın ya­pıl­dı­ğı,

1.3.4. 2006 Yı­lı Ocak-Ey­lül Dö­ne­mi Uy­gu­la­ma So­nuç­la­rı ile Yıl So­nu Tah­min­le­ri

- Mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe ge­lir­le­ri­nin yıl so­nu büt­çe he­de­fi­nin yüz­de 79.9’unun Ocak-Ey­lül dö­ne­min­de tah­sil edil­di­ği, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­min­de söz ko­nu­su ora­nın yüz­de 69.6 ol­du­ğu dik­ka­te alın­dı­ğın­da ge­lir per­for­man­sın­da dik­ka­te de­ğer bir ar­tı­şın sağ­lan­dı­ğı,

- Ey­lül so­nu iti­ba­rıy­la 2005 yı­lın­da top­lam fa­iz dı­şı faz­la­nın yüz­de 72.6’sı ger­çek­leş­ti­ril­miş­ken, 2006 yı­lın­da, yıl so­nu top­lam fa­iz dı­şı faz­la he­de­fi aşı­la­rak yüz­de 112.3’üne ula­şı­la­ca­ğı,

- Ocak-Ey­lül 2006 büt­çe uy­gu­la­ma so­nuç­la­rı in­ce­len­di­ğin­de, Hü­kü­me­tin dik­ka­te de­ğer bir per­for­mans gös­ter­di­ği­nin or­ta­ya çık­tı­ğı, bu dö­nem­de mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe gi­der­le­ri­nin 129.4 mil­yar YTL, ge­lir­le­rin ise 128 mil­yar YTL ol­du­ğu, mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe gi­der­le­ri­nin ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 14.5; mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe ge­lir­le­ri­nin ise yüz­de 20.5 ora­nın­da ar­tış gös­ter­di­ği,

- 2006 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe gi­der­le­ri­nin 175.2 mil­yar YTL, ge­lir­le­rin ise 172.2 mil­yar YTL ola­rak ger­çek­le­şe­ce­ği­nin tah­min edil­di­ği,

- Büt­çe açı­ğı­nın dü­şü­rül­me­si ko­nu­sun­da önem­li bir me­sa­fe­nin alın­dı­ğı, Ocak-Ey­lül 2006 dö­ne­min­de büt­çe açı­ğı­nın 1.4 mil­yar YTL, fa­iz dı­şı faz­la­nın ise 36.2 mil­yar YTL ola­rak ger­çek­leş­ti­ği; 2006 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le büt­çe açı­ğı­nın 3 mil­yar YTL, fa­iz dı­şı faz­la­nın ise 43.2 mil­yar YTL ola­rak ger­çek­leş­me­si­nin tah­min edil­di­ği,

- 2006 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le fa­iz gi­der­le­ri­nin GSMH’ya ora­nı­nın yüz­de 8.2 ola­rak ger­çek­leş­me­si­nin tah­min edil­di­ği, yüz­de 8.2’lik ora­nın, 2002 yı­lın­da fa­iz gi­der­le­ri­nin GSMH’ya ora­nı­nın yüz­de 18.8 ol­du­ğu dik­ka­te alın­dı­ğın­da, bü­yük bir ba­şa­rı ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

1.3.5. 2007 Yı­lı Büt­çe He­def ve Bü­yük­lük­le­ri

- 5018 sa­yı­lı Ka­nu­na ve çok yıl­lı büt­çe­le­me an­la­yı­şı­na uy­gun ola­rak ha­zır­la­nan 2007 yı­lı mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe­sin­de, ka­mu borç sto­kun­da­ki dü­şüş eği­li­mi­nin de­vam et­me­si ama­cıy­la fa­iz dı­şı faz­la he­de­fi­ne bü­yük önem ve­ril­di­ği,

- Sağ­la­nan eko­no­mik ve si­ya­si is­tik­ra­rın sür­dü­rül­me­si ana he­de­fi çer­çe­ve­sin­de be­lir­le­nen 2007 yı­lı mak­ro­eko­no­mik bü­yük­lük­le­ri­nin; GSMH 631.4 mil­yar YTL, GSMH bü­yü­me hı­zı yüz­de 5, GSMH def­la­tö­rü yüz­de 7, TÜ­FE yıl so­nu yüz­de 4, ih­ra­cat 95 mil­yar do­lar ve it­ha­lat 149.7 mil­yar do­lar ola­rak tah­min edil­di­ği,

- 2007 Büt­çe­sin­de büt­çe gi­der­le­ri­nin 204.9 mil­yar YTL, büt­çe ge­lir­le­ri­nin 188.2 mil­yar YTL, büt­çe açı­ğı­nın 16.7 mil­yar YTL ve Fa­iz dı­şı faz­la­nın ise 36.2 mil­yar YTL ola­rak tah­min edil­di­ği,

- 2006 yıl so­nu ger­çek­leş­me tah­min­le­ri­ne gö­re; 2007 büt­çe gi­der­le­ri­nin yüz­de 16.9, büt­çe ge­lir­le­ri­nin ise yüz­de 9.3 ora­nın­da ar­tış gös­ter­di­ği,

- 2007 yı­lın­da, 2006 yıl so­nu ger­çek­leş­me tah­min­le­ri­ne gö­re; büt­çe gi­der­le­ri­nin GSMH’ye ora­nı­nın yüz­de 31.2’den yüz­de 32.5’e çık­tı­ğı, büt­çe ge­lir­le­ri­nin GSMH’ye ora­nı­nın yüz­de 30.6’dan yüz­de 29.8’e düş­tü­ğü,

- Ka­mu hiz­met­le­ri­nin ge­rek­le­ri­ne uy­gun ola­rak be­lir­le­nen 2007 Yı­lı Büt­çe öde­nek­le­rin­den; per­so­nel gi­der­le­ri için 43.7, sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­na Dev­let pri­mi için 10.1, mal ve hiz­met alım­la­rı için 15.6, fa­iz gi­der­le­ri için 52.9, ca­ri trans­fer­ler için 60.9, ser­ma­ye gi­der­le­ri için 12.1, ser­ma­ye trans­fer­le­ri için 3.6, borç ver­me için 3.7 ve ye­dek öde­nek­ler için 2.3 mil­yar YTL öde­nek ay­rıl­dı­ğı,

- 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın baş­lı­ca trans­fer ka­lem­le­rin­den; sağ­lık, emek­li­lik ve sos­yal yar­dım gi­der­le­ri­ne 31.6, ma­hal­li ida­re ve fon pay­la­rı­na 17, ta­rım­sal des­tek­le­me­ye 5.3, KİT’le­re ser­ma­ye des­te­ği ola­rak 1.4 ve öğ­re­nim kre­di­le­ri­ne 1.1 mil­yar YTL öde­nek tah­sis edil­di­ği,

- Tür­ki­ye’de ya­tı­rım ik­li­mi­nin ve ha­yat ka­li­te­si­nin art­ma­sı için alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­na önem ve­ren 59. Hü­kü­me­tin; sür­dü­rü­le­bi­lir eko­no­mik bü­yü­me için ni­te­lik­li be­şe­ri ser­ma­ye­nin öne­mi­ni dik­ka­te ala­rak 2007 büt­çe­sin­de eği­tim, sağ­lık ve alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­na ye­ter­li kay­na­ğın ay­rıl­ma­sı­na gay­ret gös­ter­di­ği,

1.3.6. 2007 Yı­lı Ge­lir Büt­çe­si

- Ver­gi ia­de­le­ri da­hil 204 mil­yar YTL ola­rak tah­min edi­len 2007 yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe ge­lir­le­ri için­de en bü­yük pa­yı 173.9 mil­yar YTL ile ver­gi ge­lir­le­ri­nin al­dı­ğı, bu­nu 26.3 mil­yar YTL ile ver­gi dı­şı di­ğer ge­lir­ler, 3.3 mil­yar YTL ile özel büt­çe­li ida­re­le­rin öz ge­lir­le­ri ve 0.7 mil­yar YTL ile dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum­la­rın ge­lir­le­ri­nin ta­kip et­ti­ği,

- Mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe ge­lir­le­ri için­de net 188.2 mil­yar YTL ile en bü­yük ora­na sa­hip ge­nel büt­çe ge­lir­le­ri için­de ver­gi ge­lir­le­ri­nin 173.9, te­şeb­büs ve mül­ki­yet ge­lir­le­ri­nin 7.8, alı­nan ba­ğış ve yar­dım­lar ile özel ge­lir­le­rin 0.5, di­ğer ge­lir­le­rin 15.4, ser­ma­ye ge­lir­le­ri­nin 2.6 ve red ve ia­de­le­rin ise 15.9 mil­yar YTL ola­rak ger­çek­leş­me­si­nin tah­min edil­di­ği,

1.3.7. Me­mur Ay­lık­la­rı, Ver­gi Sis­te­mi ve Ha­zi­ne Ta­şın­maz­la­rı

- Dev­let me­mur­la­rı­na 2006 yı­lın­da ve­ri­len zam­la­ra ila­ve ola­rak Tem­muz ayın­dan iti­ba­ren enf­las­yon far­kı ola­rak yüz­de 2.32 ora­nın­da zam ya­pıl­dı­ğı, 2006 yı­lı­nın ikin­ci al­tı ay­lık dö­ne­min­de enf­las­yo­nun yüz­de 2,5’i aş­ma­sı ha­lin­de, 2007 yı­lı Ocak ayın­da da enf­las­yo­nu te­la­fi ede­cek şe­kil­de Dev­let me­mur­la­rı­nın ma­aş­la­rın­da bir ar­tı­şın ya­pı­la­ca­ğı,

- 2007 yı­lın­da Dev­let me­mur­la­rı­nın ay­lık­la­rı­na, dü­şük ma­aş ala­na da­ha yük­sek, yük­sek ma­aş ala­na ise da­ha dü­şük oran­da yan­sı­ya­cak şe­kil­de büt­çe imkânla­rı ve enf­las­yon he­def­le­ri dik­ka­te alın­mak su­re­tiy­le ar­tış ya­pıl­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü,

- 2007 yı­lı Ocak ve Tem­muz ay­la­rın­da dü­şük ma­aş alan dev­let me­mur­la­rı­na yüz­de 4 + yüz­de 4 ve yük­sek ma­aş alan dev­let me­mur­la­rı­na yüz­de 3 + yüz­de 3 oran­la­rın­da ma­aş ar­tı­şı sağ­la­na­ca­ğı, böy­le­ce, 2006 yı­lı Tem­muz ayın­da ai­le yar­dı­mı öde­ne­ği dâhil en dü­şük de­re­ce­li Dev­let me­mu­ru­nun 748 YTL olan net ma­aşı­nın, yüz­de 13.2 ora­nın­da ar­ta­rak 2007 yı­lı Tem­muz ayın­da 847 YTL’ye yük­se­le­ce­ği,

- Ül­ke­mi­zin önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri­si olan ka­yıt dı­şı eko­no­mi­nin ka­yıt al­tı­na alın­ma­sı, ver­gi ka­ça­ğı­nın azal­tı­la­rak ver­gi­nin ta­ba­na ya­yıl­ma­sı ve mü­kel­lef­le­re su­nu­lan hiz­me­tin ka­li­te­si­nin yük­sel­til­me­si ama­cıy­la et­kin bir ge­lir ida­re­si oluş­tu­rul­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın ku­rul­du­ğu,

- Ka­yıt dı­şı eko­no­mi­yi ka­yıt al­tı­na al­mak ama­cı ile Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de “Ve­ri Am­ba­rı” pro­je­si­nin baş­la­tıl­dı­ğı, bu pro­je ile ver­gi mü­kel­lef­le­ri­nin bü­tün ma­li bil­gi­le­ri ile yap­mış ol­du­ğu iş­lem­le­rin ge­lir ida­re­si ta­ra­fın­dan alı­na­rak be­yan­na­me bil­gi­le­ri ile kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı­nın ya­pı­la­ca­ğı,

- Ver­gi mü­kel­lef­le­ri­ne su­nul­muş olan hiz­me­tin ka­li­te­si­ni art­tır­mak ama­cıy­la uy­gu­lan­ma­sı­na baş­la­nan e-Be­yan­na­me­ye ila­ve  ola­rak ver­gi tah­si­lat­la­rı­nın ban­ka­lar ara­cı­lı­ğı ile ya­pıl­ma­sı­na yö­ne­lik alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­la­na­rak za­man ve iş­gü­cü kay­bı­nın önü­ne ge­çi­le­rek mü­kel­lef­le­re su­nu­lan hiz­me­tin ka­li­te­sin­de de be­lir­gin bir iyi­leş­me­nin sağ­lan­dı­ğı, 

- İmkânlar da­hi­lin­de mev­cut ver­gi yük­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı ama­cıy­la 03.06.1949 ta­ri­hin­den be­ri yü­rür­lük­te bu­lu­nan 5422 sa­yı­lı Ka­nu­nun, 5520 sa­yı­lı ye­ni Ku­rum­lar Ver­gi­si Ka­nu­nu ile yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­dı­ğı, bu Ka­nun ile ku­rum­lar ver­gi­si ora­nı­nın yüz­de 30’dan yüz­de 20’ye in­di­ril­di­ği, böy­le­ce yüz­de 65 olan ku­rum­lar ver­gi­si yü­kü­nün yüz­de 35 dü­ze­yi­ne çe­ki­le­rek ku­rum­la­rın üze­rin­de­ki ver­gi yü­kü­nün OECD or­ta­la­ma­sı­nın da al­tı­na dü­şü­rül­me­si­nin sağ­lan­dı­ğı,

- Sağ­lık ve eği­tim sek­tör­le­rin­de­ki hiz­met ve ürün­le­re ait kat­ma de­ğer ver­gi­si oran­la­rı­nın yüz­de 18’den yüz­de 8’e in­di­ril­di­ği, bu in­di­rim­le bir­lik­te teks­til sek­tö­rü­ne yö­ne­lik ola­rak kat­ma de­ğer ver­gi­si oran­la­rın­da bu yı­lın baş­la­rın­da ya­pı­lan in­di­rim­ler so­nu­cu teks­til sek­tö­rün­de­ki ver­gi yük­le­ri­ni azal­tı­la­rak sek­tör­de­ki ka­yıt dı­şı­lı­ğın azal­ma­sı­na kat­kı­da bu­lu­nul­du­ğu,

- Ka­sım 2002 se­çim­le­ri son­ra­sın­da ül­ke­miz­de te­sis edi­len si­ya­si ve eko­no­mik is­tik­rar ile bir­lik­te can­lan­ma­ya baş­la­yan ti­ca­ri ha­yat sa­ye­sin­de ku­ru­lan şir­ket sa­yı­sın­da ar­tış sağ­lan­dı­ğı, 2002 yı­lın­da ku­ru­lan top­lam şir­ket sa­yı­sı­nın 30.842 adet, ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı­nın ise 3.667 ol­du­ğu, bu ra­kam­la­rın 2006 yı­lı­nın Ocak-Ey­lül dö­ne­min­de sı­ra­sıy­la, 40.903 ve 7.048 adet ol­du­ğu,

-Ha­zi­ne­ye ait ta­şın­maz­la­rın, iş­siz­lik, ko­nut açı­ğı, çar­pık kent­leş­me, böl­ge­le­ra­ra­sı eko­no­mik ve sos­yal den­ge­siz­lik gi­bi ül­ke­nin önem­li so­run­la­rı­nın çö­züm­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak et­ki­li ve ve­rim­li bir şe­kil­de kul­la­nı­la­rak eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ve ya­tı­rım­cı açı­sın­dan ca­zip ha­le ge­ti­ril­me­si için ta­şın­maz sa­tış­la­rın­dan KDV alın­ma­ma­sı, ta­şın­maz­la­rın em­lak ver­gi­sin­den 5 yıl sü­rey­le is­tis­na edil­me­si ve sa­tış be­del­le­ri­nin tak­sit­le öde­ne­bil­me­si­ne imkân sağ­lan­dı­ğı,

- Bu kap­sam­da 5084 sa­yı­lı Ya­tı­rım­la­rın ve İs­tih­da­mın Teş­vi­ki ile Ba­zı Ka­nun­lar­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun uya­rın­ca, 71 adet ve 6.570.000 m² yü­zöl­çüm­lü ta­şın­ma­zın ya­tı­rım­cı­la­ra be­del­siz dev­re­dil­di­ği, bu sa­ye­de 6.104 ki­şi­ye iş im­ka­nı sağ­la­na­rak 1.3 mil­yar YTL tu­ta­rın­da ya­tı­rım ya­pıl­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü,

- Top­lu ya­pı­laş­ma bu­lu­nan Ha­zi­ne­ye ait ta­şın­maz­la­rın be­le­di­ye­le­re dev­re­di­le­rek hak sa­hip­le­ri­ne sa­tı­şı­na im­kan ta­nın­dı­ğı, böy­le­ce uzun yıl­lar­dır çö­zü­le­me­yen ge­ce­kon­du so­ru­nu­nun çö­züm­len­me­si­ne ça­lı­şıl­dı­ğı,

1.3.8. So­nuç

- Ma­li­ye po­li­ti­ka­la­rın­da te­mel ön­ce­li­ğin, ma­li di­sip­lin sağ­la­na­rak borç sto­ku­nun ma­kul se­vi­ye­ye in­di­ril­me­si ve mak­ro eko­no­mik is­tik­ra­rı ko­ru­ya­cak fa­iz dı­şı faz­la ve­ril­me­si ol­du­ğu, 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın bu çer­çe­ve­de ha­zır­lan­dı­ğı,

- 2007 yı­lı­nın se­çim yı­lı ol­du­ğu, an­cak 2007 yı­lı büt­çe­si­nin bir se­çim büt­çe­si ola­rak ha­zır­lan­ma­dı­ğı, 2007 yı­lı büt­çe­si­nin is­tik­rar, bü­yü­me ve re­fa­hın ar­tı­rıl­ma­sı­nı dik­ka­te alan bir büt­çe ol­du­ğu,

- Ül­ke ih­ti­yaç­la­rı­na ve ger­çek­le­ri­ne uy­gun ola­rak ha­zır­la­nan 2007 yı­lı Büt­çe­si­nin şef­faf, sa­mi­mi ve ger­çek­çi ol­du­ğu,

Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal UNA­KI­TAN ta­ra­fın­dan ifa­de edil­miş­tir. Ma­li­ye Ba­ka­nı­nın su­nuş ko­nuş­ma­sın­dan son­ra, Ko­mis­yon üye­le­ri­nin büt­çe üze­rin­de de­ğer­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı ya­pa­bil­me­le­ri­ne im­kan sağ­la­mak üze­re 02.11.2006 ta­ri­hi­ne ka­dar gö­rüş­me­le­re ara ve­ril­miş­tir.

Ko­mis­yo­nu­mu­zun 31.10.2006 ta­ri­hin­de yap­tı­ğı 4 ün­cü Bir­le­şim­de 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı ile 2005 Yı­lı Ke­sin­he­sap Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın gö­rü­şül­me­si­ne iliş­kin usul ve esas­lar be­lir­len­miş­tir. Bu çer­çe­ve­de;

- Gö­rüş­me prog­ra­mın­da mey­da­na ge­le­bi­le­cek de­ği­şik­lik­ler ko­nu­sun­da Baş­kan­lı­ğa yet­ki ve­ril­me­si,

- Gö­rüş­me­ler­de tam tu­ta­nak tu­tul­ma­sı,

- Ko­mis­yon üye­le­ri­nin ve di­ğer mil­let­ve­kil­le­ri­nin ko­nuş­ma sü­re­le­ri­nin be­lir­len­me­si,

- Ge­rek­li hal­ler­de ive­di­li­ği olan ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­nin de gün­de­me alı­nıp gö­rü­şü­le­bil­me­si,

gi­bi hu­sus­lar ka­ra­ra bağ­lan­mış­tır.

1.4. BÜT­ÇE­NİN GE­NE­Lİ ÜZE­RİN­DE YA­PI­LAN GÖ­RÜŞ­ME­LER

Ko­mis­yo­nu­muz, 02.11.2006 ta­ri­hin­de Hü­kü­me­ti tem­si­len Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal UNA­KI­TAN ile Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı ve Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la yap­tı­ğı 6 ncı Bir­le­şim­de; 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı ile 2005 Yı­lı Ke­sin­he­sap Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın ge­ne­li üze­rin­de­ki mü­za­ke­re­le­ri­ni ta­mam­la­mış­tır.

Bu mü­za­ke­re­ler­de:

- 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­nun 18 in­ci mad­de­sin­de sa­yı­lan ve Par­la­men­to­nun “büt­çe hak­kı”nı ge­re­ği gi­bi kul­la­na­bil­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe ka­nu­nu ta­sa­rı­sı ile bir­lik­te Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne su­nu­la­cak do­kü­man­lar ara­sın­da yer alan ka­mu borç yö­ne­ti­mi ra­po­ru, ge­nel yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­nin son iki yı­la ait büt­çe ger­çek­leş­me­le­ri ile iz­le­yen iki yı­la ait ge­lir ve gi­der tah­min­le­ri ve sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­nın büt­çe tah­min­le­ri­nin 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı ile bir­lik­te TBMM Baş­kan­lı­ğı­na su­nul­ma­dı­ğı,

- 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın, Ta­sa­rı ile bir­lik­te su­nul­ma­sı ge­rek­li bel­ge­le­rin ek­sik­li­ğin­den do­la­yı 5018 sa­yı­lı Ka­nun­da ay­rın­tı­la­rıy­la te­mel un­sur­la­rı ta­nım­la­nan Par­la­men­to­nun “büt­çe hak­kı” kav­ra­mı­na uy­gun düş­me­di­ği,

- Ana­ya­sa­ya uy­gun ola­rak 2007 Yı­lı Mer­kezî Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı ve ek­le­ri­nin TBMM’ye su­nul­du­ğu, Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nı ge­rek­çe­siy­le, ek­le­riy­le bir bü­tün ola­rak de­ğer­len­dir­mek ge­rek­ti­ği, 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun 18’in­ci mad­de­sin­de büt­çe ta­sa­rı­sı­na ne­le­rin ek­le­ne­ce­ği­nin ta­dat edil­di­ği, 2007 Yı­lı Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın bu çer­çe­ve­de il­gi­li ek­ler ve ge­rek­çe­siy­le bir­lik­te Par­la­men­to­ya tak­dim edil­di­ği,

- Ey­lül  2006 ta­rih­li Ka­mu Borç Yö­ne­ti­mi Ra­po­ru­nun, 2007 Yı­lı Mer­kezî Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı ile ay­nı dö­nem­de TBMM’ye ek ola­rak su­nul­du­ğu, ay­rı­ca, ka­mu borç yö­ne­ti­miy­le il­gi­li ay­rın­tı­lı bil­gi­le­rin DPT ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 2007 Yı­lı Prog­ra­mı ile 2007 Yı­lı Mer­kezî Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı ile bir­lik­te su­nu­lan 2007 Yı­lı Büt­çe Ge­rek­çe­sin­de de yer al­dı­ğı,

- Ge­nel yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri ile sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı hak­kın­da­ki ge­rek­li bil­gi­le­re 2007 Yı­lı Büt­çe Ge­rek­çe­sin­de yer ve­ril­di­ği,

- 2007 Büt­çe­si­nin bir se­çim büt­çe­si ol­du­ğu, büt­çe bü­yük­lük­le­ri­nin bu doğ­rul­tu­da ha­zır­lan­dı­ğı,

- Büt­çe­nin ge­ne­li üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin büt­çe­nin mak­ro bü­yük­lük­le­ri­nin ele alın­dı­ğı bir top­lan­tı ol­ma­sı açı­sın­dan önem­li ol­du­ğu, bu top­lan­tı­da ifa­de edi­len gö­rüş ve de­ğer­len­dir­me­le­rin Hü­kü­me­tin bir yıl­lık ic­ra­at­la­rı ile ge­le­cek yıl yü­rüt­me­yi plan­la­dı­ğı ka­mu po­li­ti­ka­la­rı hak­kın­da ka­mu­oyu­nun bil­gi­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik ol­du­ğu, bu ne­den­le ge­re­ken has­sa­si­ye­tin gös­te­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

- TO­Kİ gi­bi önem­li oran­da ka­mu kay­na­ğı kul­la­nan ku­rum­lar ile KÖY-DES pro­je­si çer­çe­ve­sin­de ye­rel yö­ne­tim­le­re ak­ta­rı­lan büt­çe kay­nak­la­rı­nın TBMM’nin de­ne­tim ala­nın­da ol­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- 5018 sa­yı­lı Ka­nun ile üç yıl­lık bir büt­çe pers­pek­ti­fi doğ­rul­tu­sun­da or­ta va­de­li prog­ram ile or­ta va­de­li ma­li plan kav­ram­la­rı­nın ta­nım­lan­dı­ğı, bu çer­çe­ve­de il­ki ge­çen yıl ol­mak üze­re söz ko­nu­su prog­ram ile ma­li pla­nın ha­zır­lan­ma­sı­na baş­lan­dı­ğı, bu bel­ge­le­rin il­gi­li bü­tün ki­şi ve ku­rum­la­ra ül­ke eko­no­mi­si­nin ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik ön­gö­rü ya­pa­bil­me­si­ne im­kan sağ­la­dı­ğı, an­cak 2007 yı­lı ile il­gi­li ola­rak or­ta va­de­li ma­li plan­da ön­gö­rü­len büt­çe bü­yük­lük­le­ri­nin 2007 yı­lı Büt­çe­sin­de önem­li öl­çü­de de­ğiş­ti­ği, bu du­ru­mun 5018 sa­yı­lı Ka­nun­da ön­gö­rü­len büt­çe an­la­yı­şı­na uy­gun düş­me­di­ği,

- Büt­çe­nin bü­yük kıs­mı­nın zo­run­lu gi­der­ler­den oluş­tu­ğu, bu ne­den­le büt­çe es­nek­li­ği­nin kay­bol­du­ğu, Hü­kü­me­tin büt­çe ra­kam­la­rı üze­rin­de oy­na­ma im­ka­nı­nın bu­lun­ma­dı­ğı, fa­iz dı­şı faz­la he­de­fi­nin ve fa­iz gi­der­le­ri­nin, büt­çe tar­tış­ma­la­rı­nı ne­re­dey­se ge­rek­siz ha­le ge­tir­di­ği,

- Fa­iz dı­şı faz­la he­de­fi­nin tut­tu­ru­la­bil­me­si için ya­tı­rım­la­ra, mal ve hiz­met alım­la­rı ile sağ­lık ve eği­ti­me iliş­kin öde­nek­ler­de kı­sın­tı­ya gi­dil­di­ği,

- 2007 yı­lı büt­çe­si­nin esas iti­ba­rıy­la top­lu­mun re­fa­hı­nı ar­tı­ra­cak bir po­li­ti­ka ara­cı ol­ma­dı­ğı, eko­no­mi­de­ki olum­lu ge­liş­me­le­rin ge­niş halk kit­le­le­ri­nin eko­no­mik du­rum­la­rı­na ye­te­rin­ce yan­sı­ma­dı­ğı,

- 2003, 2004, 2005, 2006 büt­çe­le­ri­nin de­va­mı ola­rak ika­me edi­len hiz­met­le­rin sür­dü­rül­me­si için ha­zır­la­nan 2007 büt­çe­si­nin, ge­nel an­lam­da, te­mel ön­ce­lik­le­re ve ka­mu hiz­met­le­ri­nin ge­rek­le­ri­ne uy­gun ola­rak ha­zır­lan­dı­ğı, Ana­ya­sa­da be­lir­ti­len “büt­çe hak­kı”na uy­gun ola­rak gö­rü­şül­me­si­ne baş­lan­dı­ğı,

- 2002 yı­lın­da 15.5 mil­yar do­lar olan dış ti­ca­ret açı­ğı­nın, 2006 yıl so­nun­da iyim­ser tah­min­le 55 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de ger­çek­le­şe­ce­ği, 2007 yı­lın­da bu ra­ka­mın da­ha da art­ma­sı­nın bek­len­di­ği,

- Ca­ri iş­lem­ler açı­ğı­nın bir risk ola­rak or­ta­ya çık­tı­ğı, 2002 yı­lın­da 1.5 mil­yar do­lar olan ca­ri iş­lem­ler açı­ğı­nın, 2006 yı­lı so­nun­da 30.7 mil­yar do­lar ola­rak ger­çek­leş­me­si­nin tah­min edil­di­ği,

- İç ve dış borç sto­kun­da ül­ke eko­no­mi­si­nin ge­le­ce­ği açı­sın­dan önem­li ar­tış­lar ol­du­ğu, 2002 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le 130 mil­yar do­lar olan dış borç sto­ku­nun 2006 yıl so­nu iti­ba­riy­le 193 mil­yar do­la­ra, 2002 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le 150 mil­yar YTL olan iç borç sto­ku­nun 2006 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le 252 mil­yar do­la­ra ulaş­ma­sı­nın bek­len­di­ği,

- 2002 yı­lı so­nun­da ki­şi ba­şı­na mil­li ge­li­rin ca­ri fi­yat­lar ile 2638 do­lar­dan 2006 yı­lın­da 5341 do­la­ra çık­tı­ğı; bu ge­liş­me­nin 59. Hü­kü­met dö­ne­min­de yüz­de 102’lik bir ar­tış an­la­mı­na gel­di­ği, an­cak, dü­şük kur ve yük­sek fa­iz po­li­ti­ka­sı çer­çe­ve­sin­de he­sap­la­nan mil­li ge­lir ra­kam­la­rı­nın ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı, mil­li ge­lir ra­kam­la­rı­nın sa­bit fi­yat­la­ra dö­nüş­tü­rül­müş YTL de­ğer­le­ri üze­rin­den he­sap­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Son yıl­lar­da eko­no­mi­de­ki bü­yü­me­ye rağ­men GSMH ar­tış­la­rı­nın ta­ba­na ya­yıl­ma­dı­ğı, baş­ka bir ifa­de ile sa­de va­tan­da­şın re­fa­hı­nın art­ma­dı­ğı, 

- Eko­no­mik bü­yü­me­nin dış borç­la fi­nan­sa edil­di­ği, bu ne­den­le ül­ke için­de üre­ti­len ge­li­rin önem­li bir kıs­mı­nın yurt­dı­şı­na ak­ta­rıl­dı­ğı,

- 2002-2005 dö­ne­min­de ger­çek­le­şen bü­yü­me ora­nı­nın, 1999 yı­lı fi­yat­la­rıy­la ya­ni sa­bit fi­yat­lar­la he­sap­lan­dı­ğın­da yüz­de 102 de­ğil, yüz­de 21 dü­ze­yin­de ol­du­ğu,

- 2006 yıl so­nu TÜ­FE’de enf­las­yon he­de­fi­nin yüz­de 5 ola­rak ön­gö­rül­dü­ğü, 2007 yı­lın­da ise yüz­de 4 ola­rak be­lir­len­di­ği, oy­sa 2006 yıl so­nu ger­çek­leş­me­si­nin yüz­de 10 ci­va­rın­da ola­ca­ğı, bu ne­den­le 2007 yı­lı enf­las­yon he­de­fi­nin ger­çek­çi be­lir­len­me­di­ği,

- 2003-2005 dö­ne­min­de ca­ri açık he­def­le­riy­le ger­çek­leş­me­le­ri ara­sın­da­ki sap­ma­nın yüz­de 117 ol­du­ğu, bu dö­nem­de Hü­kü­me­tin ge­rek dış ti­ca­ret açı­ğı ge­rek­se ca­ri açık için so­mut po­li­ti­ka­lar üre­te­me­di­ği,

- Ha­zi­ran ayın­da ha­zır­la­nan 2007 yı­lı Or­ta Va­de­li Ma­li Plan­da büt­çe açı­ğı­nın 8.8 mil­yar YTL ola­rak be­lir­len­di­ği, an­cak bu ra­ka­mın 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ta­sa­rı­sı ile re­vi­ze edi­le­rek 16.7 mil­yar ola­rak be­lir­len­di­ği, yüz­de yüz­lük bir ar­tış an­la­mı­na ge­len bu du­ru­mun ne­den­le­ri­nin açık­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- 2006 yı­lın­da fa­iz gi­der­le­ri­nin 2.3 mil­yar YTL sap­ma ile 46.3 mil­yar YTL ola­rak ger­çek­leş­me­si­nin tah­min edil­di­ği, bu ra­ka­mın 2007 yı­lın­da 53 mil­yar YTL ola­rak ön­gö­rül­dü­ğü, 2006’ya gö­re yüz­de 20 ar­tış an­la­mı­na ge­len 2007 fa­iz gi­der­le­ri­nin ma­yıs ve ha­zi­ran ay­la­rın­da ya­şa­nan mi­ni eko­no­mik kriz­den kay­nak­lan­dı­ğı,

- 2007 yı­lı def­la­tö­rü­nün yüz­de 7 ola­rak be­lir­len­di­ği, bu­nun re­el har­ca­ma­lar­da bir ar­tış an­la­mı­na gel­di­ği,

- 2007 yı­lı Büt­çe­sin­den fa­iz har­ca­ma­la­rı ile per­so­nel öde­me­le­ri­ne yak­la­şık 107 mil­yar YTL öde­nek ay­rıl­dı­ğı, bu­nun büt­çe­nin yüz­de 52’si­ne te­ka­bül et­ti­ği, 60.8 mil­yar YTL’lik ca­ri har­ca­ma­lar dik­ka­te alın­dı­ğın­da ka­mu po­li­ti­ka­la­rı­nı yü­rüt­mek için Hü­kü­me­tin elin­de ka­lan öde­nek­le­rin ye­ter­siz ol­du­ğu, bu ne­den­le 2007 yı­lı Büt­çe­si­nin hal­kın re­fa­hı­nı ar­tı­ra­cak bir büt­çe ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ği,

- Ser­ma­ye gi­der­le­ri ve ser­ma­ye trans­fer­le­rin­den olu­şan ya­tı­rım har­ca­ma­la­rı­nın 2007 yı­lı büt­çe­si için­de­ki pa­yı­nın yak­la­şık yüz­de 7.7 ol­du­ğu, yüz­de 25.5’lik fa­iz har­ca­ma­la­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da büt­çe­nin ül­ke­nin iş­siz­lik ve ge­lir da­ğı­lı­mın­da­ki eşit­siz­lik gi­bi önem­li so­run­la­ra çö­züm bul­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı,

- 2007 yı­lı büt­çe­si­nin 16.7 mil­yar YTL açık ve­re­ce­ği, bu­nun 2006 yı­lın­da büt­çe tah­min­le­rin­de ön­gö­rü­len­den 5.5 kat faz­la ol­du­ğu, özel­leş­tir­me ge­lir­le­rin­de­ki azal­ma ile ca­ri iş­lem­ler açı­ğı dik­ka­te alın­dı­ğın­da 2007 yı­lın­da önem­li mik­tar­da dış kay­na­ğa ih­ti­yaç du­yu­la­ca­ğı, Dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da 2006 yı­lın­da ya­şa­nan olum­suz­luk­lar ne­de­niy­le Tür­ki­ye gi­bi yük­se­len pi­ya­sa­la­ra fon akım­la­rı­nın azal­ma ih­ti­ma­li­nin be­lir­di­ği, bu ne­den­le dış fi­nans­man ma­li­yet­le­ri­nin ar­ta­bi­le­ce­ği,

- Tür­ki­ye’nin büt­çe­le­ri­nin 2003 yı­lın­dan son­ra da bir fa­iz öde­me büt­çe­si ol­ma ka­rak­te­ri­ni ko­ru­du­ğu, ar­tan fi­nans­man ih­ti­ya­cın­dan do­la­yı bü­yü­me­nin git­tik­çe ar­tan dış âlem ge­lir­le­riy­le fi­nan­se edil­di­ği, 2006 yı­lın­da ulus­la­ra­ra­sı ma­li pi­ya­sa­lar­da ya­şa­nan olum­suz eko­no­mik ge­liş­me­ler dik­ka­te alın­dı­ğın­da 2007 yı­lın­da ka­mu açık­la­rı­nın dış alem ge­lir­le­riy­le fi­nans­ma­nın çok risk­li ha­le ge­le­bi­le­ce­ği,

- 2003 yı­lın­da 1.96 mil­yar do­lar ön­gö­rü­lür­ken 8 mil­yar do­lar, 2004 yı­lın­da 7.6 mil­yar do­lar tah­min edi­lir­ken 15.6 mil­yar do­lar ve 2005 yı­lın­da 10.6 mil­yar do­lar ön­gö­rü­lür­ken 23.2 mil­yar do­lar ola­rak ger­çek­le­şen ca­ri iş­lem­ler açı­ğı­nın 2006 yı­lın­da 22 mil­yar do­lar he­de­fin­den önem­li mik­tar­da sa­pa­rak 30.7 mil­yar do­lar ola­rak ger­çek­leş­me­si­nin tah­min edil­di­ği, bu ge­liş­me­le­rin Tür­ki­ye­nin sağ­lık­lı bir büt­çe fi­nas­man ya­pı­sı­na sa­hip ol­ma­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı,

- Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu­nun 2006 yı­lı Tem­muz ayı ve­ri­le­ri­ne gö­re iş­siz­lik ora­nı­nın Tür­ki­ye ge­ne­lin­de yüz­de 8.8, kent­ler­de yüz­de 15.5, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ta­rım dı­şı iş­siz­lik ora­nı­nın yüz­de 11.7 ve genç nü­fus­ta iş­siz­lik ora­nı­nın ise yüz­de 17.1 dü­ze­yin­de ol­du­ğu, bu ra­kam­lar dik­ka­te alın­dı­ğın­da Tür­ki­ye’de iş­siz­li­ğin cid­di bir so­run ol­ma özel­li­ği­ni ko­ru­du­ğu,

- Ka­mu borç sto­ku­nun GSMH’ye ora­nı ile ka­mu sek­tö­rü borç­lan­ma ge­re­ği­nin azal­dı­ğı, bu çer­çe­ve­de 18 çey­rek­tir Tür­ki­ye eko­no­mi­sin­de bir bü­yü­me­nin ya­şan­dı­ğı, an­cak ka­mu borç sto­kun­da­ki ar­tış mik­ta­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da bu dö­nem­de ya­pı­lan ka­mu borç­lan­ma­sı­nın ön­ce­ki dö­nem­ler­den faz­la ol­du­ğu,

- Tür­ki­ye açı­sın­dan ca­ri açı­ğın önem­li bir prob­lem ol­du­ğu, yüz­de 14’ler dü­ze­yin­de re­el fa­iz öde­ne­rek dış kay­na­ğın ül­ke­ye gi­ri­şi­nin teş­vik edil­di­ği, ma­li is­tik­rar için en önem­li risk olan ca­ri açık için ya­pı­sal ön­lem­le­rin alın­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- 1998 fi­yat­la­rıy­la he­sap­lan­dı­ğın­da GSMH’nin 1998’den bu ya­na yüz­de 21 ora­nın­da bü­yü­dü­ğü, bu bü­yü­me­nin sağ­lan­ma­sı için dış kay­na­ğa çok yük­sek oran­da fa­iz öden­di­ği,

- İh­ra­cat­ta­ki ar­tı­şın esas iti­ba­rıy­la it­hal gir­di­ler­le sağ­lan­dı­ğı, bu du­ru­mun sür­dü­rü­le­bi­lir bir ih­ra­cat po­li­ti­ka­sı ol­ma­dı­ğı­nı gös­ter­di­ği, böy­le bir po­li­ti­ka­nın so­nuç­ta it­ha­la­tın da­ha hız­lı art­ma­sı­na yol aç­tı­ğı, do­la­yı­sıy­la ih­ra­ca­ta da­ya­lı bir bü­yü­me po­li­ti­ka­sı­nın bu şe­kil­de sür­dü­rü­le­me­ye­ce­ği,

- Tür­ki­ye’ye gi­ren ya­ban­cı ser­ma­ye­nin, esas iti­ba­rıy­la yük­sek re­el fa­iz oran­la­rın­dan ya­rar­lan­mak ama­cıy­la ha­re­ket et­ti­ği, ni­te­kim ge­len ya­ban­cı ser­ma­ye­nin bü­yük kıs­mı­nın borç ola­rak alın­dı­ğı, an­cak çok kü­çük bir kıs­mı­nın sa­bit ser­ma­ye ya­tı­rım­la­rı­na ay­rıl­dı­ğı, böy­le bir ge­liş­me so­nu­cun­da is­tih­da­mın art­ma­sı­nın müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı,

- Eko­no­mi­de­ki olum­suz­luk­la­rın bü­yük öl­çü­de ön­ce­ki hü­kü­me­tin yan­lış po­li­ti­ka­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı, an­cak son yıl­lar­da Hü­kü­me­tin eko­no­mik ve ma­li alan­da önem­li ge­liş­me­ler sağ­la­dı­ğı; ör­ne­ğin büt­çe açı­ğı­nın 2002 yı­lın­da GSMH’nın yüz­de 11’i dü­ze­yin­de iken, 2006 yı­lın­da yüz­de 2.7’e düş­me­si­nin tah­min edil­di­ği, ay­nı şe­kil­de fa­iz gi­der­le­rin­de de önem­li bir azal­ma sağ­lan­dı­ğı,

- Sa­bit ser­ma­ye ya­tı­rım­la­rı­nın 2003 yı­lın­da GSMH’ya ora­nı yüz­de 16.1 iken, bu ora­nın 2006 yı­lın­da yüz­de 21.6’ya yük­sel­di­ği, özel­lik­le özel sek­tör ya­tı­rım­la­rın­da yüz­de 50’yi ge­çen bir ar­tı­şın ya­şan­dı­ğı; 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıl­la­rın­da is­tih­dam­da bir aza­lış söz ko­nu­su iken 2004, 2005 ve 2006 yıl­la­rın­da is­tih­dam­da ar­tı­şın mey­da­na gel­di­ği,

- Hü­kü­me­tin uy­gu­la­dı­ğı po­li­ti­ka­lar sa­ye­sin­de Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin ilk de­fa dört yıl­lık ke­sin­ti­siz bir bü­yü­me sü­re­ci­ne gir­di­ği, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin 18 çey­rek­tir bü­yü­dü­ğü, Mer­kez Ban­ka­sı­nın dö­viz re­zerv­le­ri­nin re­kor se­vi­ye­le­re ulaş­tı­ğı,

- Hü­kü­me­tin sağ­la­dı­ğı gü­ven or­ta­mı do­la­yı­sıy­la ül­ke­ye önem­li mik­tar­lar­da ser­ma­ye gi­ri­şi­nin ger­çek­leş­ti­ği, yi­ne bu gü­ven sa­ye­sin­de özel sek­tö­rün ya­ban­cı ku­ru­luş­lar­dan ko­lay­lık­la kre­di te­min ede­bil­di­ği,

- Hü­kü­me­tin uy­gu­la­dı­ğı büt­çe di­sip­li­ni sa­ye­sin­de büt­çe açı­ğı­nın önem­li bir so­run ol­mak­tan çık­tı­ğı, geç­miş­te büt­çe açık­la­rı­nın eko­no­mik kriz­le­rin te­tik­le­yi­ci­si ol­du­ğu ha­tır­lan­dı­ğın­da sağ­la­nan ba­şa­rı­nın öne­mi­nin da­ha da iyi an­la­şı­la­ca­ğı,

- 2002-2006 dö­ne­min­de ka­mu ya­tı­rım­la­rı­nın sa­bit fi­yat­lar­la yüz­de 22.7 ora­nın­da, özel sek­tör ya­tı­rım­la­rı­nın ise yüz­de 45 ora­nın­da art­tı­ğı, bu dö­nem­de sa­bit ser­ma­ye ya­tı­rım­la­rı­nın ka­mu ve özel ol­mak üze­re top­lam yüz­de 155 ora­nın­da art­tı­ğı,

- Ka­mu borç­la­rı­nın 2005 yı­lı so­nu­na ka­dar kü­mü­la­tif ola­rak art­ma eği­li­min­de ol­du­ğu, an­cak bu eği­li­min 2006 Tem­muz ayı iti­ba­riy­le re­el an­lam­da azal­ma­ya baş­la­dı­ğı, top­lam net ka­mu bor­cu­nun 2005 yı­lın­da 269.1 mil­yar YTL’den, 2006 yı­lı­nın Tem­muz ayın­da 261.7 YTL’ye in­di­ği, Ka­mu borç sto­ku­nun GSMH’ya ora­nı­nın yüz­de 78’den 2006 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le yüz­de 47’e ge­ri­le­ye­ce­ği­nin tah­min edil­di­ği,

- KÖY-DES ve BEL-DES gi­bi pro­je­le­re önem­li oran­da kay­nak ak­ta­rıl­dı­ğı, bu kay­nak­la­rın va­tan­da­şın ya­ra­rı­na hiz­met­le­re ka­na­li­ze edil­me­si ge­rek­ti­ği, ay­rı­ca bu pro­je­ler­den ya­pı­lan har­ca­ma­la­rın açık­lık ve ale­ni­lik il­ke­le­ri­ne uy­gun ola­rak ya­pıl­ma­sı­nın ma­li şef­faf­lı­ğa uy­gun dü­şe­ce­ği,

- Ye­rel yö­ne­tim­le­re ver­gi dı­şı kay­nak­lar­dan ge­lir ya­ra­tıl­ma­sı­nın doğ­ru bir yak­la­şım ol­ma­dı­ğı, bu­nun ye­ri­ne mer­ke­zi yö­ne­tim ver­gi ge­lir­le­rin­den pay ay­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, baş­ta İs­kan­di­nav ül­ke­le­ri ol­mak üze­re ge­liş­miş ül­ke­ler­de ye­rel yö­ne­tim­le­rin mer­ke­zi yö­ne­tim ver­gi ge­lir­le­rin­den al­dık­la­rı pa­yın yüz­de 35-40 ci­va­rın­da ol­du­ğu,

- Kur­tu­luş Sa­va­şı dö­ne­min­de ge­rek cep­he­de gö­rev alan­lar­dan ve ge­rek­se Si­vas Kon­gre­si gi­bi ça­lış­ma­la­ra ka­tı­lan­lar­dan ha­yat­ta ka­lan­la­ra ve­ri­len ay­lık­la­rın çok dü­şük ol­du­ğu, bu ay­lık­la­rın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin bü­yük­lü­ğü­ne ya­kı­şır şe­kil­de ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Sa­bit ser­ma­ye ya­tı­rım­la­rı­nın sek­tö­rel da­ğı­lı­mı­na bak­tı­ğı­mız­da, eko­no­mi açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­yan ima­lat sa­na­yi ya­tı­rım­la­rı­nın dü­şük bir pay al­dı­ğı, özel sek­tö­rün ima­lat sa­na­yi­in­de­ki sa­bit ser­ma­ye ya­tı­rım­la­rın­da­ki ar­tış ora­nı­nın ca­ri fi­yat­lar­la 2006’da yüz­de 27.3’ten 2007’de yüz­de 14.5’e ge­ri­le­di­ği, bu ge­ri­le­me­nin, ka­mu ya­tı­rım­la­rı­nın ye­ter­siz­li­ğin­den kay­nak­lan­dı­ğı,

- Ka­mu net borç sto­ku­nun GSMH’ye ora­nı­nın 2001’de yüz­de 90.4’ten, 2006’da yak­la­şık yüz­de 50’ye düş­tü­ğü, Dev­let iç borç­lan­ma se­net­le­ri­nin kü­mü­la­tif fa­iz oran­la­rı­nın yüz­de 63’ler­den yüz­de 17’le­re in­di­ği; ça­lı­şan­lar ve  emek­li­ler ile as­ga­ri üc­ret­te re­el an­lam­da, son dört yı­lın içe­ri­sin­de yüz­de 74 ile yüz­de 236 ora­nın­da ar­tış­lar sağ­lan­dı­ğı,

- 2002’de 450 bin öğ­ren­ci­ye öğ­re­nim kre­di­si ve­ri­lir­ken, 2006’da bu sa­yı­nın 570 bi­ne yük­sel­til­di­ği, 2002’de 45 YTL olan öğ­re­nim kre­di­le­ri­nin ise 150 YTL’ye çı­ka­rıl­dı­ğı, Yük­se­köğ­re­nim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan 135 bin öğ­ren­ci­ye burs ve­ril­di­ği,

- 2002’de top­lam ta­rım­sal des­tek­le­me­le­re 1.8 mil­yar YTL ay­rı­lır­ken, 2007’de 5 mil­yar YTL’yi aş­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü, ta­rım­sal kre­di fa­iz oran­la­rı­nın yüz­de 60’lar­dan or­ta­la­ma yüz­de 10’la­ra ka­dar in­di­ği,

- 2002 yı­lın­da es­naf ve sa­natkârla­rın kul­lan­dı­ğı top­lam kre­di mik­ta­rı­nın 154 mil­yon YTL’den, 2005 yı­lın­da yir­mi üç kat ar­ta­rak 3.5 mil­yar YTL’ye ula­şı­ğı, kre­di fa­iz oran­la­rı 2002’de yüz­de 52 iken, 2006’da yüz­de 15’le­re ka­dar in­di­ği, KO­Bİ’le­re  2002’de sağ­la­nan des­te­ğin 7.3 mil­yon YTL’den, otuz kat ar­ta­rak 2006’da 200 mil­yon YTL’ye ulaş­tı­ğı,

- 2002-2006 dö­ne­min­de sü­rek­li ola­rak Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin bü­yü­me re­ko­ru­nun kı­rıl­dı­ğı­nın id­dia edil­di­ği, oy­sa Tür­ki­ye­nin 1924-1929 ara­sı dö­nem­de or­ta­la­ma yak­la­şık yüz­de 10 bü­yü­dü­ğü, bu dö­nem­de GSMH’de­ki ar­tı­şın, sa­na­yi­de yıl­lık or­ta­la­ma yak­la­şık yüz­de 8, ta­rım­da yak­la­şık yüz­de 16.2 ola­rak ger­çek­leş­ti­ği,

- Son beş yıl için­de iş­gü­cü­ne ka­tı­lım ora­nı­nın or­ta­la­ma yıl­lık baz­da 925 bin dü­ze­yin­de ol­du­ğu, 2005 yı­lın­da or­ta­la­ma 925 bin­lik iş­gü­cü ar­tı­şın­dan 643 bi­ni­ne is­tih­dam sağ­la­na­ma­dı­ğı,

- Av­ru­pa Bir­li­ğin­de iş gü­cü­nün yüz­de 70’i is­ti­dam edi­lir­ken Tür­ki­ye­de bu ora­nın 47-49 dü­ze­yin­de ol­du­ğu, son yıl­lar­da ya­şa­nan yük­sek bü­yü­me hı­zı­na rağ­men ça­lı­şa­bi­le­cek nü­fu­sun önem­li bir kıs­mı­na iş imkânı sağ­la­na­ma­dı­ğı,

- Va­tan­daş­la­rın kre­di kar­tı ve tü­ke­ti­ci kre­di­si borç­la­rın­da son yıl­lar­da önem­li ar­tış­la­rın mey­da­na gel­di­ği, 2002 yı­lı ba­şın­da 65 do­lar olan ki­şi ba­şı­na kre­di kar­tı ve tü­ke­ti­ci kre­di­si borç mik­ta­rı­nın 2006 yı­lı Ey­lül or­ta­sın­da 648 do­la­ra yük­sel­di­ği,

- 2006 Yıl­lık Eko­no­mik Ra­por­da ta­rım sek­tö­rü 1998 fi­yat­la­rıy­la 2002 yı­lın­da yüz­de 6.9 ora­nın­da bü­yü­me hı­zı­na sa­hip­ken, bu oran 2004 yı­lın­da yüz­de 2 ve 2006 yı­lın­da yüz­de 0.5 se­vi­ye­si­ne düş­tü­ğü, oy­sa ay­nı ta­rih­ler­de GSMH’de­ki bü­yü­me­nin ise or­ta­la­ma yüz­de 7 dü­ze­yin­de ger­çek­leş­ti­ği,

- Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği ra­kam­la­rı­na gö­re, 2006 yı­lı­nın ilk se­kiz ayın­da açı­lan şir­ket sa­yı­sın­da yüz­de 14’lük bir ar­tı­şa kar­şı­lık, ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sın­da yüz­de 28’lik bir ar­tı­şın söz ko­nu­su ol­du­ğu,

- Es­naf ve sa­nat­kar­la­rın kul­lan­dı­ğı kre­di fa­iz oran­la­rı­nın enf­las­yo­nun üze­rin­de ol­du­ğu, geç­miş dö­nem­ler­de kre­di fa­iz oran­la­rı yüz­de 50-60 iken enf­las­yon ora­nı­nın yüz­de 70 dü­ze­yin­de ol­du­ğu, bu ne­den­le geç­miş dö­nem­de kre­di fa­iz oran­la­rı­nın yük­sek ol­du­ğu­nun söy­le­ne­me­ye­ce­ği,

- Or­ta Va­de­li Plan­da 2007 yı­lı ver­gi ge­lir­le­ri he­de­fi­nin 156 mil­yar YTL ola­rak be­lir­len­di­ği, bu ra­ka­mın 2007 yı­lı Büt­çe­sin­de 173 mil­yar YTL ci­va­rın­da be­lir­len­di­ği, Ma­li Pla­na gö­re sap­ma­nın 17 mil­yar YTL ola­rak he­sap­lan­dı­ğı, ver­gi ge­lir­le­rin­de ön­gö­rü­len bu ar­tı­şın do­lay­lı ver­gi oran­la­rın­da ya­pı­lan ar­tış­lar­la va­tan­da­şa yan­sı­tı­la­ca­ğı,

- Ta­rım­sal ürün­le­rin ta­ban fi­yat­la­rı­nın önem­li öl­çü­de ge­ri­le­di­ği, bir yıl ön­ce 400 ku­ruş olan buğ­day fi­ya­tı­nın bir yıl son­ra 275-300 ku­ruş ol­du­ğu, pan­car ve fın­dık gi­bi di­ğer ta­rım ürün­le­ri­nin fi­yat­la­rın­da da ay­nı so­ru­nun ya­şan­dı­ğı,

- KÖY-DES ve BEL-DES gi­bi pro­je­le­re yüz­de 40-42’ye ka­dar va­ran öde­nek ar­tı­şı sağ­lan­ma­sı­nın 2007 yı­lı Büt­çe­si­nin bir se­çim büt­çe­si ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­du­ğu,

- 2006 yı­lın­da sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­na büt­çe­den ak­ta­rı­lan kay­na­ğın GSMH’ye ora­nı­nın yüz­de 4.1 dü­ze­yin­de ger­çek­le­şe­ce­ği, bu ora­nın 2007 yı­lı Büt­çe­sin­de yüz­de 5 ola­rak ön­gö­rül­dü­ğü, bu ar­tı­şın ye­ter­siz ol­du­ğu,

- 2002-2006 dö­ne­min­de ya­pı­lan sos­yal gü­ven­lik­le il­gi­li ya­sal dü­zen­le­me­le­rin sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi­ne yö­ne­lik ka­lı­cı çö­züm­ler üre­te­me­di­ği,

- Ta­rım­sal des­tek­le­me­de­ki ar­tış oran­la­rı­nın no­mi­nal ola­rak ve­ril­di­ği, 2002’de yüz­de 0.8 dü­ze­yin­de olan ta­rım­sal des­tek­le­rin GSMH’ye ora­nı­nın 2007 yı­lın­da da ay­nı se­vi­ye­de kal­dı­ğı,

- Ge­lir tah­min­le­ri­nin ger­çek­çi ya­pıl­ma­dı­ğı, ge­lir ka­lem­le­ri için ön­gö­rü­len ar­tış ora­la­rı­nın GSMH ar­tı­şın­dan da­ha faz­la be­lir­len­di­ği, ge­lir ka­lem­le­rin­de ön­gö­rü­len ar­tış­la­rın, şa­yet ver­gi oran­la­rın­da bir ar­tış ya­pıl­ma­ya­cak­sa na­sıl sağ­la­na­ca­ğı­nın açık­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- 2006 yı­lı büt­çe­si­nin ge­lir he­def­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si için ver­gi dı­şı ge­lir­le­re ağır­lık ve­ril­di­ği, ka­mu ban­ka­la­rı­nın te­met­tü ge­lir­le­ri ile özel­leş­tir­me ge­lir­le­ri­nin fa­iz dı­şı faz­la he­de­fi­nin tut­tu­rul­ma­sın­da önem­li rol oy­na­dı­ğı, 2007 yı­lın­da ise bu ge­lir ka­lem­le­ri için ön­gö­rü­len ra­kam­la­rın bir ön­ce­ki yı­la gö­re da­ha az be­lir­len­di­ği, 2007 yı­lı için ön­gö­rü­len ge­lir he­de­fi­nin tut­tu­rul­ma­sı için do­ğal­gaz ve akar­ya­kıt baş­ta ol­mak üze­re hal­kın tü­ket­ti­ği te­mel ürün­ler­den alı­nan ÖTV oran­la­rı­nın ar­tı­rı­la­ca­ğı,

- Eko­no­mi­de­ki yük­sek bü­yü­me hı­zı so­nu­cun­da sağ­la­nan re­fah ar­tı­şın­dan ka­mu ve özel sek­tör ça­lı­şan­la­rı­nın ye­te­rin­ce pay ala­ma­dı­ğı; öte yan­dan, ver­gi sis­te­mi­nin gi­de­rek ada­let­siz bir ya­pı­ya bü­rün­dü­ğü, do­lay­lı ver­gi­le­rin büt­çe ge­lir­le­ri için­de­ki pay­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı su­re­tiy­le ge­lir da­ğı­lı­mı­nın da­ha da bo­zul­ma­sı­na ne­den ola­ca­ğı,

- Ka­yıt dı­şı­lı­ğın ön­le­ne­me­me­si ne­de­niy­le, ver­gi öde­yen ke­sim­le­rin ver­gi yü­kü­nün art­tı­ğı, üc­ret­ler üze­rin­de­ki ver­gi yü­kü ar­tar­ken Ku­rum­lar Ver­gi­si­nin ora­nı­nın dü­şü­rül­me­si­nin sos­yal dev­let il­ke­si ile bağ­daş­ma­dı­ğı, 

- Ge­liş­miş ül­ke­ler­de do­lay­sız ver­gi­ler, top­lam ver­gi ge­lir­le­ri­nin ağır­lık­lı kıs­mı­nı oluş­tu­rur­ken ül­ke­miz­de ter­si­ne bir ge­liş­me­nin ya­şan­dı­ğı; do­lay­lı ver­gi­le­rin pa­yı­nın top­lam ver­gi ge­lir­le­ri için­de­ki ora­nı­nın yüz­de 75’ler se­vi­ye­si­ne ulaş­tı­ğı, bu du­ru­mun ver­gi­le­me­de ada­let il­ke­si­ne uy­gun düş­me­di­ği,

- Ta­rım ürün­le­ri­nin fi­yat­la­rın­da ön­ce­ki yıl­la­ra gö­re be­lir­gin bir ar­tış ya­şan­maz­ken, ma­zot ve güb­re gi­bi te­mel gir­di­le­rin fi­yat­la­rın­da iki ka­ta ula­şan ar­tış­lar ya­şan­dı­ğı, bu du­ru­mun çift­çi­nin re­fah dü­ze­yi­nin ge­ri­le­me­si­ne yol aç­tı­ğı,

- Geç­miş dö­nem­ler­de çift­çi­ye kul­lan­dı­rı­lan kre­di­le­rin fa­iz oran­la­rı­nın enf­las­yo­nun al­tın­da be­lir­len­di­ği, çift­çi­le­rin ha­len kul­lan­dık­la­rı kre­di­le­rin fa­iz ora­nı­nın ise enf­las­yo­nun üze­rin­de sey­ret­ti­ği, no­mi­nal ola­rak fa­iz ora­nı­nın düş­me­si­nin bir önem ar­zet­me­di­ği,

- Fa­iz gi­der­le­ri­nin ve sos­yal gü­ven­lik açık­la­rı­nın büt­çe üze­rin­de bas­kı oluş­tu­ran en önem­li iki un­sur ol­du­ğu, fa­iz gi­der­le­ri­nin yü­kü­nün azal­tıl­ma­sın­da kay­da de­ğer ba­şa­rı­la­rın ka­za­nıl­dı­ğı, an­cak, sos­yal gü­ven­lik açık­la­rı­nın art­ma­ya de­vam et­ti­ği, 2006 yı­lın­da sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi­ne yö­ne­lik ya­pı­lan ya­sal dü­zen­le­me­ler sa­ye­sin­de sos­yal gü­ven­lik açık­la­rı­nın azal­ma eği­li­mi­ne gir­me­si­nin bek­len­di­ği,

- Son yıl­lar­da uy­gu­la­nan po­li­ti­ka­lar sa­ye­sin­de Tür­ki­ye­de yok­sul­lu­ğun önem­li öl­çü­de azal­dı­ğı, ör­ne­ğin, 2002-2004 dö­ne­min­de ha­ne hal­kı yok­sul­luk ora­nı­nın yüz­de 22.5’den yüz­de 20.6’ya düş­tü­ğü, fert ba­şı­na ise yüz­de 26.96’dan yüz­de 25’e ge­ri­le­di­ği, mil­li ge­lir­den yüz­de 20’lik bi­rin­ci di­li­min al­dı­ğı pa­yın yüz­de 5.3’den yüz­de 6’ya çık­tı­ğı, ge­lir da­ğı­lı­mın­da ada­le­tin sağ­lan­dı­ğı,

- Hü­kü­me­tin büt­çe­den AR-GE fa­ali­yet­le­ri­ne ayır­dı­ğı öde­ne­ğin her yıl yük­sek oran­lar­da art­ma­sı­nın mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ol­du­ğu,

- Hü­kü­me­tin sos­yal po­li­ti­ka­la­ra ön­ce­lik ver­di­ği, uy­gu­la­nan bu po­li­ti­ka­lar sa­ye­sin­de GSMH için­de top­lam sos­yal ko­ru­ma için ya­pı­lan har­ca­ma ora­nı­nın yüz­de 7.9’dan yüz­de 9.7’ye çık­tı­ğı, ça­lı­şan­la­rın mil­li ge­lir­den al­dık­la­rı pa­yın yüz­de 24’den yüz­de 26.5’e yük­sel­di­ği,

- Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu­nun ak­tü­er­yal den­ge­le­rin­de son yıl­lar­da olum­lu ge­liş­me­ler ya­şan­dı­ğı, bu ge­liş­me­nin 2002-2006 dö­ne­min­de si­gor­ta­lı sa­yı­sın­da­ki yüz­de 42 ar­tış­tan kay­nak­lan­dı­ğı,

- KÖY-DES pro­je­si ile yıl­lar­dır ih­mal edi­len köy­le­rin alt­ya­pı ve yol so­ru­nun gi­de­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı, pro­je kap­sa­mın­da ya­pı­lan har­ca­ma­la­rın Ana­ya­sa­ya gö­re Sa­yış­ta­yın de­ne­ti­min­de ol­du­ğu, bu ne­den­le har­ca­ma­la­ra de­ne­tim dı­şı de­me­nin doğ­ru ol­ma­dı­ğı,

- 2002 yı­lın­da OECD ül­ke­le­ri ara­sın­da en yük­sek ver­gi yü­kü ora­nı­na sa­hip ül­ke­miz­de son dört yıl için­de Hü­kü­me­tin uy­gu­la­dı­ğı ver­gi po­li­ti­ka­la­rı ile bu yü­kün OECD or­ta­la­ma­sı­nın al­tı­na düş­tü­ğü,

şek­lin­de­ki de­ğer­len­dir­me­ler­den son­ra, Ma­li­ye Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- 59. Hü­kü­me­tin ku­rul­du­ğu yıl IMF’ye top­lam 23 mil­yar do­lar­lık bir ka­mu bor­cu­nun bu­lun­du­ğu, bu bor­cun 11 mil­yar do­la­ra in­di­ril­di­ği,

- Hü­kü­me­tin büt­çe di­sip­li­ni­ni sür­dür­me­ye ka­rar­lı ol­du­ğu, 2002 yı­lın­da büt­çe açı­ğı­nın GSMH’ye ora­nı­nın yüz­de 14.5 ve 40 mil­yar YTL ol­du­ğu, 2005 yı­lın­da ise yüz­de 2 ve 4 mil­yar YTL’ye in­di­ril­di­ği, bu eği­li­min önü­müz­de­ki yıl­lar­da da de­vam et­me­si için ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­dı­ğı,

- Yüz­de 6.5’lik fa­iz dı­şı faz­la he­de­fi­nin, ma­li di­sip­li­nin bir un­su­ru ola­rak son beş yıl­dır özen­le ta­kip edil­di­ği, bu he­def doğ­rul­tu­sun­da 2007 yı­lı Büt­çe bü­yük­lük­le­ri­nin be­lir­len­di­ği,

- Ca­ri açı­ğın bu­gü­ne ka­dar ül­ke eko­no­mi­si için cid­di bir so­run ol­ma­dı­ğı, bun­dan son­ra da ol­ma­ma­sı için ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­dı­ğı, bu ön­lem­le­rin te­mel fel­se­fe­si­nin sür­dü­rü­le­bi­lir bir ca­ri açık ya­ra­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik ol­du­ğu,

- Son yıl­lar­da ka­mu ma­li sis­te­min­de ya­pı­lan re­form­lar sa­ye­sin­de har­ca­ma­lar­da şef­faf­lı­ğın sağ­lan­dı­ğı, bu çer­çe­ve­de yol­suz­luk­la­rın bü­yük öl­çü­de ön­len­di­ği, Dün­ya­da yol­suz­luk­la mü­ca­de­le sı­ra­la­ma­sın­da Tür­ki­ye­nin 12 ka­de­me bir­den at­la­dı­ğı,

- Ya­ban­cı ser­ma­ye­nin yük­sek re­el fa­iz öden­di­ği için Tür­ki­ye­ye gel­me­di­ği, geç­miş yıl­lar­da yüz­de 35’le­ri bu­lan re­el fa­ize rağ­men, an­cak 1 mil­yar do­lar­lık ya­ban­cı ser­ma­ye gi­ri­şi­nin ger­çek­leş­ti­ği, esa­sın­da ya­ban­cı ser­ma­ye­nin sağ­la­nan is­tik­rar sa­ye­sin­de ül­ke­ye gel­di­ği, 2005 yı­lın­da 9.7 mil­yar do­lar olan ya­ban­cı ser­ma­ye mik­ta­rı­nın 2006 yı­lın­da 20 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de ger­çek­leş­ti­ği,

- Geç­miş yıl­lar­da bü­yü­me­nin an­cak enf­las­yon­da­ki ar­tış sa­ye­sin­de ger­çek­le­şe­ce­ği­ne ina­nıl­dı­ğı, 59. Hü­kü­met dö­ne­min­de ise enf­las­yon­da­ki dü­şü­şe rağ­men yük­sek bü­yü­me he­def­le­ri­ne ula­şıl­dı­ğı, son beş yıl­dır or­ta­la­ma 7.8 ora­nın­da bü­yü­me­nin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, Tür­ki­ye­nin ta­ri­hin­de ilk de­fa üst üs­te 18 çey­rek­tir bü­yü­dü­ğü, bu ge­liş­me­nin Dün­ya­da ör­nek gös­te­ril­di­ği,

- Tür­ki­ye’nin sü­rek­li ve is­tik­rar­lı bü­yü­me eği­li­mi­ni sür­dür­me­si du­ru­mun­da 2013 yı­lın­da ki­şi ba­şı­na mil­li ge­li­rin 10.000 do­lar se­vi­ye­si­ne ula­şa­ca­ğı, bu ge­liş­me­nin Tür­ki­ye’nin ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler­de­ki ko­nu­mu­nu güç­len­di­re­ce­ği,

- KÖY-DES Pro­je­si kap­sa­mın­da ye­rel ida­re­le­re ak­ta­rı­lan pa­ra­nın il va­li­si­nin kon­tro­lün­de har­can­dı­ğı, bu har­ca­ma­la­rın mül­ki­ye mü­fet­tiş­le­ri ta­ra­fın­dan de­net­len­di­ği,

- KÖY-DES Pro­je­si kap­sa­mın­da 15.987 km köy yo­lu­nun as­falt­lan­dı­ğı, 9.625 km köy yo­lu­nun sta­bi­li­ze mal­ze­me ile kap­lan­dı­ğı ve 4.153 adet köy iç­me su­yu pro­je­si­nin ta­mam­lan­dı­ğı,

- 2002 yı­lın­da 1.9 mil­yar YTL ta­rım­sal des­tek­le­me­ye kay­nak ay­rı­lır­ken bu ra­ka­mın 2007 yı­lı Büt­çe­sin­de 5.250 mil­yar YTL’ye çık­ma­sı­nın he­def­len­di­ği, ay­rı­ca çift­çi­ye ta­rım kre­di­le­rin­de süb­van­si­yon uy­gu­lan­dı­ğı, ta­rım­sal ürün ih­ra­ca­tı­na büt­çe­den des­tek sağ­lan­dı­ğı, çift­çi borç­la­rı­nın bir kıs­mı si­lin­mek su­re­tiy­le ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­dı­ğı,

- Av­ru­pa Bir­li­ğin­de do­lay­lı-do­lay­sız ver­gi ay­rı­mı­nın kal­ma­dı­ğı, asıl ola­nın eko­no­mik bü­yü­me­yi sağ­la­ya­cak kay­nak­la­rın ya­ra­tıl­ma­sı ol­du­ğu, akar­ya­kıt gi­bi tü­ke­tim mad­de­le­rin­den alı­nan ÖTV’nin bü­yük öl­çü­de Av­ru­pa ül­ke­le­riy­le uyum­lu ol­du­ğu, ör­ne­ğin kur­şun­suz ben­zi­ne İn­gil­te­re­de yüz­de 64, Al­man­ya­da yüz­de 63 ve Fran­sa­da yüz­de 62 ora­nın­da ÖTV uy­gu­la­nır­ken Tür­ki­ye­de bu ora­nın yüz­de 60.5 ol­du­ğu,

- Ma­li di­sip­li­nin de­va­mı­nı sağ­la­yan bir büt­çe olan 2007 yı­lı büt­çe­si­nin Tür­ki­ye’nin is­tik­ra­rı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­lik ol­du­ğu, Tür­ki­ye’nin gü­ven­li­ği­ni ar­tı­ran ön­lem­le­ri ih­ti­va et­ti­ği,

- Ver­gi ge­lir­le­rin­de önem­li bir ar­tış ön­gö­rül­mek­le bir­lik­te, bu ar­tı­şın ver­gi oran­la­rı­nı ar­tır­mak­la de­ğil, eko­no­mi­nin bü­yü­me­si ve ka­yıt dı­şı­lı­ğın azal­tıl­ma­sıy­la sağ­la­na­ca­ğı,

- İt­ha­lat­ta­ki bek­len­me­yen ar­tı­şın ağır­lık­lı ola­rak ya­tı­rım mal­la­rı it­ha­la­tın­da­ki ar­tış­tan kay­nak­lan­dı­ğı, as­lın­da bu ge­liş­me­nin ya­tı­rım­lar­da­ki ar­tı­şı gös­ter­di­ği, bu ne­den­le olum­lu kar­şı­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Tür­ki­ye’de­ki iş­siz­lik oran­la­rı­nın Av­ru­pa ül­ke­le­ri ile pa­ra­lel­lik gös­ter­di­ği, hat­ta genç nü­fus­ta­ki iş­siz­lik ora­nı­nın ba­zı AB üye­si ül­ke­ler­de­ki­ne gö­re dü­şük ol­du­ğu, or­ta­la­ma oran­la­rın da AB or­ta­la­ma­sı­na ya­kın dü­zey­ler­de bu­lun­du­ğu, üs­te­lik ül­ke­miz­de­ki nü­fus ar­tış hı­zı­nın yük­sek­li­ği­nin de göz ar­dı edil­me­me­si ge­rek­ti­ği,

- Ta­rım­da ve­rim­li­lik ar­tı­şı sağ­lan­ma­dan ve ta­rım ke­si­min­de ça­lı­şan sa­yı­sı­nı azalt­ma­dan sa­de­ce des­tek­le­me öde­me­le­ri yo­luy­la ta­rım ke­si­mi­nin re­fa­hı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nın uzun va­de­de müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı, bu ne­den­le Hü­kü­me­tin ta­rım­da ve­rim­li­li­ği ar­tır­ma­ya önem ver­di­ği,

- Hü­kü­me­tin eği­ti­me müm­kün ol­du­ğun­ca faz­la kay­nak ayır­ma­yı he­def­le­di­ği, ni­te­kim 2007 büt­çe­sin­de sa­vun­ma hiz­met­le­ri­nin iki ka­tı tu­ta­rın­da eği­tim öde­ne­ği­nin ön­gö­rül­dü­ğü,

ifa­de edil­miş­tir.

Ge­ne­li üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­den son­ra, 2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı Ko­mis­yo­nu­muz­ca da be­nim­se­ne­rek mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­miş ve Ta­sa­rı­nın “Gi­der” baş­lık­lı 1 in­ci mad­de­si oku­na­rak, Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe­si­ne da­hil olan ka­mu ida­re­le­ri­nin büt­çe­le­ri­nin ay­rı ay­rı gö­rü­şül­me­si­ne baş­lan­mış­tır.

2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­nin büt­çe­le­ri üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler 2.11.2006 ile 30.11.2006 ta­rih­le­ri ara­sın­da top­lam 20 iş gü­nü sür­müş­tür.

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

5018 SA­YI­LI KA­NU­NA EK­Lİ (I) SA­YI­LI CET­VEL­DE YER ALAN GE­NEL BÜT­ÇE­Lİ İDA­RE­LER

2.1. GE­NEL BÜT­ÇE KAP­SA­MIN­DA­Kİ İDA­RE­LE­RİN BÜT­ÇE­LE­Rİ­NİN ANA­Lİ­Zİ

Ge­nel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri­ne; özel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri­ne trans­fer edi­le­cek 9.288.131.401 YTL Ha­zi­ne yar­dı­mı da­hil, top­lam 200.815.783.401 YTL öde­nek tah­sis edil­miş­tir. Ge­nel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri büt­çe top­la­mı­nın Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe­si top­la­mı­na ora­nı, Ha­zi­ne yar­dı­mı da­hil %98, Ha­zi­ne yar­dı­mı ha­riç  %93,4’tür.

2.1.1. Ge­nel Büt­çe­li Ka­mu İda­re­le­ri­nin Eko­no­mik Sı­nıf­lan­dır­ma­ya Gö­re Öde­nek­le­ri­nin  Da­ğı­lı­mı ve Top­lam İçe­ri­sin­de­ki Pay­la­rı

Per­so­nel Gi­der­le­ri                                                                       38.944.094.000                                               % 19,39

Sos­yal Gü­ven­lik Dev­let Pri­mi Gi­der­le­ri                                       9.057.848.000                                               %  4,51

Mal ve Hiz­met Alım Gi­der­le­ri                                                   13.196.006.000                                               %  6,57

Fa­iz Gi­der­le­ri                                                                             52.946.000.000                                               % 26,36

Ca­ri Trans­fer­ler (Ha­zi­ne yar­dı­mı ha­riç)                                     67.039.558.301                                               % 33,38

Ser­ma­ye Gi­de­ri                                                                             9.341.637.000                                               %  4,65

Ser­ma­ye Trans­fe­ri (Ha­zi­ne yar­dı­mı ha­riç)                                   5.420.021.100                                               %  2,69

Borç Ver­me                                                                                  2.554.000.000                                               %  1,27

Ye­dek Öde­nek                                                                              2.316.619.000                                               %  1,15

Ca­ri trans­fer ni­te­li­ğin­de­ki Ha­zi­ne yar­dı­mı 7.056.410.301 YTL, ser­ma­ye trans­fe­ri ni­te­li­ğin­de­ki Ha­zi­ne yar­dı­mı 2.231.721.100 YTL’dir.

2.1.2. Ge­nel Büt­çe­li Ka­mu İda­re­le­ri­nin Fonk­si­yo­nel Sı­nıf­lan­dır­ma­ya Gö­re Öde­nek­le­ri­nin Da­ğı­lı­mı ve Top­lam İçe­ri­sin­de­ki Pay­la­rı

Ge­nel Ka­mu Hiz­met­le­ri (Ha­zi­ne yar­dı­mı ha­riç)                        81.209.350.986                                                % 40,43

Sa­vun­ma Hiz­met­le­ri                                                                   13.098.917.306                                                %  6,52

Ka­mu Dü­ze­ni ve Gü­ven­lik Hiz­met­le­ri                                       11.932.439.756                                                %  5,94

Eko­no­mik İş­ler ve Hiz­met­ler                                                     18.974.066.327                                                %  9,44

Çev­re Ko­ru­ma Hiz­met­le­ri                                                               223.386.410                                                % 0,11

İs­kan ve Top­lum Re­fa­hı Hiz­met­le­ri                                             4.201.386.040                                                %  2,09

Sağ­lık Hiz­met­le­ri                                                                          6.570.629.860                                                %  3,27

Din­len­me, Kül­tür ve Din Hiz­met­le­ri                                            2.217.091.875                                                %  1,10

Eği­tim Hiz­met­le­ri                                                                         9.603.341.750                                                % 9,76

Sos­yal Gü­ven­lik ve Sos­yal Yar­dım Hiz­met­le­ri                          33.497.041.690                                                %16,68

Ge­nel ka­mu hiz­met­le­rin­den ya­pı­lan Ha­zi­ne yar­dı­mı     9.288.131.401YTL’dir.

2.1.3. Ge­nel Büt­çe­li Ka­mu İda­re­le­ri için­de en faz­la öde­ne­ğe sa­hip ilk beş ku­ru­lu­şun öde­nek­le­ri

 1. Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı                                                               58.293.458.000          YTL        

 2. Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı                                                                    45.942.521.401          YTL        

 3. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı                                                            21.355.534.000          YTL        

 4. Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı                                   15.542.140.000          YTL        

 5. Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı                                                        13.052.398.000          YTL        

ola­rak sı­ra­lan­mak­ta­dır.

- Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı büt­çe ta­sa­rı­sı­nın eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma­ya gö­re en faz­la tah­sis et­ti­ği öde­nek 52.946.000.000 YTL ile fa­iz gi­der­le­ri­dir.

- Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe ta­sa­rı­sı­nın eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma­ya gö­re en faz­la tah­sis et­ti­ği öde­nek, Ha­zi­ne yar­dı­mı da­hil, 39.411.122.301 YTL ile ca­ri trans­fer­ler­dir.

- Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı büt­çe ta­sa­rı­sı­nın eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma­ya gö­re en faz­la tah­sis et­ti­ği öde­nek 13.488.829.000 YTL ile per­so­nel gi­der­le­ri­dir.

- Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı büt­çe ta­sa­rı­sı­nın eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma­ya gö­re en faz­la tah­sis et­ti­ği öde­nek 15.447.001.000 YTL ile ca­ri trans­fer­ler­dir. Bu öde­ne­ğin 15.444.860.000 YTL’si Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­na ya­pı­lan trans­fer­ler­den oluş­mak­ta­dır.

- Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe ta­sa­rı­sı­nın eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma­ya gö­re en faz­la tah­sis et­ti­ği öde­nek 6.684.000.000 YTL ile mal ve hiz­met alım gi­der­le­ri­dir. Bu öde­nek için­de ulus­la­ra­ra­sı sı­nıf­lan­dır­ma stan­dart­la­rın­da da “ca­ri gi­der” ola­rak ka­bul edi­len sa­vun­ma har­ca­ma­la­rı, ser­ma­ye için be­lir­le­nen gi­de­ri geç­se da­hi ya­tı­rım prog­ram­la­rın­da yer al­ma­mak­ta, mal ve hiz­met alım gi­der­le­ri­ne da­hil edil­mek­te­dir. An­cak, as­ke­ri loj­man­lar ser­ma­ye bö­lü­mün­de sı­nıf­lan­dı­rıl­mak­ta ve ya­tı­rım prog­ra­mı­na da­hil edil­mek­te­dir. Ay­rı­ca, as­ke­ri loj­man­lar dı­şın­da ka­lan in­şa­at­lar, as­ke­ri amaç­lı da­ya­nık­lı ve da­ya­nık­sız mal­lar ve ekip­man­lar da bu bö­lüm­de yer al­mak­ta­dır.

- Ge­nel büt­çe kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­ri­nin büt­çe tek­lif­le­ri, Ha­zi­ne yar­dı­mı da­hil, 2007’de 2006 yı­lı­na gö­re %18,2; 2008 ve 2009 yıl­la­rın­da ise bir ön­ce­ki yı­la gö­re sı­ra­sıy­la %2,3 ve % 3,4 ora­nın­da ar­tış gös­ter­mek­te­dir.

2.1.4. Ge­nel Büt­çe Ge­lir­le­ri

Ver­gi Ge­lir­le­ri   173.861.616.000

Te­şeb­büs ve Mül­ki­yet Ge­lir­le­ri                                      7.826.459.000                                                                                                                

Alı­nan Ba­ğış ve Yar­dım­lar ile Özel ge­lir­ler                        480.118.000

Di­ğer Ge­lir­ler                                                                15.394.039.000

Ser­ma­ye Ge­lir­le­ri                                                            2.569.283.000

Red ve İa­de­ler              (-)                                            15.889.000.000

TOP­LAM GE­LİR­LER (NET)                                   184.242.515.000

2.2. GE­NEL BÜT­ÇE KAP­SA­MIN­DA­Kİ İDA­RE­LE­RİN BÜT­ÇE­LE­Rİ ÜZE­RİN­DE YA­PI­LAN GÖ­RÜŞ­ME­LER

2.2.1. 3.11.2006 ta­ri­hin­de Baş­ba­kan­lık, Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı, Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu Ge­nel Sek­re­ter­li­ği, Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu ve Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Sos­yal gü­ven­lik re­for­mu­nun is­te­ni­len so­nuç­la­rı tam ola­rak ver­me­si için ka­mu per­so­nel re­ji­min­de de re­form ya­pıl­ma­sı­nın ge­rek­li ol­du­ğu, an­cak ka­mu­oyun­da sü­rek­li gün­dem­de tu­tul­ma­sı­na rağ­men per­so­nel re­for­mu­nun he­nüz ger­çek­leş­ti­ri­le­me­di­ği,

- Son yıl­lar­da ge­çi­ci ve söz­leş­me­li per­so­nel is­tih­da­mı­na ağır­lık ve­ril­di­ği, oy­sa ka­mu hiz­met­le­ri­nin esas iti­ba­riy­le kad­ro­lu per­so­nel­le yü­rü­tül­me­si ge­rek­ti­ği,

- Ka­mu ku­rum­la­rı­na üst dü­zey yö­ne­ti­ci ata­nır­ken ön­ce­lik­le o ku­ru­mun ye­tiş­miş per­so­ne­li­nin de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği, oy­sa son yıl­lar­da ka­mu ku­rum­la­rı ara­sın­da aşı­rı per­so­nel ha­re­ket­li­li­ği­nin ya­şan­dı­ğı, ay­rı­ca, pek çok üst dü­zey gö­re­vin ve­ka­le­ten yü­rü­tül­me­si­nin ka­mu ku­rum­la­rı­nın et­kin­li­ği­ni azalt­tı­ğı,

- Tür­ki­ye’de ka­mu per­so­nel re­ji­min­de İn­gil­te­re, Fran­sa, Al­man­ya gi­bi pek çok Av­ru­pa ül­ke­sin­de be­nim­sen­miş olan ka­ri­yer sis­te­mi­nin esas alın­dı­ğı, bu sis­tem­de ka­mu per­so­ne­li­nin de­vam­lı sta­tü­de ça­lış­tı­ğı ve iş gü­ven­ce­si­nin bu­lun­du­ğu, işe al­ma­da ve yük­sel­me­de sı­nav esa­sı­nın uy­gu­lan­dı­ğı; ABD, Ka­na­da Ye­ni Ze­lan­da gi­bi ül­ke­ler­de ise ya­pı­lan işe gö­re per­so­nel alın­dı­ğı ve ül­ke­miz­de­ki an­lam­da bir iş gü­ven­ce­si­nin  ve me­mu­ri­yet­te sü­rek­li­li­ğin bu­lun­ma­dı­ğı, per­for­man­sa gö­re de­ğer­len­dir­me ya­pıl­dı­ğı,

-  Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu ile oluş­tu­ru­lan ka­ri­yer sis­te­mi­nin za­man içe­ri­sin­de ama­cın­dan uzak­laş­tı­ğı, per­for­mans de­ğer­len­dir­me­si­nin gö­zar­dı edil­me­si ne­de­niy­le sa­de­ce gü­ven­ce­den iba­ret bir sis­te­me dö­nüş­tü­ğü,

- Hü­kü­me­tin 2003 yı­lın­da Acil Ey­lem Pla­nın­da ilan et­me­si­ne rağ­men ka­mu per­so­nel re­for­mu­nu bir tür­lü ger­çek­leş­ti­re­me­di­ği,  bu­nun ye­ri­ne fark­lı ka­nun­lar­la ka­mu per­so­ne­li­nin üc­ret­le­rin­de dü­zen­le­me yap­ma­yı ter­cih et­ti­ği,

- Mer­ke­zi sı­nav­la ka­mu per­so­ne­li al­ma­nın, ob­jek­tif­li­ğin sağ­lan­ma­sı, ka­yır­ma­cı­lı­ğın ön­len­me­si gi­bi son de­re­ce önem­li ya­rar­lar sağ­la­dı­ğı; an­cak, pek çok gö­rev­li­nin al­dı­ğı eği­ti­min dı­şın­da bir alan­da ça­lış­ma­sı gi­bi olum­suz so­nuç­lar da do­ğur­du­ğu, bu ne­den­le be­lir­li yön­ler­den sis­te­me mü­da­ha­le edil­me­si­nin ge­re­ke­bi­le­ce­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Ana hiz­met, yar­dım­cı hiz­met ve da­nış­ma ve de­ne­tim ol­mak üze­re top­lam 23 bi­rim­den olu­şan Baş­ba­kan­lı­ğın büt­çe­si­nin 2007 yı­lın­da bir ön­ce­ki yı­la oran­la yüz­de 17 ora­nın­da ar­tış gös­ter­di­ği, Baş­ba­kan­lık mer­kez teş­ki­la­tı büt­çe­sin­de ise yüz­de 73 ora­nın­da ar­tış ön­gö­rül­dü­ğü, bu ar­tı­şın esas iti­ba­riy­le yurt dı­şı­na gö­re­ve gön­de­ri­len as­ke­ri bir­lik­ler ve ye­ni ku­ru­lan Tür­ki­ye Ya­tı­rım Des­tek ve Ta­nı­tım Ajan­sı için ay­rı­lan öde­nek­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı,

- Do­ğu Ana­do­lu’da Er­me­ni­ler ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len kat­li­am­la­ra ve Er­me­ni is­yan­la­rı­na iliş­kin Dev­let ar­şiv­le­ri­nin araş­tır­ma­cı­la­rın hiz­me­ti­ne açıl­dı­ğı, ay­rı­ca, Er­me­ni­le­ri kış­kır­tan dev­let­le­rin Er­me­ni­ler­le iliş­ki­le­ri­ni or­ta­ya ko­yan ki­tap­la­rın ya­yın­lan­dı­ğı, böy­le­ce asıl­sız Er­me­ni id­di­ala­rı­na kar­şı bi­lim­sel ni­te­lik­te ce­vap­lar ve­ril­me­si­nin sağ­lan­dı­ğı,

- Bil­gi Edin­me Hak­kı Ka­nu­nu­nun ya­yım­lan­ma­sı­nı mü­te­akip ku­ru­lan ve te­le­fon­la hiz­met ve­ren (Alo 150) Baş­ba­kan­lık İle­ti­şim Mer­ke­zi­nin (Bİ­MER) ku­rum­lar ara­sın­da 190 bin ci­va­rın­da ev­ra­kın do­la­şı­mı­nı sağ­la­dı­ğı, bu hiz­me­tin da­ha da ge­liş­ti­ri­le­ce­ği,

- Baş­ba­kan­lı­ğın iç ve dış gü­ven­lik ve te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da gö­rev­li ku­ru­luş­lar­la iliş­ki­le­ri­ni yü­rüt­mek, bu alan­lar­da araş­tır­ma­lar yap­mak, top­lan­tı­lar dü­zen­le­mek, sı­kı­yö­ne­tim ve ola­ğa­nüs­tü hal ilan edi­len böl­ge­ler­de bu du­ru­ma esas olan ko­nu­lar­da ge­rek­li bil­gi­le­ri der­le­mek ama­cıy­la Baş­ba­kan­lık bün­ye­sin­de Gü­ven­lik İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ku­rul­du­ğu, ya­tı­rım­la­rı ar­tır­ma po­li­ti­ka­sı doğ­rul­tu­sun­da da Tür­ki­ye Ya­tı­rım Des­tek ve Ta­nı­tım Ajan­sı­nın ku­rul­du­ğu,

- Ka­mu yö­ne­ti­min­de ye­ni­den ya­pı­lan­ma çer­çe­ve­sin­de bü­rok­ra­si­de kır­ta­si­ye­ci­li­ğin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra de­vam edil­di­ği, ay­rı­ca, kap­sam­lı bir in­ce­le­me ya­pı­la­rak gün­cel­li­ği­ni yi­tir­miş bu­lu­nan ikin­cil mev­zu­atın be­lir­len­di­ği ve bun­la­rın yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­dı­ğı, 118 adet ka­nu­nun yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­ma­sı için bir ka­nun ta­sa­rı­sı ha­zır­la­na­rak TBMM’ye su­nul­du­ğu, ku­ru­lu­şun­dan iti­ba­ren Res­mi Ga­ze­te­nin bü­tün sa­yı­la­rı­nın in­ter­net or­ta­mı­na ak­ta­rıl­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­nın da sür­dü­rül­dü­ğü,

- Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu­nun 2006 yı­lın­da 130 ku­rum ve ku­ru­lu­şun ma­li, ida­ri ve hu­ku­ki yön­den ru­tin tef­ti­şi­ni ger­çek­leş­tir­di­ği, bu­nun ya­nı sı­ra beş özel in­ce­le­me ve ive­di du­rum ra­po­ru­nu ha­zır­la­dı­ğı,

- Ka­mu­ya per­so­nel alı­mın­da mer­ke­zi sı­nav sis­te­mi­nin ti­tiz­lik­le uy­gu­lan­dı­ğı, ay­rı­ca, ça­lış­ma­la­rı sür­dü­rü­len Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sın­da bu sis­te­min da­ha da güç­len­di­ril­di­ği,

- Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de baş­la­tı­lan ve ka­mu per­so­ne­li­ne iliş­kin sa­yı­sal ve­ri­le­rin en kı­sa sü­re­de ve sağ­lık­lı ola­rak edi­ni­le­bil­me­si­ni amaç­la­yan PER-NET pro­je­si­nin 2007 so­nun­da bi­ti­ri­le­ce­ği,

- Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­nın 2006 yı­lın­da yak­la­şık 5 bin ka­mu per­so­ne­li­ne hiz­met içi eği­tim ver­di­ği, 2007 yı­lın­da 9 bin per­so­ne­le eği­tim ve­ril­me­si­nin plan­lan­dı­ğı,

- Ka­mu per­so­nel re­for­mu­na iliş­kin kap­sam­lı bir ya­sa tas­la­ğı­nın ha­zır­lan­dı­ğı, an­cak, baş­ta sen­di­ka­lar ol­mak üze­re il­gi­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la gö­rüş­me­le­rin de­vam et­ti­ği, bu gö­rüş­me­ler­den son­ra tas­la­ğa son şek­li­nin ve­ri­le­rek Ba­kan­lar Ku­ru­lun­da im­za­ya açıl­ma­sı­nın dü­şü­nül­dü­ğü, ya­kın bir za­man­da tas­la­ğın ta­sa­rı ola­rak TBMM’ye su­nu­la­ca­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.2. 6.11.2006 ta­ri­hin­de Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı, Ba­sın Ya­yın ve En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı,  Dış Ti­ca­ret Müs­te­şar­lı­ğı  büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- ABD’de 11 Ey­lül 2001 ta­ri­hin­de ya­şa­nan olay ve son­ra­sın­da or­ta­ya çı­kan ge­liş­me­ler ne­ti­ce­sin­de, dün­ya­da İs­lam di­ni ve Müs­lü­man­lar hak­kın­da olum­suz bir ima­jın oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı,  uy­gu­la­ma­da­ki yan­lış­la­rın İs­lam di­ni­ne kar­şı olan­lar için fır­sat oluş­tur­du­ğu, bu olum­suz ima­jın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sın­da Tür­ki­ye’nin de ken­di üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­sı ge­rek­ti­ği, esa­sen İs­la­mi­yet’in doğ­ru öğ­re­nil­me­si, doğ­ru de­ğer­len­di­ril­me­si ve doğ­ru uy­gu­lan­ma­sı ba­kı­mın­dan Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­na önem­li gö­rev­le­rin düş­tü­ğü,

- Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­nın kad­ro ih­ti­ya­cın­dan söz edi­lir­ken ku­rum­dan iki bi­ne ya­kın per­so­ne­lin baş­ka ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na geç­me­le­ri­ne izin ve­ril­me­si­nin an­la­şı­la­bi­lir bir du­rum ol­ma­dı­ğı; öte yan­dan, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı Teş­ki­lat Ka­nu­nu­nun bir an ön­ce çı­ka­rıl­ma­sı ve bu çer­çe­ve­de din gö­rev­li­le­ri­nin hu­ku­ki sta­tü­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ge­rek­ti­ği,

- Tür­ki­ye’ye çe­şit­li ül­ke­ler­de oluş­tu­rul­muş İs­la­mi­yet yo­rum­la­rı­nın it­ha­li­ne ça­lı­şıl­dı­ğı, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­nın ül­ke­miz­de bin yıl­dır uy­gu­la­nan İs­la­mi­yet an­la­yı­şı­na sa­hip çık­ma­sı ge­rek­ti­ği, ay­rı­ca, baş­ta res­mi ni­ka­hın özen­di­ril­me­si ol­mak üze­re, ka­dı­nın top­lum için­de­ki sta­tü­sü­nün iyi­leş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­nın son dört yıl içe­ri­sin­de top­lu­mun bü­tün ke­sim­le­riy­le ile­ti­şim ku­ra­rak ba­şa­rı­lı hiz­met­ler sun­du­ğu, böy­le­ce top­lum­sal bir­leş­me ve bü­tün­leş­me­ye kat­kı­da bu­lun­du­ğu; baş­ta Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­le­ri ol­mak üze­re, kır­sal alan­da res­mi ni­ka­hın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı için kam­pan­ya­la­rın yü­rü­tül­dü­ğü, bu kap­sam­da bin­ler­ce res­mi ni­kah kı­yı­la­rak ka­dın­la­rı­mı­zın ai­le ve top­lum içe­ri­sin­de­ki ko­num­la­rı­nın güç­len­di­ril­di­ği, Baş­kan­lı­ğın bu yön­de­ki ça­ba­la­rı­nın tak­di­re de­ğer bu­lun­du­ğu,

- Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı per­so­ne­li­nin di­ğer ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na yö­nel­me­si­nin baş­lı­ca ne­de­ni­nin üc­ret den­ge­siz­li­ği ol­du­ğu, ni­te­kim üc­ret­ler­de iyi­leş­tir­me ya­pı­lın­ca na­kil ta­lep­le­ri­nin de hız­la azal­dı­ğı,

- Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu­nun gü­ve­ni­lir ve­ri­ler üret­me­si ge­rek­ti­ği, son za­man­lar­da özel­lik­le mil­li ge­lir ve iş­siz­lik ra­kam­la­rın­da ka­mu­oyun­da te­red­düt­le­re yol aça­cak fark­lı­lık­la­rın or­ta­ya çık­tı­ğı, mil­li ge­lir  ve iş­siz­lik oran­la­rı he­sa­bın­da kul­la­nı­lan mo­de­lin açık­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği, iş­gü­cü­ne ka­tı­lım ora­nı­nın düş­tü­ğü­ne iliş­kin ra­kam­la­rın tar­tış­ma­lı ol­du­ğu, Av­ru­pa Bir­li­ği ile bir­lik­te yü­rü­tü­len pro­je­nin de bir an ön­ce ta­mam­lan­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğu,

- Sek­tö­rel iliş­ki­ler ko­nu­sun­da gün­cel ve­ri bul­mak­ta sı­kın­tı çe­kil­di­ği, 1998 ta­rih­li ve­ri­le­rin mut­la­ka gün­cel­len­me­si ge­rek­ti­ği, ay­rı­ca, ye­ni TÜ­FE ve ÜFE se­ri­le­ri­nin ge­ri­ye dö­nük ola­rak da ve­ril­me­si­nin ya­rar­lı ola­ca­ğı; eko­no­mik ve­ri­le­ri üre­ten ku­ru­luş­la­rın ay­nı ko­nu­ya iliş­kin ola­rak açık­la­dık­la­rı ve­ri­ler ara­sın­da bü­yük fark­lı­lık­la­rın bu­lun­du­ğu, bun­la­rın bir stan­dar­da ka­vuş­tu­rul­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğu,

- TÜ­İK’in hiz­met ka­li­te­sin­de son üç yıl içe­ri­sin­de göz­le gö­rü­lür bir iyi­leş­me iz­len­di­ği, hiz­met çe­şit­li­li­ği­nin art­tı­ğı, özel­lik­le res­mi is­ta­tis­tik prog­ra­mı ve ad­re­se da­ya­lı ka­yıt sis­te­mi­nin uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­sı­nın mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ol­du­ğu, iş­siz­lik ra­kam­la­rı ko­nu­sun­da Ku­ru­ma yö­nel­ti­len eleş­ti­ri­le­rin ger­çek­çi ol­ma­dı­ğı, çün­kü ILO stan­dart­la­rı çer­çe­ve­sin­de iş­siz­lik ve­ri­le­ri­nin el­de edil­di­ği, bu­nun­la bir­lik­te TÜ­İK’in ya­rı za­man­lı ça­lı­şan­la­ra iliş­kin ve­ri­le­ri de der­le­ye­rek is­ta­tis­tik oluş­tur­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- Sos­yal yar­dım­la­rın ha­la Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma­yı Teş­vik Fo­nu­nun ku­rul­du­ğu 1987 yı­lın­da­ki sis­tem­le da­ğı­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı, sis­te­min iş­le­yi­şi­ne iliş­kin özel bir de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı­nın ku­ru­la­ma­dı­ğı, ge­liş­miş­lik dü­ze­yi­ne ba­kıl­mak­sı­zın il­le­re pa­ra gön­de­ril­di­ği,

- Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün kal­dı­rı­la­rak sos­yal yar­dım­la­rın da Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı­nın da­ha uy­gun ola­ca­ğı,

- Be­lir­li ge­lir dü­ze­yi­nin al­tın­da bu­lu­nan bü­tün va­tan­daş­la­ra cüz’i bir ay­lık bağ­lan­ma­sı­nın sos­yal yar­dım­lar­da ob­jek­tif­li­ği sağ­la­ya­ca­ğı, bu yön­te­min ba­zı Gü­ney Ame­ri­ka ül­ke­le­rin­de uy­gu­lan­dı­ğı, ILO’nun da söz ko­nu­su yön­te­mi tav­si­ye et­ti­ği,

- 59 un­cu Hü­kü­met dö­ne­min­de sos­yal yar­dım­la­rın ve sos­yal gü­ven­lik­te prim­siz öde­me­le­rin önem­li öl­çü­de art­tı­ğı, sos­yal ko­ru­ma­ya GSMH’dan ak­ta­rı­lan pa­yın yüz­de 6-7 ora­nın­dan yüz­de 9,7’ye ulaş­tı­ğı, sos­yal yar­dım­la­rın va­tan­daş­la­rın vic­dan­la­rıy­la il­gi­li bir me­se­le ol­mak­tan çı­ka­rı­la­rak ya­sa­lar­dan kay­nak­la­nan bir hak­ka dö­nüş­tü­rül­dü­ğü,

- Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün yal­nız­ca nak­di ve ay­ni yar­dım yap­mak­la ye­tin­me­yip ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ni iş edin­dir­me­ye de ça­lış­tı­ğı, kır­sal kal­kın­ma pro­je­le­ri, hay­van­cı­lık pro­je­le­ri gi­bi pro­je­ler­le va­tan­daş­la­rı­mı­zın ken­di ge­çi­mi­ni sağ­la­ya­cak mes­lek­le­ri ve imkânla­rı ka­zan­dık­la­rı,

- Ca­ri iş­lem­ler açı­ğı­nın kay­gı ve­ri­ci bo­yut­la­ra ulaş­tı­ğı, bu açı­ğın esas iti­ba­riy­le dış ti­ca­ret açı­ğın­dan kay­nak­lan­dı­ğı, an­cak Hü­kü­me­tin ca­ri açı­ğa iliş­kin ön­gö­rü­le­ri­nin ger­çek­çi ol­ma­dı­ğı, ni­te­kim geç­ti­ği­miz bir­kaç yıl­da da ca­ri açı­ğın he­def­le­ne­nin iki ka­tı ola­rak ger­çek­leş­ti­ği, her yıl 8-10 mil­yar do­lar ar­tan ca­ri açı­ğın 2007 yı­lın­da azal­tıl­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü, an­cak ca­ri açı­ğın azal­tıl­ma­sı­na iliş­kin ön­lem­le­rin 2007 yı­lı prog­ra­mın­da açık­ça yer al­ma­dı­ğı, dış kay­nak gi­ri­şi­nin ve top­lam tü­ke­ti­min azal­ma­sı­nın var­sa­yıl­dı­ğı, an­cak bu var­sa­yım­la­rın ger­çek­çi ol­ma­dı­ğı, ka­mu har­ca­na­bi­lir ge­li­rin­den ya­pı­la­cak sos­yal trans­fer­le­rin dü­şük ge­lir­li­le­re ya­pı­la­cak ol­ma­sı ne­de­niy­le bun­la­rın doğ­ru­dan tü­ke­ti­me yö­ne­le­ce­ği,  ih­ra­ca­tın it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı­nın gi­de­rek düş­tü­ğü, ay­nı şe­kil­de 2007 yı­lın­da ih­ra­ca­tın it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı­nın yük­se­le­ce­ği­ne iliş­kin ön­gö­rü­nün da ger­çek­çi bu­lun­ma­dı­ğı,

- İh­ra­ca­tı­mı­zın önem­li bir kıs­mı­nın it­ha­lat­la kar­şı­lan­dı­ğı, ya­ni ih­raç mal­la­rı­mız­da it­hal gir­di ora­nı­nın çok yük­sek ol­du­ğu, ih­raç mal­la­rı­mız­da yer­li kat­kı ora­nı­nı mut­la­ka yük­selt­me­miz ge­rek­ti­ği,

- Her yıl ener­ji it­ha­la­tı­na 20 mil­yar do­la­rın üze­rin­de kay­nak har­can­dı­ğı, Tür­ki­ye’nin ener­ji­de dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı sür­dük­çe ca­ri açık teh­li­ke­si­nin de sü­re­ce­ği; ca­ri açı­ğın sa­de­ce bir öde­me­ler den­ge­si me­se­le­si ola­rak gö­rül­me­me­si ge­rek­ti­ği, bu­nun ay­nı za­man­da bir ya­tı­rım, is­tih­dam ve üre­tim me­se­le­si de ol­du­ğu,

- İh­ra­cat ge­le­ne­ği ol­ma­yan il­le­ri­miz­de eği­tim ve tek­nik des­tek ve­ri­le­rek  bu il­le­ri­mi­zin de ih­ra­ca­tı­mı­za kat­kı yap­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Güm­rük­le­ri­mi­zin yol­suz­luk­la anı­lır ol­mak­tan çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, TBMM’nin de bu yön­de atı­la­cak her tür­lü adı­mı des­tek­le­ye­ce­ği,

- Pet­ro­le uy­gu­la­nan yük­sek ver­gi­le­rin akar­ya­kıt ka­çak­çı­lı­ğı­nı kar­lı ha­le ge­tir­di­ği ve kö­rük­le­di­ği, akar­ya­kıt ka­çak­çı­lı­ğıy­la mü­ca­de­le­de ba­şa­rı­lı olu­na­bil­me­si için güm­rük­ler­de­ki sı­kı de­ne­tim uy­gu­la­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra yük­sek ver­gi oran­la­rı­nın da aşa­ğı­ya çe­kil­me­si­nin ge­rek­li ol­du­ğu,

- Da­hil­de iş­le­me re­ji­min­de bü­yük mik­tar­lar­da ver­gi ka­çı­rıl­dı­ğı, bu­na iliş­kin ön­lem­le­rin bir an ön­ce alın­ma­sın­da ya­rar bu­lun­du­ğu,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­nın Tür­ki­ye’nin bir­lik ve bü­tün­lü­ğü­ne kat­kı­da bu­lu­na­cak ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı, baş­ta Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­le­ri ol­mak üze­re, ül­ke ça­pın­da özel ir­şat prog­ram­la­rı­nın uy­gu­lan­dı­ğı, hut­be­le­rin mer­kez­den be­lir­len­me­si uy­gu­la­ma­sı­na son ve­ril­di­ği, yaz Kur’an kurs­la­rın­da kur sis­te­mi­ne ge­çil­di­ği, top­lu­mun sos­yal ve kül­tü­rel ya­pı­sı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak hal­ka, ço­cuk­la­ra, genç­le­re, ka­dın­la­ra, aka­de­mis­yen­le­re yö­ne­lik ay­rı ya­yın­la­rın ha­zır­lan­dı­ğı,

- Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­nın 88.564 kad­ro­su­nun 79.652’si­nin do­lu ol­du­ğu, 77.777 ca­mi­de 59.500 imam-ha­tip­le 9.853 mü­ez­zin-kay­yı­mın gö­rev yap­tı­ğı, 9.822 ca­mi­nin kad­ro­su­nun bu­lun­ma­dı­ğı, ay­rı­ca kad­ro­su bu­lu­nan ki­mi ca­mi­ler­de din gö­rev­li­si­nin ol­ma­dı­ğı, mev­cut hiz­met ge­re­ği­ne gö­re 13.228 ila­ve din gö­rev­li­si­ne ih­ti­yaç du­yul­du­ğu, Baş­kan­lık­ta ba­yan per­so­nel is­tih­da­mı­na da önem ve­ril­di­ği, ni­te­kim ha­li ha­zır­da 5.485 ba­yan per­so­ne­lin gö­rev­de bu­lun­du­ğu, yurt dı­şı­na gön­de­ri­le­cek per­so­ne­lin  ya­ban­cı dil ko­nu­sun­da ve gi­de­cek­le­ri ül­ke­ye iliş­kin ola­rak cid­di bir eği­tim­den ge­çi­ril­di­ği, ay­rı­ca ön li­sans, li­sans, li­san­süs­tü eği­ti­min teş­vik edil­di­ği, ma­hal­li din gö­rev­li­si ye­tiş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği,  Ku­ru­mun gö­rev­li ek­sik­li­ği­nin bir kıs­mı­nın kad­ro ye­ter­siz­li­ğin­den, bir kıs­mı­nın da  açık­tan ata­ma sa­yı­sı­nın her yıl sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı,

- Baş­kan­lık per­so­ne­lin­den di­ğer ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na ya­pı­lan na­kil­le­rin önem­li bir kıs­mı­nın ön­ce­ki yıl­lar­da ta­lep edi­len ve mah­ke­me ka­rar­la­rı­na rağ­men ya­pıl­ma­mış olan na­kil­ler­den oluş­tu­ğu, bun­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nu Baş­kan­lık­ta ça­lı­şır­ken ik­ti­sat, iş­let­me, mü­hen­dis­lik gi­bi dört yıl­lık bir fa­kül­te­yi bi­ti­re­rek mes­lek de­ğiş­ti­ren­le­rin oluş­tur­du­ğu, bir kı­sım per­so­ne­lin de sağ­lık ne­den­le­riy­le din hiz­met­le­rin­de ça­lı­şa­ma­ya­cak­la­rı­na iliş­kin he­yet ra­po­ru ge­ti­re­rek nak­li­ni is­te­di­ği, bun­la­rın na­kil­le­ri­nin mec­bu­ren ya­pıl­dı­ğı,

- Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­nın Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Tas­la­ğı­nın Baş­ba­kan­lı­ğa su­nul­du­ğu, söz ko­nu­su Tas­la­ğın bir an ön­ce TBMM’ye su­nu­la­rak ya­sa­laş­tı­rıl­ma­sı­nın ha­ya­ti önem ta­şı­dı­ğı,

- Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu­nun ye­ni teş­ki­lat ya­sa­sıy­la güç­lü bir hu­ku­ki ve ida­ri ya­pı­ya ka­vuş­tu­ğu, ya­sa ge­re­ği 2007 yı­lın­dan iti­ba­ren res­mi is­ta­tis­tik prog­ra­mı­nın uy­gu­la­na­ca­ğı, bu kap­sam­da di­ğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın res­mi is­ta­tis­tik üre­tim­le­ri için bir çer­çe­ve oluş­tu­ru­la­ca­ğı, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın tut­tu­ğu ida­ri ka­yıt­la­rın bir stan­dar­da ka­vuş­tu­ru­la­ca­ğı, res­mi is­ta­tis­tik prog­ra­mın­da yer ala­ma­yan ve­ri­le­rin hiç­bir yer­de kul­la­nıl­ma­ya­ca­ğı,

- Res­mi İs­ta­tis­tik Prog­ra­mın­da han­gi ve­ri­nin han­gi ka­mu ku­ru­lu­şu ta­ra­fın­dan han­gi yön­tem, sı­nıf­la­ma ve ta­nım kul­la­nı­la­rak han­gi kap­sam­da, han­gi sık­lık­ta der­le­ne­ce­ği ve ne za­man kim ta­ra­fın­dan ya­yın­la­na­ca­ğı­na açık­lık ge­ti­ril­di­ği, ay­rı­ca, ulu­sal ve­ri ya­yım­la­ma tak­vi­mi­nin TÜ­İK ko­or­di­nas­yo­nun­da ha­zır­la­na­ca­ğı ve her yı­lın ba­şın­da ka­mu­oyu­na açık­la­na­ca­ğı,

- Nü­fus ha­re­ket­le­ri­nin iz­le­ne­bil­me­si ama­cıy­la baş­la­tı­lan e-dev­let uy­gu­la­ma­sıy­la so­kak ve ma­hal­le­den baş­la­ya­rak Tür­ki­ye dü­ze­yin­de il­le­rin ve il­çe­le­rin nü­fus­la­rı­nın sağ­lık­lı ola­rak be­lir­le­ne­ce­ği, nü­fus ve ko­nut de­ği­şi­mi­nin de­vam­lı ola­rak ta­kip edi­le­ce­ği; bu ama­ca yö­ne­lik ola­rak T.C. kim­lik nu­ma­ra­sı­na da­ya­lı ye­ni bir ida­ri ka­yıt sis­te­mi­nin ku­rul­mak­ta ol­du­ğu, ar­tık nü­fus sa­yı­mın­da so­ka­ğa çık­ma ya­sa­ğı­nın uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı, ül­ke­miz­de al­tı ay­dan faz­la ka­la­cak ya­ban­cı­lar için de ay­rı bir ve­ri ta­ba­nı oluş­tu­ru­la­ca­ğı, ay­nı şe­kil­de ya­ban­cı ül­ke­ler­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın da ika­met du­rum­la­rı­nın ya­şa­dık­la­rı ül­ke ve il ay­rın­tı­sın­da ka­yıt al­tı­na alı­na­ca­ğı,

- TÜ­İK’in teş­ki­lat ka­nu­nu­nun çı­ka­rı­la­rak ye­ni­den or­ga­ni­ze edil­me­si so­nu­cun­da ulus­lar ara­sı alan­da gü­ve­ni­lir­li­ği­nin hız­la art­tı­ğı,  Ka­nun ta­sa­rı­sı­nın ha­zır­lan­ma­sın­da Av­ru­pa Bir­li­ği İs­ta­tis­tik Ofi­si­nin kat­kı­la­rın­dan da ya­rar­la­nıl­dı­ğı, so­nuç­ta da­ha özerk ve ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra uy­gun bir ku­ru­lu­şun oluş­tu­rul­du­ğu, do­la­yı­sıy­la TÜ­İK is­ta­tis­tik­le­ri­nin ge­nel bir gü­ve­ni­lir­lik so­ru­nu­nun bu­lun­ma­dı­ğı, Ku­rum­da ni­te­lik­li per­so­nel is­tih­da­mı­na bü­yük önem ve­ril­di­ği, ni­te­kim üç yıl­da 400 uz­man yar­dım­cı­sı alı­na­rak per­so­nel ni­te­li­ği­nin yük­sel­til­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı,

- İş­gü­cü­ne ka­tı­lım ora­nın­da­ki düş­me­nin esas iti­ba­riy­le ta­rım­da­ki çö­zül­me so­nu­cun­da ta­rım­sal iş­gü­cü­nün önem­li bir kıs­mı­nı oluş­tu­ran ka­dın­la­rın kent ya­şa­mın­da iş ara­mak­tan vaz­geç­me­le­rin­den kay­nak­lan­dı­ğı,

- TÜ­FE ve ÜFE ve­ri­le­ri­nin el­de edil­di­ği se­pet­le­rin her yıl ye­ni­le­ne­rek gün­cel­leş­ti­ril­di­ği, böy­le­ce enf­las­yon se­pe­ti­nin gün­cel­li­ği­ne iliş­kin eleş­ti­ri­le­rin gi­de­ril­miş ola­ca­ğı,

- Hü­kü­me­tin sos­yal yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma­ya ilk gün­den be­ri bü­yük önem ver­di­ği, bu ne­den­le et­ki­li bir sos­yal yar­dım prog­ra­mı yü­rüt­tü­ğü, he­def kit­le­nin özel­lik­le­ri­ne ve ih­ti­yaç­la­rı­na odak­lı bir sos­yal yar­dım po­li­ti­ka­sı­nın uy­gu­lan­dı­ğı, ay­rı­ca, va­tan­da­şın sü­rek­li yar­dım alan ko­nu­mun­dan çı­ka­rı­la­rak ken­di ge­çi­mi­ni sağ­la­ma­sı­na yö­ne­lik pro­je­le­rin yü­rü­tül­dü­ğü, yar­dı­ma muh­taç va­tan­daş­la­rı­mı­zın tes­pi­ti ko­nu­sun­da kay­da de­ğer ge­liş­me­le­rin sağ­lan­dı­ğı, il ve il­çe sos­yal yar­dım­laş­ma va­kıf­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la sağ­lık­lı bir en­van­te­rin oluş­tu­rul­du­ğu,

- Sos­yal yar­dım­la­rın da­ğı­tıl­ma­sın­da ob­jek­tif­li­ğin sağ­lan­ma­sı için Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de uz­man­laş­ma­ya önem ve­ril­di­ği, va­li­ler­le sık sık top­lan­tı­la­rın ya­pıl­dı­ğı, mü­te­vel­li he­yet­le­ri­nin ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­dı­ğı, va­li­le­rin ve kay­ma­kam­la­rın he­yet baş­ka­nı ola­rak ön­gö­rül­dü­ğü, ay­rı­ca muh­tar­la­rın da mü­te­vel­li he­yet­le­ri­ne bi­ri köy muh­tar­la­rın­dan di­ğe­ri de ma­hal­le muh­tar­la­rın­dan ol­mak üze­re iki tem­sil­ci ver­me­le­ri­nin sağ­lan­dı­ğı,

- Geç­miş­te sos­yal yar­dım ama­cı dı­şın­da da kul­la­nıl­mış olan kay­nak­la­rın yal­nız­ca bu amaç­la kul­la­nıl­ma­sı­nın sağ­lan­dı­ğı, 2002 yı­lın­da yak­la­şık 600 tril­yon TL ( 600 mil­yon YTL) olan öde­ne­ğin 2006 yı­lın­da 1,5 mil­yar YTL’ye ulaş­mış ol­du­ğu,

- Ad­re­se Da­ya­lı Nü­fus Ka­yıt Sis­te­mi çer­çe­ve­sin­de da­ğı­tı­lan form­la­ra va­tan­da­şın ge­lir du­ru­mu­nun da ek­len­di­ği, böy­le­ce sos­yal yar­dım­la­rın da­ha sağ­lık­lı plan­la­na­bi­le­ce­ği, bu sis­te­min ge­nel sağ­lık si­gor­ta­sı­nın iş­le­me­si­ne de kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğı,

- Sos­yal yar­dım ama­cıy­la ay­rı­lan kay­nak­la­rın kul­la­nı­mın­da de­ne­tim­siz­li­ğin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı, esa­sen ye­ni ya­say­la Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü uz­man­la­rı­na da de­ne­tim yet­ki­si­nin ve­ril­di­ği,

- Ba­sın-Ya­yın ve En­for­mas­yon Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün, ku­rul­du­ğu 1927 yı­lın­dan bu gü­ne ka­dar ba­şa­rıy­la hiz­met ver­di­ği, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ha­zır­la­dı­ğı ta­nı­tım ki­tap­çık­la­rı­nın yurt dı­şın­da ödül­ler al­dı­ğı,

- Dün­ya ti­ca­ret hac­mi­nin 2004 ve 2005 yıl­la­rın­da sı­ra­sıy­la yüz­de 10,6 ve 7,4 ora­nın­da art­tı­ğı, 2006 yı­lın­da bu ar­tı­şın yüz­de 8,9 ol­ma­sı­nın bek­len­di­ği, öte yan­dan Dün­ya Ti­ca­ret Ör­gü­tü sis­te­mi­nin gi­de­rek güç­len­di­ği, böl­ge­sel iş­bir­lik­le­ri­nin önem ka­zan­dı­ğı, önü­müz­de­ki yir­mi yıl içe­ri­sin­de dün­ya gay­ri sa­fi ha­sı­la­sı­nın üç­te iki­si­ne ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­rin sa­hip ol­ma­sı­nın tah­min edil­di­ği, ni­te­kim Tür­ki­ye’nin de dün­ya­nın en bü­yük yir­mi eko­no­mi­si ara­sın­da yer al­dı­ğı,

- 2002-2005 dö­ne­min­de ih­ra­ca­tı­mı­zın yüz­de 104 ora­nın­da ar­tış­la 73,5 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­ğı, ih­ra­cat­çı fir­ma sa­yı­sı 2002 yı­lın­da 32 bin ci­va­rın­da iken, bu ra­ka­mın 2005 yı­lın­da 42 bi­ne yük­sel­di­ği, 2006 yı­lı prog­ra­mın­da ih­ra­cat ra­ka­mı 79 mil­yar do­lar ola­rak ön­gö­rül­müş­ken ger­çek­leş­me­nin 83 mil­yar do­la­rın üze­rin­de ola­ca­ğı,

- Ül­ke­miz­de ih­raç mal­la­rı ya­pı­sın­da da önem­li de­ği­şik­lik­le­rin ya­şan­dı­ğı, emek yo­ğun sek­tör­ler­den ser­ma­ye yo­ğun sek­tör­le­re doğ­ru bir dö­nü­şü­mün ger­çek­leş­ti­ği, ar­tık Tür­ki­ye’nin ka­li­te, mar­ka ve know-how sa­tan bir ül­ke ha­li­ne gel­di­ği, ni­te­kim ih­raç mal­la­rı­mız­da 2000 yı­lın­da yük­sek ve or­ta ka­li­te­li tek­no­lo­jik ürün­le­rin ora­nı yüz­de 26 iken, bu ora­nın 2005 yı­lın­da yüz­de 35 ola­rak ger­çek­leş­ti­ği, gi­de­rek sa­na­yi­leş­miş ül­ke­le­re ben­ze­yen bir ih­ra­cat ya­pı­sı­nın oluş­tu­ğu,

- Eko­no­mi­de­ki bü­yü­me doğ­rul­tu­sun­da it­ha­la­tın da önem­li öl­çü­de art­tı­ğı, Türk Li­ra­sın­da­ki aşı­rı de­ğer­len­me­nin ih­ra­cat­çı­mı­zın nis­bi fi­yat avan­ta­jı­nı azalt­tı­ğı, ara ma­lı it­ha­la­tı­nı teş­vik et­ti­ği, bu du­ru­mun üre­ti­mi, is­tih­da­mı ve ca­ri iş­lem­ler den­ge­si­ni de olum­suz yön­de et­ki­le­di­ği, ni­te­kim 2005 yı­lın­da YTL’nin ABD Do­la­rı kar­şı­sın­da re­el ola­rak yüz­de 38 de­ğer ka­zan­dı­ğı, TL’nin re­el ola­rak yüz­de 10 de­ğer­len­me­si­nin it­ha­la­tı yüz­de 4 ora­nın­da ar­tır­dı­ğı,

- 2006 yı­lı­nın ilk al­tı ayın­da dış ti­ca­ret açı­ğı­nın ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 25,2 ar­ta­rak 39,8 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­ğı, bu dö­nem­de it­ha­la­tın yüz­de 11,9 unun tü­ke­tim mal­la­rın­dan, yüz­de 87,6’sı­nın ser­ma­ye ve ara mal­la­rın­dan oluş­tu­ğu, 2006 yı­lı so­nun­da it­ha­la­tın 135 mil­yar do­la­ra ulaş­ma­sı­nın bek­len­di­ği, ih­ra­ca­tın it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı­nın düş­me­sin­de pet­rol ve hid­ro­kar­bon it­ha­la­tı­nın be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu,

- Hü­kü­me­tin çev­re ve kom­şu ül­ke­ler­le iliş­ki­le­ri ge­liş­tir­me­si so­nu­cun­da bu ül­ke­ler­le ya­pı­lan ti­ca­re­tin dış ti­ca­re­ti­miz içe­ri­sin­de­ki pa­yı­nın yüz­de 3-4’ler­den yüz­de 32,8’e ulaş­tı­ğı,

- Yer­li sa­na­yi­nin ar­tan it­ha­la­ta ve hak­sız dış re­ka­be­te kar­şı ko­run­ma­sı için dam­pin­ge kar­şı ver­gi ve ko­ru­ma ön­lem­le­ri­ne önem ve­ril­di­ği, ha­len 90 adet ke­sin ön­le­min yü­rür­lük­te ol­du­ğu,

- Tür­ki­ye’nin dış ti­ca­re­ti yüz­de 15-16 dü­ze­yin­de ar­tar­ken, ser­best böl­ge­ler­de ya­pı­lan ti­ca­ret­te­ki ar­tı­şın yüz­de 3,8’de kal­dı­ğı, ver­gi uy­gu­la­ma­la­rı­nın hem yer­li hem de ya­ban­cı fir­ma sa­yı­sı­nın azal­ma­sı­na yol aç­tı­ğı,

- Güm­rük Müs­te­şar­lı­ğı­nın 2.949 km ka­ra, 8.333 km de­niz sı­nı­rın­da da­hil­de iş­le­me re­ji­mi, tran­sit ve ben­ze­ri ka­lem­ler de ek­le­nin­ce 300 mil­yar do­lar­lık bir iş­lem hac­mi­ni de­net­le­mek­le gö­rev­li ol­du­ğu, bu­na kar­şı­lık per­so­nel sa­yı­sı­nın 9 bin­den 7 bin 700’e düş­tü­ğü, hal­bu­ki 1,5 tril­yon do­lar­lık dış ti­ca­ret hac­mi­ne sa­hip Al­man­ya’da güm­rük ka­pı­la­rı kal­dı­rıl­ma­sı­na rağ­men güm­rük ida­re­sin­de 37 bin 486 güm­rük­çü­nün ça­lış­tı­ğı, bu sa­yı­nın Fran­sa’da 20 bin, İn­gil­te­re’de ise 24 bin ci­va­rın­da ol­du­ğu,

- Tür­ki­ye’de 19 ka­ra, 7 de­mir­yo­lu, 39 ha­va, 46 de­niz hu­dut ka­pı­sı­nın bu­lun­du­ğu, ül­ke­mi­zin coğ­ra­fi ko­nu­mu ne­de­niy­le bir ke­siş­me ye­rin­de ol­ma­sı ve köp­rü gö­re­vi yap­ma­sı­nın iş­le­ri da­ha da zor­laş­tır­dı­ğı,

- Güm­rük ida­re­sin­de tek­no­lo­jik ya­tı­rım­la­ra bü­yük önem ve­ril­di­ği, bu kap­sam­da e-güm­rü­ğe ge­çiş pro­je­si­nin baş­la­tıl­dı­ğı, Tür­ki­ye’de ilk de­fa sa­yı­sal im­za uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­di­ği,  2002 yı­lı­na ka­dar 56 güm­rük ida­re­si­nin oto­mas­yo­nu ya­pıl­mış­ken, 2006 yı­lın­da 93 güm­rük ida­re­sin­de iş­lem­le­rin yüz­de 99,9’unun elek­tro­nik or­tam­da ya­pıl­dı­ğı,

- İl­gi­li ku­ru­luş­lar­la ya­pı­lan iş­bir­li­ği so­nu­cun­da bil­gi akı­şı­nın hız­lan­dı­rıl­dı­ğı, böy­le­ce iş­lem sü­re­si­nin kı­sal­tıl­dı­ğı, iş­lem­le­rin 24 sa­at içe­ri­sin­de ta­mam­lan­dı­ğı, ka­mu­sal ve si­vil ku­ru­luş­lar­la bil­gi­sa­yar prog­ram­la­rı­nın pay­la­şı­mı­na gi­dil­di­ği,  ya­sa­dı­şı sev­ki­ya­tın ön­len­me­si ama­cıy­la Güm­rük Ka­pı­la­rı Gü­ven­lik Sis­tem­le­ri Pro­je­si­nin ge­liş­ti­ril­di­ği, sis­te­min An­ka­ra’dan kon­trol edil­di­ği, ka­pa­lı dev­re te­le­viz­yon sis­te­miy­le güm­rük ka­pı­la­rı­nın 24 sa­at bo­yun­ca iz­len­di­ği, Yap-İş­let-Dev­ret mo­de­liy­le güm­rük ka­pı­la­rı­nın ye­ni­len­di­ği, X-ray sis­tem­le­ri­nin bü­tün ka­pı­la­ra yay­gın­laş­tı­rı­la­ca­ğı,

- Ulus­la­ra­ra­sı pay­la­şı­ma açık Güm­rük Ve­ri Am­bar Sis­te­mi­nin ku­rul­du­ğu, bu­ra­da top­la­nan ve­ri­ler­den sor­gu ve ana­liz­le­rin ya­pıl­dı­ğı, 2006 yı­lın­dan iti­ba­ren A ti­pi an­tre­po­lar­da ka­me­ra sis­te­mi­nin ku­rul­du­ğu, akar­ya­kıt an­tre­po­la­rın­da bil­gi­sa­ya­ra bağ­lı elek­tro­nik akar­ya­kıt se­vi­ye öl­çüm ci­haz­la­rı­nın zo­run­lu ha­le ge­ti­ril­di­ği,

- Akar­ya­kıt ka­çak­çı­lı­ğı­nın ön­len­me­si için yo­ğun bir gay­ret gös­te­ril­di­ği, an­cak ver­gi oran­la­rın­da ye­ni­den bir dü­zen­le­me­ye gi­dil­me­si­nin de ge­rek­li ol­du­ğu, ay­rı­ca, ka­çak­çı­lık­la mü­ca­de­le ama­cıy­la mev­zu­at ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­rül­dü­ğü,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.3. 7.11.2006 ta­ri­hin­de Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me  Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Özür­lü­ler İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, Ai­le ve Sos­yal Araş­tır­ma­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Ka­dı­nın Sta­tü­sü Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün sun­du­ğu hiz­met­ler­de uz­man­laş­ma­ya önem ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği, bu ne­den­le di­ğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­dan per­so­nel nak­li­nin en aza in­di­ril­me­si­nin ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- Tür­ki­ye’de emek­li ay­lık­la­rı ve doğ­ru­dan ge­lir des­te­ği öde­me­le­ri da­hil sos­yal ko­ru­ma har­ca­ma­la­rı­nın gay­ri­sa­fi yurt içi har­ca­ma­ya ora­nı­nın 2003 yı­lın­da yüz­de 9,1 ola­rak ger­çek­leş­ti­ği, 2006 ve 2007 yıl­la­rı ön­gö­rü­le­ri­nin de yüz­de 9,7 ol­du­ğu, oy­sa ay­nı ora­nın 25 AB ül­ke­sin­de or­ta­la­ma yüz­de 19,7 dü­ze­yin­de bu­lun­du­ğu, ki­şi ba­şı­na sos­yal ko­ru­ma har­ca­ma­sı Tür­ki­ye’de 215 eu­ro dü­ze­yin­de iken 15 AB ül­ke­sin­de bu ra­ka­mın or­ta­la­ma 4579 eu­ro ol­du­ğu, hat­ta ka­mu dı­şın­da­ki ku­rum­la­rın kat­kı­la­rı da da­hil edil­di­ğin­de ra­ka­mın 6.748 eu­ro­ya ulaş­tı­ğı,

- Emek­li ay­lık­la­rı ve doğ­ru­dan ge­lir des­te­ği öde­me­le­ri bir ke­na­ra bı­ra­kıl­dı­ğın­da sos­yal yar­dım­la­rın ve prim­siz öde­me­le­rin gay­ri­sa­fi yurt içi ha­sı­la­ya ora­nı­nın 1999 yı­lın­da yüz­de 0,5 ola­rak ger­çek­leş­ti­ği, 2006 ve 2007 yıl­la­rı ön­gö­rü­le­ri­nin yüz­de 0,6 dü­ze­yin­de bu­lun­du­ğu, is­tik­rar prog­ram­la­rı ne­de­niy­le ara­dan ge­çen yıl­la­ra rağ­men önem­li bir ar­tı­şın ya­şa­na­ma­dı­ğı, ço­cuk­la­ra yö­ne­lik sos­yal har­ca­ma­la­rın ora­nı­nın AB’de gay­ri­sa­fi yurt içi har­ca­ma­ya ora­nı yüz­de 2,2 iken Tür­ki­ye’de bu ora­nın on­bin­de 4 ola­rak he­sap­lan­dı­ğı, 20 mil­yo­nun üze­rin­de ço­cuk nü­fu­sa sa­hip bir ül­ke için bu ra­kam­la­rın son de­re­ce ye­ter­siz ol­du­ğu ve mut­la­ka ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Sos­yal ko­ru­ma har­ca­ma­la­rı­na yö­ne­lik bir top­lum­sal ta­le­bin ör­güt­le­ne­me­di­ği, top­lum­sal tep­ki ve bek­len­ti­le­rin mün­fe­rit olay­la­ra gö­re şe­kil­len­di­ği, an­cak bir tür­lü sü­rek­li­lik ka­za­na­ma­dı­ğı, bu ne­den­le sos­yal ko­ru­ma­ya ay­rı­lan kay­nak­la­rın ye­ter­siz kal­dı­ğı, ay­rı­ca, sos­yal har­ca­ma­la­rı fi­nan­se eden fon­la­rın ka­pa­tıl­ma­sı, kay­nak­la­rı­nın büt­çe­leş­ti­ril­me­si ve ma­li di­sip­lin ne­de­niy­le de bu ala­na ye­te­rin­ce kay­nak ay­rı­la­ma­dı­ğı,

- Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­si­nin 2006 yı­lı­na gö­re yüz­de 54,6 ora­nın­da ar­tı­rı­la­rak 791,6 mil­yon YTL’ye çı­ka­rıl­ma­sı­nın mem­nu­ni­yet ve­ri­ci bu­lun­du­ğu, bu­nun­la bir­lik­te bu ra­ka­mın da ye­ter­li gö­rül­me­me­si ge­rek­ti­ği, ay­rı­ca, ku­ru­mun yö­net­sel so­run­la­rı­nı bir an ön­ce gi­der­me­si ge­rek­ti­ği, ço­cuk yu­va­la­rı­nın ve yurt­la­rın fi­zi­ki ko­şul­la­rı­nın ye­ter­siz ol­du­ğu, bun­la­rın bir an ön­ce göz­den ge­çi­ri­le­rek iyi­leş­ti­ril­me­le­ri ge­rek­ti­ği,

- Ka­dı­nın top­lum­sal ya­şam­da­ki ko­nu­mu­na ve ro­lü­ne iliş­kin res­mi ve­ri­le­rin ye­ter­siz ol­du­ğu, bu alan­da is­ta­tis­ti­ki ve­ri üre­ti­mi­ne önem ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

- Ba­kı­cı an­ne uy­gu­la­ma­sın­da hiz­met alı­mı­na gi­dil­di­ği, an­cak özel şir­ket­le­rin te­mel sos­yal hak­lar­dan mah­rum bı­ra­ka­rak is­tih­dam et­tik­le­ri ve ço­cuk yu­va­la­rın­da gö­rev­len­dir­dik­le­ri ba­kı­cı an­ne­le­rin sos­yal ve ma­li du­rum­la­rı iyi­leş­ti­ril­me­dik­çe söz ko­nu­su ça­lı­şan­lar­dan öz­ve­ri­li bir ça­lış­ma bek­le­ne­me­ye­ce­ği, Dev­le­tin bu alan­da ma­li­yet he­sa­bı yap­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Hü­kü­me­tin ge­rek ya­sal dü­zen­le­me­ler ge­rek­se uy­gu­la­ma­lar­la sos­yal yar­dım ko­nu­su­na ve özür­lü­le­rin du­rum­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si­ne ver­di­ği öne­mi gös­ter­di­ği, özür­lü­le­rin eko­no­mik ha­ya­ta kat­kı ya­pa­bil­me­le­ri ve iş ku­ra­bil­me­le­ri ama­cıy­la teş­vik içe­ren pek çok önem­li dü­zen­le­me ya­pıl­dı­ğı,

- 2002 yı­lın­da sos­yal yar­dım­la­rın ve prim­siz öde­me­le­rin gay­rı­sa­fi yur­ti­çi ha­sı­la­ya ora­nı yüz­de 0,3 iken 2006 yı­lın­da bu ora­nın yüz­de 0,6’ya yük­sel­di­ği, 2002-2007 dö­ne­min­de GSMH re­el ola­rak yüz­de 32 bü­yür­ken sos­yal yar­dım­la­rın ve prim­siz öde­me­le­rin yüz­de 100 ora­nın­da art­ma­sı­nın Hü­kü­me­tin bu ko­nu­ya ver­di­ği öne­mi gös­ter­di­ği, öte yan­dan Hü­kü­me­tin özür­lü ay­lık­la­rın­da da yüz­de 200-250 ora­nın­da ar­tış yap­tı­ğı,

- Ça­lı­şan ka­dın­la­ra ya­pı­lan do­ğum yar­dı­mı­nın 50 YTL’den 1.060 YTL’ye çı­ka­rıl­dı­ğı, ay­rı­ca do­ğum iz­ni­nin sü­re­si­nin ar­tı­rıl­dı­ğı,

- Ka­dın­la­rı­mı­zın eği­tim dü­ze­yi art­tık­ça iş­gü­cü­ne ka­tıl­ma oran­la­rı­nın da yük­sel­di­ği, 2005 yı­lın­da oku­ma yaz­ma bil­me­yen ka­dın­la­rın iş­gü­cü­ne ka­tı­lım ora­nı­nın yüz­de 17,5; li­se al­tı eği­tim gö­ren­le­rin iş­gü­cü­ne ka­tıl­ma ora­nı­nın yüz­de 21,8; li­se ve den­gi okul me­zun­la­rı için bu ora­nın yüz­de 30,9 ve üni­ver­si­te me­zun­la­rı için yüz­de 70 ol­du­ğu; bu ne­den­le ka­dın­la­rın eği­ti­mi­ne önem ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

- Tür­ki­ye’nin nü­fu­suy­la kı­yas­lan­dı­ğın­da ço­cuk, yaş­lı ve özür­lü ba­kı­mev­le­ri­nin sa­yı­sı­nın ol­duk­ça ye­ter­siz kal­dı­ğı, mev­cut te­sis­le­rin de bü­yük öl­çü­de es­ki­miş ol­du­ğu, bu hiz­met­ler­de ça­lı­şan per­so­nel sa­yı­sı­nın da ye­ter­li ol­ma­dı­ğı, ör­ne­ğin bir ba­kı­cı­nın dört özür­lü­ye bak­ma­sı ge­re­kir­ken 30-35 özür­lü­ye bak­tı­ğı, yi­ne bir ba­kı­cı­nın 6-8 ço­cu­ğa bak­ma­sı ge­re­kir­ken 20-25 ço­cu­ğa bak­tı­ğı, esa­sen ba­kı­ma muh­taç ço­cuk, yaş­lı ve özür­lü sa­yı­sı­nın da tam ola­rak tes­pit edi­le­me­di­ği, ba­kı­ma muh­taç va­tan­daş­la­rın tes­pi­ti için et­ki­li bir bil­gi top­la­ma me­ka­niz­ma­sı­nın ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Sos­yal ko­ru­ma hiz­met­le­ri­ne ver­gi­ler­den be­lir­li pay­la­rın ay­rıl­ma­sı su­re­tiy­le bu hiz­met­le­rin sü­rek­li ge­lir kay­nak­la­rı­na sa­hip kı­lın­ma­sı­nın bü­yük önem ta­şı­dı­ğı,

- Özür­lü­le­rin ba­kı­mı­nın Dev­let ta­ra­fın­dan üst­le­nil­me­si için muh­taç­lık şar­tı­nın aran­dı­ğı, an­cak, sa­de­ce ça­lı­şı­yor ol­duk­la­rı için as­ga­ri üc­ret­le ça­lı­şan va­tan­daş­la­rın özür­lü ço­cuk­la­rı­nın muh­taç­lık kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­me­di­ği, oy­sa as­ga­ri üc­ret­le ge­çin­me­nin zor­lu­ğu­nun her­kes­çe ka­bul edil­di­ği, üs­te­lik özür­lü­le­rin ba­kım mas­raf­la­rı­nın da­ha yük­sek ol­du­ğu, bu ne­den­le muh­taç­lık şart­la­rı­nın ye­ni­den be­lir­le­ne­rek iş sa­hi­bi olup ol­ma­ma kri­te­ri ye­ri­ne ge­li­re da­ya­lı bir kri­ter oluş­tu­rul­ma­sı­nın da­ha doğ­ru ola­ca­ğı,

- Ko­ru­yu­cu ai­le uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da ai­le­le­re ve­ri­len pa­ra­la­rın ama­cı­na uy­gun ola­rak kul­la­nıl­ma­sı için et­ki­li bir de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı­nın ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Sos­yal ko­ru­ma hiz­met­le­ri­nin ye­ter­siz­li­ği­nin her­kes­çe ka­bul edil­di­ği, an­cak bu alan­da sağ­la­nan ge­liş­me­le­ri de gör­mek ge­rek­ti­ği, ni­te­kim 416 olan bi­na sa­yı­sı­nın 560’a, hiz­met­ten ya­rar­la­nan ki­şi sa­yı­sı­nın 26 bin­den 30 bi­ne çık­tı­ğı, ko­ğuş sis­te­min­den oda sis­te­mi­ne ge­çil­di­ği, bun­la­rın ye­ter­siz ol­mak­la bir­lik­te se­vin­di­ri­ci ge­liş­me­ler ola­rak gö­rül­me­si ge­rek­ti­ği, ne­ti­ce­de söz ko­nu­su hiz­met­le­rin bü­yük ma­li kay­nak, alt ya­pı ve per­so­nel ge­rek­tir­di­ği,

- Ka­dı­na yö­ne­lik ai­le içi şid­de­tin ve tö­re ci­na­yet­le­ri­nin ön­len­me­si için et­kin ön­lem­le­rin alın­ma­sı ge­rek­ti­ği, bü­tün ça­ba­la­ra rağ­men ka­dı­na yö­ne­lik ay­rım­cı­lı­ğın de­vam et­ti­ği,

- Ço­cuk­la­rın ço­cuk yu­va­la­rın­da ba­kıl­ma­la­rı ka­dar on­la­rın ken­di ai­le or­tam­la­rın­da hu­zu­ru sağ­la­ma­ya yö­ne­lik ça­ba­la­rın da gös­te­ril­me­si ge­rek­ti­ği, dev­le­tin bu ko­nu­da yön­len­di­ri­ci bir rol üst­len­me­si­nin zo­run­lu ol­du­ğu,

- Ka­dı­nın Sta­tü­sü Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün büt­çe­si­nin ye­ter­siz kal­dı­ğı, mut­la­ka ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Prim­siz sos­yal gü­ven­lik ola­rak ad­lan­dı­rı­lan sos­yal yar­dım ve sos­yal hiz­me­tin ana­ya­sal bir hak ha­li­ne ge­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Tür­ki­ye’de ya­kın za­man­la­ra ka­dar ko­run­ma­ya muh­taç bi­rey­le­re ve­ri­len hiz­met­ler ku­rum ba­kı­mın­da yo­ğun­laş­mış­ken, Hü­kü­me­tin ai­le bir­li­ği­nin ko­run­ma­sı yak­la­şı­mıy­la ve ai­le odak­lı hiz­met an­la­yı­şıy­la, sağ­la­dı­ğı sos­yal des­tek­ler so­nu­cun­da ço­cu­ğun öz ai­le­si­nin ya­nın­da ba­kım, ko­ru­yu­cu ai­le­de ba­kım, ev­lat edin­me yo­luy­la ai­le ya­nın­da ba­kım gi­bi ye­ni hiz­met mo­del­le­ri­nin ge­liş­ti­ği, çok acil du­rum­lar­da ve çe­şit­li ne­den­ler­le ai­le ya­kın­la­rı ya­nın­da ba­kı­la­ma­ya­cak du­rum­da olan ço­cuk­la­rı­mız için ise ku­ru­luş ba­kı­mı­nın ilk se­çe­nek ol­mak­tan çı­kar­tı­lıp son se­çe­nek ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği,

- Eko­no­mik ne­den­ler­le ko­run­ma al­tı­na alı­nan ço­cuk­la­rın ai­le­ye dö­nü­şü­nü sağ­la­mak ama­cıy­la 2005 yı­lın­da baş­la­tı­lan ai­le­ye dö­nüş ve ai­le ya­nın­da des­tek kap­sa­mın­da ai­le­le­re ya­pı­la­cak nak­di yar­dım mik­ta­rı­nın yüz­de 100 ar­tı­rıl­dı­ğı, bu pro­jey­le 2005 yı­lın­dan bu­gü­ne ka­dar 2.822 ço­cu­ğun ken­di öz ai­le­si­nin ya­nın­da ba­kı­ma ka­vuş­tu­rul­du­ğu, top­lam 14.447 ço­cu­ğun da ko­ru­ma ka­ra­rı alın­ma­dan ai­le­si­nin ya­nın­da des­tek­len­di­ği, bu­gü­ne ka­dar ko­run­ma­ya muh­taç sta­tü­sün­de bu­lu­nan 8.666 ço­cu­ğun da ev­lat edin­dir­me hiz­me­tin­den ya­rar­lan­dı­rıl­dı­ğı, ço­cuk­la­rın dı­şın­da­ki çe­şit­li nü­fus grup­la­rın­dan 35.467 ki­şi­ye 2005 yı­lın­dan gü­nü­mü­ze ka­dar ay­ni ve nak­di  yar­dım hiz­me­ti­nin ve­ril­di­ği,

- Uzun yıl­lar yurt­ta kal­mış ço­cuk­la­rın sos­yal ha­ya­ta uyum sağ­la­mak­ta zor­lan­dık­la­rı, bu ne­den­le AB ül­ke­le­rin­de ço­cu­ğun en kı­sa sü­re­de bir ko­ru­yu­cu ai­le­ye ka­vuş­tu­rul­ma­sı­na önem ve­ril­di­ği, ay­nı şe­kil­de ül­ke­miz­de de ko­ru­yu­cu ai­le uy­gu­la­ma­sı­na ağır­lık ve­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı, ha­len 767 ço­cu­ğun ko­ru­yu­cu ai­le ba­kı­mın­dan ya­rar­lan­dı­ğı, bu hiz­met mo­de­li­ni yay­gın­laş­tır­mak üze­re de pro­fes­yo­nel ko­ru­yu­cu ai­le uy­gu­la­ma­sı­na ge­çil­me­si ama­cıy­la eği­tim prog­ram­la­rı­nın dü­zen­len­di­ği,

- Öz ai­le­si­nin ya­nın­da ba­kı­la­ma­ya­cak du­rum­da olan ço­cuk­lar­la de­za­van­taj­lı grup­la­ra su­nu­lan ku­rum ba­kım hiz­me­ti­nin gü­nü­müz şart­la­rı­na uy­gun fi­zik­sel me­kan­lar­da ve­ril­me­si ama­cıy­la, ha­len hiz­met ver­mek­te olan yurt ve yu­va­la­rın he­men he­men ta­ma­mın­da ko­ğuş sis­te­min­den oda sis­te­mi­ne ge­çil­di­ği, oda­lar­da ka­lan ço­cuk­la­rın sa­yı­la­rı­nın oda­la­rın bü­yük­lü­ğü­ne gö­re iki ile se­kiz ara­sın­da de­ğiş­ti­ği,

- Ku­rum ba­kı­mın­da olan ço­cuk­la­rın ev ve ai­le or­ta­mın­dan ya­rar­la­na­bil­me­le­ri için en faz­la on iki ço­cu­ğun ba­rı­na­ca­ğı sev­gi ev­le­ri pro­je­si­ne hız ve­ril­di­ği; bu kap­sam­da va­li­lik­ler, ye­rel yö­ne­tim­ler, si­vil top­lum ör­güt­le­ri ve ha­yır se­ver­ler­le iş­bir­li­ği­nin sağ­lan­dı­ğı,

- 2005 yı­lın­da baş­la­tı­lan ve ço­cuk­la­rı­mı­zın sos­yal ha­ya­ta da­ha ra­hat ka­tı­la­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la ter­ci­hen il mer­kez­le­rin­de ve okul­la­ra, has­ta­ne­le­re da­ha ya­kın mer­kez­ler­de ço­cuk­la­rın apart­man da­ire­le­rin­de ve­ya müs­ta­kil bi­na­lar­da kal­dı­ğı 0-18 yaş gru­bu al­tı ile se­kiz ço­cu­ğun bir ara­da ba­rın­dı­ğı ve ha­len sa­yı­la­rı 20 olan ço­cuk ev­le­ri uy­gu­la­ma­sı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­na ça­lı­şıl­dı­ğı,

- SHÇEK’in so­kak­ta ya­şa­yan ve ça­lış­tı­rı­lan ço­cuk­la­ra yö­ne­lik hiz­met­le­re de bü­yük önem ver­di­ği, esa­sen bu ko­nu­ya Hü­kü­me­tin de has­sa­si­yet­le yak­laş­tı­ğı, Ge­nel Mü­dür­lük­çe ha­zır­la­nan ye­ni hiz­met mo­de­liy­le son yıl­lar­da baş­ta bü­yük­şe­hir­ler ol­mak üze­re, yo­ğun göç alan kent­ler­de so­kak­ta ya­şa­yan ve ça­lış­tı­rı­lan ço­cuk­la­rın so­run­la­rı­na çö­züm üret­mek ama­cı­nın gü­dül­dü­ğü,

- Ço­cuk Ko­ru­ma Ka­nu­nuy­la su­ça sü­rük­le­nen ço­cuk­la­ra iliş­kin ola­rak SHÇEK’e ye­ni gö­rev­le­rin yük­len­di­ği, bu kap­sam­da, ön­ce­lik­le nü­fu­su bü­yük il­ler­de sos­yal re­ha­bi­li­tas­yon mer­kez­le­ri ça­lış­ma­la­rı baş­la­tıl­dı­ğı,

- Özür­lü­ler için çı­ka­rı­lan ka­nun­la özür­lü­ler ko­nu­sun­da ye­ni bir des­tek­le­me yak­la­şı­mı­nın be­nim­sen­di­ği, sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­na ta­bi ol­ma­yan, muh­taç özür­lü­ler­den ai­le­si­ni kay­bet­miş olan­lar­la, ai­le­si eko­no­mik ve sos­yal yok­sun­luk içe­ri­sin­de bu­lu­nan­la­ra ba­kım hiz­me­ti­nin res­mi ve özel ba­kım ku­rum­la­rın­da ya da ika­met­le­rin­de ve­ril­me­si im­ka­nı­nın ge­ti­ril­di­ği, 2007 yı­lın­da 65 bin ba­kı­ma muh­taç özür­lü­nün ba­kı­mı­nın sağ­la­na­ca­ğı, ba­kım al­tın­da bu­lu­nan özür­lü­le­ri­mi­zin ya­şam­la­rı­nı da­ha ra­hat bir or­tam­da sür­dü­re­bil­me­le­ri ama­cıy­la en­gel­siz ya­şam mer­ke­zi pro­je­si­nin ge­liş­ti­ril­di­ği, bu kap­sam­da ül­ke ge­ne­lin­de 35 en­gel­siz ya­şam mer­ke­zi­nin de in­şa­atı­na baş­lan­dı­ğı, 105 en­gel­siz ya­şam mer­ke­zi ya­pı­mıy­la il­gi­li pro­je­le­rin de sür­dü­rül­mek­te ol­du­ğu,

- Nü­fu­su­mu­zun yüz­de 7,14’ünü oluş­tu­ran alt­mış yaş üze­rin­de­ki yaş­lı­la­rı­mı­za da önem­li hiz­met­le­rin ve­ril­di­ği, hu­zur ev­le­rin­de 5.518 yaş­lı­ya hiz­met su­nul­du­ğu, Hü­kü­me­tin yaş­lı ve yaş­lı­lık so­run­la­rı­nı araş­tı­ra­cak bir ens­ti­tü ku­rul­ma­sı yö­nün­de­ki ça­lış­ma­la­rı­nın da ta­mam­lan­ma aşa­ma­sı­na gel­di­ği,

- SHÇEK’in sun­du­ğu hiz­met­ler­den öz ba­kım hiz­met­le­riy­le te­miz­lik hiz­met­le­ri­nin bir­bi­rin­den ay­rıl­dı­ğı, ön­ce­den yir­mi - otuz ço­cuk ya da özür­lü­ye bir ba­kım ele­ma­nı ve bir te­miz­lik ele­ma­nı düş­mek­tey­ken, bu­gün, üç var­di­ya ola­rak her var­di­ya­da se­kiz ço­cu­ğa bir, al­tı özür­lü­ye bir ba­kım ele­ma­nı, ay­rı­ca, on beş ki­şi­lik bir gru­ba da bir te­miz­lik ele­ma­nı uy­gu­la­ma­sı­nın baş­la­tı­la­rak hiz­met­te stan­dar­di­zas­yo­na gi­dil­di­ği,

- Ka­mu­oyu­na yan­sı­yan ta­ciz ve şid­det id­di­ala­rı­nın faz­la­sıy­la tar­tı­şı­lır ha­le gel­me­si­nin ye­tiş­tir­me yurt­la­rın­da bü­yü­yen ço­cuk­la­rın ile­ri­ki ya­şam­la­rı­nı da olum­suz et­ki­le­di­ği, ço­cuk­la­rın yurt­ta bü­yü­dük­le­ri­ni giz­le­me eği­li­mi­ne gir­dik­le­ri, bu ne­den­le ço­cuk yurt­la­rın­da ye­ti­şen in­san­la­ra ba­kış açı­sı­nın mut­la­ka de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği,

- 18 ya­şı­nı ta­mam­la­mış olan ço­cuk­lar­dan 2006 yı­lı­na ka­dar 26.500’ünün işe yer­leş­ti­ril­di­ği, ay­rı­ca Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı ile bir­lik­te mes­lek edin­dir­me kurs­la­rı­nın dü­zen­len­di­ği,

- Ka­dın­la­ra ve ço­cuk­la­ra yö­ne­lik şid­de­tin ve tö­re ci­na­yet­le­ri­nin ön­len­me­si­ne iliş­kin ola­rak TBMM’de ku­rul­muş olan ko­mis­yo­nun öne­ri­le­ri­nin Baş­ba­kan­lık ge­nel­ge­siy­le bü­tün ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na dek­la­re edil­di­ği, ay­rı­ca bu ko­nu­da Bir­leş­miş Mil­let­ler Nü­fus Fo­nuy­la bir­lik­te kam­pan­ya­la­rın yü­rü­tül­dü­ğü,

- Özür­lü­ler İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın, özür­lü­le­re yö­ne­lik hiz­met­le­rin dü­zen­li, et­kin ve ve­rim­li bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si ama­cıy­la ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ku­rum ve ku­ru­luş­lar ara­sın­da iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak, özür­lü­ler­le il­gi­li ulu­sal po­li­ti­ka­nın oluş­tu­rul­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak ve özür­lü­le­rin prob­lem­le­ri­ni tes­pit ede­rek çö­züm yol­la­rı­nı araş­tır­mak­la gö­rev­li ol­du­ğu,

- Özür­lü va­tan­daş­la­rı­mı­zın top­lum­sal ha­ya­tın her ala­nın­da­ki hak­lar­dan di­ğer ki­şi­ler­le eşit ola­rak ya­rar­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­mak, ka­pa­si­te­le­ri­ni ge­liş­tir­mek, üret­ken ol­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­rak is­tih­dam­la­rı­nı ar­tır­mak, ya­şam ko­şul­la­rı­nı iyi­leş­tir­mek, top­lum­sal ge­liş­me­ler­den pay al­ma­la­rı­nı sağ­la­mak, ba­ğım­sız­laş­ma­la­rı­na im­kan ve­re­cek hiz­met­ler­den ya­rar­lan­ma­la­rı ve ba­kım hiz­met­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la ör­güt­len­me­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek gi­bi he­def­le­rin özür­lü­lük po­li­ti­ka­sı­nın özü­nü oluş­tur­du­ğu,

- Sos­yal yar­dım ala­nın­da özür­lü­le­re bağ­la­nan ay­lık­la­rın yüz­de 200 ila yüz­de 300 ora­nın­da ar­tı­rıl­dı­ğı ve kap­sa­mı­nın  ge­niş­le­til­di­ği, bu çer­çe­ve­de 18 ya­şın­dan kü­çük özür­lü ço­cu­ğu olan muh­taç ai­le­le­re, her iki­si de özür­lü olan çift­le­rin her bi­ri­ne özür­le­ri ora­nın­da ma­aş bağ­lan­dı­ğı, ay­rı­ca, yö­net­me­lik ge­re­ği uy­gun gö­rül­me­si ha­lin­de, ba­kı­mı ai­le ya­nın­da ve­ya bir ya­kı­nı ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan özür­lü­ler için de, ba­kı­mı ya­pan ki­şi­ye as­ga­ri üc­ret tu­ta­rın­da öde­me ya­pı­la­ca­ğı, bu kap­sam­da 2007 yı­lı için 65 bin özür­lü­ye ba­kım hiz­me­ti ve­ril­me­si­nin plan­lan­dı­ğı,

- Tür­ki­ye’de eği­tim ça­ğın­da­ki 300 bin özür­lü ço­cuk­tan 24 bi­ni­nin kay­naş­tır­ma­lı eği­tim gör­dü­ğü, özel eği­tim ve re­ha­bi­li­tas­yon des­te­ği alan ço­cuk­la­rın sa­yı­sı­nın da 83 bi­ne ulaş­tı­ğı, özel eği­ti­me ge­rek­si­nim du­yan ço­cuk­la­rın okul­la­ra eri­şi­mi­nin de üc­ret­siz ola­rak sağ­lan­dı­ğı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile iş­bir­li­ği­ne gi­di­le­rek özür­lü­le­re yö­ne­lik ta­şı­ma­lı eği­tim uy­gu­la­ma­sı­na baş­lan­dı­ğı,

- Eği­tim ve is­tih­da­mın özür­lü po­li­ti­ka­la­rı­nın iki önem­li aya­ğı­nı oluş­tur­du­ğu, bu ne­den­le ül­ke­miz­de ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile ba­zı si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan ve­ri­len ye­ter­siz dü­zey­de­ki mes­le­ki re­ha­bi­li­tas­yon hiz­met­le­ri­nin özel gi­ri­şim­ci­ler ka­na­lıy­la da ve­ri­le­bil­me­si­nin sağ­lan­dı­ğı,

- Ül­ke­miz­de is­tih­da­mı sağ­lan­mış özür­lü­le­rin ço­ğu­nun özür oran­la­rı­nın yüz­de 40-60 ara­sın­da yı­ğıl­dı­ğı, özür ora­nı yüz­de 60’ın üze­rin­de olan­la­rın iş­ve­ren ta­ra­fın­dan ter­cih edil­me­di­ği, bu so­ru­nu or­ta­dan kal­dı­ra­bil­mek için ağır özür­lü ça­lış­tı­ran iş­yer­le­ri­ne “ko­ru­ma­lı iş­ye­ri” sta­tü­sü­nün ve­ri­le­ce­ği ve bun­la­rın dev­let­çe des­tek­le­ne­ce­ği, ye­ni özür­lü­ler ya­sa­sın­da da bu ama­ca yö­ne­lik bir dü­zen­le­me­nin ya­pıl­dı­ğı,

- Ge­rek 58 in­ci Hü­kü­me­tin acil ey­lem pla­nın­da, ge­rek­se 59 un­cu Hü­kü­met prog­ra­mın­da ai­le mer­kez­li po­li­ti­ka­la­ra ön­ce­lik ve­ri­le­ce­ği­nin, bu po­li­ti­ka­la­rın han­gi te­mel kıs­tas­lar­la yü­rü­tü­le­ce­ği­nin ve han­gi ön­ce­lik­ler­le ele alı­na­ca­ğı­nın ilan edil­di­ği; öte yan­dan, ai­le ku­ru­mu­nun ih­mal edil­me­si ya da ye­te­rin­ce des­tek­len­me­me­si ne­de­niy­le te­mel iş­lev­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­mez ha­le gel­di­ği, oy­sa ai­le ku­ru­mun­da­ki bo­zul­ma­nın sos­yal yar­dım ve hiz­met­ler­de dev­le­te cid­di bir yük ge­tir­di­ği, bu ne­den­le, ai­le ya­pı­sı­nın bü­tün­lü­ğü­nün ko­run­ma­sı ve güç­len­di­ril­me­si ve sos­yal re­fa­hın ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ça­lış­ma­lar yap­mak­la gö­rev­li Ai­le ve Sos­yal Araş­tır­ma­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ku­rul­du­ğu,

- Ge­rek Ai­le ve Sos­yal Araş­tır­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ge­rek­se ai­le ala­nın­da ça­lış­ma­lar ya­pan tüm ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın Türk ai­le ya­pı­sı­na iliş­kin sağ­lık­lı, ye­ter­li ve gün­cel ve­ri bul­mak­ta zor­lan­dı­ğı, bu ne­den­le, ai­le po­li­ti­ka­la­rı­na iliş­kin dü­zen­le­me­ler­de esas alı­na­cak te­mel ve­ri­le­ri sağ­la­mak üze­re 2005 yı­lın­da TÜ­İK’le iş­bir­li­ği­ne gi­di­le­rek baş­la­tı­lan Türk Ai­le Ya­pı­sı Araş­tır­ma­sı­nın so­nuç­lan­mak üze­re ol­du­ğu,

- Ai­le so­run­la­rı­nın gi­de­ril­me­si­ne yar­dım­cı ol­mak üze­re, ai­le içi eği­ti­me ve ai­le eği­ti­mi­ne bü­yük önem ve­ril­di­ği, bu amaç­la baş­la­tı­lan ai­le eği­tim se­mi­ner­le­ri­nin yay­gın­laş­tı­rı­la­ca­ğı,

- Ka­dı­nın Sta­tü­sü Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün, araş­tır­ma, po­li­ti­ka oluş­tur­ma ve bir ko­or­di­nas­yon ku­ru­lu­şu ola­rak ka­dı­nın in­san hak­la­rı­nın ko­run­ma­sı­na ve ge­liş­ti­ril­me­si­ne, sos­yo-eko­no­mik, kül­tü­rel ve si­ya­sal ya­şam­da­ki ko­num­la­rı­nın güç­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­nı bü­yük bir gay­ret­le sür­dür­dü­ğü; bu çer­çe­ve­de bü­tün­leş­ti­ril­miş hiz­met mo­de­li pro­je­si­nin ilk ör­ne­ği­nin Amas­ya ilin­de ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği, bü­tün­leş­ti­ril­miş hiz­met mo­de­liy­le bir yan­dan ye­rel yö­ne­tim­le­rin ka­dı­na yö­ne­lik hiz­met­le­rin­de yol gös­te­ri­ci olu­na­ca­ğı, di­ğer yan­dan da söz ko­nu­su hiz­met­le­rin bir stan­dar­da ka­vuş­tu­ru­la­ca­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.4. 7.11.2006 ta­ri­hin­de Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Tür­ki­ye’nin gü­ney­do­ğu böl­ge­si­ni kı­sa va­de­de özerk­li­ğe, or­ta va­de­de ön­ce fe­de­ras­yo­na da­ha son­ra ba­ğım­sız­lı­ğa gö­tü­re­cek iç ve dış des­tek­li pro­je­le­rin Tür­ki­ye açı­sın­dan ön­ce­lik­li teh­dit ha­li­ne gel­di­ği, bu pro­je­nin ül­ke­mi­ze dost ve müt­te­fik gi­bi gö­rü­nen ki­mi ül­ke­ler­ce de des­tek­len­di­ği, söz ko­nu­su teh­di­din bir bü­tün­lük için­de stra­te­jik bir yak­la­şım­la de­ğer­len­di­ril­me­si ve et­kin bir po­li­ti­ka uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Ku­zey Irak’ta­ki ge­liş­me­le­rin de te­rör ör­güt­le­ri­ne mo­ral ve mo­ti­vas­yon sağ­la­dı­ğı, bu ne­den­le Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu’ya yö­ne­lik eko­no­mik, sos­yal ve kül­tü­rel bo­yut­la­rı bu­lu­nan bir böl­ge­sel kal­kın­ma pla­nı­nın dev­re­ye so­kul­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- İl­gi­li il­gi­siz her ve­si­ley­le Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin ka­mu­oyun­da­ki iti­ba­rı­nı ze­de­le­ye­cek dav­ra­nış­lar içe­ri­si­ne gi­ril­di­ği, özel­lik­le AB ile iliş­ki­ler çer­çe­ve­sin­de or­du­mu­za son de­re­ce hak­sız eleş­ti­ri­le­rin yö­nel­til­di­ği, Hü­kü­me­tin bu eleş­ti­ri­le­re ge­rek­li ce­va­bı ver­me­si­nin ül­ke yö­ne­ti­mi açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı,

- Ül­ke­mi­ze ve dev­le­ti­mi­ze yö­ne­len iç ve dış teh­dit­ler kar­şı­sın­da Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin en ge­liş­miş harp si­lah ve tek­no­lo­ji­le­ri­ne sa­hip ol­ma­sı­nın ha­ya­ti önem ta­şı­dı­ğı, ay­rı­ca, or­du­mu­zun gün­lük po­li­ti­ka­ya iliş­kin tar­tış­ma­la­ra da ko­nu edil­me­me­si ge­rek­ti­ği,

- He­nüz ya­sa­laş­ma­mış ol­mak­la bir­lik­te Sa­yış­tay Ka­nu­nu Tek­li­fi­nin Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin Sa­yış­tay de­ne­ti­mi­ne alın­ma­sı­na im­kan sağ­la­dı­ğı, esa­sen Ana­ya­sa­nın 160’ın­cı mad­de­sin­den Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin Sa­yış­tay de­ne­ti­mi­nin dı­şın­da bı­ra­kan hü­küm­le­rin çı­ka­rıl­dı­ğı, böy­le­ce söz ko­nu­su de­ne­ti­min önün­de ana­ya­sal bir en­ge­lin kal­ma­dı­ğı, çı­ka­rı­la­cak bir yö­net­me­lik­le de­ne­ti­min usul ve esas­la­rı­nın be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

-  Gü­nü­müz gü­ven­lik or­ta­mı­nın en önem­li teh­dit al­gı­la­ma­la­rın­dan bi­ri­si­ni, son de­re­ce or­ga­ni­ze bir ya­pı­ya sa­hip te­rö­rist ör­güt­le­rin oluş­tur­du­ğu, te­rör ör­güt­le­ri­nin, ge­li­şen ve ula­şıl­ma­sı da­ha da ko­lay bir ha­le ge­len tek­no­lo­ji­ler sa­ye­sin­de, her­han­gi bir za­man­da dün­ya­nın her­han­gi bir ye­rin­de or­ta­ya çı­ka­rak sal­dı­rı­da bu­lu­na­bil­me im­kan ve ka­bi­li­ye­ti­ne ulaş­tık­la­rı, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı  gü­ven­li­ği et­ki­le­yen çok bo­yut­lu, çok yön­lü, ön­gö­rül­me­si güç ve sı­nır ta­nı­ma­yan, asi­met­rik teh­dit ve risk­le­rin oluş­tur­du­ğu is­tik­rar­sız­lık­la­rın mer­ke­zin­de ka­lan ül­ke­mi­zi, iç ve dış teh­dit­le­re kar­şı sa­vun­mak­la yü­küm­lü olan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin cay­dı­rı­lı­cı­lık gü­cü­nü ida­me et­tir­me­si­nin bü­yük önem ta­şı­dı­ğı,

- Tür­ki­ye'nin ön­ce­lik­le ken­di böl­ge­sin­de ol­mak üze­re, ulus­la­ra­ra­sı  alan­da da ba­rış, gü­ven­lik ve is­tik­ra­rın sağ­lan­ma­sı yö­nün­de ta­rih­ten kay­nak­la­nan so­rum­lu­luk­la­rı­nın bu­lun­du­ğu, 2000’li yıl­la­rın ye­ni je­os­tra­te­jik ya­pı­sı ve böl­ge­miz­de­ki yan­sı­ma­la­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da, Tür­ki­ye’nin, için­de bu­lun­du­ğu ça­ğa uyum sağ­la­ya­rak, ye­ni dün­ya dü­ze­nin­de üze­ri­ne dü­şen her tür­lü gö­re­vi ic­ra et­me­si ge­rek­ti­ği, Tür­ki­ye'nin sa­vun­ma stra­te­ji­si­nin te­me­li­ni cay­dı­rı­cı­lı­ğın, ko­lek­tif gü­ven­li­ğin ve kriz yö­ne­ti­mi­nin oluş­tur­du­ğu,

- Ül­ke­mi­zin Ko­re ha­re­ka­tıy­la baş­la­yan ulus­la­ra­ra­sı ha­re­kat viz­yo­nu­nun, ha­len Bir­leş­miş Mil­let­ler şem­si­ye­si al­tın­da Lüb­nan; NA­TO şem­si­ye­si al­tın­da Ko­so­va ve Af­ga­nis­tan; Av­ru­pa Bir­li­ği şem­si­ye­si al­tın­da Bos­na-Her­sek’te yü­rü­tü­len ba­rı­şı des­tek­le­me gö­rev­le­ri­ne kat­kı­lar­la de­vam et­ti­ği,

- Bir­leş­miş Mil­let­ler fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da oluş­tu­ru­lan Bir­leş­miş Mil­let­ler Lüb­nan Ge­çi­ci Gü­cü (Uni­ted Na­ti­ons In­te­rim For­ce in Le­ba­non-UNI­FIL)’ne TBMM’nin ver­di­ği ka­rar doğ­rul­tu­sun­da da­hil olan  ve 260 per­so­nel ile 63 araç­tan olu­şan bir İs­tih­kam İn­şa­at Bö­lü­ğü­nün Ekim ayın­da gö­re­ve baş­la­dı­ğı, ay­rı­ca, ay­nı mak­sat­la oluş­tu­ru­lan de­niz gö­rev gü­cün­de 234 per­so­ne­le sa­hip bir fır­ka­tey­nin gö­rev­len­di­ril­di­ği, ha­len top­lam 494 per­so­ne­lin Lüb­nan’da gö­rev­de bu­lun­du­ğu,

- NA­TO’nun Af­ga­nis­tan’da­ki fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da Tür­ki­ye’nin son de­re­ce önem­li gö­rev­le­ri yü­rüt­tü­ğü, as­ke­ri gö­rev­le­rin ya­nı sı­ra imar fa­ali­yet­le­rin­de bu­lun­mak üze­re ül­ke­miz ta­ra­fın­dan Ka­bil ya­kın­la­rın­da  Böl­ge­sel İmar Eki­bi­nin oluş­tu­rul­du­ğu, Ko­so­va’da yü­rü­tü­len ve KFOR ola­rak ad­lan­dı­rı­lan Ko­so­va Ha­rekâtın­da, Tür­ki­ye’nin, Al­man­ya ve Avus­tur­ya ile bir­lik­te oluş­tur­du­ğu KFOR Gü­ney Ço­ku­lus­lu Gö­rev Kuv­ve­ti­ne bir ma­nev­ra ta­bu­ruy­la kat­kı­da bu­lun­du­ğu,

- NA­TO’nun Irak eği­tim mis­yo­nun­da Irak gü­ven­lik güç­le­ri­ne ver­di­ği eği­tim des­te­ği­ne Tür­ki­ye’nin de ge­re­ken yar­dım ve des­te­ği sağ­la­dı­ğı, Irak’a yö­ne­lik eği­tim des­te­ği kap­sa­mın­da, Irak gü­ven­lik güç­le­ri­ne (özel­lik­le li­der per­so­ne­le) ül­ke­miz­de de eği­tim im­ka­nı sağ­lan­dı­ğı,

- Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa gü­ven­lik ve sa­vun­ma po­li­ti­ka­sı içe­ri­sin­de yer ala­bil­me­si­nin, stra­te­jik bir öne­me ve ön­ce­li­ğe sa­hip ol­du­ğu,  ül­ke­mi­zin Av­ru­pa’nın sa­vun­ma ve gü­ven­li­ğiy­le doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı il­gi­si bu­lu­nan tüm çok ulus­lu ope­ras­yon­lar­da fii­len ve et­kin ola­rak yer al­dı­ğı, bu kap­sam­da, Av­ru­pa Bir­li­ği­nin, Bos­na-Her­sek’te, baş­lat­tı­ğı EU­FOR-ALT­HEA Ha­re­ka­tı ve Ha­zi­ran 2006’da Kon­go De­mok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­ti’nde baş­lat­tı­ğı EU­FOR RD CON­GO Ha­re­ka­tı­na kat­kı sağ­la­dı­ğı,

- Ül­ke­mi­zin Av­ru­pa Bir­li­ği ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ril­mek­te olan Mu­ha­re­be Grup­la­rı Kon­sep­ti­ni mem­nu­ni­yet­le kar­şı­la­dı­ğı ve bu pro­je­yi Av­ru­pa gü­ven­lik ve sa­vun­ma po­li­ti­ka­sı­nın da­imi ya­pı­lan­dı­rıl­mış iş bir­li­ği pro­je­si­nin ilk ör­ne­ği ola­rak de­ğer­len­dir­di­ği, 2010 yı­lı­nın ikin­ci ya­rı­sı için ope­ras­yo­nel ol­ma­sı plan­la­nan Ka­ra Mu­ha­re­be Gru­bu­nun teş­ki­li­ne iliş­kin ça­lış­ma­la­rın ha­len de­vam et­ti­ği,

- Ka­ra­de­niz’in ar­tan öne­mi do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye’nin, böl­ge­sel ve kü­re­sel gü­ven­lik or­ta­mı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si açı­sın­dan üze­ri­ne dü­şen so­rum­lu­lu­ğun bi­lin­cin­de ola­rak, Ka­ra­de­niz’de gü­ven­lik gi­ri­şi­mi­ne ön­cü­lük et­ti­ği, bu çer­çe­ve­de, Tür­ki­ye'nin ini­si­ya­ti­fi ile 2001 yı­lın­da Ka­ra­de­niz’de baş­la­tı­lan ve Bul­ga­ris­tan, Gür­cis­tan, Ro­man­ya, Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu ve Uk­ray­na’nın de­niz kuv­vet­le­rin­den sağ­la­nan bi­rer ge­miy­le oluş­tu­ru­lan Ka­ra­de­niz De­niz İş­bir­li­ği Gö­rev Gru­bu (BLACK­SE­AFOR)’nun ül­ke­ler ta­ra­fın­dan or­tak ola­rak ya­pı­lan yıl­lık plan­la­ma da­hi­lin­de fa­ali­yet­le­ri­ne de­vam et­mek­te ol­du­ğu,

- Ba­kü-Tif­lis-Cey­han pet­rol bo­ru hat­tı­nın res­men hiz­me­te gir­me­siy­le, Mer­sin ve İs­ken­de­run böl­ge­le­ri­nin, böl­ge­sel ve kü­re­sel ener­ji gü­ven­li­ği açı­sın­dan bü­yük bir önem ka­zan­dı­ğı, bu­na pa­ra­lel ola­rak Cey­han Ter­mi­na­li­nin bir ener­ji dü­ğüm nok­ta­sı ha­li­ne gel­di­ği, ay­rı­ca, bu böl­ge­nin ge­le­cek­te Sam­sun-Cey­han hat­tı­nın da in­şa­sı su­re­tiy­le kü­re­sel açı­dan da­ha bü­yük bir önem ka­za­na­ca­ğı, bu ge­liş­me­le­rin Cey­han’da do­lum ya­pa­cak pet­rol tan­ker­le­ri­nin Ba­tı ve Gü­ney Ak­de­niz is­ti­ka­me­tin­de­ki de­niz ulaş­tır­ma yol­la­rın­da da gü­ven­lik ted­bir­le­ri­nin alın­ma­sı­nı zo­run­lu kıl­dı­ğı, bu ne­den­le, De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, böl­ge­de bu­lu­nan Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı, Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mut- an­lı­ğı ve De­niz­ci­lik Müs­te­şar­lı­ğı un­sur­la­rı­nın da ka­tı­lı­mıy­la “Ak­de­niz Kal­ka­nı” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bir de­niz gü­ven­lik gi­ri­şi­mi­nin baş­la­tıl­dı­ğı,

- As­ke­ri alan­lar­da iki­li iliş­ki­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si­ne bü­yük önem ve­ril­di­ği, bu­gü­ne ka­dar 46 ül­ke ile Sa­vun­ma Sa­na­yii İş Bir­li­ği, 43 ül­ke ile As­ke­ri Eği­tim İş Bir­li­ği, 49 ül­ke ile Çer­çe­ve Ant­laş­ma­sı­nın im­za­lan­dı­ğı, ha­len 9 ül­ke ile As­ke­ri Eği­tim İş Bir­li­ği, 24 ül­ke ile de Çer­çe­ve Ant­laş­ma­sı yap­ma ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği, bu­gü­ne ka­dar 16 ül­ke­ye Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri en­van­te­rin­den ço­ğun­luk­la gi­yim, ku­şam ve teç­hi­zat­lar­dan olu­şan 237 mil­yon ABD Do­la­rı tu­ta­rın­da as­kerî mal­ze­me­nin hi­be edil­di­ği, 1998 yı­lın­dan iti­ba­ren ise Azer­bay­can, Gür­cis­tan ve Ar­na­vut­luk ağır­lık­lı ol­mak üze­re 11 ül­ke­ye dış yar­dım kap­sa­mın­da, büt­çe­den 100 mil­yon 27 bin ABD Do­la­rı tu­ta­rın­da kay­nak ak­ta­rıl­dı­ğı,

- 2006-2007 eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da top­lam 27 ül­ke­den 1.055 mi­sa­fir as­ke­ri per­so­ne­le eği­tim-öğ­re­tim ve kurs ve­ril­me­si­nin plan­lan­dı­ğı, Tür­ki­ye'de­ki  as­ke­ri okul­lar­dan me­zun bir kı­sım ya­ban­cı su­ba­yın ha­len ül­ke­le­rin­de önem­li ko­mu­ta mev­ki­le­rin­de gö­rev yap­mak­ta ol­duk­la­rı,

- Harp si­lah, araç ve ge­reç­le­ri açı­sın­dan sa­vun­ma sa­na­yii ala­nın­da dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğın en aza in­di­ril­me­si, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin gü­nü­müz tek­no­lo­ji­si­nin ge­rek­tir­di­ği ana si­lah sis­tem­le­ri­ne sa­hip ola­bil­me­si, tek­no­lo­jik ge­liş­me­le­rin ya­kın­dan ta­ki­bi ve Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­mi­ze yan­sı­tıl­ma­sı ile Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­mi­zin ulaş­tı­ğı cay­dı­rı­cı gü­cün ko­run­ma­sı ve da­ha da ar­tı­rı­la­rak de­va­mı­nın sağ­lan­ma­sı­nın müm­kün ola­ca­ğı, bu ne­den­le, yurt için­de üre­til­me­si dü­şü­nü­len kri­tik si­lah sis­tem­le­ri­nin tes­pi­ti ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­rül­dü­ğü, yurt dı­şın­dan alı­mın­da zo­run­lu­luk bu­lu­nan si­lah, araç ve ge­reç­le­rin doğ­ru­dan alı­mı ye­ri­ne, yer­li fir­ma­la­rın da ka­tı­lı­mıy­la kon­sor­si­yum­lar yo­luy­la te­da­rik edil­me­si­nin ve mil­li sa­na­yi­inin teş­vi­ki il­ke­si­nin be­nim­sen­di­ği,

- 2007-2016 dö­ne­mi­ne ait olan ve mil­li büt­çe­den kar­şı­la­na­cak top­lam 41 adet AR­GE (Araş­tır­ma-Ge­liş­tir­me) pro­je­si­nin; TÜ­Bİ­TAK, üni­ver­si­te­ler, sa­na­yi ku­ru­luş­la­rı ile müş­te­re­ken yıl­la­ra sa­ri ola­rak yü­rü­tül­mek­te ol­du­ğu,

- As­ker al­ma iş­lem­le­rin­de va­tan­daş­la­rı­mı­za ve­ri­len hiz­me­tin da­ha hız­lı, da­ha et­kin ve da­ha az ile­ti­şim ma­li­ye­tiy­le ya­pı­la­bil­me­si ve in­ter­net ka­na­lıy­la va­tan­daş­la­rı­mı­zın as­ker­lik şu­be­le­ri­ne git­me­den ev­le­rin­den ve­ya iş­yer­le­rin­den as­ker­lik iş­lem­le­ri­ni yap­tı­ra­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la  As­ker Al­ma (ASAL) Teş­ki­la­tı­nın web ta­ban­lı, on-li­ne ça­lı­şan mer­ke­zi bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­rul­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı­ğı, pro­je­nin 2008 yı­lın­da uy­gu­lan­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı, anı­lan pro­je ile ay­nı za­man­da e-Dev­let Pro­je­si kap­sa­mın­da di­ğer ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la en­teg­ras­yo­nun da  sağ­lan­mış ola­ca­ğı, ay­rı­ca, va­tan­daş­la­rı­mı­zın ye­dek­lik dö­ne­min­de as­ker­lik hiz­met­le­ri­ni as­ker­lik şu­be baş­kan­lık­la­rı­na git­me­den ça­ğın tek­no­lo­ji­le­rin­den is­ti­fa­de ede­rek yü­rü­tü­le­bil­me­si mak­sa­dıy­la e-Dev­let uy­gu­la­ma­la­rı­na pa­ra­lel ola­rak Se­fer­ber­lik Oto­mas­yon Pro­je­si­nin baş­la­tıl­dı­ğı, pro­je­nin 2007 yı­lın­dan iti­ba­ren uy­gu­la­ma­ya ge­çi­ri­le­ce­ği,

- Ma­ki­ne Kim­ya En­düs­tri­si Ku­ru­mu­nun ik­ti­sa­di dev­let te­şek­kül­le­ri kap­sa­mın­dan çı­ka­rı­la­rak baş­ta iha­le mev­zu­atı ol­mak üze­re Ku­ru­mun fa­ali­yet­le­ri­ni ge­re­ği gi­bi yü­rüt­me­si­ne im­kan sağ­la­yan el­ve­riş­li bir mev­zu­ata ta­bi tu­tul­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğu,

- Be­del­li as­ker­li­ğin esas iti­ba­riy­le as­ker­lik ça­ğın­da bu­lu­nan nü­fu­sun as­ker ih­ti­ya­cı­nın üze­rin­de ol­ma­sı du­ru­mun­da söz ko­nu­su ol­du­ğu, mev­cut plan­la­ma­ya gö­re as­ker ih­ti­ya­cın­da bir azal­ma­nın bek­len­me­di­ği, do­la­yı­sıy­la be­del­li as­ker­li­ğin en azın­dan önü­müz­de­ki bir­kaç yıl için söz ko­nu­su ola­ma­ya­ca­ğı, esa­sen 2004 yı­lın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la as­ker­lik sü­re­si­nin kı­sal­tıl­ma­sı su­re­tiy­le as­ker mev­cu­du­nun yüz­de 17 ora­nın­da azal­tıl­dı­ğı, böy­le­ce faz­la po­tan­si­ye­lin eri­til­me­si­ne im­kan sağ­lan­dı­ğı,

- Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin ma­li de­ne­ti­mi­nin ya­pı­la­bil­me­si için Sa­yış­tay Ge­nel Ku­ru­lun­dan gö­rüş alı­na­rak bir yö­net­me­li­ğin ha­zır­lan­dı­ğı ve yü­rür­lü­ğe ko­nul­du­ğu, an­cak 832 sa­yı­lı Sa­yış­tay Ka­nu­nu ge­re­ğin­ce so­rum­lu­lu­ğun say­man­lar­da bu­lun­du­ğu, oy­sa 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu ile say­man­lık­la­rın kal­dı­rıl­dı­ğı ve ita ami­rin­den ger­çek­leş­tir­me gö­rev­li­si­ne ka­dar sis­tem­de­ki bü­tün yet­ki­li­le­rin so­rum­lu­lu­ğu­nun dü­zen­len­di­ği, bu du­ru­mun uy­gu­la­ma­da so­run ya­rat­tı­ğı, esa­sen bu sı­kın­tı­nın di­ğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı için de ge­çer­li ol­du­ğu, Sa­yış­tay Ka­nu­nu tek­li­fiy­le bu çe­liş­ki­nin gi­de­ril­me­si­nin ön­gö­rül­dü­ğü,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.5. 8.11.2006 ta­ri­hin­de Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile Ta­rım Re­for­mu Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Ta­rım ürün­le­ri ih­ra­ca­tın­da kay­da de­ğer   bir ar­tı­şın söz ko­nu­su ol­du­ğu, özel­lik­le son iki yıl­da fın­dık­ta­ki yük­sek fi­yat ne­de­niy­le ta­rım ürün­le­ri­nin dış sa­tı­mın­da cid­di bir ar­tı­şın gö­rül­dü­ğü, an­cak na­ren­ci­ye­de ih­raç prim­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si ne­de­niy­le na­ren­ci­ye ih­ra­ca­tı­nın git­tik­çe azal­dı­ğı, 

- İh­ra­cat­ta ta­rım sek­tö­rün­de re­ka­bet gü­cü­nün ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la, ih­ra­cat süb­van­si­yon­la­rı­nın kat­ma de­ğe­ri yük­sek, mar­ka­lı ve ni­hai tü­ke­ti­ci­ye yö­ne­lik ta­rım­sal ürün­le­re yön­len­di­ril­me­si ih­ti­ya­cı­nın ha­len de­vam et­ti­ği,

 - Ta­rım­sal kre­di fa­iz­le­ri dü­şü­rül­mek­le be­ra­ber, asıl önem­li ola­nın fa­iz oran­la­rı­nın enf­las­yon ora­nı­nın al­tın­da kal­ma­sı­nı sağ­la­mak ol­du­ğu, oy­sa ha­li ha­zır­da fa­iz oran­la­rı­nın enf­las­yon ora­nın üs­tün­de ger­çek­leş­ti­ği,

-  Ekim ayı iti­ba­riy­le TE­DAŞ’ın 360 bin köy­lü abo­ne­si­nin bu­lun­du­ğu, bun­la­rın yak­la­şık  125 bi­ni­nin TE­DAŞ’a 1 mil­yar 100 mil­yon YTL bor­cu­nun ol­du­ğu;  bu bor­cun öden­me­si­nin bu ko­şul­lar­da hiç­bir şe­kil­de müm­kün ol­ma­dı­ğı,  borç­la­rı ne­de­niy­le elek­tri­ği ke­si­len su­la­ma ko­ope­ra­tif­le­ri ve su­la­ma bir­lik­le­ri­nin su­la­ma ya­pa­ma­dı­ğı, bu ne­den­le çift­çi­nin ener­ji borç­la­rı­nın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

 - Doğ­ru­dan ge­lir des­te­ği uy­gu­la­ma­sı­nın ta­rım sek­tö­rü­nün ge­liş­ti­ril­me­si açı­sın­dan doğ­ru bir uy­gu­la­ma ol­ma­dı­ğı,

- Dün­ya­nın hiç­bir ül­ke­sin­de, ta­rım sek­tö­rü­nün ta­ma­men ser­best pi­ya­sa ko­şul­la­rı­na terk edil­me­di­ği, bu ne­den­le Dev­le­tin ta­rım sek­tö­rü­ne des­te­ği­nin bü­yük önem ta­şı­dı­ğı, çift­çi­nin sa­tın al­ma gü­cü­nün te­mel tü­ke­tim mal­la­rın­da yüz­de 45, gir­di­ler­de yüz­de 35 azal­dı­ğı, öte yan­dan ta­rım­sal des­tek­le­rin, ra­kam­sal ola­rak yıl­dan yı­la art­mış ol­mak­la be­ra­ber gay­ri sa­fi mil­li ha­sı­la­ya oran ola­rak git­tik­çe azal­dı­ğı; Ta­rım Ka­nu­nun­da, gay­ri­sa­fi mil­li ha­sı­la­nın en az yüz­de 1’inin ta­rı­ma des­tek ola­rak ay­rıl­ma­sı­nın ön­gö­rül­me­si­ne rağ­men, ha­li ha­zır­da ta­rı­ma sağ­la­nan des­te­ğin gay­rı­sa­fi mil­li ha­sı­la­nın yüz­de 0,83’ü dü­ze­yin­de kal­dı­ğı; öte yan­dan, Ba­kan­lı­ğın sağ­la­nan des­tek­ler ko­nu­sun­da çift­çi­nin bil­gi­len­di­ril­me­si­ne önem ver­me­si ge­rek­ti­ği,

- Türk ta­rı­mın­da uy­gu­la­nan po­li­ti­ka­lar ne­de­niy­le sı­kın­tı­lı dö­nem­le­rin ya­şan­dı­ğı, IMF’yle im­za­la­nan 9 Ara­lık 1999 ta­rih­li Stand-By An­laş­ma­sı ve Dün­ya Ban­ka­sıy­la 2001 yı­lın­da im­za­la­nan Ta­rım Re­for­mu Uy­gu­la­ma Pro­je­si çer­çe­ve­sin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ta­rım sek­tö­rü için olum­lu so­nuç­lar ver­me­ye­ce­ği,

  - Büt­çe­den ta­rım sek­tö­rü­ne ya­pı­lan dev­let des­te­ği­nin ol­duk­ça ye­ter­siz ol­du­ğu, ge­rek ABD ve ge­rek­se Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de ta­rım sek­tö­rü­nün yo­ğun ola­rak des­tek­len­di­ği, bu ne­den­le Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri­nin çift­çi­le­ri kar­şı­sın­da, çift­çi­le­ri­mi­zin re­ka­bet güç­le­ri­nin git­tik­çe azal­dı­ğı, ge­liş­miş ül­ke­le­rin gı­da gü­ven­li­ği­ni ga­ran­ti al­tı­na al­mak için ta­rım sek­tö­rü­nü ön­ce­lik­li sek­tör­ler ara­sı­na ala­rak des­tek­le­di­ği,

- Hay­van­cı­lık­la ge­çi­nen, be­si­ci­lik ya­pan, süt üre­ten çift­çi­le­rin ko­şul­la­rın­da önem­li ge­liş­me­le­rin kay­de­di­le­me­di­ği, Et ve Ba­lık Ku­ru­mu kom­bi­na­la­rı ka­pa­tıl­dı­ğın­dan hay­van sa­tış­la­rın­dan  el­de edi­len ka­zan­cın ol­duk­ça düş­tü­ğü, ay­nı şe­kil­de Süt En­düs­tri­si Ku­ru­mu­nun ka­pa­tı­lıp fab­ri­ka­la­rı özel­leş­ti­ril­di­ğin­den ay­nı so­ru­nun süt ve süt ürün­le­ri­nin sa­tı­şın­da da ya­şan­dı­ğı,

 - Tür­ki­ye’de zey­tin­ci­li­ğin ge­liş­ti­ril­me­si ama­cıy­la  üre­ti­len fi­dan­la­rın çe­şit­li­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı ya­nın­da, adap­tas­yon du­rum­la­rı­na ba­kıl­mak­sı­zın da fi­dan di­kil­me­me­si ge­rek­ti­ği, ta­rım il mü­dür­lük­le­ri­nin bu ko­nu­da ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- Me­ra ko­nu­sun­da­ki so­run­la­rın bir tür­lü çö­zü­le­me­di­ği, me­ra­la­rın kul­la­nıl­ma­sı ko­nu­sun­da­ki an­la­yı­şın de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği,

- Fın­dık ko­nu­sun­da üre­ti­ci­le­ri­nin bek­len­ti­le­ri­nin tam ola­rak kar­şı­lan­ma­dı­ğı,  dün­ya fın­dık üre­ti­min­de bi­rin­ci sı­ra­da yer alan ül­ke­miz­de fın­dık üre­ti­mi­nin ve ih­ra­ca­tı­nın ar­tı­rıl­ma­sı için fın­dık üre­ti­ci­le­ri­nin des­tek­len­me­si­nin bir zo­run­lu­luk ar­zet­ti­ği, FİS­KO­BİR­LİK’in bu ko­nu­da­ki de­ne­yim­le­rin­den ya­rar­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, FİS­KO­BİR­LİK ye­ri­ne Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si’nin  fın­dık alı­mıy­la gö­rev­len­di­ril­me­si­nin doğ­ru bir yak­la­şım ol­ma­dı­ğı,

- Fın­dık­ta üre­tim faz­la­sı­nın fi­yat­lar üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­si ne­de­niy­le ta­ban fi­ya­tı ve des­tek­le­me alı­mı uy­gu­la­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğu, an­cak, bu ko­nu­da ras­yo­nel po­li­ti­ka­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­nın da bü­yük önem ta­şı­dı­ğı,

- Ma­zot des­te­ği ko­nu­sun­da uy­gu­la­ma­da ak­sak­lık­la­rın or­ta­ya çık­tı­ğı, bu des­te­ğin git­tik­çe azal­dı­ğı ve 2006 yı­lın­da böy­le bir des­te­ğin ya­pıl­ma­dı­ğı, 2007 yı­lın­da ise  öde­me ya­pı­lıp ya­pıl­ma­ya­ca­ğı ko­nu­su­nun açık­lı­ğa ka­vuş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Ta­rım Ba­kan­lı­ğı­nın 2007 yı­lı büt­çe­sin­de bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 28,9 ora­nın­da öde­nek ar­tı­rı­mı ya­pıl­ma­sı­nın ta­rım sek­tö­rü­nün ge­liş­me­si açı­sın­dan çok önem­li bir ge­liş­me ol­du­ğu,

- Üre­tim ar­tış­la­rı­nın ta­rım sek­tö­rün­de­ki nü­fus ar­tış hı­zı­nın ge­ri­sin­de kal­dı­ğı, ba­zı alt sek­tör­ler­de üre­tim­de dü­şüş­le­rin ya­şan­dı­ğı, güm­rük ver­gi­le­rin­de ya­pı­la­bi­le­cek bir in­di­ri­min Tür­ki­ye ta­rım iç pi­ya­sa­sı­nı ta­ma­men ko­ru­ma­sız bı­ra­ka­bi­le­ce­ği,

- Sür­dü­rü­le­bi­lir ve re­ka­bet ede­bi­lir bir ta­rım sek­tö­rü oluş­tu­rul­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu, an­cak ta­rım sek­tö­rü­nün he­nüz bu ni­te­li­ğe ula­şa­ma­dı­ğı,  bu ne­den­le ta­rım sek­tö­rü­nün di­ğer ül­ke­ler­le re­ka­bet edi­le­bil­me­si için ön­ce­lik­le ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği, 

- Su ürün­le­ri­nin üre­ti­min­de ba­lık­çı ba­rı­nak­la­rı­nın çok önem­li ol­du­ğu, an­cak bun­la­rın fa­ali­yet­te bu­lun­duk­la­rı ala­nın bir çok ba­kan­lı­ğın gö­rev ala­nı­na gir­di­ği,  bu ne­den­le olu­şan ko­or­di­nas­yon ek­sik­li­ği­nin gi­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği, 

- Ta­rım ve hay­van­cı­lık­ta ger­çek üre­tim po­tan­si­ye­li­mi­zi or­ta­ya çı­ka­ra­cak cid­di bir ta­rım­sal ürün plan­la­ma­sı­na bir an ön­ce baş­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu ta­rım­sal ürün plan­la­ma­sı çer­çe­ve­sin­de ye­ni bir ko­ope­ra­tif­çi­lik mo­de­li ve ye­ni bir des­tek­le­me an­la­yı­şı­nın zo­run­lu ol­du­ğu, bu po­li­ti­ka açı­lım­la­rı­nın uy­gu­la­ma pro­je­le­ri­ne dö­nüş­tü­rül­me­si ge­rek­ti­ği,

- Tür­ki­ye’nin hem bit­ki­sel üre­tim alan­la­rın­da hem de hay­van­cı­lık­ta, ge­le­ce­ğin dün­ya­sı­nın ye­ni sa­na­yi dal­la­rın­dan bi­ri­si olan bi­yo­tek­no­lo­ji ko­nu­sun­da ge­rek­li atı­lı­mı ger­çek­leş­ti­re­me­di­ği, da­ha faz­la za­man kay­be­dil­me­den Tür­ki­ye’nin bu alan­da­ki do­ğal üs­tün­lü­ğü­nün de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

 - Ta­rım Ba­kan­lı­ğı­nın Av­ru­pa Bir­li­ği uyum sü­re­cin­de ta­rım ve kır­sal kal­kın­ma fas­lı için kır­sal kal­kın­ma­yı ta­rım­sal sa­na­yiy­le en­teg­re ede­cek bir ye­ni stra­te­ji­yi ya­şa­ma ge­çir­mek zo­run­da ol­du­ğu,

- Av­ru­pa Bir­li­ği’ne uyum sü­re­cin­de hay­van­cı­lı­ğın ön­ce­lik­li sek­tör ola­rak ele alın­ma­sı­nın ta­rım­da hay­van­cı­lık le­hi­ne hız­lı bir ya­pı­sal dö­nü­şü­mü sağ­la­ya­ca­ğı, an­cak Ba­kan­lı­ğın, Av­ru­pa Bir­li­ği’ne uyum­da su ürün­le­ri fas­lı­na ek ola­rak kır­mı­zı ve be­yaz et üre­ti­mi ile süt ve süt ürün­le­ri adıy­la ye­ni bir fas­lın da so­rum­lu­lu­ğu­nu üst­len­me­si ge­rek­ti­ği,

- Ta­rım­da ye­ni­den ya­pı­lan­ma­yı ve ve­rim­li­li­ği, ka­lib­ras­yo­nu, mo­der­ni­zas­yo­nu sağ­la­mak üze­re son de­re­ce önem­li ka­nun­la­rın çı­ka­rıl­dı­ğı, an­cak bu ka­nun­la­rın uy­gu­lan­ma­sı ko­nu­sun­da za­ma­na ih­ti­yaç du­yul­du­ğu, 

-  Ara­zi da­ğı­tı­mı ve ara­zi­le­rin kır­sal kal­kın­ma des­tek pro­je­le­riy­le top­lu­laş­tı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ça­lış­ma­la­rın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı, ara­zi top­lu­laş­tır­ma­sı­nın da­ha hız­lı bir şe­kil­de de­vam et­me­si ge­rek­ti­ği, top­rak re­for­mu ko­nu­sun­da yıl­lar­dır ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­dı­ğı, 

- KÖY­DES Pro­je­si­nin ta­rım­sal üre­ti­min su­la­ma pro­je­le­riy­le da­ha ve­rim­li bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı ve öde­ne­ğin ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, ta­rım alan­la­rın­da­ki ku­ru ta­rım­dan su­lu ta­rı­ma ge­çil­me­siy­le, hem ürün çe­şit­li­li­ği­nin hem de üre­ti­min ar­ta­ca­ğı,

-Ko­ope­ra­tif des­tek­le­ri­nin ta­rım sek­tö­rü­nün ge­liş­me­si açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı,  1990 ile 2000 yıl­la­rı ara­sın­da dok­san ko­ope­ra­ti­fe des­tek ve­ril­miş iken, 2003 ila 2005 yıl­la­rı ara­sın­da 914 ko­ope­ra­ti­fe des­tek ve­ril­di­ği, an­cak  bun­la­rın de­net­len­me­si­nin önem­li bir hu­sus ol­du­ğu, öte yan­dan üre­ti­len ürün­le­rin pa­zar pa­yı bul­ma­sı için de ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Ta­rım si­gor­ta­sı uy­gu­la­ma­sı­nın bu yıl yü­rür­lü­ğe gir­di­ği, bu­nun se­vin­di­ri­ci bir ge­liş­me ol­du­ğu, son yıl­lar­da ya­şa­nan fe­la­ket­le­rin bu ko­nu­nun öne­mi­ni or­ta­ya koy­du­ğu, Tür­ki­ye’de sel olay­la­rı­nın gi­de­rek ço­ğal­dı­ğı, bu ne­den­le ta­rım si­gor­ta­sın­da se­lin te­mi­nat kap­sa­mı dı­şın­da tu­tul­ma­sı­nın doğ­ru bir uy­gu­la­ma ol­ma­dı­ğı,

- Tİ­GEM’in  özel­leş­ti­ril­me­si­nin bu ku­ru­mun ta­rım eko­no­mi­si­ne ka­zan­dı­rıl­ma­sı ve Ba­kan­lık büt­çe­si üze­rin­de­ki yük­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı ba­kı­mın­dan önem­li bir adım ol­du­ğu, bu­gü­ne ka­dar Tİ­GEM’in iş­let­me ba­zın­da yüz­de 35’inin, ara­zi bü­yük­lü­ğü ba­zın­da da yüz­de 3,5’inin özel­leş­ti­ril­di­ği,

- Hay­van­cı­lık ala­nın­da da özel sek­tö­re da­ya­lı iyi­leş­me­le­rin söz ko­nu­su ol­du­ğu, an­cak bu ko­nu­da özel sek­tö­re ye­ter­li im­ka­nın sağ­lan­ma­dı­ğı, bu ne­den­le sek­tör­de­ki gi­ri­şim­ci­le­rin  teş­vik uy­gu­la­yan ya­ban­cı ül­ke­le­re ya­tı­rım yap­tı­ğı,

- Ser­ti­fi­ka­lı ta­rım da­nış­man­lı­ğı ve­ya su­ni to­hum­la­ma­da özel sek­tör­den ya­rar­lan­ma­nın fay­da­lı ola­ca­ğı,

- TA­RET adıy­la Söz­leş­me­li Be­si Sı­ğır­cı­lı­ğı Pro­je­si’nin ha­zır­lan­dı­ğı, bu pro­je­nin hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğiy­le uğ­ra­şan ke­sim­le­rin ve böl­ge­le­rin önü­nü aça­cak çok önem­li bir kal­kın­ma ham­le­si ola­ca­ğı,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

-  Tür­ki­ye’de ta­rı­mın, eko­no­mik ve sos­yal açı­dan önem­li bir sek­tör ol­ma özel­li­ği­ni sür­dür­dü­ğü, ta­rı­mın mil­li ge­lir içe­ri­sin­de­ki pa­yı­nın gi­de­rek azal­ma­sı­na rağ­men, ha­len yüz­de 10 ci­va­rın­da bir pa­ya sa­hip ol­du­ğu, ça­lı­şan nü­fu­sun yak­la­şık yüz­de 30’unun ta­rım sek­tö­rün­de is­tih­dam edil­di­ği, ta­rı­mın, zen­gin­lik üre­ten bir sek­tör ola­rak ül­ke­le­rin sa­na­yi­leş­me­sin­de bü­yük rol oy­na­dı­ğı, ge­liş­miş ül­ke­le­rin gü­nü­müz­de ulaş­tık­la­rı sos­yal ve eko­no­mik re­fa­hın te­me­lin­de ta­rım ala­nın­da kay­det­tik­le­ri ge­liş­me­le­rin yat­tı­ğı,

- Kü­re­sel­le­şen dün­ya­ya en­teg­re ola­ma­mış bir ta­rım sek­tö­rü­nün var­lı­ğı­nı de­vam et­tir­me­si­nin müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı, ta­rım sek­tö­rü­nün Dün­ya Ti­ca­ret Ör­gü­tü ku­ral­la­rıy­la uyum­lu bir ha­le ge­ti­ril­me­si­nin ül­ke­miz açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı, Av­ru­pa Bir­li­ği sü­re­cin­de ül­ke­mi­zin uy­gu­la­ya­ca­ğı ta­rım­sal prog­ram­la­rın, Dün­ya Ti­ca­ret Ör­gü­tü ve Av­ru­pa Bir­li­ği or­tak ta­rım po­li­ti­ka­sı mer­kez­li ol­ma­sı­nın ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu, bu bağ­lam­da, sek­tö­rün ya­pı­sal dö­nü­şü­mü­nün sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak ta­rım­sal alt­ya­pı­la­rın iyi­leş­ti­ril­me­si, iş­let­me­le­rin mo­der­ni­zas­yo­nu, da­ha et­kin bir ku­rum­sal ve ida­ri ya­pı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­nın bir zo­run­lu­luk ola­rak or­ta­ya çık­tı­ğı,

-  Dün­ya Ti­ca­ret Ör­gü­tü ku­ral­la­rı ve Av­ru­pa Bir­li­ği uyu­mu­nun da esas alın­dı­ğı 2006-2010 yıl­la­rı ara­sın­da uy­gu­la­na­cak ta­rım stra­te­ji bel­ge­sin­de, des­tek­le­me­ler ile üre­ti­min yön­len­di­ril­me­si, ta­rım­sal pi­ya­sa ve pa­zar­la­rın şe­kil­len­di­ril­me­si, kay­nak­la­rın aza­mi öl­çü­de ko­run­ma­sı, kır­sal kal­kın­ma ve gı­da gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ve ta­rım­sal si­gor­ta sis­te­mi­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­nin he­def­len­di­ği, 

- Yü­rür­lü­ğe gi­ren Ta­rım Ka­nu­nuy­la sek­tö­rün bel­li bir plan ve stra­te­ji doğ­rul­tu­sun­da ge­liş­ti­ril­me­si ve des­tek­len­me­si için ge­rek­li po­li­ti­ka­la­rın be­lir­len­me­si­nin ve gü­nü­bir­lik po­li­ti­ka­lar ve ki­şi­sel ter­cih­ler ye­ri­ne, ta­rım­sal po­li­ti­ka­la­rın ku­rum­sal­laş­ma­sı­nın sağ­lan­dı­ğı,

- Ta­rım­sal ha­sı­la­nın top­lam üre­tim de­ğe­rin­de önem­li bir ar­tı­şın sağ­lan­dı­ğı, 2002 yı­lın­da ta­rım­sal gay­ri sa­fi mil­li ha­sı­la 21,8 mil­yar ABD do­la­rı iken, 2002 yı­lın­dan son­ra bu ra­ka­mın sü­rek­li ola­rak art­tı­ğı, ni­te­kim 2005 yı­lın­da bu mik­ta­rın yüz­de 73 ora­nın­da ar­ta­rak 37,8 mil­yar ABD do­la­rı­na ulaş­tı­ğı,

- Ta­rım ürün­le­ri­nin ih­ra­ca­tın­da önem­li ar­tış­la­rın kay­de­dil­di­ği, 2002 yı­lın­da ta­rım ürün­le­ri ih­ra­ca­tı 4 mil­yar 52 mil­yon ABD do­la­rı iken, 2005 yı­lın­da 8 mil­yar 309 mil­yon ABD do­la­rı­na yük­sel­di­ği, 2006 yı­lı ekim ayı iti­ba­riy­le ise bu ra­ka­mın 9 mil­yar 580 mil­yon ABD do­la­rı­na ulaş­tı­ğı; 2002 yı­lın­da ta­rım ürün­le­ri it­ha­la­tı 3 mil­yar 995 mil­yon ABD do­la­rı iken, 2005 yı­lın­da bu ra­ka­mın 6 mil­yar 469 mil­yon ABD do­la­rı ola­rak ger­çek­leş­ti­ği, böy­le­ce, ül­ke­mi­zin 2005-2006 yıl­la­rın­da da net ta­rım ürün­le­ri ih­ra­cat­çı­sı ül­ke ko­nu­mu­nu ar­tı­ra­rak sür­dür­dü­ğü,

-  Trak­tör sa­tış­la­rın­da çok önem­li ar­tış­la­rın gö­rül­dü­ğü, 2002 yı­lın­da 6.300 trak­tör sa­tı­şı ya­pıl­mış iken, 2005 yı­lın­da 39.571 trak­tö­rün sa­tıl­dı­ğı, söz ko­nu­su ra­ka­mın 2006 yı­lı­nın ilk on ayın­da 32.615 adet ola­rak ger­çek­leş­ti­ği ve 2006 yı­lı so­nun­da ise bu ra­ka­mın 40 bi­ni aş­ma­sı­nın bek­len­di­ği, 

- 2002 yı­lın­dan son­ra ta­rım sek­tö­rün­de kar­şı kar­şı­ya ka­lı­nan so­run­la­rın çö­zü­mü için acil bir­ta­kım ted­bir­le­rin alın­dı­ğı, 2002 yı­lın­da bi­ri­ken çift­çi borç­la­rı­nın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­dı­ğı, Zi­ra­at Ban­ka­sı ve ta­rım kre­di ko­ope­ra­tif­le­rin­den alı­nan kre­di­le­ri öde­ye­me­yen 765 bin üre­ti­ci­nin 2,7 mil­yar YTL’yi bu­lan bor­cu­nun 1,5 mil­yar YTL’si­nin si­lin­di­ği ve ge­ri ka­la­nı­nın da üç yıl­da öde­ne­cek şe­kil­de ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­dı­ğı; ta­rım­sal kre­di fa­iz­le­ri 2002 yı­lın­da yüz­de 59 iken, bu ora­nın 2006 yı­lın­da yüz­de 17,5’e dü­şü­rül­dü­ğü, ca­ri ta­rım­sal fa­iz ora­nın­da yüz­de 30 ila 60 ora­nın­da in­di­rim ya­pı­la­rak, ta­rım­sal kre­di fa­iz oran­la­rı­nın yüz­de 7 ila 13 se­vi­ye­le­ri­ne çe­kil­di­ği,

- Ta­rım­sal kre­di­le­rin kul­la­nı­mın­da önem­li bir ar­tı­şın sağ­lan­dı­ğı, 2004 yı­lın­da baş­la­tı­lan uy­gu­la­ma çer­çe­ve­sin­de çift­çi­le­ri­mi­ze süb­van­si­yon­lu kre­di kul­lan­ma imkânı­nın ge­ti­ril­di­ği, Zi­ra­at Ban­ka­sın­dan alı­nan ta­rım­sal kre­di­le­rin yüz­de 91’inin süb­van­si­yon­lu se­lek­tif kre­di­ler kap­sa­mın­da kul­lan­dı­rıl­dı­ğı, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Zi­ra­at Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan  2002 yı­lın­da 83 bin çift­çi­ye 227 mil­yon YTL kre­di kul­lan­dı­rıl­mış iken, 2006 yı­lı­nın ilk on ayı iti­ba­riy­le 261 bin çift­çi­ye 3 mil­yar 132 mil­yon YTL kre­di kul­lan­dı­rıl­dı­ğı,

- Su­la­ma­da kul­la­nı­lan elek­trik borç­la­rı­nı za­ma­nın­da öde­yen üre­ti­ci­ler için elek­trik fi­yat­la­rın­da yüz­de 15’lik in­di­rim sağ­la­na­rak ki­lo­vat ba­şı­na 1,7 ye­ni ku­ruş des­tek ve­ril­di­ği, ta­rım­sal gir­di­ler­de kat­ma de­ğer ver­gi­si in­di­ri­mi ya­pıl­dı­ğı, 1990’lı yıl­lar­da fab­ri­ka­lar ve ba­yi­ler ara­cı­lı­ğıy­la ya­pı­lan ve 2000 yı­lın­da da ta­ma­men kal­dı­rı­lan güb­re des­tek­le­ri­nin gü­nü­müz­de doğ­ru­dan çift­çi­ye ve­ri­le­rek da­ha et­kin bir ha­le ge­ti­ril­di­ği,

- 2002 yı­lın­da top­lam ola­rak ta­rım sek­tö­rü­ne ay­rı­lan des­te­ğin mik­ta­rı­nın 2 mil­yar 188 mil­yon YTL iken, 2006 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le yak­la­şık 5 mil­yar YTL’ye ulaş­ma­sı­nın bek­len­di­ği, top­lam ta­rım­sal des­tek­ler içe­ri­sin­de yer alan ma­zot ve güb­re gi­bi alan baz­lı des­tek­le­rin pa­yı­nın top­lum­dan ge­len is­tek üze­ri­ne yüz­de 85,8’den yüz­de 45’e dü­şü­rü­le­rek, ürün baz­lı des­tek­le­rin ora­nı­nın ar­tı­rıl­dı­ğı, bu şe­kil­de doğ­ru­dan ge­lir des­te­ği kap­sa­mın­da 2006 yı­lın­da 2 mil­yar 639 mil­yon YTL öde­me­nin ya­pıl­dı­ğı,

- Dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da ham pet­rol fi­yat­la­rın­da mey­da­na ge­len as­tro­no­mik ar­tı­şın üre­ti­ci­ye yan­sı­tıl­ma­ma­sı için, ilk de­fa çift­çi­le­re ma­zot des­te­ği ve­ril­me­si uy­gu­la­ma­sı­nın baş­la­tıl­dı­ğı, bu kap­sam­da, 2003 yı­lın­da 311 mil­yon YTL, 2004 yı­lın­da 324 mil­yon YTL, 2005 yı­lın­da 407 mil­yon YTL öde­me ya­pıl­dı­ğı, 2006 yı­lın­da ise ca­ri fi­yat dik­ka­te alı­na­rak, 492 mil­yon YTL’nin 2007 yı­lı ni­san ayı ve ha­zi­ran ayın­da öde­me­si­nin  ön­gö­rül­dü­ğü,  bu dö­nem­de üre­ti­ci fi­yat­la­rı en­dek­si yıl­lık or­ta­la­ma yüz­de 9,2 ar­tar­ken ma­zot fi­yat­la­rı­nın yüz­de 14,5 art­tı­ğı, bu dö­nem­de ma­zo­ta her yıl or­ta­la­ma yüz­de 15,7 des­tek sağ­lan­dı­ğı,

-  Ül­ke­miz­de arz açı­ğı bu­lu­nan stra­te­jik ürün­ler­den olan kült­lü pa­muk, yağ­lık ay­çi­çe­ği, so­ya fa­sul­ye­si, ka­no­la ve zey­tin­ya­ğı için 2002 yı­lın­da top­lam 186 mil­yon YTL prim öde­me­si ya­pıl­mış iken, 2006 yı­lı içe­ri­sin­de, 2005 yı­lı ürü­nü için 924 mil­yon YTL prim öde­me­si ya­pıl­dı­ğı, yıl so­nu iti­ba­riy­le bu ra­ka­mın 944 mil­yon YTL’ye ulaş­ma­sı­nın bek­len­di­ği,

- Hay­van­cı­lı­ğın Hü­kü­met ta­ra­fın­dan ön­ce­lik­li sek­tör ola­rak ele alın­dı­ğı ve hay­van­cı­lı­ğa ve­ri­len des­te­ğin yıl­lar iti­ba­riy­le önem­li öl­çü­de ar­tı­rıl­dı­ğı, 2002 yı­lın­da 83 mil­yon YTL top­lam hay­van­cı­lık des­te­ği ve­ril­miş­ken, 2006 yı­lın­da bu ra­ka­mın 660 mil­yon YTL’ye çı­ka­rıl­dı­ğı, son üç yıl­da yem bit­ki­le­ri ekim ala­nı­nın 1 mil­yon 153 bin hek­tar­dan 1 mil­yar 707 bin hek­ta­ra çı­ka­rıl­dı­ğı, bu kap­sam­da yem bit­ki­le­ri ekim alan­la­rı­nın top­lam ekim alan­la­rı içe­ri­sin­de­ki pa­yı­nın yüz­de 4,4’ten yüz­de 6,5 se­vi­ye­si­ne yük­sel­til­di­ği, 2002 yı­lın­da 39 mil­yon YTL olan yem bit­ki­le­ri des­te­ği­nin, 2006 yı­lın­da 380 mil­yon YTL’ye yük­sel­ti­le­rek yak­la­şık 10 kat­lık bir ar­tış sağ­lan­dı­ğı,

- Son üç yıl­da ko­ope­ra­tif pro­je­le­ri­ne Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en yük­sek des­te­ği­nin sağ­lan­dı­ğı, ko­ope­ra­tif­le­re kul­lan­dı­rı­lan kre­di mik­ta­rı­nın 2002 yı­lın­da 26,3 mil­yon YTL ol­du­ğu, 2006 yı­lın­da kır­sal alan­da sos­yal des­tek pro­je­si de da­hil ol­mak üze­re bu ra­ka­mın 194 mil­yon YTL’ye ula­şa­ca­ğı­nın tah­min edil­di­ği,

- Ser­ti­fi­ka­lı to­hum ve fi­da­nın ilk kez 2005 yı­lın­da des­tek­le­me kap­sa­mı­na alın­dı­ğı ve üre­ti­ci­le­ri­mi­ze top­lam 18 mil­yon YTL öde­me ya­pıl­dı­ğı,  2006 yı­lın­da ise, ser­ti­fi­ka­lı mey­ve fi­da­nı, no­hut, ku­ru fa­sul­ye ve mer­ci­me­ğin de des­tek­le­me kap­sa­mı­na alın­dı­ğı,

- Kuş gri­bi ile tüm dün­ya­nın tak­dir et­ti­ği ba­şa­rı­lı bir mü­ca­de­le­nin yü­rü­tül­dü­ğü ve bu amaç­la 22 mil­yon YTL taz­mi­nat öde­me­si ya­pıl­dı­ğı, halk sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı ve gı­da gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la gı­da üre­tim ve sa­tış yer­le­rin­de de­ne­tim­le­rin ar­tı­rıl­dı­ğı,

- Hay­van ırk­la­rı­nın ıs­lah edi­le­bil­me­si ama­cıy­la su­ni to­hum­la­ma hiz­met­le­ri­nin ül­ke ge­ne­lin­de yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nın sağ­lan­dı­ğı,  bu hiz­met­ler­de özel­leş­tir­me­ye gi­dil­di­ği ve yet­ki­len­di­ril­miş ser­best ve­te­ri­ner he­kim­ler ta­ra­fın­dan su­ni to­hum­la­ma­nın ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı, bu­nun so­nu­cun­da 2002 yı­lın­da Tür­ki­ye’de 624 bin baş ola­rak uy­gu­la­nan su­ni to­hum­la­ma ça­lış­ma­sı­nın 2006 yı­lın­da 2 mil­yon ba­şa ulaş­ma­sı­nın he­def­len­di­ği,

-  Su ürün­le­ri av­cı­lı­ğı­nın ta­ma­men özel sek­tö­re ait tek­ne­ler ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı, av tek­no­lo­ji­si­nin ve tek­ne­le­rin do­na­nı­mı­nın ye­ter­siz ol­ma­sı ne­de­niy­le açık de­niz ba­lık­çı­lı­ğı­nın ül­ke­miz­de ge­li­şe­me­di­ği, ba­lık­çı ge­mi­le­ri­ne 1 Ocak 2004 ta­ri­hin­den iti­ba­ren özel tü­ke­tim ver­gi­si alın­ma­dan akar­ya­kıt te­min edil­me­si im­ka­nı­nın sağ­lan­dı­ğı,

- Çay iş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün, yıl­la­ra gö­re de­ğiş­mek­le bir­lik­te, yak­la­şık 900 bin ile 1 mil­yon ton olan yaş çay re­kol­te­si­nin yüz­de 55 ila 60’ını 46 adet yaş çay fab­ri­ka­sın­da iş­le­mek­te ol­du­ğu,  ÇAY­KUR’un  yaş çay alım­la­rı 2002 yı­lın­da 552 bin ton iken, bu ra­ka­mın 2006 yı­lın­da 627 bin ton ola­rak ger­çek­le­şe­ce­ği,

-  Et ve Ba­lık Ku­ru­mu­nun, 1990’la­rın ba­şın­da özel­leş­tir­me kap­sa­mı­na alın­dı­ğı,  bu sü­reç içe­ri­sin­de özel­leş­ti­ri­le­me­di­ği, ha­len  Van, Er­zu­rum, Ağ­rı, Bin­göl, Di­yar­ba­kır, Sin­can ve Ada­pa­za­rı’nda­ki kom­bi­na­la­rın fa­ali­yet­te ol­du­ğu, ni­te­kim, sek­tö­rün ih­ti­yaç­la­rı doğ­rul­tu­sun­da özel­leş­tir­me kap­sa­mın­dan çı­ka­rı­la­rak Ba­kan­lı­ğın il­gi­li ku­ru­luş­la­rın­dan bi­ri ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği, böy­le­ce söz ko­nu­su Ku­ru­mun, tek­rar ül­ke­miz­de­ki et pi­ya­sa­sı­nı dü­zen­le­me­si ve pi­ya­sa­da olu­şa­bi­le­cek te­kel­leş­me­nin önü­ne geç­me­si yö­nün­de önem­li bir adı­mın atıl­dı­ğı,

-Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­le­rin­de­ki 28 il­de hay­van­cı­lı­ğın tek­rar can­lan­dı­rıl­ma­sı ama­cıy­la TAR-ET pro­je­si­nin ge­liş­ti­ril­di­ği, pro­je kap­sa­mın­da söz­leş­me­li be­si­ci­lik ya­pan iş­let­me­le­rin böl­ge­sel baz­da des­tek­le­ne­ce­ği ve el­de edi­le­cek ete teş­vik pri­mi ve­ri­le­ce­ği, böy­le­ce Et ve Ba­lık Ku­ru­mu­nun üre­ti­le­cek ka­li­te­li kır­mı­zı eti, oluş­tu­ra­ca­ğı ba­yi­lik sis­te­miy­le tü­ke­ti­ci­ye su­na­rak pi­ya­sa­yı dü­zen­le­yi­ci rol üst­le­ne­ce­ği,

- Ül­ke­mi­zin baş­ta ku­rak­lık ol­mak üze­re sel, do­lu, don gi­bi do­ğal afet­le­rin sık sık vu­ku bul­du­ğu bir coğ­raf­ya­da yer al­dı­ğı, ta­rım­sal fa­ali­yet­le­rin do­ğa­sı ge­re­ği bu afet­ler­den et­ki­len­di­ği, üre­ti­ci­le­rin do­ğal afet­ler kar­şı­sın­da­ki mağ­du­ri­yet­le­ri­nin gi­de­ril­me­si ama­cıy­la yıl­lar­dır çı­ka­rı­la­ma­yan Ta­rım Si­gor­ta­la­rı Ka­nu­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği,

- Tür­ki­ye’nin ta­rım­sal üre­tim ba­kı­mın­dan fark­lı top­rak, ik­lim ve coğ­ra­fi özel­lik­le­re sa­hip bir ül­ke ol­du­ğu, ül­ke ge­ne­lin­de, de­ği­şik eko­lo­jik özel­lik­le­re sa­hip 24 ana hav­za, 80 adet de mik­ro hav­za bu­lun­du­ğu, bu hav­za­lar­da, ül­ke­mi­ze öz­gü ve dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da de­ğe­ri olan stra­te­jik ürün­le­rin ye­tiş­ti­ril­me­si­nin müm­kün ol­du­ğu, ül­ke­miz kay­nak­la­rı­nın ras­yo­nel kul­la­nı­mı açı­sın­dan, han­gi hav­za­da han­gi te­mel ürü­nün ya da ürün­le­rin ye­tiş­ti­ril­me­si­ne ka­rar ve­ril­me­si ve teş­vik­le­rin bu şe­kil­de dü­zen­len­me­si­nin çok bü­yük önem arz et­ti­ği,

- Ül­ke­miz­de or­ta­la­ma par­sel bü­yük­lü­ğü­nün bir hek­ta­ra ka­dar düş­tü­ğü, bu du­ru­mun ta­rım­sal ya­pı­yı ve üre­ti­mi olum­suz yön­de et­ki­le­di­ği, bu ne­den­le ta­rım iş­let­me­le­ri­nin ve ara­zi­le­rin mi­ra­sa ko­nu ol­mak­tan çı­ka­rı­la­rak bö­lün­me­le­ri­nin ön­len­me­si ve bu ko­nu­da uy­gu­la­ma­ya yö­ne­lik sı­kın­tı­la­rın gi­de­ril­me­si ama­cıy­la Ta­rım Ba­kan­lı­ğı, Ada­let Ba­kan­lı­ğı ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğıy­la müş­te­re­ken mev­zu­at­ta de­ği­şik­lik ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­tıl­dı­ğı,

- Av­ru­pa Bir­li­ği­nin hi­be des­tek­le­ri ve ulu­sal kay­nak­lar­la ta­rım sek­tö­rü­nün sür­dü­rü­le­bi­lir ge­liş­me­si­ne, Av­ru­pa Bir­li­ği­nin or­tak ta­rım po­li­ti­ka­sı, gı­da gü­ven­li­ği, ve­te­ri­ner­lik ve bit­ki sağ­lı­ğı po­li­ti­ka­la­rıy­la il­gi­li mük­te­se­ba­tı­nın uy­gu­lan­ma­sı­na ve ay­rı­ca kır­sal alan­la­rın sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma­sı­na yö­ne­lik des­tek sağ­la­na­ca­ğı; Av­ru­pa Bir­li­ği fon­la­rı­nın kul­la­nıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak, Kır­sal Kal­kın­ma Pla­nı­nın ha­zır­lan­mak­ta ol­du­ğu, pro­je­ye da­ya­lı ola­rak hi­be yo­luy­la el­de edi­len kay­nak­la­rı yö­net­mek üze­re Ta­rım ve Kır­sal Kal­kın­ma­yı Des­tek­le­me Ku­ru­mu­nun ku­ru­la­ca­ğı, bu­nun­la il­gi­li ka­nun ta­sa­rı­sı­nın Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ko­mis­yon­la­rın­da ha­len gö­rü­şül­mek­te ol­du­ğu,

- Ül­ke­mi­zin mey­ve üre­ti­mi açı­sın­dan önem­li bir po­tan­si­ye­le sa­hip ol­du­ğu, an­cak dış pa­zar­la­rın is­te­di­ği çe­şit ve ka­li­te­de üre­tim ya­pı­la­ma­dı­ğın­dan bu po­tan­si­ye­lin ye­te­rin­ce de­ğer­len­di­ri­le­me­di­ği,

- Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri, Ka­na­da gi­bi ba­zı ül­ke­ler­de de uy­gu­la­nan sı­fır iş­le­me­li ta­rım uy­gu­la­ma­sı­na bi­zim ül­ke­miz­de de ge­çil­mek­te ol­du­ğu, ge­le­cek beş yıl içe­ri­sin­de ül­ke­miz­de bu­lu­nan 5 mil­yon hek­tar na­das ala­nı­nın yüz­de 50’sin­de sı­fır iş­le­me­li ta­rım uy­gu­la­ma­sı­na ge­çi­le­ce­ği,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.6. 9.11.2006 ta­ri­hin­de Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- 2001 yı­lın­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz so­nu­cun­da Türk ima­lat sa­na­yi­inin re­ka­bet gü­cü­nün azal­dı­ğı, ima­lat sa­na­yi­inin ara ma­lı ve gir­di kul­la­nı­mı yö­nün­den dı­şa ba­ğım­lı ha­le gel­di­ği, top­lam it­ha­lat için­de ara mal­la­rı tu­ta­rı­nın 2002 yı­lın­da­ki 37.4 mil­yar do­lar dü­ze­yin­den 2006 yı­lı Ey­lül ayı iti­ba­rıy­la 72,3 mil­yar do­la­ra çık­tı­ğı, sa­na­yi üre­ti­mi­nin ara mal ve gir­di kul­la­nı­mı yö­nün­den dı­şa­rı­ya ba­ğım­lı­lı­ğı­nın ar­tı­yor ol­ma­sı­nın Türk sa­na­yi­si­nin en bü­yük so­ru­nu ol­du­ğu, son on se­kiz çey­rek­te bü­yü­dü­ğü söy­le­nen Türk eko­no­mi­si­nin sür­dü­rü­le­bi­lir bü­yü­me­si­nin ima­lat sa­na­yi­inin dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı­nın azal­tıl­ma­sı­na ve re­ka­bet gü­cü­nün ar­tı­rıl­ma­sı­na bağ­lı ol­du­ğu,

- Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­nın ru­tin fa­ali­yet­le­ri­ni yü­rü­te­cek bü­yük­lük­te ol­du­ğu, an­cak Ba­kan­lı­ğın ön­gö­rü­len öde­nek­ler­le, Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tıy­la iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de bir sa­na­yi stra­te­ji­si oluş­tu­ra­ma­ya­ca­ğı, ni­te­kim Ba­kan­lı­ğın büt­çe­sin­de 2006 yı­lı­na gö­re an­cak yüz­de 1,8 ora­nın­da bir ar­tı­şın ön­gö­rül­dü­ğü, mil­li ge­li­rin 2007’de no­mi­nal ola­rak yüz­de 12,3 ora­nın­da ar­ta­ca­ğı ön­gö­rü­süy­le bir­lik­te dü­şü­nül­dü­ğün­de, yüz­de 1,8 ora­nın­da­ki ar­tı­şın, ger­çek­te 2007 yı­lın­da yüz­de 10’un üze­rin­de bir re­el dü­şüş ma­na­sı­na ge­le­ce­ği,

- Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­nın es­na­fa ve or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri­ne yö­ne­lik ola­rak  mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı, an­cak bu hiz­met­ler­de bir kü­çül­me­nin ola­ca­ğı­nın büt­çe bü­yük­lük­le­rin­den an­la­şıl­dı­ğı,

- İs­tih­dam­da­ki ar­tış oran­la­rı­nın 2003 yı­lın­da 2,7, 2004’te 3,7, 2005’te  ise 7,3 ol­du­ğu, bu­na kar­şın Tür­ki­ye’de ak­tif nü­fu­sun yüz­de 1,3; ça­lı­şa­bi­lir nü­fu­sun yüz­de  1,7 ora­nın­da art­tı­ğı,  bu du­ru­mun, sa­na­yi­nin bü­tün eleş­ti­ri­le­re rağ­men ge­liş­me sey­rin­de ol­du­ğu­nu gös­ter­di­ği,

- Sa­na­yi sek­tö­rü­nün asıl sı­kın­tı­sı­nın yüz­de 30’la­ra va­ran ka­yıt­dı­şı­lık ol­du­ğu, ay­rı­ca ka­yıt­dı­şı­lı­ğın gi­de­rek art­ma eği­li­mi gös­ter­di­ği,

- Ül­ke­miz­de bir­çok şe­hir­de bü­yük or­tak­lık­lar şek­lin­de ör­güt­le­nen alış­ve­riş mer­kez­le­ri­nin yay­gın­lık ka­zan­dı­ğı, bu ne­den­le Sa­na­yii ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­nın kü­çük öl­çek­li fir­ma­la­rı ko­ru­mak ama­cıy­la dü­zen­le­me­ler yap­ma­sı­nın ge­rek­li ol­du­ğu,

- Kü­çük ve or­ta bü­yük­lük­te­ki iş­let­me­ler açı­sın­dan ener­ji gir­di­si­nin en önem­li ma­li­yet un­su­ru ol­du­ğu, söz ko­nu­su ma­li­ye­tin bu iş­let­me­le­rin özel­lik­le AB ül­ke­le­ri­ne kar­şı re­ka­bet gü­cü­nü olum­suz et­ki­le­di­ği, 

- Üre­ti­ci bir­lik­le­ri­ne kul­lan­dı­rı­lan kre­di­le­rin fa­iz oran­la­rın­da be­lir­li bir dü­şüş ya­şan­mak­la bir­lik­te enf­las­yon­da­ki dü­şüş kar­şı­sın­da fa­iz oran­la­rın­da­ki dü­şü­şün ol­duk­ça ye­ter­siz ol­du­ğu, ni­te­kim enf­las­yon yüz­de 70-80 dü­ze­yin­de iken söz ko­nu­su fa­iz oran­la­rı­nın yüz­de 37’ler dü­ze­yin­de bu­lun­du­ğu, an­cak enf­las­yo­nun yüz­de 10’la­ra düş­tü­ğü bir or­tam­da fa­iz oran­la­rı­nın yüz­de 13’ün üze­rin­de ol­ma­sı­nın hak­lı gö­rü­le­cek bir ya­nı­nın bu­lun­ma­dı­ğı,

- Ca­ri açı­ğın; it­ha­lat ve ih­ra­cat ara­sın­da­ki far­kın dö­viz ge­lir­le­riy­le ka­pa­tıl­ma­yan kıs­mı ol­du­ğu için ih­ra­ca­tın da­ha hız­lı ar­tı­rıl­ma­sı ve di­ğer yan­dan it­ha­la­tın fren­len­me­si­nin ge­rek­li ol­du­ğu, 2006 yı­lın­da ocak-ey­lül dö­ne­min­de ca­ri açı­ğın bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 59 ora­nın­da ar­tış gös­te­re­rek 25,3 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­ğı, ca­ri açı­ğın  sa­de­ce bir öde­me ve den­ge so­ru­nu ola­rak dü­şü­nül­me­si­nin son de­re­ce yan­lış ol­du­ğu, bu tarz bir ba­kış açı­sı­nın ül­ke eko­no­mi­si­ni uzun va­de­de bü­yük kriz­le­re gö­tü­re­ce­ği,

- Son yıl­lar­da eko­no­mik can­lan­ma so­nu­cun­da ta­rım sek­tö­rün­den sa­na­yii sek­tö­rü­ne önem­li öl­çü­de iş­gü­cü kay­ma­sı­nın gö­rül­dü­ğü, ta­rım­da­ki çö­zül­me­nin sa­na­yi­de ka­pa­si­te kul­la­nı­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ve ye­ni ya­tı­rım­lar­la kar­şı­lan­dı­ğı, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­nın  yap­mak­ta ol­du­ğu ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da iş­siz­lik oran­la­rı­nın düş­me­si­nin bek­len­di­ği,

- Ül­ke­miz­de KO­Bİ’le­rin en çok pa­zar­la­ma, plan­la­ma ve fi­nans­man fa­ali­yet­le­rin­de sı­kın­tı ya­şa­dı­ğı, bi­lim­sel ol­ma­yan ça­lış­ma yön­tem­le­ri, fi­nans­man sı­kın­tı­la­rı, tek­no­lo­jik ye­ter­siz­lik­ler ve pa­zar­la­ma so­run­la­rıy­la kar­şı kar­şı­ya bu­lu­nan KO­Bİ’le­rin bu so­run­la­rı­nın çö­zü­mü için Ba­kan­lı­ğın yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma­la­rın des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği,

- Or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri­nin ve kü­çük sa­na­yi si­te­le­ri­nin Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yön­len­di­ril­me­si ve des­tek­len­me­siy­le  bu­ra­lar­da plan­lı ve şe­hir bü­tün­lü­ğü­ne uy­gun  bir kal­kın­ma mo­de­li­nin ya­şa­ma ge­çi­ri­le­bi­le­ce­ği, böy­le­ce Türk sa­na­yi­inin ge­liş­miş ül­ke­ler dü­ze­yi­ne çı­ka­ca­ğı,

- Özel­lik­le son yıl­lar­da ül­ke­miz­de de üre­ti­mi yay­gın­la­şan bio-di­zel ya­kı­tın sa­na­yi­de kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu ne­den­le ül­ke­miz­de eki­le­bi­lir ara­zi­ler­de bio-di­zel üre­ti­min­de ham­mad­de ola­rak kul­la­nı­lan bit­ki­le­rin eki­mi­nin teş­vik edil­me­si­nin ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- Yük­sek KDV ve ÖTV oran­la­rı­nın sa­na­yi üre­ti­mi­ni ve sa­na­yi sek­tö­rü­nü olum­suz et­ki­le­di­ği, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­nın ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı ya­pa­rak sa­na­yi ke­si­min­de fa­ali­yet gös­te­ren fir­ma­lar açı­sın­dan ba­zı ko­lay­lık­lar ge­tir­me­si­nin ye­rin­de ola­ca­ğı,

- Ül­ke­miz­de özel­lik­le son yıl­lar­da sa­na­yi sek­tö­rün­de ya­şa­nan atı­lı­mın de­vam et­me­si için KO­Bİ’le­rin des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­nın bu yön­de baş­lat­tı­ğı uy­gu­la­ma­la­rın de­vam et­me­si­nin son de­re­ce önem­li ol­du­ğu,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Tür­ki­ye’nin, son 4 yıl­da sağ­la­mış ol­du­ğu si­ya­si is­tik­rar­la bir­lik­te eko­no­mi­de de dün­ya­da ör­nek gös­te­ri­len bir per­for­mans ser­gi­le­di­ği, gay­ri­sa­fi mil­li ha­sı­la­nın 18 çey­rek­tir arak­lık­sız bü­yü­dü­ğü ve ki­şi ba­şı­na mil­li ge­li­rin 5 bin do­lar se­vi­ye­si­ne çık­tı­ğı, ya­şa­nan is­tik­rar or­ta­mıy­la bir­lik­te enf­las­yo­nun tek ha­ne­li ra­kam­la­ra ulaş­tı­ğı, özel­leş­tir­me ve doğ­ru­dan ya­ban­cı ya­tı­rım gi­riş­le­rin­de re­kor de­ni­le­bi­le­cek ar­tış­lar el­de edil­di­ği, bü­tün bu ge­liş­me­le­rin oda­ğın­da ise sa­na­yi sek­tö­rü­nün bu­lun­du­ğu,

- Özel­lik­le 1980 son­ra­sın­da it­hal ika­me­ci po­li­ti­ka­nın terk edil­me­si­ni mü­te­akip uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan ih­ra­ca­ta yö­ne­lik bü­yü­me po­li­ti­ka­la­rıy­la re­ka­be­te açık pi­ya­sa eko­no­mi­si­nin ge­liş­ti­ril­me­si yö­nün­de önem­li ge­liş­me­le­rin kay­de­dil­di­ği,

- Or­ta­la­ma yıl­lık bü­yü­me ora­nı 1980-1990 dö­ne­min­de yüz­de 6,6 iken 1990-2001 dö­ne­min­de yüz­de 3,7’le­re ge­ri­le­di­ği, an­cak 2002-2006 dö­ne­min­de or­ta­la­ma yüz­de 8,2 ola­rak ger­çek­le­şen bu bü­yü­me­nin ya­nı sı­ra; sa­na­yi­nin gay­ri­sa­fi mil­li ha­sı­la için­de­ki pa­yı­nın 1980'de yüz­de 18,3 ol­du­ğu, bu pa­yın 2002 yı­lın­da yüz­de 25,6'ya, 2006 yı­lı­nın ilk ya­rı­sın­da ise yüz­de 27,6'ya ulaş­tı­ğı,

- Bü­yü­me­nin en önem­li yan­sı­ma­sı­nın dış ti­ca­ret­te göz­lem­len­di­ği, top­lam ih­ra­cat içe­ri­sin­de­ki ima­lat sa­na­yii mal­la­rı­nın pa­yı­nın sü­rek­li art­tı­ğı, 2000 yı­lın­da 25,5 mil­yar do­lar olan pa­yın, 2002 yı­lın­da 33,3 mil­yar do­la­ra ve 2005 yı­lın­da 68,8 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­ğı ve ima­lat sa­na­yii mal­la­rı­nın top­lam ih­ra­ca­tın yüz­de % 93,7’si­ni oluş­tur­du­ğu,

- Eko­no­mi­de­ki bü­yü­me­nin bir so­nu­cu ola­rak, it­hal edi­len ya­tı­rım ve ara mal­la­rı­nın hac­mi­nin de art­tı­ğı, top­lam it­ha­la­tın 1980-2002 yıl­la­rı ara­sın­da 7,5 mil­yar do­lar­dan 51,5 mil­yar do­la­ra yük­sel­di­ği, 2006 yı­lı­nın ilk do­kuz ayın­da ise 100 mil­yar do­lar ola­rak ger­çek­leş­ti­ği,

- Ha­zır­la­nan sa­na­yi po­li­ti­ka­la­rı­nın te­mel ama­cı­nın; ar­tan dün­ya re­ka­bet şart­la­rı al­tın­da, sa­na­yi­nin re­ka­bet gü­cü­nü ve ve­rim­li­li­ği­ni ar­tı­ra­rak, özel sek­tör ön­cü­lü­ğün­de dı­şa dö­nük bir ya­pı için­de, sür­dü­rü­le­bi­lir bü­yü­me­yi de­vam et­tir­mek ve mar­ka­laş­mak ol­du­ğu, bu çer­çe­ve­de, sa­na­yi po­li­ti­ka­la­rı­nın tüm fir­ma­la­ra yö­ne­lik ola­rak ya­tı­rım ve iş yap­ma­nın önün­de­ki en­gel­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı­na ve ve­rim­li­li­ğin art­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ted­bir­le­ri de için­de ba­rın­dır­dı­ğı,

- Ül­ke kal­kın­ma­sı ve dün­ya pa­zar­la­rın­da re­ka­bet­çi olu­na­bil­me­si için sa­na­yi­nin ge­liş­ti­ril­me­si, sa­na­yi­nin ge­liş­me­si için de uy­gun üre­tim ve ge­li­şim alan­la­rı­nı te­mi­ni­nin şart ol­du­ğu, bu ba­kım­dan, Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­na fev­ka­la­de önem ve­ril­di­ği, bu iti­bar­la böl­ge­sel kal­kın­ma he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ge­ri kal­mış böl­ge­le­rin kal­kın­ma­la­rı­nı teş­vik ede­rek, ge­lir da­ğı­lı­mın­da­ki bo­zul­ma­nın önü­ne ge­çil­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı, bu bağ­lam­da sa­na­yi ya­tı­rım­la­rı­nın ge­ri kal­mış böl­ge­le­re çe­kil­me­si­nin amaç­lan­dı­ğı,

- Top­lam 19.587 hek­tar bü­yük­lü­ğün­de, 87 adet or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si pro­je­si­nin alt ya­pı in­şa­atı­nın ta­mam­la­na­rak sa­na­yi­ci­le­rin hiz­me­ti­ne su­nul­du­ğu, bu­nun ya­nı sı­ra  87.345 iş­ye­rin­den olu­şan 393 adet kü­çük sa­na­yi si­te­si­nin üst ya­pı ve alt ya­pı in­şa­atı­nın ta­mam­lan­dı­ğı, bu böl­ge­ler­de 29.240 adet te­si­sin üre­ti­me geç­ti­ği, üre­ti­me ge­çen bu te­sis­ler­de 628.000 ki­şi­ye doğ­ru­dan iş im­ka­nı­nın sağ­lan­dı­ğı, söz ko­nu­su böl­ge­ler­de tam ka­pa­si­tey­le üre­ti­me ge­çil­di­ğin­de top­lam 986.000 ki­şi­lik doğ­ru­dan is­tih­da­mın sağ­la­na­ca­ğı,

- 2006 yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mın­da 107 adet OSB, 65 adet kü­çük sa­na­yi si­te­si pro­je­si­nin yer al­dı­ğı, bu pro­je­ler için ay­rı­lan top­lam 124.139.000 YTL’lik öde­ne­ğin 02.11.2006 ta­ri­hi iti­ba­riy­le 70 tril­yon li­ra­sı­nın fii­len kul­la­nı­la­rak pro­je­le­rin hız­la ta­mam­lan­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı,

- Sa­na­yi sek­tö­rün­de re­ka­bet gü­cü­nün ar­tı­rı­la­bil­me­si için bir ya­pı­sal dö­nü­şü­mün sağ­lan­ma­sı­nın, emek yo­ğun tek­no­lo­ji­le­re da­ya­lı sek­tör­ler ve ya­tı­rım ko­nu­la­rı ye­ri­ne, ile­ri tek­no­lo­ji­le­re da­ya­lı sek­tör­ler ve ya­tı­rım ko­nu­la­rı­nın ön pla­na çı­ka­rıl­ma­sı­nın ve sı­nai Ar-Ge pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si­nin bü­yük önem arz et­ti­ği, bu dö­nü­şü­mün ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği ye­ga­ne ye­rin, uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan tek­no­lo­ji ge­liş­tir­me böl­ge­le­ri ol­du­ğu,

- Ül­ke­miz­de üni­ver­si­te-sa­na­yi-ka­mu iş­bir­li­ği­nin güç­len­di­ril­me­si, sa­na­yi­de tek­no­lo­ji ve Ar-Ge kül­tü­rü­nün yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve Türk sa­na­yi­nin ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­lar­da re­ka­bet ede­bi­lir bir se­vi­ye­ye ge­ti­ril­me­si ama­cıy­la kı­sa adı San-Tez olan sa­na­yi tez­le­ri pro­je­si­nin baş­la­tıl­dı­ğı, söz ko­nu­su tez­ler­de, sa­na­yi­ci­le­rin ve eko­no­mik ha­ya­tın ih­ti­ya­cı olan ko­nu­la­rın se­çil­di­ği ve bu pro­je­le­rin ilim he­yet­le­ri ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­le­rek des­tek­len­di­ği,

- 01/10/2006 ta­ri­hi iti­ba­riy­le Tür­ki­ye ge­ne­lin­de top­lam 6.763 akar­ya­kıt ve oto­gaz is­tas­yo­nu­nun de­net­len­di­ği, bun­lar­dan li­sans­sız fa­ali­yet gös­ter­di­ği tes­pit edi­len 503 ade­di­nin Ba­kan­lık­ça mü­hür­le­ne­rek fa­ali­yet­le­ri­nin dur­du­rul­du­ğu,

- Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ile Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı ara­sın­da ya­pı mal­ze­me­le­ri­nin de­net­len­me­si ama­cıy­la pro­to­kol im­za­lan­dı­ğı, bu pro­to­kol ile; dep­rem ku­şa­ğın­da olan ül­ke­miz­de yak­la­şık 600 ya­pı mal­ze­me­si­nin stan­dart­la­ra uy­gun ha­le ge­ti­ril­me­si­nin sağ­lan­ma­sı­nın he­def­len­di­ği, bu amaç­la 1'nci de­re­ce­de dep­rem böl­ge­si sa­yı­lan 18 il­de de­ne­tim­le­rin hız­la sür­dü­rül­dü­ğü,

- Av­ru­pa Bir­li­ği tek­nik mev­zu­atı­nın uyum­laş­tı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da ge­rek di­rek­tif sa­yı­sı, ge­rek­se bu di­rek­tif­le­rin ni­te­li­ği açı­sın­dan ül­ke­miz­de en bü­yük so­rum­lu­lu­ğun Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­na düş­tü­ğü, mal­la­rın ser­best do­la­şı­mı kap­sa­mın­da; top­lam 162 adet Av­ru­pa Bir­li­ği mev­zu­atın­dan 159 ade­di­nin; "CE" işa­re­ti ge­rek­ti­ren ko­nu­lar­da da 17 di­rek­tif­ten 16'sı­nın uyum­laş­tı­rıl­dı­ğı ve yü­rür­lü­ğe ko­nul­du­ğu,

- 2006 yı­lı­nın ilk do­kuz ayın­da top­lam 40.903 şir­ke­tin ve fir­ma­nın açıl­dı­ğı, ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re ar­tı­şın yüz­de 13,1 ol­du­ğu, söz ko­nu­su dö­nem­de 7 bin  şir­ke­tin ve fir­ma­nın ka­pan­dı­ğı, bu ka­pa­nış­la­rın ço­ğu­nun da 2001 yı­lın­da ya­şa­nan kriz do­la­yı­sıy­la mah­ke­me­le­re in­ti­kal eden tas­fi­ye olay­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı,

- 54 il­de ve 23 ürün ko­nu­sun­da yak­la­şık 700 bin or­ta­ğa hiz­met sağ­la­yan ta­rım sa­tış ko­ope­ra­tif­le­ri ve bir­lik­le­ri­nin de Ba­kan­lı­ğın bir di­ğer önem­li gö­rev ala­nı­nı oluş­tur­du­ğu, geç­miş­te ya­şa­nan uy­gu­la­ma­lar so­nu­cun­da bu ko­ope­ra­tif ve bir­lik­le­rin, ku­ru­luş amaç­la­rın­dan ol­duk­ça uzak­laş­tı­ğı; an­cak Dün­ya Ban­ka­sı­nın fi­nans­man kat­kı­sıy­la baş­la­tı­lan ta­rım re­for­mu uy­gu­la­ma pro­je­si olan (ARİP) çer­çe­ve­sin­de, bir­lik­le­rin yö­ne­tim­le­ri­nin özerk­leş­ti­ril­me­si, ma­li ya­pı­la­rı­nın güç­len­di­ril­me­si ve de­mok­ra­tik ko­ope­ra­tif­çi­lik il­ke­le­ri­ne gö­re ha­re­ket ede­bi­len bir se­vi­ye­ye ge­ti­ril­me­si ama­cıy­la yü­rü­tü­len ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma fa­ali­yet­le­ri­ne hız­la de­vam edil­di­ği,

- Ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma ko­nu­sun­da ba­şa­rı gös­te­ren FİS­KO­BİR­LİK, Gül­bir­lik, Ko­za­bir­lik ve Tif­tik­bir­lik’e iliş­kin ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma sü­re­ci­nin ta­mam­lan­ma­sı­na, 8 bir­li­ğe; tek­nik, ma­li, ti­ca­ri, in­san kay­nak­la­rı ve hu­ku­ki ko­nu­lar­da des­tek sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra de­vam edil­di­ği, 2003-2006 dö­ne­min­de, Des­tek­le­me ve Fi­yat İs­tik­rar Fo­nun­dan ay­çi­çe­ği­ne 239, pa­mu­ğa 863, zey­tin ve zey­tin­ya­ğı­na 319, üzü­me 317, in­ci­re 47, ka­yı­sı­ya 41 ve An­tep fıs­tı­ğı ve kır­mı­zı bi­be­re de 41 mil­yon YTL ol­mak üze­re bir­lik­le­re top­lam 1,867 mil­yon YTL kre­di sağ­lan­dı­ğı,

- 2002-2006 (ağus­tos) dö­ne­min­de 828.270 es­naf ve sa­natkârın ye­ni­den iş ha­ya­tı­na baş­la­dı­ğı, bu­nun ya­nı sı­ra si­cil af­fın­dan 825 bin ki­şi­nin ya­rar­lan­dı­ğı, yü­rür­lü­ğe gi­ren 5362 sa­yı­lı Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı Ka­nu­nuy­la il­gi­li yö­net­me­lik­le­rin ve ana söz­leş­me­le­rin ta­mam­lan­dı­ğı, uy­gu­lan­mak­ta olan e-es­naf pro­je­si ile ar­tık bü­tün es­na­fın bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da ta­kip edi­le­bil­di­ği,

- KO­Bİ ola­rak ta­bir edi­len kü­çük ve or­ta bü­yük­lük­te­ki iş­let­me­le­rin, sos­yal, si­ya­sal ve eko­no­mik den­ge­ler üze­rin­de tar­tı­şıl­maz önem ve et­kin­lik­le­ri­nin ol­du­ğu, bu ne­den­le KO­Bİ’le­rin  ge­liş­me­le­ri için her tür­lü des­te­ğin sağ­lan­dı­ğı, KO­Bİ’le­re en faz­la des­te­ğin Sa­na­yi ve Ti­ca­ret  Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı KOS­GEB İda­re­sin­ce sağ­lan­dı­ğı, bu bağ­lam­da KOS­GEB’in des­tek, po­li­ti­ka ve stra­te­ji­si­nin de ye­ni­den be­lir­len­di­ği ilk de­fa he­de­fe da­ya­lı des­tek­le­me sis­te­mi­nin ge­liş­ti­ril­di­ği,

- Tür­ki­ye Şe­ker Fab­ri­ka­la­rı A.Ş. ta­ra­fın­dan, 2005-2006 kam­pan­ya dö­ne­min­de; 22 fab­ri­ka­da 253 bin çift­çi ta­ra­fın­dan üre­ti­len top­lam 9 mil­yon 603 bin ton pan­ca­rın sa­tın alın­dı­ğı, 1 mil­yon 332 bin ton şe­ker üre­til­di­ği, bu­nun ya­nı sı­ra şe­ker pi­ya­sa­sın­da den­ge­le­rin ko­run­ma­sı için ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı,

- Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğın­ca, sa­na­yi iş­bir­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si ve 2010 yı­lı­na ka­dar Ak­de­niz Böl­ge­sin­de bir ser­best ti­ca­ret ala­nı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­nın he­def­len­di­ği, bu­nun ya­nı sı­ra iç pi­ya­sa­da Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­luy­la ya­pı­lan pro­to­kol­ler çer­çe­ve­sin­de baş­ta akar­ya­kıt ol­mak üze­re di­ğer ko­nu­lar­da da ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­dü­ğü,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.7. 16.11.2005 ta­ri­hin­de Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı,  Pet­rol İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile Dev­let Su İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü  büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

-Ham pet­rol va­ril fi­ya­tın­da gö­rü­len her bir do­lar­lık ar­tı­şın, Tür­ki­ye’nin top­lam ener­ji ma­li­ye­ti­ne 455 mil­yon do­lar­lık ek yük ge­tir­di­ği, ener­ji ham­mad­de­si kul­la­nı­mı­mız­da pet­ro­lün ilk sı­ra­da yer al­dı­ğı, Tür­ki­ye’nin ener­ji­de dı­şa ba­ğım­lı bir ül­ke ol­ma ko­nu­mun­dan çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Al­ter­na­tif ener­ji kay­nak­la­rı ara­ma fa­ali­ye­ti­nin bü­yük mik­tar­da ser­ma­ye ge­rek­tir­di­ği, yer­li ser­ma­ye te­min edi­le­me­di­ği için ara­ma fa­ali­yet­le­ri­nin ya­ban­cı ser­ma­ye ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü, Tür­ki­ye’de ener­ji ya­tı­rım­la­rı­nın top­lam sa­bit ser­ma­ye ya­tı­rım­la­rı için­de­ki pa­yı­nın 2005 yı­lın­da yüz­de 4,7 ola­rak ger­çek­leş­ti­ği, 2006 yı­lın­da ise yüz­de 4,6  ola­rak tah­min edil­di­ği ve 2007 prog­ra­mın­da da 4,9 ola­rak ön­gö­rül­dü­ğü, bu du­ru­mun ener­ji­de dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı azalt­ma he­de­fiy­le ör­tüş­me­di­ği,

- Ener­ji ta­le­bi­nin her yıl art­tı­ğı, bu­na kar­şın ener­ji ar­zı­nın ye­te­rin­ce ar­tı­rı­la­ma­dı­ğı, öte yan­dan ener­ji­de­ki ka­yıp-ka­çak ora­nı­nın en aza dü­şü­rül­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nın bü­yük önem ta­şı­dı­ğı,

- Tür­ki­ye’de ener­ji tü­ke­ti­mi­nin dün­ya or­ta­la­ma­sı­nın ve ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler or­ta­la­ma­sı­nın üze­rin­de art­tı­ğı, yıl­lık prog­ram­da yer alan ra­kam­la­ra gö­re, Tür­ki­ye’de ener­ji tü­ke­ti­mi­nin, son yıl­lar­da, bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 6’nın üze­rin­de art­tı­ğı, bu ar­tı­şın ise ön­ce­lik­le ye­rel ve ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rın­dan kar­şı­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği, ener­ji ala­nın­da dış kay­nak kul­la­nı­mı­nın, an­cak ye­rel kay­nak­la­rın so­nu­na ka­dar de­ğer­len­di­ril­me­sin­den son­ra gün­de­me ge­ti­ril­me­si­nin uy­gun ola­ca­ğı,

- Nük­le­er ener­ji san­tral­le­ri­nin ül­ke­miz için aci­li­yet teş­kil et­me­di­ği; ön­ce­lik­le rüz­gar ve gü­neş ener­ji­si gi­bi yer­li ve ye­ni­le­ne­bi­lir kay­nak­la­rın kul­la­nı­mı­nın amaç­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Tür­ki­ye’de ku­ru­lu san­tral­le­rin önem­li bir bö­lü­mü­nün yap-iş­let-dev­ret ve­ya yap-iş­let mo­de­liy­le ku­rul­du­ğu, bu  san­tral­le­rin üret­tik­le­ri elek­trik ener­ji­si­nin be­lir­li bir fi­yat­tan ve ka­mu ta­ra­fın­dan sa­tın alın­ma­sı zo­run­lu­lu­ğu­nun ener­ji ala­nın­da ser­best pi­ya­sa olu­şu­mu­nun önün­de­ki en bü­yük en­gel­ler­den bi­ri­si ol­du­ğu, bu alan­da ka­mu­nun üze­rin­de­ki yü­kün kal­dı­rıl­ma­sı­nın bir ge­rek­li­lik ol­du­ğu,

- Ül­ke­miz­de yüz­de 30’la­ra va­ran bir ener­ji ta­sar­ru­fu po­tan­si­ye­li­nin mev­cut ol­du­ğu ve bu po­tan­si­ye­lin de yüz­de 10-15’inin her­han­gi bir mas­raf ge­rek­tir­me­den, sa­de­ce bi­linç­len­dir­me, eği­tim ve yön­len­dir­mey­le kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği, Ba­kan­lı­ğın  hal­kın ener­ji ta­sar­ru­fu ko­nu­sun­da­ki ek­sik­li­ği­ni de göz önü­ne al­ma­sı­nın fay­da­lı ola­ca­ğı,

- Av­ru­pa’nın bir­çok ül­ke­sin­de elek­trik üre­ti­min­de nük­le­er ener­ji­nin pa­yı­nın yüz­de 34 ci­va­rın­da ol­du­ğu, iler­le­yen yıl­lar­da po­tan­si­yel kay­nak­la­rın tü­mü­nün kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de bi­le Tür­ki­ye’nin nük­le­er ener­ji­ye ih­ti­yaç du­ya­ca­ğı, bu ne­den­le Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­nın bu yön­de ça­lış­ma­lar yap­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Ye­ni­le­ne­bi­lir ve yer­li ener­ji kay­nak­la­rı ola­rak bi­odi­zel ve bio­ben­zin üre­ti­miy­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rın ül­ke­miz açı­sın­dan son de­re­ce önem­li ol­du­ğu, bu ça­lış­ma­la­rın hem üni­ver­si­te­ler­ce hem de Ba­kan­lık­ça des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği,

- Dev­let Su İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün, su ve top­rak kay­nak­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­sin­den so­rum­lu ana ku­ru­luş ol­du­ğu, bu an­lam­da bir aya­ğı ta­rım sek­tö­rün­de di­ğe­ri de ener­ji sek­tö­rün­de olan bu ku­ru­lu­şa 2007 yı­lın­da ya­tı­rım mik­ta­rı ola­rak 2,640 mil­yon YTL ay­rıl­dı­ğı, bu den­li önem­li fonk­si­yon­la­rı olan bir ku­ru­lu­şa 2007 yı­lı büt­çe öde­nek tek­lif top­la­mı içe­ri­sin­de yak­la­şık yüz­de 2’ye te­ka­bül eden pa­yın ye­ter­li gel­me­ye­ce­ği,

- Pet­rol yö­nün­den zen­gin kom­şu ül­ke­le­rin pek ço­ğu­nun Tür­ki­ye ka­dar zen­gin su kay­nak­la­rı­na sa­hip ol­ma­dı­ğı, bu du­ru­mun önem­li bir ay­rın­tı ol­du­ğu, Tür­ki­ye’nin sa­hip ol­du­ğu su kay­nak­la­rı­nı en iyi şe­kil­de kul­la­na­bil­me­si için ön­ce­lik­le ba­raj­la­rın ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı, su ta­sar­ru­fu sağ­la­yan su­la­ma tek­nik­le­ri­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı gi­bi ted­bir­le­rin alın­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu alan­lar­da ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rın hem ta­rım hem de ener­ji sek­tö­rü­ne kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı,

- Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Pro­je­si çer­çe­ve­sin­de yü­rü­tü­len su­la­ma fa­ali­yet­le­rin­de son yıl­lar­da kay­da de­ğer bir iler­le­me­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­me­di­ği, böl­ge­nin eko­no­mik ya­pı­sı ve ge­çim kay­nak­la­rı da dik­ka­te alın­dı­ğın­da gü­ney­do­ğu­ya yö­ne­lik bu pro­je­nin des­tek­len­me­si­nin öne­mi­nin açık­ça or­ta­da ol­du­ğu,

- Dev­let Su İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün, özel­lik­le ba­raj ya­tı­rım­la­rıy­la il­gi­li öde­nek­le­ri­nin sı­nır­lan­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği, ta­ma­men yer­li kay­nak­lar­la elek­trik üre­ti­mi­ne kat­kı sağ­la­yan ba­raj ya­pım­la­rı­nın hız­lan­dı­rıl­ma­sı­nın ül­ke eko­no­mi­si­ne ve ener­ji sek­tö­rü­ne kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı,

- Do­ğal ga­zın sa­na­yi­de, ko­nut­ta ve elek­trik üre­ti­min­de gi­de­rek da­ha yo­ğun bir bi­çim­de kul­la­nıl­mak­ta ol­du­ğu, do­ğal gaz fi­ya­tı­nın şef­faf bir yön­tem­le be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği, dün­ya­da pet­rol ve pet­ro­le bağ­lı ürün­le­rin fi­yat­la­rı dü­şer­ken, Tür­ki­ye’de do­ğal ga­za ya­pı­lan zam­mın yüz­de 27’nin üze­ri­ne çık­mış ol­ma­sı­nın sa­na­yi ve ener­ji sek­tö­rü­nü olum­suz et­ki­le­di­ği,

- Dev­let Su İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün iç­me su­yuy­la il­gi­li ola­rak, nü­fu­su yüz bi­ni aşan on al­tı şe­hir­de ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı, bun­la­rın bü­yük bir kıs­mı­nın ta­mam­lan­dı­ğı ve hiz­me­te su­nul­du­ğu; an­cak, nü­fu­su yüz bin­den faz­la olan şe­hir­ler­de be­le­di­ye­le­rin kü­çük be­le­di­ye­le­re gö­re eko­no­mik im­kan­la­rı­nın da­ha faz­la ol­du­ğu, bu ne­den­le kü­çük il­le­rin iç­me su­yu pro­je­le­ri ba­kı­mın­dan Dev­let Su İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­si­nin da­ha uy­gun ola­ca­ğı,

- Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­nın bir ön­ce­ki dö­ne­me gö­re kay­nak­la­rın et­kin kul­la­nı­mı ve ve­rim­li­lik hu­su­sun­da ba­şa­rı­lı bir tab­lo çiz­di­ği, bu dö­nem­de elek­tri­ğe zam ya­pıl­ma­dı­ğı gi­bi za­man za­man fi­yat­lar­da in­di­rim­le­rin söz ko­nu­su ol­du­ğu, bu du­ru­mun tü­ke­ti­ci açı­sın­dan olum­lu so­nuç­lar do­ğur­du­ğu,

- Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­nın ma­den ya­tak­la­rı­nın tes­pi­ti ve ma­den­le­rin çı­ka­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı; an­cak fos­fat ma­de­ni­nin hiç gün­de­me ge­ti­ril­me­di­ği, oy­sa ül­ke­miz­de güb­re ola­rak kul­la­nı­lan fos­fat ma­de­ni­nin çı­ka­rıl­ma­sı­nı hız­lan­dı­ra­cak ça­lış­ma­la­rın ta­rım sek­tö­rü­ne de kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı,

- Do­ğal­gaz fi­yat­la­rın­da ya­şa­nan zam­la­rın baş­lı­ca se­be­bi­nin BO­TAŞ’ın do­ğal­gaz kul­la­nan ka­mu ku­rum­la­rın­dan ala­cak­la­rı­nı tah­sil ede­me­me­si ol­du­ğu, bu so­ru­nun bir an ön­ce çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği, öte yan­dan BO­TAŞ’ın do­ğal­gaz alı­mı­na iliş­kin pa­zar­lık­lar­da ye­te­rin­ce ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­ğı,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Ül­ke­mi­zin kal­kın­ma­sı açı­sın­dan bü­yük öne­me sa­hip olan ener­ji sek­tö­rü­nün stra­te­ji ve plan­la­rı­nın be­lir­len­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın hız­la net­leş­ti­ril­di­ği, bu­nun­la il­gi­li ola­rak, Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­nın; ye­ni ve ye­ni­le­ne­bi­lir kay­nak­la­ra önem ve­ren, dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı en az dü­ze­ye in­dir­me­yi he­def­le­yen, je­opo­li­tik ko­nu­mu­mu­zu bir ener­ji ter­mi­na­li ol­ma yö­nün­de de­ğer­len­di­ren, ka­mu ya­ra­rı ve tü­ke­ti­ci hak­la­rı­nı gö­ze­ten, ser­best pi­ya­sa uy­gu­la­ma­la­rı için­de ka­mu ve özel ke­sim imkânla­rı­nı ha­re­ke­te ge­çi­re­rek bir ener­ji po­li­ti­ka­sı iz­le­di­ği,

- Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­nın ye­ri­ne ge­tir­di­ği hiz­met­ler iti­ba­riy­le bir ya­tı­rım, iş­let­me ve ser­vis ba­kan­lı­ğı ol­du­ğu, bu ne­den­le hiz­met ka­li­te­si­nin en üst se­vi­ye­le­re çı­ka­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı, Ba­kan­lık bün­ye­sin­de 65-70 mil­yar do­lar­lık bir port­fö­yün bu­lun­du­ğu, bu ka­dar bü­yük öl­çü­de port­fö­yü yö­ne­tir­ken iz­le­ne­cek po­li­ti­ka­la­rın uzun va­de­li ola­rak be­lir­len­me­si­nin ge­rek­li ol­du­ğu,

- Ba­kan­lı­ğın ana ener­ji po­li­ti­ka ve stra­te­ji­le­ri­nin; ener­ji kul­la­nı­mın­da ve­rim­li­li­ğin ve ya­kıt es­nek­li­ği­nin art­tı­rıl­ma­sı, üre­tim­de al­ter­na­tif ener­ji kay­na­ğı kul­la­nı­mı­na ola­nak sağ­lan­ma­sı, Or­ta­do­ğu ve Ha­zar pet­rol ve do­ğal­ga­zı­nın pi­ya­sa­la­ra ulaş­tı­rıl­ma­sı sü­re­ci­ne her aşa­ma­da ka­tı­lı­mın sağ­lan­ma­sı ve ener­ji sek­tö­rü­nün iş­le­yen bir pi­ya­sa ola­rak şef­faf­lı­ğı  esas ala­cak şe­kil­de ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı ol­du­ğu, ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın bu sa­yı­lan po­li­ti­ka ve stra­te­ji­le­re uy­gun ola­rak yü­rü­tül­dü­ğü,

- Av­ru­pa Bir­li­ği mük­te­se­ba­tı­na uyu­mun sağ­lan­ma­sı ve ener­ji sek­tö­rün­de pi­ya­sa me­ka­niz­ma­sı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­na yö­ne­lik önem­li adım­la­rın atıl­dı­ğı, bu amaç­la yurt­dı­şın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nul­du­ğu, ko­nuy­la il­gi­li ta­ra­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı, öte yan­dan di­ğer pek çok sek­tör­le mu­ka­ye­se edil­di­ğin­de, ener­ji sek­tö­rü­nün Av­ru­pa Bir­li­ği­ne uyu­mu da­ha ön­ce­den ta­mam­la­dı­ğı,

- Ener­ji plan­la­ma­sı, yer­li kay­nak kul­la­nı­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, ara­ma ve üre­tim se­fer­ber­li­ği ile ya­tı­rım­lar ko­nu­sun­da önem­li adım­la­rın atıl­dı­ğı, top­lam yir­mi sa­ha­da de­vam eden kö­mür ara­ma se­fer­ber­li­ği so­nu­cun­da 800 mil­yon ton lin­yit kö­mü­rü­nün tes­pit edil­di­ği, bu mik­tar­da bir re­zer­vin 16 mil­yar do­lar de­ğe­rin­de ol­du­ğu, ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın ül­ke eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­ma­sı­nın se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu,

- Ener­ji ma­li­yet­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si­nin ön­ce­lik­li he­def ol­du­ğu, ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da dört yıl­dır elek­trik fi­yat­la­rı­nın art­ma­ma­sı­nın sağ­lan­dı­ğı, ak­si­ne fi­yat­la­rın za­man za­man dü­şü­rül­dü­ğü; bu dü­şü­şün ko­nut­lar­da yüz­de 1,5, sa­na­yi­de yüz­de 6,5 ora­nın­da ger­çek­leş­ti­ği, elek­trik fi­yat­la­rın­da gö­rü­len bu dü­şü­şün te­me­lin­de yer­li kay­nak­la­ra ve­ri­len öne­min ve ka­yıp ka­çak­la ya­pı­lan mü­ca­de­le­ler­de el­de edi­len ba­şa­rı­lı so­nuç­la­rın yat­tı­ğı,

- Ener­ji sek­tö­rün­de, ulus­la­ra­ra­sı böl­ge­sel gi­ri­şim­ler ve ulus­la­ra­ra­sı pro­je­ler­de çok önem­li adım­la­rın atıl­dı­ğı; Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı ola­rak, ül­ke­mi­ze mu­ka­ye­se­li bir üs­tün­lük ka­zan­dı­ran ba­zı ana fa­ali­yet­le­rin ve ulus­la­ra­ra­sı ça­lış­ma­la­rın da yü­rü­tül­dü­ğü, Tür­ki­ye, Bul­ga­ris­tan, Ro­man­ya, Ma­ca­ris­tan’dan Avus­tur­ya’ya gi­de­cek bo­ru hat­tı­nın ya­pı­mı­nı amaç­la­yan Na­bu­ko Pro­je­si­nin ba­şa­rıy­la sür­dü­rül­dü­ğü,

- Gü­nü­mü­zün en önem­li pro­je­le­rin­den bi­ri olan Ba­kü-Tif­lis-Cey­han Pro­je­si­nin tam za­ma­nın­da bi­ti­ril­di­ği, Tür­ki­ye’nin bu pro­je­nin üç­te iki­lik bir kıs­mı­nı ger­çek­leş­tir­di­ği, bu kı­sım ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken Ha­zi­ne­den pro­je için ay­rı­lan kıs­mın kul­la­nıl­ma­dı­ğı, bu­nun ya­nı sı­ra Ha­zi­ne­ye 338 mil­yon do­lar da ge­lir sağ­lan­dı­ğı,

- Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si­nin atıl bir ku­rum ol­mak­tan çı­ka­rıl­dı­ğı, iş­le­vi­ni et­kin bir şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­ren bir ku­rum ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği, önü­müz­de­ki gün­ler­de iki se­ne­dir ça­lış­ma­la­rı sü­ren Tür­ki­ye’nin rüz­gar etü­dü­nün açık­la­na­ca­ğı, bu ça­lış­ma­la­rın rüz­gar gi­ri­şim­ci­le­ri­nin ya­tı­rım yap­mak is­te­dik­le­ri nok­ta­la­rı ra­hat­ça se­çe­bil­me­le­ri­ne ola­nak sağ­la­ya­ca­ğı,

- Geç­miş yıl­lar­da Tür­ki­ye’nin bor re­zer­vin­de bi­rin­ci; an­cak bor pi­ya­sa­sın­da ikin­ci ol­du­ğu, ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da gü­nü­müz­de bor re­zerv ve pi­ya­sa­sın­da Tür­ki­ye’nin bi­rin­ci sı­ra­ya yük­sel­di­ği, araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da bo­run ar­tık çi­men­to üre­ti­mi­nin ya­nı sı­ra, güb­re ola­rak da kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı, böy­le­ce in­şa­at ve ta­rım sek­tö­rün­de­ki kat­kı­la­rı­nın da göz­lem­len­me­ye baş­lan­dı­ğı,

- Tür­ki­ye Pet­rol­le­ri Ano­nim Or­tak­lı­ğı­nın pet­rol ara­ma­ya ağır­lık ver­di­ği, 2002 yı­lı­na gö­re 2007 yı­lın­da pet­rol ala­nı­na ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rın yüz­de 800 ar­tış gös­ter­di­ği,

- Büt­çe­den ge­rek Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­na, ge­rek­se Dev­let Su İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ay­rı­lan öde­ne­ğin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı; an­cak ca­ri açı­ğın azal­tıl­ma­sı he­de­fi­nin de önü­müz­de­ki yıl­lar açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı, bu ne­den­le söz ko­nu­su ku­ru­luş­la­rın öde­nek­le­ri­ni en et­ki­li ve ve­rim­li bir şe­kil­de kul­la­na­rak hiz­met­le­ri­ni sür­dü­re­cek­le­ri, ha­ya­ti önem ta­şı­yan ya­tı­rım­la­ra ön­ce­lik ta­nı­na­ca­ğı,

- 2002 yı­lın­dan ön­ce Tür­ki­ye’de sa­de­ce 6 il­de do­ğal­ga­zın kul­la­nıl­dı­ğı, gü­nü­müz­de ise 40 ile do­ğal­ga­zın ulaş­tı­rıl­mış ol­du­ğu, bu pro­je­le­rin ta­ma­mı­nın BO­TAŞ ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, Tür­ki­ye’nin  ener­ji me­se­le­si­nin bir mil­li me­se­le ola­rak gö­rül­dü­ğü, bu ko­nu­nun si­ya­si yö­nün­den ön­ce eko­no­mik ve ka­mu­sal yön­le­ri­nin ele alın­ma­sı ge­rek­ti­ği, Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­ni şe­kil­len­di­ren ener­ji po­li­ti­ka­la­rın­da BO­TAŞ’ın da üze­ri­ne dü­şen gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­di­ği, do­ğal­gaz alı­mı ko­nu­sun­da en çok üze­rin­de du­ru­lan ve özen gös­te­ri­len aşa­ma­nın pa­zar­lık aşa­ma­sı ol­du­ğu, BO­TAŞ’ın ve­rim­li ve kar­lı bir ku­ru­luş ol­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.8. 13.11.2006 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Özel­lik­le uzun yıl­lar mil­let­ve­kil­li­ği ve ba­kan­lık yap­mış olan­la­rın tüm za­man­la­rı­nı dev­let işi­ne ayır­dık­la­rı, bu sü­re için­de baş­ka iş­le meş­gul ola­ma­dık­la­rı, bu ne­den­le emek­li­lik­te ge­çim sı­kın­tı­sı çek­tik­le­ri, ül­ke­mi­ze de­ğer­li hiz­met­ler sun­muş olan emek­li mil­let­ve­kil­le­ri­nin öz­lük hak­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

- Son yıl­lar­da pek çok ya­sa­nın te­mel ya­sa ola­rak gö­rü­şül­dü­ğü, is­tis­nai bir uy­gu­la­ma ol­ma­sı ge­re­ken te­mel ya­sa uy­gu­la­ma­sı­nın uy­gu­la­ma­da ne­re­dey­se ku­ral ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği, oy­sa bu uy­gu­la­ma­nın ya­sa­la­rın ge­re­ği gi­bi tar­tı­şıl­ma­sı­na im­kan ver­me­di­ği, öte yan­dan mu­ha­le­fe­tin öner­ge ver­me hak­kı­nı bi­le kul­lan­ma­ya fır­sat bu­la­ma­dı­ğı, TBMM Baş­kan­lı­ğı­nın bu du­ru­mu  ta­raf­sız ve ti­tiz bir şe­kil­de de­ğer­len­dir­me­si ve ik­ti­dar ve mu­ha­le­fet ara­sın­da bir den­ge kur­ma­sı ge­rek­ti­ği, mü­za­ke­re­ci de­mok­ra­si­nin be­şi­ği olan TBMM’nin bu ni­te­li­ği­nin ko­run­ma­sı ko­nu­sun­da TBMM Baş­kan­lı­ğı­na önem­li gö­rev düş­tü­ğü,

- Son dört yıl­da TBMM’nin har­ca­ma yö­ne­ti­mi ko­nu­sun­da ge­nel büt­çe­nin üze­rin­de bir per­for­mans gös­ter­di­ği, da­ha az har­ca­may­la da­ha çok ve ve­rim­li hiz­met üret­ti­ği, ay­rı­ca 22 nci dö­nem­de TBMM’nin yurt için­de ve yurt dı­şın­da iti­ba­rı­nın ve gü­ve­ni­lir­lik dü­ze­yi­nin art­tı­ğı, bu du­ru­mun TBMM’nin ku­rum­sal yet­kin­li­ği­nin art­ma­sın­dan ve mil­let­ve­kil­le­ri­nin tu­tum ve dav­ra­nış­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı,

- Mil­let­ve­ki­li do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın, hak­la­rın­da suç is­na­dı bu­lu­nan mil­let­ve­kil­le­ri­nin yar­gı­lan­ma­sı­nı ön­le­ye­rek söz ko­nu­su mil­let­ve­kil­le­ri­nin ak­lan­ma im­ka­nı­nı or­ta­dan kal­dır­dı­ğı, bu ne­den­le ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın es­ki­den ol­du­ğu gi­bi kür­sü do­ku­nul­maz­lı­ğıy­la sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, hiç ol­maz­sa do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­yen mil­let­ve­kil­le­ri­ne bu im­ka­nın sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Mil­let­ve­ki­li do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın ka­mu per­so­ne­li­nin yar­gı­lan­ma usu­lüy­le bir­lik­te ele alın­ma­sı­nın ve bu­na gö­re sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı­nın da­ha uy­gun ola­ca­ğı, ak­si tak­dir­de ka­mu per­so­ne­li­nin yar­gı­lan­ma­sı­nın mil­let­ve­kil­le­ri­ne oran­la da­ha zor ha­le ge­le­ce­ği, bu du­ru­mun de­mok­ra­siy­le bağ­daş­ma­ya­ca­ğı,

- Yü­rüt­me or­ga­nı­nın Mec­lis Araş­tır­ma Ko­mis­yon­la­rı­nın ra­por­la­rın­da yer alan öne­ri­le­ri dik­ka­te al­ma­dı­ğı, bu du­rum­da söz ko­nu­su ça­lış­ma­la­rın za­man ve kay­nak is­ra­fın­dan öte bir an­lam ta­şı­ma­ya­ca­ğı, TBMM Baş­kan­lı­ğı­nın bu so­ru­na bir çö­züm bul­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- TBMM’nin ge­rek ida­ri ge­rek­se si­ya­si ba­kım­dan ger­çek­leş­tir­di­ği atı­lım­la­rın göz ar­dı edil­me­me­si ge­rek­ti­ği, son yıl­lar­da TBMM’de su­nu­lan hiz­met­le­rin ka­li­te­si­nin hız­la art­tı­ğı, ku­rum­sal bir kim­lik oluş­tu­rul­du­ğu, AGİT, NA­TO, BM, AP gi­bi plat­form­lar­da ba­şa­rı­lı bir par­la­men­ter dip­lo­ma­si­nin yü­rü­tül­dü­ğü, TBMM’nin hal­ka açı­la­rak halk­la bü­tün­leş­ti­ği,

- Mil­let­ve­kil­le­ri­nin ve bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı kim­se­le­rin te­da­vi­le­ri­nin ge­nel sağ­lık si­gor­ta­sı kap­sa­mı­na gi­rip gir­me­di­ği hu­su­su­nun te­red­düt­le­re yol aç­tı­ğı, bu ko­nu­nun açık­lı­ğa ka­vuş­tu­rul­ma­sın­da ya­rar gö­rül­dü­ğü,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- 2003, 2004 ve 2005 yıl­la­rın­da ol­du­ğu gi­bi 2006 yı­lın­da da Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si har­ca­ma­la­rın­da ta­sar­ru­fa bü­yük önem ve­ril­di­ği ve baş­lan­gıç öde­ne­ği­nin al­tın­da har­ca­ma ya­pıl­dı­ğı, ni­te­kim 340 mil­yon 866 bin  YTL olan 2006 yı­lı büt­çe­sin­den ekim 2006 iti­ba­riy­le 225 mil­yon 316 bin 827 YTL’nin har­can­mış ol­du­ğu,

- TBMM’nin sağ­lık, ısı ve te­le­fon gi­der­le­rin­de önem­li ta­sar­ruf­la­rın sağ­lan­dı­ğı, ör­ne­ğin 2004 yı­lın­da te­le­fon gi­der­le­ri 7,2 mil­yon YTL iken, 2006 yı­lın­da bu gi­de­rin 5,3 YTL ol­ma­sı­nın bek­len­di­ği, ay­nı şe­kil­de te­da­vi ku­rum­la­rıy­la ya­pı­lan söz­leş­me­ler ve fa­tu­ra  in­ce­le­me­si so­nu­cun­da sağ­lık har­ca­ma­la­rın­dan önem­li öl­çü­de ta­sar­ruf edil­di­ği, ön­ce­ki yıl­la­rın ak­si­ne 2006 yı­lı so­nun­da sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nın baş­lan­gıç öde­ne­ği­nin al­tın­da ka­la­ca­ğı­nın an­la­şıl­dı­ğı,

- Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi uy­gu­la­ma­sıy­la TBMM’nin da­ha ve­rim­li ve ka­li­te­li iş­le­yen bir ku­rum ol­ma­sı­nın sağ­lan­dı­ğı,  ni­te­kim TBMM’nin ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi Bel­ge­si al­ma­ya hak ka­zan­dı­ğı,

- 2007 yı­lın­da ye­ni kü­tüp­ha­ne, ar­şiv ve mil­let­ve­ki­li ça­lış­ma ofis­le­ri, mil­let­ve­ki­li oda­la­rın­da­ki te­le­fon sis­tem­le­ri­nin ye­ni­len­me­si, TBMM te­le­viz­yo­nu için gö­rün­tü­lü ar­şiv ve oto­mas­yon sis­te­mi alı­mı, TBMM te­le­viz­yo­nu­nun ar­şiv ka­pa­si­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı, ko­mis­yon­lar­da ve top­lan­tı sa­lon­la­rın­da ses sis­tem­le­ri­nin ye­ni­len­me­si gi­bi ya­tı­rım­la­rın ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği; TBMM’ye bağ­lı mil­li sa­ray­la­ra iliş­kin ola­rak ise, CCTV (ka­pa­lı dev­re) gü­ven­lik sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı, elek­tro­nik reh­ber, ob­je ve en­van­ter ta­kip sis­te­mi, de­po ve mü­ze bi­na­sı ik­lim­len­dir­me pro­je­si gi­bi ya­tı­rım­la­rın ya­pı­la­ca­ğı,

-TBMM’nin ka­mu­oyu nez­din­de say­gın­lı­ğı­nın hız­la art­tı­ğı, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la ya­kın iliş­ki içe­ri­sin­de olu­na­rak sos­yal ve sa­nat­sal fa­ali­yet­ler ve bu amaç­la ge­len zi­ya­ret­çi sa­yı­sın­da önem­li ar­tış­la­rın sağ­lan­dı­ğı, TBMM’nin dış dün­ya­da da il­gi oda­ğı ha­li­ne gel­di­ği, ge­len ya­ban­cı he­yet sa­yı­sın­da iki ka­ta va­ran ar­tış­la­rın ya­şan­dı­ğı, ni­te­kim TBMM’nin Bir­leş­miş Mil­let­ler, Av­ru­pa Par­la­men­to­su gi­bi pek çok plat­form­da ba­şa­rı­lı bir ör­nek ola­rak de­ğer­len­di­ril­di­ği,

- Mil­let­ve­ki­li do­ku­nul­maz­lı­ğı ko­nu­sun­da si­ya­si par­ti­le­rin uz­la­şa­rak bir çö­züm bu­la­bi­le­ce­ği, an­cak bu ko­nu­dan doğ­ru­dan doğ­ru­ya TBMM Baş­kan­lı­ğı­nın so­rum­lu tu­tu­la­ma­ya­ca­ğı, bu­nun­la bir­lik­te mil­let­ve­kil­le­ri­nin yar­gı­la­nıp ak­lan­ma hak­kın­dan mah­rum bı­ra­kıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- TBMM’de ya­sa­ma fa­ali­ye­ti­nin et­ki­li ve ve­rim­li bir şe­kil­de yü­rü­tü­le­bil­me­si için ge­rek­li ça­ba­nın gös­te­ril­di­ği, ik­ti­dar ve mu­ha­le­fet ara­sın­da bir uz­laş­ma sağ­la­na­bil­me­si için TBMM baş­kan­lı­ğı­nın her tür­lü gi­ri­şim­de bu­lun­du­ğu, an­cak bu ça­ba­lar­dan her za­man tat­min­kar ne­ti­ce alı­na­ma­dı­ğı, esa­sen ta­ma­mıy­la İç­tü­zük hü­küm­le­ri­ne gö­re iş­lem ya­pıl­dı­ğı,

- Emek­li mil­let­ve­kil­le­ri­nin ma­aş­la­rın­da ya­pı­la­cak iyi­leş­tir­me­nin si­ya­si par­ti­le­rin uz­la­şa­rak ha­zır­la­ya­cak­la­rı bir ka­nun tek­li­fi­nin ya­sa­laş­ma­sıy­la ola­bi­le­ce­ği,

- Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu­nun mil­let­ve­kil­le­ri­nin ve bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı kim­se­le­rin te­da­vi­le­ri­ne iliş­kin 3671 sa­yı­lı Ka­nu­nu açık­ça yü­rür­lük­ten kal­dır­ma­dı­ğı, bu ne­den­le söz ko­nu­su Ka­nu­nun yü­rür­lük­te ol­du­ğu, do­la­yı­sıy­la bu kap­sam­da ya­pı­lan te­da­vi yar­dı­mı­nın ya­pıl­ma­sı­na de­vam edi­le­ce­ği, esa­sen büt­çe­ye bu­na iliş­kin öde­ne­ğin de ko­nul­muş ol­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.9. 13.11.2006 ta­ri­hin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

-  Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın po­li­tik bir ma­kam ol­ma­dı­ğı, bir uz­laş­ma ve den­ge ma­ka­mı ol­du­ğu, bu ne­den­le Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ko­nu­sun­da top­lum­sal mu­ta­ba­ka­ta önem ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği, top­lum­sal mu­ta­ba­kat aran­mak­sı­zın par­la­men­to ço­ğun­lu­ğu­na da­ya­nı­la­rak Cum­hur­baş­ka­nı­nın se­çil­me­si ha­lin­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın tar­tı­şı­lan bir ma­kam ha­li­ne ge­le­ce­ği,  bu ne­den­le se­çi­le­cek Cum­hur­baş­ka­nı­nın hal­kın müm­kün ol­du­ğun­ca ge­niş bir ke­si­mi ta­ra­fın­dan be­nim­sen­me­si ge­rek­ti­ği,

- Cum­hur­baş­ka­nı­nın Dev­le­tin ba­şı ola­rak baş­ta ana­ya­sal il­ke­le­rin gö­ze­til­me­si ol­mak üze­re gö­rev­le­ri­ni ti­tiz­lik­le yü­rüt­tü­ğü,  ni­te­kim Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın top­lum nez­din­de en faz­la gü­ve­ni­lir­li­ğe ve say­gın­lı­ğa sa­hip ma­kam ha­li­ne gel­di­ği, Cum­hur­baş­ka­nı­nın ka­mu kay­nak­la­rı­nın et­kin kul­la­nıl­ma­sı, say­dam­lık ve he­sap ve­re­bi­lir­lik ko­nu­la­rın­da­ki dü­şün­ce ve uy­gu­la­ma­la­rı­nın son de­re­ce doğ­ru ve uy­gun bu­lun­du­ğu,

- Cum­hur­baş­ka­nı­nın Ana­ya­sa­da  yer alan gö­rev ve yet­ki­le­ri­ne iliş­kin hü­küm­le­ri yo­rum­la­ma bi­çi­mi­nin ve ki­mi uy­gu­la­ma­la­rı­nın  za­man za­man tar­tış­ma­lar ya­rat­tı­ğı, Cum­hur­baş­ka­nı­nın se­çi­mi sı­ra­sın­da sağ­la­na­cak top­lum­sal des­te­ğin ile­ri­ki yıl­lar­da de­ği­şe­bi­le­ce­ği, ni­te­kim geç­miş­te bu­nun ör­nek­le­ri­nin de gö­rül­dü­ğü,

- Cum­hur­baş­ka­nı­nı, ha­len gö­rev­de bu­lu­nan 22 nci Dö­nem TBMM’nin İç­tü­zü­ğe ve tea­mül­le­re uy­gun ola­rak se­çe­ce­ği, bu ko­nu­da her­han­gi bir te­red­dü­te ve en­di­şe­ye ge­rek bu­lun­ma­dı­ğı, TBMM’nin ira­de­si­nin hal­kın ira­de­si­nin yan­sı­ma­sı ol­du­ğu, bu ne­den­le meş­ru­iye­ti­nin tar­tı­şı­la­ma­ya­ca­ğı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ne fark­lı an­lam­la­rın yük­len­me­si­nin de doğ­ru ol­ma­ya­ca­ğı,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­da;

- Büt­çe­ler­le Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na ay­rı­lan öde­nek­le­rin ta­sar­ruf­lu ve ve­rim­li bir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı­na önem ve­ril­di­ği, öde­nek­le­rin kul­la­nıl­ma­sın­da ül­ke­mi­zin eko­no­mik ko­şul­la­rı­nın da gö­ze­til­di­ği, 1998-2005 dö­ne­min­de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin re­el ola­rak sü­rek­li azal­dı­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.10. 13.11.2006 ta­ri­hin­de Sa­yış­tay büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Sa­yış­tay­da boş bu­lu­nan üye­lik­ler için bir an ön­ce se­çim ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, ye­ni Sa­yış­tay Ka­nu­nu­na iliş­kin ça­lış­ma­la­rın de­vam edi­yor ol­ma­sı­nın mev­cut ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re se­çim ya­pıl­ma­sı­nın önün­de bir en­gel oluş­tur­ma­dı­ğı, bu­nun­la bir­lik­te ye­ni Sa­yış­tay Ka­nu­nu­nun da bir an ön­ce çı­ka­rıl­ma­sın­da ya­rar bu­lun­du­ğu, an­cak Sa­yış­tay­da ya­pı­la­cak ön­se­çi­min kal­dı­rı­la­rak üye­le­rin doğ­ru­dan TBMM ta­ra­fın­dan se­çil­me­si­nin, Sa­yış­ta­yın ta­raf­sız­lık ni­te­li­ği­ne göl­ge dü­şü­re­bi­le­ce­ği,

- TBMM adı­na de­ne­tim ya­pan Sa­yış­ta­yın ha­zır­la­dı­ğı ra­por­la­rın TBMM ta­ra­fın­dan ti­tiz­lik­le de­ğer­len­di­ril­me­si ve yü­rüt­me or­ga­nı­na ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı için uya­rı­da bu­lu­nul­ma­sı­nın ka­mu kay­nak­la­rı­nın et­kin ve ve­rim­li kul­la­nı­mı ba­kı­mın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı, bu ne­den­le Sa­yış­tay ra­por­la­rı­nın gö­rü­şül­me­si­ne TBMM ta­ra­fın­dan da­ha faz­la za­man ayır­ma­sı­nın ve  bu amaç­la söz ko­nu­su ra­por­la­rın na­sıl gö­rü­şü­le­ce­ği­ne iliş­kin ola­rak İç­tü­zük­te ge­rek­li dü­zen­le­me­nin bir an ön­ce ya­pıl­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- Sa­yış­tay Ka­nun Tek­li­fin­de en çok tar­tı­şı­lan ko­nu­lar­dan bi­ri­si­nin üye­le­rin se­çim yön­te­mi­ne iliş­kin dü­zen­le­me­ler ol­du­ğu, Sa­yış­tay üye­le­ri­nin 1990 yı­lı­na ka­dar doğ­ru­dan TBMM ta­ra­fın­dan se­çil­di­ği, 1990 yı­lın­da ya­pı­lan dü­zen­le­mey­le Sa­yış­ta­yın ken­di için­de bir ön se­çim ya­pıl­ma­sı usu­lü­nün ge­ti­ril­di­ği, an­cak, ön se­çim aşa­ma­sın­da za­man za­man sı­kın­tı­lar ve tı­ka­nık­lık­lar ya­şan­dı­ğı, bu ne­den­le Sa­yış­tay üye­le­ri­nin es­ki­den ol­du­ğu gi­bi doğ­ru­dan TBMM ta­ra­fın­dan se­çil­me­si­nin en doğ­ru uy­gu­la­ma ola­ca­ğı, ken­di­si adı­na de­ne­tim ya­pan Sa­yış­ta­yın üye­le­ri­ni doğ­ru­dan TBMM’nin seç­me­si­nin ga­yet ta­bii ol­du­ğu,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Sa­yış­tay Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Dün­ya­da ya­şa­nan ge­liş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu ile Sa­yış­ta­yın de­ne­tim ala­nı, de­ne­ti­min kap­sa­mı, so­rum­lu­luk­la­rı, TBMM’ye ra­por sun­ma, ulus­la­ra­ra­sı de­ne­tim stan­dart­la­rı­na uy­gun­luk gi­bi te­mel ko­nu­lar­da kök­lü de­ği­şik­lik­le­rin ya­pıl­dı­ğı; Sa­yış­tay de­ne­ti­mi­nin, do­la­yı­sıy­la TBMM de­ne­ti­mi­nin de kap­sa­mı­nın ge­niş­le­di­ği, bu bağ­lam­da ka­mu kay­nak­la­rı­nı kul­la­nan ka­mu ida­re­le­ri­nin he­sap ver­me so­rum­lu­luk­la­rı çer­çe­ve­sin­de per­for­mans de­ne­tim­le­ri­nin de Sa­yış­ta­yın gö­rev ve yet­ki­le­ri ara­sın­da dü­zen­len­di­ği, Ana­ya­sa­nın Sa­yış­tay de­ne­ti­mi­ni dü­zen­le­yen 160 ın­cı mad­de­sin­de de Sa­yış­ta­yın de­ne­tim ala­nı­nı ge­niş­le­ten dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı, de­ne­tim kap­sa­mın­da yer ala­ma­yan ki­mi mer­ke­zi yö­ne­tim ku­ru­luş­la­rı­nın ya­nı sı­ra sos­yal gü­ven­lik ku­ru­luş­la­rı ile ma­hal­li ida­re­le­rin de Sa­yış­tay de­ne­ti­mi­ne ta­bi tu­tul­du­ğu,

- Sa­yış­ta­yın gö­rev ala­nın­da­ki ge­niş­le­me­ye ve de­ne­ti­min ni­te­li­ği­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ne pa­ra­lel ola­rak, Ana­ya­sa­da yer alan il­ke­le­re ve ulus­la­ra­ra­sı de­ne­tim stan­dart­la­rı­na uy­gun bir de­ne­tim an­la­yı­şı­na ya­sal ze­min oluş­tu­rul­ma­sı, tüm ka­mu ku­rum­la­rı­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de de­ne­tim ala­nı­nın ge­niş­le­til­me­si, Par­la­men­to­ya ta­raf­sız, gü­ve­ni­lir ve et­kin de­ne­tim ra­por­la­rı­nın su­nul­ma­sı, Sa­yış­ta­yın ye­ni gö­rev­le­ri­ni et­kin bir şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­re­cek or­ga­ni­zas­yon ya­pı­sı­na ka­vuş­tu­rul­ma­sı ve bun­la­rın ya­nı sı­ra yar­gı yet­ki­si­nin kul­la­nıl­ma­sı­na iş­ler­lik ka­zan­dı­rıl­ma­sı ama­cıy­la mev­zu­at­ta de­ği­şik­li­ğe ih­ti­yaç bu­lun­du­ğu,

- 1050 sa­yı­lı Mu­ha­se­bei Umu­mi­ye Ka­nu­nu­nun yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­ma­sı ne­de­niy­le Sa­yış­ta­yın de­ne­tim ve yar­gı­la­ma fa­ali­yet­le­rin­de ba­zı boş­luk­la­rın mey­da­na gel­di­ği, ben­zer şe­kil­de ma­hal­li ida­re­le­rin de­ne­ti­min­de de mev­zu­at boş­lu­ğu­nun oluş­tu­ğu, 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun da bu ko­nu­da­ki dü­zen­le­me­le­ri Sa­yış­ta­yın ken­di ka­nu­nu­na bı­rak­tı­ğı, bu ne­den­ler­le ha­zır­la­nan Sa­yış­tay Ka­nu­nu Tek­li­fi­nin ha­len TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu­nun gün­de­min­de bu­lun­du­ğu, söz ko­nu­su tek­li­fin bir an ön­ce ya­sa­laş­ma­sı­nın ha­ya­ti önem ta­şı­dı­ğı, ni­te­kim AB ta­ra­fın­dan da baş­ta İler­le­me Ra­po­ru ol­mak üze­re çe­şit­li ve­si­le­ler­le bu hu­su­sa işa­ret edil­di­ği,

- Sa­yış­ta­yın per­for­mans de­ne­ti­mi­ne iliş­kin ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği, per­for­mans de­ne­ti­mi­nin; he­sap ver­me so­rum­lu­lu­ğu çer­çe­ve­sin­de, ka­mu ida­re­le­ri­nin iyi yö­ne­tim il­ke­le­ri esas alı­na­rak, kay­nak­la­rı­nın eko­no­mik ve ve­rim­li kul­la­nı­mı ile fa­ali­yet­le­ri­nin ku­rum he­def­le­ri­ne ulaş­ma­da­ki et­kin­li­ği­nin de­ğer­len­di­ril­me­si ve TBMM’ye ta­raf­sız ve ob­jek­tif bil­gi sun­mak ama­cı­nı güt­tü­ğü, bu­gü­ne de­ğin 11 adet per­for­mans de­ne­ti­mi ra­po­ru­nun ta­mam­lan­mış ol­du­ğu ve 2007 yı­lı içe­ri­sin­de iki ça­lış­ma­nın da­ha ta­mam­lan­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı,

- Sa­yış­tay de­ne­ti­mi­nin et­kin ola­bil­me­si için TBMM’nin Sa­yış­tay ra­por­la­rı­nı et­raf­lı­ca de­ğer­len­di­re­bil­me­si­ne im­kan sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu amaç­la İç­tü­zük­te ge­rek­li de­ği­şik­lik­le­rin ya­pıl­ma­sı­nın ve Sa­yış­ta­yın de­ne­tim ra­por­la­rı­nı gö­rü­şe­cek özel bir ih­ti­sas ko­mis­yo­nu  ku­rul­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.11. 14.11.2006 ta­ri­hin­de Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Dış po­li­ti­ka­da or­ta­ya çı­kan bü­yük prob­lem­le­rin al­tın­dan Ba­kan­lı­ğa ay­rı­lan büt­çey­le kalk­ma­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı, bu ne­den­le Ba­kan­lı­ğın büt­çe­si­nin mut­la­ka ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Türk dış po­li­ti­ka­sı­nın güç­lü ol­ma­sı için Türk eko­no­mi­si­nin ve iç po­li­ti­ka­sı­nın da güç­lü ve is­tik­rar­lı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği, ay­rı­ca bir ül­ke­nin dış po­li­ti­ka­da­ki et­kin­li­ği­nin ar­tı­rıl­ma­sı için sa­de­ce  eko­no­mik gü­cün ye­ter­li ol­ma­dı­ğı, kuv­vet­li ve et­ki­li bir as­ke­ri gü­cün de ge­rek­li ol­du­ğu,

- Dış po­li­ti­ka ko­nu­la­rı­nın iç po­li­ti­ka mal­ze­me­si ha­li­ne ge­ti­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği;  dış po­li­ti­ka­nın, ik­ti­dar ve mu­ha­le­fet par­ti­le­riy­le dev­le­tin tüm ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın iş­bir­li­ği yap­ma­sı ge­re­ken bir alan ol­du­ğu,

- Dış po­li­ti­ka­nın bir ül­ke­nin ulus­la­ra­ra­sı ca­mi­ada­ki ko­nu­mu­nu be­lir­le­yen en önem­li araç ol­du­ğu, bir ül­ke­nin iti­ba­rı­nın bü­yük öl­çü­de bu alan­da kay­de­di­len ba­şa­rı­la­ra bağ­lı ol­du­ğu, Tür­ki­ye’nin ken­di kül­tü­rel de­ğer­le­ri içe­ri­sin­de de­mok­ra­si, in­san hak­la­rı, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü gi­bi ev­ren­sel de­ğer­le­ri ba­şa­rıy­la özüm­se­me­si­nin ül­ke­mi­zi ben­zer­siz bir ko­nu­ma ta­şı­dı­ğı, ge­rek böl­ge­miz­de ge­rek çok da­ha ge­niş bir coğ­raf­ya­da Tür­ki­ye’nin et­kin­li­ği­nin ar­tı­rıl­dı­ğı,

- Tür­ki­ye’nin hem İs­lam Kon­fe­ran­sı Ör­gü­tü ve NA­TO’ya üye ol­ma­sı hem de Av­ru­pa Bir­li­ği­ne ka­tı­lım sü­re­cin­de bu­lu­nan dün­ya­da­ki tek müs­lü­man ül­ke ol­ma­sı­nın ül­ke­mi­ze cid­di so­rum­lu­luk­lar yük­le­di­ği, özel­lik­le me­de­ni­yet­ler ça­tış­ma­sı yö­nün­de­ki tez­le­rin dün­ya gün­de­mi­ni gi­de­rek da­ha faz­la meş­gul et­ti­ği bir dö­nem­de, ül­ke­mi­zin bu ba­kım­dan sun­du­ğu fır­sat­la­rın kü­re­sel ba­rış açı­sın­dan da önem ka­zan­dı­ğı,

- Dış po­li­ti­ka­da bü­tün ül­ke­ler­le dos­ta­ne iliş­ki­le­rin ku­rul­du­ğu, Tür­ki­ye’nin dış po­li­ti­ka­da say­gın­lı­ğı­nın gi­de­rek art­tı­ğı, ni­te­kim dün­ya­nın de­ği­şik böl­ge­le­rin­de ya­pı­lan an­ket­ler­de gü­ve­ni­lir­li­lik ko­nu­sun­da ül­ke­ler ara­sın­da ya­pı­lan sı­ra­la­ma­da ül­ke­mi­zin 65’in­ci sı­ra­da yer al­dı­ğı, gü­ve­ni­lir­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı yo­lun­da her tür­lü ça­ba­nın sarf edil­me­si ge­rek­ti­ği,

- Av­ru­pa Bir­li­ği­nin son iler­le­me ra­po­run­da Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik bir­çok eleş­ti­ri­nin yer al­dı­ğı, hü­kü­me­tin iler­le­me ra­po­run­da be­lir­ti­len hu­sus­la­rı çöz­me­si için ça­ba sarf et­me­si ge­rek­ti­ği, an­cak ra­por­da yer alan hak­sız ta­lep­ler ve id­di­alar kar­şı­sın­da ge­rek­li tep­ki­nin de gös­te­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

- AB’ye uyum ko­nu­sun­da ger­çek­leş­ti­ri­len re­form­la­ra rağ­men AB üye­si ba­zı  ül­ke­ler­de Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği doğ­rul­tu­sun­da si­ya­si ira­de­nin he­nüz oluş­ma­dı­ğı, bu du­ru­mun Türk ka­mu­oyun­da da AB’ye üye­lik ko­nu­sun­da kuş­ku­la­ra yol aç­tı­ğı,

- Me­de­ni­yet­ler it­ti­fa­kı pro­je­si­nin ku­tup­laş­ma­la­rın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı an­la­mın­da  21’in­ci yüz­yı­lın kü­re­sel ba­rış pro­je­si ol­du­ğu, bu pro­je­nin esas iti­ba­riy­le kül­tür­ler ve mil­let­le­ra­ra­sı di­ya­lo­ğun ar­tı­rıl­ma­sı­nı he­def­le­di­ği, Tür­ki­ye’nin AB’ye üye­li­ği­nin bu ça­ba­ya son de­re­ce olum­lu kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğı,

- Tür­ki­ye’nin ge­çiş dö­ne­min­de eko­no­mik ve sos­yal açı­dan AB üye­li­ği­ne ge­rek­ti­ği gi­bi ha­zır­lan­ma­dı­ğı,  an­cak AB’nin Tür­ki­ye’ye kar­şı hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü ve ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­la­rı gö­zar­dı ede­rek ve  ka­za­nıl­mış hak­la­rı yok sa­ya­rak çif­te stan­dart uy­gu­la­dı­ğı, uz­laş­ma­dan uzak bir tu­tum ta­kın­dı­ğı; ni­te­kim Kıb­rıs so­ru­nu­nu çö­züm­süz­lü­ğe ite­nin de AB ol­du­ğu, Tür­ki­ye-AB iliş­ki­le­rin­de bu hu­su­sun göz ar­dı edil­me­me­si ge­rek­ti­ği,

- Kıb­rıs ko­nu­sun­da Tür­ki­ye’nin üze­rin­de­ki bas­kı­nın gi­de­rek art­tı­ğı, Kıb­rıs’ta iki ta­ra­fın ege­men eşit­li­ği­ne da­ya­nan bir çö­züm yo­lu­na gi­dil­me­si ge­rek­ti­ği,  hü­kü­me­tin bas­kı­lar kar­şı­sın­da ta­viz ver­mek­si­zin di­ren­me­si ge­rek­ti­ği,

- Tür­ki­ye’nin va­kit ge­çir­me­den Irak, İran, Su­ri­ye, Su­udi Ara­bis­tan, Ku­veyt, Ür­dün, Ka­tar, Bah­reyn, Mı­sır, ABD ve AB’nin ka­tı­lı­mı ile Irak’a kom­şu ül­ke­ler plat­for­mu­nu ge­niş­le­te­rek can­lan­dır­ma­sı ge­rek­ti­ği; böl­ge­de­ki ko­nu­mu, böl­ge ül­ke­le­riy­le iliş­ki­le­ri, da­ha ön­ce Irak’a kom­şu ül­ke­ler plat­for­mu­nu ör­güt­le­miş bu­lun­ma­sı ve AB’ye ka­tı­lım mü­za­ke­re­le­ri aşa­ma­sın­da bir ül­ke ol­ma­sı ne­den­le­riy­le, Tür­ki­ye’nin böy­le bir kon­fe­ran­sın dü­zen­len­me­si­ne ön­cü­lük et­me­si­nin son de­re­ce isa­bet­li ola­ca­ğı,

- Tür­ki­ye’nin ha­li ha­zır­da ve ge­le­cek­te en bü­yük prob­le­mi­nin bö­lü­cü te­rör ve Ku­zey Irak’ta­ki olum­suz ge­liş­me­ler ol­du­ğu, Irak’ta­ki bö­lün­me­nin Tür­ki­ye’yi teh­dit eder ni­te­lik­te ol­du­ğu­nun her­kes­çe ka­bul edil­me­si ge­rek­ti­ği,

- ABD’de De­mok­rat Par­ti­nin son se­çim­ler­de ka­zan­dı­ğı ba­şa­rıy­la Tür­ki­ye-ABD iliş­ki­le­rin­de ye­ni bir dost­luk ve iş­bir­li­ği say­fa­sı aç­mak için el­ve­riş­li bir or­ta­mın oluş­tu­ğu, Irak ko­nu­sun­da Tür­ki­ye’nin çı­kar­la­rı­nın, De­mok­rat Par­tiy­le iliş­ki­le­ri der­hal can­lan­dır­mak­tan ve Irak’tan en az za­rar­la çı­kış yo­lu­nu ABD’ye gös­ter­mek için ça­ba sarf et­mek­ten geç­ti­ği,

- Er­me­ni id­di­ala­rı­na meş­ru­iyet ka­zan­dır­ma ama­cıy­la ABD Kon­gre­sin­den soy­kı­rım ka­ra­rı çık­ma­sı­nın Tür­ki­ye-ABD iliş­ki­le­ri­ni ze­de­le­ye­ce­ği, böy­le bir ge­liş­me­nin ön­len­me­si için Tür­ki­ye’nin ola­ğa­nüs­tü ça­ba sarf et­me­si ge­rek­ti­ği, Tür­ki­ye’nin söz­de soy­kı­rı­ma iliş­kin tar­tış­ma­yı avan­taj­lı bir ko­num­da bu­lun­du­ğu hu­ku­ki ze­mi­ne çe­ke­rek 1915 olay­la­rı­nın BM Soy­kı­rı­mı Ön­le­me ve Ce­za­lan­dır­ma Söz­leş­me­si hü­küm­le­ri uya­rın­ca de­ğer­len­di­ril­me­si­ni ta­lep et­me­si ve bu amaç­la ulus­la­ra­ra­sı tah­kim yo­lu­na baş­vur­ma­sı­nın ge­rek­ti­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Tür­ki­ye’nin  kom­şu ül­ke­ler­le her alan­da kay­da de­ğer iler­le­me­ler sağ­la­dı­ğı, ni­te­kim ül­ke­mi­zin kom­şu ül­ke­ler­le ti­ca­ret hac­min­de sağ­la­nan ar­tı­şın tüm dış ti­ca­re­ti­mi­zin ar­tış ora­nın­dan yük­sek ol­du­ğu,

- Son dört yıl­da Av­ru­pa Bir­li­ği’ne tam üye­lik he­de­fi doğ­rul­tu­sun­da ger­çek­leş­ti­ri­len re­form­la­rın kırk yıl­da ya­pı­lan­lar­dan da­ha faz­la ol­du­ğu, re­form sü­re­ci bağ­la­mın­da in­san hak­la­rı ala­nın­da­ki ulus­la­ra­ra­sı söz­leş­me­le­re ta­raf olun­ma­sın­da sağ­la­nan iler­le­me­le­rin 2006 yı­lın­da en ile­ri se­vi­ye­le­re ulaş­tı­ğı,

- Tür­ki­ye’nin kü­re­sel so­run­lar­la ya­kın­dan il­gi­len­di­ği, ül­ke­mi­zin ih­ti­yaç sa­hi­bi ül­ke ve top­lum­la­ra yap­mak­ta ol­du­ğu in­sa­ni ve tek­nik ni­te­lik­li dış yar­dım­la­rın ve kay­nak ak­ta­rım­la­rı­nın sü­rat­le art­mak­ta ol­du­ğu, Tür­ki­ye’nin 2005 yı­lın­da ger­çek­leş­tir­di­ği resmî kal­kın­ma yar­dım­la­rı­nın tu­ta­rı­nın 600 mil­yon do­la­rı aşa­rak, gay­ri sa­fi mil­li ha­sı­la­mı­zın bin­de 17’si gi­bi  bir dü­ze­ye ulaş­tı­ğı ve  do­la­yı­sıy­la kal­kın­mış ül­ke­le­rin yar­dım dü­zey­le­ri­ne yak­laş­tı­ğı, ül­ke­miz ta­ra­fın­dan ya­pı­lan resmî ve özel kal­kın­ma yar­dım­la­rı­nın tu­ta­rı­nın da 1 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­ğı, bu yön­de­ki ça­ba­la­rın is­tik­rar­lı bir şe­kil­de sür­dü­rü­le­ce­ği,

- Güç­lü bir eko­no­mi, güç­lü bir de­mok­ra­si ve güç­lü bir si­lah­lı kuv­vet­le­rin bir ül­ke­nin dış po­li­ti­ka­sı­nın te­mel un­sur­la­rı ol­du­ğu, özel­lik­le de­mok­ra­si­de da­ha ol­gun, da­ha güç­lü ha­le gel­me­si­nin Tür­ki­ye'yi böl­ge­sin­de tek ör­nek ha­li­ne ge­tir­mek­te ol­du­ğu,

- Tür­ki­ye’nin ulus­lar ara­sı alan­da et­kin­li­ği­nin ve say­gın­lı­ğı­nın gi­de­rek art­tı­ğı, ni­te­kim 2009-2010 dö­ne­mi için ül­ke­mi­zin Bir­leş­miş Mil­let­ler Gü­ven­lik Kon­se­yi ge­çi­ci üye­li­ği­ne aday­lı­ğı­na yö­ne­lik yo­ğun gi­ri­şim­le­rin sür­mek­te ol­du­ğu,

-  Av­ru­pa Bir­li­ği’yle tam üye­lik mü­za­ke­re­le­ri­nin 3 Ekim 2005 ta­ri­hin­de baş­la­dı­ğı, mü­za­ke­re sü­re­ci­nin ilk aşa­ma­sı­nı oluş­tu­ran ve 20 Ekim 2005 ta­ri­hin­de baş­la­nan ta­ra­ma sü­re­ci­nin 13 Ekim 2006 ta­ri­hin­de hiç­bir ge­cik­me ya­şan­mak­sı­zın ba­şa­rıy­la ta­mam­lan­dı­ğı, Av­ru­pa Bir­li­ği mük­te­se­ba­tı­na uyum ça­lış­ma­la­rı­nın mü­za­ke­re­le­rin açıl­ma­sıy­la bir­lik­te da­ha da yo­ğun­laş­tı­ğı, si­ya­si kri­ter­le­re uyum ama­cıy­la do­ku­zun­cu re­form pa­ke­ti­nin bü­yük bö­lü­mü­nün ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği,

- Av­ru­pa Bir­li­ği­ne tam üye­li­ğin hal­kı­mı­zın en yük­sek çağ­daş stan­dart­la­ra ulaş­ma­sı ba­kı­mın­dan stra­te­jik bir he­def ola­rak gö­rül­dü­ğü, bu an­lam­da Tür­ki­ye’nin de­mok­ra­si, in­san hak­la­rı ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü alan­la­rın­da en yük­sek norm ve stan­dart­la­ra ka­vuş­tu­rul­ma­sı­nın te­mel amaç ol­du­ğu,

-Kıb­rıs’ta Bir­leş­miş Mil­let­ler Ge­nel Sek­re­te­ri­nin iyi ni­yet mis­yo­nu çer­çe­ve­sin­de kap­sam­lı ve adil bir çö­zü­me yö­ne­lik ça­ba­la­rın ka­rar­lı­lık­la sür­dü­rül­dü­ğü, Tür­ki­ye’nin si­ya­si eşit­li­ğe ve iki ke­sim­li­li­ğe da­ya­lı ol­ma­yan hiç­bir çö­zü­mün ne­ti­ce ver­me­ye­ce­ği­ni dü­şün­dü­ğü, ada­da­ki tüm kı­sıt­la­ma­la­rın eş za­man­lı ola­rak kal­dı­rıl­ma­sı­nı ön­gö­ren ve Ocak 2006’da ka­mu­oyu­na açık­la­nan ey­lem pla­nı­nın bu ama­ca yö­ne­lik ol­du­ğu, bu­nun­la bir­lik­te Kıb­rıs Rum yö­ne­ti­mi­nin BM Ge­nel Sek­re­te­ri­nin ve ulus­la­ra­ra­sı top­lu­mun çağ­rı­la­rı­na rağ­men Kıb­rıs­lı Türk­ler­le yet­ki pay­la­şı­mı­na da­ya­nan bir çö­züm mo­de­li­ni ka­bul et­me­ye­rek Kıb­rıs me­se­le­si­ni BM ze­mi­nin­den AB ze­mi­ni­ne çek­mek su­re­tiy­le Tür­ki­ye’nin AB’ye üye­lik sü­re­cin­de tek ta­raf­lı ta­viz­ler el­de et­me­ye ça­lış­tı­ğı, an­cak Tür­ki­ye’nin bu­nu ka­bul ede­me­ye­ce­ği, 

- Son dört yıl­da iz­le­nen ka­rar­lı po­li­ti­ka­lar ile Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti­nin eko­no­mik ve sos­yal ba­kım­dan güç­len­me­si­ne önem­li kat­kı­lar­da bu­lu­nul­du­ğu, KKTC’nin bü­tün ku­rum ve ku­ru­luş­la­rıy­la güç­len­di­ril­me­si su­re­tiy­le Kıb­rıs da­va­sın­da­ki ağır­lı­ğı­nın ar­tı­rıl­dı­ğı,

- Fark­lı yak­la­şım ve yön­tem­ler za­man za­man söz ko­nu­su ol­sa da ABD ile iş­bir­li­ği­nin çok ge­niş bir yel­pa­ze­de ve ben­zer he­def­ler doğ­rul­tu­sun­da sür­dü­rül­mek­te ol­du­ğu, her iki ta­ra­fın da or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek zor­luk­la­rı ya­pı­cı di­ya­log­la aş­mak ka­rar­lı­lı­ğı­nı gös­ter­dik­le­ri, bu ne­den­le Tür­ki­ye-ABD iliş­ki­le­ri­nin stra­te­jik or­tak­lık ola­rak ni­te­len­di­ril­me­si­nin de bir rast­lan­tı ol­ma­dı­ğı, 5 Tem­muz 2006 ta­ri­hin­de im­za­la­nan or­tak viz­yon ve ya­pı­lan­dı­rıl­mış di­ya­log bel­ge­si­nin iliş­ki­le­rin si­ya­si ve gü­ven­lik bo­yut­la­rı dı­şın­da da ge­liş­ti­ril­me­si ira­de­si­ni or­ta­ya koy­ma­sı ba­kı­mın­dan önem­li ol­du­ğu,

- Irak’a iliş­kin dış po­li­ti­ka­nın gün­de­min en ön­ce­lik­li ko­nu­su ol­du­ğu, top­rak bü­tün­lü­ğü­nü ve si­ya­si bir­li­ği­ni ko­ru­yan, de­mok­ra­tik ve iyi yö­ne­ti­len, böl­ge is­tik­ra­rı­na kat­kı­da bu­lu­na­cak bir Irak he­de­fi doğ­rul­tu­sun­da Tür­ki­ye’nin bü­yük ça­ba sarf et­ti­ği,   an­cak mez­he­be da­ya­lı şid­det ey­lem­le­rin­de­ki ar­tış ve ge­nel gü­ven­lik du­ru­mu­nun kö­tü­ye git­me­si­nin kay­gı ve­ri­ci ol­du­ğu,  ba­zı çev­re­ler­de, Irak’ın bö­lün­me­si­nin bir çı­kış yo­lu ola­rak gös­te­ril­me­ye ça­lı­şıl­ma­sı­nın yan­lış ol­du­ğu, böy­le bir ge­liş­me­nin ül­ke­yi ka­osa sü­rük­le­ye­ce­ği,

- Ker­kük’ün ge­le­cek­te­ki sta­tü­sü ko­nu­sun­da sür­dü­rü­len dar ba­kış­lı ve ih­ti­ras­lı po­li­ti­ka­la­rın son de­re­ce teh­li­ke­li ol­du­ğu, ta­raf­la­rın akıl­cı po­li­ti­ka­lar çer­çe­ve­sin­de so­rum­lu­luk­la­rı­nı üst­len­me­si ve teh­li­ke­li ni­yet­ler­den uzak dur­ma­sı ge­rek­ti­ği, Irak’ın  bü­tün et­nik kö­ken ve mez­hep­le­rin  kar­deş­çe ya­şa­ya­bi­le­ce­ği bir or­tam­da esen­li­ğe ka­vu­şa­ca­ğı,  bu­nun da esa­sı­nın her­ke­sin bir­bi­ri­nin hak ve hu­ku­ku­na say­gı gös­ter­me­si ve pet­rol baş­ta ol­mak üze­re kay­nak­la­rın adil­ce da­ğı­tı­mın­dan geç­mek­te ol­du­ğu,

- İran’ın nük­le­er prog­ra­mıy­la bağ­lan­tı­lı ola­rak ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin çok ya­kın­dan iz­len­di­ği, bu so­ru­nun dip­lo­ma­tik yol­la çö­zü­mü için Tür­ki­ye’nin üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­ya de­vam ede­ce­ği,

- Or­ta As­ya Türk Cum­hu­ri­yet­le­ri ile bü­yük önem ta­şı­yan iliş­ki­le­rin ve iş­bir­li­ği­nin  güç­len­di­ril­di­ği, Tür­ki­ye’nin söz ko­nu­su ül­ke­le­rin ba­ğım­sız­lık, ege­men­lik ve top­rak bü­tün­lük­le­ri­ne, ulus­la­ra­ra­sı top­lum­lar­la bü­tün­leş­me­le­ri­ne ve re­form sü­reç­le­ri­ni en ve­rim­li şe­kil­de ta­mam­la­ya­bil­me­le­ri­ne önem ver­di­ği,

-  Gü­ney Kaf­kas­ya po­li­ti­ka­sı­nın ba­ğım­sız, si­ya­si ve eko­no­mik is­tik­ra­ra sa­hip, ken­di ara­la­rın­da ba­rış ve iş­bir­li­ği için­de ya­şa­yan, çağ­daş, de­mok­ra­tik de­ğer­le­ri be­nim­se­miş ül­ke­le­rin des­tek­len­me­si te­me­li­ne da­yan­dı­ğı; do­ğu-ba­tı ener­ji ve ulaş­tır­ma ko­ri­dor­la­rı­nın te­mel ek­se­ni­ni oluş­tur­ma­sı ve tem­muz ayın­da Ba­kü-Tif­lis-Cey­han bo­ru hat­tı­nın res­men fa­ali­ye­te geç­me­si­nin böl­ge­nin stra­te­jik öne­mi­ni da­ha da ar­tır­dı­ğı,

- Tür­ki­ye’nin Er­me­nis­tan’la iliş­ki­le­ri­ni iyi kom­şu­luk iliş­ki­le­ri, kar­şı­lık­lı ya­rar ve top­rak bü­tün­lü­ğü­ne say­gı çer­çe­ve­sin­de nor­mal­leş­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı, söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı id­di­ala­rı ko­nu­sun­da­ki ger­çek­le­rin an­la­şıl­ma­sı ama­cıy­la sür­dü­rü­len yo­ğun dip­lo­ma­tik gi­ri­şim­le­rin ve çok yön­lü ça­lış­ma­la­rın ge­niş­le­ti­le­rek de­vam et­ti­ri­le­ce­ği,  hak­sız ve ta­ri­hi da­ya­nak­tan yok­sun Er­me­ni id­di­ala­rı­nın ve bu id­di­ala­rın üçün­cü ül­ke­ler­le iliş­ki­le­ri­mi­zi boz­ma  ih­ti­ma­li­nin önü­müz­de­ki on yı­lın en baş­ta ge­len me­se­le­le­rin­den bi­ri ola­ca­ğı, Er­me­ni­le­rin soy­kı­rım id­di­ala­rı­na kar­şı­lık Tür­ki­ye’nin ilk de­fa or­tak ta­rih ko­mis­yo­nu fik­ri­ni or­ta­ya at­tı­ğı, bir­çok ül­ke­nin Tür­ki­ye’nin bu te­zi­ni des­tek­le­di­ği,

- Yurt dı­şın­da­ki va­tan­daş­la­rı­mı­za ve soy­daş­la­rı­mı­za et­kin bir hiz­me­tin su­nul­ma­sı­nın ve Tür­ki­ye’yle bağ­la­rı­nın güç­len­di­ril­me­si­nin Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ön­ce­lik­li he­def­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı, bun­la­rın ül­ke­miz­le bü­tün­leş­me­le­ri ve ya­şa­dık­la­rı ül­ke­ler­le ül­ke­miz ara­sın­da bi­rer dost­luk köp­rü­sü oluş­tur­ma­la­rı­nın hem ül­ke­mi­zin çı­kar­la­rı hem de va­tan­daş ve soy­daş­la­rı­mı­zın ken­di mut­lu­luk­la­rı ba­kı­mın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.12. 15.11.2006 ta­ri­hin­de Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı, Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile Ta­pu ve Ka­das­tro Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Ba­yın­dır­lık Ba­kan­lı­ğı­nın kı­sıt­lı öde­nek­ler­le ger­çek­leş­tir­di­ği ça­lış­ma­la­rı­nın tak­dir­le kar­şı­lan­dı­ğı,

- Şe­hir­le­rin alt­ya­pı ek­sik­li­ği, mo­dern şe­hir­ci­lik an­la­yı­şı­na uy­ma­yan uy­gu­la­ma­lar, plan­la­ma­da­ki ve ya­pı­laş­ma kon­tro­lün­de­ki ye­ter­siz­lik­ler,  şe­hir­le­re yo­ğun göç kar­şı­sın­da be­le­di­ye­le­rin ye­ter­siz kal­ma­sı gi­bi ol­gu­la­rın Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı­nın sun­du­ğu hiz­met­le­rin öne­mi­ni ar­tır­dı­ğı,

- Şe­hir plan­la­rı­nın ob­jek­tif öl­çü­le­re gö­re şeh­rin ih­ti­ya­cı ve ka­mu ya­ra­rı gö­ze­ti­le­rek ha­zır­lan­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği, oy­sa uy­gu­la­ma­da imar plan­la­rı­nın rant ya­rat­ma ama­cıy­la kul­la­nıl­dı­ğı ko­nu­sun­da cid­di kay­gı­la­rın bu­lun­du­ğu,

- Çar­pık kent­leş­me so­nu­cun­da or­ta­ya çı­kan alt ya­pı ye­ter­siz­lik­le­ri ne­de­niy­le baş­ta sel fe­la­ke­ti ol­mak üze­re son yıl­lar­da ar­tış gös­te­ren do­ğal afet­le­rin ola­ğa­nüs­tü za­rar­la­ra yol aç­tı­ğı, ye­rel yö­ne­tim­le­rin ge­rek plan­la­ma ge­rek­se uy­gu­la­ma ba­kı­mın­dan sel­le­rin ve­re­ce­ği za­rar­la­rı ön­le­me­de ye­ter­siz kal­dı­ğı,

- Ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin sa­tıl­ma­sı­nın uzun va­de­de ka­mu hiz­met­le­ri­nin ma­li­ye­ti­ni ar­tı­ra­ca­ğı, ida­re­nin sat­tı­ğı ara­zi­le­ri bir sü­re son­ra tek­rar ka­mu­laş­tır­mak zo­run­da ka­la­ca­ğı, bu ne­den­le ge­liş­miş ül­ke­ler­de  dev­le­tin ha­zi­ne ara­zi­le­ri­ni müm­kün ol­du­ğun­ca elin­de tut­ma­ya ça­lış­tı­ğı,

-Ya­pı de­ne­ti­mi­ne iliş­kin ya­sal dü­zen­le­me­nin son de­re­ce ye­rin­de ol­du­ğu,  an­cak dü­zen­le­me­nin iş­ler­li­ği ko­nu­sun­da ak­sak­lık­la­rın ya­şan­dı­ğı,  uy­gu­la­ma­ya iş­ler­lik ka­zan­dı­rı­la­bil­me­si için mes­le­ki so­rum­lu­luk si­gor­ta­sı­nın ge­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği,  ya­pı de­ne­ti­mi­nin ku­rum­sal­laş­tı­rıl­ma­sı için ya­pı de­ne­tim şir­ket­le­ri­nin ku­ru­cu­la­rı­nın in­şa­at mü­hen­di­si ol­ma­sı şar­tı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı, ay­rı­ca mes­le­ki ye­ter­li­li­ğin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ve de­ne­tim ele­man­la­rı­nın yet­ki ve so­rum­lu­luk­la­rı­nın açık­lı­ğa ka­vuş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği, öte yan­dan Ka­nu­nun kap­sa­mı­nın da ye­ni­den be­lir­le­ne­rek kap­sam dı­şı kal­mış dep­rem böl­ge­le­ri­nin kap­sa­ma da­hil edil­me­si­nin zo­run­lu­luk ar­zet­ti­ği,

- Mü­te­ah­hi­din so­rum­lu­lu­ğu­nun mut­la­ka sağ­lan­ma­sı ve si­gor­tay­la iliş­ki­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği, böy­le­ce si­gor­ta şir­ke­ti­nin de­ne­tim fa­ali­ye­ti­ne önem ve­re­ce­ği, ak­si tak­dir­de ya­pı de­ne­ti­mi­nin sağ­lık­lı iş­le­me­ye­ce­ği,

- Dep­re­me iliş­kin ola­rak alı­nan ön­lem­le­rin ye­ter­siz ol­du­ğu, an­cak dep­re­min bü­tün so­rum­lu­lu­ğu­nun dev­le­te ve ka­nun­la­ra yük­le­ne­me­ye­ce­ği, va­tan­daş­la­rın da  bu ko­nu­da da­ha du­yar­lı dav­ran­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Zo­run­lu Dep­rem Si­gor­ta­sı­na Da­ir Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 1999 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gir­miş ol­ma­sı­na rağ­men,  ba­zı bi­na­la­rın kap­sam dı­şı­na çı­ka­rıl­ma­sı, si­gor­ta yap­tır­ma­yan­la­ra yö­ne­lik yap­tı­rım­la­rın ye­ter­siz ol­ma­sı ve dep­rem­ler son­ra­sın­da çı­ka­rı­lan özel ka­nun­lar­la ka­mu­nun afet ko­nu­tu ya­pı­mı­nı tek­rar üst­len­me­si ne­de­niy­le sis­te­min ken­di ba­şı­na iş­le­ye­me­di­ği, bu du­ru­mun Ba­kan­lı­ğın yü­kü­nü da­ha da ar­tır­dı­ğı,

- Dep­rem ko­nu­sun­da ka­mu ku­ru­mu ve ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da ko­or­di­nas­yon ek­sik­li­ği­nin gö­rül­dü­ğü, bu ne­den­le bir ko­or­di­nas­yon ba­kan­lı­ğı­nın ku­rul­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- Afet ön­ce­si ve son­ra­sı­na iliş­kin ku­rum­sal, ida­ri ve ya­sal so­run­la­rın bu­lun­du­ğu, bu alan­da fa­ali­yet gös­te­ren ku­rum­la­rın gö­rev ve yet­ki­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ve afet yö­ne­ti­mi­nin bü­tün­cül bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği, yar­gı de­ne­ti­mi ve zo­run­lu si­gor­ta, dep­rem si­gor­ta­sı gi­bi uy­gu­la­ma­lar baş­la­tıl­mış olun­mak­la bir­lik­te risk yö­ne­ti­mi ve imar sis­te­mi­nin iyi­leş­ti­ril­me­si ko­nu­la­rın­da he­nüz ye­ter­li dü­zey­de ge­liş­me sağ­la­na­ma­dı­ğı,

- Afet İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün hem tek­nik ele­man hem de tek­nik ci­haz, alet ve öl­çüm is­tas­yon­la­rıy­la da­ha da güç­len­di­rip, çe­şit­li bi­lim­sel ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ça­lış­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Geç­miş yıl­lar­da ya­pıl­mış olan ka­das­tro paf­ta­la­rı­nın gün­cel­li­ği­ni yi­tir­me­si ve tek­no­lo­ji­den ye­te­rin­ce ya­rar­la­nı­la­ma­ma­sı gi­bi ne­den­ler­le  ka­das­tro ça­lış­ma­la­rı­nın is­te­ni­len şe­kil­de yü­rü­tü­le­me­di­ği,

- Ta­pu ve Ka­das­tro Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ça­lış­ma­la­rı­nın mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ol­du­ğu, ni­te­kim ka­das­tro­nun ta­mam­lan­ma­sı pro­je­siy­le 2004 yı­lı­na ka­dar yıl­lık or­ta­la­ma 350 ma­hal­le ya da köy­de ka­das­tro ça­lış­ma­sı ya­pı­lır­ken, özel sek­tör­den de hiz­met alı­na­rak bu mik­ta­rın 2004 yı­lın­da 1.200, 2005 yı­lın­da 4.032, 2006 yı­lı Ey­lül ayı iti­ba­riy­le de 2.700 ma­hal­le ve kö­ye ulaş­tı­rıl­dı­ğı, Tür­ki­ye’nin yüz­de 90’ın­dan faz­la­sı­nın ka­das­tro­su­nun ger­çek­leş­ti­ril­miş ol­du­ğu,

- Tür­ki­ye’de yol­cu ve yük ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nın yüz­de 90’a va­ran oran­da ka­ra­yo­luy­la ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, bu­na kar­şın ağır ta­şıt tra­fi­ği­ne uy­gun ka­ra­yo­lu­nun top­lam ka­ra­yol­la­rı­nın an­cak yüz­de 13,9’unu oluş­tur­du­ğu,  öte yan­dan ül­ke­miz­de ki­lo­met­re­ka­re ba­şı­na ka­ra yo­lu yo­ğun­lu­ğu­nun AB or­ta­la­ma­sı­nın (0,474 km) ya­rı­sı (0, 201 km) dü­ze­yin­de bu­lun­du­ğu, oto­yol yo­ğun­lu­ğu­nun da AB’de 0,015 ki­lo­met­re, Tür­ki­ye’de ise 0,002 ki­lo­met­re ol­du­ğu,

- Ağır ta­şıt tra­fi­ği­ne uy­gun Bi­tüm­lü Sı­cak Kap­la­ma yol­la­rın pa­yı­nın ül­ke­miz­de dü­şük ol­ma­sı­na rağ­men, yük ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nın yüz­de 90’nın ka­ra­yo­luy­la ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin  tra­fik gü­ven­li­ği­ni azalt­tı­ğı, Tür­ki­ye’de or­ta­la­ma gün­lük tra­fik yo­ğun­lu­ğu AB de­ğer­le­ri­ne gö­re ol­duk­ça dü­şük ol­ma­sı­na rağ­men, tra­fik ka­za­la­rın­da 100 ki­lo­met­re­lik yo­la dü­şen ölü sa­yı­sı­nın Av­ru­pa Bir­li­ği or­ta­la­ma­sı­nın yak­la­şık 5 ka­tı dü­ze­yin­de ol­du­ğu,

- Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün kay­nak­la­rı ve­rim­li kul­lan­mak ve ma­li­yet­le­ri dü­şür­mek su­re­tiy­le sı­nır­lı öde­nek­ler­le bü­yük iş­ler ba­şar­dı­ğı, an­cak Tür­ki­ye’nin ön­ce­lik­le as­ga­ri stan­dart­ta da ol­sa, il­ler ve böl­ge­ler ara­sı yol so­ru­nu­nu çöz­me­si ge­rek­ti­ği,

- Ka­ra­yo­lu ya­tı­rım­la­rı­nın za­ma­nın­da bi­ti­ri­le­me­me­si ne­de­niy­le baş­ta yo­lun in­şa ma­li­ye­ti ol­mak üze­re ma­li­yet­le­rin yük­sel­di­ği, ba­kım ve ona­rım ma­li­yet­le­ri­nin art­tı­ğı, bu ne­den­le baş­la­nan iş­le­rin kı­sa sü­re­de bi­ti­ril­me­si­nin bü­yük önem ta­şı­dı­ğı, oy­sa ka­ra­yo­lu ya­tı­rım­la­rı­na büt­çe­den ay­rı­lan öde­ne­ğin azal­tıl­dı­ğı, bu ala­na ay­rı­lan öde­nek­le­rin ek öde­nek­ler­le tak­vi­ye edil­me­si yön­te­mi­nin ka­rı­şık ve be­lir­siz bir yön­tem ol­du­ğu, uy­gu­la­ma­da ak­sak­lık­la­ra yol aç­tı­ğı,

- Ka­mu­laş­tır­ma­ya ay­rı­lan öde­nek­le­rin ye­ter­siz ol­du­ğu, üs­te­lik bir ön­ce­ki yı­la gö­re de azal­tıl­dı­ğı, ka­mu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri ta­mam­lan­ma­dan ka­ra­yo­lu in­şa­atı­nın baş­la­ya­ma­ya­ca­ğı, bu ne­den­le ka­mu­laş­tır­ma­ya ay­rı­lan öde­nek­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı­nın zo­run­lu­luk ar­zet­ti­ği,

- Dub­le yol­la­rın ula­şı­mı ra­hat­lat­mak­la bir­lik­te ka­li­te­si ko­nu­sun­da kuş­ku­la­ra yol açıl­dı­ğı, ya­pı­lan iş­le­rin de­net­len­me­si ko­nu­sun­da da­ha ti­tiz ve dik­kat­li olun­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Ka­ra­yol­la­rı­nın fi­nans­ma­nın­da ye­ni bir mo­de­lin ge­liş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği, ak­si tak­dir­de, ge­nel büt­çe­den ay­rı­lan öde­nek­ler­le ka­ra­yo­lu alt­ya­pı­sı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın uzun yıl­lar ala­ca­ğı,bu bağ­lam­da yap-iş­let-dev­ret mo­de­li­nin kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­ma­sı­nın olum­lu kar­şı­lan­dı­ğı, an­cak bu ge­liş­me­nin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı, ha­zır­la­na­cak pro­je­ler­le ka­ra­yol­la­rı­nın iş­let­me­ci açı­sın­dan da­ha fi­zi­bil ha­le ge­ti­ril­me­si­nin zo­run­lu ol­du­ğu,

- Fi­nans­man imkânla­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ba­kı­mın­dan özel sek­tör­den hiz­met sa­tın alın­ma­sı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,  ha­li­ha­zır­da in­şa­at aşa­ma­sın­da hiz­met sa­tın alın­ma­sı yay­gın­ken kon­trol ve de­ne­tim hiz­met­le­ri­nin ka­mu ağır­lık­lı yü­rü­tül­dü­ğü, oy­sa ki­mi ge­liş­miş ül­ke­ler­de ön­ce­lik­le kon­trol­lük ve ba­kım iş­le­ri­nin on­dan son­ra da ya­pım iş­le­ri­nin iha­le edil­di­ği, 

- Ba­kan­lı­ğa, Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ve Ta­pu ve Ka­das­tro Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ay­rı­lan top­lam öde­ne­ğin 2006 yı­lı­na gö­re no­mi­nal ola­rak yüz­de 11, re­el ola­rak ise yüz­de 20 azal­tıl­dı­ğı, bu azal­ma­nın bü­yük öl­çü­de  Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­sin­de gö­rül­dü­ğü,  söz ko­nu­su ku­ru­lu­şun büt­çe­si­nin no­mi­nal ola­rak  yüz­de 14, re­el ola­rak da yüz­de 25 ci­va­rın­da azal­dı­ğı, bu du­ru­mun olum­lu kar­şı­la­na­ma­ya­ca­ğı,

- İl­ler ban­ka­sı uy­gu­la­ma­la­rın­da par­ti­zan­lı­ğın or­ta­dan kal­dı­rıl­dı­ğı, ob­jek­tif esas­lar­la öde­nek­le­rin be­le­di­ye­le­re da­ğı­tıl­dı­ğı,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün 2.069 ki­lo­met­re­si oto­yol, 31.325 ki­lo­met­re­si dev­let yo­lu ve 30.345 ki­lo­met­re­si de il yo­lu ol­mak üze­re top­lam 63.739 ki­lo­met­re­lik yol ağın­da hiz­met ver­di­ği,

- Son yıl­lar­da tra­fik gü­ven­li­ği­ni ar­tı­rı­cı ön­lem­ler üze­rin­de ti­tiz­lik­le du­rul­du­ğu, ref­lek­tif özel­li­ği aza­lan tüm lev­ha­lar ile gö­rü­nür­lü­ğü kay­bol­muş yol çiz­gi­le­ri­nin ye­ni­len­di­ği, ka­za ka­ra nok­ta­la­rı ile ka­za ris­ki yük­sek yer­ler­de oto­ma­tik ba­ri­yer sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı­na baş­lan­dı­ğı; üç yıl­lık göz­lem so­nuç­la­rı­na gö­re iyi­leş­ti­ri­len ka­za ka­ra nok­ta­la­rın­da­ki tra­fik ka­za­sı sa­yı­sın­da yüz­de 64, ölü sa­yı­sın­da yüz­de 89, ya­ra­lı sa­yı­sın­da yüz­de 73 ve mad­di ha­sar­lı araç sa­yı­sın­da yüz­de 65 azal­ma sağ­lan­dı­ğı,

- İs­tan­bul Bo­ğa­zı ge­çiş­le­rin­de­ki mev­cut ula­şım sis­tem­le­ri­nin ka­pa­si­te ye­ter­siz­li­ği­nin önem­li eko­no­mik ka­yıp­la­ra yol aç­tı­ğı, bu ne­den­le İs­tan­bul Bo­ğa­zı 3’ün­cü Ka­ra­yo­lu Ge­çi­şi Pro­je­si ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı­ğı,

- 2003 ve 2005 yıl­la­rın­da muh­te­lif böl­ge­le­ri­miz­de mey­da­na ge­len dep­rem­ler son­ra­sı, top­lam 71 bin ko­nu­tun ve iş­ye­ri­nin ha­sar tes­pit­le­ri­nin kı­sa sü­re­de ya­pıl­dı­ğı, hak sa­hip­le­ri­nin ve ko­nut yer­le­ri­nin be­lir­len­di­ği ve ge­çi­ci ko­nu­ta ih­ti­yaç du­yul­mak­sı­zın 20.548 ko­nut ile 1.319 ahı­rın yı­lı içe­ri­sin­de in­şa et­ti­ri­le­rek hak sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­di­ği; ay­rı­ca, 1966 – 2002 yıl­la­rı ara­sın­da ül­ke­miz­de mey­da­na ge­len do­ğal afet­ler­den ka­lan ve yıl­lar­dır ya­pı­la­ma­mış olan 19.746 ko­nut ve iş­ye­ri­nin 11.707 ade­di­nin Hü­kü­me­tin ön­ce­lik ver­me­siy­le ta­mam­la­na­rak hak sa­hip­le­ri­ne tes­lim edil­di­ği,

- Ulu­sal sis­mik ağın ge­liş­ti­ril­me­si ama­cıy­la Ba­kan­lı­ğın ve­ri ka­li­te­si yük­sek ger­çek za­man­lı 19 adet ge­niş-bant is­tas­yo­nu ala­rak Tür­ki­ye'nin ilk uy­du ile­ti­şim­li Tür­ki­ye Ulu­sal Sis­mik Ağ Sis­te­mi­nin Ge­liş­ti­ril­me­si Pro­je­si­ni baş­lat­tı­ğı, böy­le­ce Tür­ki­ye ve çev­re­sin­de­ki dep­rem ak­ti­vi­te­si­nin 24 sa­at sü­rey­le iz­len­di­ği, 2006 yı­lın­da 20 adet is­tas­yo­nun bu ağa ek­len­me­si­nin plan­lan­dı­ğı,

- Dep­rem da­hil risk­li alan­la­rın be­lir­len­me­si ve ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı için bü­tün­le­şik afet teh­li­ke ha­ri­ta­la­rı­nın ha­zır­lan­mak­ta ol­du­ğu, dep­rem ris­ki yük­sek böl­ge­ler­de­ki ko­nut ya­pı­la­rı­nın in­ce­le­ne­rek dep­re­me da­ya­nık­lı olup ol­ma­dık­la­rı­nın in­ce­len­di­ği, ül­ke ge­ne­lin­de gü­ven­li ya­pı­laş­ma­yı sağ­la­mak için te­mel-ze­min araş­tır­ma­la­rı­nı di­sip­li­ne ede­cek olan ze­min ve te­mel etüt for­ma­tı­nın yü­rür­lü­ğe ko­nul­du­ğu, 81 il­de ağır­lık­lı ola­rak be­ton ve be­to­nar­me de­mir stan­dart­la­rı­nın kon­tro­lü ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­rül­dü­ğü, ya­pı­lar­da tek­nik şart­na­me­si­ne uy­gun, gü­ven­li ya­pı mal­ze­me­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la pi­ya­sa gö­ze­ti­mi ve de­ne­ti­mi fa­ali­yet­le­rin­de rol ala­cak, Ya­pı Mal­ze­me­le­ri De­ne­tim Grup­la­rı­nın oluş­tu­rul­du­ğu,

- Ge­ce­kon­du­laş­ma­nın ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak 2006 yı­lın­da ça­lış­ma­la­ra hız ve­ril­di­ği, Ge­ce­kon­du Ka­nu­nu kap­sa­mın­da oluş­tu­ru­lan sağ­lık­lı, alt­ya­pı­lı ve plan­lı ge­ce­kon­du ön­le­me böl­ge­le­rin­de dar ge­lir­li ve ev­siz va­tan­daş­la­rın ev sa­hi­bi ol­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la 10 yıl tak­sit­le fa­iz­siz ar­sa tah­si­si­ne de­vam edil­di­ği,

- Be­le­di­ye­le­rin so­run­la­rı­nın çö­zü­mü­ne kat­kı sağ­la­mak ama­cıy­la İl­ler Ban­ka­sın­ca ve­ri­len kre­di­le­rin fa­iz oran­la­rı­nın dü­şü­rül­dü­ğü ve va­de­le­ri­nin uza­tıl­dı­ğı, be­le­di­ye his­se­le­ri­nin gön­de­ril­me­sin­de, tüm be­le­di­ye­le­re en az  yüz­de 60 ora­nın­da pay gön­de­ril­me­si uy­gu­la­ma­sı­na de­vam edil­di­ği,

- Ta­pu ve Ka­das­tro Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ül­ke­mi­zin ka­das­tro­su­nun ta­mam­lan­ma­sı ama­cıy­la yo­ğun bir şe­kil­de ça­lış­tı­ğı, özel sek­tör­den hiz­met alın­ma­sı yo­luy­la yıl­lık ka­das­tro üre­ti­mi­nin on ka­ta va­ran öl­çü­ler­de ar­tı­rıl­dı­ğı, ay­rı­ca, üre­tim­de par­sel ma­li­ye­ti­nin önem­li öl­çü­de dü­şü­rü­le­rek üre­tim ma­li­yet­le­rin­den önem­li ta­sar­ruf­la­rın sağ­lan­dı­ğı,

- Ül­ke ge­ne­lin­de mül­ki­yet bil­gi­le­ri­nin bil­gi­sa­yar or­ta­mı­na ak­ta­rı­lıp, her tür­lü sor­gu­la­ma­nın ya­pı­la­bil­me­si­ni amaç­la­yan TAK­BİS (Ta­pu ve Ka­das­tro Bil­gi Sis­te­mi) pro­je­si­nin, yıl so­nu iti­ba­riy­le ço­ğu il mer­ke­zi ol­mak üze­re 120 ta­pu mü­dür­lü­ğü­ne yay­gın­laş­tı­rı­la­ca­ğı, 2007 yı­lı so­nun­da bu pro­je­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı, ay­rı­ca, Os­man­lı dö­ne­min­den be­ri ko­ru­nan ve o gün için Os­man­lı coğ­raf­ya­sı için­de ka­lan, şu an ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ka­zan­mış 25 ül­ke­nin ta­ri­hi ve stra­te­jik öne­mi ha­iz ta­şın­maz mal ka­yıt­la­rı­nın yok ol­mak­tan kur­ta­rı­lıp, bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da her tür­lü sor­gu­la­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­nı amaç­la­yan TAR­BİS (Ta­pu Ar­şiv Bil­gi Sis­te­mi) pro­je­si­nin de 2007 yı­lı so­nun­da bi­ti­ril­me­si­nin he­def­len­di­ği,

- Ka­ra­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü öde­nek­le­rin­de­ki azal­ma­nın yıl içe­ri­sin­de baş­ka kay­nak­lar­dan te­la­fi edi­le­ce­ği, zi­ra mev­cut öde­nek­le plan­la­nan iş­le­rin za­ma­nın­da bi­ti­ri­le­me­ye­ce­ği­nin or­ta­da ol­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.13. 16.11.2006 ta­ri­hin­de Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı  büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

-  Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lık­la­rı­nın za­man za­man bir­leş­ti­ri­lip ay­rıl­dı­ğı, an­cak tu­rizm ve kül­tür gi­bi iki önem­li ala­na iliş­kin gö­rev­le­rin tek bir ba­kan­lık­ta bir­leş­ti­ril­me­si­nin doğ­ru ol­ma­dı­ğı, şu an­da­ki uy­gu­la­ma­nın prob­lem­le­rin çö­zü­mü­ne olum­lu bir kat­kı­da bu­lun­ma­dı­ğı,

- Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­nın taş­ra­da yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da bir­çok ilin, ken­di özel­lik­le­ri­ni yal­nız­ca Tür­ki­ye’de de­ğil dün­ya­da da ta­nıt­ma fır­sa­tı bul­du­ğu, bu du­ru­mun il­le­rin eko­no­mik ge­liş­me­le­ri­ne kat­kı sağ­la­ma­sı­nın bek­len­di­ği,

- Tür­ki­ye’de yüz bin­ler­ce ki­şi­nin ge­çi­mi­ni el sa­nat­la­rın­dan ka­zan­mak­ta ol­du­ğu, an­cak pa­zar­la­ma­dan fi­nans­ma­na, eği­tim­den ta­nı­tı­ma ka­dar bir­çok alan­da so­run­la­rın ya­şan­dı­ğı, bu so­run­la­rın çö­zü­müy­le il­gi­li ola­rak Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­na bü­yük gö­rev­le­rin düş­tü­ğü,

- Dün­ya Tu­rizm Ör­gü­tü ve­ri­le­ri­ne gö­re, Tür­ki­ye’de tu­rizm sek­tö­rü­nün doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı ola­rak 32 fa­ali­yet ala­nın­da is­tih­dam ya­rat­tı­ğı, tu­rizm sek­tö­rü­nün eko­no­mik bo­yu­tu­nun ya­nın­da tu­ris­tik böl­ge­ler­de ya­şa­yan hal­kın sos­yal ge­liş­miş­lik dü­ze­yi­ni de ar­tır­dı­ğı, bu ne­den­le  Ba­kan­lı­ğın di­ğer ba­kan­lık­lar­la ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de ça­lış­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Tu­rizm sek­tö­rü ile il­gi­li ola­rak, mes­le­ki eği­tim­de bel­ge­len­dir­me ve stan­dar­di­zas­yo­nun sağ­lan­ma­sı ve ve­rim­li­lik ile iş ka­li­te­si­nin ulus­la­ra­ra­sı kri­ter­ler doğ­rul­tu­sun­da ar­tı­rıl­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­nın tak­dir­le kar­şı­lan­dı­ğı,

- Tu­rizm ala­nın­da uz­man­la­şan yö­re­le­ri­miz­de, özel­lik­le kı­yı­lar­da tu­riz­mi or­ta va­de­de olum­suz et­ki­le­ye­cek ya­pı­laş­ma­la­rın gö­rül­dü­ğü, bu ya­pı­laş­ma­la­ra mü­da­ha­le edil­me­si ge­rek­ti­ği, esa­sen tu­riz­min ser­best pi­ya­sa­nın iş­le­yi­şi­ne bı­ra­kı­la­ma­ya­cak ka­dar önem­li bir sek­tör ol­du­ğu,

- Tür­ki­ye’nin ta­nı­tı­mın­da son bir­kaç yıl­da bü­yük iler­le­me­ler kay­de­dil­di­ği; an­cak ta­nı­tım kay­nak­la­rı­nın ha­la ye­ter­siz dü­zey­de bu­lun­du­ğu,  ay­rı­ca ta­nı­tım için har­ca­nan kay­nak­la­rın da­ha ve­rim­li kul­la­nıl­ma­sı için pa­zar araş­tır­ma­la­rı­na da­ya­nan Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­na önem ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

- Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­nın üre­ti­len sa­nat eser­le­ri­ne des­tek ver­me­si­nin olum­lu bir uy­gu­la­ma ola­rak gö­rül­dü­ğü; an­cak bu des­te­ğin ya­nı sı­ra sa­na­ta il­gi du­yan genç­le­rin de teş­vik edil­me­si ge­rek­ti­ği,

- Va­tan­daş­lar­la dev­le­tin kay­naş­ma­sı­na im­kan ta­nı­yan kül­tü­rel fa­ali­yet­ler­de, ça­lış­ma­la­rın ka­mu ke­si­mi­nin ya­nı sı­ra si­vil ini­si­ya­ti­fe de fır­sat ta­nı­na­rak yü­rü­tül­me­si­nin ye­rin­de ola­ca­ğı,

- Ede­bi­yat ala­nın­da özel­lik­le 2005 yı­lın­dan baş­la­ya­rak dı­şa açı­lım ata­ğı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, bu çer­çe­ve­de Ba­kan­lı­ğın des­te­ğiy­le 108 ese­rin ter­cü­me­si­nin ya­pıl­dı­ğı, şi­ir ve öy­kü ala­nın­da ilk de­fa 2007’de ya­pıl­ma­sı dü­şü­nü­len “ilk eser ya­rış­ma­sı” ad­lı pro­je­nin, ya­rış­ma so­nu­cun­da genç ye­te­nek­le­rin keş­fe­di­le­cek ol­ma­sı ba­kı­mın­dan son de­re­ce fay­da­lı bir ça­lış­ma ola­ca­ğı,

- Bir ül­ke­nin ta­rih­sel kül­tü­rü­nün yan­sı­ma­sı olan sit alan­la­rı­nın ima­ra açıl­ma­sı­nın son de­re­ce yan­lış ol­du­ğu, bu alan­lar­da imar iz­ni ve­ril­me­si­nin da­ha sı­kı ku­ral­la­ra bağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Tu­rizm ge­lir­le­ri­nin 2003 yı­lın­da 13,2 mil­yar do­lar; 2004 yı­lın­da 15,8 mil­yar do­lar; 2005 yı­lın­da 18,1 mil­yar do­lar ola­rak ger­çek­leş­ti­ği; 2006 yıl so­nu he­de­fi­nin ise yi­ne 18,1 mil­yar do­lar ol­du­ğu, do­la­yı­sıy­la ül­ke eko­no­mi­si için bü­yük önem ta­şı­yan tu­rizm ge­lir­le­ri­nin özel­lik­le son yıl­lar­da kay­da de­ğer bir ar­tış gös­ter­me­di­ği, bu ko­nu­da Ba­kan­lı­ğa önem­li gö­rev­le­rin düş­tü­ğü,

- Ti­yat­ro­ya olan il­gi­nin ar­tı­rıl­ma­sı için Ba­kan­lı­ğın ta­nı­tım ve des­tek­le­me fa­ali­yet­le­ri­ne ağır­lık ver­me­si ge­rek­ti­ği, özel­lik­le özel ti­yat­ro­la­ra olan dev­let yar­dım­la­rı­nın za­ma­nın­da öden­me­si­ni sağ­la­ya­cak mev­zu­at ça­lış­ma­sı­nın ya­pıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğu,

- 2001 yı­lın­da ül­ke­mi­ze ge­len tu­rist sa­yı­sı­nın 11 mil­yon ki­şi ol­du­ğu, bu sa­yı­nın 2005 yı­lı­na ge­lin­di­ğin­de 21 mil­yo­na ulaş­tı­ğı, 2006 yı­lın­da ya­şa­nan bir ta­kım olum­suz ge­liş­me­ler so­nu­cun­da tu­rist sa­yı­sın­da dü­şüş ol­du­ğu, an­cak, ge­len tu­rist sa­yı­sı­na kı­yas­la tu­rizm ge­lir­le­ri­nin is­te­ni­len dü­zey­de ol­ma­dı­ğı,

- Tu­rizm ko­nu­sun­da ka­mu ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da bir yet­ki ve gö­rev kar­ma­şa­sı­nın ya­şan­dı­ğı, di­ğer Ba­kan­lık ve ku­ru­luş­la­rın tu­rizm­le il­gi­li yet­ki­le­ri­nin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğın­da top­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği, uy­gu­la­ma­da kar­şı­la­şı­lan güç­lük­le­rin an­cak bu şe­kil­de çö­zü­le­bi­le­ce­ği,

-  Ba­kan­lı­ğın 2007 yı­lı öde­nek­le­ri­nin ye­ter­siz bu­lun­du­ğu, öde­nek­ler­de yüz­de 13,6 ora­nın­da bir ar­tış gö­rül­mek­le bir­lik­te bu ar­tı­şın esas iti­ba­riy­le ye­ni sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi ge­re­ği büt­çe­ye ko­nu­lan prim gi­der­le­rin­den kay­nak­lan­dı­ğı, bu ne­den­le kül­tür ve tu­rizm gi­bi iki önem­li alan­da hiz­met gö­ren Ba­kan­lı­ğın büt­çe­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Kül­tür ala­nın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­da sa­de­ce Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­nın rol al­ma­dı­ğı; Ba­kan­lı­ğın ya­nı sı­ra il özel ida­re­le­ri, be­le­di­ye­ler ve Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra ka­tı­lım­la­rı­nın sağ­lan­dı­ğı,

- Ba­kan­lı­ğın ger­çek­leş­tir­di­ği mev­zu­at ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da iş­le­rin sa­de­ce hu­ku­ki bo­yu­tu­nun çö­zül­mek­le ye­ti­nil­me­di­ği, fi­nans kay­nak­la­rı da te­min edi­le­rek, çı­ka­rı­lan ya­sa­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­na iş­ler­lik ka­zan­dı­rıl­dı­ğı, bu kay­nak­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nu tu­rizm böl­ge­le­ri­ne tah­sis edi­len alan­lar­dan el­de edi­len alt­ya­pı ka­tı­lım pay­la­rı gi­bi büt­çe dı­şı im­kan­la­rın oluş­tur­du­ğu, bu du­ru­mun Ba­kan­lı­ğa ka­zan­dı­rı­lan iş­ler­li­ğin bir ör­ne­ği ol­du­ğu,

- Ba­kan­lı­ğın fa­ali­yet­le­ri­ni da­ha çok alt ya­pı, res­to­ras­yon ça­lış­ma­sı ve kül­tü­rel alan­lar­da yo­ğun­laş­tır­dı­ğı, Tür­ki­ye’de bi­lin­me­yen bir çok kül­tü­rel ve tu­ris­tik de­ğe­rin gün ışı­ğı­na çı­ka­rıl­dı­ğı,

- Tür­ki­ye’nin 2004 ve 2005 yıl­la­rın­da yüz­de 50’ye va­ran tu­rizm ge­lir­le­ri ar­tı­şıy­la dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­den da­ha yük­sek bir ar­tış ra­ka­mı­nı ya­ka­la­dı­ğı, anı­lan yıl­lar­da ya­şa­nan tu­rizm ge­lir­le­ri ar­tı­şı­nın özel­lik­le ca­ri açı­ğın fi­nans­ma­nın­da­ki ro­lü­nün  ve ül­ke eko­no­mi­si­ne olan kat­kı­sı­nın se­vin­di­ri­ci bo­yut­la­ra ulaş­tı­ğı,

- Gü­nü­müz­de ter­cih­le­re bağ­lı ola­rak çe­şit­le­nen tu­ris­tik fa­ali­yet­le­re uyum sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la Ba­kan­lı­ğın ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı, özel­lik­le son yıl­lar­da şe­hir­le­rin ta­ri­hi mer­kez­le­ri­ni kap­sa­yan kül­tür tu­riz­mi­ne ağır­lık ve­ril­di­ği, bu çer­çe­ve­de İs­tan­bul’un kül­tür tu­riz­mi ba­kı­mın­dan bir ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği,

- Ba­kan­lı­ğın, üze­rin­de uzun yıl­lar­dır ça­lı­şı­lan Mas­ter Pla­nı­nı uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu, il­gi­li sek­tör tem­sil­ci­le­rin­den de olum­lu tep­ki­ler alan bu ça­lış­ma­nın; ar­tık tüm sek­tö­rün önü­nü ay­dın­la­tan bir yol ha­ri­ta­sı ha­li­ne gel­di­ği,

- Tür­ki­ye’nin tu­rizm mer­kez­le­rin­den bi­ri ha­li­ne ge­len An­tal­ya ilin­de ye­rel yö­ne­tim­ler­le bir­lik­te ger­çek­leş­ti­ri­len fa­ali­yet­ler çer­çe­ve­sin­de atık su­la­rın de­ni­ze dö­kül­me­si­nin en­gel­len­di­ği, bu ça­lış­ma­la­rın An­tal­ya’ya olan tu­rist ta­le­bi­ni art­tı­ra­ca­ğı; an­cak bü­tün il­le­ri­miz­de ka­na­li­zas­yon arıt­ma so­ru­nu­nu çöz­me­den dün­ya ça­pın­da mas tu­rizm re­ka­be­tiy­le mü­ca­de­le et­me­nin zor ol­du­ğu,

- Av­ru­pa Bir­li­ği­nin 3 Ekim 2005 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye ile res­men baş­lat­tı­ğı ka­tı­lım sü­re­ci mü­za­ke­re ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği, Mü­za­ke­re Çer­çe­ve Bel­ge­sin­de yer alan “35 Mük­te­se­bat baş­lı­ğın­dan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğıy­la il­gi­li olan 14 fa­sıl­da­ki ta­ra­ma sü­re­ci­nin ba­şa­rıy­la ta­mam­lan­dı­ğı, ta­ra­ma sü­re­cin­de il­gi­li ka­mu ku­rum­la­rı­na ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na yö­ne­lik bil­gi­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­dı­ğı,

- Kül­tür var­lık­la­rı­nın en­van­te­ri ça­lış­ma­la­rı­nın uzun yıl­lar­dır ta­mam­la­na­ma­dı­ğı; an­cak ya­pı­lan ça­lış­ma­lar çer­çe­ve­sin­de son aşa­ma­ya ge­lin­di­ği, en­van­ter ça­lış­ma­la­rı­nın res­to­ras­yon ve res­tü­te iş­lem­le­ri­ne de yar­dım­cı ola­ca­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.14. 20.11.2006 ta­ri­hin­de Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ve De­niz­ci­lik Müs­te­şar­lı­ğı büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

-  Ulaş­tır­ma sek­tö­rü­ne ay­rı­lan kay­nak­la­rın esas iti­ba­riy­le ka­ra­yol­la­rı­nın ba­kım ve ona­rı­mı­na har­can­dı­ğı, di­ğer ula­şım şe­kil­le­ri­ne ye­ter­li kay­na­ğın tah­sis edi­le­me­di­ği, esa­sen bu ko­nu­da tam bir kı­sır dön­gü­ye gi­ril­di­ği, zi­ra ka­ra­yol­la­rı­na ya­tı­rım ya­pıl­ma­dı­ğı tak­dir­de bu yol­la­rın ve­rim­le­ri­nin dü­şe­ce­ği, ulaş­tır­ma ma­li­yet­le­ri­nin da­ha da yük­se­le­ce­ği, an­cak yi­ne de ka­ra, de­niz, ha­va ve de­mir­yo­lu ulaş­tır­ma­sı ara­sın­da bir den­ge­nin ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği, çün­kü ulaş­tır­ma sek­tö­rün­de­ki olum­suz­luk­la­rın di­ğer sek­tör­le­ri de doğ­ru­dan et­ki­le­di­ği,

- Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­na ay­rı­lan öde­nek­ler son dört yıl­da 4,5 kat art­mak­la bir­lik­te öde­nek­le­rin ya­rı­ya ya­kı­nı­nın kul­la­nıl­ma­mış ol­du­ğu, üs­te­lik den­ge­li bir ya­tı­rım prog­ra­mı­nın da iz­len­me­di­ği, ya­tı­rım­la­rın da­ha çok hız­lı tren pro­je­sin­de yo­ğun­laş­tı­ğı, ye­ni de­mir­yol­la­rı ya­pı­la­ma­dı­ğı gi­bi hat ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı­nın da ye­ter­siz kal­dı­ğı, mev­cut de­mir­yo­lu uzun­lu­ğu ve bun­la­rın ray öm­rü dik­ka­te alın­dı­ğın­da yıl­da 450-500 km’lik hat­tın ye­ni­len­me­si ge­re­kir­ken 2003’de 55 km, 2004’de 101 km, 2005’de 69 km ve 2006’da 192 km’lik hat­tın ye­ni­len­di­ği,

- De­mir­yo­lu iş­let­me­ci­li­ğin­de tek­no­lo­ji ve hiz­met stan­dar­dı­nın yük­sel­til­me­si ha­lin­de yol­cu sa­yı­sı­nın hız­lı bir ar­tış gös­te­re­ce­ği, öte yan­dan 2004-2006 dö­ne­min­de ha­va­yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da yol­cu ar­tı­şı yüz­de 50 iken ka­ra­yo­lun­da bu ar­tı­şın yüz­de 9’da kal­dı­ğı, bu du­ru­mun va­tan­daş­la­rın al­ter­na­tif ula­şım bi­çim­le­ri ara­dı­ğı­nın is­pa­tı ol­du­ğu,

- De­niz­ci­lik Müs­te­şar­lı­ğı­nın li­man, bay­rak ve kı­yı dev­le­ti uy­gu­la­ma­la­rın­da kay­da de­ğer iş­ler ba­şar­dı­ğı, an­cak bun­la­rın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı, ulus­la­ra­ra­sı de­niz ta­şı­ma­cı­lı­ğın­dan ve nav­lun­dan da­ha faz­la pay alın­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak, ka­bo­taj ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nı ge­liş­ti­re­cek, özel sek­tö­rün önü­nü aça­cak ted­bir­le­rin bir an ön­ce alın­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Hü­kü­me­tin de­mir­yol­la­rı­na ver­di­ği öne­min mem­nu­ni­yet ve­ri­ci bu­lun­du­ğu, an­cak bu alan­da bü­yük ya­tı­rım­la­rın ya­pı­la­bil­me­si için ye­ni fi­nans­man mo­del­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­nin zo­run­lu ol­du­ğu, öte yan­dan ge­mi ya­pı­mın­da­ki ar­tı­şın da ge­rek is­tih­dam, ge­rek­se eko­no­mi­ye di­ğer kat­kı­la­rı  ba­kı­mın­dan ol­duk­ça se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu,

- Ba­kü-Cey­han bo­ru hat­tı ve ben­ze­ri pro­je­le­rin de­niz ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nın öne­mi­ni da­ha da ar­tır­dı­ğı, Kıb­rıs Rum Ke­si­mi­nin li­man­la­rı­mı­zı kul­lan­ma ko­nu­sun­da­ki ıs­rar­la­rı­nın da esas iti­ba­riy­le bun­dan kay­nak­lan­dı­ğı, an­cak li­man­la­ra ka­dar ge­ti­ril­miş olan pet­ro­lün ta­şın­ma­sı için Tür­ki­ye’nin ye­ter­li tan­ker fi­lo­su­na sa­hip ol­ma­dı­ğı, ka­mu ya da özel sek­tör eliy­le bir an ön­ce bu alan­da ge­rek­li ya­tı­rım­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- De­niz yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da kul­la­nı­lan akar­ya­kıt­tan alı­nan ÖTV’nin kal­dı­rıl­ma­sı­nın özel­lik­le yol­cu ta­şı­ma­cı­lı­ğı­na olum­lu yan­sı­dı­ğı, an­cak yük ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da bek­le­nen ge­liş­me­nin sağ­la­na­ma­dı­ğı, di­ğer yan­dan şir­ket­le­re ka­yıt­lı an­cak özel amaç­la kul­la­nı­lan yat­la­rın da ÖTV mu­afi­ye­tin­den ya­rar­lan­dı­rıl­ma­sı­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­da;

- Tür­ki­ye’nin coğ­ra­fi ko­nu­mu­nun bü­tün ula­şım tür­le­ri­ne im­kan ver­di­ği, bun­la­rın bü­tün­cül bir ba­kış açı­sıy­la bir­bi­ri­ni ta­mam­la­ya­cak şe­kil­de ele alın­ma­sı ge­rek­ti­ği, an­cak yıl­lar­dır uy­gu­la­nan po­li­ti­ka­lar so­nu­cun­da Tür­ki­ye’nin yol­cu ve yük ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da tü­müy­le ka­ra­yol­la­rı­na ba­ğım­lı ha­le gel­di­ği, ni­te­kim ka­ra­yol­la­rı­nın yol­cu ve yük ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da­ki pa­yı­nın yüz­de 94’e ulaş­tı­ğı, de­niz, ha­va ve de­mir­yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nın pa­yı­nın ise yüz­de 6 ol­du­ğu,

- Ba­kan­lı­ğın ön­ce­lik­le ula­şım ana pla­nı­nı ha­zır­la­ya­rak yü­rür­lü­ğe koy­du­ğu, bu plan­la ka­ra, de­niz, ha­va ve de­mir­yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nın bir­lik­te ve bir­bi­ri­ne pa­ra­lel ge­liş­me­si­nin ve otuz yıl içe­ri­sin­de ka­ra­yo­lu ağır­lık­lı ula­şım ya­pı­sı­nın dö­nüş­tü­rül­me­si­nin amaç­lan­dı­ğı, Hü­kü­me­tin de­mir­yol­la­rı­nı ge­liş­tir­me­yi bir Dev­let po­li­ti­ka­sı ola­rak ele al­dı­ğı, 2002-2005 dö­ne­min­de de­mir­yo­lu ya­tı­rım­la­rı­nın 4,5 kat art­tı­ğı,

- Mev­cut 8.697 km’lik ana de­mir­yo­lu hat­tı­nın bü­yük kıs­mı­nın sin­ya­li­zas­yo­nu da­hi ol­ma­yan tek hat şek­lin­de ol­du­ğu, çift yo­lun yal­nız­ca 400 km’lik bir kıs­mı teş­kil et­ti­ği, oy­sa çağ­daş de­mir­yo­lu iş­let­me­ci­li­ğin­de tek hat uy­gu­la­ma­sı­nın ter­ke­dil­di­ği, sin­ya­li­zas­yo­nun bü­yük önem ta­şı­dı­ğı, ül­ke­miz­de de­mir­yol­la­rı­nın an­cak yüz­de 24’ünü oluş­tu­ran 2.665 km’lik kıs­mın­da sin­ya­li­zas­yon bu­lun­du­ğu,  ay­rı­ca ge­liş­miş ül­ke­ler­de elek­trik­li hat­la­ra önem ve­ri­lir­ken  ül­ke­miz de­mir­yol­la­rı­nın yüz­de 21’ini oluş­tu­ran 2.300 km’lik bö­lü­mü­nün elek­trik­li ol­du­ğu, 

- Hü­kü­me­tin hız­lı tren iş­let­me­ci­li­ği­ne bü­yük önem ver­di­ği, An­ka­ra- Es­ki­şe­hir-İs­tan­bul ve An­ka­ra- Kon­ya hat­tı­nın ya­pım ça­lış­ma­la­rı­nın bü­yük bir gay­ret­le sür­dü­rül­dü­ğü, bu­na pa­ra­lel ola­rak  va­gon­la­rın ka­li­te­si­nin yük­sel­til­me­si ça­lış­ma­la­rı­nın da de­vam et­ti­ği, hız­lı de­mir­yo­lu araç­la­rı­nı üre­te­cek bir fab­ri­ka­nın te­me­li­nin atıl­dı­ğı, ay­rı­ca, An­ka­ra-Kı­rık­ka­le, Mer­sin-Ada­na gi­bi ya­kın şe­hir­ler­de ray­büs sis­te­mi­nin dev­re­ye so­ku­la­ca­ğı, de­mir­yo­lu iş­let­me­ci­li­ğin­de di­zel tren­ler­le elek­trik­li tren­le­re ağır­lık ve­ri­le­ce­ği,

- 2002-2006 dö­ne­min­de de­mir­yo­lu iş­let­me­ci­lik an­la­yı­şı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si ve hiz­met ka­li­te­sin­de ya­pı­lan iyi­leş­tir­me­ler­le ta­şı­nan yol­cu sa­yı­sın­da yüz­de 6 ar­tış sağ­lan­dı­ğı, yük ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da özel­lik­le blok tren iş­let­me­ci­li­ği sa­ye­sin­de sağ­la­nan ar­tı­şın ise yüz­de 34 dü­ze­yin­de ol­du­ğu, bu oran­la­rın de­mir­yo­lu ta­ri­hi­miz­de rast­lan­ma­yan ar­tış oran­la­rı­nı ifa­de et­ti­ği, an­cak de­mir­yo­lu uzun­lu­ğu­na oran­la ta­şı­nan yol­cu ve yük sa­yı­sı­nın ol­duk­ça ye­ter­siz kal­dı­ğı,

- Tra­fik gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la, Ba­kan­lı­ğın so­rum­lu­lu­ğun­da ol­ma­ma­sı­na rağ­men bu gü­ne ka­dar 247 kon­trol­süz hem­ze­min ge­çi­din kon­trol­lü ha­le ge­ti­ril­di­ği, bu ko­nu­da­ki ça­lış­ma­la­rın ha­len de­vam et­ti­ği,

- Lo­jis­tik ta­şı­ma­cı­lı­ğın ar­tan öne­mi do­la­yı­sıy­la muh­te­lif yer­ler­de lo­jis­tik köy­le­ri­nin ku­rul­ma­sı­na baş­lan­dı­ğı, ay­rı­ca, de­mir­yo­lu bağ­lan­tı­lı li­man­la­rın ge­liş­ti­ril­me­si­ne ça­lı­şıl­dı­ğı, çağ­daş ge­liş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak Tür­ki­ye-Avus­tur­ya ara­sın­da RO-LA ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nın baş­la­tıl­dı­ğı,

- Ka­ra­yo­lu Ta­şı­ma Ka­nu­nu ile ta­şı­ma­cı­lık­ta bel­ge­len­dir­me sis­te­mi­ne ge­çil­di­ği, böy­le­ce sek­tör­de bir  stan­dar­dın sağ­la­na­bi­le­ce­ği, ay­rı­ca AB mev­zu­atı­na uy­gun ta­şı­ma­cı­lı­ğın ya­pı­la­bi­le­ce­ği, bu dü­zen­le­me­nin AB ile ti­ca­re­ti­mi­ze olum­lu kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğı, ulus­la­ra­ra­sı ta­şı­ma­cı­lık­tan alı­nan pa­yın ar­tı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da ol­duk­ça önem­li ge­liş­me­le­rin kay­de­dil­di­ği, çok ta­raf­lı ve iki­li ge­çiş bel­ge­si sa­yı­sı­nın iki ka­tı­na çı­ka­rıl­dı­ğı,

- Ka­ra­yo­lu yol­cu ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da hem fir­ma hem de oto­büs sa­yı­sı­nın gi­de­rek art­tı­ğı, an­cak do­lu­luk ora­nı­nın yüz­de 35’i geç­me­di­ği, bu du­ru­mun kay­nak­la­rın is­raf edil­me­si­ne yol aç­ma­sı ya­nın­da çev­re­ye ve­ri­len za­ra­rı da ar­tır­dı­ğı,

- Tür­ki­ye’de ha­va­alan­la­rı­nın ço­ğu­nun ser­ti­fi­ka­sız ça­lış­tı­ğı, an­cak bun­la­rın ser­ti­fi­ka­lan­dı­rıl­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu, bu yön­de­ki ça­lış­ma­la­ra de­vam edil­di­ği, de­ne­tim alt­ya­pı­sı­nın oluş­tu­ru­la­rak ya­ban­cı uçak­la­ra iliş­kin SA­FA de­ne­ti­miy­le ha­va­yo­lu gü­ven­li­ği­nin ar­tı­rıl­dı­ğı,  de­ne­tim sa­yı­sı­nın her ge­çen yıl art­tı­ğı, 2006 yı­lın­da 163 ya­ban­cı ve 100 yer­li uça­ğın de­net­len­di­ği,

- Böl­ge­sel ha­va­cı­lık­ta 2002 de 150 olan uçak sa­yı­sı­nın 2006’da 259’a ulaş­tı­ğı, yol­cu ve yük ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da önem­li ar­tış­la­rın sağ­lan­dı­ğı, özel­lik­le iç hat yol­cu ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da 2,5 kat ar­tış gö­rül­dü­ğü, bun­da uçuş üc­ret­le­rin­de­ki dü­şü­şün de et­ki­li ol­du­ğu, ha­va­alan­la­rı­nın tam ka­pa­si­te kul­la­nı­mı­na önem ve­ril­di­ği, atıl te­sis­le­rin de de­ğer­len­di­ril­di­ği, bu kap­sam­da ba­zı as­ke­ri ha­va­alan­la­rı­nın da kıs­men si­vil uçu­şa açıl­dı­ğı, sey­rü­se­fer gü­ven­li­ği için ge­rek­li tek­no­lo­jik ya­tı­rım­la­rın ya­pıl­mak­ta ol­du­ğu,

- De­niz­ci­lik sek­tö­rün­de ge­mi de­ne­tim ele­ma­nı sa­yı­sı­nın ar­tı­rı­la­rak de­ne­tim­le­rin ço­ğal­tıl­dı­ğı, 2001 yı­lın­da ya­ban­cı li­man­lar­da de­net­le­nen 800 ci­va­rın­da­ki ge­mi­mi­zin 211’inin ek­sik­lik­le­ri ne­de­niy­le alı­ko­nul­du­ğu, alı­nan ön­lem­ler­le 2006 yı­lın­da bu sa­yı­nın 36’ya dü­şü­rü­le­bil­di­ği, öte yan­dan ge­mi üre­ti­min­de kay­da de­ğer ar­tış­la­rın sağ­lan­dı­ğı, 2003 yı­lın­da dün­ya ge­mi üre­ti­min­de 23 ün­cü sı­ra­da yer alan ül­ke­mi­zin  2006 yı­lın­da 8 in­ci sı­ra­ya yük­sel­di­ği,

- Sa­hil­le­ri­mi­zin oto­ma­tik ta­nı­ma sis­te­miy­le kon­trol edil­di­ği, sis­te­mi oluş­tu­ran ci­haz­la­rın ül­ke­miz­de üre­til­di­ği, uy­du ara­cı­lı­ğıy­la ara­ma-kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pı­la­bil­di­ği,

- 2002 yı­lın­da 23 mil­yon olan mo­bil te­le­fon abo­ne­si sa­yı­sı­nın 2006’da 51 mil­yo­na ulaş­tı­ğı, yo­ğun­lu­ğun yüz­de 70 ol­du­ğu, sa­bit te­le­fon abo­ne sa­yı­sın­da ise kay­da de­ğer bir ar­tı­şın ya­şan­ma­dı­ğı, yo­ğun­lu­ğun yüz­de 26 ola­rak ger­çek­leş­ti­ği, 2002 yı­lın­da 4,3 mil­yon in­ter­net kul­la­nı­cı­sı söz ko­nu­su iken 2006 yı­lı so­nun­da bu ra­ka­mın 19 mil­yo­na ulaş­ma­sı­nın bek­len­di­ği, böy­le­ce yo­ğun­lu­ğun yüz­de 6,2’den yüz­de 26’ya çı­ka­ca­ğı, bil­gi­sa­yar sa­yı­sı­nın da 3 mil­yon­dan 5,5 mil­yo­na ula­şa­ca­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.15. 21.11.2006 ta­ri­hin­de Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

-  Ya­pı­lan bü­yük ya­tı­rım­la­ra rağ­men ül­ke­mi­zin pek çok yö­re­sin­de okul­la­rın fi­zi­ki alt­ya­pı­sı­nın iyi­leş­ti­ri­le­me­di­ği, sı­nıf­la­rın sağ­lık­lı eği­tim öğ­re­tim ya­pıl­ma­sı­na im­kan ver­me­ye­cek şe­kil­de ka­la­ba­lık ol­du­ğu, ço­ğu köy oku­lun­da öğ­ret­men loj­ma­nı­nın bu­lun­ma­dı­ğı, bu ne­den­le öğ­ret­men­le­rin za­man­la­rı­nın önem­li bir kıs­mı­nı yol­lar­da ge­çir­di­ği,

- Okul­lar­da­ki bil­gi­sa­yar­la­rın atıl kal­ma­ma­sı için her okul­da en az bir bil­gi­sa­yar öğ­ret­me­ni­nin gö­rev­len­di­ril­me­si­nin ge­rek­li ol­du­ğu,

- Yüz­de 20 dü­ze­yin­de­ki okul ön­ce­si okul­laş­ma ora­nı­nı yüz­de 85 dü­ze­yin­de­ki AB or­ta­la­ma­sı­na yak­laş­tır­mak için ge­rek­li ça­ba­la­rın mut­la­ka gös­te­ril­me­si ge­rek­ti­ği, kız ço­cuk­la­rı­nın okul­laş­ma­sın­da ha­la is­te­ni­len dü­ze­ye ula­şı­la­ma­dı­ğı, hiç oku­la git­me­yen ço­cuk­la­rın yüz­de 72’si­ni kız­la­rın oluş­tur­du­ğu,

- 2006 yı­lın­da eği­ti­me ay­rı­lan kay­nak­la­rın gay­ri­sa­fi yurt içi ha­sı­la­nın yüz­de 4, 33’ü dü­ze­yin­de tah­min edil­di­ği, oy­sa AB’de bu ora­nın  yüz­de 5,24 ol­du­ğu, eği­ti­me ay­rı­lan kay­nak­la­rın ön­ce­lik­le eği­ti­me eri­şim im­kan­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na har­can­dı­ğı, bu ne­den­le eği­tim ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­ra kay­nak ay­rı­la­ma­dı­ğı, an­cak eği­tim­den bek­le­nen ya­ra­rın sağ­la­na­bil­me­si için ka­li­te­nin de yük­sel­til­me­si ge­rek­ti­ği,

 - Mes­lek li­se­le­ri­nin ül­ke­miz eko­no­mi­si­nin ge­le­ce­ği açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı, an­cak üni­ver­si­te­ye gi­riş sı­na­vın­da ya­pı­lan isa­bet­siz dü­zen­le­me­ler ne­de­niy­le söz ko­nu­su okul­lar­dan me­zun olan genç­le­rin yük­se­köğ­re­nim gör­me im­kan­la­rı­nın gi­de­rek da­ral­dı­ğı,

- Okul­lar­da şid­det olay­la­rı­nın gi­de­rek kay­gı ve­ri­ci bo­yut­la­ra ulaş­tı­ğı, okul­la­rın yö­ne­ti­le­me­ye­cek ka­dar bü­yük ve ka­la­ba­lık ol­ma­sı­nın da bu du­ru­mun or­ta­ya çık­ma­sın­da rol oy­na­dı­ğı, bu ne­den­le hem ko­lay yö­ne­ti­le­bi­le­cek hem de kay­nak is­ra­fı­nı ön­le­ye­cek bü­yük­lük­te okul­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, okul içe­ri­sin­de ve çev­re­sin­de şid­det olay­la­rı­nı ön­le­ye­cek, genç­le­ri­mi­ze za­rar­lı alış­kan­lık­lar aşı­la­yan­la­ra en­gel ola­cak ted­bir­le­rin mut­la­ka alın­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Okul­lar­da ya­şa­nan şid­de­tin ay­nı za­man­da bir asa­yiş so­ru­nu ol­du­ğu ve yal­nız­ca Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın ala­ca­ğı ted­bir­ler­le ön­len­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı, so­ru­nun ai­le­ler­den ve olum­suz top­lum­sal ge­liş­me­ler­den kay­nak­la­nan çok da­ha ge­niş bo­yut­la­rı bu­lun­du­ğu,

- Hü­kü­me­tin mes­le­ki eği­ti­me ver­di­ği önem olum­lu kar­şı­lan­mak­la bir­lik­te, is­tih­dam ya­ra­tıl­ma­dık­ça mes­le­ki eği­ti­min de ge­liş­ti­ri­le­me­ye­ce­ği, bu ne­den­le is­tih­dam ar­tı­şı sağ­la­ya­cak po­li­ti­ka­la­ra ön­ce­lik ve­ril­me­si­nin da­ha ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- Eği­ti­min de­vam­lı­lık arz eden bir hiz­met ol­du­ğu, ay­rı­ca hiz­me­tin özel­li­ği ge­re­ği mo­ti­vas­yo­nun bü­yük önem ta­şı­dı­ğı, bu ne­den­le ge­çi­ci sta­tü­de söz­leş­me­li öğ­ret­men ça­lış­tı­rıl­ma­sı­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı,

- Ba­kan­lı­ğın 2007 büt­çe­sin­de­ki ar­tı­şın esas iti­ba­riy­le  fon har­ca­ma­la­rı­nın büt­çe kap­sa­mı­na alın­ma­sın­dan, Yük­se­köğ­re­nim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu­na ya­pı­lan trans­fer­le­rin Ba­kan­lık büt­çe­sin­de yer al­ma­sın­dan ve sos­yal gü­ven­lik pri­mi gi­der­le­ri­nin de ba­kan­lık büt­çe­si­ne alın­ma­sın­dan, kıs­men de ek ders üc­ret­le­rin­de ya­pı­lan ar­tış­tan kay­nak­lan­dı­ğı, esa­sen 2003-2005 dö­ne­min­de eği­tim har­ca­ma­la­rı­nın re­el ola­rak azal­dı­ğı, ni­te­kim top­lam ka­mu eği­tim har­ca­ma­la­rı­nın gay­ri­sa­fi mil­li ha­sı­la­ya ora­nı 1999 yı­lın­da yüz­de 4,5 iken 2002 yı­lın­da yüz­de 4,3 ol­du­ğu, söz ko­nu­su ora­nın 2003, 2004 ve 2005 yıl­la­rın­da da dü­şe­rek 2006 yı­lın­da yüz­de 4, 1 ola­rak ger­çek­leş­ti­ği, üs­te­lik da­ha ön­ce büt­çe dı­şın­da yer alan fon har­ca­ma­la­rı­nın da bu dö­nem­de büt­çe içe­ri­sin­de yer al­dı­ğı, ge­le­cek üç yıl­lık dö­ne­me iliş­kin prog­ram he­def­le­ri­nin de ye­ter­siz ol­du­ğu,

- Son dört yıl içe­ri­sin­de mil­li eği­ti­me büt­çe­den ay­rı­lan pa­yın sü­rek­li ola­rak ar­tı­rıl­dı­ğı, alt­ya­pı so­run­la­rı­nın çö­zü­mün­de kay­da de­ğer iler­le­me­le­rin sağ­lan­dı­ğı, okul­lar­da ez­ber­ci­li­ğe da­ya­nan sis­tem ye­ri­ne dü­şün­me­yi ve mu­ha­ke­me yü­rüt­me­yi esas alan bir sis­te­me ge­çil­di­ği, önem­li ek­sik­lik­ler bu­lun­mak­la bir­lik­te bü­tün bu ge­liş­me­le­rin tak­dir edil­me­si, Ba­kan­lı­ğın da teş­vik edil­me­si ge­rek­ti­ği,

- Eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği­nin top­lum­sal ba­rış ve ge­liş­me ba­kı­mın­dan göz ar­dı edi­le­me­ye­cek bir hu­sus ol­du­ğu, oy­sa eği­tim sek­tö­rü­nün tü­müy­le özel sek­tö­re bı­ra­kıl­ma­sı­nın fır­sat eşit­siz­li­ği­ni ar­tı­ra­ca­ğı, bu ne­den­le eği­ti­min esas iti­ba­riy­le Dev­let ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­me­si­nin zo­run­lu ol­du­ğu,

- Ka­mu­oyun­da Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan tav­si­ye edi­len ki­tap­lar ko­nu­sun­da tam bir kar­ma­şa­nın ya­şan­dı­ğı, fark­lı içe­rik ve ka­li­te­de pek çok ki­ta­bın öğ­ren­ci­le­re tav­si­ye edil­di­ği, öğ­re­ti­me esas alı­nan ki­tap­lar ko­nu­sun­da bir stan­dar­dın mut­la­ka oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Hü­kü­me­tin öğ­ret­men açı­ğı­nın ka­pa­tıl­ma­sı ama­cıy­la yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma­la­rın mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ol­du­ğu, söz­leş­me­li öğ­ret­men, mec­bu­ri hiz­met ve norm kad­ro uy­gu­la­ma­sı­nın ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­me­si­nin ül­ke­mi­zin üc­ra yö­re­le­rin­de ya­şa­nan öğ­ret­men ek­sik­li­ği­ni önem­li öl­çü­de gi­der­di­ği,

- Ba­kan­lı­ğın eği­ti­min fi­zi­ki ve tek­no­lo­jik alt ya­pı­sı­nın ge­liş­ti­ril­me­si­ne, okul­lar­da bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­ba­la­rı­nın tak­dir­le kar­şı­lan­dı­ğı, mil­li eği­ti­me her ge­çen yıl ar­tan oran­da kay­nak ay­rıl­ma­sı­nın, müf­re­da­tın çağ­daş eği­tim ve öğ­re­tim tek­nik­le­ri­ne uyum­lu ha­le ge­ti­ril­me­si­nin se­vin­di­ri­ci ge­liş­me­ler ol­du­ğu,

- İs­tih­dam po­li­ti­ka­la­rı ile eği­tim ara­sın­da mut­la­ka iliş­ki ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği, oy­sa Tür­ki­ye’de eği­ti­min iş­gü­cü pi­ya­sa­sın­da­ki ta­lep­le­re du­yar­lı ol­ma­dı­ğı, eko­no­mi­nin bir çok sek­tö­rün­de ara ele­man ih­ti­ya­cı du­yu­lur­ken, mes­lek li­se­si me­zun­la­rı ara­sın­da­ki yük­sek iş­siz­lik dü­ze­yi­nin ka­bul edi­le­bi­lir bir du­rum ol­ma­dı­ğı,

- Halk eği­tim mer­kez­le­rin­de­ki us­ta öğ­re­ti­ci­le­rin sağ­lık gi­der­le­ri­ne, si­gor­ta prim­le­ri, emek­li­lik ve di­ğer sos­yal hak­la­rı­na iliş­kin so­run­la­rı­nın bir an ön­ce çö­züm­len­me­si ge­rek­ti­ği, özel­lik­le si­gor­ta­lı sa­yıl­dık­la­rı gün sa­yı­sı­nın az ol­ma­sı ne­de­niy­le sağ­lık hiz­met­le­rin­den ya­rar­la­na­ma­dık­la­rı,

- Ta­şı­ma­lı eği­tim­de olum­lu ge­liş­me­ler gö­rül­mek­le bir­lik­te ek­sik­lik­le­rin de bu­lun­du­ğu, ta­şı­ma me­sa­fe­le­ri­nin uzak ol­ma­sı­nın özel­lik­le gü­ney­do­ğu böl­ge­miz­de kız ço­cuk­la­rı­nın oku­la gön­de­ril­me­si­nin önün­de­ki en­gel­ler­den bi­ri­si­ni oluş­tur­du­ğu, ai­le­le­rin uzak me­sa­fe­le­re kız ço­cuk­la­rı­nı gön­der­mek is­te­me­dik­le­ri,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın 21 mil­yar 355 mil­yon YTL’lik büt­çe­si­nin 2007 yı­lı mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe­si­nin yüz­de 10,42’si­ne te­ka­bül et­ti­ği, söz ko­nu­su ora­nın 2002 yı­lın­da yüz­de 6,9; 2006 yı­lın­da ise yüz­de 9,50 ol­du­ğu, 2007 yı­lın­da bir ön­ce­ki yı­la oran­la  mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe­sin­den ka­mu ya­tı­rım­la­rı­na ay­rı­lan pa­yın yüz­de 3 azal­dı­ğı, bu­na kar­şın Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ya­tı­rım­la­rı­nın bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 20 ora­nın­da art­tı­ğı, Ba­kan­lı­ğın ya­tı­rım büt­çe­si­nin bü­tün ka­mu­nun ya­tı­rım büt­çe­si içe­ri­sin­de­ki pa­yı­nın ise yüz­de 16 ola­rak ger­çek­leş­ti­ği,

- Eği­ti­me ay­rı­lan ka­mu kay­nak­la­rı­nın yal­nız­ca mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe­sin­de yer al­ma­dı­ğı, il özel ida­re­le­ri­nin de büt­çe­le­ri­nin yüz­de 20’si­ni eği­tim ya­tı­rım­la­rı­na ak­tar­mak zo­run­da ol­duk­la­rı, söz ko­nu­su ida­re­le­rin 2006 yı­lı büt­çe­le­ri­nin 6 mil­yar YTL ci­va­rın­da bu­lun­du­ğu,

- 2003 yı­lın­dan bu gü­ne ka­dar fi­zi­ki alt­ya­pı ko­nu­sun­da bü­yük me­sa­fe­le­rin ka­te­dil­di­ği, dört yıl­da 100 bi­nin üze­rin­de ders­li­ğin ya­pıl­dı­ğı, bun­lar­dan 20 bi­ni­nin Eği­ti­me Yüz­de Yüz Des­tek Kam­pan­ya­sı çer­çe­ve­sin­de gö­nül­lü­ler ta­ra­fın­dan di­ğer bir kıs­mı­nın da ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­dı­ğı, nü­fus ha­re­ket­le­ri­ne uyu­mun sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la ta­şı­na­bi­lir okul mo­de­li­nin ge­liş­ti­ril­di­ği,

 - Okul­lar­da in­ter­net eri­şi­mi­nin ve bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­dı­ğı, bu kap­sam­da il­gi­li ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rıy­la iş­bir­li­ği­ne gi­dil­di­ği, bil­gi­sa­yar­la­rın atıl kal­ma­ma­sı için 8 ve da­ha faz­la sa­yı­da ders­li­ği olan okul­la­rın bi­rer bil­gi­sa­yar la­bo­ra­tu­arı­na ka­vuş­tu­rul­ma­sı­na ça­lı­şıl­dı­ğı, 50 bin öğ­ret­me­ne bil­gi­sa­yar eği­ti­mi ve­ril­di­ği, ay­rı­ca öğ­ret­men­le­rin ucuz bil­gi­sa­yar edi­ne­bil­me­si için kam­pan­ya­lar dü­zen­len­di­ği,

- 1967 yı­lın­da ha­zır­lan­mış olan ve ar­tık gün­cel­len­me­si ge­re­ken müf­re­da­tın, Tür­ki­ye’nin ih­ti­yaç­la­rı­na ce­vap ve­re­cek şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­di­ği, pi­lot böl­ge se­çi­len yer­ler­de uy­gu­la­ma­la­ra baş­lan­dı­ğı, esa­sen es­ki müf­re­da­tın or­ta­okul­lar ile il­ko­kul­la­rın bir­leş­ti­ril­me­si ne­de­niy­le  ge­çer­li­li­ği­ni yi­tir­miş ol­du­ğu, ye­ni müf­re­da­tın öğ­ren­ci, öğ­ret­men ve ve­li­le­rin mem­nu­ni­ye­ti­ni esas al­dı­ğı,

- İmam-Ha­tip Li­se­le­ri dı­şın­da ka­lan ve mes­le­ki ve tek­nik eği­tim ve­ren li­se­le­rin  kon­ten­jan­la­rı­nın 195 bin ki­şi ar­tı­rıl­dı­ğı, son sı­nıf­ta öğ­ren­ci­le­rin mes­lek­ler ve yük­se­köğ­re­tim im­kan­la­rı hak­kın­da bil­gi­len­di­ril­di­ği, bu uy­gu­la­ma­nın mes­lek li­se­le­ri­ne olan ta­le­bi ar­tır­dı­ğı,

- Öğ­ret­men­lik­te ka­ri­yer sis­te­mi­ne ge­çil­di­ği, öğ­ret­men­le­rin öz­lük hak­la­rın­da büt­çe im­kan­la­rı çer­çe­ve­sin­de aza­mi öl­çü­de iyi­leş­tir­me­ler ya­pıl­dı­ğı, 1998 yı­lın­dan bu gü­ne ka­dar ar­tı­rıl­ma­mış olan ek ders üc­ret­le­ri­nin  yüz­de 40’ın üze­rin­de ar­tı­rıl­dı­ğı, ay­rı­ca öğ­ret­men­le­rin de ek öde­me­si ol­ma­yan di­ğer dev­let me­mur­la­rı­na sey­ya­nen ya­pı­lan  zam­dan ya­rar­lan­dı­rıl­dı­ğı, böy­le­ce 2006 yı­lın­da enf­las­yon yüz­de 10 ci­va­rın­da bek­le­nir­ken öğ­ret­men ma­aş­la­rı­na ya­pı­lan top­lam zam­mın yüz­de 20 dü­ze­yi­ne ulaş­tı­ğı, esa­sen son dört yıl­da öğ­ret­men ma­aş­la­rın­da­ki ar­tı­şın hep enf­las­yo­nun üze­rin­de ger­çek­leş­ti­ği, ay­nı şe­kil­de eği­ti­me ha­zır­lık öde­ne­ği­nin de enf­las­yo­nun bir hay­li üze­rin­de ar­tı­rıl­dı­ğı, ay­rı­ca öğ­ret­men­le­re ko­nut edin­dir­me­ye yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği,

- Öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin or­ta­öğ­re­tim dü­ze­yin­de özen­di­ril­me­si için, 56 ye­ni Ana­do­lu öğ­ret­men li­se­si açı­la­rak, 98 olan Ana­do­lu öğ­ret­men li­se­si sa­yı­sı­nın 154’e çı­ka­rıl­dı­ğı,

- Yurt ve pan­si­yon ya­pı­mı­na ağır­lık ve­ril­di­ği, özel­lik­le müs­ta­kil yurt­la­rın ya­pıl­ma­sıy­la kır­sal alan­dan şe­hir­le­re öğ­re­nim gör­me­ye ge­len ço­cuk­la­rı­mı­zın ve genç­le­ri­mi­zin ba­rın­ma ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı ko­nu­sun­da kay­da de­ğer iler­le­me­le­rin sağ­lan­dı­ğı,

- Ta­şı­ma­lı eği­ti­min sa­de­ce ma­li kay­nak­lar­la il­gi­li bir me­se­le ol­ma­dı­ğı, ya­pı­lan her oku­la, stan­dart­la­ra gö­re bel­li sa­yı­da öğ­ret­me­nin de atan­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu ne­den­le uy­gun bü­yük­lük­te ol­ma­yan okul­la­rın ya­pıl­ma­sı­nın ya­rar sağ­la­ma­ya­ca­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.16. 22.11.2006 ta­ri­hin­de Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Ça­lış­ma ha­ya­tın­da ve is­tih­dam po­li­ti­ka­la­rın­da dün­ya öl­çe­ğin­de hız­lı bir de­ği­şi­min ya­şan­dı­ğı, ül­ke­miz­de de ça­lış­ma stan­dart­la­rı­nın yük­sel­til­me­si ama­cıy­la Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­nın hiz­met ala­nıy­la il­gi­li ola­rak mev­zu­at­ta ve uy­gu­la­ma­da ek­sik­li­ği du­yu­lan ida­ri ve ka­nu­ni dü­zen­le­me­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği,

- 2002 yı­lın­da as­ga­ri üc­re­tin brüt ola­rak 250,88 YTL, net ola­rak 190,53 YTL ol­du­ğu, 2006 yı­lı­na ge­lin­di­ğin­de as­ga­ri üc­re­tin brüt ola­rak 531,00 YTL, net ola­rak da 380,46 YTL’ye ulaş­tı­ğı, as­ga­ri üc­ret­te ya­şa­nan net ar­tı­şın yüz­de 100, ay­nı dö­nem­de enf­las­yon ar­tış ora­nı­nın ise bi­le­şik baz­da yak­la­şık yüz­de 55 ol­du­ğu,

- Ya­ban­cı­la­rın Ça­lış­ma İzin­le­ri Hak­kın­da Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den bu ya­na  26.097 ya­ban­cı­ya ça­lış­ma iz­ni­nin ve­ril­di­ği, ya­ban­cı iş­çi ça­lış­tı­ran fir­ma­lar­da ya­ban­cı uy­ruk­lu iş­çi sa­yı­sı ka­dar Türk iş­çi­nin de ça­lış­tı­rıl­ma­sı­nın zo­run­lu tu­tul­du­ğu,

- Ça­lış­ma ve Sos­yal gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­nın, ül­ke­mi­zin en önem­li sos­yal so­run­la­rın­dan bi­ri­si olan ço­cuk iş­çi­li­ği­ne kar­şı ak­tif mü­ca­de­le ver­di­ği, ço­cuk iş­çi­li­ği ko­nu­sun­da ça­lış­ma ya­pan ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, iş­çi-iş­ve­ren ku­ru­luş­la­rı ve si­vil top­lum ör­güt­le­ri ara­sın­da ko­or­di­nas­yon ve iş­bir­li­ği­nin sağ­lan­dı­ğı,

- Sos­yal ta­raf­la­rı, üni­ver­si­te­le­ri, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nı, di­ğer il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı bir ara­ya ge­ti­re­rek, iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da ih­ti­yaç, ön­ce­lik, po­li­ti­ka ve stra­te­ji­le­ri be­lir­le­mek, bu­nun ya­nı sı­ra ta­raf­la­rın gö­rüş ve dü­şün­ce­le­ri­ni açık­la­ma­la­rı­nı sağ­la­yan bir plat­form oluş­tur­mak üze­re 2005 yı­lın­da İş Sağ­lı­ğı ve Gü­ven­li­ği Kon­se­yi­nin ku­rul­du­ğu,

- 3 mil­yo­nu AB üye­si ül­ke­ler­de ol­mak üze­re, yurt dı­şın­da­ki Türk va­tan­daş­la­rı ile Türk asıl­lı ya­ban­cı uy­ruk­lu­la­rın sa­yı­sı­nın 5 mil­yo­nu aş­tı­ğı, 2006 yı­lın­da yurt dı­şın­da ika­met eden ve Tür­ki­ye'ye ke­sin dö­nüş yap­mış olan va­tan­daş­la­rı­mı­zın, bu­lun­duk­la­rı ül­ke­le­rin ika­met, ça­lış­ma ve sos­yal gü­ven­lik mev­zu­atın­dan kay­nak­la­nan so­run­la­rı­nın çö­züm­len­me­si, hak ve men­fa­at­le­ri­nin ko­run­ma­sı ama­cıy­la çe­şit­li ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı,

- Ka­yıt­dı­şı is­tih­da­mın ve ka­çak ço­cuk iş­çi­li­ği­nin ön­len­me­si ama­cıy­la uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan KA­DİM pro­je­si çer­çe­ve­sin­de Ka­yıt Dı­şı İs­tih­dam­la Mü­ca­de­le Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu­nun ku­rul­du­ğu, sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi­nin ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­nın kı­sa dö­nem­de ka­yıt dı­şı­lı­ğı bir öl­çü­de azal­ta­bi­le­ce­ği, bu kap­sam­da yap­tı­rım gü­cü yük­sek ya­sal dü­zen­le­me­le­re yer ve­ril­me­si, de­ne­tim ka­pa­si­te­si­nin ge­niş­le­til­me­si ve ken­di pri­mi­ni öde­yen ser­best ça­lı­şan­lar için ko­lay ve al­ter­na­tif öde­me yön­tem­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­siy­le  ka­yıt dı­şı­lı­ğın azal­tıl­ma­sı­nın he­def­len­di­ği,

- Sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi­nin ma­li ve ku­rum­sal ya­pı­sın­dan kay­nak­la­nan so­run­la­rın gi­de­ril­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak sis­te­min amaç, araç ve yön­tem tu­tar­lı­lı­ğı­nı sağ­la­ya­cak tarz­da, bü­tün­cül bir ba­kış açı­sıy­la tek bir emek­li­lik sis­te­mi, tek bir sağ­lık sis­te­mi, tek bir sos­yal yar­dım sis­te­mi ve bu ya­pı­yı yü­rüt­mek üze­re tek bir ku­rum­sal ya­pı­nın oluş­tu­rul­du­ğu,

- 2003 yı­lın­dan bu­gü­ne ka­dar SSK si­gor­ta­lı­la­rı­nın sa­yı­sı­nın yüz­de 36 ora­nın­da art­tı­ğı ve 7.641.174 ki­şi­ye ulaş­tı­ğı, bu sa­yı­nın art­ma­sı­na bağ­lı ola­rak 2006 yı­lın­da SSK kap­sa­mın­da­ki nü­fu­sun ül­ke­miz ge­nel nü­fu­su­na olan ora­nı­nın da art­tı­ğı ve yak­la­şık ola­rak yüz­de 57'ye yük­sel­di­ği,

- 5283 sa­yı­lı Ka­nun'la 19 Şu­bat 2005 ta­ri­hin­den iti­ba­ren SSK sağ­lık te­sis­le­ri­nin Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na dev­re­dil­di­ği, bu Ka­nun ge­re­ği SSK'na ait ta­şı­nır, ta­şın­maz ve ta­şıt­la­rın be­de­li­nin tes­pit edi­le­rek on yıl için­de öde­ne­ce­ği, bu kap­sam­da oluş­tu­ru­lan ko­mis­yon­lar­ca tes­pit edi­lip il­gi­li bi­rim­ler­le mu­ta­bık ka­lı­nan be­de­lin 4 Mil­yar 233 Mil­yon YTL ol­du­ğu, bu kar­şı­lı­ğın alın­ma­sı için ge­re­ken iş­lem­le­rin ya­pıl­mak­ta ol­du­ğu,

- Hız­la de­ği­şen tek­no­lo­ji, bil­gi eko­no­mi­si, kü­re­sel­leş­me ve ar­tan ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet ne­de­niy­le iş­gü­cü­nün yal­nız­ca tek bir alan­da eği­ti­mi­nin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı, bu­nun ye­ri­ne de­ği­şen iş­gü­cü pi­ya­sa­sı­nın ge­rek­le­ri­ne kı­sa sü­re­de uyum sağ­la­ya­bi­le­cek ni­te­lik­le­re sa­hip iş­gü­cü­nün ya­şam bo­yu eği­ti­mi­nin ön­gö­rül­dü­ğü, bi­re­yin sü­rek­li is­tih­dam­da kal­ma­sı­nın ya­şam bo­yu eği­tim al­ma­sı ile müm­kün ha­le gel­di­ği, bu ne­den­le Ba­kan­lı­ğın iş­gü­cü eği­ti­mi­ne özel önem ver­di­ği,

- Mev­zu­at­ta ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le özel is­tih­dam bü­ro­la­rı­nın ku­rul­ma­sı­na imkân sağ­lan­dı­ğı, uy­gu­la­ma­nın baş­la­dı­ğı 21 Mart 2004 ta­ri­hin­den bu­gü­ne ka­dar 192 özel is­tih­dam bü­ro­su­nun açıl­ma­sı­na izin ve­ril­di­ği, özel is­tih­dam bü­ro­la­rın­dan alı­nan ve­ri­le­re gö­re, Mart 2004-Ey­lül 2006 dö­ne­min­de; özel is­tih­dam bü­ro­la­rı­na 2 mil­yon 616 bin 257 ki­şi­nin baş­vu­ru­da bu­lun­du­ğu, bu ki­şi­ler­den top­lam 25 bin 362'si­nin işe yer­leş­ti­ril­di­ği,

- İŞ­KUR ta­ra­fın­dan 2006 yı­lı Ocak-Ey­lül dö­ne­min­de top­lam 5 bin 675 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı 323 iş gü­cü ye­tiş­tir­me kur­su­nun dü­zen­len­di­ği, 2 bin 563 kur­si­ye­rin is­tih­dam edil­di­ği, öte yan­dan, İŞ­KUR'un 40 il­de fa­ali­yet gös­te­ren 43 Mes­lek Da­nış­ma Mer­ke­zin­den, 2006 yı­lı Ocak-Ey­lül dö­ne­min­de 35 bin 960 ki­şi­nin ya­rar­lan­dı­ğı,

- Ta­rım­sal is­tih­da­mın top­lam is­tih­da­mın yüz­de 29,5’ini oluş­tur­du­ğu, bu ora­nın ge­liş­miş ül­ke­ler­de­ki se­vi­ye­le­re dü­şü­rül­me­si ge­rek­ti­ği, Ba­kan­lı­ğın ta­rım­dan ko­pan ça­lı­şan­la­rın kent­sel iş­gü­cü­ne ka­zan­dı­rıl­ma­sı için ak­tif ola­rak ça­lış­tı­ğı, 2001-2005 dö­ne­min­de yıl­lık or­ta­la­ma is­tih­dam ar­tı­şı­nın yüz­de 0,4 ol­du­ğu, iş­siz­lik ora­nı­nın 2005 yı­lı iti­ba­rıy­la yüz­de 10,3 se­vi­ye­si­ne ulaş­tı­ğı, bu ge­liş­me­de 2001 yı­lın­da ya­şa­nan kri­zin ve ta­rım is­tih­da­mın­da­ki çö­zül­me­nin be­lir­le­yi­ci ol­du­ğu, 2001-2005 dö­ne­min­de ta­rım is­tih­da­mı­nın yıl­lık or­ta­la­ma yüz­de 3,3 ora­nın­da azal­dı­ğı, bu­na kar­şın ta­rım dı­şı is­tih­da­mın yüz­de 2,5 ora­nın­da art­tı­ğı, ta­rım dı­şı sek­tör­ler­de­ki is­tih­dam­da, özel­lik­le 2003 yı­lı son­ra­sın­da cid­di ar­tış­la­rın mey­da­na gel­di­ği,

- İş­siz­lik Si­gor­ta­sın­da kap­sam, öde­nek mik­ta­rı ve hak ka­zan­ma ko­şul­la­rı yö­nün­den iyi­leş­tir­me­ler ön­gö­ren bir Ka­nun Ta­sa­rı­sı tas­la­ğı­nın ha­zır­lan­dı­ğı,

- TÜ­İK’in, iş­siz­lik­le il­gi­li ve­ri ve is­ta­tis­tik­le­ri he­sap­lar­ken Av­ru­pa İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu­nun ev­ren­sel he­sap­la­ma yön­te­mi­ne bağ­lı kal­dı­ğı, bu ne­den­le iş­siz­lik­le il­gi­li ve­ri­ler­de Av­ru­pa ül­ke­le­rin­den fark­lı bir yön­te­min iz­len­me­di­ği, ve­ri­le­rin ül­ke­de ya­şa­nan ger­çek iş­siz­lik oran­la­rı­nı yan­sıt­tı­ğı,

- Ka­yıt­dı­şı is­tih­da­mın azal­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da sos­yal gü­ven­lik prim oran­la­rı­nın dü­şü­rül­me­si yo­lu­nun geç­miş­te de­nen­di­ği; an­cak bu yol­la top­lam prim ha­sı­la­tın­da kay­da de­ğer bir ar­tı­şın gö­rül­me­di­ği, ay­rı­ca ül­ke­miz­de uy­gu­la­nan prim oran­la­rı­nın id­dia edil­di­ği gi­bi yük­sek ol­ma­dı­ğı, ka­yıt­dı­şı is­tih­dam­la mü­ca­de­le­de Ba­kan­lı­ğın esas po­li­ti­ka­sı­nın et­kin de­ne­ti­min sağ­lan­ma­sı ol­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.17. 22.11.2006 ta­ri­hin­de Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı, Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Dev­let Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

-Or­man ida­re­si­nin, or­man köy­lü­süy­le iliş­ki­le­ri­ni ge­liş­tir­me­si so­nu­cun­da or­man suç­la­rın­da göz­le gö­rü­lür bir azal­ma­nın ger­çek­leş­ti­ği, öte yan­dan, or­man­lık alan­lar­da yer alan yaş­lı ağaç­lar için tı­raş­la­ma ye­ri­ne sey­relt­me yo­lu­na gi­dil­me­si­nin son de­re­ce olum­lu bu­lun­du­ğu,

- Ka­mu­oyun­da 2/B ola­rak ad­lan­dı­rı­lan or­man vas­fı­nı yi­tir­miş ara­zi­ler ko­nu­sun­da uy­gu­la­na­cak po­li­ti­ka­la­rın il­le­rin ge­liş­miş­lik dü­zey­le­ri­ne gö­re fark­lı­laş­tı­rıl­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı, İç Ana­do­lu böl­ge­sin­de yer alan ara­zi ile İs­tan­bul sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de yer alan ara­zi­nin ay­nı uy­gu­la­ma­ya ta­bi tu­tul­ma­sı­nın olum­suz so­nuç­lar do­ğu­ra­ca­ğı, ay­rı­ca 2/B ara­zi­le­rin­den ya­rar­la­na­cak ki­şi­le­rin o böl­ge­de ya­şı­yor ol­ma­la­rı­nın bir ön şart ola­rak be­lir­len­me­si­nin fay­da­lı ola­ca­ğı,

- Çev­re bi­lin­ci­nin ar­tı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı­nın ya­nı sı­ra, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na, üni­ver­si­te­le­re, be­le­di­ye­le­re ve ba­sın ya­yın ku­ru­luş­la­rı­na da önem­li gö­rev­le­rin düş­tü­ğü,

- Ana­ya­sa­mız­da her­ke­sin sağ­lık­lı bir çev­re­de ya­şa­ma­ya hak­kı ol­du­ğu­nun be­lir­til­di­ği, an­cak Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı­na ay­rı­lan öde­nek­le­rin söz ko­nu­su Ana­ya­sa hük­mü­nün ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si açı­sın­dan ye­ter­li mik­tar­da ol­ma­dı­ğı,  bu ne­den­le Ba­kan­lı­ğa ay­rı­lan öde­nek­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Çev­re­ye iliş­kin mev­zu­at­ta ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le­rin önem­li ol­mak­la bir­lik­te tek ba­şı­na ye­ter­li ol­ma­ya­ca­ğı, mev­zu­atın ka­rar­lı­lık­la ve dik­kat­le uy­gu­lan­ma­sı­nın da son de­re­ce önem­li ol­du­ğu,

- Özel­lik­le Ege de­ni­zin­de yo­ğun­la­şan ba­lık çift­lik­le­ri­nin çev­re­yi ve tu­ris­tik fa­ali­yet­le­ri son de­re­ce olum­suz et­ki­le­di­ği, ba­lık çift­lik­le­ri ko­nu­sun­da bir ya­sal dü­zen­le­me­nin bir an ön­ce ya­pıl­ma­sın­da ya­rar bu­lun­du­ğu,

- Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra gö­re kul­la­nı­la­bi­lir su kay­nak­la­rı­nın, son 30-40 yıl­da dört­te bir ora­nın­da azal­dı­ğı, ül­ke­mi­zin su kay­nak­la­rı ba­kı­mın­dan ol­duk­ça zen­gin ol­du­ğu, Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı­nın, su­yun stra­te­jik öne­mi­ni de göz önü­ne ala­rak  su kay­nak­la­rı ko­nu­sun­da po­li­ti­ka­lar ge­liş­tir­me­si ge­rek­ti­ği,

- Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı­nın büt­çe­sin­de ge­çen yı­la gö­re ya­şa­nan öde­nek ar­tı­şı­nın son de­re­ce se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu, Tür­ki­ye gi­bi hız­la ge­li­şen bir ül­ke­nin çev­re so­run­la­rı­nın da gi­de­rek bü­yü­me­si­nin bek­le­nen bir du­rum ol­du­ğu, Ba­kan­lı­ğın çev­re so­run­la­rı­nın gi­de­ril­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­nın ka­mu­oyun­da tak­dir­le kar­şı­lan­dı­ğı,

- Ka­tı atık­lar ve tıb­bi atık­la­rın de­po­lan­ma­sı­nın son de­re­ce önem­li bir ko­nu ol­du­ğu, ge­liş­miş ül­ke­ler­de uy­gu­la­nan ge­ri dö­nü­şüm yön­tem­le­ri­nin ül­ke­miz­de de uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği, atık­la­rın de­po­lan­ma­sı ko­nu­sun­da Ba­kan­lı­ğın ye­rel yö­ne­tim ku­ru­luş­la­rıy­la eş­gü­düm ha­lin­de ça­lış­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- Tür­ki­ye’nin ve­rim­li or­man ara­zi­si mik­ta­rı­nın ye­ter­li ol­ma­dı­ğı, bu ne­den­le eko­no­mik ba­kım­dan ve­rim­li or­man­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı­nın zo­run­lu ol­du­ğu,

- KÖY­DES pro­je­si­ne bağ­lı ola­rak ya­pıl­mak­ta olan köy yol­la­rın­da ya­nık yağ kul­la­nıl­dı­ğı­nın gö­rül­dü­ğü, ya­pı­lan yol uzun­lu­ğu da dik­ka­te alın­dı­ğın­da, bu ka­dar uzun yol ya­pı­mı için ton­lar­ca ya­nık yağ kul­la­nıl­dı­ğı­nın an­la­şıl­dı­ğı, bu uy­gu­la­ma­nın bir so­nu­cu ola­rak çev­re­ye ve­ri­len za­ra­rın da he­sap­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği; ay­rı­ca yol­lar­da kul­la­nı­lan mal­ze­me­le­rin çev­re­ye ve­re­bi­le­cek­le­ri muh­te­mel za­rar­la­rı de­net­le­ye­cek bir bi­ri­min Ba­kan­lık bün­ye­sin­de oluş­tu­rul­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- Tür­ki­ye’nin 15-20 yıl­dır gün­dem­de olan atık yö­ne­ti­mi ko­nu­sun­da ha­la bir iler­le­me sağ­la­ya­ma­dı­ğı, an­cak, bu ko­nu­da da­ha faz­la ge­cik­me­nin te­la­fi­si im­kan­sız so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­le­ce­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- 2006 yı­lın­da ya­sal ve ida­ri mev­zu­at­ta ya­pı­lan de­ği­şik­ler­le çev­re ve or­man­cı­lık alan­la­rın­da su­nu­lan hiz­met­le­re iş­ler­lik ka­zan­dı­rıl­ma­sı yö­nün­de son de­re­ce önem­li adım­la­rın atıl­dı­ğı,

- Çev­re ko­nu­sun­da­ki so­rum­lu­lu­ğun sa­de­ce Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı­nın so­rum­lu­lu­ğuy­la sı­nır­lı ol­ma­dı­ğı, baş­ta sa­na­yi, ta­rım, ula­şım ve ener­ji sek­tör­le­ri ol­mak üze­re bü­tün eko­no­mik sek­tör­le­rin çev­rey­le ya­kın bir iliş­ki içe­ri­sin­de ol­du­ğu,

- Av­ru­pa Bir­li­ğiy­le uyum ça­lış­ma­la­rın­da Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da yüz­de 50 ora­nın­da uyu­mun sağ­lan­dı­ğı, 300 adet di­rek­tif­ten 150 ade­di­nin uyum­laş­tı­rıl­dı­ğı,

- 2003 yı­lın­da 15 il­de dü­zen­li de­po­la­ma te­si­si­nin bu­lun­du­ğu, son­ra­ki yıl­lar­da  31 il­de da­ha dü­zen­li de­po­la­ma te­si­si­nin te­me­li­nin atıl­dı­ğı, 2007 yı­lın­da da bu alan­da ça­lış­ma­la­rın de­vam ede­ce­ği,

- İz­le­nen ka­rar­lı po­li­ti­ka­lar so­nu­cun­da Tür­ki­ye’ye sa­na­yi atı­ğı gön­de­ril­me­si­nin önü­ne ge­çil­di­ği, ay­rı­ca, ül­ke­miz­de bu­lu­nan ba­zı atık­la­rın ait ol­duk­la­rı ül­ke­le­re ia­de edil­di­ği, bu ko­nu­da de­ne­tim­le­rin ar­ta­rak de­vam ede­ce­ği,

- 2003 yı­lın­da Tür­ki­ye’de sa­de­ce 3 il­de ha­va ka­li­te­si­ni iz­le­me im­ka­nı­nın ol­du­ğu, bu sa­yı­nın 2005 yı­lın­da 36’ya çı­ka­rıl­dı­ğı, 2006 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le 81 il­de iz­le­me te­si­si ku­rul­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı, an­cak iha­le pro­se­dü­rü­nün he­nüz ta­mam­la­na­ma­dı­ğı,

- Sa­na­yi te­sis­le­ri­nin emis­yon izin iş­lem­le­ri ko­nu­sun­da va­li­lik­le­re yet­ki ve­ril­mek su­re­tiy­le hem Ba­kan­lı­ğın hem de sa­na­yi­ci­le­rin iş­le­ri­nin ko­lay­laş­tı­rıl­dı­ğı,

- Dev­let Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün, yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­lar doğ­rul­tu­sun­da, me­te­oro­lo­ji tah­min­le­rin­de Av­ru­pa ve Dün­ya or­ta­la­ma­sı­nı ya­ka­la­dı­ğı, ni­te­kim 2006 yı­lı­nın ilk do­kuz ayın­da ya­pı­lan sı­cak­lık tah­min­le­rin­de yüz­de 84.4, ya­ğış­ta ise yüz­de 88.5 ora­nın­da isa­bet sağ­lan­dı­ğı,

- Tür­ki­ye’nin or­man­cı­lık po­li­ti­ka­la­rı ala­nın­da ge­liş­miş ül­ke­ler­le ya­rı­şa­bi­le­cek ko­num­da ol­du­ğu, or­man­la­rı­mı­zın ge­liş­ti­ri­le­bil­me­si ve ko­ru­na­bil­me­si için or­man ve va­tan­daş ara­sın­da duy­gu­sal bir iliş­ki­nin ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği, or­ma­nı sev­dir­me­ye ve or­man­la­rın ko­run­ma­sı  ko­nu­sun­da­ki top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğın ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da bu alan­da önem­li ge­liş­me­le­rin sağ­lan­dı­ğı,

- Or­man köy­lü­sü­nün ka­das­tro iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­ya­ma­ma­sın­dan kay­nak­la­nan bir­çok uyuş­maz­lı­ğın mah­ke­me­ler­de de­vam et­ti­ği, ka­das­tro ça­lış­ma­la­rı­nın sa­de­ce Ta­pu ve Ka­das­tro Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün bün­ye­sin­de ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, Ba­kan­lı­ğın yap­mış ol­du­ğu ka­das­tro ça­lış­ma­la­rı­nın tes­ci­li aşa­ma­sın­da zor­luk­lar­la kar­şı­la­şıl­dı­ğı,

- Or­man yan­gın­la­rın­da kul­la­nıl­mak üze­re he­li­kop­ter ve uçak te­min edil­di­ği, bu­nun ya­nı sı­ra ya­nan or­man­la­rın yı­lı içe­ri­sin­de tek­rar ağaç­lan­dı­rıl­dı­ğı, yan­gın­la­rın ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak ise eği­tim ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği,

- Ba­kan­lı­ğın atık su ko­nu­su üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­du­ğu, Çev­re Ka­nu­nu­na gö­re  bü­tün sa­na­yi ku­ru­luş­la­rı­nın 2 ila 5 yıl içe­ri­sin­de atık su arıt­ma te­sis­le­ri­ni ta­mam­la­mak zo­run­da ol­duk­la­rı,

- Ba­kan­lı­ğın de­niz­le­ri­mi­zin kir­li­lik ha­ri­ta­sı­nı çı­kar­ma­ya yö­ne­lik ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı, Ka­ra­de­niz’de, ön­ce­ki yıl­lar­da sa­de­ce 6 nok­ta­da iz­le­me ya­pı­lır­ken, ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la iz­le­me nok­ta­la­rı­nın sa­yı­sı­nın 69’a ulaş­tı­ğı, Ak­de­niz’de, Ege’de ve Mar­ma­ra’da kri­tik nok­ta­lar­da iz­le­me ağı­nın ta­mam­lan­dı­ğı,

- Top­lu ta­şı­ma araç­la­rın­da kul­la­nı­lan ya­kıt­la­rın çev­re kir­li­li­ği­ne ne­den ol­du­ğu­nun bi­lin­di­ği; an­cak bu ko­nu­lar­da ön­ce­lik­le ye­rel yö­ne­tim ku­ru­luş­la­rı­na bü­yük gö­rev­le­rin düş­tü­ğü, Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı­nın, ba­zı ye­rel yö­ne­tim ku­ru­luş­la­rıy­la kul­la­nı­lan ya­kıt­la­rın ni­te­li­ği ko­nu­sun­da gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı, bu­nun ya­nı sı­ra ko­nut­lar­da, top­lu ta­şı­ma araç­la­rın­da kul­la­nı­lan ya­kı­tın Av­ru­pa stan­dart­la­rın­da  üre­ti­le­bil­me­si için TÜP­RAŞ’la ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­dü­ğü,

- Tür­ki­ye’nin, çev­re­sel per­for­mans açı­sın­dan 2005 yı­lı içe­ri­sin­de 146 ül­ke ara­sın­da 91’in­ci sı­ra­da ol­du­ğu, 2006 yı­lın­da ise iz­le­nen po­li­ti­ka­lar sa­ye­sin­de 49’un­cu sı­ra­ya ge­lin­di­ği,

- Ye­rel yö­ne­tim ku­ru­luş­la­rı­nın çev­re ve or­man ko­nu­sun­da ye­te­rin­ce  has­sas dav­ran­ma­dık­la­rı, bu du­ru­mun mev­zu­at­tan kay­nak­la­nan ek­sik­lik­le­rin de et­ki­siy­le Ba­kan­lı­ğın işi­ni zor­laş­tır­dı­ğı,

- Ba­lık çift­lik­le­ri­nin çev­re­ye ve tu­riz­me za­rar ver­di­ği­nin an­la­şıl­ma­sın­dan son­ra  ye­ni­le­ri­nin  açıl­ma­sı­na izin ve­ril­me­di­ği, mev­cut çift­lik­le­rin de et­ki­li bir şe­kil­de de­net­len­mek­te ol­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.18. 23.11.2006 ta­ri­hin­de Sağ­lık  Ba­kan­lı­ğı  büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nın ya­şam ka­li­te­si­ni ar­tır­dı­ğı; ay­rı­ca, ve­rim­li­li­ğe ve eko­no­mik bü­yü­me­ye doğ­ru­dan et­ki­de bu­lun­du­ğu,

- Sağ­lık sek­tö­rü­nün te­mel so­run­la­rı­nın; fi­zi­ki alt­ya­pı ve sağ­lık per­so­ne­li­nin ye­ter­siz­li­ği, per­so­ne­lin böl­ge­ler ile il ve il­çe mer­kez­le­ri ara­sın­da­ki den­ge­siz da­ğı­lı­mı, ko­ru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri­nin ye­ter­li dü­ze­ye ulaş­ma­mış ol­ma­sı, hiz­me­te eri­şim ve fi­nans­ma­nı­na iliş­kin so­run­lar ile et­ki­li bir sevk zin­ci­ri­nin oluş­tu­ru­la­ma­ma­sı ol­du­ğu, 

- Ka­mu­nun sağ­lık sek­tö­rü­ne mü­da­ha­le­si­nin baş­lı­ca iki ne­den­den kay­nak­lan­dı­ğı; her­ke­se ih­ti­yaç duy­du­ğu öl­çü­de ve ka­li­te­de sağ­lık hiz­me­ti­nin pi­ya­sa ko­şul­la­rın­da sağ­la­na­ma­ya­cak ol­ma­sı­nın dev­le­tin sağ­lık sek­tö­rü­ne mü­da­ha­le­si­nin bi­rin­ci te­mel ne­de­ni ol­du­ğu, bi­rey­ler ara­sın­da­ki ge­lir eşit­siz­li­ği­nin ise dev­le­tin sağ­lık hiz­met­le­ri­ni üst­len­me­si­nin ikin­ci ge­rek­çe­si­ni oluş­tur­du­ğu, sos­yal dev­let an­la­yı­şı­nın bu­nu ge­rek­tir­di­ği,

- 2000’li yıl­la­rın ba­şın­dan iti­ba­ren uy­gu­la­nan is­tik­rar prog­ram­la­rı çer­çe­ve­sin­de ka­mu har­ca­ma­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı eği­li­mi­ne rağ­men sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nın di­ğer har­ca­ma­lar­da­ki aza­lı­şın ak­si­ne kü­çük de ol­sa bir ar­tış eği­li­mi gös­ter­di­ği,

- 1999 yı­lın­da sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nın gay­ri sa­fi millî ha­sı­la­ya ora­nı yüz­de 3,9 iken, 2002 yı­lın­da bu ora­nın yüz­de 4,7'ye çık­tı­ğı, 2004 yı­lın­dan iti­ba­ren özel­lik­le sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rın­da­ki har­ca­ma ar­tı­şı­nın et­ki­siy­le söz ko­nu­su ora­nın 2006 yı­lın­da yüz­de 5,5'e ka­dar yük­sel­di­ği, bu­na rağ­men ko­ru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri ve halk sağ­lı­ğı hiz­met­le­ri ala­nın­da bir iyi­leş­me­nin sağ­la­na­ma­dı­ğı, özel­lik­le ko­ru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri­ne ay­rı­lan pa­yın mut­la­ka ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Ba­kan­lık büt­çe­sin­de sağ­lık ya­tı­rı­mı har­ca­ma­la­rı­na ay­rı­lan öde­ne­ğin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı,  esa­sen Ba­kan­lı­ğın büt­çe­si­nin tü­müy­le ye­ter­siz ol­du­ğu, ay­rı­ca büt­çe uy­gu­la­ma ta­li­mat­la­rıy­la dev­let has­ta­ne­le­ri­nin ve tıp fa­kül­te­le­ri­nin ge­lir­le­ri­nin do­lay­lı ola­rak azal­tıl­dı­ğı, öte yan­dan 2006 yı­lın­da Büt­çe Ka­nu­nu­na ko­nu­lan bir hü­küm­le üni­ver­si­te has­ta­ne­le­ri­nin ken­di özel ge­lir­le­ri­ni ya­tı­rım­lar­da kul­lan­ma im­ka­nı­na son ve­ril­di­ği, bu hu­su­sun sağ­lık ya­tı­rım­la­rı­nın da­ha da azal­ma­sı­na yol aça­ca­ğı, oy­sa bu alan­da ya­pı­la­cak kı­sın­tı­nın top­lu­mun ge­le­ce­ğin­den fe­da­kar­lık et­mek an­la­mı­na gel­di­ği,

- Per­for­man­sa da­ya­lı üc­ret sis­te­mi­nin ça­lış­ma ba­rı­şı­nı olum­suz et­ki­le­yen ki­mi yön­le­ri­nin bu­lun­du­ğu, bu ne­den­le ye­ni­den de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği, salt ni­ce­lik üze­ri­ne ku­ru­lan per­for­man­sa da­ya­lı üc­ret sis­te­mi­nin ka­mu sağ­lık bi­rim­le­ri­nin hiz­met ni­te­li­ği­ni de dü­şür­dü­ğü,

- İş­let­me mo­de­liy­le ka­mu hiz­me­ti­nin ge­rek­tir­di­ği ya­pı­yı kay­be­den has­ta­ne­le­rin tıb­bi ve bi­lim­sel ge­rek­li­lik­le­rin dı­şı­na çık­mak zo­run­da kal­dı­ğı, bu du­ru­mun hal­kı­mı­zın sağ­lık bi­rim­le­rin­den al­dık­la­rı hiz­me­tin ni­te­li­ği­ni dü­şür­dü­ğü,

- Sağ­lık­ta sos­yal dev­let an­la­yı­şı­nın gi­de­rek terk edil­di­ği, sağ­lık hak­kı Ana­ya­say­la gü­ven­ce al­tı­na alın­mış ol­ma­sı­na rağ­men ka­mu­nun sağ­lık hiz­me­ti üret­me ye­ri­ne hiz­me­tin sa­tın alın­ma­sı uy­gu­la­ma­sıy­la özel sağ­lık ku­ru­luş­la­rı­nın sa­yı­sı­nı ar­tır­dı­ğı, bu du­ru­mun uzun va­de­de sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nın da­ha faz­la art­ma­sı­na yol aça­ca­ğı,

- Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın ya­şam ka­li­te­si­ni olum­suz et­ki­le­yen, an­ne ve ço­cuk ölüm­le­ri­ne yol aça­bi­len sağ­lık prob­lem­le­ri­nin çö­zü­mü­ne ve top­lu­mun bu ko­nu­da bi­linç­len­di­ril­me­si­ne yö­ne­lik çe­şit­li ça­lış­ma­la­rı ba­şa­rıy­la yü­rüt­tü­ğü,

- Ge­liş­miş AB ül­ke­le­rin­de 100 bin ki­şi­ye 360 he­kim dü­şer­ken, Tür­ki­ye’de ay­nı ra­ka­mın 140 ol­du­ğu, bu ne­den­le he­kim sa­yı­sı­nın mut­la­ka ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- 2007 yı­lın­dan iti­ba­ren kal­ça çı­kı­ğı, aşı­la­ma, işit­me kay­bı, diş ta­ra­ma­sı gi­bi  ko­ru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­rin­den kat­kı pa­yı­nın alın­ma­ya­ca­ğı, böy­le­ce ko­ru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri­nin et­kin­li­ği­nin ar­ta­ca­ğı,

- Ye­ni sevk zin­ci­ri uy­gu­la­ma­sı­nın has­ta­ne hiz­met­le­rin­de ve po­lik­li­nik­ler­de ve­rim­li­li­ği ar­tı­ra­ca­ğı,

- Sağ­lık ocak­la­rı­nın do­na­nım ve he­kim yö­nün­den önem­li ye­ter­siz­lik­le­ri­nin bu­lun­du­ğu, söz ko­nu­su ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si du­ru­mun­da has­ta­ne­le­rin iş yü­kü­nün de bü­yük öl­çü­de aza­la­ca­ğı,

- Yar­dım­cı sağ­lık per­so­ne­li ye­tiş­tir­mek ama­cıy­la ku­rul­muş olan sağ­lık mes­lek yük­sek okul­la­rı­nın eği­tim ka­li­te­si­nin mut­la­ka ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Dö­ner ser­ma­ye uy­gu­la­ma­la­rı­nın olum­lu ki­mi yön­le­ri bu­lun­mak­la bir­lik­te üc­ret­ler­de­ki fark­lı­lık­lar ne­de­niy­le per­so­ne­lin bü­yük has­ta­ne­ler­de yı­ğıl­ma­ya ne­den ol­du­ğu, bu so­ru­nun mut­la­ka gi­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

- SSK has­ta­ne­le­ri­nin Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı sis­te­mi­ne da­hil edil­me­si, mev­cut sağ­lık ku­rum­la­rı­nın hem ko­ru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri, hem de ikin­ci ve üçün­cü ba­sa­mak sağ­lık hiz­met­le­ri ba­kı­mın­dan da­ha ka­li­te­li ha­le ge­ti­ril­me­si, ye­ni kli­nik ve po­lik­li­nik­le­rin açıl­ma­sı gi­bi uy­gu­la­ma­lar­la sağ­lık hiz­met­le­ri­nin yü­rü­tül­me­sin­de bü­yük me­sa­fe­le­rin kat edil­di­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Sağ­lık­ta Dö­nü­şüm Prog­ra­mı­nın sağ­lık hiz­met­le­ri­ne va­tan­daş­la­rı­mı­zın eri­şi­mi­nin ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı ve hiz­met ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı gi­bi iki ana he­de­fi­nin bu­lun­du­ğu,

- Sağ­lık hiz­met­le­ri­nin en önem­li so­run­la­rı­nın te­mel sağ­lık hiz­met­le­ri ala­nın­da yo­ğun­laş­tı­ğı, bu kap­sam­da 112 acil ser­vis hiz­met­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si yö­nün­de bü­yük ça­ba sarf edil­di­ği, is­ta­tis­tik­le­re ba­kıl­dı­ğın­da 112 am­bu­lans­la­rıy­la ta­şı­nan has­ta sa­yı­sı 2002 yı­lın­da 350 bin iken, 2006’nın so­nun­da 900 bi­ne ula­şı­la­ca­ğı­nın tah­min edil­di­ği, bu ve­ri­le­rin Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın ko­nu­ya ver­di­ği öne­min  bir gös­ter­ge­si ol­du­ğu,

- Av­ru­pa’nın en bü­yük me­di­kal kur­tar­ma eki­bi­nin ül­ke­miz­de ku­rul­du­ğu,  çok sa­yı­da  sağ­lık per­so­ne­lin­den olu­şan eki­bin bir do­ğal afe­tin mey­da­na gel­me­si du­ru­mun­da iki sa­at içe­ri­sin­de ha­zır­la­na­bi­le­ce­ği,

- Kuş gri­bi ile mü­ca­de­le ko­nu­sun­da çok bü­yük ba­şa­rı­la­rın el­de edil­di­ği, bu amaç­la bir sal­gın has­ta­lık pla­nı­nın ha­zır­lan­dı­ğı, ve­rem va­ka­la­rı­nın teş­hi­si ve kay­de­dil­me­si ko­nu­sun­da da dün­ya or­ta­la­ma­la­rı­nın üze­rin­de ge­liş­me­le­rin sağ­lan­dı­ğı,

- 2002 yı­lı so­nun­da sağ­lık ocak­la­rın­da mu­aye­ne oda­sı sa­yı­sı 6.300 iken bu ra­ka­mın ha­li ha­zır­da 13.500’e ulaş­mış ol­du­ğu, sağ­lık ocak­la­rın­da her he­ki­me bir mu­aye­ne oda­sı pren­si­biy­le ha­re­ket edil­di­ği, ha­len he­kim­le­rin yüz­de 95’inin bir mu­aye­ne oda­sı­na sa­hip ol­du­ğu, sağ­lık ocak­la­rın­dan has­ta­ne­le­re sevk ora­nı­nın yüz­de 20’den yüz­de 9’a düş­müş bu­lun­du­ğu, bu ora­nın sağ­lık oca­ğı hiz­met­le­ri­nin ka­li­te­si­ni gös­ter­di­ği,

- Kır­sa­lı yo­ğun bir ül­ke olan Tür­ki­ye’de kır­sal­da ge­zi­ci sağ­lık hiz­met­le­ri­ne ön­ce­lik ve­ril­me­si­nin ko­ru­yu­cu sağ­lık hiz­met­le­ri açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı,  1999 yı­lın­da kır­sa­lın yüz­de 5’ine ge­zi­ci sağ­lık hiz­me­ti gö­tü­rü­lür­ken, 2002’de bu ora­nın yüz­de 10’a, 2006 yı­lı ka­sım ayı iti­ba­riy­le de yüz­de 76’ya çık­tı­ğı, 2007 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le ge­zi­ci sağ­lık hiz­met­le­ri­nin kır­sa­lın yüz­de 100’üne sağ­lan­ma­sı­nın he­def­len­di­ği,

- Te­mel sağ­lık hiz­met­le­ri açı­sın­dan ço­cuk­la­rın aşı­lan­ma­sı­nın ha­ya­ti önem ta­şı­dı­ğı, 1999 ve 2002 yıl­la­rın­da aşı­la­ma oran­la­rı yüz­de 79’lar­da iken, 2006 aşı­la­ma ora­nı­nın yüz­de 93 ol­du­ğu, 2007 he­de­fi­nin ise yüz­de 95 ola­rak be­lir­len­di­ği, bu he­de­fin ül­ke­miz açı­sın­dan ol­duk­ça yük­sek bir he­def ol­du­ğu,

- An­ne ve ço­cuk sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sı­na yö­ne­lik önem­li prog­ram­la­rın baş­la­tıl­dı­ğı, Tür­ki­ye’de de­mir ek­sik­li­ği­nin aşa­ğı yu­ka­rı her iki ço­cu­ğun bi­rin­de gö­rül­dü­ğü, bu ne­den­le bü­tün ço­cuk­la­ra üc­ret­siz de­mir dam­la­la­rı ve D vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği­ni ön­le­mek için de üc­ret­siz D vi­ta­mi­ni­nin da­ğı­tıl­dı­ğı, ye­ni do­ğan can­lan­dır­ma eği­ti­mi al­mış per­so­ne­lin bu­lun­ma­dı­ğı has­ta­ne­ler­de do­ğum yap­tı­rıl­ma­dı­ğı,

- Ai­le he­kim­li­ği­nin te­mel fel­se­fe­si­nin bi­re­yin sağ­lık hiz­me­ti­ni ken­di seç­ti­ği ve gü­ven­di­ği he­kim­den öz­gür­ce al­ma­sı ol­du­ğu, sağ­lık ocak­la­rın­da su­nu­lan hiz­met­le­rin ai­le he­kim­li­ğiy­le des­tek­le­ne­ce­ği, bu alan­da ya­pı­lan pi­lot ça­lış­ma­la­rı ta­ki­ben ba­zı il­ler­de ai­le he­kim­li­ği uy­gu­la­ma­sı­nın baş­la­tıl­dı­ğı,

- Has­ta­ne­ler­de da­ha çok ça­lı­şa­nın da­ha çok ödül­len­di­ril­di­ği per­for­man­sa da­ya­lı bir ek öde­me sis­te­mi­nin baş­la­tıl­dı­ğı, bu­nun so­nu­cun­da he­kim­le­rin tam za­man­lı ola­rak ça­lış­ma­yı ta­lep eder ha­le gel­dik­le­ri, dö­ner ser­ma­ye­li ku­rum­lar­da da­ğı­tı­lan net ek öde­me­nin tah­si­lat için­de­ki ora­nı­nın yüz­de 30’la­rın üze­ri­ne çık­tı­ğı, bu sis­tem­le hem va­tan­da­şa iyi hiz­me­tin su­nul­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı, hem de has­ta­ne­ler­de ça­lı­şan sağ­lık per­so­ne­li­nin mo­ti­vas­yo­nun ar­tı­rıl­dı­ğı,

- Sağ­lık­ta dö­nü­şüm prog­ra­mı­nın önem­li bi­le­şen­le­rin­den bi­ri olan he­kim seç­me hak­kı ko­nu­sun­da da önem­li me­sa­fe­le­rin alın­dı­ğı, 2006 yı­lı­nın so­nun­da, has­ta­ne­le­ri­nin bü­yük bir bö­lü­mün­de de va­tan­da­şa he­kim seç­me hak­kı­nın ve­ri­le­ce­ği,

- Has­ta­ne­le­rin ka­mu­ya ait özerk iş­let­me­le­re dö­nüş­tü­rül­me­si için ge­rek­li ka­nu­ni ha­zır­lık­la­rın ya­pıl­dı­ğı, böy­le­ce has­ta­ne­le­rin  hiz­met ka­pa­si­te­si­nin ar­tı­rıl­mış olu­na­ca­ğı, sis­te­min da­ha ko­lay eri­şi­len bir has­ta­ne­ci­lik hiz­me­ti­ne dö­nüş­tü­rü­le­ce­ği,

-İlaç po­li­ti­ka­sın­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler­le yıl­da 1 mil­yar do­la­ra ya­kın bir ilaç ta­sar­ru­fu­nun sağ­lan­dı­ğı, SSK’lı has­ta­la­rın ec­za­ne­ler­den ilaç ala­bil­me­si­ne im­kan sağ­lan­ma­sı­na rağ­men, ta­sar­ruf po­li­ti­ka­la­rı ne­ti­ce­sin­de ka­mu ilaç har­ca­ma­la­rı­nın son dört yıl­da yal­nız­ca yüz­de 20 art­tı­ğı,

- Tür­ki­ye’nin tüm böl­ge­le­rin­de uz­man he­kim­le­rin ça­lış­tı­rıl­ma­sı ve uz­man he­kim­le­rin il­le­rin ih­ti­ya­cı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak gö­rev­len­di­ril­me­si ama­cıy­la mec­bu­ri hiz­met uy­gu­la­ma­sı­nın ge­ti­ril­di­ği,

- 1999-2002 yıl­la­rı ara­sın­da 5 bin ye­ni ya­tak sağ­lık hiz­me­ti­ne ka­zan­dı­rıl­mış­ken, 2002 dö­ne­min­den son­ra 17 bin ye­ni ya­ta­ğın hiz­me­te so­kul­du­ğu, ban­yo ve tu­va­let bu­lu­nan has­ta oda­sı­nın top­lam has­ta oda­sı için­de­ki pa­yı­nın da yüz­de 19’dan 31’e çı­ka­rıl­dı­ğı, her has­ta­nın oda­sın­da mut­la­ka ban­yo bu­lun­ma­sı­nın he­def­len­di­ği, 

- Va­tan­daş mem­nu­ni­ye­ti­nin ar­tı­rıl­ma­sı için bü­tün has­ta­ne­ler­de has­ta hak­la­rı bi­rim­le­ri­nin ku­rul­du­ğu, va­tan­daş­la­rın sağ­lık hiz­met­le­ri­ne iliş­kin prob­lem­le­ri­nin çö­zü­mü için  bu­ra­la­ra baş­vu­ra­bil­dik­le­ri,

-  Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu ve­ri­le­ri­ne gö­re sağ­lık hiz­met­le­rin­den mem­nu­ni­yet ora­nı  2003’te yüz­de 39,5 iken, bu ora­nın 2004’te yüz­de 46,9’a, 2005’te ise yüz­de 55,2’ye yük­sel­di­ği,                                                                                                                                                                                       

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.19. 24.11.2006 ta­ri­hin­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­kan­lı­ğı,  Yar­gı­tay Baş­kan­lı­ğı, Da­nış­tay Baş­kan­lı­ğı büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Yar­gı­la­ma sü­re­si­nin uzun ol­ma­sı­nın Tür­ki­ye’de yar­gı­nın en baş­ta ge­len prob­le­mi ol­du­ğu, yar­gı­la­ma­nın mev­zu­at­tan ve iş yü­kü­nün faz­la­lı­ğın­dan do­la­yı uzun yıl­lar sür­me­si ya da bu­na ben­zer ne­den­ler­le in­san­la­rın hak ara­mak­tan vaz­ge­çe­bil­dik­le­ri ve­ya hu­kuk dı­şı ara­yış­la­ra yö­ne­le­bil­dik­le­ri, bu ne­den­le yar­gı­la­ma sü­re­si­nin kı­sal­tıl­ma­sı­na yö­ne­lik ted­bir­le­rin bir an ön­ce alın­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Geç­miş­te hâkim ve sav­cı ata­ma­la­rı­nın tü­müy­le yar­gı men­sup­la­rın­dan olu­şan Yük­sek Hâkim­ler Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı, an­cak bu dö­nem­de de yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nın bu­lun­ma­dı­ğı yö­nün­de şi­ka­yet­le­rin ya­pıl­dı­ğı, esa­sen yar­gıç ba­ğım­sız­lı­ğı­nın uy­gu­la­ma­da za­man za­man ama­cı­nın dı­şın­da yo­rum­la­na­bil­di­ği, do­la­yı­sıy­la Hâkim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lun­dan Ada­let Ba­ka­nı­nın ve Müs­te­şa­rı­nın çı­ka­rıl­ma­sı­nın yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nın te­mi­na­tı ola­ma­ya­ca­ğı, yar­gı­nın ba­ğım­sız­lı­ğı­na iliş­kin so­run­la­rın eği­tim­den eko­no­mi­ye uza­nan çok da­ha kök­lü ne­den­le­ri­nin bu­lun­du­ğu,

- Hâkim ve sav­cı­la­rın ter­fi sis­tem­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ge­rek­ti­ği, so­nuç­lan­dı­rı­lan da­va sa­yı­sı­na odak­lı ter­fi sis­te­mi­nin ob­jek­tif ol­ma­dı­ğı, da­va­la­rın içe­ri­ği­nin de göz önü­ne alın­ma­sı ge­rek­ti­ği, yar­gıç­la­rın olum­lu not ala­bil­mek kay­gı­sıy­la Yar­gı­ta­yın gö­rüş­le­ri­ne uy­ma­yı ter­cih et­ti­ği, bu du­ru­mun yar­gı iç­ti­hat­la­rı­nın ge­liş­me­si­ni en­gel­le­yi­ci ni­te­lik­te ol­du­ğu,

- Hâkim ve sav­cı­la­rın ma­aş­la­rın­da kay­da de­ğer bir iyi­leş­me­nin sağ­lan­dı­ğı, an­cak yar­dım­cı per­so­ne­lin öz­lük hak­la­rın­da her­han­gi bir iyi­leş­tir­me­nin ya­pıl­ma­dı­ğı, bu du­ru­mun söz ko­nu­su per­so­ne­lin mo­ti­vas­yo­nu­nu son de­re­ce olum­suz et­ki­le­di­ği,

- Ül­ke­miz­de suç ve suç­lu sa­yı­sı­nın hız­la art­tı­ğı; an­cak yar­gı­la­ma sü­re­ci­nin ya­vaş iş­le­me­si, adil yar­gı­la­ma il­ke­si­ne tam ola­rak uyu­la­ma­ma­sı, hu­kuk ku­ral­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sın­da çağ­daş ge­liş­me­le­rin ye­te­rin­ce ta­kip edi­le­me­me­si, hu­kuk eği­ti­min­de is­te­ni­len stan­dar­da ula­şı­la­ma­ma­sı, yar­gı­nın in­san kay­nak­la­rı­na iliş­kin ni­ce­lik ve ni­te­lik so­run­la­rı ile fi­zi­ki ve tek­nik alt ya­pı ek­sik­lik­le­ri­nin gi­de­ri­le­me­miş olun­ma­sı gi­bi ne­den­ler­den do­la­yı yar­gı­nın et­ki­li ve hak­ka­ni­ye­te uy­gun ola­rak iş­le­ti­le­me­di­ği,

- Tür­ki­ye’de Ey­lül 2006 iti­ba­rıy­la, ha­kim ve cum­hu­ri­yet sav­cı­sı sa­yı­sı­nın 9.048 ol­du­ğu, bu sa­yı­nın ge­nel ola­rak Av­ru­pa Bir­li­ği üye­si ül­ke­ler­de­ki or­ta­la­ma­nın al­tın­da kal­dı­ğı, ör­ne­ğin, Al­man­ya’da 100 bin ki­şi­ye 25 ha­kim ve 6 sav­cı dü­şer­ken, Tür­ki­ye’de bu ra­kam­la­rın sı­ra­sıy­la  8 ve  4 ol­du­ğu, öte yan­dan Tür­ki­ye’de bir yıl­da açı­lan da­va sa­yı­sı­nın Al­man­ya’da­ki­nin iki ka­tın­dan faz­la ol­du­ğu, do­la­yı­sıy­la Tür­ki­ye’de bir ha­ki­min Al­man­ya’da­ki ha­ki­min se­kiz ka­tı dos­ya­ya bak­tı­ğı, üs­te­lik açı­lan da­va sa­yı­sı­nın hız­la art­ma­sı ne­de­niy­le ha­kim ba­şı­na dü­şen da­va sa­yı­sı­nın da gi­de­rek art­tı­ğı, ha­kim ba­şı­na dü­şen da­va sa­yı­sı 1995 yı­lın­da 608 iken, söz ko­nu­su ra­ka­mın 2004 yı­lı iti­ba­riy­le 917’ye yük­sel­di­ği, bu du­rum­da ada­let hiz­met­le­ri­ni hız­lan­dır­ma­nın müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı,

- Da­nış­ta­yın, bir yük­sek mah­ke­me ola­rak ku­rul­ma­sı­na rağ­men gö­rev ala­nı­nın ge­niş­le­me­siy­le gi­de­rek ilk de­re­ce mah­ke­me­si ha­li­ne dö­nüş­tü­ğü, Da­nış­ta­yın iş yü­kü­nün mut­la­ka azal­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu nok­ta­da ida­re­ye de önem­li gö­rev­le­rin düş­tü­ğü, ida­re­nin key­fi uy­gu­la­ma­la­rı ne­de­niy­le son yıl­lar­da ida­ri da­va sa­yı­sı­nın hız­la art­tı­ğı, key­fi­li­ğin ön­len­me­si ba­kı­mın­dan bel­li ida­ri iş­lem­ler ne­de­niy­le or­ta­ya çı­kan ka­mu za­ra­rın­da il­gi­li ka­mu gö­rev­li­si­ne rü­cu edi­le­bil­me­si ge­rek­ti­ği,

- Son yıl­lar­da ada­let hiz­met­le­ri­nin fi­zi­ki ve tek­no­lo­jik alt­ya­pı ih­ti­yaç­la­rı­nın bü­yük öl­çü­de gi­de­ril­di­ği, kı­sıt­lı kay­nak­lar­la ol­duk­ça ba­şa­rı­lı hiz­met­ler yü­rü­ten Ba­kan­lı­ğın ça­lış­ma­la­rı­nın tak­dir­le kar­şı­lan­dı­ğı,

- Hâkim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­nun ay­rı bir büt­çe­ye, ay­rı bir teş­ki­la­ta ve per­so­ne­le sa­hip ol­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- Ba­kan­lı­ğın 2007 yı­lı büt­çe­si­nin bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 50’nin üze­rin­de ar­tış­la bağ­lan­mış ol­ma­sı­nın mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı­ğı,

- Ay­nı an­da bir­bi­riy­le il­gi­siz bir­den çok ka­nu­nun de­ğiş­ti­ril­di­ği tor­ba ya­sa uy­gu­la­ma­la­rıy­la hu­kuk dü­ze­ni­nin tam bir kar­ma­şa­ya sü­rük­len­di­ği, mev­zu­atın ade­ta için­den çı­kıl­maz bir hal al­dı­ğı,  bu du­ru­mun ön­len­me­sin­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı­na son de­re­ce önem­li gö­rev­le­rin düş­tü­ğü,

- Hü­küm­lü ve tu­tuk­lu sa­yı­sı­nın her ge­çen yıl art­mak­ta ol­du­ğu, ya­kın ge­le­cek­te ce­za­ev­le­ri­nin ye­ter­siz ka­la­bi­le­ce­ği, bu ne­den­le ye­ni ce­za­ev­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Ada­le­tin, dev­le­tin var­lı­ğı ve de­vam­lı­lı­ğı ba­kı­mın­dan ih­mal edi­le­me­ye­cek bir de­ğer ol­du­ğu, Hü­kü­me­tin gö­re­ve baş­lar baş­la­maz ön­ce­lik­le ada­let sis­te­mi­nin ak­sa­yan yön­le­ri­ni tes­pit et­ti­ği, esa­sen ya­pı­lan çe­şit­li ça­lış­ma­lar­da da ben­zer so­run­la­rın tes­pit edil­di­ği, Hü­kü­me­tin uzun va­de­li bir yak­la­şım­la, stra­te­jik bir plan çer­çe­ve­sin­de tam bir si­ya­si ka­rar­lı­lık­la so­run­la­rın çö­zü­mü­ne gi­riş­ti­ği,

- Yıl­lar­dır yar­gı re­for­mun­dan bah­se­dil­mek­le bir­lik­te han­gi alan­lar­da re­form ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da so­mut öne­ri­le­rin or­ta­ya ko­nu­la­ma­dı­ğı, bu kap­sam­da Hü­kü­me­tin ön­ce­lik­le mev­zu­atın gün­cel­leş­ti­ril­me­si ko­nu­su­na eğil­di­ği, da­ha son­ra uy­gu­la­ma­nın iyi­leş­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik ted­bir­le­rin alın­dı­ğı, bu çer­çe­ve­de uy­gu­la­ma­ya yö­ne­lik mev­zu­atın sa­de­leş­ti­ril­di­ği, per­so­nel ka­li­te­si­nin yük­sel­til­me­si için her dü­zey­de hiz­met içi eği­tim fa­ali­yet­le­ri­nin ar­tı­rıl­dı­ğı, ya­ban­cı dil eği­ti­mi­ne önem ve­ril­di­ği, per­so­ne­lin öz­lük hak­la­rın­da da son de­re­ce önem­li iyi­leş­tir­me­ler ya­pıl­dı­ğı,

- Mah­ke­me ve per­so­nel sa­yı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nın ya­nın­da, al­ter­na­tif uyuş­maz­lık çö­züm yol­la­rı­nın da uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du­ğu, bu yön­de­ki ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­mek­te ol­du­ğu,

- Tür­ki­ye’nin iti­ba­rı­na ya­ra­şır ada­let sa­ray­la­rı­nın ya­pı­mı­na bü­yük önem ve­ril­di­ği, böy­le­ce uy­gun ol­ma­yan me­kan­lar­da yü­rü­tül­me­ye ça­lı­şı­lan ada­let hiz­met­le­ri­nin uy­gun fi­zi­ki me­kan­lar­da ye­ri­ne ge­ti­ril­miş ola­ca­ğı, bu­na pa­ra­lel ola­rak loj­man ya­pı­mı­na da önem ve­ril­di­ği,

- Ce­za in­faz ku­rum­la­rı­nın ko­şul­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da da önem­li iler­le­me­le­rin sağ­lan­dı­ğı, esa­sen Tür­ki­ye’de­ki ce­za in­faz ku­rum­la­rı­nın Av­ru­pa’nın pek çok ge­liş­miş ül­ke­si­ne kı­yas­la da­ha sağ­lık­lı ko­şul­la­ra sa­hip ol­du­ğu, geç­miş­te ce­za­ev­le­ri­nin sağ­lık­lı bir plan­la­may­la ya­pıl­ma­mış ol­du­ğu, ve­rim­li ol­ma­ya­cak şe­kil­de her il­çe­ye bir ce­za­evi­nin ya­pıl­dı­ğı, bu ne­den­le ar­tık az sa­yı­da hü­küm­lü­nün bu­lun­du­ğu ce­za­ev­le­ri­nin ka­pa­tıl­ma­sı yo­lu­na gi­dil­di­ği, 100’ün üze­rin­de ce­za­evi­nin ka­pa­tıl­ma­sı­na rağ­men ha­len 434 ce­za­evi­nin bu­lun­du­ğu, oy­sa bu ra­ka­mın İn­gil­te­re’de 139, Fran­sa’da 182, Al­man­ya’da 248 ol­du­ğu,

- Ba­kan­lık hiz­met­le­ri­nin tek­no­lo­jik alt­ya­pı­sı­nın hız­la ge­liş­ti­ril­di­ği, Ulu­sal Yar­gı Ağı (UYAP) Pro­je­si­nin ya­ban­cı ül­ke ve ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan da ol­duk­ça be­ğe­nil­di­ği, sis­tem­den ya­rar­la­na­bil­me­le­ri için bü­tün ha­kim ve sav­cı­la­ra bil­gi­sa­yar te­min edil­di­ği,

- Yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nın üze­rin­de önem­le du­rul­du­ğu, dün­ya­da de­ği­şik yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı mo­del­le­ri­nin bu­lun­du­ğu, ha­kim­le­rin halk, par­la­men­to, yü­rüt­me or­ga­nı ya da yar­gı or­gan­la­rı ta­ra­fın­dan  se­çi­le­bil­di­ği, ba­zı  ül­ke­ler­de de kar­ma sis­te­min uy­gu­lan­dı­ğı, esa­sen Tür­ki­ye’de yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na iliş­kin so­run­la­rın atan­ma usu­lün­den çok zih­ni­yet de­ği­şi­miy­le gi­de­ri­le­bi­le­ce­ği,

- Ce­za­ev­le­rin­de­ki hü­küm­lü sa­yı­sı­nın ar­tış ne­den­le­rin­den bi­ri­si­nin de de­ği­şen ce­za in­faz sis­te­mi ne­de­niy­le ha­pis­te kal­ma sü­re­si­nin uza­ma­sı ol­du­ğu, bu so­ru­nun çö­zü­mü için ce­za­evi  ka­pa­si­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na ça­lı­şıl­dı­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.20. 27.11.2006 ta­ri­hin­de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Tür­ki­ye’de te­rör olay­la­rı­nın geç­miş yıl­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon­lar so­nu­cun­da bit­me nok­ta­sı­na gel­di­ği, bu du­ru­mun ol­duk­ça se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu; an­cak, son yıl­lar­da te­rör olay­la­rın­da be­lir­gin bir ar­tı­şın gö­rül­dü­ğü, bu du­ru­mun cid­di­yet­le de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği, te­rö­rün iç ve dış kay­nak­la­rı­nın ve des­tek­le­ri­nin tam ola­rak be­lir­len­me­si­nin te­rör­le mü­ca­de­le ba­kı­mın­dan bü­yük önem arz et­ti­ği,

- İs­tan­bul’da uy­gu­la­nan MO­BE­SE sis­te­mi­nin adi suç­la­rı en­gel­le­mek­te ol­duk­ça ba­şa­rı­lı ol­du­ğu, bu sis­te­min di­ğer il­ler­de de uy­gu­lan­ma­sı­nın bir ge­rek­li­lik arz et­ti­ği, Em­ni­yet teş­ki­la­tı­nın bu ko­nu­da ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dır­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Hız­lı nü­fus ar­tı­şı ve göç ne­de­niy­le, son yıl­lar­da bü­yük­şe­hir­ler­de Jan­dar­ma ve Em­ni­yet güç­le­ri­nin gö­rev alan­la­rı­nın bir­bi­ri­ne ka­rış­tı­ğı, bu ku­rum­la­rın gö­rev alan­la­rı­nın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de ye­ni­den be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği,

- Son yıl­lar­da özel­lik­le ruh­sat­sız si­lah sa­yı­sın­da hız­lı bir ar­tı­şın ya­şan­dı­ğı, ruh­sat­sız si­lah kul­lan­ma su­çu­nun ce­za­sı­nın mut­la­ka art­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu­nun ya­nı sı­ra ruh­sat­lı si­lah sa­hip­le­ri­nin suç iş­le­me oran­la­rı da dik­ka­te alı­na­rak si­lah ruh­sa­tı alı­mın­da iz­le­nen pro­se­dü­rün da­ha ko­lay ha­le ge­ti­ril­me­si­nin bir ge­rek­li­lik ol­du­ğu,

- KÖY­DES pro­je­sin­de kon­tro­lör me­ka­niz­ma­sı­nın ha­la ku­ru­la­ma­dı­ğı, bu ek­sik­li­ğin bir an ön­ce gi­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

- KÖY­DES ve BEL­DES pro­je­le­ri­nin sos­yal ada­let­siz­li­ğin gi­de­ril­me­sin­de önem­li rol oy­na­dık­la­rı, an­cak, söz ko­nu­su pro­je­le­rin so­nuç­la­rı­nın alın­ma­sın­da di­ğer ba­kan­lık­la­ra da önem­li gö­rev­le­rin düş­tü­ğü,

- Son dö­nem­de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin be­ra­ber­lik ve bü­tün­lü­ğü­ne yö­ne­lik teh­dit­le­rin ar­tış gös­ter­di­ği, bu teh­dit­le­rin ar­ka­sın­da­ki güç­le­rin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Ge­çen yıl­lar­da bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu uy­gu­la­ma­sıy­la ba­şa­rı­lı so­nuç­lar alın­dı­ğı, bu­gün ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­le­rin­den ay­rıl­dık­la­rın­da her­han­gi bir sos­yal gü­ven­ce­le­ri­nin ol­ma­ma­sı­nın olum­suz so­nuç­lar do­ğur­du­ğu,

- İl Özel İda­re­si ve Be­le­di­ye Ka­nu­nu ta­sa­rı­la­rı­nın ya­sa­laş­ma­la­rı ha­lin­de, em­lak ver­gi­le­rin­de yüz­de 100’e ya­kın bir ar­tı­şın sağ­la­na­ca­ğı, oy­sa em­la­kın ger­çek de­ğe­ri­nin be­lir­len­me­si­nin da­ha adil ola­ca­ğı,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- 2007 yı­lın­da büt­çe­den İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve bağ­lı ku­ru­luş­la­rı­na ay­rı­lan pa­yın 10 mil­yar 700 mil­yon 981 bin YTL ol­du­ğu, bu mik­ta­rın 2007 yı­lı büt­çe­si içe­ri­sin­de­ki pa­yı­nın yüz­de 5.20’ye kar­şı­lık gel­di­ği, Ba­kan­lı­ğın ve bağ­lı Ku­ru­luş­la­rın ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri hiz­met­ler dik­ka­te alın­dı­ğın­da bu mik­ta­rın ye­ter­li ol­ma­ya­ca­ğı­nın an­la­şı­la­ca­ğı; an­cak hiz­met­ler ye­ri­ne ge­ti­ri­lir­ken öde­nek­le­rin et­kin ola­rak kul­la­nıl­ma­sı­na ça­lı­şı­la­ca­ğı,

- 2002 yı­lın­dan bu ya­na İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­da; va­tan­daş­la­rın gün­lük ha­yat­la­rı­nı da et­ki­le­yen çağ­daş ve ka­tı­lım­cı de­mok­ra­si an­la­yı­şı çer­çe­ve­sin­de ida­re­nin hu­ku­ka bağ­lı­lı­ğı­nın te­mel alın­dı­ğı önem­li re­form ve ça­lış­ma­la­rın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği,

- Si­vil top­lum an­la­yı­şı­nı ge­liş­tir­mek, top­lum­sal ör­güt­len­me­yi ve top­lum­sal bi­lin­ci art­tır­mak ama­cıy­la İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de e-der­nek ad­lı pro­je­nin uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du­ğu, böy­le­ce der­nek­le­re yö­ne­lik ge­niş bir ve­ri ta­ba­nı­nın oluş­tu­rul­du­ğu,

- Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de in­san hak­la­rı ih­lal­le­ri­ni in­ce­le­mek ama­cıy­la ku­ru­lan bi­rim­ler sa­ye­sin­de  in­san hak­la­rı ih­lal­le­ri­nin cid­di­yet­le ele alın­dı­ğı, gö­zal­tı uy­gu­la­ma­sın­da ve mev­zu­at­ta ya­pı­lan  iyi­leş­tir­me­le­rin de et­ki­siy­le Tür­ki­ye aley­hi­ne Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­ne ya­pı­lan baş­vu­ru sa­yı­sın­da göz­le gö­rü­lür bir azal­ma­nın ya­şan­dı­ğı,

- Ba­zı ka­mu hiz­met­le­ri­nin ye­rel yö­ne­tim­le­re ak­ta­rıl­ma­sı­nın bu hiz­met­le­rin da­ha et­kin ve ve­rim­li bir şe­kil­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­ya­ca­ğı, bu ne­den­le Hü­kü­me­tin ye­rel yö­ne­tim­le­rin yet­ki ve gö­rev­le­riy­le ma­li im­kan­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na bü­yük önem ver­di­ği, ge­nel büt­çe ver­gi ge­lir­le­rin­den ye­rel yö­ne­tim­le­re ak­ta­rı­lan pa­yın da­ğı­tı­mın­da nü­fus kri­te­ri­ne ila­ve ola­rak per­for­mans ve ge­liş­miş­lik en­dek­si gi­bi ye­ni kri­ter­le­rin ek­len­di­ği,

- KÖY­DES pro­je­si­nin, dev­le­tin kö­ye ve köy­lü­ye dö­nük viz­yo­nu­nu or­ta­ya ko­yan bir dö­nü­şüm pro­je­si ol­du­ğu, bu pro­je kap­sa­mın­da köy­le­rin yol ve iç­me su­yu ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak üze­re 2005 yı­lın­da ge­nel büt­çe­den 200 mil­yon YTL pay ay­rıl­dı­ğı, bu mik­ta­rın 2006 yı­lın­da ise 2 mil­yar YTL’ye çı­ka­rıl­dı­ğı, köy­le­re hiz­met gö­tür­me bir­lik­le­ri­nin köy­lü­ye en ya­kın ida­ri bi­rim­ler ol­du­ğu, bu ne­den­le KÖY­DES Pro­je­si­ne iliş­kin ya­tı­rım­la­rın plan­lan­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sı aşa­ma­sın­da muh­tar­la­rın ve il ge­nel mec­li­si üye­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı bir­lik en­cü­men­le­ri­nin ka­rar me­ka­niz­ma­la­rı­na da­hil edil­di­ği,

- Va­tan­daş­la­rın en çok et­ki­len­di­ği za­bı­ta olay­la­rı­nın şah­sa ve ma­la kar­şı iş­le­nen suç­lar ol­du­ğu, bu suç­la­rın ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak Em­ni­yet güç­le­ri ve Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı bün­ye­sin­de ku­ru­lan bi­rim­ler­de suç ana­liz­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı, bu ana­liz­ler so­nu­cun­da suç­lu­la­rın ya­şı, eko­no­mik du­rum­la­rı, eği­tim se­vi­ye­le­ri gi­bi bil­gi­le­re ula­şıl­dı­ğı, bu bil­gi­le­rin ön­le­yi­ci kol­luk hiz­met­le­rin­de önem­li ya­rar­lar sağ­la­ya­ca­ğı, ay­rı­ca, Dev­let ve va­tan­daş ara­sın­da­ki gü­ven ba­ğı­nı ze­de­le­yen or­ga­ni­ze suç ör­güt­le­ri ve her tür­lü ka­çak­çı­lık suç­la­rıy­la ka­rar­lı­lık­la mü­ca­de­le edil­di­ği,

- Jan­dar­ma Bir­lik­le­ri­nin bil­gi­ye sü­rat­le ve za­ma­nın­da ulaş­ma­sı­nı sağ­la­mak, ko­or­di­nas­yo­nu hız­lan­dır­mak, em­ni­yet ve asa­yiş hiz­met­le­ri­nin ak­sa­tıl­mak­sı­zın ve in­san hak­la­rı­na say­gı­lı bir bi­çim­de ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­nin sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la, Jan­dar­ma En­teg­re Mu­ha­re­be ve Bil­gi Sis­te­mi (JE­MUS) pro­je­si­nin uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du­ğu, bir çok il­de ge­rek­li alt­ya­pı­nın sağ­lan­dı­ğı,

- Tra­fik ka­za­la­rı­nın ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ya­sal ve ida­ri mev­zu­at ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ği, ay­rı­ca top­lum­sal du­yar­lı­lı­ğın ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın des­tek ve ka­tı­lı­mı­na önem ve­ril­di­ği,

- Va­tan­daş­la­ra e-dev­let an­la­yı­şı kap­sa­mın­da hiz­met ver­me­yi amaç­la­yan İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı ku­ru­luş­lar­da e-dev­let pro­je­si­ne uyu­mun sağ­lan­ma­sı için ça­lış­ma­la­rın hız­la de­vam et­ti­ği, bu kap­sam­da MER­NİS pro­je­siy­le şu an­da 923 il ve il­çe nü­fus mü­dür­lü­ğü­nün Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğüy­le ve bir­bir­le­riy­le bil­gi­sa­yar bağ­lan­tı­la­rı­nın sağ­lan­dı­ğı,

- Uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Kim­lik Nu­ma­ra­sı uy­gu­la­ma­sı­nın, ki­şi­le­ri ta­nım­la­yan tek nu­ma­ra ol­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği, kim­lik nu­ma­ra­la­rı­nın em­ni­yet, sos­yal gü­ven­lik, sağ­lık, ta­pu, ad­li si­cil gi­bi bir­çok ko­nu­da kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­ma­sıy­la va­tan­daş­la­rın ve il­gi­li ka­mu ku­rum­la­rı­nın iş­le­ri­nin hız­lan­ma­sı­nın bek­len­di­ği,

- Ge­rek eko­no­mik ne­den­ler­le ge­rek­se gü­ven­lik ne­den­le­riy­le ya­şa­dık­la­rı yer­le­ri terk et­mek zo­run­da ka­lan va­tan­daş­la­rın güç ya­şam şart­la­rı­nı iyi­leş­tir­mek ama­cıy­la Kö­ye Dö­nüş ve Re­ha­bi­li­tas­yon Pro­je­si­nin yü­rü­tül­dü­ğü,

2.2.21. 28.11.2006 ta­ri­hin­de Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı, Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı ve Av­ru­pa Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­ter­li­ği büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu ile sis­te­mi­mi­ze gir­miş olan or­ta va­de­li ma­li pla­nın ön­gö­rü­le­ri­nin 2007 büt­çe­si­nin ha­zır­lan­ma­sın­da öl­çüt alın­ma­dı­ğı, bu­gü­ne ka­dar iki or­ta va­de­li ma­li pla­nın ilan edil­di­ği, DPT’nin uy­gu­la­ma­da tu­tar­lı dav­ran­ma­sı ve ku­ru­ma olan gü­ve­ni sars­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- KİT den­ge­si­nin ola­ğa­nüs­tü öl­çü­de bo­zul­du­ğu, özel­lik­le ener­ji KİT’le­rin­de du­ru­mun kri­tik bir hal al­dı­ğı, ma­li­yet­le­rin fi­yat­la­ra yan­sı­tıl­ma­ma­sı ne­de­niy­le pi­ya­sa­nın oluş­ma­sı­nın müm­kün ola­ma­dı­ğı, oluş­ma­yan ener­ji pi­ya­sa­sı ne­de­niy­le de özel sek­tör­den bek­le­nen ener­ji ya­tı­rım­la­rı­nın ya­pı­la­ma­dı­ğı, bu ne­den­le Tür­ki­ye’nin ya­kın ge­le­cek­te bir ener­ji dar­bo­ğa­zıy­la kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­le­ce­ği,

-  KİT’le­rin ar­tan fi­nans­man açı­ğı­nın büt­çe ve özel­leş­tir­me fo­nu­nun kat­kı­la­rıy­la 2006 yı­lın­da faz­la­ya dö­nüş­tü­rül­dü­ğü, KİT sis­te­min­den ge­rek­li ye­ni­leş­tir­me ve re­ha­bi­li­tas­yon ya­tı­rım­la­rı­nın yıl­lar­dan bu ya­na esir­gen­mek­te ol­du­ğu, böy­le­ce KİT sis­te­mi­nin ya­pı­lan trans­fer­le­re gi­de­rek da­ha da ba­ğım­lı ha­le ge­ti­ril­di­ği, ön­gö­rü­len zam­lar ya­pıl­maz ve­ya özel­leş­tir­me fo­nun­dan trans­fer­ler müm­kün ola­maz ise 2007’de KİT’le­rin fi­nans­man açı­ğı­nın da­ha da ar­ta­ca­ğı, bu ne­den­le yüz­de 6,5’luk fa­iz dı­şı faz­la he­de­fi­nin tut­tu­rul­ma­sı­nın müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı,

- Hü­kü­me­tin ki­mi uy­gu­la­ma­la­rıy­la ma­li di­sip­lin­den uzak­laş­tı­ğı, büt­çe­ye yan­sı­tıl­ma­yan har­ca­ma­lar, er­te­le­nen yü­küm­lü­lük­ler, mü­te­ah­hit­le­re ya­pıl­mak­la bir­lik­te büt­çe­ye yan­sı­tıl­ma­yan borç­lar ne­de­niy­le ger­çek­te fa­iz dı­şı faz­la­nın ve di­ğer ve­ri­le­rin açık­la­nan­dan fark­lı ger­çek­leş­ti­ği,

- KÖY­DES pro­je­si­nin böl­ge­sel den­ge­siz­lik­le­ri gi­der­me ama­cı­nı ta­şı­dı­ğı,  an­cak uy­gu­la­ma­da köy­le­re iç­me su­yu sağ­la­mak ve köy yo­lu yap­mak­la ye­ti­nil­di­ği, esa­sen KÖY­DES pro­je­sin­de yer alan ta­rım­sal alt­ya­pı ve ka­na­li­zas­yon ça­lış­ma­la­rı­nın son­ra­dan alı­nan bir ka­rar­la pro­je­den çı­ka­rıl­dı­ğı,

- 2002 yı­lın­dan 2006 ey­lü­lü­ne ka­dar top­lam ka­mu bor­cu­nun yüz­de 50, top­lam özel sek­tör bor­cu­nun ise yüz­de 148 art­tı­ğı,  do­la­yı­sıy­la ki­şi ba­şı­na top­lam ka­mu bor­cu 2002 yı­lın­da 2.241 do­lar iken 2006 ey­lü­lün­de bu ra­ka­mın 3.213 do­la­ra  çık­tı­ğı, ar­tı­şın yak­la­şık yüz­de 43 ol­du­ğu, öte yan­dan, özel sek­tör­de fi­nans dı­şı ke­si­min bor­cu 2002’de 33,5 mil­yar do­lar iken, 2006’da 69,8 mil­yar do­la­ra yük­sel­di­ği, İMKB’de­ki 28,4 mil­yar do­la­rın da ek­len­me­si ile bu ra­ka­mın top­lam 98,2 mil­yar do­lar ola­ca­ğı, bu du­ru­mun dik­kat­le iz­len­me­si ge­rek­ti­ği,

- Sa­yış­ta­yın Ha­zi­ne iş­lem­le­ri ra­po­run­da mu­ha­se­be ka­yıt­la­rı­na iliş­kin ek­sik­lik­le­re yer ver­di­ği, ka­mu he­sap­la­rı­nın sağ­lık­lı bir şe­kil­de iz­le­ne­bil­me­si için en kı­sa sü­re­de bu ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

- Av­ru­pa Bir­li­ği­ne üye­lik sü­re­ciy­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rın sa­de­ce ya­sa­la­rın çı­ka­rıl­ma­sıy­la sı­nır­lı ol­ma­dı­ğı, bu sü­re için­de Av­ru­pa Bir­li­ği mev­zu­atı­nın Türk­çe’ye çev­ril­me­si, Tür­ki­ye’de AB fik­ri­nin yer­leş­me­si için si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la di­ya­lo­ğa gi­ril­me­si gi­bi çok önem­li ko­nu­lar üze­rin­de de önem­le du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği, oy­sa Av­ru­pa Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­ter­li­ği­nin az sa­yı­da per­so­nel­le  bu güç işin al­tın­dan kal­ka­ma­ya­ca­ğı, bu ne­den­le ku­ru­mun ni­te­lik­li per­so­nel yö­nün­den des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- 2006 yı­lı prog­ra­mı­nın mak­ro eko­no­mik bağ­lam­da gü­ven ve is­tik­ra­rı sür­dür­me­yi, bü­yü­me sü­re­ci­ni de­vam et­tir­me­yi, is­tih­da­mı ar­tır­ma­yı, enf­las­yo­nu da­ha da aşa­ğı­ya çek­me­yi, ka­mu ke­si­mi borç­lan­ma ih­ti­ya­cı­nı or­ta­dan kal­dır­ma­yı ve ka­mu bor­cu­nun mil­li ge­li­re ora­nın­da­ki dü­şüş eği­li­mi­ni de­vam et­tir­me­yi amaç­la­dı­ğı, 2006 yı­lı Ma­yıs ve Ha­zi­ran dö­ne­min­de ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­dan kay­nak­la­nan dal­ga­lan­ma­la­ra rağ­men prog­ra­mın ka­rar­lı­lık­la uy­gu­lan­ma­sıy­la bu he­def­le­re önem­li öl­çü­de yak­la­şıl­dı­ğı,

- 9. Kal­kın­ma Pla­nı­nın viz­yo­nun­da; sür­dü­rü­le­bi­lir bü­yü­me, re­ka­bet­çi bir ya­pı, bil­gi top­lu­mu­na ge­çiş, ge­lir da­ğı­lı­mı ada­le­ti ve AB uyum sü­re­ci­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın yer al­dı­ğı, plan­la­rın et­ki­li bir şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sı için tüm il­gi­li ku­rum­la­rın sa­hip­len­me­si ve ka­tı­lı­mı­nın son de­re­ce­de önem­li ol­du­ğu, bu an­la­yış çer­çe­ve­sin­de 2007 yı­lın­dan baş­la­ya­rak il­gi­li tüm ka­mu ku­rum­la­rı­nın plan­da yer alan te­mel ek­sen­le­re ve ön­ce­lik­le­re uy­gun ola­rak ken­di ku­rum­sal prog­ram­la­rı­nı ha­zır­la­ya­cak­la­rı, bu prog­ram­la­rın pla­nın ön­ce­lik­le­ri­ni so­mut­laş­tı­ran ted­bir­le­ri içe­re­ce­ği ve plan-büt­çe bağ­lan­tı­sı­nı güç­len­di­re­ce­ği,

- DPT’nin yü­rüt­tü­ğü önem­li fa­ali­yet­ler­den bi­ri­si­nin Ka­mu Ya­tı­rım Prog­ra­mı­nın ha­zır­lan­ma­sı ol­du­ğu, kı­sıt­lı kay­nak­la­rın bit­me aşa­ma­sı­na gel­miş pro­je­le­re tah­sis edil­me­si su­re­tiy­le bu pro­je­le­rin kı­sa sü­re­de eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nın ve hiz­me­te ge­çi­ril­me­si­nin amaç­lan­dı­ğı, bu uy­gu­la­ma so­nu­cun­da 2001 yı­lı kri­zi son­ra­sın­da 12,5 yı­la ka­dar çı­kan ka­mu ya­tı­rım sto­ku­nun or­ta­la­ma ta­mam­lan­ma sü­re­si­nin 2006 yı­lı öde­nek­le­ri iti­ba­rıy­la yak­la­şık 5 yı­la ka­dar dü­şü­rül­dü­ğü, sı­kı ma­li­ye po­li­ti­ka­sı he­def­le­rin­den ta­viz ver­mek­si­zin ya­tı­rım­la­ra ay­rı­la­bi­len kay­nak­la­rın im­kan­lar da­hi­lin­de ar­tı­rıl­ma­sı için de her tür­lü gay­re­tin gös­te­ril­mek­te ol­du­ğu,

- Dev­le­tin alt ya­pı hiz­met­le­ri­ne ye­ter­li fi­nans­man ayı­ra­ma­ma­sı, tek­no­lo­ji­de ya­şa­nan ge­liş­me­ler, eko­no­mi ala­nın­da­ki de­ği­şim eği­lim­le­ri, ka­mu iş­let­me­ci­li­ğin­den is­te­ni­len ve­ri­min el­de edi­le­me­me­si gi­bi ne­den­ler­le ka­mu- özel sek­tör iş­bir­li­ği­nin ge­rek­li­li­ği­nin her ge­çen gün da­ha da art­mak­ta ol­du­ğu, bu çer­çe­ve­de ka­mu ya­tı­rım­la­rı­nın ve ka­mu­sal hiz­met­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­de ka­mu-özel sek­tör iş­bir­li­ği­nin  sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la DPT’nin ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de bir çer­çe­ve ya­sa tas­la­ğı­nın ha­zır­lan­dı­ğı, il­gi­li ka­mu ve özel ke­sim tem­sil­ci­le­ri­nin de da­hil  ol­du­ğu ka­tı­lım­cı ça­lış­ma­la­rı mü­te­aki­ben tas­la­ğın TBMM’ye su­nu­la­ca­ğı,

- DPT’nin Böl­ge­sel Ge­liş­me kap­sa­mın­da 2004-2006 dö­ne­min­de yü­rüt­tü­ğü, top­lam 42 ili kap­sa­yan ve 11 böl­ge­de uy­gu­la­ma­sı baş­la­tı­lan ve­ya ha­zır­lık­la­rı de­vam eden böl­ge­sel kal­kın­ma prog­ram­la­rı­nın top­lam büt­çe­si­nin; 220 mil­yon Eu­ro’su AB hi­be­si ve 39 mil­yon Eu­ro’su Tür­ki­ye kat­kı­sı ol­mak üze­re top­lam 259 mil­yon Eu­ro’ya ulaş­tı­ğı,

- Ada­na İli mer­kez ol­mak üze­re, Ada­na ve Mer­sin il­le­ri­ni kap­sa­yan Çu­ku­ro­va böl­ge­si ve İz­mir ili­ni kap­sa­yan Dü­zey 2 böl­ge­le­rin­de iki ay­rı kal­kın­ma ajan­sı­nın ku­rul­du­ğu, söz ko­nu­su ajans­la­rın ku­rum­sal­laş­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ha­len de­vam et­ti­ği, ge­rek­li ha­zır­lık­lar ta­mam­lan­dık­tan son­ra di­ğer Dü­zey 2 böl­ge­le­rin­de de ajans­la­rın ku­rul­ma­sı­na de­vam edi­le­ce­ği,

- Böl­ge­sel ge­liş­miş­lik fark­la­rı­nı azalt­mak ama­cıy­la ge­liş­ti­ri­len ve ilk de­fa 2005 yı­lın­da baş­la­tı­lan Köy Alt­ya­pı­sı­nı Des­tek­le­me Pro­je­si (KÖY­DES) uy­gu­la­ma­la­rı­na 2006 yı­lın­da ola­ğa­nüs­tü bir hız ve­ril­di­ği, bu pro­je ile bu­gü­ne ka­dar çe­şit­li ne­den­ler­le iç­me su­yu ve yol so­ru­nu çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­mış köy­le­rin alt­ya­pı so­run­la­rı­nın il özel ida­re­le­ri ve köy­le­re hiz­met gö­tür­me bir­lik­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la bü­yük oran­da çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­du­ğu, ay­rı­ca, nü­fu­su 10.000’den az olan be­le­di­ye­le­rin alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı için ay­rı­lan 300 mil­yon YTL öde­nek ile, ben­zer şe­kil­de Be­le­di­ye Alt­ya­pı­sı­nı Des­tek­le­me Pro­je­si­nin (BEL­DES) ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­nin plan­lan­mak­ta ol­du­ğu,

- DPT Müs­te­şar­lı­ğı­nın, AB'ye ka­tı­lım  mü­za­ke­re­le­ri­nin ko­or­di­nas­yo­nu ve yön­len­di­ril­me­si ama­cıy­la oluş­tu­ru­lan İz­le­me ve Yön­len­dir­me Ko­mi­te­si­nin bir üye­si ola­rak mü­za­ke­re sü­re­cin­de ak­tif bir rol al­dı­ğı, bu kap­sam­da, Baş­ba­kan­lık, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ve Av­ru­pa Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­ter­li­ği ile bir­lik­te yo­ğun bir ça­lış­ma­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği,

- 2007-2013 dö­ne­min­de AB'den sağ­la­na­cak ma­li yar­dım­la­rın kul­lan­dı­rıl­ma­sın­da DPT Müs­te­şar­lı­ğı­nın, Böl­ge­sel Kal­kın­ma ve İn­san Kay­nak­la­rı­nın Ge­liş­ti­ril­me­si bi­le­şen­le­ri­nin ko­or­di­nas­yo­nu­nu yü­rüt­mek üze­re Sek­tö­rel Ko­or­di­na­tör ola­rak be­lir­len­di­ği, bu kap­sam­da ge­rek­li olan stra­te­ji ve prog­ram­la­rın il­gi­li ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği için­de ha­zır­lan­mak­ta ol­du­ğu, Ku­rum­lar­da ek­sik­li­ği his­se­di­len pro­je ve prog­ram ge­liş­tir­me ka­pa­si­te­si­ni ar­tır­ma­ya yö­ne­lik ola­rak, “Ka­tı­lım Ön­ce­si Ma­li Yar­dım Ara­cı ile İl­gi­li Do­kü­man ve Pro­je­le­rin Ha­zır­lan­ma­sı için Tek­nik Yar­dım Pro­je­si”nin ba­şa­rıy­la uy­gu­lan­dı­ğı,

- Tür­ki­ye’de özel­lik­le 1990’lı yıl­la­rın ikin­ci ya­rı­sın­dan iti­ba­ren yo­ğun­la­şan ve fark­lı ku­rum­lar ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len bil­gi top­lu­mu­na dö­nü­şüm fa­ali­yet­le­ri­ni tek ça­tı al­tın­da top­la­mak ama­cıy­la Acil Ey­lem Pla­nın­da e-Dö­nü­şüm Tür­ki­ye Pro­je­si­ne yer ve­ril­di­ği, pro­je­nin et­kin bir şe­kil­de uy­gu­la­na­bil­me­si için 2003 yı­lı ba­şın­dan iti­ba­ren e-Dö­nü­şüm Tür­ki­ye İc­ra Ku­ru­lu; ka­mu ku­ru­mu ve si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­rin­den olu­şan Da­nış­ma Ku­ru­lu ve Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı bün­ye­sin­de Bil­gi Top­lu­mu Da­ire baş­kan­lı­ğı­nı kap­sa­yan ku­rum­sal bir ya­pı­nın oluş­tu­rul­du­ğu,

- Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin 2002-2005 dö­ne­min­de yıl­da or­ta­la­ma yüz­de 7,8 ora­nın­da bü­yü­dü­ğü, 2006 yı­lın­da da dün­ya eko­no­mi­sin­de ya­şa­nan tüm olum­suz­luk­la­ra rağ­men, yük­sek ve is­tik­rar­lı bü­yü­me per­for­man­sı­nın de­vam et­ti­ği ve yıl bü­tü­nün­de yüz­de 6 ora­nın­da bir bü­yü­me­nin ger­çek­leş­me­si­nin bek­len­di­ği; mak­ro eko­no­mik gös­ter­ge­le­rin iyi­leş­me­sin­de ma­li di­sip­li­nin sağ­la­na­rak, ka­mu açık­la­rı­nın ve borç yü­kü­nün düş­me­si­nin önem­li bir et­ken ol­du­ğu, fa­iz dı­şı faz­la­nın 2006 yı­lın­da yüz­de 6,5 ola­rak be­lir­le­nen he­de­fin de üze­rin­de ger­çek­leş­me­si­nin bek­len­di­ği, son dört yıl­da el­de edi­len yük­sek fa­iz dı­şı faz­la ve risk pri­mi­nin azal­ma­sı sa­ye­sin­de fa­iz oran­la­rı­nın ge­ri­le­di­ği, fa­iz har­ca­ma­la­rı­nın ge­rek büt­çe için­de­ki pa­yı­nın ge­rek­se mil­li ge­li­re ora­nı­nın önem­li öl­çü­de azal­dı­ğı,

- Ka­mu den­ge­sin­de sağ­la­nan iyi­leş­me ve is­tik­rar­lı bü­yü­me sa­ye­sin­de borç yü­kün­de önem­li oran­da ge­ri­le­me kay­de­dil­di­ği, Ka­mu net borç sto­ku­nun mil­li ge­li­re ora­nı 2001 yı­lın­da yüz­de 90,4 se­vi­ye­sin­de iken, dört yıl­lık dö­nem­de 35,1 pu­an aza­la­rak 2005 yı­lı so­nun­da yüz­de 55,3 se­vi­ye­si­ne ge­ri­le­di­ği, bu ora­nın 2006 yı­lı so­nun­da yüz­de 50 ci­va­rı­na düş­me­si­nin bek­len­di­ği,

- Et­kin borç yö­ne­ti­mi uy­gu­la­ma­la­rı­nın önem­li bir un­su­ru ola­rak, borç ser­vi­si­nin dö­nem­ler ara­sı den­ge­li da­ğı­lı­mı­nın sağ­lan­ma­sı ve borç sto­ku­nun va­de­si­nin uza­tıl­ma­sı ama­cıy­la 2006 yı­lı içe­ri­sin­de yur­ti­çi pi­ya­sa­lar­da ge­ri alım ve de­ği­şim iha­le­le­ri ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, dış borç­lan­ma­da da ilk de­fa ger­çek­leş­ti­ri­len borç de­ği­şi­mi iş­le­miy­le 2006-2010 va­de­le­ri ara­sın­da­ki yak­la­şık 1,1 mil­yar do­lar­lık tah­vi­lin, ye­ni ih­raç edi­len 2016 va­de­li tah­vil­le de­ğiş­ti­ril­di­ği, söz ko­nu­su ak­tif borç yö­ne­ti­mi uy­gu­la­ma­la­rı ile it­fa pro­fi­li­nin da­ha sağ­lık­lı bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­rul­du­ğu ve sto­kun va­de­si­nin uza­tıl­ma­sı­nın sağ­lan­dı­ğı,

- Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu ve Dün­ya Ban­ka­sı ile iliş­ki­le­rin ül­ke­miz ön­ce­lik­le­ri­ni esas alan il­ke­ler çer­çe­ve­sin­de yü­rü­tül­dü­ğü, ül­ke­mi­zin son yıl­lar­da gös­ter­miş ol­du­ğu güç­lü eko­no­mik per­for­man­sın da kat­kı­sıy­la 184 üye ül­ke içe­ri­sin­de Çin, Ko­re ve Mek­si­ka ile bir­lik­te Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu nez­din­de­ki ko­ta­sın­da ar­tış ya­pı­lan dört ül­ke­den bi­ri­si ol­du­ğu, ko­ta ar­tı­rı­mı­nın bir ba­kı­ma Tür­ki­ye’nin dün­ya eko­no­mi­sin­de­ki ye­ri­nin da­ha da yük­sel­di­ği­nin so­mut bir gös­ter­ge­si ol­du­ğu,

- Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu­na olan top­lam borç, 2002 yı­lı so­nun­da 16,2 mil­yar SDR se­vi­ye­sin­de iken, 24 Ka­sım 2006 iti­ba­rıy­la 6,5 mil­yar SDR dü­ze­yi­ne ge­ri­le­di­ği, 24 Ka­sım 2006 kur­la­rıy­la Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu­na olan top­lam bor­cu­mu­zun 9,8 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de ol­du­ğu, 2003 yı­lı ba­şın­dan iti­ba­ren de­vam et­mek­te olan Ulus­la­ra­ra­sı Pa­ra Fo­nu­na net borç ge­ri öde­yi­ci­si ko­nu­mu­mu­zun önü­müz­de­ki dö­nem­de de sür­dü­rü­le­ce­ği,

- Ya­pı­sal re­form­la­rın des­tek­len­me­si ve AB’ye uyum sü­re­cin­de de­ne­yim­le­rin­den ya­rar­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la Dün­ya Ban­ka­sı ile iliş­ki­le­rin sür­dü­rül­dü­ğü, Ban­ka­dan,  Ül­ke Des­tek Stra­te­ji­si kap­sa­mın­da 2003-2007 dö­ne­min­de top­lam 6,6 mil­yar do­lar fi­nans­man sağ­lan­dı­ğı, bu­gü­ne ka­dar ta­ah­hü­de bağ­la­nan tu­ta­rın 5,3 mil­yar do­lar ol­du­ğu, 2006 yı­lın­da Dün­ya Ban­ka­sın­dan Üçün­cü Prog­ram Amaç­lı Ma­li ve Ka­mu Sek­tö­rü Uyum Kre­di­si­nin ikin­ci di­li­mi ile Prog­ram Amaç­lı Ka­mu Sek­tö­rü Kal­kın­ma Po­li­ti­ka­sı Kre­di­si kap­sa­mın­da top­lam 1 mil­yar do­lar tu­ta­rın­da prog­ram fi­nans­ma­nı­nın sağ­lan­dı­ğı,

- Halk Ban­ka­sı’nın 11 Ağus­tos 2006 iti­ba­rıy­la özel­leş­tir­me prog­ra­mı kap­sa­mı­na alın­dı­ğı, özel­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nın kı­sa bir sü­re için­de ta­mam­lan­ma­sı­nın he­def­len­di­ği, Halk Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan 2003 yı­lın­dan be­ri sür­dü­rül­mek­te olan es­naf ve sa­nat­kar­la­ra dü­şük fa­iz­li kre­di ve­ril­me­si uy­gu­la­ma­sı­na 2006 yı­lın­da da de­vam edil­di­ği,

- Zi­ra­at Ban­ka­sı ve Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­ri ta­ra­fın­dan 2004 yı­lın­dan be­ri sür­dü­rül­mek­te olan ta­rım­sal üre­ti­ci­le­re dü­şük fa­iz­li kre­di uy­gu­la­ma­sı­na da de­vam edil­di­ği, 30 Ka­sım 2006 iti­ba­rıy­la dü­şük fa­iz­li kre­di ba­ki­ye­si­nin Zi­ra­at Ban­ka­sı için 3,1 mil­yar YTL, Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­ri için ise 1,8 mil­yar YTL ol­mak üze­re, top­lam 4,9 mil­yar YTL ol­du­ğu, söz ko­nu­su uy­gu­la­ma­dan yak­la­şık 400 bin üre­ti­ci­nin fay­da­lan­dı­ğı,

- Ka­mu ban­ka­la­rı­nın Ha­zi­ne­ye yük ol­mak­tan çı­ka­rıl­dı­ğı, ba­şa­rı­lı per­for­mans­la­rı sa­ye­sin­de kar el­de eden ve ka­mu ma­li­ye­si­ne po­zi­tif kat­kı sağ­la­yan bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­rul­du­ğu,

- 2006 yı­lın­da si­gor­ta­cı­lık ve özel emek­li­lik ko­nu­sun­da da önem­li dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı, bu dü­zen­le­me­le­rin  si­gor­ta şir­ket­le­ri­nin ma­li ya­pı­la­rı­nın da­ha güç­lü ha­le ge­ti­ril­me­si­ne ve sağ­lık­lı bü­yü­me­le­ri­ne de kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı,

- Son üç yıl içe­ri­sin­de top­lam 11 bin 309 adet ya­tı­rım pro­je­si­nin teş­vik bel­ge­si­ne bağ­lan­dı­ğı, bu kap­sam­da ön­gö­rü­len sa­bit ya­tı­rım tu­ta­rı­nın 67,5 mil­yar YTL ol­du­ğu, söz ko­nu­su pro­je­le­rin ta­mam­lan­ma­sı ha­lin­de yak­la­şık 350 bin ki­şi­lik is­tih­da­mın ya­ra­tıl­mış ola­ca­ğı,

- Tür­ki­ye-Av­ru­pa Bir­li­ği iliş­ki­le­rin­de 3 Ekim 2005 ta­ri­hin­de baş­la­yan mü­za­ke­re sü­re­ci­nin bu­gün ni­hai aşa­ma­ya bi­raz da­ha yak­laş­tı­ğı, ge­rek AB ge­rek Tür­ki­ye açı­sın­dan ta­ri­hi ni­te­lik­te ka­rar­la­rın alın­dı­ğı bu sü­re­cin sağ­du­yu ile şe­kil­len­di­ril­di­ği, tam üye­lik he­de­fi çer­çe­ve­sin­de mü­za­ke­re­le­rin ge­rek­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­mek­te ol­du­ğu,

- Av­ru­pa Bir­li­ği ile olan iliş­ki­le­ri­mi­zin önem­li bir bo­yu­tu­nu da ma­li yar­dım­la­rın oluş­tur­du­ğu,  Da­ha ön­ce Av­ru­pa Bir­li­ği­nin Ak­de­niz ül­ke­le­ri­ne yö­ne­lik des­tek prog­ram­la­rın­dan fay­da­la­nan Tür­ki­ye’nin aday ül­ke sta­tü­sü ka­zan­ma­sıy­la bir­lik­te 2002 yı­lın­dan iti­ba­ren “Ka­tı­lım Ön­ce­si Ma­li Yar­dım” adı al­tın­da hi­be ni­te­lik­li fon­la­rı kul­lan­ma imkânı­na ka­vuş­tu­ğu, Ka­tı­lım Ön­ce­si Ma­li Yar­dı­mın ül­ke­mi­zin Av­ru­pa Bir­li­ği­ne üye­lik pers­pek­ti­fi doğ­rul­tu­sun­da, AB mev­zu­atı­na uyum sağ­lan­ma­sı ve uy­gu­la­ma­la­rın güç­len­di­ril­me­si ama­cıy­la ha­zır­la­nan pro­je­le­re ak­ta­rı­la­rak, et­kin bir şe­kil­de kul­la­nıl­mak­ta ol­du­ğu,

- Av­ru­pa Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­ter­li­ği­nin, ma­li yar­dım me­ka­niz­ma­sı­nın ge­nel ko­or­di­nas­yo­nu­nun sağ­lan­ma­sın­da ki­lit rol oy­na­yan ku­rum ol­du­ğu, Ulu­sal Ma­li Yar­dım Ko­or­di­na­tö­rü sı­fa­tıy­la pro­je öne­ri­le­ri­nin aday­lık sü­re­ci­nin ön­ce­lik­le­ri doğ­rul­tu­sun­da de­ğer­len­di­ril­me­si, pro­je ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rı için ku­rum­la­rı­mı­za des­tek sağ­lan­ma­sı ve uy­gu­la­ma­nın iz­len­me­si gö­rev­le­ri­ni di­ğer ku­rum­la­rın kat­kı­la­rıy­la yü­rüt­mek­te ol­du­ğu,

- Özel sek­tö­rün dış bor­cu­nun 2002’de 44 mil­yar do­lar, 2003’te 51 mil­yar do­lar 2006’nın ikin­ci çey­re­ği so­nu iti­ba­riy­le 110 mil­yar do­lar ol­du­ğu, özel sek­tör borç­la­rı­nın gay­ri­sa­fi mil­li ha­sı­la­ya ora­nı­nın 2002’de yüz­de 24, 2003’te yüz­de 21, 2004’de yüz­de 22, 2005’te yüz­de 24, 2006’nın ikin­ci çey­re­ği iti­ba­riy­le yüz­de 28 ol­du­ğu, özel sek­tö­rün dış bor­cu­nun eko­no­mik fa­ali­yet­te­ki bü­yü­me­ye pa­ra­lel ola­rak art­tı­ğı, bu se­bep­le risk­li bir du­ru­mun söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı,  

ifa­de edil­miş­tir.

2.2.22. 29.11.2006 ta­ri­hin­de Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ile Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Ka­yıt­dı­şı eko­no­miy­le mü­ca­de­le ama­cıy­la de­ne­tim­ler­de ke­si­len ce­za­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı­nın ka­yıt­dı­şı eko­no­mi­yi ön­le­me­ye ye­ter­li ol­ma­ya­ca­ğı, mü­kel­lef­le­rin ce­za ve de­ne­tim­ler­le kor­ku­tul­ma­la­rı ye­ri­ne eği­tim ve bil­gi­len­dir­me yo­lu­na gi­dil­me­si­nin da­ha ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- 2004 yı­lın­da don­dan za­rar gö­ren fın­dık üre­ti­ci­le­ri­nin 252 mil­yon YTL’lik ala­cak­la­rı­nın 2005 ve 2006 büt­çe­le­rin­de ol­du­ğu gi­bi  2007 büt­çe­sin­de de yer al­ma­dı­ğı, bu du­ru­mun fın­dık üre­ti­ci­le­ri­nin mağ­du­ri­ye­ti­ne yol aça­ca­ğı,

- 2006 yı­lı ge­nel büt­çe ge­lir­le­ri­nin on ay­lık so­nuç­la­rı­na gö­re, 156,8 mil­yar YTL olan 2006 yı­lı top­lam ge­lir he­de­fi­nin yüz­de 88’inin ilk on ay­da tut­tu­rul­du­ğu, top­la­nan ge­lir­le­rin yüz­de 82’si­nin ver­gi­ler­den oluş­tu­ğu, Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de ver­gi­le­rin top­lam ge­lir­de­ki pa­yı­nın yüz­de 35 ol­du­ğu göz önü­ne alı­nır­sa, Tür­ki­ye’de ver­gi yü­kü­nün ne de­re­ce yük­sek ol­du­ğu­nun da­ha iyi an­la­şı­la­ca­ğı,

- Üc­ret­li­ler üze­rin­de­ki ver­gi yü­kü­nün çok yük­sek ol­du­ğu, ku­rum­lar ver­gi­si­nin yüz­de 30’dan yüz­de 20’ye in­di­ril­me­si­nin olum­lu bu­lun­du­ğu; an­cak bu in­di­ri­min üc­ret­li­ler için de ya­pıl­ma­sı­nın bir ge­rek­li­lik ol­du­ğu, di­ğer yan­dan as­ga­ri üc­ret­li­ler için ba­zı özel dü­zen­le­me­le­rin ve ko­lay­lık­la­rın ya­pıl­ma­sı­nın sos­yal dev­let an­la­yı­şı­nın bir ge­re­ği ol­du­ğu,

- Geç­miş dö­nem­ler­de büt­çe açık­la­rı­nın en bü­yük ne­den­le­ri­nin KİT’le­rin büt­çe­den al­dık­la­rı pay ol­du­ğu, ya­pı­lan ça­lış­ma­lar ve ba­şa­rı­lı özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­la­rı sa­ye­sin­de büt­çe­den KİT’le­re ay­rı­lan pa­yın son de­re­ce azal­dı­ğı, an­cak sos­yal gü­ven­lik prim­le­ri­nin büt­çe açık­la­rı­nı ye­ni­den ar­tı­ra­bi­le­ce­ği, bu ne­den­le prim tah­si­la­tı­nın et­kin bir kon­trol me­ka­niz­ma­sıy­la yü­rü­tül­me­si ge­rek­ti­ği,

- TÜ­İK’in yap­tı­ğı ça­lış­ma­la­ra gö­re ara­lık 2003’de gü­ven en­dek­si­nin 97,7 ol­du­ğu, bu ra­ka­mın 2004’e ge­lin­di­ğin­de 108,8 e çık­tı­ğı, di­ğer yan­dan me­mur ma­aş­la­rı­nın 2002 so­nun­da or­ta­la­ma 508 YTL ol­du­ğu, 2006 yı­lı­nın tem­muz ayın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da  or­ta­la­ma me­mur ma­aşı­nın 962 YTL’ye çık­tı­ğı, bü­tün bu ge­liş­me­le­rin iz­le­nen ma­li­ye po­li­ti­ka­sı­nın so­nuç­la­rı ol­du­ğu,

- KÖY­DES pro­je­si kap­sa­mın­da ba­zı il­le­rin, ih­ti­yaç duy­ma­dık­la­rı için ken­di­le­ri­ne tah­sis edi­len öde­nek­le­rin ta­ma­mı­nı kul­lan­ma­dık­la­rı, bu­na kar­şı­lık ba­zı il­le­rin de öde­nek ye­ter­siz­li­ği içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı, bu ne­den­le öde­nek­le­rin il­ler ara­sın­da ak­ta­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın, ma­li­ye po­li­ti­ka­la­rı­nın be­lir­len­me­si, uy­gu­lan­ma­sı ve so­nuç­la­rı­nın ta­ki­bi ile gö­rev­li ol­du­ğu, gö­rev­le­ri ba­kı­mın­dan en ge­niş kap­sam­lı Ba­kan­lık olan Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın ba­şa­rıy­la hiz­met ver­di­ği,

- 1971 yı­lın­dan bu ya­na her tür­lü ma­li so­ru­nun te­me­lin­de ya­tan büt­çe açık­la­rı­na iliş­kin olum­suz gi­di­şa­tın son yıl­lar­da iz­le­nen sı­kı ma­li­ye ve pa­ra po­li­ti­ka­sı sa­ye­sin­de olum­lu­ya çev­ril­di­ği,

- Büt­çe açık­la­rı­nın dü­şü­rül­me­si ve ka­mu­nun borç yü­kü­nün azal­tıl­ma­sı po­li­ti­ka­sı­nın en önem­li so­nu­cu­nun, dü­şen ka­mu ta­sar­ruf açı­ğı ne­de­niy­le özel sek­tö­rün ya­tı­rım im­kan­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ol­du­ğu, bu du­ru­mun so­nu­cun­da, özel sek­tör ya­tı­rım­la­rın­da önem­li ar­tış­lar ol­du­ğu, 2006 yı­lı ger­çek­leş­me tah­mi­ni dik­ka­te alın­dı­ğın­da, özel sek­tör ya­tı­rım­la­rın­da sa­bit fi­yat­lar­la 2002 yı­lı­na gö­re 2,5 mis­li ar­tış ol­du­ğu,

- 2004 yı­lın­dan iti­ba­ren mer­ke­zi yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ida­re­ler­de, ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar­la uyum­lu ana­li­tik büt­çe sı­nıf­lan­dır­ma­sı­na ge­çil­di­ği, ye­ni büt­çe sı­nıf­lan­dır­ma­sı­nın, dev­let fa­ali­yet­le­ri­nin eko­no­mi üze­rin­de­ki et­ki­si­nin ana­li­zi­ne ve ulus­la­ra­ra­sı ve­ri­ler­le kar­şı­laş­tır­ma ya­pıl­ma­sı­na im­kan sağ­la­ya­ca­ğı, ay­nı yıl ta­hak­kuk esas­lı mu­ha­se­be sis­te­mi uy­gu­la­ma­sı­na da baş­la­nıl­dı­ğı, ye­ni büt­çe sı­nıf­lan­dır­ma­sı ve ta­hak­kuk esas­lı mu­ha­se­be sis­te­mi­nin, 2006 yı­lın­dan iti­ba­ren ma­hal­li ida­re­le­ri de kap­sa­ya­cak şe­kil­de uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­dı­ğı,

- Ka­mu ma­li yö­ne­tim sis­te­mi­mi­zi ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra uy­gun bir şe­kil­de ya­pı­lan­dı­ran 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­li Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­nun 2006 yı­lın­dan iti­ba­ren bü­tün mad­de­le­riy­le bir­lik­te yü­rür­lü­ğe gir­di­ği, bu kap­sam­da, ka­nu­nun ikin­cil mev­zu­atı­nın oluş­tu­rul­du­ğu, di­ğer yan­dan ge­çiş aşa­ma­sın­da bir­ta­kım so­run­lar ya­şa­yan ka­mu ida­re­le­ri­nin bu so­run­la­rı­nın bir an ön­ce çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­ma­sı hu­su­sun­da aza­mi gay­ret gös­te­ril­di­ği, 5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun bir ge­re­ği ve şef­faf­lı­ğın ve he­sap ve­re­bi­lir­li­ğin bir yan­sı­ma­sı ola­rak ilk de­fa "2006 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ger­çek­leş­me­le­ri ve Bek­len­ti­ler" ra­po­ru­nun ya­yım­lan­dı­ğı,

- Mer­kezî yö­ne­tim kap­sa­mın­da­ki ka­mu ida­re­le­rin­de ça­lı­şan­la­rın ma­aş ve üc­ret­le­ri­nin da­ha ko­lay ve et­ki­li bir şe­kil­de öden­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la baş­la­tı­lan "Ma­aş Oto­mas­yon Pro­je­si"nin ilk aşa­ma­sı­nın, 15 Ha­zi­ran 2006 ta­ri­hin­den iti­ba­ren uy­gu­la­ma­ya kon­du­ğu, ge­nel büt­çe­li ida­re­ler­de is­tih­dam edi­len me­mur­la­rın ma­aş­la­rı­nın Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı mu­ha­se­be bi­rim­le­rin­de he­sap­lan­ma­ya baş­lan­dı­ğı,

- Ha­zi­ne­ye ait ta­şın­maz­la­rın yö­ne­ti­mi­ne özel önem at­fe­dil­di­ği, bu bağ­lam­da Ha­zi­ne­ye ait ta­şın­maz­la­rın yö­ne­ti­min­de ye­ni ve stra­te­jik bir an­la­yı­şın ha­kim kı­lın­dı­ğı, Dev­le­te ait ta­şın­maz­la­rın eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı için ida­ri ve ya­sal dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı, ya­pı­lan ya­sal dü­zen­le­me­ler­le Ha­zi­ne­ye ait ta­şın­maz­la­rın sa­tın alın­ma­sı­nın ya­tı­rım­cı açı­sın­dan ca­zip ha­le ge­ti­ril­di­ği, çar­pık kent­leş­me­nin ön­le­me­si ve ko­nut açı­ğı­nın ka­pa­tıl­ma­sı ve ucuz ko­nut üre­te­bil­me­si için  TO­Kİ’ye be­del­siz ar­sa ve ara­zi ve­ril­di­ği,

- Ba­kan­lı­ğın ha­zır­la­dı­ğı “Şüp­he­li İş­lem Bil­di­rim Reh­be­ri” so­nu­cun­da 2006 yı­lı­nın ilk 10 ayın­da şüp­he­li iş­lem bil­di­rim sa­yı­sın­da yüz­de 106,5'lik bir ar­tış sağ­lan­dı­ğı, yü­küm­lü­lük de­ne­ti­mi fa­ali­yet­le­ri çer­çe­ve­sin­de ise 2005 ve 2006 yıl­la­rın­da; 30 ban­ka, 11 si­gor­ta şir­ke­ti, 257 yet­ki­li mü­es­se­se, 104 ara­cı ku­rum ol­mak üze­re top­lam 402 yü­küm­lü­nün de­net­len­di­ği, suç araş­tır­ma­sı kap­sa­mın­da ise 2002 ve 2006 yıl­la­rı ara­sın­da 1.018 Ön İn­ce­le­me, 410 Araş­tır­ma ve İn­ce­le­me ol­mak üze­re top­lam 1.428 in­ce­le­me­nin ta­mam­lan­dı­ğı,

- Ver­gi de­ne­ti­mi­nin te­mel ama­cı­nın ki­şi­le­ri ya­sa­la­ra uy­gun dav­ran­ma­ya yö­nelt­mek ol­du­ğu, mü­kel­lef­le­rin bir gün de­net­le­ne­bi­le­cek­le­ri dü­şün­ce­si­nin ya­sa­la­ra uy­gun dav­ran­ma eği­li­mi­ni art­tır­dı­ğı, ver­gi de­ne­ti­mi­nin cay­dı­rı­cı et­ki­si ola­rak ifa­de edi­len bu iş­le­vi ra­kam­lar­la ölç­me­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı, ay­nı şe­kil­de de­ne­tim­le­rin mü­kel­lef­ler üze­rin­de­ki eği­ti­ci iş­le­vi­nin so­nuç­la­rı­nın da pa­ra­sal bü­yük­lük ola­rak he­sap­la­na­ma­ya­ca­ğı,

- Önü­müz­de­ki on yıl­da Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın ka­yıt­dı­şı eko­no­mi­yi ge­liş­miş ül­ke­ler­de­ki se­vi­ye­ye in­di­re­ce­ği, bu ama­ca ula­şa­bil­mek için; eko­no­mi­de na­kit kul­la­nı­mı­nın da­ral­tıl­dı­ğı, öde­me­le­rin ban­ka­cı­lık sis­te­mi ara­cı­lı­ğı ile ger­çek­leş­ti­ril­me­si­nin zo­run­lu ha­le ge­ti­ril­di­ği, ha­mi­li­ne ya­zı­lı olan çek­le­rin iz­le­ne­bil­me­si için ge­rek­li ya­sal dü­zen­le­me­le­rin ha­zır­lan­dı­ğı, ben­zin is­tas­yon­la­rın­da  kul­la­nı­lan pom­pa­la­ra ya­zar ka­sa bağ­lan­ma­sı­nın mec­bu­ri ha­le ge­ti­ril­di­ği, bu uy­gu­la­ma­la­rın olum­lu so­nuç­la­rı­nın alın­ma­ya baş­lan­dı­ğı,

- Ka­yıt dı­şı ile mü­ca­de­le­nin Ba­kan­lı­ğın en önem­li ön­ce­lik­le­rin­den bi­ri­si ol­du­ğu, bu amaç­la Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de sür­dü­rül­mek­te olan ve­ri am­ba­rı pro­je­siy­le tam oto­mas­yo­na ge­çil­di­ği, bu çer­çe­ve­de mer­kez­de bir ve­ri am­ba­rı oluş­tu­rul­du­ğu, ge­liş­ti­ri­len stan­dart form­lar sa­ye­sin­de mü­kel­lef be­yan­la­rı üze­rin­de elek­tro­nik or­tam­da çap­raz kon­trol­le­rin ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı, ka­yıt dı­şı eko­no­mi­nin bü­yük bir kıs­mı­nın önü­müz­de­ki yıl­lar­da ka­yıt al­tı­na alı­na­ca­ğı,

- Dün­ya­da son yıl­lar­da gö­rü­len eği­lim çer­çe­ve­sin­de; ül­ke­le­rin ar­tık ile­ti­şim ve bil­gi tek­no­lo­ji­le­ri­ni ge­liş­tir­di­ği, mev­cut ya­sal dü­zen­le­me­le­ri gev­şet­me yo­lu­na git­tik­le­ri­nin gö­rül­dü­ğü, bu­nun bir so­nu­cu ola­rak ser­ma­ye­nin ulus­la­ra­ra­sı alan­da ha­re­ket ka­bi­li­ye­ti­nin önem­li öl­çü­de art­tı­ğı, dün­ya­da ya­şa­nan bu ge­liş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak, Tür­ki­ye’de de ver­gi oran­la­rın­da ve ce­za­la­rın­da in­di­ri­me gi­dil­di­ği, ver­gi mev­zu­atı­nın ver­gi uy­gu­la­ma­la­rın­da açık­lık, bü­tün­lük ve ko­lay­lık sağ­la­ya­cak şe­kil­de ye­ni­den ya­zıl­dı­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

2.3. GE­NEL BÜT­ÇE­Lİ İDA­RE­LE­RİN GE­LİR VE Gİ­DER CET­VEL­LE­RİN­DE YA­PI­LAN DE­Ğİ­ŞİK­LİK­LER

a) Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

- Türk Par­la­men­ter­ler Bir­li­ği'nin, İs­lam Kon­fe­ran­sı Ör­gü­tü çer­çe­ve­sin­de oluş­tu­ru­lan Or­ta­do­ğu Par­la­men­ter­ler Plat­for­mu, Türk Cum­hu­ri­yet­le­riy­le iliş­ki­ler çer­çe­ve­sin­de oluş­tu­ru­lan Or­ta As­ya ve Kaf­kas­lar Par­la­men­ter­ler Plat­for­mu, KE­İPA  Par­la­men­ter­ler Plat­for­mu ve Bal­kan Ül­ke­le­ri Par­la­men­ter­ler Plat­for­mu fa­ali­yet­le­ri çer­çe­ve­sin­de  ger­çek­leş­ti­re­ce­ği or­ga­ni­zas­yon­lar ile Tür­ki­ye'de­ki üni­ver­si­te­le­rin öğ­ren­ci­le­ri için dü­zen­le­nen ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'nde ve si­ya­si par­ti­ler­de yü­rü­tü­le­cek staj prog­ra­mın­da kul­la­nıl­mak üze­re (02-00-00-02-01-1-1-00-1-05-3) ter­ti­bi­ne 400.000 YTL öde­nek ek­len­miş­tir.

b) Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı

- Üst yö­ne­tim men­sup­la­rı ile ma­kam ona­yı­na is­ti­na­den gö­rev­len­di­ri­len di­ğer per­so­ne­lin 6245 sa­yıl Har­cı­rah Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de ya­pı­lan yurt içi gö­rev­len­dir­me­le­ri, AB uyum sü­re­ci kap­sa­mın­da ya­pı­lan gö­rev­len­dir­me­ler ve Hü­kü­me­ti ya da Ba­kan­lı­ğı yurt dı­şın­da tem­sil ama­cıy­la ya­pı­lan gö­rev­len­dir­me­ler için Özel Ka­lem Mü­dür­lü­ğü, Yük­sek Fen Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı, Tek­nik Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve il mü­dür­lük­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­mak üze­re (14-00-00-02-06-1-0-00-1-03-3), (14-01-00-27-04-4-3-00-1-03-3), (14-01-00-62-04-4-3-00-1-03-3) ve (14-01-32-00-06-1-0-00-1-03-3) ter­tip­le­ri­ne top­lam 1.558.000 YTL öde­nek ek­len­miş­tir.

-  Ba­kan­lı­ğın 4703 ve 4708 sa­yı­lı Ka­nun­lar ge­re­ğin­ce AB mük­te­se­ba­tı çer­çe­ve­sin­de ya­pı mal­ze­me­le­ri pi­ya­sa gö­ze­ti­mi ve de­ne­ti­mi fa­ali­yet­le­ri­ni ge­re­ği gi­bi yü­rü­te­bil­me­si­ni te­mi­nen ge­rek­li olan la­bo­ra­tu­ar bi­na­sı­nın ya­pı­la­bil­me­si için (14-01-00-62-04-4-3-00-1-06-5) ter­ti­bi­ne 2.950.000 YTL öde­nek ila­ve edil­miş­tir.

- Ku­rum­sal bil­gi tek­no­lo­ji­si alt­ya­pı­sı­nın güç­len­di­ril­me­si, İş Sü­reç­le­ri Oto­mas­yo­nu Pro­je­si bi­li­şim ağı alt­ya­pı­sı­nın ve sis­tem yö­ne­tim mer­ke­zi­nin iyi­leş­ti­ril­me­si ve gü­ven­lik ya­zı­lım­la­rı­nın gün­cel­leş­ti­ril­me­si ama­cıy­la (14-01-32-00-06-1-0-02-1-06-1) ve (14-01-32-00-06-1-0-02-1-06-3) ter­tip­le­ri­ne top­lam 120.000 YTL öde­nek ek­len­miş­tir.

- (14-01-00-04-01-3-9-00-1-03-5) ter­ti­bin­de Ba­kan­lı­ğın mer­kez, Ya­pı İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve Tek­nik Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de ih­ti­yaç du­yu­lan ta­şıt­la­rın ki­ra­la­na­bil­me­si­ni te­mi­nen 1.000.000 YTL öde­nek ar­tı­şı ya­pıl­mış­tır.

c) Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı

- Ba­kan­lı­ğın ba­zı kül­tür mer­ke­zi in­şa­at­la­rı­nın ta­mam­la­na­bil­me­si­ni te­mi­nen (21-01-34-00-08-2-0-00-1-06-5) ter­ti­bi­ne 7.000.000 YTL öde­nek ila­ve edil­miş­tir.

d) Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı

- Af­yon’da bu­lu­nan as­ke­ri ha­va mey­da­nı­nın si­vil ha­va tra­fi­ği­ne açı­la­bil­me­si ama­cıy­la pat sa­ha­la­rı, üst ya­pı­lar ve mü­te­fer­rik iş­ler in­şa­atı için (16-01-30-00-04-5-6-00-1-06-5) ter­ti­bi­ne 3.000.000 YTL öde­nek ila­ve edil­miş­tir.

- Sam­sun Ala­çam Göç­kün Do­yu­ran Ba­lık­çı ba­rı­na­ğı in­şa­atı için 2.000.000 YTL, Ya­lo­va Ar­mut­lu ba­lık­çı ba­rı­na­ğı için 1.000.000 YTL, Si­nop De­mir­ci Köy Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı ve ter­sa­ne ala­nı için 2.000.000 YTL, Trab­zon Ak­ça­abat Ak­ça­ka­le Çe­kek Ye­ri ik­mal in­şa­atı için 1.000.000 YTL, Bit­lis Adil­ce­vaz İs­ke­le­si için 400.000 YTL, Ba­lı­ke­sir Ekin­lik Ada­sı Men­di­rek in­şa­atı için 1.500.000 YTL, İz­mir Es­ki Fo­ça Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı için 1.000.000 YTL, Ha­tay Sa­man­dağ Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı ik­mal in­şa­atı için 1.100.000 YTL, Mer­sin Er­dem­li Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı için 1.000.000 YTL, Ada­na Ka­ra­taş Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı için 1.000.000 YTL ol­mak üze­re top­lam 12.000.000 YTL’lik öde­nek (16-01-30-00-04-5-3-00-1-06-5) ter­ti­bi­ne ek­len­miş­tir.

e) Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı

- Özel büt­çe­li bir ku­ru­luş olan Yük­sek Öğ­re­nim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­sin­de ya­pı­lan ar­tı­şa pa­ra­lel ola­rak ve söz ko­nu­su ku­ru­lu­şa Ha­zi­ne yar­dım­la­rı­nın Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­den ya­pıl­dı­ğı dik­ka­te alı­na­rak, Ba­kan­lık büt­çe­si­nin (13-01-39-00-01-6-2-13-1-07-1) ter­ti­bi­ne 100.000 YTL’lik Ha­zi­ne yar­dı­mı öde­ne­ği ek­len­miş­tir.

f) Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı

- Mes­lek has­ta­lık­la­rı­nın er­ken teş­hi­si­ni sağ­la­ya­bil­mek, iş sağ­lı­ğı­nı ko­ru­yu­cu ve ön­le­yi­ci sağ­lık hiz­met­le­ri­ni ve­re­bil­mek ve ça­lı­şan­la­rın Ka­nun ge­re­ği  ya­pıl­ma­sı ge­re­ken pe­ri­yo­dik mu­aye­ne­le­ri­ni ya­pa­bil­mek ama­cıy­la, İSAG Pro­je­sin­de­ki tek­nik şart­na­me­ye uy­gun ci­haz­lar­la do­na­tıl­mış se­kiz adet nu­mu­ne top­la­ma ara­cı­nın ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­ma­sı­nı sağ­la­mak üze­re, (18-01-32-61-04-1-2-00-1-06-1) ter­ti­bi­nin eko­no­mik ko­du­nun Büt­çe Ka­nu­nu­na ek­li öde­nek cet­vel­le­rin­de gö­rül­me­yen üçün­cü ve dör­dün­cü dü­zey­le­rin­de de­ği­şik­lik ya­pı­la­rak, (06-1) Ma­mul Mal Alım­la­rı içe­ri­sin­de yer alan La­bo­ra­tu­ar Ci­ha­zı Alım öde­ne­ğin­den 342.000 YTL’lik öde­nek Ka­ra Ta­şıt Alı­mı öde­ne­ği­ne ak­ta­rıl­mış­tır.

g) Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı

- Sağ­lık­ta Dö­nü­şüm Pro­je­si­nin Re­fik Say­dam Hıf­zıs­sıh­ha Mer­ke­zi Baş­kan­lı­ğıy­la il­gi­li in­san kay­nak­la­rı ka­pa­si­te­si­nin güç­len­di­ril­me­si bi­le­şe­ni­nin ay­rı bir fonk­si­yo­nel kod­da ta­kip edi­le­bil­me­si­ni te­mi­nen (15-01-00-04-07-9-9-02-1-06-9), (15-01-00-04-07-9-9-02-7-06-9), (15-01-00-23-07-9-9-07-7-06-9) ve (15-01-30-00-07-9-9-07-7-06-9) ter­tip­le­rin­den top­lam 2.600.000 YTL, (15-67-00-00-07-9-9-08-1-06-1), (15-67-00-00-07-9-9-08-1-06-3), (15-67-00-00-07-9-9-08-7-06-1), (15-67-00-00-07-9-9-08-7-06-3) ve (15-67-00-00-07-9-9-08-7-06-9)   ter­tip­le­ri­ne ak­ta­rıl­mış­tır.

h) Ada­let Ba­kan­lı­ğı

- Sam­sun Hav­za Ada­let Sa­ra­yı in­şa­atı­nın 2007 yı­lın­da ta­mam­la­na­bil­me­si için (08-01-00-13-01-3-9-00-1-06-7) ter­ti­bin­den 500.000 YTL tu­ta­rın­da öde­nek, (08-01-00-13-01-3-9-00-1-06-5) ter­ti­bi­ne ak­ta­rıl­mış­tır.

- Ge­çi­ci per­so­ne­lin ay­lık kat­sa­yı­sı  ar­tı­şı­nın kar­şı­la­na­bil­me­si­ni te­mi­nen Yük­sek Se­çim Ku­ru­lun­da per­so­nel gi­der­le­ri ve sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­na dev­let pri­mi gi­der­le­ri öde­nek­le­ri­nin me­mur­la­ra iliş­kin (08-69-00-04-01-9-9-00-1-01-1) ve  (08-69-00-04-01-9-9-00-1-02-1) ter­tip­le­rin­den top­lam 90.000 YTL tu­ta­rın­da­ki öde­nek (08-69-00-04-01-9-9-00-1-01-4) ve  (08-69-00-04-01-9-9-00-1-02-4) ter­tip­le­ri­ne ak­ta­rıl­mış­tır.

ı) Yar­gı­tay Baş­kan­lı­ğı

- Yar­gı­tay Baş­kan­lı­ğı­nın özel­leş­ti­ril­miş bu­lu­nan te­miz­lik hiz­met­le­ri­nin önem­li bir ka­le­mi­ni oluş­tu­ran iş­çi­lik gi­der­le­ri­nin ma­li­yet­le­ri yük­selt­me­si ne­de­niy­le, öde­ne­ğin ye­ter­siz ol­du­ğu an­la­şıl­dı­ğın­dan, yıl içe­ri­sin­de har­can­ma­ya­ca­ğı an­la­şı­lan (04-03-00-0-03-3-1-00-1-06-7) ter­ti­bin­de yer alan hiz­met bi­na­sı ona­rım gi­de­rin­den 440.000 YTL tu­ta­rın­da­ki öde­nek (04-03-00-0-03-3-1-00-1-03-5) ter­ti­bi­ne ak­ta­rıl­mış­tır.

i) Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı

- Av­ru­pa Bir­li­ği Eği­tim ve Genç­lik Mer­ke­zi Baş­kan­lı­ğı­nın ca­ri ni­te­lik­li öde­me­le­ri­ne kat­kı ama­cıy­la ya­pı­lan trans­fer­ler Ca­ri Trans­fer­ler al­tın­da yer alan Kar Ama­cı Güt­me­yen Ku­ru­luş­la­ra Ya­pı­lan Trans­fer­ler eko­no­mik ko­dun­da yer al­ma­sı ge­rek­ti­ğin­den, (07-81-30-00-09-9-9-00-1-05-2) ter­ti­bin­den 44.925.000 YTL tu­ta­rın­da­ki öde­nek (07-81-30-00-09-9-9-00-1-05-3) ter­ti­bi­ne ak­ta­rıl­mış­tır.

k) Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı

- Ba­zı ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın mal ve hiz­met alım­la­rı, ser­ma­ye gi­der­le­ri ve di­ğer ih­ti­yaç­la­rı­nın gi­de­ril­me­si ama­cıy­la (12-01-31-00-01-1-2-00-1-09-6) ye­dek öde­nek ter­ti­bi­ne 58.000.000 YTL tu­ta­rın­da öde­nek ek­len­miş­tir.

- Üni­ver­si­te­le­re ya­pı­lan Ha­zi­ne yar­dı­mı öde­nek­le­ri Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­de yer al­dı­ğın­dan Niğ­de, Ak­sa­ray, Ba­lı­ke­sir ve Fı­rat Üni­ver­si­te­le­ri­nin büt­çe­le­rin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le­re uy­gun­lu­ğun sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la (12-01-31-00-01-6-1-47-1-07-1) ve (12-01-31-00-01-6-1-38-1-05-2) ter­tip­le­rin­den top­lam 255.000 YTL dü­şül­müş, (12-01-31-00-01-6-1-63-1-07-1), (12-01-31-00-01-6-1-26-1-05-2) ve (12-01-31-00-01-6-1-38-1-07-2) ter­tip­le­ri­ne top­lam 410.000 YTL öde­nek ek­len­miş­tir.

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

5018 SA­YI­LI KA­NU­NA EK­Lİ (II) SA­YI­LI CET­VEL­DE YER ALAN ÖZEL BÜT­ÇE­Lİ İDA­RE­LER

3.1. ÖZEL BÜT­ÇE KAP­SA­MIN­DA­Kİ İDA­RE­LE­RİN BÜT­ÇE­LE­Rİ­NİN ANA­Lİ­Zİ

Özel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri­ne top­lam 12.719.864.000 YTL öde­nek tah­sis edil­miş­tir. Bu öde­nek top­la­mı­nın mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe­si içe­ri­sin­de­ki pa­yı ise yüz­de 6’dır.

3.1.1. Özel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri­nin eko­no­mik sı­nıf­lan­dır­ma­ya gö­re öde­nek­le­ri ve özel büt­çe top­la­mı için­de­ki oran­la­rı

a) Yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı:

Per­so­nel gi­der­le­ri                                                                         3.419.635.000  YTL                          %26,88

Sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı dev­let pri­mi gi­der­le­ri                             770.316.000 YTL                          %6,06

Mal ve hiz­met alı­mı gi­der­le­ri                                                        1.026.344.000 YTL                          %8,07

Ca­ri trans­fer­ler                                                                                    85.629000 YTL                          %0,67

Ser­ma­ye gi­der­le­ri­ne                                                                       1.284.613.000 YTL                          %10,1

Top­lam                                                                                         6.586.537.000 YTL                          %51,78

b) Di­ğer özel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri:

Per­so­nel gi­der­le­ri                                                                          1.131.146.000 YTL                          %8,89

Sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı dev­let pri­mi gi­der­le­ri                             235.842.000 YTL                          %1,85

Mal ve hiz­met alı­mı gi­der­le­ri                                                        1.125.950.000 YTL                          %8,85

Ca­ri trans­fer­ler                                                                                 765.523.000 YTL                          %6,02

Ser­ma­ye gi­der­le­ri                                                                          1.275.666.000 YTL                          %10,02

Ser­ma­ye trans­fer­le­ri                                                                         458.600.000 YTL                          %3,60

Borç ver­me gi­der­le­ri                                                                      1.140.600.000 YTL                          %8,97

Top­lam                                                                                         6.133.327.000 YTL                          %48,2

3.1.2. Özel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri­nin fonk­si­yo­nel sı­nıf­lan­dır­ma­ya gö­re öde­nek­le­ri ve özel büt­çe top­la­mı için­de­ki oran­la­rı

a) Yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı:

Ge­nel ka­mu hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                                               583.498.588 YTL                                  % 4,587   

Sa­vun­ma hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                                                       4.042.145 YTL                                  % 0,031    

Ka­mu dü­ze­ni ve gü­ven­lik hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                           79.771.982 YTL                                  % 0,627   

Eko­no­mik iş­ler ve hiz­met­ler gi­der­le­ri                                               40.000 YTL                                  % 0,00003

Sağ­lık hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                                                        686.178.912 YTL                                  % 5,394  

Din­len­me, kül­tür ve din hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                              80.732.248 YTL                                  % 0.63  

Eği­tim hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                                                    5.152.273.125 YTL                                  % 40,505  

b) Di­ğer özel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri:

Ge­nel ka­mu hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                                            1.188.924.698 YTL                                  %9,346

Sa­vun­ma hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                                                     26.146.783 YTL                                  %0,25

Ka­mu dü­ze­ni ve gü­ven­lik hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                         717.186.000 YTL                                  %5,638

Eko­no­mik iş­ler ve hiz­met­ler gi­der­le­ri                                   1.162.927.098 YTL                                  %9,1

Çev­re ko­ru­ma hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                                             21.237.800 YTL                                  %0,16

İs­kan ve top­lum re­fa­hı hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                                22.582.660 YTL                                  %0,17

Sağ­lık hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                                                        135.394.630 YTL                                  %1,064

Din­len­me, kül­tür ve din hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                            770.148.969 YTL                                  %6,054

Eği­tim hiz­met­le­ri gi­der­le­ri                                                   1.967.755.520 YTL                                  %15,469

Sos­yal gü­ven­lik ve sos­yal yar­dım hiz­met­le­ri gi­der­le­ri            121.022.842 YTL                                  %0,95

3.1.3. Özel Büt­çe Kap­sa­mın­da­ki Ka­mu İda­re­le­ri­nin Ge­lir­le­ri

Yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın 2007 yı­lı ge­lir­le­ri; 5 mil­yar 386 mil­yon 637 bin 901 YTL’si Ha­zi­ne yar­dı­mı, 1 mil­yar 156 mil­yon 631 bin 290 YTL’si öz ge­lir ol­mak üze­re  6 mil­yar 543 mil­yon 269 bin 191 YTL ola­rak ön­gö­rül­mek­te­dir. Öde­nek top­la­mı ise 6 mil­yar 586 mil­yon 537 bin YTL ola­rak be­lir­len­miş­tir ve bu­nun 43 mil­yon 267 bin 809 YTL’lik kıs­mı­nın net fi­nans­man­la kar­şı­lan­ma­sı ön­gö­rül­müş­tür. Öz ge­lir­le­rin öde­nek­le­ri kar­şı­la­ma ora­nı ise yüz­de 18’dir. Bu ku­rum­la­rın mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe gi­der­le­ri için­de­ki pa­yı ise yüz­de 3’tür.

Di­ğer özel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri­nin; 2007 yı­lı ge­lir­le­ri; 3 mil­yar 901 mil­yon 493 bin 500 YTL’si Ha­zi­ne yar­dı­mı, 2 mil­yar 107 mil­yon 61 bin YTL’si öz ge­lir ol­mak üze­re;  6 mil­yar 8 mil­yon 554 bin 500 YTL ola­rak ön­gö­rül­mek­te­dir. Öde­nek top­la­mı ise 6 mil­yar 133 mil­yon 327 bin ola­rak be­lir­len­miş­tir ve bu­nun 179 mil­yon 466 bin 500 YTL’lik kıs­mı­nın net fi­nans­man­la kar­şı­lan­ma­sı ön­gö­rül­müş­tür. Öz ge­lir­le­rin öde­nek­le­ri kar­şı­la­ma ora­nı ise yüz­de 34’tür. Bu ida­re­le­rin mer­ke­zi yö­ne­tim büt­çe gi­der­le­ri için­de­ki pa­yı ise yüz­de 3’tür.

3.1.4. Özel Büt­çe Kap­sa­mın­da­ki Ka­mu İda­re­le­ri­nin 2008 ve 2009 Yıl­la­rı Öde­nek Tah­min­le­ri

Özel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri­nin 2008 yı­lı öde­nek top­la­mı 13 mil­yar 208 mil­yon 673 bin 197 YTL ola­rak tah­min edil­mek­te­dir. Bu top­lam öde­ne­ğin 6 mil­yar 961 mil­yon 620 bin 279 YTL’lik kıs­mı­nı yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın, 6 mil­yar 247 mil­yon 52 bin 918 YTL’lik kıs­mı­nı ise di­ğer özel büt­çe­li ida­re­le­rin öde­nek­le­ri­nin oluş­tu­ra­ca­ğı tah­min edil­mek­te­dir.

Özel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri­nin 2009 yı­lı öde­nek top­la­mı 13 mil­yar 592 mil­yon 683 bin 891 YTL ola­rak tah­min edil­mek­te­dir. Bu top­la­mın 7 mil­yar 144 mil­yon 106 bin 760 YTL’lik kıs­mı­nı yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın, 6 mil­yar 448 mil­yon 577 bin 131 YTL’lik kıs­mı­nı ise  yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı ha­riç özel büt­çe­li ka­mu ida­re­le­ri­nin öde­nek­le­ri­nin oluş­tu­ra­ca­ğı tah­min edil­mek­te­dir.  

3.2. ÖZEL BÜT­ÇE­Lİ İDA­RE­LE­RİN BÜT­ÇE­LE­Rİ ÜZE­RİN­DE YA­PI­LAN GÖ­RÜŞ­ME­LER

3.2.1. 03.11.2006 ta­ri­hin­de Baş­ba­kan­lı­ğa bağ­lı Ata­türk Kül­tür, Dil ve Ta­rih Yük­sek Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı (TÜ­Bİ­TAK), Tür­ki­ye Bi­lim­ler Aka­de­mi­si Baş­kan­lı­ğı (TÜ­BA), Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Spor­la il­gi­li olum­lu ge­liş­me­ler ol­mak­la be­ra­ber, millî for­ma­yı gi­yen­le­rin do­ping yap­ma­sı­nı spor ah­la­kıy­la bağ­daş­tır­ma­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı, millî ta­kı­ma se­çil­me şart­la­rı­nın mut­la­ka dü­zen­len­me­si ge­rek­ti­ği,

- Ata­türk Kül­tür, Dil ve Ta­rih Yük­sek Ku­ru­mu­nun son dö­nem­de öne­mi­nin da­ha da  art­tı­ğı, Ku­ru­mun asıl­sız, dün­ya­yı ade­ta aya­ğa kal­dı­ran, ba­zı Av­ru­pa­lı dost bi­li­nen ül­ke­le­rin par­la­men­to­la­rın­dan çok olum­suz ka­rar­la­rın çık­ma­sı­na se­bep olan er­me­ni id­di­ala­rı kar­şı­sın­da en va­kur du­ru­şu bi­lim­sel ça­lış­ma­la­rıy­la or­ta­ya koy­du­ğu, hem ulu­sal hem de ulus­la­ra­ra­sı ze­min­de da­ha güç­lü ta­nı­tım fa­ali­yet­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­nı te­mi­nen büt­çe öde­nek­le­ri­nin güç­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

- Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan genç­lik ve spor alan­la­rı­na ay­nı ağır­lı­ğın ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği, ör­ne­ğin, fut­bol dı­şın­da­ki spor alan­la­rı­na da ge­re­ken öne­min ve­ril­me­si­nin doğ­ru bir yak­la­şım ola­ca­ğı,

- Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün hiz­met­le­ri­nin ve­rim­li ve dü­zen­li bir şe­kil­de yü­rü­tül­dü­ğü, bu­nun­la bir­lik­te, va­kıf eser­le­ri­ne ait en­van­te­rin acil ola­rak çı­ka­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, va­kıf eser­le­ri­nin ona­rım­la­rıy­la il­gi­li ola­rak böl­ge mü­dür­lük­le­ri­nin da­ha ak­tif ça­lış­ma­sı­nın bir zo­run­lu­luk arz et­ti­ği,

- Sağ­lık hiz­met­le­ri açı­sın­dan Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı Va­kıf Gu­ra­ba Has­ta­ne­si­nin mo­dern bir sağ­lık ku­ru­mu­na dö­nüş­tü­rül­me ça­lış­ma­la­rı­nın önem­li bir ge­liş­me ol­du­ğu, sa­de­ce fi­zikî ya­pı ola­rak de­ğil, tek­nik do­na­nım iti­ba­riy­le de Or­ta­do­ğu Böl­ge­si­nin en iyi has­ta­ne­le­rin­den bi­ri ha­li­ne gel­me­si­nin ve fa­kir fu­ka­ra­ya hi­tap edi­yor ol­ma­sı­nın tak­di­re şa­yan bir hu­sus ol­du­ğu,

- Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ge­nel büt­çe­den yar­dım al­mak­sı­zın ya­tı­rım yap­mak­ta ve hiz­met ver­mek­te ol­du­ğu,

-  “Ulus­la­ra­ra­sı Kış Olim­pi­yat­la­rı” or­ga­ni­zas­yo­nu çer­çe­ve­sin­de İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı ta­ra­fın­dan 2000 yı­lın­da bir ça­lış­ma­nın ya­pıl­dı­ğı, Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’nde Er­zu­rum’un Pa­sin­ler, Kars’ın Sa­rı­ka­mış il­çe­le­ri ve Er­zin­can’ın Er­gan böl­ge­sin­de­ki ka­yak mer­kez­le­ri­nin in­ce­len­di­ği, 2014 yı­lı için baş­vu­ru ya­pıl­ma­sı­nın ge­rek­li ol­du­ğu, Kış Olim­pi­yat­la­rı’nın 3-4 mil­yar do­lar­lık bir ya­tı­rım ge­rek­ti­ren ve aşa­ğı yu­ka­rı bu­nun ya­rı­sı­nın spon­sor ge­lir­le­riy­le kar­şı­lan­dı­ğı bir ya­tı­rım ol­du­ğu, bu ya­tı­rı­mın böl­ge­de, ta­rım ve hay­van­cı­lı­ğın dı­şın­da­ki po­tan­si­ye­li ha­re­ke­te ge­çi­re­bi­le­cek çok önem­li bir pro­je ola­ca­ğı,

- Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün, Türk Mil­le­ti­nin ken­di­si­ne yük­le­di­ği so­rum­lu­luk çer­çe­ve­sin­de, Sel­çuk­lu Dev­le­tin­den, Os­man­lı Dev­le­tin­den ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tin­den al­dı­ğı mi­ra­sı ile­le­bet ya­şat­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de olan bir ku­rum ol­du­ğu; Ana­ya­sa­mı­zın 63 ün­cü mad­de­sin­de­ki “Dev­let, ta­rih, kül­tür ve ta­bi­at var­lık­la­rı­nın ve de­ğer­le­ri­nin ko­run­ma­sı­nı sağ­lar, bu amaç­la, des­tek­le­yi­ci ve teş­vik edi­ci ted­bir­le­ri alır.” ifa­de­siy­le va­kıf an­la­yı­şı­na sa­hip çı­kıl­dı­ğı,  Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün va­kıf eser­le­ri­nin ko­ru­na­bil­me­si, res­to­re edi­le­bil­me­si ve in­san­lı­ğın hiz­me­ti­ne su­nul­ma­sı için tek­nik per­so­nel yö­nün­den de tak­vi­ye edil­me­si­nin ge­rek­li ol­du­ğu,

-Özel büt­çe­li ku­rum­lar top­la­mı içe­ri­sin­de yüz­de 3,5 olan baş­lan­gıç öde­ne­ği­nin, 2007 yı­lı büt­çe tek­li­fin­de yüz­de 3,1’e ge­ri­le­di­ği,

- Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün ül­ke­miz­de çok önem­li gö­rev­ler ifa et­mek ama­cıy­la ku­rul­du­ğu; Ge­nel Mü­dür­lü­ğün, Türk spo­ru­nu ge­liş­tir­me­ye yö­ne­lik bir gö­rev yel­pa­ze­si­ne sa­hip ol­ma­sı ya­nın­da, ay­nı za­man­da genç­le­rin sos­yal ka­tı­lım­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si ve ser­best za­man­la­rı­nı en iyi şe­kil­de de­ğer­len­di­re­bil­me­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı yö­nün­den de bir fonk­si­yon ic­ra et­mek­te ol­du­ğu,  Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu ve­ri­le­ri­ne ba­kıl­dı­ğın­da 15-24 ya­şın­da­ki genç nü­fu­sun top­lam nü­fu­sa ora­nı­nın 2006 yı­lı için yüz­de 17,6, 2010 için yüz­de 17 ve 2020 yı­lı için yüz­de 16,2 ola­ca­ğı­nın gö­rül­dü­ğü; bu ra­kam­la­rın, Tür­ki­ye’nin da­ha uzun yıl­lar genç nü­fu­sun önem­li bir pa­ya sa­hip ol­du­ğu bir ül­ke ko­nu­mu­nu ko­ru­ya­ca­ğı­nı gös­ter­di­ği, TÜ­İK’in ve­ri­le­ri­ne gö­re ge­nel iş­siz­lik ora­nı­nın Tem­muz 2006 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la yüz­de 8,8 ol­du­ğu bir or­tam­da genç nü­fus ara­sın­da­ki iş­siz­lik ora­nı­nın yüz­de 17,1 gi­bi yük­sek bir dü­zey­de sey­ret­me­si­nin,  Ge­nel Mü­dür­lük eliy­le sağ­lan­ma­sı ge­re­ken ya­rar­la­rı da ön pla­na çı­kar­dı­ğı, 

şek­lin­de­ki gö­rüş, eleş­ti­ri ve te­men­ni­le­ri mü­te­akip Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- Sos­yal bün­ye­miz­de da­ima bir­leş­ti­ri­ci ve kay­naş­tı­rı­cı bir rol oy­na­yan va­kıf­lar­da, top­lum ya­ra­rı, yur­dun ima­rı ve ta­bi­atın ko­run­ma­sı gi­bi yü­ce ga­ye­le­rin her za­man ön plan­da tu­tul­du­ğu, uzun ve iti­bar­lı bir geç­mi­şe sa­hip olan va­kıf­la­rın, Türk kül­tü­rü­ne, eko­no­mi­si­ne ve sos­yal ya­şan­tı­sı­na çok yön­lü hiz­met­ler­de bu­lun­du­ğu, dev­le­te des­tek ol­ma yö­nün­de ön­cü ol­du­ğu, Türk dü­şün­ce ve ha­yat tar­zı­nın oluş­tur­du­ğu va­kıf­lar, çağ­daş kül­tür ve me­de­ni­ye­te, öz­ve­ri, yar­dım­laş­ma, da­ya­nış­ma, ırk, dil, din, mez­hep ve gö­rüş ay­rı­lık­la­rı ol­mak­sı­zın bir­lik­te ya­şa­ma, acı­yı ve tat­lı­yı bir­lik­te pay­laş­ma gi­bi in­san­lı­ğın ve in­san­ca ya­şa­ma­nın vaz­ge­çil­mez kri­ter­le­ri­ni ka­zan­dır­dı­ğı; bu ne­den­le va­kıf­la­rın, ta­ri­hi­mi­zin de­rin­lik­le­rin­den ge­len ve ata­la­rı­mız­la ara­mız­da­ki en sağ­lık­lı köp­rü­le­ri oluş­tu­ran ku­rum­la­rı­mı­zın ba­şın­da gel­di­ği,

- Gü­nü­müz­de, 41.720 adet maz­but, 297 adet mül­hak, 4.450 adet ye­ni ve 161 adet ce­ma­at ve es­na­fa mah­sus vak­fın iş ve iş­lem­le­ri, ec­dat ya­di­ga­rı 18.500 adet ta­ri­hi ese­rin ba­kı­mı, ona­rı­mı ve ya­şa­tıl­ma­sı ile va­kıf­la­rın, vak­fi­ye amaç­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me fa­ali­yet­le­ri­nin de­ne­ti­mi­nin Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün 24 böl­ge mü­dür­lü­ğü, 15 il şu­be mü­dür­lü­ğü, 2 iş­let­me mü­dür­lü­ğü ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­dan dev­ra­lı­nan Bezm-i Alem Va­kıf Gu­re­ba Has­ta­ne­si­nin iş­le­til­me­si ile ka­nun­lar­la ken­di­si­ne ve­ri­len gö­rev­le­ri yü­rüt­mek­te ol­du­ğu, 2007 ma­li yı­lın­da Ge­nel Mü­dür­lü­ğün büt­çe­si­nin 393.585.000 YTL ol­du­ğu, büt­çe ge­lir­le­ri­nin ta­ma­mı­nın öz­kay­nak­tan kar­şı­la­na­ca­ğı, Ge­nel Mü­dür­lük­te mer­kez ve taş­ra teş­ki­la­tın­da top­lam 2174 per­so­ne­lin ça­lış­mak­ta ol­du­ğu,

- Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne ait ima­ret­le­rin sa­yı­sı 2002 yı­lın­da top­lam 57 iken, 2003 yı­lın­da 66’ya yük­sel­di­ği, 2004-2005 yıl­la­rı içe­ri­sin­de 81 il­de 94 ima­re­tin açıl­ma­sıy­la 51.000 ki­şi­ye, ev­le­ri­ne ser­vis edil­mek su­re­tiy­le sı­cak ye­mek ve­ril­di­ği, 2006 yı­lın­da bu hiz­met­ler­den ya­rar­la­nan ki­şi sa­yı­sı­nın 82.000’e çık­tı­ğı, muh­taç maa­şın­dan ya­rar­la­na­cak ki­şi sa­yı­sı­nın ise 5000’e yük­sel­di­ği,

- TÜ­Bİ­TAK’ın, ül­ke­miz­de bil­gi ve tek­no­lo­ji­nin yer­leş­ti­ril­me­si, ge­liş­ti­ril­me­si ve be­nim­sen­me­si ba­kı­mın­dan çok önem­li bir ku­ru­luş ol­du­ğu, hükûme­tin araş­tır­ma­ya, ye­ni­li­ğe, bi­lim ve tek­no­lo­ji­ye ver­di­ği öne­min bir gös­ter­ge­si­nin bu ala­na ay­rı­lan kay­nak­lar­dan bel­li ol­du­ğu, dün­yay­la re­ka­bet ede­rek, et­ki­le­şe­rek, iş­bir­li­ği ya­pa­rak, bu­nun­la bir­lik­te, ken­di he­def ve gü­cü­mü­ze yö­ne­lik ola­rak bi­li­mi, tek­no­lo­ji­yi, ye­ni­li­ği des­tek­le­me­nin he­pi­mi­zin gö­re­vi ol­du­ğu,  bu ala­na ay­rı­lan kay­na­ğın ge­le­ce­ğin de gü­ven­ce­si ol­du­ğu,

- TÜ­Bİ­TAK’ın 2006 yı­lı büt­çe öde­ne­ği­nin 965 mil­yon 158 bin YTL, 2007 yı­lı öde­ne­ği­nin ise 938 mil­yon 335 bin YTL ol­du­ğu, aza­lış ne­de­ni­nin Av­ru­pa Bir­li­ği çer­çe­ve prog­ram­la­rı için TÜ­Bİ­TAK ta­ra­fın­dan Av­ru­pa Bir­li­ği'ne öden­mek­te olan ulu­sal kat­kı pa­yı­nın, di­ğer aday ül­ke­ler de ol­du­ğu gi­bi, 7. Çer­çe­ve Prog­ra­mı’nda teş­vik ama­cıy­la dü­şük ön­gö­rül­me­sin­den kay­nak­lan­dı­ğı, TÜ­Bİ­TAK’ın 2005-2010 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan Ulu­sal Bi­lim ve Tek­no­lo­ji Stra­te­ji­si Prog­ra­mı­nı onay­la­dı­ğı ve uy­gu­la­ma­ya baş­la­dı­ğı,

- Av­ru­pa Bir­li­ği’ne üye­lik sü­re­ci­nin önem­li ko­nu­la­rın­dan bi­ri­nin de “araş­tır­ma ala­nı” ol­du­ğu, bi­lim ve araş­tır­ma­nın en­teg­ras­yo­nun en önem­li araç­la­rı ola­rak ka­bul edil­di­ği, mü­za­ke­re­ler­de ilk ka­pa­tı­lan fas­lın bi­lim ve araş­tır­ma fas­lı ol­du­ğu,

- 2006 yı­lın­da yü­rü­tü­len fa­ali­yet­le­rin 2007 yı­lın­da da ulu­sal bi­lim ve tek­no­lo­ji po­li­ti­ka­la­rı­nın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ni sağ­la­ya­cak şe­kil­de et­kin­li­ği­nin ve yay­gın­lı­ğı­nın ar­tı­rı­la­rak sür­dü­rül­me­si­nin TÜ­Bİ­TAK’ın he­def­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı,

- Tür­ki­ye Bi­lim­ler Aka­de­mi­si­nin (TÜ­BA) Tür­ki­ye’de tüm bi­lim alan­la­rın­da­ki araş­tır­ma­la­rı, bi­lim­ci ki­şi­li­ği­ni ve araş­tır­ma­cı­lı­ğı özen­dir­mek ve bu alan­lar­da eme­ği ge­çen­le­ri onur­lan­dır­mak, genç­le­ri bi­lim ve araş­tır­ma ala­nın­da yö­net­mek ve yön­len­dir­mek, Tür­ki­ye’de­ki bi­lim­ci­le­rin ve araş­tır­ma­cı­la­rın top­lum­sal sta­tü­le­ri­nin yük­sel­til­me­si­ne ve ko­run­ma­sı­na ça­lış­mak, bi­lim ve araş­tır­ma stan­dart­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı dü­ze­ye çı­ka­rıl­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak gi­bi gö­rev­le­ri ol­du­ğu,

- TÜ­BA’nın 2006 yı­lı büt­çe öde­ne­ği­nin 4.641.000 YTL, 2007 yı­lı öde­ne­ği­nin ise 6.275.000 YTL ol­du­ğu, ar­tış ora­nı­nın %35,2 ol­du­ğu, ar­tış ge­rek­çe­si­nin İs­tan­bul’da­ki Sü­ley­ma­ni­ye Kül­li­ye­si’nde yer alan Ra­bi Med­re­se­si­nin res­to­re edi­le­rek bir bö­lü­mü­nün bi­lim ta­ri­hi ve kül­tür mer­ke­zi ile aka­de­mi ki­tap­lı­ğı ha­li­ne dö­nüş­tü­rül­me­si ile ye­ni hiz­met bi­na­sı­na ta­şı­nan ku­ru­mun iş­let­me ve ki­ra gi­der­le­rin­den kay­nak­lan­dı­ğı,

- TÜ­BA’nın üs­tün bi­lim­sel li­ya­kat esa­sı­na gö­re se­çil­miş 121 üye­si bu­lun­du­ğu, 2001 yı­lın­dan be­ri 37 yaş al­tı en ba­şa­rı­lı bi­lim in­san­la­rı­nın araş­tır­ma­la­rı­na ödül bi­çi­min­de des­tek sağ­lan­dı­ğı, 2006 yı­lı iti­ba­rıy­la bu ödül sa­hi­bi bi­lim in­san­la­rı­nın sa­yı­sı­nın 144’e ulaş­tı­ğı,

- Aka­de­mi­nin sür­dür­dü­ğü burs, des­tek ve ödül prog­ram­la­rı­nın ya­nı sı­ra çok sa­yı­da ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı pro­je­nin de yü­rür­lü­ğe so­kul­du­ğu, bu pro­je­ler ara­sın­da Tür­ki­ye Kül­tür En­van­te­ri Gi­ri­şi­mi, Türk­çe Bi­lim Te­rim­le­ri Söz­lü­ğü Pro­je­si, Bi­lim Po­li­ti­ka­la­rı Ön­gö­rü Pro­je­si, Ya­ban­cı Ders Ki­tap­la­rı­nın Türk­çe­ye Çev­ril­me­si Pro­je­si, Nü­fus ve Kal­kın­ma Stra­te­ji­le­ri­nin sa­yı­la­bi­le­ce­ği,

- Ata­türk Kül­tür, Dil ve Ta­rih Yük­sek Ku­ru­mu­nun 2006 yı­lı büt­çe­si­nin 27.464.000 YTL, 2007 yı­lı büt­çe­si­nin ise 30.464.000 YTL ol­du­ğu, 2007 büt­çe­si­nin ar­tış ora­nı­nın yüz­de 10,9 ol­du­ğu; bi­lim, ta­rih ve kül­tür te­mel­le­ri­ne da­ya­nan ge­niş kap­sam­lı ça­lış­ma­la­rın Ata­türk Kül­tür, Dil ve Ta­rih Yük­sek Ku­ru­mu bün­ye­sin­de yü­rü­tül­dü­ğü,

- 2007 yı­lın­da, Ku­ru­mun 38 in­ci Ulus­la­ra­ra­sı As­ya ve Ku­zey Af­ri­ka Ça­lış­ma­la­rı Kon­gre­si­ni, Ata­türk Araş­tır­ma Mer­ke­zi­nin ise Ata­türk Kon­gre­si­ni dü­zen­le­ye­ce­ği,

- Türk Dil Ku­ru­mu­nun yü­rüt­tü­ğü pro­je­ler­den “Türk Dün­ya­sı Des­tan­la­rı­nın Tes­pi­ti, Tür­ki­ye Türk­çe­si­ne Ak­ta­rıl­ma­sı ve Ya­yın­lan­ma­sı Pro­je­si” kap­sa­mın­da 71 adet des­tan ve halk hi­ka­ye­si­nin eser ola­rak ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pı­la­rak 2007 yı­lın­da ta­mam­la­na­ca­ğı,

- Türk di­li ile il­gi­li ya­ban­cı dil­ler­de­ki eser­le­rin ter­cü­me edil­me­si pro­je­si çer­çe­ve­sin­de 17 adet ese­rin ter­cü­me­si ya­pı­lıp ya­yı­na ha­zır ha­le ge­ti­ri­le­rek 2007 yı­lın­da ta­mam­la­na­ca­ğı,

- Ana­ya­sa­nın 58 ve 59. mad­de­le­rin­de yer alan hü­küm­le­rin spo­run kit­le­le­re ya­yıl­ma­sı­nın teş­vik edil­me­si gö­re­vi­ni dev­le­te ver­di­ği, bu gö­re­vi ifa eden ku­ru­lu­şun Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ol­du­ğu, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün mer­kez ve taş­ra teş­ki­la­tı ola­rak top­lam 6.172 per­so­ne­li ile hiz­met ver­mek­te ol­du­ğu,

- 2002 yı­lın­da 278.047 olan li­sans­lı spor­cu sa­yı­sı­nın, bu­gün iti­ba­rıy­la 1.099.438’e ulaş­tı­ğı, 2006 yı­lın­da spor ku­lü­bü sa­yı­sı­nın 7396, okul spor ku­lü­bü sa­yı­sı­nın 587 ol­du­ğu, 2006 yı­lın­da an­tre­nör sa­yı­sı­nın ise 31.963’e çık­tı­ğı,

- Ül­ke ge­ne­lin­de 129 genç­lik mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu, yü­rü­tü­len et­kin­lik­le­re 40.000 gen­ci­mi­zin ka­tıl­dı­ğı, yaz ay­la­rın­da dü­zen­le­nen genç­lik kamp­la­rı fa­ali­yet­le­ri­ne ka­tı­lan genç­ler­le bir­lik­te bu sa­yı­nın 50.000’e ulaş­tı­ğı, bu­gün iti­ba­rıy­la 256 tes­cil­li genç­lik ku­lü­bü­nün bu­lun­du­ğu, genç­lik ala­nın­da­ki ça­lış­ma­la­rı gö­zö­nün­de bu­lun­du­ru­la­rak 2006 yı­lı büt­çe­sin­den ku­lüp­le­re ya­pı­la­cak olan yar­dım mik­ta­rı­nın top­lam 353.000 YTL ol­du­ğu, 2007 yı­lı des­tek­le­ri için ise 372.000 YTL öde­nek ön­gö­rül­dü­ğü,

- Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nün 2007 yı­lı büt­çe öde­ne­ği­nin 347.830.000 YTL ol­du­ğu, 2006 ma­li yı­lı baş­lan­gıç öde­ne­ği­ne gö­re ar­tış ora­nı­nın % 8,76 ol­du­ğu, büt­çe­nin % 37’si­nin per­so­nel gi­der­le­ri, % 32’si­nin ya­tı­rım gi­der­le­ri, % 25’inin ca­ri trans­fer­ler ve % 6’sı­nın mal ve hiz­met alım gi­der­le­rin­den oluş­tu­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

3.2.2. 6.11.2006 ta­ri­hin­de Türk İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (Tİ­KA) ve İh­ra­ca­tı Ge­liş­tir­me Etüt Mer­ke­zi büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;  

- Tİ­KA ta­ra­fın­dan 550 pro­je­nin yü­rü­tül­mek­te ol­ma­sı­nın olum­lu bir ge­liş­me ol­du­ğu, 

- Tİ­KA’ nın çe­şit­li dil­ler­de yap­tı­ğı ya­yın­lar­la Tür­ki­ye’yi ta­nıt­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu, Er­me­ni me­se­le­si ve Kıb­rıs so­ru­nu­nu açık­la­yı­cı ya­yın­la­rın da ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Tİ­KA’ nın ça­lış­ma­la­rı­nın dış po­li­ti­ka­mız açı­sın­dan da son de­re­ce fay­da­lı ol­du­ğu,

şek­lin­de­ki gö­rüş, eleş­ti­ri ve te­men­ni­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- Mo­dern dip­lo­ma­si an­la­yı­şın­da, bir ül­ke­nin tek­nik yar­dım fa­ali­yet­le­ri­nin yay­gın­lı­ğı ve ka­li­te­si­nin, o ül­ke­nin dün­ya ge­ne­lin­de­ki pres­ti­ji­ne bü­yük bir kat­kı sağ­la­dı­ğı, özel­lik­le İkin­ci Dün­ya Sa­va­şın­dan iti­ba­ren Ba­tı­lı dev­let­le­rin ba­rış za­ma­nın­da yap­tı­ğı bü­yük ve önem­li dış po­li­ti­ka ham­le­le­ri­nin tek­nik yar­dım po­li­ti­ka­la­rı çer­çe­ve­sin­de ger­çek­leş­ti­ril­miş ol­du­ğu, Tİ­KA’nın, Do­ğu Blo­ku ve Sov­yet Sos­ya­list Cum­hu­ri­yet­ler Bir­li­ği­nin da­ğıl­ma­sı so­nu­cun­da, Or­ta As­ya, Kaf­kas­lar ve Bal­kan­lar­da or­ta­ya çı­kan ye­ni şart ve ih­ti­yaç­la­rın Tür­ki­ye’ye yük­le­di­ği ye­ni gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rı sü­rat ve et­kin­lik­le ye­ri­ne ge­tir­mek üze­re 1992 yı­lı ba­şın­da ku­rul­du­ğu, Tİ­KA’ nın 18 ül­ke­de ko­or­di­nas­yon ofi­si bu­lun­du­ğu, Azer­bay­can, Gür­cis­tan, Öz­be­kis­tan, Kır­gı­zis­tan, Türk­me­nis­tan, Ka­za­kis­tan, Mol­do­va, Bos­na-Her­sek, Uk­ray­na, Ar­na­vut­luk, Mo­ğo­lis­tan, Ta­ci­kis­tan, Eti­yop­ya, Ko­so­va, Af­ga­nis­tan, Fi­lis­tin, Su­dan ve Ma­ke­don­ya’da fa­ali­yet gös­te­ril­di­ği, baş­lı­ca Or­ta As­ya, Kaf­kas­lar, Bal­kan­lar, Or­ta­do­ğu  ve Af­ri­ka’da fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­dü­ğü,

- Dış po­li­ti­ka­da Av­ru­pa Bir­li­ği ağır­lık mer­ke­zi ola­rak mu­ha­fa­za edi­lir­ken çok yön­lü po­li­ti­ka­la­rın ge­liş­ti­ril­me­si­ne bü­yük özen gös­te­ril­di­ği, 2003 yı­lın­dan be­ri Tİ­KA’ nın büt­çe­si­nin önem­li öl­çü­de ar­tı­rıl­dı­ğı, yurt dı­şın­da­ki bü­tün ko­or­di­nas­yon bi­na­la­rı­nın Tür­ki­ye’yi da­ha iyi tem­sil eder ha­le ge­ti­ril­di­ği,  Pro­je büt­çe­si­nin ar­tı­rıl­dı­ğı, fa­ali­yet­le­ri­nin ta­ma­men dış po­li­ti­ka­mız­la pa­ra­lel yü­rü­tül­dü­ğü, muh­taç du­rum­da­ki di­ğer ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­re de özel ba­zı du­rum­lar­da hi­be ta­ah­hüt­le­rin­de bu­lu­nul­du­ğu, Gür­cis­tan ve Af­ga­nis­tan gi­bi ül­ke­le­re ta­ah­hüt­le­ri­mi­zin ol­du­ğu, bu ta­ah­hüt­le­ri­mi­zin de ar­tık pro­je ba­zın­da ve Tİ­KA ta­ra­fın­dan o ül­ke­de yü­rü­tül­me­si yö­nün­de bi­çim de­ğiş­tir­di­ği, Af­ga­nis­tan’da en ni­te­lik­li fa­ali­yet­le­rin Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü, özel­lik­le okul­la­rın ye­ni­den açıl­ma­sı, has­ta­ne­le­rin ye­ni­den fa­ali­ye­te ge­çi­ril­me­si için ça­lı­şıl­dı­ğı, bu ça­lış­ma­lar için Tür­ki­ye’nin Af­ga­nis­tan’a 100 mil­yon do­lar­lık hi­be ta­ah­hü­dün­de bu­lun­du­ğu, bu­nun kul­la­nı­mı­nın Tİ­KA ta­ra­fın­dan ka­lı­cı hiz­met­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si için pro­je ba­zın­da ger­çek­leş­ti­ril­di­ği,

- Tür­ki­ye’nin dış yar­dım­la­rı­nın en­van­te­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra uy­gun ola­rak ilk de­fa 2004 yı­lın­da ya­pıl­dı­ğı, en­van­ter ön­ce­sin­de 2003 yı­lı için OECD’ye Tür­ki­ye’nin dış yar­dım­lar ola­rak bil­di­ri­len mik­ta­rın 63 mil­yon ABD do­la­rı ol­du­ğu, 2004 yı­lı için ise OECD’ye bil­di­ri­len mik­ta­rın 339 mil­yon ABD do­la­rı­nı bul­du­ğu, bu yar­dım­la­rın 2003 yı­lın­da da ya­pıl­ma­sı­na rağ­men en­van­te­ri­nin bu­lun­ma­dı­ğı için dü­şük bil­di­ril­di­ği, 2005 yı­lın­da bu ra­ka­mın 601 mil­yon ABD do­la­rı­na yük­sel­di­ği,

- Ta­ci­kis­tan’da Mü­mi­na­bat Dev­let Ekim ve De­ne­me İs­tas­yo­nu Pro­je­si­nin yü­rü­tül­dü­ğü, Af­ga­nis­tan’da imar ve iç­me su­yu pro­je­le­ri ile il­köğ­re­tim okul­la­rı ve has­ta­ne­le­rin ya­pıl­ma­sı­na ça­lı­şıl­dı­ğı, Mol­do­va’ da iç­me su­yu pro­je­le­ri ile Ga­ga­vuz ve­ya Gö­ko­ğuz Türk­le­ri­nin şe­hir­le­ri­nin iç­me su­yu ça­lış­ma­la­rı­nın de­vam et­ti­ril­di­ği, Azer­bay­can’da bü­yük bir or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­si­nin fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­sı­nın yü­rü­tül­dü­ğü, Mo­ğo­lis­tan’da Or­hun Abi­de­le­ri­ne gi­den yo­lun ya­pıl­dı­ğı, Kı­rım Ta­tar­la­rı­na 1.000 ko­nut­luk pro­je­nin bi­ti­ri­le­rek bu yıl so­nun­da tes­lim edi­le­ce­ği,

- Ko­so­va Ye­ni Dö­nem Te­le­viz­yo­nu­na des­tek ve­ril­di­ği, Ko­so­va’ da Türk­çe ya­yın ya­pan bir te­le­viz­yo­nun fa­ali­ye­te geç­ti­ği, soy­daş­la­rı­mı­zın ken­di dil­le­ri­ni sür­dür­me­le­ri açı­sın­dan  bu­nun önem­li ol­du­ğu, Sul­tan San­car Tür­be­si­nin Türk­me­nis­tan’da res­to­re edil­di­ği, Kı­rım Zin­cir­li Med­re­se ve Ha­cı Gi­ray Tür­be­si res­to­ras­yo­nu­nun ya­pıl­dı­ğı, Kır­gız Türk Ke­mik İli­ği Na­kil Mer­ke­zi­nin ge­çen ay açıl­dı­ğı, 2005 yı­lı fa­ali­yet ça­lış­ma­la­rın­da yak­la­şık 550 pro­je­nin ol­du­ğu, 

- İh­ra­ca­tı Ge­liş­tir­me Etüt Mer­ke­zi’nin  2006 yı­lın­da 12,3 mil­yon YTL olan baş­lan­gıç öde­ne­ği­nin yüz­de 10,1 dü­ze­yin­de bir ar­tış­la 2007 yı­lın­da 13,5 mil­yon YTL’ ye çı­ka­rıl­dı­ğı,

- İh­ra­ca­tı Ge­liş­tir­me Etüt Mer­ke­zi­nin, özel­lik­le KO­Bİ’le­rin ih­ra­cat per­for­mans­la­rı­nın kuv­vet­len­di­ril­me­si yö­nün­de KOS­GEB ve KO­Bİ’ler­le ya­kın iş­bir­li­ği için­de ol­ma­sı­na ça­lı­şıl­dı­ğı,

- Teks­til-kon­fek­si­yon sek­tör­le­ri­nin gi­de­rek mo­da ve mar­ka ya­ra­tan, kat­ma de­ğe­ri yük­sek ürün ih­ra­ca­tı­na yö­nel­mek­te ol­du­ğu,

- Son dö­nem­de ih­ra­cat­ta sağ­la­nan ba­şa­rı­yı sür­dü­re­bil­mek için bel­li bir coğ­raf­ya­yı, kül­tü­rü ve ge­le­ne­ği pay­laş­tı­ğı­mız bir­çok ül­key­le de­fa­lar­ca te­mas­lar ya­pıl­dı­ğı, ti­ca­ret he­yet­le­ri, alım he­yet­le­ri, kar­ma eko­no­mik ko­mis­yon top­lan­tı­la­rı, fu­ar­lar, an­laş­ma­lar ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, bu­nun­la bir­lik­te kom­şu ve çev­re ül­ke­ler stra­te­ji­si doğ­rul­tu­sun­da kom­şu ve çev­re ül­ke­le­rin pa­yı­nın Tür­ki­ye’nin top­lam dış ti­ca­re­tin­de­ki ora­nı­nın yüz­de 32,8’e yük­sel­di­ği,

- 2003 yı­lın­da Af­ri­ka ül­ke­le­riy­le ti­ca­ri, eko­no­mik iliş­ki­le­ri ge­liş­tir­me stra­te­ji­si­nin; 2005 yı­lın­da As­ya ve Pa­si­fik ül­ke­le­riy­le eko­no­mik ve ti­ca­ri iliş­ki­le­ri ge­liş­tir­me stra­te­ji­si­nin ve son ola­rak da 2006 yı­lın­dan iti­ba­ren Ame­ri­ka ül­ke­le­ri stra­te­ji­si­nin uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du­ğu,

- Teks­til ve kon­fek­si­yon sek­tö­rün­de mo­da ens­ti­tü­sü­nün ku­rul­mak­ta ol­du­ğu, araş­tır­ma, ge­liş­tir­me, da­nış­man­lık ve kü­me ko­or­di­nas­yon mer­kez­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı, mo­da ve teks­til iş kü­me­si­nin 2005 yı­lı Ocak ayın­da baş­la­tıl­dı­ğı, Av­ru­pa Bir­li­ği ta­ra­fın­dan bu pro­je­ye des­tek ve­ril­di­ği, 9 Tem­muz 2007’ye ka­dar bu­nun ta­mam­la­na­ca­ğı, ke­za, kü­me­le­me po­li­ti­ka­sı kap­sa­mın­da bir pro­je­nin mev­cut ol­du­ğu, 36 mil­yon eu­ro’luk bir büt­çe ile üç yıl­lık bir sü­re­de 10 ade­di ön­ce­lik­li ol­mak üze­re 20 adet kü­me­nin be­lir­le­ne­ce­ği,

- Fın­dık, an­tep­fıs­tı­ğı, de­ri, ya­zı­lım, se­ra­mik gi­bi bir­çok sek­tör­de ta­nı­tım ve ça­lış­ma grup­la­rı­nın oluş­tu­rul­du­ğu,

- Türk mar­ka­la­rı­nın ulus­la­ra­ra­sı plat­for­ma ta­şın­ma­sı ve bu are­na­da var ol­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la TUR­QU­ALITY® Pro­je­si­nin tüm sek­tör­le­re açıl­dı­ğı, 10 yıl­da 10 dün­ya mar­ka­sı ya­rat­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı, TUR­QU­ALITY® pro­je­si­nin öz­gün bir mar­ka oluş­tur­ma ve des­tek­le­me sis­te­mi ola­rak dün­ya­da ilk de­fa ya­pıl­dı­ğı, iş dün­ya­sın­da mar­ka kül­tü­rü­nün ge­liş­ti­ril­me­si­ne ça­lı­şıl­dı­ğı,

- Do­ğal ola­rak “Türk” ve “Tür­ki­ye” ima­jı­nın, ürün ima­jıy­la iç içe kav­ram­lar ol­du­ğu, po­zi­tif ulu­sal imaj­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı ve yer­leş­ti­ril­me­si­nin bu bağ­lam­da bü­yük önem ar­zet­ti­ği, ürün imaj­la­rı­nın tu­tun­du­rul­ma­sı açı­sın­dan önü­müz­de­ki dö­nem­ler­de ma­li­yet dü­şü­rü­cü bir ulu­sal alt­ya­pı fonk­si­yo­nu­nun üst­le­ni­le­ce­ği,

- Kü­re­sel­leş­me ve ino­vas­yo­nun kırk yıl­da dün­ya eko­no­mi­si­ne dam­ga­sı­nı vur­muş trend­ler ol­du­ğu, Tür­ki­ye’nin mua­sır me­de­ni­yet se­vi­ye­si­ne ulaş­ma­sı, kü­re­sel bir ak­tör ha­li­ne gel­me­si ve em­ni­yet içe­ri­sin­de kal­kın­ma­sı için bu trend­le­rin iç­sel­leş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği, öz­gün ino­vas­yon ka­bi­li­ye­ti üze­ri­ne ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı­ğı, 

- İh­ra­ca­tı Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi­nin; en­for­mas­yon ça­ğı­nın ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­ren, bil­gi üre­ten, so­fis­ti­ke pa­zar­la­ra gi­riş tek­nik­le­ri ge­liş­ti­ren ve bu bi­ri­kim­le­ri­ni iş dün­ya­sı­na pro­fes­yo­nel­ce ak­ta­ran bir ku­ru­luş ha­li­ne gel­di­ği; 44 adet sek­tör ve ürün ko­nu­lu araş­tır­ma ça­lış­ma­sı­nın ya­yım­lan­dı­ğı, 62 adet ürün, 67 adet ül­ke pro­fi­li­nin oluş­tu­rul­du­ğu, söz ko­nu­su bil­gi­le­rin, gün­cel­leş­ti­ril­miş web si­te­sin­den her an iz­le­ne­bil­di­ği,

- 2004 yı­lın­dan bu ya­na iş adam­la­rı­na ye­ni pa­zar­lar­la il­gi­li reh­ber ola­bi­le­cek bil­gi­le­ri der­le­mek ama­cıy­la ye­rin­de pa­zar araş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı, 18 ül­ke­de pa­zar araş­tır­ma­sı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği,

- Dış ti­ca­ret eği­tim prog­ram­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı, 2004-2006 dö­ne­min­de 313 eği­tim prog­ra­mın­da 21 bin ka­tı­lım­cı­ya eği­tim hiz­me­ti ve­ril­di­ği, 2006 yı­lın­da eği­tim ve­ri­len ka­tı­lım­cı sa­yı­sı­nın bu­gü­ne ka­dar 4 bi­nin üze­rin­de ol­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

3.2.3. 7.11.2006 ta­ri­hin­de Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Sa­vun­ma Sa­na­yii içe­ri­sin­de­ki yer­li üre­tim pa­yı­nın gi­de­rek yük­sel­di­ği, ha­va araç­la­rı pro­je­le­ri, de­niz araç­la­rı pro­je­le­ri, ka­ra araç­la­rı pro­je­le­ri ile sağ­la­nan ge­liş­me­le­rin  mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ol­du­ğu,

- Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı­nın yap­tı­ğı off­set an­laş­ma­la­rı­nın da hiz­met üre­ti­mi­ne yö­ne­lik önem­li bir pa­zar oluş­tur­du­ğu, yak­la­şık 5,5-6 mil­yar do­lar se­vi­ye­si­ne ulaş­tı­ğı,

şek­lin­de­ki gö­rüş­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da;

- Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar­lı­ğı’nın 3238 sa­yı­lı Ka­nun ile 1985 yı­lın­da ku­rul­du­ğu, Ka­nun­da, Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı­na tev­di edi­len gö­rev­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­sin­de ih­ti­yaç du­yu­la­cak kay­na­ğın, is­tik­rar­lı, ge­niş ta­ban­lı fi­nans­man mo­de­li çer­çe­ve­sin­de te­mi­ni mak­sa­dıy­la Müs­te­şar­lı­ğın em­rin­de ve T.C. Mer­kez Ban­ka­sı nez­din­de Sa­vun­ma Sa­na­yii Des­tek­le­me Fo­nu­nun ku­rul­du­ğu, Fo­nun ge­lir­le­ri­nin 3238 sa­yı­lı Ka­nu­nun ama­cı­na uy­gun ola­rak yü­rü­tü­len Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri pro­je­le­ri­nin ve sa­vun­ma sa­na­yi fir­ma­la­rı­na sağ­la­nan kre­di­ler ile ar-ge pro­je­le­ri­nin fi­nans­ma­nın­da kul­la­nıl­dı­ğı, bu pro­je­ler  kap­sa­mın­da yurt dı­şın­dan te­min edi­len 1,6 mil­yar ABD Do­la­rı kre­di ha­riç, Ka­nun­da be­lir­ti­len ha­liy­le SSDF’de bu­gü­ne ka­dar yak­la­şık 17 mil­yar ABD Do­la­rı ge­li­rin top­lan­mış ol­du­ğu,

- Stra­te­jik amaç­la­rın; kul­la­nı­cı ih­ti­yaç­la­rı­na ve en­düs­tri­yel he­def­le­re uy­gun ola­rak te­da­rik fa­ali­yet­le­ri­nin et­kin­leş­ti­ril­me­si, sa­vun­ma sa­na­yi­inin öz­gün yur­ti­çi çö­züm­ler su­na­bi­le­cek ve ulus­la­ra­ra­sı alan­da re­ka­bet ede­bi­le­cek şe­kil­de ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı, ulus­la­ra­ra­sı iş­bir­li­ği­ni gö­ze­ten çok ta­raf­lı sa­na­yi, sa­vun­ma ve gü­ven­lik pro­je­le­ri­ne ak­tif ka­tı­lı­mın sağ­lan­ma­sı, ku­rum­sal ya­pı­nın et­kin­leş­ti­ril­me­si ola­rak ta­nım­lan­dı­ğı, stra­te­jik plan ve per­for­mans prog­ra­mı ça­lış­ma­la­rın­da son aşa­ma­ya ge­lin­di­ği,

- Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı per­so­nel, mal alım­la­rı, ca­ri trans­fer­ler gi­bi ida­ri iş­ler­le il­gi­li har­ca­ma­la­rı­nın Müs­te­şar­lı­ğın büt­çe­sin­de gös­te­ril­di­ği, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin pro­je­le­ri kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak har­ca­ma­la­rın ise Sa­vun­ma Sa­na­yii Des­tek­le­me Fo­nu gi­der­le­ri için­de yer al­dı­ğı, 3238 sa­yı­lı Ka­nu­nun 9 un­cu mad­de­sin­de yer alan “Müs­te­şar­lı­ğın büt­çe­si Sa­vun­ma Sa­na­yii Des­tek­le­me Fo­nu­nun yüz­de 2’si­ni aş­ma­ya­cak mik­tar­dan mey­da­na ge­lir” hük­mü ge­re­ğin­ce, ha­zır­la­nan Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı 2007 Malî Yı­lı Büt­çe Tek­li­fi, SSDF’nun yak­la­şık yüz­de 1’in­den oluş­tu­ğu, Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı’nın büt­çe ge­lir­le­ri­nin yüz­de 93’ünün Sa­vun­ma Sa­na­yi Des­tek­le­me Fo­nun­dan ak­ta­rı­lan kay­nak­lar­dan kar­şı­lan­dı­ğı, ka­lan kıs­mı­nı ise iş­ti­rak, fa­iz ve ki­ra ge­lir­le­ri­nin oluş­tur­du­ğu,

- Yük­sek Plan­la­ma Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan tes­pit edi­len ta­van­lar ve Müs­te­şar­lı­ğın Stra­te­jik Pla­nı dik­ka­te alı­na­rak ha­zır­la­nan 2007 yı­lı top­lam büt­çe tek­li­fi­nin, 27.527.000 YTL ol­du­ğu, büt­çe­nin yüz­de 36’sı­nın per­so­nel gi­der­le­ri, yüz­de 10’unun sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı­na dev­let pri­mi gi­der­le­ri, yüz­de 33’ünün mal ve hiz­met alı­mı gi­der­le­ri, yüz­de 1’inin ca­ri trans­fer­ler, yüz­de 20’si­nin ise ser­ma­ye gi­der­le­rin­den oluş­tu­ğu,

- Gü­nü­müz­de, dün­ya­da top­lam 1 tril­yon ABD Do­la­rı­na ya­kın bir sa­vun­ma har­ca­ma­sı­nın ya­pıl­dı­ğı, sa­vun­ma sa­na­yii sek­tö­rü­nün du­ru­mu­nun di­ğer sek­tör­ler­den fark­lı bir ya­pı arz et­ti­ği; sa­vun­ma sa­na­yii ala­nın­da ge­liş­miş ül­ke­le­rin, üret­tik­le­ri si­lah, araç ve ge­reç­le­rin sa­tı­şın­da dış po­li­ti­ka­la­rı­nın ön­ce­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de çe­şit­li kı­sıt­la­ma­lar uy­gu­la­ya­bil­dik­le­ri,

- Ulu­sal sa­vun­ma sa­na­yi­inin olu­şu­mu­nu ül­ke­nin stra­te­jik ge­rek­si­nim­le­ri­nin be­lir­le­ye­ce­ği ger­çe­ğin­den ha­re­ket­le, Tür­ki­ye’nin ola­bil­di­ğin­ce ken­di imkânla­rı ile sa­vun­ma ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­me­si ge­rek­ti­ği, ül­ke­nin imkân ve ka­bi­li­yet­le­ri­ni kul­la­na­rak öz­gün tek­no­lo­ji­si­ni üre­tir ha­le gel­me­si­nin bü­yük önem arz et­ti­ği,

- Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı’nın, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin mo­der­ni­zas­yo­nu ve sa­vun­ma sa­na­yi­inin ge­liş­ti­ril­me­si ama­cıy­la ül­ke­nin millî men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da gö­rev­ler ye­ri­ne ge­tir­di­ği, yü­rü­tü­len pro­je­ler­de or­ta­la­ma yüz­de 40 yer­li kat­kı ora­nı­na ula­şıl­dı­ğı, bu ora­nın yüz­de 50 se­vi­ye­si­ne çı­ka­rıl­ma­sı­nın he­def­len­di­ği,

- Ya­ban­cı ül­ke­ler­de ay­nı işi ya­pan ben­zer ku­rum­lar­la kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da, Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı büt­çe tek­li­fi­nin ol­duk­ça mü­te­va­zı ol­du­ğu­nun gö­rü­le­ce­ği,

- Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şar­lı­ğı ta­ra­fın­dan uy­gu­la­ma­ya ak­ta­rı­lan he­men her pro­je­de be­lir­li bir tek­no­lo­jik alt­ya­pı­nın he­def­len­di­ği, Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı ta­ra­fın­dan ka­ra-ha­va elek­tro­nik sis­tem­le­ri, de­niz araç­la­rı, elek­tro­nik harp ve al­gı­la­yı­cı­la­rı, ro­ket-fü­ze ve mü­him­mat ve AR-GE çer­çe­ve­sin­de yak­la­şık 100 pro­je­nin yü­rü­tül­dü­ğü,

- Sa­vun­ma sa­na­yi­imiz ta­ra­fın­dan 2005 yı­lı için­de ger­çek­leş­ti­ri­len ih­ra­ca­tın yüz­de 63’e ya­kı­nı­nın Müs­te­şar­lı­ğın yü­rüt­tü­ğü off­set pro­je­le­ri çer­çe­ve­sin­de sağ­lan­dı­ğı, Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­mek­te olan pro­je­ler­de ih­ra­cat imkânla­rı ya­ra­ta­cak off­set uy­gu­la­ma­la­rı­na önem ve­ri­le­ce­ği,

- Ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne ka­dar im­za­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­miş olan 58 off­set söz­leş­me­sin­den 20 ade­di­nin ta­mam­lan­dı­ğı, im­za­lan­mış söz­leş­me­ler kap­sa­mın­da top­lam 5,6 mil­yar ABD Do­la­rı tu­ta­rın­da off­set ta­ah­hü­dü­nün alın­dı­ğı, Ey­lül 2006 iti­ba­rıy­la top­lam off­set ta­ah­hüt­le­ri­nin yak­la­şık yüz­de 54’ünün ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, ba­ki­ye ta­ah­hüt­le­rin ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­me­si için fir­ma­la­rın or­ta­la­ma 7 yıl­lık sü­re­le­ri­nin bu­lun­du­ğu,

- Bu­gü­ne ka­dar 16 ül­ke­ye Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri en­van­te­rin­den ço­ğun­luk­la gi­yim, ku­şam ve teç­hi­zat­lar­dan olu­şan 237 mil­yon ABD Do­la­rı tu­ta­rın­da as­kerî mal­ze­me­nin hi­be edil­di­ği, 1998 yı­lın­dan iti­ba­ren ise Azer­bay­can, Gür­cis­tan ve Ar­na­vut­luk ağır­lık­lı ol­mak üze­re 11 ül­ke­ye dış yar­dım kap­sa­mın­da, büt­çe­den 100 mil­yon 27 bin ABD Do­la­rı tu­ta­rın­da kay­nak tah­sis edil­di­ği; tah­sis edi­len bu kay­nak­lar­da, Tür­ki­ye'ye ge­ri dö­nü­şü­mü sağ­la­yan, il­gi­li ül­ke­nin ta­lep­le­ri­ni de dik­ka­te alan ve Türk Sa­vun­ma Sa­na­yii ürün­le­ri­nin bu ül­ke­ler­de yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı­nı gö­ze­ten bir yak­la­şı­mın iz­len­di­ği,

ifa­de edil­miş­tir.

3.2.4. 09.11.2006 ta­ri­hin­de Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı Mil­li Pro­dük­ti­vi­te Mer­ke­zi, Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li Sa­na­yi Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı (KOS­GEB), Tür­ki­ye Ak­re­di­tas­yon Ku­ru­mu, Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü Baş­kan­lı­ğı ve Türk Pa­tent Ens­ti­tü­sü Baş­kan­lı­ğı büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Büt­çe­de or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­le­ri ve kü­çük sa­na­yi si­te­le­ri ya­pım işi için ay­rı­lan öde­nek­le­rin azal­dı­ğı, bu öde­nek­ler 2006 yı­lı büt­çe­sin­de 118 mil­yon YTL iken, 2007 büt­çe tek­li­fin­de 99 mil­yon YTL ol­du­ğu,

- KO­Bİ’le­rin, öl­çek eko­no­mi­si­nin avan­taj­la­rı­nı kul­la­na­ma­mak­la bir­lik­te, de­ği­şen şart­la­ra hız­la uyum sağ­la­ma ye­te­nek­le­ri ve es­nek üre­tim ya­pı­la­rı­nın bu­lun­du­ğu, böl­ge­sel kal­kın­ma­ya kat­kı­la­rı­nın önem­li ol­du­ğu, KO­Bİ’le­re, eko­no­mi­nin bü­yü­me­si ve re­ka­bet gü­cü­nün ge­liş­ti­ril­me­si açı­sın­dan da­ha faz­la kay­nak ay­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Tür­ki­ye’de, KO­Bİ sa­yı­sın­da cid­di bir ar­tış ol­du­ğu, 2002 ila 2006’nın al­tın­cı ayı ara­sın­da, 250 ki­şi­nin al­tın­da ça­lı­şan iş­ye­ri sa­yı­sı­nın yüz­de 39 ci­va­rın­da art­tı­ğı, si­gor­ta­lı sa­yı­sın­da­ki ar­tı­şın ise yüz­de 49,7 ol­du­ğu,  KO­Bİ ol­ma­yan iş­yer­le­ri­nin 250 ki­şi­nin üze­rin­de ça­lı­şan yer­ler ol­du­ğu dü­şü­nül­dü­ğün­de, iş­ye­ri sa­yı­sı­nın yüz­de 25 ci­va­rın­da ar­tış gös­ter­di­ği, si­gor­ta­lı sa­yı­sı­nın ise yüz­de 25 art­tı­ğı, ge­nel top­lam­da ise iş­ye­ri sa­yı­sı­nın yüz­de 39; si­gor­ta­lı sa­yı­sı­nın yüz­de 44 ci­va­rın­da art­tı­ğı­nın gö­rül­dü­ğü,

- Do­ku­zun­cu Kal­kın­ma Pla­nın­da ka­mu sek­tö­rü ima­lat sa­na­yi ya­tı­rım­la­rı­nın ca­ri fi­yat­lar­la yüz­de 40 ora­nın­da azal­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü, söz ko­nu­su ya­tı­rım­la­rın re­el ola­rak da­ha yük­sek oran­da azal­ma­sı an­la­mı­na gel­di­ği,  KO­Bİ’le­re da­ya­lı bir kal­kın­ma he­de­fin­den  söz edil­di­ği, an­cak uy­gu­la­nan po­li­ti­ka­la­rın bu he­def­ler­le tu­tar­lı ol­ma­dı­ğı, özel sek­tör ve ka­mu ku­ru­luş­la­rı­nın ile­ri tek­no­lo­ji kul­lan­ma­sı­nı teş­vik eden bir po­li­ti­ka çer­çe­ve­sin­de KO­Bİ’le­rin des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği,

- Bir ül­ke­de eko­no­mik ge­liş­me­yi hız­lan­dır­ma­nın en et­ki­li yo­lu­nun o ül­ke­de­ki kü­çük ve or­ta öl­çek­te­ki iş­let­me­le­rin ge­liş­miş­lik dü­ze­yi­ni yük­selt­mek ol­du­ğu, KO­Bİ’le­rin sa­de­ce eko­no­mik ha­ya­tı­mı­za de­ğil, sos­yal ha­ya­tı­mı­za da bü­yük bir iv­me ka­zan­dır­dı­ğı, Tür­ki­ye’de ge­niş bir ala­na ya­yıl­dık­la­rı için, KO­Bİ’le­rin böl­ge­sel fark­lı­lık­la­rın gi­de­ril­me­sin­de, mül­ki­ye­tin ta­ba­na ya­yıl­ma­sın­da, is­tih­dam ya­ra­tıl­ma­sın­da ve özel­lik­le de­mok­ra­tik ya­şa­mın des­tek­len­me­sin­de bü­yük bir önem ta­şı­dık­la­rı,

- KO­Bİ’ le­rin ço­ğun­luk­la ana ku­ru­luş­la­rın yan sa­na­yi ola­rak ça­lış­tı­ğı, KO­Bİ’nin ba­şa­rı­lı ola­bil­me­si için iç pa­zar­da ana şir­ket­le sı­kı bir iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de bu­lun­ma­sı­nın ge­rek­ti­ği,  yak­la­şık 150-200 bin do­lar­lık bir ya­tı­rım ser­ma­ye­si­ne ve 50 ila 100 bin do­lar­lık bir iş­let­me ser­ma­ye­si­ne sa­hip ol­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu­nun­la bir­lik­te yan sa­na­yi­si ola­rak ana şir­ke­te bağ­lı­lı­ğın doğ­ru­dan ve do­lay­lı ba­zı so­run­lar da ya­rat­tı­ğı, ana şir­ke­te ba­ğım­lı­lık ne­de­niy­le ürün ge­liş­tir­me fonk­si­yo­nu­nun ak­sa­dı­ğı,

- KO­Bİ yö­ne­ti­ci­le­ri­nin yüz­de 19’unun il­ko­kul, yüz­de 42’si­nin or­ta­okul, yüz­de 21’inin li­se, yüz­de 18’inin de yük­se­köğ­re­nim­li ola­rak tes­pit edil­di­ği, KO­Bİ’le­rin an­cak yüz­de 1’inin ken­di­le­ri­ne ait web si­te­le­ri­nin ve yüz­de 3,5 ora­nın­da da e-ma­il ad­res­le­ri­nin bu­lun­du­ğu, 

- Dev­le­te dü­şen gö­rev­le­rin; KO­Bİ’ ler için ge­liş­ti­ri­len des­tek­le­re yö­ne­lik bü­rok­ra­si­yi en aza in­dir­mek, kay­nak sü­re­ci­ni hız­lan­dır­mak, yurt dı­şın­dan KO­Bİ’ le­re yö­ne­lik kay­nak­la­rın te­mi­ni için ge­rek­li gi­ri­şim­ler­de bu­lun­mak, ana şir­ket ve sek­tör­le­rin KO­Bİ’ler üze­rin­de­ki bas­kı­sı­nı azalt­mak, hak­sız re­ka­bet ko­şul­la­rı­nı gi­der­me­ye ça­lış­mak ol­du­ğu,

- Ül­ke­miz­de KO­Bİ’le­rin en çok pa­zar­la­ma, plan­la­ma ve fi­nans­man alan­la­rın­da so­run­lar­la kar­şı­laş­tı­ğı, KO­Bİ’le­rin bi­lim­sel ol­ma­yan ça­lış­ma yön­tem­le­ri, fi­nans­man sı­kın­tı­la­rı, tek­no­lo­jik ye­ter­siz­lik­le­ri ve pa­zar­la­ma so­run­la­rıy­la kar­şı kar­şı­ya ol­duk­la­rı, eği­tim so­run­la­rı­nın bu­lun­du­ğu, ye­ter­li or­ga­ni­zas­yon ve yö­ne­tim ek­sik­li­ği ne­de­niy­le KO­Bİ’le­rin yurt dı­şı  ve yurt içi pa­zar­la­ra gir­mek­te zor­lan­dı­ğı,

- Tür­ki­ye’de pa­tent ko­nu­sun­da bi­linç­siz­li­ğin bu­lun­du­ğu, uzun yıl­lar­dır bu ko­nu­nun ih­mal edil­di­ği, bil­gi­nin hız­la ti­ca­ri bir me­ta ha­li­ne dö­nüş­tü­ğü bir dö­ne­min pa­tent bi­lin­ci­nin ge­liş­ti­ril­me­si­ni zo­run­lu kıl­dı­ğı, TÜ­Bİ­TAK’ın pa­tent baş­vu­ru­la­rı için kre­di aç­ma­sı­nın olum­lu bir ge­liş­me ol­du­ğu, bu kay­nak­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş, eleş­ti­ri ve te­men­ni­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- KO­Bİ ola­rak ta­bir edi­len kü­çük ve or­ta boy iş­let­me­le­rin, sos­yal, si­ya­sal ve eko­no­mik den­ge­ler üze­rin­de­ki tar­tı­şıl­maz önem ve et­kin­lik­le­ri ne­de­niy­le ge­liş­me­le­ri için her tür­lü des­te­ğin ve­ril­di­ği, KOS­GEB’in des­tek, po­li­ti­ka ve stra­te­ji­si­nin de ye­ni­den be­lir­len­di­ği, ilk de­fa he­de­fe da­ya­lı des­tek­le­me sis­te­mi­nin ge­liş­ti­ril­di­ği, bu­na bağ­lı ola­rak da KO­Bİ'le­rin ge­le­ce­ğe yö­ne­lik be­lir­le­dik­le­ri he­def­le­ri içe­ren stra­te­jik yol ha­ri­ta­sı kap­sa­mın­da des­tek­le­rin ve­ril­me­ye baş­lan­dı­ğı,

- KOS­GEB ve­ri ta­ba­nı­na 54.838 KO­Bİ’nin kay­dı­nın ya­pıl­dı­ğı, bu ra­ka­mın 2002 yı­lı­nın so­nun­da 4.400 ci­va­rın­da ol­du­ğu, 2007 yı­lı so­nu­na ka­dar ise 200.000’e ula­şa­ca­ğı, ni­te­lik­li ve ka­yıt­lı iş­gü­cü is­tih­da­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik sı­fır fa­iz­li is­tih­dam kre­di­si­nin sağ­lan­dı­ğı, bu çer­çe­ve­de  top­lam 708 KO­Bİ'ye 54.237.500 YTL'lik is­tih­dam kre­di­si­nin ve­ril­di­ği, 2305 ki­şi­ye is­tih­dam imkânı­nın böy­le­ce sağ­lan­dı­ğı, ay­nı şe­kil­de sı­fır fa­iz­li ih­ra­cat des­tek­le­riy­le KO­Bİ’le­rin dün­ya pa­zar­la­rı­na ta­şın­ma­sı­nın he­def­len­di­ği, KO­Bİ’le­rin Ba­sel 2 şart­la­rı­na uyum­laş­tı­rıl­ma­sı­na ça­lı­şıl­dı­ğı,  

- Güm­rük du­var­la­rı­nın yı­kıl­dı­ğı, ti­ca­ri sı­nır­la­rın kalk­tı­ğı bir dö­nem­de  stan­dart­la­rın fev­ka­la­de önem ta­şı­dı­ğı, Av­ru­pa Bir­li­ği stan­dart­la­rı­na uyum ba­kı­mın­dan şu an­da Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü­nün, ulus­la­ra­ra­sı stan­dart or­ga­ni­zas­yo­nu­na bağ­lı ola­rak ha­zır­la­dı­ğı 20.853 stan­dar­dı­nın bu­lun­du­ğu, 13.000 stan­dar­dın Av­ru­pa norm­la­rı­na yüz­de 95 ora­nın­da uyum­laş­tı­rıl­dı­ğı, 

- Ak­re­di­tas­yon Ku­ru­mu­nun şu ana ka­dar 139 ku­ru­lu­şu in­ce­le­ye­rek ak­re­di­te et­ti­ği, 

- Millî Pro­dük­ti­vi­te Mer­ke­zi­nin ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­la­rak ve­rim­li­lik ça­lış­ma­la­rı­nı, iş­çi, iş­ve­ren ve ka­mu ke­si­mi­nin or­tak yö­ne­ti­miy­le yü­rüt­tü­ğü,

- Pa­tent baş­vu­ru sa­yı­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la TÜ­Bİ­TAK ile ya­pı­lan teş­vik sis­te­mi an­laş­ma­sı­nın yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ve bu­nun ge­liş­ti­ril­me­si­ne ça­lı­şı­la­ca­ğı,

- Türk Stan­dart­la­rı Ens­ti­tü­sü­nün ge­liş­me he­def­le­ri­nin yir­mi yıl­lık bir pers­pek­tif­le ye­ni­den ele alın­dı­ğı,

- Re­ka­bet ve ak­re­di­tas­yon bi­lin­ci­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği,

- KO­Bİ’ le­rin tek­no­lo­ji ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la yir­mi yer­de TEK­MER adı ve­ri­len  tek­no­lo­ji mer­kez­le­ri­nin ku­rul­du­ğu, bun­la­rın or­ga­ni­ze sa­na­yi­le­rin ve üni­ver­si­te­le­rin için­de ol­du­ğu,  ay­rı­ca, ORT­KA adı ve­ri­len or­tak atöl­ye­le­rin ve or­tak la­bo­ra­tu­ar­la­rın ku­rul­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

3.2.5. 10.11. 2006 ta­ri­hin­de Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı Ulu­sal Bor Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü, Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Tür­ki­ye Atom Ener­ji­si Ku­ru­mu ve Ma­den Tet­kik ve Ara­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Elek­trik ener­ji­si üre­ti­mi için­de hid­ro­lik ener­ji­nin 1990 yı­lın­da­ki pa­yı yüz­de 40,2 iken, 2007 yı­lı so­nun­da yüz­de 24,1’e ge­ri­le­di­ği, ay­nı dö­nem iti­ba­riy­le do­ğal ga­zın pa­yı­nın yüz­de 17,7’den yüz­de 45,4’e çık­tı­ğı, hid­ro­lik ener­ji­de ol­du­ğu gi­bi, taş kö­mü­rü ve lin­yi­tin de bu sü­reç­te pa­yı­nın düş­tü­ğü, bu­nun so­nu­cu ola­rak Tür­ki­ye’nin ener­ji kay­nak­la­rı açı­sın­dan git­tik­çe da­ha faz­la dı­şa ba­ğım­lı bir du­ru­ma gel­di­ği, bu­nun Tür­ki­ye’nin stra­te­jik ha­re­ket im­kan­la­rı­nı da­ral­ta­bi­le­ce­ği,

- Elek­trik Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı­nın ha­zır­la­dı­ğı bir ra­po­ra gö­re, Tür­ki­ye Elek­trik Ku­ru­mu­nun fa­ali­yet­te bu­lun­du­ğu 1970-1990 ara­sın­da elek­trik ener­ji­si üre­ti­mi­nin 7,2 kat art­tı­ğı, bu­na kar­şı­lık 1990’dan 2005 so­nu­na ka­dar ise bu ar­tı­şın 2,8 kat ol­du­ğu,

- Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji ola­rak ifa­de edi­len bi­odi­zel, bio­ben­zin üre­ti­mi­nin, ül­ke­miz için önem­li bir imkân oluş­tur­du­ğu, bu ko­nu­da Elek­trik İş­le­ri Etüd İda­re­si­nin önem­li ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı,  ta­rı­mın des­tek­len­me­si­ne yö­ne­lik önem­li bir po­tan­si­yel oluş­tu­ra­ca­ğı,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- 800 mil­yon ton lin­yi­tin var­lı­ğı­nın tes­pit edil­di­ği, bu ra­ka­mın da­ha da ar­tı­rıl­ma­sı­na ça­lı­şıl­dı­ğı, bu ba­şa­rı­nın MTA, TKİ, Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si, TPAO ve TTK’nın ko­or­di­nas­yon için­de ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da or­ta­ya çık­tı­ğı, bu po­tan­si­ye­lin yak­la­şık ola­rak  16 mil­yar do­lar ci­va­rın­da bir kay­na­ğa te­ka­bül et­ti­ği,

- Dört yıl­dır elek­trik fi­yat­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­dı­ğı, ak­si­ne ko­nut­lar­da yüz­de 1,5, sa­na­yi­de yüz­de 6,5 dü­şü­rül­dü­ğü, zam ya­pıl­mak­sı­zın ge­çen dört yıl­lık bir dö­ne­min cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ol­ma­dı­ğı, bu im­ka­nın ve­ri­mi ar­tı­ran, ma­li­yet­le­ri dü­şü­ren ça­lış­ma­lar so­nu­cu oluş­tu­rul­du­ğu,

- Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si’nin ilk de­fa bir rüzgâr ha­ri­ta­sı oluş­tur­du­ğu, nok­ta nok­ta rüzgârın kaç met­re/sa­ni­ye ile es­ti­ği, han­gi yük­sek­lik­te ne dü­zey­de ol­du­ğu ko­nu­sun­da bü­tün  de­tay­la­rıy­la bil­gi­nin üre­til­miş ol­du­ğu, ke­za MTA’nın yap­tı­ğı jeo­ter­mal ha­ri­ta­nın ya­tı­rım­cı­lar açı­sın­dan önem­li ya­rar­lar sağ­la­ya­ca­ğı,

- Bor­da, pi­ya­sa­da ül­ke­mi­zin dün­ya ikin­ci­li­ğin­den bi­rin­ci­li­ğe yük­sel­di­ği, do­la­yı­sıy­la hem re­zerv­de hem pi­ya­sa­da bi­rin­ci­li­ğin el­de edil­di­ği, Bor Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü’nün, Eti Ma­den­ci­lik Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile bir­lik­te önem­li pro­je­ler yü­rüt­mek­te ol­du­ğu, özel­lik­le çi­men­to­da bo­run kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da son aşa­ma­ya ge­lin­di­ği, böy­le­ce hem ma­li­yet dü­şü­şü  sağ­la­ya­cak hem de çi­men­to­da mu­ka­ve­me­ti ar­tı­ra­cak önem­li bir ge­liş­me­nin ya­şa­na­ca­ğı,

- Elek­trik İş­le­ri Etüt Da­ire­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne 3,3 mil­yon YTL’si ya­tı­rım ol­mak üze­re top­lam 32,3 mil­yon YTL, MTA Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne 70 mil­yon YTL’si ya­tı­rım ol­mak üze­re top­lam 178 mil­yon YTL, TA­EK Baş­kan­lı­ğı­na ise 20 mil­yon YTL’si ya­tı­rım ol­mak üze­re top­lam 65 mil­yon YTL öde­nek ön­gö­rül­dü­ğü,

ifa­de edil­miş­tir.

3.2.6. 16.11.2006 ta­ri­hin­de Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­na Bağ­lı Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile Dev­let Ti­yat­ro­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Kül­tür Ba­kan­lı­ğın­ca 1982 yı­lın­dan be­ri özel ti­yat­ro­la­ra ve­ri­len ma­li des­te­ğin ke­sil­di­ği, Türk ti­yat­ro­su­nu ve kül­tü­rü­mü­zü dün­ya öl­çe­ğin­de ta­nıt­mak­ta olan bu tür ça­lış­ma­la­ra ge­rek­li kat­kı­nın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, özel ti­yat­ro­la­ra kul­lan­dı­rı­lan dev­let ti­yat­ro­la­rı sah­ne­le­ri­nin ki­ra­la­ma üc­ret­le­ri­nin yük­sek ol­du­ğu,

- Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sen­fo­ni Or­kes­tra­sı­nın Cum­hu­ri­ye­tin te­mel ku­rum­la­rı ara­sın­da ol­du­ğu, ge­rek­li des­tek­le­rin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de de ti­yat­ro, ope­ra ve ba­le­nin top­lu­ma mal ol­muş ev­ren­sel sa­nat dal­la­rı ol­du­ğu, dev­let­le­rin bu tür sa­nat ku­rum­la­rı bu­lun­du­ğu,

- Hü­kü­met­le­rin Ana­ya­sa­nın 64 ün­cü mad­de­sin­de “Dev­let sa­nat fa­ali­yet­le­ri­ni ve sa­nat­çı­yı ko­rur. Sa­nat eser­le­ri­ni ve sa­nat­çı­nın ko­run­ma­sı, de­ğer­len­di­ril­me­si, des­tek­len­me­si ve sa­nat sev­gi­si­nin aşı­lan­ma­sı için, ya­yıl­ma­sı için ge­re­ken ted­bir­le­ri alır.” hük­mü­nün ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da­ki has­sa­si­ye­ti gös­ter­me­si ge­rek­ti­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş, eleş­ti­ri ve te­men­ni­le­ri mü­te­akip Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- Ata­türk dö­ne­min­den son­ra ya­pıl­ma­sı­na ara ve­ri­len Türk ta­ri­hi­ne da­ya­na­rak ope­ra bes­te­si ve lib­ret­to­la­rı ya­zıl­ma­sı­nın ilk de­fa bu dö­nem ger­çek­le­şe­ce­ği,

- Özel ti­yat­ro­la­ra yar­dım­la­rın 350 mil­yar li­ra­dan 1 tril­yon 750 mil­yar li­ra­ya çı­ka­rıl­ma­sı­na rağ­men mev­zu­at­tan kay­nak­la­nan kı­sıt ne­de­niy­le kul­la­nı­mı­nın ger­çek­le­şe­me­di­ği,

- Kül­tü­rel an­la­yı­şın, kü­re­sel­leş­me ve Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği pers­pek­ti­fi çer­çe­ve­sin­de ele alın­dı­ğı, Tür­ki­ye’nin için­de bu­lun­du­ğu kal­kın­ma sü­re­ci­nin va­tan­daş­la­rı­mı­zın en­te­lek­tü­el ve mo­ral var­lık­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­me­le­ri­nin bir ara­cı ola­rak da gö­rül­me­si ge­rek­ti­ği,

ifa­de edil­miş­tir.

3.2.7. 20.11.2006 ta­ri­hin­de Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı Si­vil Ha­va­cı­lık Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Ha­va ula­şı­mın­da ger­çek­le­şen ser­best­leş­me­nin si­vil ha­va­cı­lık sek­tö­rü­nün oluş­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı, re­ka­be­tin ve  hiz­met­le­rin ni­te­li­ği­nin önem­li öl­çü­de art­tı­ğı,

- Ha­va­yo­lu ula­şı­mın­da her ge­çen gün ye­ni uçuş nok­ta­la­rı­nın be­lir­len­di­ği, ça­lış­ma­yan ha­va alan­la­rı­nın ça­lı­şır ha­le ge­ti­ril­di­ği, yol­cu sa­yı­sın­da önem­li ar­tış­la­rın ya­şan­dı­ğı, ay­rı­ca, Türk Ha­va Yol­la­rı­nın dün­ya­nın en genç ha­va yo­lu fi­lo­su­na sa­hip ol­ma­sı­nın ha­va yol­la­rı­na olan gü­ve­ni de ar­tır­dı­ğı, ha­va­yo­lu şir­ket­le­ri­nin kâr el­de eder ha­le gel­di­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- Si­vil Ha­va­cı­lık Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­si­nin ilk de­fa su­nul­du­ğu, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün 2007 yı­lı için 17,2 mil­yon YTL gi­de­ri­nin ola­ca­ğı­nın ön­gö­rül­dü­ğü, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ya­tı­rım­cı bir ku­ru­luş ol­ma­dı­ğı, dü­zen­le­me ve de­net­le­me ya­pan, ge­rek­ti­ğin­de mü­da­ha­le eden, de­net­le­me so­nuç­la­rı­nı ta­kip eden bir ya­pı­ya sa­hip ol­du­ğu,

- Si­vil ha­va­cı­lık ala­nın­da hiz­met ve­ren ha­va­alan­la­rı­nın hep­si­nin bir tak­vi­me gö­re ser­ti­fi­ka­lan­dı­rıl­dı­ğı, A gru­bu, B gru­bu, C gru­bu ol­mak üze­re yir­mi­nin üze­rin­de ha­va­ala­nı­nın ruh­sat­lan­dı­rıl­dı­ğı, de­ne­tim­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı,

- Uçuş gü­ven­li­ği­nin te­mel ön­ce­lik ol­du­ğu, bu çer­çe­ve­de ha­va ta­şı­ma araç­la­rı ve ha­va­alan­la­rı gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da ti­tiz ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı, ya­ban­cı uçak­la­rın 2003 yı­lı­na ka­dar alt­ya­pı ek­sik­li­ği ne­de­niy­le de­net­le­ne­me­di­ği, an­cak oluş­tu­ru­lan ni­te­lik­li ekip ve ku­rum­sal bir ya­pı ile 2004’te 17 de­ne­tim, 2005’te 33 de­ne­tim ve 2006’ da 112 de­ne­ti­min ya­pıl­dı­ğı,

- Böl­ge­sel Ha­va­cı­lık Pro­je­si çer­çe­ve­sin­de 2002’den 2006 Ekim so­nu­na ka­dar 150 olan yol­cu ve yük uça­ğı sa­yı­sı­nın 259’a çı­ka­rıl­dı­ğı, bu ra­ka­mın için­de sa­de­ce bü­yük ve or­ta göv­de­li uçak­la­rın bu­lun­du­ğu,

- THY ve di­ğer özel ha­va­yo­lu şir­ket­le­ri ile bir­lik­te, kol­tuk ka­pa­si­te­si­nin 25.000’ten 42.500’e çık­tı­ğı,  ta­şı­nan yol­cu sa­yı­sı­nın 2002’de 33,5 mil­yon iken, 2005’te 55,5 mil­yo­na çık­tı­ğı, iç hat­lar­da ta­şı­nan yol­cu sa­yı­sı­nın ay­nı dö­nem­de 2,5 kat­lık bir ar­tış ger­çek­leş­tir­di­ği,

- İç ve dış hat­lar­dan, üst ge­çiş­ler ha­riç ol­mak üze­re, tra­fi­ğin önem­li öl­çü­de art­tı­ğı, iç hat­lar­da 2002-2003’de yüz­de 5, 2003-2004’de yüz­de 58, 2004-2005’te yüz­de 42, kü­mü­la­tif baz­da ise yüz­de 125 ar­tı­şın ger­çek­leş­ti­ği, dış hat­lar­da ise ar­tı­şın 2000’den 2003’e yüz­de 1, 2003-2004 ara­sı yüz­de 21, 2004-2005 ara­sı yüz­de 15, kü­mü­la­tif baz­da ise yüz­de 39 ola­rak sağ­lan­dı­ğı,

- Böl­ge­sel Ha­va­cı­lık Pro­je­si­nin baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te ka­pa­si­te kul­la­nı­mı­nın art­tı­ğı, 2002 yı­lın­da ha­va­alan­la­rı­nın yüz­de 50’si kul­la­nı­lır iken, bu­gün iti­ba­riy­le ka­pa­si­te­nin yüz­de 82’si­nin kul­la­nır ha­le gel­di­ği,

- Türk Ha­va Yol­la­rı’nın 2002’de­ki pa­zar pa­yı yüz­de 99 ol­mak­la bir­lik­te, ta­şı­dı­ğı yol­cu sa­yı­sı­nın 8,6 mil­yo­na ulaş­tı­ğı, 2005’te ise pa­zar pa­yı­nın yüz­de 62’ye düş­tü­ğü, an­cak ta­şı­dı­ğı yol­cu sa­yı­sı­nın 12 mil­yo­nu aş­tı­ğı­nın gö­rül­dü­ğü, böy­le­ce pa­zar pa­yı düş­müş ol­mak­la bir­lik­te, yol­cu sa­yı­sın­da bir ar­tı­şın ya­şan­dı­ğı, bu ne­den­le ta­le­bi kar­şı­la­ya­cak arz imkânla­rı­nı oluş­tu­rul­ma­sı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nun gö­rül­dü­ğü, 

ifa­de edil­miş­tir.

3.2.8. 21.11.2006 ta­ri­hin­de Öğ­ren­ci Seç­me ve Yer­leş­tir­me Mer­ke­zi, Yük­se­köğ­re­nim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu ve Üni­ver­si­te­le­rin büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu­na bağ­lı yük­sek öğ­re­nim yurt­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Üni­ver­si­te­ler­de çö­zül­me­si ge­re­ken çok önem­li so­run­la­rın bu­lun­du­ğu, so­run­la­rın  gi­de­ril­me­si için za­man kay­be­dil­me­me­si ge­rek­ti­ği,

- YÖK’ün yük­se­ko­kul ve üni­ver­si­te ca­mi­ası­nı yö­ne­ten özerk bir ku­rum ol­du­ğu ve bu özerk­li­ğin ko­run­ma­sı­nın bü­yük önem arz et­ti­ği,

- Üni­ver­si­te­ler­de­ki  Türk­çe der­si sa­yı­sı­nın ye­ter­siz ol­du­ğu ve Türk­çe an­lat­ma, yaz­ma ye­te­nek­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si hu­su­sun­da ye­ni dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Üni­ver­si­te öde­nek­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, mev­cut öde­nek­ler­le ni­te­lik­li aka­de­mik ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı­nın bek­le­ne­me­ye­ce­ği,

- Dev­let üni­ver­si­te­le­ri­nin top­lam araş­tır­ma gö­rev­li­si sa­yı­sı 2002 yı­lı so­nun­da 20.650 iken, 2005 yı­lı so­nun­da 20.736’ya ulaş­tı­ğı, ay­nı dö­nem­de öğ­ren­ci sa­yı­sın­da yüz­de 22’lik bir ar­tış ol­ma­sı­na rağ­men, araş­tır­ma gö­rev­li­si sa­yı­sın­da­ki ar­tı­şın bin­de 4’te kal­dı­ğı,

- Eği­ti­min özel üni­ver­si­te­le­re bı­ra­kıl­ma­sı an­la­yı­şı­nın ka­bul edi­le­me­ye­ce­ği, va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­nin pa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı­na ve özel üni­ver­si­te ku­rul­ma­sı­na yö­ne­lik ça­ba­la­rın üni­ver­si­te­le­rin bir bi­lim yu­va­sı ol­mak­tan zi­ya­de bir ti­ca­ri iş­let­me­ye dö­nüş­me­si­ne yol aça­ca­ğı,

- Üni­ver­si­te­le­re ay­rı­lan kay­nak­la­rın gay­ri­sa­fi millî ha­sı­la­ya oran­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da, 1999 yı­lın­da yüz­de 1,03, 2002 yı­lın­da yüz­de 1,04, 2003 yı­lın­da yüz­de 0,96, 2005 yı­lın­da yüz­de 0,84, 2006 büt­çe­sin­de yüz­de 0,88; 2007’de ise 2006 yı­lı dü­ze­yi­nin mu­ha­fa­za edil­me­si­nin he­def­len­di­ği, gö­rül­dü­ğü üze­re ger­çek bir ar­tış­tan bah­se­di­le­me­ye­ce­ği,

- Tür­ki­ye’de or­ta­öğ­re­ti­min Av­ru­pa’dan iyi ol­ma­sı­nın ya­nı­sı­ra, üni­ver­si­te eği­ti­mi­nin de Av­ru­pa stan­dart­la­rı­na yük­sel­til­me­si ge­rek­ti­ği,

- Üni­ver­si­te­nin in­san eği­ti­mi­nin son ba­sa­ma­ğı ol­du­ğu, üni­ver­si­te­nin eko­no­mi ve sa­na­yi­leş­me­nin ön­ce­lik­le­ri­ne ve gü­nü­mü­zün ih­ti­yaç­la­rı­na gö­re bir eği­tim prog­ra­mı uy­gu­la­ma­sı­nın ge­rek­ti­ği, yük­se­köğ­re­ni­min top­lum­da­ki ge­liş­me­le­ri iz­le­me­si ve ül­ke­nin ge­li­şi­mi ko­nu­sun­da pro­je­le­re ön­ce­lik ver­me­si ge­rek­ti­ği,

- Yük­sek Öğ­re­nim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan açı­lan yurt­la­rın her ge­çen gün art­tı­ğı ve öğ­ren­ci­le­re ve­ri­len burs­la­rın iyi­leş­ti­ril­di­ği, yıl ba­şın­dan iti­ba­ren öğ­ren­ci burs­la­rı­nın 150  YTL’ye çı­ka­rı­la­ca­ğı,

- Büt­çe öde­nek­le­ri­nin, mes­le­ki ve tek­nik öğ­re­tim ile yük­sek öğ­re­ti­min ge­rek­si­nim­le­ri­ni kar­şı­la­mak­tan uzak ol­du­ğu,

- Mes­lek yük­sek okul­la­rın­dan bek­le­nen so­nuç­la­rın el­de edi­le­me­di­ği,  bu okul­la­rın, ken­di­le­ri­ne yük­le­nen mis­yo­nun ge­re­ği­ni ye­te­rin­ce ye­ri­ne ge­ti­re­me­di­ği,

- Üni­ver­si­te öğ­re­tim üye­le­ri­nin ma­aş dü­zey­le­ri­nin ye­ter­siz ol­du­ğu, öğ­re­tim üye­le­ri­nin öz­lük hak­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si yo­lu ile aka­de­mis­yen­li­ğin ca­zip ha­le ge­le­ce­ği,

şek­lin­de­ki gö­rüş, eleş­ti­ri ve te­men­ni­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- Ha­len üni­ver­si­te­ler­de 82.250 öğ­re­tim ele­ma­nı­nın gö­rev yap­mak­ta ol­du­ğu, öğ­re­tim üye­si sa­yı­sı top­la­mı­nın 32.095 ol­du­ğu, öğ­re­tim üye­le­ri içe­ri­sin­de de bü­yük ço­ğun­lu­ğun yar­dım­cı do­çent­ler­den oluş­tu­ğu, ka­mu üni­ver­si­te­le­rin­de 11.668 pro­fe­sör, 5.556 do­çent, 14.871 yar­dım­cı do­çent un­van­lı öğ­re­tim üye­si­nin gö­rev yap­tı­ğı,

- 2007 yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe­sin­den  Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­mu ve üni­ver­si­te­le­re ay­rı­lan büt­çe­nin 6 mil­yar 586 mil­yon 537 bin YTL ol­du­ğu, ge­çen yı­la oran­la ar­tış ora­nı­nın yüz­de 12,65 ola­rak ger­çek­leş­ti­ği, üni­ver­si­te ya­tı­rım öde­nek­le­ri­nin Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin ya­tı­rım öde­nek­le­rin­den faz­la ol­du­ğu,

- Üni­ver­si­te­ler­de, ca­ri fi­yat­la­ra gö­re öğ­ren­ci ba­şı­na ya­pı­lan har­ca­ma­la­rın 2002’de 1.463 do­lar ol­du­ğu,  2005 yı­lı so­nu iti­ba­riy­le bu ra­ka­mın 3.072 do­la­ra yük­sel­di­ği,

- Bu Hü­kü­met dö­ne­min­de 15 ye­ni dev­let üni­ver­si­te­si ve 2 va­kıf üni­ver­si­te­si­nin ku­rul­du­ğu, ay­rı­ca 5 va­kıf üni­ver­si­te­si­nin ku­ru­luş ça­lış­ma­la­rı­nın so­nuç­lan­dı­rıl­mak üze­re ol­du­ğu,

- Yurt dı­şın­da yük­sek li­sans ve dok­to­ra yap­tı­rıl­ma­sı için 1.000 öğ­ren­ci­nin gön­de­ril­me­si ile il­gi­li sı­nav­la­rın ya­pıl­dı­ğı ve pro­se­dü­rün de­vam et­ti­ği,

- Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu­nun, ha­len 77 il­de  yur­du­nun ol­du­ğu, son dö­nem­de stan­dart­la­rı çok yük­sek olan 24 bü­yük yur­dun bi­ti­ril­di­ği, 2006 yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mı kap­sa­mın­da 35 bin ye­ni ka­pa­si­te oluş­tu­ra­cak şe­kil­de 40 yur­dun in­şa­atı­nın  de­vam et­mek­te ol­du­ğu, 2007 yı­lın­da ise bun­la­rın önem­li bir kıs­mı­nın bi­ti­ri­le­ce­ği,

- Ku­ru­lan 15 ye­ni üni­ver­si­te­de or­ta­ya çı­ka­cak ta­le­bin kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la 15 il­de­ki yurt ya­pım­la­rı­na ön­ce­lik ve­ri­le­ce­ği,

- Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu­nun ku­ru­lu­şun­dan (1962) 2003 yı­lı so­nu­na ka­dar ger­çek­le­şen kre­di ge­ri öde­me­le­ri­nin yak­la­şık 23 tril­yo­nu bul­du­ğu, bu­nun­la bir­lik­te, 2003 yı­lın­dan 2006’ya ka­dar olan ge­ri öde­me­ler­de de ay­nı ra­ka­ma ula­şıl­dı­ğı,

- Ye­ni açı­lan on beş üni­ver­si­te ha­riç ol­mak üze­re, 2006 ve 2007 büt­çe­le­ri kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da, ar­tış ora­nı­nın yüz­de 8 ci­va­rın­da ol­du­ğu, ay­rı­lan öde­nek­le­rin gay­ri­sa­fi millî ha­sı­la ve büt­çe için­de­ki pay­la­rın­da bir dü­şüş ya­şan­dı­ğı,

- Üni­ver­si­te ge­lir­le­ri­nin yak­la­şık üç­te iki­si­nin büt­çe­den, üç­te bi­ri­nin ise dö­ner ser­ma­ye­den kar­şı­lan­dı­ğı, son yıl­da özel­lik­le, dö­ner ser­ma­ye ge­lir­le­ri­ne yö­ne­lik uy­gu­la­ma­lar so­nu­cu yüz­de 53 ora­nın­da bir ge­lir kay­bı­nın ya­şan­dı­ğı, bu du­ru­mun özel­lik­le bün­ye­sin­de has­ta­ne­si olan üni­ver­si­te­ler­de bü­yük so­run­la­ra yol aç­tı­ğı, 

- 15 üni­ver­si­te­ye ait 1.080 kad­ro­ya he­nüz ata­ma­la­rın ya­pı­la­ma­dı­ğı,

- Türk üni­ver­si­te­le­ri top­lam ma­ka­le sa­yı­sı ba­kı­mın­dan 1990’da dün­ya­da 41 in­ci sı­ra­da iken, 2005 yı­lın­da 20 nci sı­ra­ya, bu yıl iti­ba­riy­le de 19 un­cu sı­ra­ya yük­sel­di­ği, AB ül­ke­le­ri ara­sın­da da 8 in­ci sı­ra­da ol­du­ğu,

- Ha­len 600’ün üze­rin­de mes­lek yük­sek oku­lu­nun bu­lun­du­ğu, bun­lar­dan 485’nin açık ol­du­ğu,  bu okul­lar­da 260 prog­ram tü­rü­nün uy­gu­lan­dı­ğı, mes­lek yük­sek okul­la­rı­nın des­tek­len­me­si ge­rek­ti­ği,

- Mes­lek yük­sek okul­la­rı için en bü­yük so­ru­nun öğ­re­tim ele­ma­nı so­ru­nu ol­du­ğu, or­ta öğ­re­tim­de 13 öğ­ren­ci­ye bir öğ­ret­men, yük­sek öğ­re­tim­de 27 öğ­ren­ci­ye bir öğ­re­tim ele­ma­nı dü­şer iken, mes­lek yük­sek okul­la­rın­da 59 öğ­ren­ci­ye bir öğ­re­tim ele­ma­nı­nın düş­mek­te ol­du­ğu, aci­len  7-8 bin öğ­re­tim ele­ma­nı­na ih­ti­yaç bu­lun­du­ğu,

- Araş­tır­ma gö­rev­li­si sa­yı­sı­nın yak­la­şık ola­rak Bel­çi­ka’da 60 bin, Da­ni­mar­ka’da 42 bin, Al­man­ya’da 480 bin, İs­pan­ya’da 134 bin, Fin­lan­di­ya’da 55 bin, Ro­man­ya’da 32 bin 789, Ja­pon­ya’da 85 bin, Tür­ki­ye’de ise 28 bin ol­du­ğu, üni­ver­si­te­le­rin öğ­re­tim üye­si kay­na­ğı­nı oluş­tu­ran ve bi­lim­sel araş­tır­ma­la­rın lo­ko­mo­ti­fi du­ru­mun­da olan araş­tır­ma gö­rev­li­li­ği­nin bü­yük önem arz et­ti­ği, öğ­re­tim üye­si ye­tiş­ti­ril­me­si ama­cıy­la Yük­sek Öğ­re­tim Stra­te­ji­si Ra­po­run­da da be­lir­til­di­ği gi­bi da­ha faz­la araş­tır­ma gö­rev­li­si kad­ro­su­nun ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

ifa­de edil­miş­tir.

3.2.9. 22.11.2006 ta­ri­hin­de Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı Özel Çev­re Ko­ru­ma Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı ve Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­le­ri üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Be­le­di­ye­le­rin yurt dı­şın­dan ağaç ge­tirt­mek su­re­tiy­le kent­le­ri ağaç­lan­dır­ma ça­lış­ma­la­rı­nın yurt­dı­şı­na dö­viz çı­kı­şı­na yol aç­tı­ğı, Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ola­nak­la­rı da­hi­lin­de bu tür be­le­di­ye­le­rin ta­lep­le­ri­ni kar­şı­la­ya­bi­le­ce­ği,

- Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile Özel Çev­re Ko­ru­ma Ku­ru­mu­nun 2007 yı­lı büt­çe­le­rin­de 2006 yı­lı baş­lan­gıç öde­nek­le­ri­ne gö­re önem­li ar­tış­la­rın ön­gö­rül­dü­ğü,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- Tür­ki­ye’nin ko­ru­nan alan­la­rı­nın ül­ke top­rak­la­rı­nın yüz­de 10-15’ine ulaş­tı­ğı tak­dir­de, ko­ru­ma­cı­lık ve sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma he­def­le­ri­nin bir­lik­te ger­çek­le­şe­bi­le­ce­ği,

- Özel Çev­re Ko­ru­ma Ku­ru­mu’nun, spe­si­fik ya­nı olan bir ko­ru­ma­cı­lı­ğı ger­çek­leş­tir­di­ği, ağır­lık­lı ola­rak do­ğal ve ar­ke­olo­jik SİT’le­re ve ne pa­ha­sı­na olur­sa ol­sun ko­run­ma­sı ge­re­ken alan­la­ra yö­ne­lik ko­ru­ma ve uy­gu­la­ma plan­la­rı­nı yap­tı­ğı ve uy­gu­la­ma­yı iz­le­di­ği,

- Bal­ta­lık­la­rın ko­ru­ya tah­vil edil­me­si so­nu­cu, yak­la­şık ola­rak 1.5 mil­yon hek­tar­lık ye­ni ko­ru or­ma­nı­nın ka­za­nıl­dı­ğı, bu­nun­la bir­lik­te bal­ta­lık or­man­lar­dan is­ti­fa­de eden or­man köy­lü­le­ri­nin her­han­gi bir eko­no­mik kay­ba uğ­ra­ma­ma­la­rı için OR-KÖY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve Or­man Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı,

- Av­ru­pa Bir­li­ği­nin çev­rey­le il­gi­li yet­miş ana di­rek­ti­fi­ne yüz­de 45 ora­nın­da uyum sağ­lan­dı­ğı, Ulu­sal Çev­re Ey­lem Stra­te­ji­sin­de be­lir­til­di­ği gi­bi, çev­re ko­ru­ma ko­nu­sun­da Av­ru­pa Bir­li­ği­ne uyum için on ye­di yıl­da 61 mil­yar Eu­ro’luk ya­tı­rı­mın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ve bu mik­ta­rın 30-35 mil­yar Eu­ro’luk kıs­mı­nın atık su ve şe­be­ke su­yu ça­lış­ma­la­rı için kul­la­nıl­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü,

- Ül­ke­miz­de­ki 1937’den 2003 yı­lı­na ka­dar ya­pı­lan ta­pu ve ka­das­tro ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu yüz­de 75’inin iş­lem­le­ri­nin ta­mam­lan­dı­ğı, 2003-2006 dö­ne­min­de ise bu ora­nın yüz­de 95’e çı­ka­rıl­dı­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

3.2.10. 24.11.2006 ta­ri­hin­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı Ce­za ve İn­faz Ku­rum­la­rı ile Tu­tu­kev­le­ri İş­yurt­la­rı Ku­ru­mu ve Tür­ki­ye Ada­let Aka­de­mi­si Baş­kan­lı­ğı büt­çe­le­ri  üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Tür­ki­ye’de­ki ce­za­ev­le­ri ile Av­ru­pa ül­ke­le­ri ce­za­ev­le­ri kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da, ül­ke­miz­de­ki ko­şul­la­rın in­sa­ni açı­dan çok da­ha iyi bir dü­zey­de ol­du­ğu­nun gö­rü­le­ce­ği,

- Ce­za in­faz ku­rum­la­rı ile tu­tu­kev­le­ri­nin ül­ke­miz­de­ki sa­yı­sın­da ve ka­pa­si­te­sin­de ye­ter­siz­lik­le­rin bu­lun­du­ğu, Ey­lül 2006 iti­ba­rıy­la, ce­za in­faz ku­rum­la­rı ve tu­tu­kev­le­ri sa­yı­sı­nın top­lam 436 ol­du­ğu, top­lam ka­pa­si­te­nin ise 73.681 ki­şi ol­du­ğu, ce­za ve tu­tu­kev­le­rin­de Ey­lül 2005 ta­ri­hin­de 54.842 hü­küm­lü ve tu­tuk­lu bu­lu­nur­ken, bu sa­yı­nın Ey­lül 2006’da 66.917’ye yük­sel­di­ği, do­la­yı­sıy­la son bir yıl­da hü­küm­lü ve tu­tuk­lu sa­yı­sın­da­ki ar­tı­şın 12.075 ol­du­ğu,

- Tür­ki­ye Ada­let Aka­de­mi­si’nde  yar­gıç ve sav­cı­la­rın ya­nı sı­ra avu­kat­lar için de ola­nak­lar ya­ra­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu­nun ada­let sis­te­mi­nin bir bü­tün ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si­nin ta­bii bir so­nu­cu ola­ca­ğı, 

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- Ko­pen­hag si­ya­si kri­ter­le­ri doğ­rul­tu­sun­da İn­faz Ka­nu­nu­nun  ye­ni bir an­la­yış­la ele alın­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Tür­ki­ye Ada­let Aka­de­mi­si­nin ku­rul­ma­sı­nın bu dö­ne­min en önem­li ka­za­nım­la­rın­dan bi­ri­ni oluş­tur­du­ğu, Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de de ben­zer ku­ru­luş­la­rın ol­du­ğu,  Aka­de­mi­nin eği­tim ku­ru­mu ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra; araş­tır­ma, do­kü­man­tas­yon, iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yon mer­ke­zi ol­ma özel­li­ği­nin de bu­lun­du­ğu,

- Tür­ki­ye’de­ki ih­ti­laf­la­rın çö­züm yol­la­rı ara­sı­na; al­ter­na­tif uyuş­maz­lık çö­züm­le­ri de­ni­len ve ba­zı so­run­la­rın yar­gı önü­ne gel­mek­si­zin çö­zü­mü­ne im­kan ve­ren baş­ka yön­tem­le­rin de da­hil edil­me­si ge­rek­ti­ği,

- Ce­za İn­faz Ku­rum­la­rın­da ça­lı­şan per­so­ne­lin ma­li du­rum­la­rı­na yö­ne­lik yan öde­me ka­rar­na­me­le­riy­le ba­zı iyi­leş­tir­me­le­rin ya­pıl­dı­ğı, 

- Ce­za in­faz ku­rum­la­rı­nın yar­gı hiz­met­le­ri­nin önem­li bir par­ça­sı­nı teş­kil et­ti­ği, in­faz ku­rum­la­rı­nın fi­zi­ki ko­şul­la­rı­nın dü­zel­til­me­si ama­cıy­la 662 bin met­re­ka­re­lik 16 ce­za in­faz ku­ru­mu, 3 ta­ne de per­so­nel eği­tim mer­ke­zi­nin ya­pıl­dı­ğı, 25 bi­ne ya­kın ce­za in­faz ku­rum­la­rın­da­ki per­so­ne­lin eği­ti­mi için 19 ta­ne te­si­sin ya­pıl­dı­ğı, ha­len 29 ce­za in­faz ku­ru­muy­la il­gi­li ola­rak 1 mil­yon 250 bin met­re­ka­re­lik bir in­şa­at pro­je­si­nin sür­dü­rül­dü­ğü,

- Geç­miş­te her il­çe­ye bir ce­za­evi ya­pıl­mış ol­ma­sı­nın, hü­küm­lü sa­yı­sı­nın az ol­ma­sı ne­de­niy­le ras­yo­nel ol­ma­dı­ğı, bu tür in­faz ku­rum­la­rı­nın mo­dern in­faz sis­te­mi­nin amaç­la­rın­dan uzak bir iş­lev gör­dü­ğü, bu tür ce­za­ev­le­ri­nin bel­li yer­ler­de top­lu­laş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, hü­küm­lü­le­rin ve tu­tuk­lu­la­rın  top­lu­ma ka­zan­dı­rıl­ma­sı için ay­rı­lan kay­nak­la­rın en ve­rim­li şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı açı­sın­dan bu­nun ge­rek­li ol­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

3.2.11. 27.11.2006 ta­ri­hin­de GAP Böl­ge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­kan­lı­ğı büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- GAP İda­re­si­nin, böl­ge­sel ge­liş­miş­lik fark­lı­lık­la­rı­nı azalt­mak ama­cıy­la ku­rul­du­ğu,  üst­len­di­ği gö­rev­le­ri tam ola­rak ye­ri­ne ge­tir­me­si için ken­di­si­ne ye­ter­li ola­nak­la­rın sağ­lan­ma­dı­ğı, kal­kın­ma ajans­la­rı­nın GAP İda­re­si­nin ye­ri­ni tut­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı,  GAP gi­bi önem­li pro­je­le­rin ye­rel ini­si­ya­ti­fi ha­re­ke­te ge­çir­mek­le ye­ti­nen ve bun­la­rı iz­le­ye­rek so­nuç­lan­dır­ma­ya ça­lı­şan ya­pı­la­ra bı­ra­kı­la­ma­ya­ca­ğı,

- GAP’ın ama­cı­nın, böl­ge­nin sa­hip ol­du­ğu kay­nak­la­rı de­ğer­len­di­re­rek böl­ge­de ya­şa­yan in­san­la­rın ge­lir dü­ze­yi­ni ve ya­şam ka­li­te­si­ni yük­selt­mek ol­du­ğu, Dic­le-Fı­rat ara­sın­da ka­lan hav­za­nın bu­nu sağ­la­ya­cak po­tan­si­ye­li sun­du­ğu,

- GAP’ın ta­mam­lan­ma­sı so­nu­cu böl­ge­de 1,82 mil­yon hek­tar ala­nın su­la­ma­ya açı­la­ca­ğı, yıl­da 27 mil­yar ki­lo­vat­sa­at elek­trik üre­ti­mi­nin sağ­la­na­ca­ğı, ki­şi ba­şı­na ge­li­rin yüz­de 209 ora­nın­da ar­ta­ca­ğı, 3,8 mil­yon ki­şi­nin iş imkânı­na ka­vu­şa­ca­ğı,

- Bu­gün iti­ba­rıy­la GAP’ta nakdî ger­çek­leş­me­nin yüz­de 56,4 dü­ze­yin­de ol­du­ğu, geç­miş ik­ti­dar­lar dö­ne­min­de­ki ger­çek­leş­me ora­nı­nın ise yüz­de 52 ol­du­ğu, do­la­yı­sıy­la dört yıl­da an­cak 4,4 gi­bi bir nak­di ger­çek­leş­me­nin sağ­lan­dı­ğı,

- GAP’ın sa­de­ce ta­rım ve ener­ji sek­tör­le­ri­ni içer­me­di­ği, ha­ber­leş­me, sı­nır ti­ca­re­ti, or­ga­nik ta­rım, sa­na­yi, eği­tim, sağ­lık gi­bi ge­niş bir alan­da de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği, 

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Pro­je­si­nin ül­ke­mi­zin gü­ney­do­ğu­sun­da­ki 9 ili­miz­de uy­gu­la­nan ba­raj ve hid­ro­elek­trik san­tral­le­rin ya­pı­mı ile di­ğer sek­tör­ler­de­ki ya­tı­rım­la­rı içi­ne alan çok kap­sam­lı bir pro­je ol­du­ğu,

- Pro­je kap­sa­mın­da, 2005 yı­lı so­nu­na ka­dar 21 mil­yar YTL har­ca­ma ya­pıl­dı­ğı ve nakdî ger­çek­leş­me­nin yüz­de 56,4 dü­ze­yi­ne ulaş­tı­ğı, 13 ba­raj ile 8 hid­ro­elek­trik san­tra­lı­nın ta­mam­la­na­rak iş­let­me­ye açıl­dı­ğı,

- 2005 yı­lı so­nu­na ka­dar top­lam 253 mil­yar ki­lo­vat­sa­at elek­trik ener­ji­si­nin üre­til­di­ği ve ül­ke­mi­zin ener­ji ih­ti­ya­cı­nın önem­li bir bö­lü­mü­nün bu­ra­dan kar­şı­lan­dı­ğı, üre­ti­len bu ener­ji­nin pa­ra­sal de­ğe­ri­nin 15,2 mil­yar do­lar ol­du­ğu,

- Tür­ki­ye’de 2005 yı­lın­da üre­ti­len 39,6 mil­yar ki­lo­vat­sa­at­lik hid­ro­elek­trik ener­ji için­de GAP’ın 18,7 mil­yar ki­lo­vat­sa­at­lik hid­ro­elek­trik üre­ti­miy­le yüz­de 47,2’lik bir pa­ya sa­hip ol­du­ğu, di­ğer yan­dan, GAP böl­ge­sin­de 2006 yı­lı iti­ba­rıy­la 258.425 hek­tar ala­nın su­la­ma­ya açıl­dı­ğı, 114.067 hek­tar alan­da ha­len su­la­ma şe­be­ke­si in­şa­atı­nın de­vam et­ti­ği, top­lam 161.413 hek­tar alan­da, ara­zi top­lu­laş­tır­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­dı­ğı, 156.094 hek­tar alan­da ise ça­lış­ma­la­rın de­vam et­mek­te ol­du­ğu,

- Şan­lı­ur­fa-Har­ran Ova­la­rın­da 50 hek­tar alan­da aşı­rı sı­cak­lık ve bi­linç­siz su­la­ma ne­de­niy­le ta­ban su­yu yük­sek­li­ği ve tuz­lan­ma ris­ki­nin or­ta­ya çık­tı­ğı, bu­nun üze­ri­ne, prob­lem­li alan­lar­da ge­rek­li ted­bir­le­rin hız­la alın­ma­ya baş­lan­dı­ğı, bu ça­lış­ma­lar so­nu­cu 36.775 hek­tar ala­nın etü­dü­nün ya­pıl­dı­ğı, 19.975 hek­tar alan için iha­le ça­lış­ma­la­rı­nın ta­mam­lan­dı­ğı,  7.349 hek­tar ala­nın ise ka­pa­lı dre­naj ça­lış­ma­la­rı­nın so­nuç­lan­dı­rıl­dı­ğı,

- 1989 yı­lın­da GAP Böl­ge Kal­kın­ma İda­re­si Teş­ki­la­tı­nın 15 yıl­lık bir sü­re için ku­rul­du­ğu, İda­re­nin gö­rev sü­re­si­nin 5254 sa­yı­lı Ya­sa ile 6 Ka­sım 2004 ta­ri­hin­den iti­ba­ren 3 yıl da­ha uza­tıl­mış bu­lun­du­ğu, kal­kın­ma ajans­la­rı­nın ku­ru­lu­şu­na yö­ne­lik 5449 sa­yı­lı Ka­nun ile GAP İda­re­si­nin gö­rev­le­ri­ne, böl­ge­de ku­ru­la­cak üç kal­kın­ma ajan­sı üze­rin­de ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­ma gö­re­vi­nin de ek­len­di­ği,

- Böl­ge­de GAP kap­sa­mın­da 40 fark­lı ka­mu ku­rum ve ku­ru­lu­şu ta­ra­fın­dan 270’e ya­kın ya­tı­rım pro­je­si­nin yü­rü­tül­dü­ğü; ka­mu ku­rum­la­rı, özel ke­sim, ye­rel yö­ne­tim­ler, si­vil top­lum ör­güt­le­ri ve üni­ver­si­te­ler­le be­ra­ber böl­ge­de ger­çek­le­şen tüm ya­tı­rım ve fa­ali­yet­le­rin sek­tör­ler iti­ba­riy­le iz­len­me­si ve de­ğer­len­di­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tü­le­rek, so­run ve dar­bo­ğaz­la­rın ku­rum­lar­la iş­bir­li­ği için­de be­lir­len­di­ği, ön­ce­lik­li ve ko­or­di­nas­yon ge­rek­ti­ren ko­nu­la­rın GAP Yük­sek Ku­ru­lun­da gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­mak­ta ol­du­ğu, GAP Yük­sek Ku­ru­lu­nun son üç yıl­da top­lam beş de­fa top­lan­dı­ğı, Yük­sek Ku­ru­lun GAP’ın son du­ru­mu­nu ve ko­or­di­nas­yon ge­rek­ti­ren ön­ce­lik­li ve stra­te­jik ko­nu­la­rı gö­rüş­tü­ğü,

- GAP İda­re­si­nin, ta­rım sek­tö­rün­de de önem­li fa­ali­yet­ler sür­dür­dü­ğü, su­yun ile­tim, da­ğı­tım ve kul­la­nım yön­tem­le­ri be­lir­le­ne­rek, çift­çi­le­rin bu yön­de bi­linç­len­di­ril­me­si için eği­tim ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­dü­ğü, GAP Böl­ge­sin­de hay­van­cı­lı­ğın ge­liş­ti­ril­me­si, su­la­ma dı­şı alan­lar­da hal­kın ge­lir dü­ze­yi­nin ar­tı­rıl­ma­sı, ağaç­lan­dır­ma ve eroz­yon kon­trol ça­lış­ma­la­rı­nın GAP Böl­ge İda­re­si ta­ra­fın­dan sür­dü­rü­len fa­ali­yet­ler ara­sın­da ol­du­ğu; böl­ge­nin sa­hip ol­du­ğu po­tan­si­yel ve di­na­mik­le­ri ha­re­ke­te ge­çi­re­rek, özel sek­tö­rü böl­ge­de ya­tı­rım yap­ma­ya yön­len­di­re­cek ve böl­ge­sel ge­liş­me­yi sağ­la­ya­cak ça­ba­la­rın sür­dü­rül­dü­ğü; GAP böl­ge­sin­de gi­ri­şim­ci­li­ğin ge­liş­ti­ril­me­si ve ya­tı­rım­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la Şan­lı­ur­fa, Mar­din, Adı­ya­man ve Di­yar­ba­kır İl­le­rin­de ku­rul­muş olan Gi­ri­şim­ci Des­tek­le­me Mer­kez­le­ri­nin fa­ali­yet­le­ri­ne 2002 yı­lın­dan iti­ba­ren Av­ru­pa Bir­li­ği fi­nans­ma­nıy­la de­vam et­ti­ği, GAP İda­re­si­nin, böl­ge­de­ki ya­tı­rım po­tan­si­ye­li­nin böl­ge içi ve dı­şı ya­tı­rım­cı­la­ra an­la­tıl­ma­sı, or­tak ya­tı­rım imkânla­rı­nın araş­tı­rıl­ma­sı, kar­şı­lık­lı  ti­ca­ri iliş­ki­le­rin ku­ru­la­bil­me­si ve ge­liş­ti­ril­me­si ama­cıy­la ça­lış­ma­lar­da bu­lun­mak­ta ol­du­ğu,

- Böl­ge­de eko­no­mik kal­kın­ma­nın des­tek­len­me­siy­le bir­lik­te sos­yal alt­ya­pı­nın ge­liş­ti­ril­me­si­ne, be­lir­li nü­fus ke­sim­le­ri­nin top­lum­sal kal­kın­ma­ya en­teg­ras­yon­la­rı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­lik pro­je ve prog­ram­la­rın da ge­liş­ti­ril­mek­te ol­du­ğu; 30 Çok Amaç­lı Top­lum Mer­ke­zi­nin 9 il­de fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­dü­ğü, böl­ge­de 9 genç­lik ve kül­tür evin­de sos­yal, eğit­sel ve kül­tü­rel fa­ali­yet­ler ile ka­pa­si­te ar­tı­rı­cı et­kin­lik­le­re de­vam edil­di­ği; Tem­muz 2006’da so­na eren so­kak­ta ça­lı­şan ço­cuk­la­rın re­ha­bi­li­tas­yo­nu pro­je­si kap­sa­mın­da ço­cuk­la­ra yö­ne­lik eği­tim ve et­kin­lik­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği; “Ve­lim Olur Mu­sun” kam­pan­ya­sı, ço­cuk oku­ma oda­la­rı, top­lu­ma da­ya­lı ana ço­cuk sağ­lı­ğı pro­je­le­ri­nin, GAP Böl­ge Kal­kın­ma İda­re­si­nin ön­cü­lü­ğün­de sür­dü­rü­len fa­ali­yet­ler ara­sın­da ol­du­ğu; ka­dı­nın  sos­yo­eko­no­mik açı­dan güç­len­di­ril­me­si pro­je­si ya­nın­da; bi­ri Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı (UNDP), di­ğe­ri de Av­ru­pa Bir­li­ği ile iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de iki dış kay­nak­lı pro­je­nin de böl­ge­de yü­rü­tül­dü­ğü; sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma prog­ra­mı­nın bu çer­çe­ve içe­ri­sin­de 33 alt baş­lık­tan oluş­tu­ğu ve bu­gü­ne ka­dar 15 pro­je­nin ta­mam­lan­mış bu­lun­du­ğu,

- GAP İda­re­si için yı­lı fi­yat­la­rı ile 2005 yı­lın­da 20 mil­yon 347 bin YTL’nin tah­sis edil­di­ği, 2006 yı­lın­da GAP İda­re­si­nin büt­çe­si­nin 21 mil­yon 886 bin YTL ol­du­ğu,  İda­re­nin 2007 yı­lı büt­çe­si­nin ise 23 mil­yon 814 bin YTL ola­rak be­lir­len­di­ği,

- 2006 yı­lın­da GAP’ın ya­tı­rım­la­rı­nın ta­ma­mı­nın 989 tril­yon Türk Li­ra­sı ol­du­ğu, GAP’ta su­la­na­bi­le­cek ara­zi­nin 1.800.000 hek­ta­rı bul­du­ğu, bu­nun 258 bin hek­ta­rı­nın su­lan­dı­ğı, 1 hek­ta­rın 10 bin do­lar­dan ta­mam­la­na­ca­ğı dü­şü­nül­dü­ğün­de, ka­lan kı­sım için 15 mil­yar do­lar­lık bir ya­tı­rı­ma ih­ti­yaç bu­lun­du­ğu,

- İs­tih­dam ve iş­let­me sa­yı­sıy­la il­gi­li ra­kam­la­ra da ba­kıl­dı­ğın­da, son yıl­lar­da GAP’ta önem­li ge­liş­me­le­rin ol­du­ğu­nun gö­rül­dü­ğü, gü­ney ve do­ğu kom­şu­la­rı­mız­la so­run­la­rın gi­de­ril­me­si ve böl­ge­de hu­zur or­ta­mı­nın te­sis edil­me­si ile ti­ca­ret bağ­lan­tı­la­rı­nın çok ar­ta­ca­ğı, GAP böl­ge­si­nin bu ko­nu­da bü­yük avan­taj­lar el­de ede­ce­ği ve bü­yük bir eko­no­mik ge­liş­me ya­ka­la­ya­ca­ğı,

- GAP pro­je­si çer­çe­ve­sin­de eği­tim, sağ­lık, ile­ti­şim, ula­şım, kül­tür, tu­rizm ve di­ğer sek­tör­ler için bu­gü­ne ka­dar top­lam 15,8 mil­yar do­lar har­can­dı­ğı ve bu har­ca­ma­lar­dan tüm il­le­rin de ya­rar­lan­dı­ğı,

- Ha­san­keyf’de­ki ta­ri­hi ya­pı­la­rın il­çe­nin ta­şı­na­ca­ğı ye­ni yer­le­şim ye­rin­de dü­zen­le­ne­cek kül­tür par­kı­na nak­le­di­le­ce­ği, bu iş için DSİ’nin 30 mil­yon do­lar kay­nak tah­sis et­ti­ği, GAP İda­re­sin­ce Ha­san­keyf ka­zı ve kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı için bu­gü­ne ka­dar top­lam 2000-2006 ara­sın­da 4 tril­yon TL tah­sis edil­di­ği, 2007 yı­lı öde­ne­ği­nin ise 1 tril­yon 224 mil­yar Türk li­ra­sı ol­du­ğu,

- 8.600 hek­tar­lık Nu­say­bin su­la­ma­sı ile 1.860 hek­tar­lık De­rik-Dum­lu­ca su­la­ma­sı­nın ta­mam­lan­dı­ğı, Nu­say­bin-Ciz­re-İdil su­la­ma­sı­nın 89 bin hek­ta­rı­nın ön in­ce­le­me aşa­ma­sın­da ol­du­ğu, he­nüz ya­tı­rım prog­ra­mın­da yer al­ma­dı­ğı, 211 bin hek­tar­lık Mar­din-Cey­lan­pı­nar su­la­ma­la­rı­nın ise Aşa­ğı Fı­rat II. Mer­ha­le Pro­je­si kap­sa­mın­da yer al­dı­ğı ve 1997 yı­lın­da ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­dı­ğı, fi­nans­man ye­ter­siz­li­ği ne­de­niy­le 2007 yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mın­da bin YTL iz öde­nek­le ta­kip edil­di­ği, top­lam pro­je tu­ta­rı­nın 2,5 mil­yar ye­ni Türk li­ra­sı ol­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

3.2.12. 28.11.2006 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye ve Or­ta Do­ğu Am­me İda­re­si Ens­ti­tü­sü büt­çe­si üze­rin­de Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan açık­la­ma­lar­da;

- TO­DA­İE’nin, yük­sek li­sans dü­ze­yin­de­ki yö­ne­ti­ci ye­tiş­tir­me prog­ra­mı ve ka­mu ida­re­le­ri­nin ih­ti­yaç duy­du­ğu, yö­ne­tim alan­la­rı­na yö­ne­lik çok sa­yı­da­ki kı­sa sü­re­li kurs, se­mi­ner ve ben­ze­ri eği­tim et­kin­lik­le­ri­ni yü­rüt­tü­ğü, yö­ne­tim­de ve­rim­li­li­ği ve hiz­me­tin ni­te­li­ği­ni ar­tır­ma ça­ba­la­rı­na des­tek ol­ma­yı sür­dür­dü­ğü,

- 2 Şu­bat 2006 ta­ri­hin­de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile Tür­ki­ye ve Or­ta Do­ğu Am­me ida­re­si Ens­ti­tü­sü ara­sın­da im­za­la­nan pro­to­kol­le, Va­li ve Kay­ma­kam­la­rın Bi­rey­sel Per­for­mans Öl­çü­mü Araş­tır­ma Pro­je­si­nin baş­la­tıl­dı­ğı, pro­je­nin ama­cı­nın; he­def kit­le olan va­li ve kay­ma­kam­la­rın ça­lış­ma­la­rı­nın ob­jek­tif öl­çüt­le­re gö­re de­ğer­len­di­ril­me­si için per­for­mans il­ke ve öl­çüt­le­ri­ni ge­liş­tir­me yö­nün­de ge­rek­li araş­tır­ma­nın ya­pıl­ma­sı ol­du­ğu,

- TO­DA­İE'nin, ça­lış­ma­la­rı de­vam eden dev­let per­so­nel re­ji­mi­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ko­nu­sun­da da önem­li kat­kı­la­rı ol­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

3.2.13. 29.11.2006 ta­ri­hin­de Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Eko­no­mi­de ağır­lı­ğı olan te­kel du­ru­mun­da­ki TÜP­RAŞ, Ereğ­li De­mir-Çe­lik, Türk Te­le­kom gi­bi te­sis­le­rin özel­leş­ti­ril­me­si ile özel ve­ya ya­ban­cı şir­ket­le­rin kon­tro­lün­de te­kel­ci bir pi­ya­sa­nın oluş­tu­rul­du­ğu, do­la­yı­sıy­la özel­leş­tir­me­nin te­kel­ler­le mü­ca­de­le, re­ka­bet ve et­kin­lik he­def­le­ri ile bağ­daş­ma­dı­ğı,

- Ba­zı KİT’le­ri eko­no­mi ya­ra­rı­na da­ha ve­rim­li ha­le ge­tir­mek ye­ri­ne, dö­viz­le sat­mak su­re­tiy­le el­de edi­le­cek ge­lir­ler­le ca­ri açı­ğı ka­pat­ma­nın he­def­len­di­ği, bu­nun ül­ke­miz­de­ki var­lık mül­ki­ye­tin­de önem­li bir de­ği­şim mey­da­na ge­tir­di­ği,

- Özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­la­rı­nın ka­yıt dı­şı eko­no­mi­nin bo­yut­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı, özel­leş­ti­ri­len ku­ru­luş­la­rın ka­yıt dı­şı­na çık­mak su­re­tiy­le Özel­leş­tir­me İda­re­si­ne olan  borç­la­rı­nı da­ha ra­hat öde­dik­le­ri­nin gö­rül­dü­ğü, bu du­ru­mu or­ta­ya ko­yan önem­li bir ör­nek ola­rak si­ga­ra ve iç­ki tü­ke­ti­mi ra­kam­la­rı­nın ve­ri­le­bi­le­ce­ği,

- Özel­leş­ti­ri­len ku­ru­luş­lar­da, sa­tı­lan ya da dev­re­di­len ara­zi­ler­de ge­le­cek ku­şak­la­rın da hak­la­rı­nın bu­lun­du­ğu,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- His­se­le­ri­nin önem­li bir bö­lü­mü dev­le­te ait olan, an­cak kar­lı­lık, ve­rim­li­lik ve üret­tik­le­ri eko­no­mik de­ğer ba­kı­mın­dan an­lam­la­rı­nı kay­be­den ve iş­lev­le­ri­ni yi­tir­dik­le­ri için  büt­çe üze­rin­de gi­de­rek bü­yü­yen bir yük ol­ma ni­te­li­ği ka­zan­mış ka­mu­ya ait mal ve hiz­met üre­tim te­sis­le­ri­nin özel­leş­ti­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı­nın 1980'li yıl­lar­da baş­la­dı­ğı,

- Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­nın 2007 yı­lı büt­çe­si­nin 18,9 mil­yon YTL ol­du­ğu,  gi­der­le­rin ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın Özel­leş­tir­me Fo­nun­dan ya­pı­la­cak ak­tar­ma­lar­la kar­şı­la­na­ca­ğı,  büt­çe­nin yüz­de 79' unun per­so­nel gi­der­le­rin­den, yüz­de 18'inin mal ve hiz­met alım­la­rın­dan ka­la­nı­nın ise ca­ri trans­fer­ler­den oluş­tu­ğu, 

- Özel­leş­tir­me fon ge­lir­le­rin­den ya­pı­lan ak­tar­ma­la­rın fo­nun top­lam ge­lir­le­ri­ne ora­nı­nın 2002 yı­lın­da yüz­de 0,68; 2003 yı­lın­da yüz­de 1,1; 2004 yı­lın­da yüz­de 0,43; 2005 yı­lın­da yüz­de 0,3; 2006 yı­lı Ekim ayı so­nu iti­ba­riy­le ise yüz­de 0,01 ola­rak ger­çek­leş­ti­ği, 

- Hü­kü­me­tin ya­pı­sal eko­no­mik re­form prog­ra­mı­nın en önem­li un­sur­la­rın­dan bi­ri olan özel­leş­tir­me prog­ra­mı­nın ka­rar­lı­lık­la uy­gu­lan­mak­ta ve yü­rü­tül­mek­te ol­du­ğu, ay­rı­ca 2003-2006 yıl­la­rı ara­sın­da ger­çek­le­şen özel­leş­tir­me iha­le­le­ri­ne ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rın ön­ce­ki yıl­la­ra oran­la da­ha yo­ğun bir şe­kil­de ka­tıl­ma­sı­nın, dı­şa yan­sı­yan is­tik­rar açı­sın­dan da olum­lu bir ge­liş­me ola­rak de­ğer­len­di­ril­di­ği,

- 2003-2006 yıl­la­rı ara­sın­da­ki özel­leş­tir­me­le­re ba­kıl­dı­ğın­da 46 şir­ket­te­ki ka­mu his­se­le­ri­nin ta­ma­mı­nın, 3 ku­ru­luş­ta­ki ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nün, 37 iş­let­me, 6 li­man, 3.000'in üze­rin­de var­lık ve gay­ri­men­ku­lün sa­tış ve iş­let­me hak­kı dev­ri­nin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği; böy­le­lik­le son dört yıl­da ya­pıl­ma­sı ön­gö­rü­len özel­leş­tir­me iha­le­le­ri­nin ta­ma­mı­na ya­kın kıs­mı­nın so­nuç­lan­dı­rıl­dı­ğı, 2003 yı­lı­na ka­dar 8 mil­yar ABD Do­la­rı tu­ta­rın­da özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­sı ger­çek­leş­ti­ril­miş iken, 2003 yı­lın­dan iti­ba­ren sağ­la­nan iv­me ile top­lam 17,7 mil­yar ABD Do­la­rı­na ula­şıl­dı­ğı, 

- Ha­len özel­leş­tir­me kap­sa­mın­da 15 ku­ru­lu­şun bu­lun­mak­ta ol­du­ğu, bu ku­ru­luş­la­rın 11 ta­ne­sin­de yüz­de 50'nin üze­rin­de ka­mu pa­yı­nın bu­lun­du­ğu, 3 ku­ru­lu­şun ise prog­ra­ma alın­ma­sı yö­nün­de­ki ça­lış­ma­la­rın de­vam et­ti­ği,  

- 2006 yı­lı­nın ilk 9 ay­lık dö­ne­min­de Ba­şak Si­gor­ta A.Ş., Ba­şak Emek­li­lik A.Ş., TÜP­RAŞ ve ER­DE­MİR'de­ki ka­mu his­se­le­ri­nin blok sa­tı­şı ile Türk Ha­va Yol­la­rı A.O.'da­ki ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­mü­nün hal­ka ar­zı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, bun­la­rın ya­nı sı­ra TE­KEL'e ait İkiz Ku­le­ler, Bü­yük An­ka­ra Ote­li, Bü­yük Efes Ote­li, Bü­yük Ta­rab­ya Ote­li ile yi­ne TE­KEL'e ait Kal­dı­rım, Ka­ya­cık ve Yav­şan Tuz­la­la­rı ve Emek­li San­dı­ğı'na ait Kı­zı­lay Emek İş­ha­nı'nın sa­tış de­vir iş­lem­le­ri­nin ta­mam­lan­dı­ğı,

- 22.09.2006 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ger­çek­leş­ti­ri­len tüm özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­la­rın­dan ca­ri yıl sa­tış ge­lir­le­ri ile geç­miş yıl sa­tış tak­sit­le­ri top­la­mın­dan 8 mil­yar ABD Do­la­rı ge­lir el­de edil­di­ği ve 5,3 mil­yar ABD Do­la­rı tu­ta­rın­da Ha­zi­ne'ye kay­nak ak­ta­rıl­dı­ğı, ay­rı­ca, Türk Te­le­ko­mü­ni­kas­yon AŞ'nin sa­tı­şın­dan pe­şi­nat ve bir tak­sit ol­mak üze­re top­lam 2,74 mil­yar ABD do­la­rı­nın alı­cı fir­ma ta­ra­fın­dan Ha­zi­ne­nin he­sa­bı­na ya­tı­rıl­dı­ğı, 

- Ha­li­ha­zır­da TCDD'ye ait İz­mir Li­ma­nı'nın, Baş­kent, Sa­kar­ya ve İs­tan­bul Ana­do­lu Ya­ka­sı Elek­trik Da­ğı­tım AŞ'le­ri­nin özel­leş­ti­ril­me­le­ri­ne iliş­kin sü­re­cin de­vam et­mek­te ol­du­ğu,

- Önü­müz­de­ki dö­nem­de; Tür­ki­ye Şe­ker Fab­ri­ka­la­rı A.Ş'ye ait şe­ker fab­ri­ka­la­rın­dan olu­şa­cak port­föy grup­la­rı, TE­DAŞ'a ait da­ğı­tım böl­ge­le­ri, Sü­mer Hol­ding, Tür­ki­ye De­mir Çe­lik İş­let­me­le­ri, De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri, TE­KEL, PET­KİM, Ka­ra­de­niz Ba­kır İş­let­me­le­ri, Türk Ha­va Yol­la­rı, Mar­din Ma­zı­dağ Fos­fat Te­sis­le­ri, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı A.Ş, Ka­ra­yol­la­rı Zin­cir­li­ku­yu Ar­sa­sı gi­bi özel­leş­tir­me port­fö­yün­de yer alan ku­ru­luş/var­lık­la­rın özel­leş­ti­ril­me­le­ri­nin he­def­len­di­ği, ay­rı­ca, özel­leş­ti­ril­me­le­ri için uy­gun şart­la­rın oluş­tu­ğu­na ina­nı­lan di­ğer ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın da özel­leş­tir­me kap­sam ve prog­ra­mı­na alı­na­rak özel­leş­ti­ril­me­le­ri yö­nün­de ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pı­la­ca­ğı,

- Ül­ke­miz­de ger­çek­leş­ti­ri­len özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­la­rın­da­ki önem­li bir hu­su­sun da, bu ku­ru­luş­lar­da ça­lı­şan iş­çi­le­rin ve ai­le­le­ri­nin mağ­dur edil­me­me­si ve özel­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nın top­lu­mun sos­yal den­ge­le­ri üze­rin­de olum­suz yan­sı­ma­la­ra ne­den ol­ma­ma­sı ol­du­ğu, bu bağ­lam­da 2004/7898 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı eki Esas­lar ile 1992 yı­lın­dan son­ra özel­leş­ti­ri­len ku­ru­luş­lar­da ça­lı­şan ve işi­ni kay­be­den­le­rin di­ğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da ge­çi­ci per­so­nel sta­tü­sün­de işe yer­leş­ti­ril­me­le­ri­ne ka­rar ve­ril­di­ği, bu kap­sam­da du­ru­mu uy­gun gö­rü­len 15.738 iş­çi­nin tek­lif­le­ri ya­pıl­mak üze­re Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­na gön­de­ril­di­ği,

- Özel­leş­tir­me­nin is­tih­dam ve sos­yal bo­yu­tu­na iliş­kin ça­lış­ma­lar içe­ri­sin­de yer alan Özel­leş­tir­me Sos­yal Des­tek Pro­je­si kap­sa­mın­da Ara­lık 2000'den bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­dan top­lam 28.894 ki­şi­nin fay­da­lan­dı­ğı, bun­la­rın 14.117’si­nin is­tih­dam imkânı­na ka­vuş­tu­ğu, ger­çek­leş­tir­mek­te olu­nan bü­tün özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­la­rın­da yer­li ve ya­ban­cı ser­ma­ye ay­rı­mı ya­pıl­mak­sı­zın, ge­rek­li kri­ter­le­re sa­hip bü­tün ya­tı­rım­cı­la­ra eşit me­sa­fe­de du­rul­du­ğu, özel­leş­tir­me uy­gu­la­ma­la­rın­da te­sis edi­len gü­ven or­ta­mı­nın özel­leş­tir­me­de­ki ba­şa­rı­nın önem­li fak­tör­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

3.3. ÖZEL BÜT­ÇE­Lİ İDA­RE­LE­RİN GE­LİR, Gİ­DER VE Fİ­NANS­MAN CET­VEL­LE­RİN­DE YA­PI­LAN DE­Ğİ­ŞİK­LİK­LER

a) Yük­se­köğ­re­nim Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dür­lü­ğü büt­çe­si­nin; Ko­ca­te­pe Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın hız­lı art­ma­sı ne­de­niy­le or­ta­ya çı­kan yurt ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı­nı te­mi­nen il­gi­li pro­je­nin 2007 yı­lı ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­ma­sı ama­cıy­la (40.13.00.61-09.6.0.00-2-06.7) ter­ti­bi­ne 100.000 YTL ila­ve edil­miş­tir. Büt­çe den­ge­si­ni te­mi­nen B işa­ret­li cet­vel re­dak­si­yo­na ta­bi tu­tul­muş­tur.

b) Ak­sa­ray Üni­ver­si­te­si büt­çe­si­nin; Niğ­de Üni­ver­si­te­si­nin 2007 yı­lı Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma­lar Sek­tö­rün­de İle­ri Araş­tır­ma Pro­je­le­rin­de yer alan 2003K120880 Pro­je nu­ma­ra­lı “Ak­sa­ray Böl­ge­si Su Kay­nak­la­rın­da Pes­ti­sit Kir­li­li­ği ve Pes­ti­sit­le­rin Bi­yo­lo­jik ola­rak par­ça­la­na­bi­lir­li­ği” pro­je­si­nin Ak­sa­ray Üni­ver­si­te­sin­ce yü­rü­tül­me­si­ni te­mi­nen (38.63.00.02-09.8.8.00-2-06.01) ter­ti­bi­ne 55.000 YTL ila­ve edil­miş­tir. Ay­nı za­man­da büt­çe­nin denk­leş­ti­ril­me­si­ni te­mi­nen B cet­ve­li­nin (04.2.2.01) ge­lir ko­du­na da 55.000 YTL ila­ve edil­miş­tir.

 Niğ­de Üni­ver­si­te­si büt­çe­si­nin; Ak­sa­ray Üni­ver­si­te­si­ne ak­ta­rı­lan pro­je ne­de­ni ile (38.47.00.02-09.8.8.00-2-06.1) ter­ti­bin­den 55.000 YTL dü­şül­müş­tür. Di­ğer ta­raf­tan, gi­der­le­rin denk­leş­ti­ril­me­si­ni te­mi­nen B cet­ve­li­nin (04.2.2.01) ge­lir ko­dun­dan 55.000 YTL dü­şül­müş­tür.

c) Ba­lı­ke­sir Üni­ver­si­te­si büt­çe­si­nin; Ba­lı­ke­sir Üni­ver­si­te­si­ne tah­sis edi­len Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na ait te­sis­le­rin, Bur­ha­ni­ye Yük­se­ko­ku­lu ola­rak hiz­me­te ha­zır ha­le ge­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik pro­je­nin ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­ma­sı ama­cıy­la (38.38.02.04-01.3.9.00-2-01.1) ter­ti­bin­den 200.000 YTL dü­şü­le­rek (38.38.02.11-09.4.1.12-2-06.7) ter­ti­bi­ne ek­len­miş­tir. B cet­ve­lin­de ya­pı­lan ak­tar­ma­ya pa­ra­lel ola­rak (04.2.1.01) ge­lir ko­dun­dan 200.000 YTL (04.2.2.01) ge­lir ko­du­na ak­ta­rıl­mış­tır.

d) Har­ran Üni­ver­si­te­si büt­çe­si­nin; Tıp fa­kül­te­le­ri­ne bağ­lı araş­tır­ma ve uy­gu­la­ma has­ta­ne­le­ri ba­kı­mın­dan bü­yük önem ta­şı­yan MRG ci­ha­zı­nın alı­mı ve büt­çe ha­zır­lan­ma­sı sü­re­cin­de rek­tör­lük, fa­kül­te­ler, yük­se­ko­kul­lar ve ens­ti­tü­le­rin bü­yük ona­rım­la­rı için ay­rı­lan öde­ne­ğin ait ol­du­ğu ter­ti­bin yan­lış kod­lan­ma­sı­nın dü­zel­til­me­si ama­cıy­la (38.32.38.30-07.3.1.00-2-06.5) ter­ti­bin­den 2.000.000.000 YTL ve (38.32.38.30-07.3.1.00-2-06.7) ter­ti­bin­den 500.000.000 YTL dü­şül­müş; (38.32.38.30-07.3.1.00-2-06.1) ter­ti­bi­ne 2.000.000.000 YTL, (38.32.02.11-09.4.1.00-2-06.7) ter­ti­bi­ne 500.000 YTL ila­ve edil­miş­tir.

e) Fı­rat Üni­ver­si­te­si büt­çe­si­nin; fa­kül­te bi­na­sın­da 24 sa­at hiz­met ver­me­si ön­gö­rü­len 2 kon­trol nok­ta­sın­da 9 adet gü­ven­lik gö­rev­li­si­nin ye­ri­ne ge­ti­re­cek­le­ri gü­ven­lik hiz­met­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı­nı te­mi­nen (38.26.52.52-03.1.4.00-2-03.5) ter­ti­bi­ne 155.000 YTL ila­ve edil­miş­tir.

DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM

 5018 SA­YI­LI KA­NU­NA EK­Lİ (III) SA­YI­LI CET­VEL­DE YER ALAN DÜ­ZEN­LE­Yİ­Cİ VE DE­NET­LE­Yİ­Cİ KU­RUM­LAR

5018 sa­yı­lı Ka­nu­nun 18 in­ci mad­de­si; Ka­nu­na ek­li (III) sa­yı­lı Cet­vel­de sa­yı­lan; Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu, Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu, Ser­ma­ye Pi­ya­sa­sı Ku­ru­lu, Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu, Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu, Ka­mu İha­le Ku­ru­mu, Re­ka­bet Ku­ru­mu ve Tü­tün, Tü­tün Ma­mul­le­ri ve Al­kol­lü İç­ki­ler Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu, büt­çe­le­ri­ni Ey­lül ayı so­nu­na ka­dar doğ­ru­dan Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne, bir ör­ne­ği­ni de Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­na gön­der­me­le­ri­ni hük­me bağ­la­mış­tır. Bu hü­küm çer­çe­ve­sin­de, yu­ka­rı­da anı­lan Ku­rul ve Ku­rum­lar, Ka­nun­da be­lir­ti­len sü­re için­de büt­çe­le­ri­ni Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si’ne sun­muş­lar­dır.

4.1. DÜ­ZEN­LE­Yİ­Cİ VE DE­NET­LE­Yİ­Cİ KU­RUM­LA­RIN BÜT­ÇE­LE­Rİ­NİN ANA­Lİ­Zİ

2007 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sıy­la Dü­zen­le­yi­ci ve De­net­le­yi­ci Ku­rum­la­ra 1.437.179.058 YTL öde­nek tah­sis edil­miş­tir. Bu öde­ne­ğin 782.432.486 YTL’si­nin ge­lir­den ay­rı­lan pay­lar adı al­tın­da öde­nek­leş­ti­ril­me­si ve ge­nel büt­çe­ye Dü­zen­le­yi­ci De­net­le­yi­ci Ku­rum­lar­dan alı­nan pay­lar adı al­tın­da ge­lir ya­zıl­ma­sı ön­gö­rül­müş­tür. Dü­zen­le­yi­ci ve De­net­le­yi­ci Ku­rum­lar büt­çe top­la­mı­nın Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe­si Top­la­mı­na ora­nı, ge­lir­den ay­rı­lan pay­lar da­hil % 0.70, ge­lir­den ay­rı­lan pay­lar ha­riç  % 0.32’dir.

4.1.1. Dü­zen­le­yi­ci ve De­net­le­yi­ci Ku­rum­la­rın Eko­no­mik Sı­nıf­lan­dır­ma­ya Gö­re Öde­nek­le­ri­nin  Da­ğı­lı­mı ve Oran­la­rı

Per­so­nel gi­der­le­ri                                                                              175.124.235 YTL                               % 12.19

Sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı dev­let pri­mi gi­der­le­ri                                37.772.358 YTL                               % 2.63

Mal ve hiz­met alı­mı gi­der­le­ri                                                            235.953.014 YTL                               % 16.42

Fa­iz gi­der­le­ri                                                                                              24.000 YTL                               % 56.41

Ca­ri trans­fer­ler                                                                                 810.721.351 YTL                               % 12.36

Ser­ma­ye gi­der­le­ri                                                                              177.584.100 YTL                               % 0.002

4.1.2. Ge­nel Büt­çe­li Ka­mu İda­re­le­ri­nin Fonk­si­yo­nel Sı­nıf­lan­dır­ma­ya Gö­re Öde­nek­le­ri­nin  Da­ğı­lı­mı ve Oran­la­rı

Ge­nel ka­mu hiz­met­le­ri                                                                     236.211.933 YTL                               % 16.43

Sa­vun­ma hiz­met­le­ri                                                                              2.321.850 YTL                               % 0.16

Ka­mu dü­ze­ni ve gü­ven­lik hiz­met­le­ri                                                  32.089.000 YTL                               % 2.23

Eko­no­mik iş­ler ve hiz­met­ler                                                          1.045.221.275 YTL                               % 72.72

Sağ­lık hiz­met­le­ri                                                                                        29.000 YTL                               % 0.002

Din­len­me, kül­tür ve din hiz­met­le­ri                                                   121.306.000 YTL                               % 8.44

4.1.3. Dü­zen­le­yi­ci ve De­net­le­yi­ci Ku­rum­la­rın 2006 yı­lı ge­lir­le­ri;

Ta­ma­mı öz ge­lir ol­mak üze­re; 1 mil­yar 435 mil­yon 179 bin 58 YTL ola­rak ön­gö­rül­mek­te­dir.

Dü­zen­le­yi­ci ve De­net­le­yi­ci Ku­rum­la­rın gi­der­le­ri top­la­mı olan 1 mil­yar 437 mil­yon 179 bin 58 YTL ile ge­lir­le­ri ara­sın­da­ki 2 mil­yon YTL’lik far­kın net fi­nans­man­la kar­şı­lan­ma­sı ön­gö­rül­müş­tür.

4.1.4. Dü­zen­le­yi­ci ve De­net­le­yi­ci Ku­rum­la­rın (2008 –2009) Dö­ne­mi Öde­nek ve  Ge­lir Tah­min­le­ri

Dü­zen­le­yi­ci ve De­net­le­yi­ci Ku­rum­la­rın 2008 yı­lı öde­nek top­la­mı 1 mil­yar 472 mil­yon 358 bin 618 YTL ola­rak tah­min edil­mek­te­dir. 2008 yı­lı ge­lir­le­ri ise; ta­ma­mı öz ge­lir ol­mak üze­re 1 mil­yar 483 mil­yon 125 bin 374 YTL ola­rak tah­min edil­mek­te­dir. 2008 yı­lın­da gi­der­le­ri ile ge­lir­le­ri ara­sın­da­ki 2 mil­yon 100 bin YTL’lik far­kın net fi­nans­man­la kar­şı­lan­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Bu Ku­rum­la­rın 2009 yı­lı öde­nek top­la­mı 1 mil­yar 502 mil­yon 775 bin 101 YTL ola­rak tah­min edil­mek­te­dir. 2009 yı­lı ge­lir­le­ri ise; ta­ma­mı öz ge­lir ol­mak üze­re top­lam 1 mil­yar 527 mil­yon 60 bin 895 YTL ola­rak tah­min edil­mek­te­dir. 2009 yı­lın­da gi­der­le­ri ile ge­lir­le­ri ara­sın­da­ki 2 mil­yon 200 YTL’lik far­kın net fi­nans­man­la kar­şı­lan­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

4.2. DÜ­ZEN­LE­Yİ­Cİ VE DE­NET­LE­Yİ­Cİ KU­RUM BÜT­ÇE­LE­Rİ ÜZE­RİN­DE YA­PI­LAN GÖ­RÜŞ­ME­LER

4.2.1. 9.11.2006 ta­ri­hin­de Re­ka­bet Ku­ru­mu büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun ül­ke­de re­ka­bet or­ta­mı­nın sağ­lan­ma­sı adı­na önem­li ça­lış­ma­lar yü­rüt­tü­ğü, Ku­ru­mun yük­sek pa­zar pa­yı­na sa­hip fir­ma­la­rın, di­ğer şir­ket­le­rin pa­za­ra gir­me­si­ne en­gel ola­cak an­laş­ma­lar yap­ma­sı­nın önü­ne geç­mek için ye­ni bir dü­zen­le­me ha­zır­lı­ğı için­de bu­lun­ma­sı­nın önem­li bir ge­liş­me ol­du­ğu, pa­za­ra ha­kim fir­ma­la­rın, ye­ni fir­ma­la­rın pa­za­ra gir­me­si­ni en­gel­le­ye­cek bir ya­pı­ya sa­hip ol­ma­sı­nın en­gel­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın bir an ön­ce ta­mam­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Ku­ru­mun, tröst ve kar­tel ha­re­ket­le­ri­ni ön­le­yen önem­li bir ku­ru­luş ol­du­ğu, 

- Yü­rü­tü­len ya­sa ha­zır­lık ça­lış­ma­la­rın­da Ku­rum ve Hü­kü­met ara­sın­da sı­kı bir iş­bir­li­ği­ni te­sis et­mek ge­rek­ti­ği ve ya­pı­la­cak dü­zen­le­me­ler­de Ku­ru­mun gö­rüş­le­ri­nin bü­yük önem arz et­ti­ği,

- Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun ida­ri ve ma­li özerk­li­ği­nin, gö­rev­le­ri­ni ta­raf­sız ve et­kin bir şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­me­sin­de önem­li bir un­sur ol­du­ğu,

- Ge­liş­miş ül­ke­ler­de yer­le­şen re­ka­bet kül­tü­rü sa­ye­sin­de, üre­ti­len mal ve hiz­met­le­rin re­ka­bet or­ta­mın­da oluş­tu­ğu, böy­le­ce ka­li­te ve fi­yat açı­sın­dan tü­ke­ti­ci­le­rin fay­da sağ­la­dı­ğı,

- Tür­ki­ye'de re­ka­be­ti ko­ru­ya­cak ya­sa­nın 1994 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ve 1997 yı­lın­dan be­ri uy­gu­lan­dı­ğı, an­cak re­ka­bet kül­tü­rü­nün top­lum­da ha­la tam ola­rak yer­leş­me­di­ği, bu­nun so­nu­cu ola­rak da bir­çok sek­tör­de re­ka­bet ih­lal­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı,

- Re­ka­bet ih­lal­le­ri­nin eko­no­mi­de olum­suz so­nuç­la­ra yol aç­tı­ğı, he­men he­men tüm sek­tör­ler­de ya­şa­nan re­ka­bet ih­lal­le­ri­nin top­lu­ma bü­yük yük ge­tir­di­ği,

- Re­ka­bet ih­lal­le­ri­nin suç ol­du­ğu ve bun­dan tüm top­lu­mun za­rar gör­dü­ğü, bu ne­den­le bu tür ih­lal­le­rin ta­ki­bin­den de tüm top­lu­mun so­rum­lu ol­du­ğu,

- İda­ri ve ma­li özerk­li­ğe sa­hip olan Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun, re­ka­bet kül­tü­rü­nün ge­liş­me­si­ne kat­kı sağ­la­ma­ya­bil­me­si ve di­ğer tüm gö­rev­le­ri­ni tam ola­rak ye­ri­ne ge­ti­re­bil­me­si için özerk­li­ğin ge­re­ği ola­rak her tür­lü olum­suz et­ki­den uzak tu­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği, 

- Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun al­dı­ğı ka­rar­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­nın re­ka­bet or­ta­mı­nın oluş­ma­sı­na bü­yük kat­kı sağ­la­dı­ğı, böy­le­ce top­lum ya­ra­rı­nın en üst se­vi­ye­ye çık­ma­sı­na kat­kı­da bu­lun­du­ğu, 

- Ka­mu­nun elin­de olan te­kel­le­rin özel­leş­tir­me son­ra­sın­da özel te­kel­le­re dö­nüş­me­si ola­na­ğı ya­ra­tıl­dı­ğı, Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun bu du­ru­mu en­gel­le­yi­ci ka­rar­lar al­ma­sı­nın ye­rin­de ola­ca­ğı,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met ve Ku­rum adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun as­li gö­re­vi­nin 4054 sa­yı­lı Re­ka­be­tin Ko­run­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı ol­du­ğu, bu çer­çe­ve­de, mal ve hiz­met pi­ya­sa­la­rın­da re­ka­be­tin ko­run­ma­sı, te­si­si ve ge­liş­ti­ril­me­si ama­cı­na uy­gun ola­rak re­ka­be­ti sı­nır­la­yı­cı an­laş­ma ve ka­rar­la­rın, pa­zar gü­cü­ne sa­hip olan te­şeb­büs­le­rin bu güç­le­ri­ni kö­tü­ye kul­lan­ma­la­rı ve te­şeb­büs­le­rin re­ka­be­ti kı­sıt­la­yı­cı so­nuç do­ğu­ra­cak şe­kil­de bir­leş­me ve­ya dev­ral­ma iş­lem­le­rin­de bu­lun­ma­la­rı­nın en­gel­len­me­si­nin Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun as­li gö­rev ala­nı­na gi­ren baş­lı­ca ko­nu­la­rı oluş­tur­du­ğu,

- Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun, ser­best pi­ya­sa eko­no­mi­sin­de or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek ak­sak­lık­la­rın önü­ne ge­çe­bil­mek ama­cıy­la gö­re­vi­ni hız­la ge­liş­tir­di­ği,

- Pi­ya­sa eko­no­mi­si­nin, te­şeb­büs­ler ara­sı re­ka­bet an­la­yı­şı­na da­yan­dı­ğı; bu mo­del­de, dev­le­tin fi­yat olu­şu­mu­na her­han­gi bir mü­da­ha­le­si ol­ma­dı­ğı, arz ve ta­le­bin pi­ya­sa­da fi­yat me­ka­niz­ma­sı ara­cı­lı­ğıy­la oluş­tu­ğu ve ser­best re­ka­bet an­la­yı­şı içe­ri­sin­de te­şeb­büs­le­rin en ka­li­te­li mal ve­ya hiz­me­ti en uy­gun fi­ya­ta tü­ke­ti­ci­le­re sun­du­ğu,

- Pi­ya­sa eko­no­mi­le­rin­de di­na­mik re­ka­bet ko­şul­la­rı­nın pi­ya­sa­da bu­lu­nan te­şeb­büs­le­ri ba­şa­rı yö­nün­de teş­vik et­ti­ği, an­cak pi­ya­sa­nın ta­ma­men ken­di di­na­mik­le­ri­ne bı­ra­kıl­ma­sı ha­lin­de, pi­ya­sa me­ka­niz­ma­sı­nın kay­nak­la­rın et­kin da­ğı­lı­mın­da ye­ter­siz kal­dı­ğı, 

- Dev­le­tin hiç­bir dü­zen­le­me ve mü­da­ha­le­si­nin ol­ma­ma­sı­nın, pi­ya­sa­da top­lum aley­hi­ne so­nuç­lar do­ğu­ra­cak şe­kil­de te­kel­leş­me ve kar­tel­leş­me­ye yol aça­bi­le­ce­ği,  te­kel­leş­me ve kar­tel­leş­me­nin pi­ya­sa­nın et­kin­li­ği­ni bo­za­rak eko­no­mi ve kal­kın­ma­yı olum­suz et­ki­le­ye­ce­ği, bu olum­suz­luk­la­rın önü­ne geç­me­nin en önem­li yo­lu­nun bun­lar­la mü­ca­de­le ama­cıy­la ka­bul edi­len ve uy­gu­la­nan ku­ral­la­rı içe­ren Re­ka­be­tin Ko­run­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun ol­du­ğu,

- Uy­gun re­ka­bet ku­ral­la­rı­nı içe­ren bir re­ka­bet po­li­ti­ka­sı­na sa­hip ol­ma­yan eko­no­mi­le­rin ayak­ta du­ra­bil­me­si­nin, an­cak ken­di halk­la­rı­nın re­fa­hın­dan ya­pa­cak­la­rı fe­da­kar­lık­lar­la müm­kün ola­bil­di­ği,

- Ana­ya­sa­nın 167 nci mad­de­si­nin dev­le­te, pi­ya­sa­la­rın sağ­lık­lı iş­le­yi­şi­ni ger­çek­leş­tir­mek ve bu çer­çe­ve­de fi­ilî ve­ya an­laş­ma so­nu­cu or­ta­ya çı­kan kar­tel ve te­kel­leş­me­yi ön­le­mek gö­re­vi­ni yük­le­di­ği, böy­le­ce Dev­le­te ak­tif bir re­ka­bet po­li­ti­ka­sı oluş­tur­ma gö­re­vi­nin ve­ril­di­ği,  bu gö­re­vin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­sin­de en et­kin ara­cın 4054 sa­yı­lı Re­ka­be­tin Ko­run­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun ol­du­ğu,

- Yak­la­şık on yıl­dan be­ri fa­ali­yet gös­te­ren Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun, al­dı­ğı ka­rar­lar ve ver­di­ği gö­rüş­ler ile ül­ke eko­no­mi­sin­de önem­li bir rol üst­len­di­ği, OECD ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Tür­ki­ye Re­ka­bet Hu­ku­ku ve Po­li­ti­ka­sı Göz­den Ge­çir­me Ra­po­run­da da bu hu­su­sun, Ku­ru­mun et­kin­li­ği ve iyi yö­ne­til­di­ği gi­bi ko­nu­la­ra vur­gu ya­pı­la­rak açık­ça ifa­de edil­di­ği,

- Av­ru­pa Bir­li­ği uyum sü­re­cin­de, re­ka­bet po­li­ti­ka­sı ala­nın­da Ku­ru­mun an­tit­röst ku­ral­la­rı ba­kı­mın­dan doğ­ru­dan so­rum­lu ol­du­ğu; mü­za­ke­re­ler kap­sa­mın­da ya­pı­lan ta­ra­ma top­lan­tı­la­rı so­nu­cun­da Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun so­rum­lu ol­du­ğu an­tit­rörst ku­ral­la­rı ba­kı­mın­dan Tür­ki­ye’nin mev­zu­at, ku­rum­sal ka­pa­si­te ve uy­gu­la­ma ala­nın­da çok önem­li bir me­sa­fe kat et­miş ol­du­ğu­nun ifa­de edil­di­ği,

- Ku­ru­mun, 1 Ocak-30 Ey­lül 2006 ta­rih­le­ri ara­sın­da kar­tel­ler­le mü­ca­de­le, pa­zar gü­cü­ne sa­hip olan te­şeb­büs­ler­den kay­nak­la­nan gi­riş en­gel­le­ri­ni or­ta­dan kal­dır­ma ve özel­leş­tir­me­ler da­hil ol­mak üze­re pa­zar­lar­da yo­ğun­laş­ma ris­ki do­ğu­ran iş­lem­ler­le mü­ca­de­le ala­nın­da ol­duk­ça yo­ğun bir gün­de­me sa­hip ol­du­ğu,

- Baş­ta özel­leş­tir­me iş­lem­le­ri ol­mak üze­re, dev­le­tin mal ve hiz­met pi­ya­sa­la­rın­da­ki re­ka­bet ko­şul­la­rı­nı olum­suz et­ki­le­ye­bi­le­cek iş­lem ve uy­gu­la­ma­la­rı hak­kın­da il­gi­li ka­mu oto­ri­te­le­riy­le gö­rüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nul­du­ğu,

- Top­lan­tı, med­ya ve elek­tro­nik ile­ti­şim araç­la­rı va­sı­ta­sıy­la top­lu­mun ge­niş ke­sim­le­rin­de re­ka­bet kül­tü­rü­nü yay­gın­laş­tır­mak için bil­gi­len­dir­me ya­pıl­dı­ğı,

- Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun en önem­li ön­ce­li­ği­nin, on yıl­lık uy­gu­la­ma ve Av­ru­pa Bir­li­ği mük­te­se­ba­tın­dan kay­nak­la­nan yü­küm­lü­lük­ler dik­ka­te alı­na­rak 4054 sa­yı­lı Re­ka­be­tin Ko­run­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun­da kök­lü de­ği­şik­lik­le­ri yap­mak ol­du­ğu, böy­le­ce hem Ka­nu­nun hem de Ku­ru­mun mal ve hiz­met pi­ya­sa­la­rın­da et­kin re­ka­be­tin te­si­si ve ge­liş­ti­ril­me­si ama­cı­na yö­ne­lik ola­rak da­ha et­kin ve di­na­mik çer­çe­ve­ye otur­tul­ma­sı­nın müm­kün ola­bi­le­ce­ği,

- Ka­nun de­ği­şik­li­ği­ne pa­ra­lel ola­rak ül­ke eko­no­mi­si­ne ve top­lum­sal re­fa­ha cid­di öl­çü­de za­rar­lar ve­ren kar­tel­ler­le mü­ca­de­le­ye özel önem ve­ril­me­si­nin ve kay­nak­la­rın bu­na gö­re da­ğı­tıl­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı,

- Pa­zar­da hâkim du­rum­da olan te­şeb­büs­le­rin yap­mış ol­duk­la­rı da­ğı­tım ve sa­tış an­laş­ma­la­rıy­la il­gi­li pi­ya­sa­yı ka­pa­tı­cı, baş­ka te­şeb­büs­le­rin gi­ri­şi­ni  en­gel­le­yi­ci an­laş­ma yap­ma­la­rı­nı ön­le­yi­ci dü­zen­le­me­ler içe­ren ye­ni bir teb­li­ğin ha­zır­lan­dı­ğı, bu teb­liğ hak­kın­da il­gi­li ke­sim­le­rin gö­rüş ve öne­ri­le­ri alın­dık­tan son­ra, teb­li­ğe son şek­li ve­ri­le­rek yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­ca­ğı,

- 2007 yı­lı­nın ba­şın­dan iti­ba­ren yü­rür­lü­ğe gir­mek üze­re, özel­lik­le oto­mo­tiv sek­tö­rün­de da­ğı­tım ve ser­vis iş­le­ri­ni dü­zen­le­yen ve çok ra­di­kal de­ği­şik­lik­ler içe­ren bir teb­li­ğin ha­zır­lan­dı­ğı, böy­le­ce ar­tık, şov­rum­lar­da sa­de­ce tek bir mar­ka­nın de­ğil, bir çok mar­ka­nın da gö­rü­le­bi­le­ce­ği, 

- Pi­ya­sa­da te­kel ya­ra­ta­cak uy­gu­la­ma­la­ra iliş­kin ön­lem­le­rin alın­dı­ğı, pek çok fir­ma­ya te­kel ya­ra­ta­ca­ğı ge­rek­çe­siy­le bir­leş­me iz­ni­nin ve­ril­me­di­ği,  bu tarz te­şeb­büs­ler söz ko­nu­su ol­du­ğun­da ge­rek­li so­ruş­tur­ma­la­rın açıl­dı­ğı ve ce­za­la­rın ve­ril­di­ği,

- Re­ka­bet Ku­ru­mu ve re­ka­bet hu­ku­ku­nun Tür­ki­ye’de ye­ni ol­du­ğu, re­ka­bet kül­tü­rü­nün ge­liş­me­si yo­lun­da da Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun çok yo­ğun bir ça­ba har­ca­dı­ğı,

- Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun ida­ri ve ma­li özerk­li­ği­nin ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ği ve hiç­bir ku­rum ve­ya ku­ru­lu­şun te­si­ri al­tın­da bu­lun­ma­dı­ğı, ni­te­kim OECD’nin yap­tı­ğı in­ce­le­me so­nu­cun­da, Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun kı­sa sü­re­de al­mış ol­du­ğu me­sa­fe­nin, sa­hip ol­du­ğu ida­ri ve ma­li özerk­lik sa­ye­sin­de ol­du­ğu­nun al­tı­nın çi­zil­di­ği,

- Hu­ku­ki, fi­zi­ki ve ik­ti­sa­di ola­rak bö­lün­me ih­ti­ma­li bu­lun­ma­yan ka­mu te­kel­le­ri­nin özel­leş­ti­ril­me­si es­na­sın­da özel te­ke­le dö­nüş­me­le­ri­nin ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu, fa­kat, özel te­ke­le dö­nüş­tü­rü­lür­ken, Re­ka­bet Ku­ru­mu­nun özel­leş­tir­me so­nu­cu or­ta­ya çı­ka­cak pi­ya­sa ya­pı­sı­nın, re­ka­bet kar­şı­tı ve te­kel­ci bir ya­pı­lan­ma­ya yol aç­ma­ma­sı için, özel­leş­tir­me­nin han­gi hu­sus­lar gö­ze­ti­le­rek ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da, iha­le­le­ri dü­zen­le­yen ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na 4054 sa­yı­lı Ka­nu­nun ver­di­ği yet­ki doğ­rul­tu­sun­da gö­rüş bil­dir­di­ği,

ifa­de edil­miş­tir.

4.2.2. 10.11.2006 ta­ri­hin­de Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- 2001 yı­lın­dan bu ya­na ener­ji pi­ya­sa­sı­nı dü­zen­le­yen te­mel ka­nun­la­rın çı­ka­rıl­dı­ğı;   2001 yı­lın­da Elek­trik Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu ve Do­ğal­gaz Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu, 2003 yı­lın­da Pet­rol Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu, 2005 yı­lın­da da LPG Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­nun sis­te­mi­miz­de ye­ri­ni al­dı­ğı,

- Bu dü­zen­le­me­le­rin so­nu­cu ola­rak ye­ter­li mik­tar­da ener­ji sağ­la­na­ca­ğı, ener­ji­de arz gü­ven­li­ği ola­ca­ğı, sağ­la­na­cak olan ener­ji­nin çev­re­ye du­yar­lı ola­ca­ğı ve ener­ji­nin ser­best pi­ya­sa­da re­ka­bet or­ta­mın­da olu­şan uy­gun bir fi­yat­tan tü­ke­ti­ci­le­re ulaş­tı­rı­la­ca­ğı, il­ke­si­nin ya­pı­lan dü­zen­le­me­le­rin hep­si­nin or­tak il­ke­si ol­du­ğu,

- Ener­ji pi­ya­sa­sın­da re­ka­be­tin sağ­lan­ma­sıy­la ener­ji fi­yat­la­rı­nın dü­şe­ce­ği, böy­le­ce tü­ke­ti­ci­le­rin ve sa­na­yi sek­tö­rü­nün en faz­la ya­ra­rı sağ­la­ya­ca­ğı, tüm bun­la­rın so­nu­cun­da tü­ke­ti­ci re­fa­hın­da bir ar­tış sağ­la­na­ca­ğı,

- Ener­ji da­ğı­tım böl­ge­le­ri özel­leş­ti­ril­dik­ten son­ra, ya­tı­rım­la­rın de­net­len­me­si ve bu çer­çe­ve­de dü­zen­le­me­ye ta­bi ta­ri­fe­le­rin be­lir­len­me­si iş­lem­le­ri­nin önem ka­zan­dı­ğı,  Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu­nun (EPDK) ge­rek per­so­ne­li ge­rek­se di­ğer ça­lış­ma­la­rıy­la ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­ya­rak ta­ri­fe­le­rin be­lir­len­me­si iş­lem­le­ri­ni ti­tiz­lik­le yü­rüt­me­si ge­rek­ti­ği, 

- Do­ğal ener­ji kay­nak­la­rı açı­sın­dan zen­gin olan alan­lar­da ara­ma­la­ra gi­riş­mek ge­rek­ti­ği, an­cak, bu tür ya­tı­rım­la­rın güç­lü bir ser­ma­ye ya­pı­sı­nı ge­rek­tir­me­si ne­de­niy­le Tür­ki­ye’nin bu alan­da cid­di kı­sıt­la­ma­la­rı­nın bu­lun­du­ğu, bu kı­sıt­la­ma­la­rın il­gi­li ül­ke­ler­le or­tak­lık ya­pı­la­rak aşı­la­bi­le­ce­ği,

- Ener­ji ko­nu­su­nun, Tür­ki­ye için ha­ya­ti bir öne­me sa­hip ol­du­ğu, bu­na rağ­men top­lam sa­bit ser­ma­ye ya­tı­rım­la­rı için­de­ki ener­ji ya­tı­rım­la­rı­nın pa­yı­nın 2005 yı­lı için yüz­de 4,7; 2006 yı­lı ger­çek­leş­me tah­mi­ni açı­sın­dan yüz­de 4,6 ol­du­ğu ve 2007 prog­ra­mın­da da yüz­de 4,9 ile sı­nır­lı ol­du­ğu,

- Ener­ji ya­tı­rım­la­rı için­de ka­mu­nun pa­yı­nın 2005 yı­lı için yüz­de 66,1; 2006 yı­lı ger­çek­leş­me tah­mi­ni açı­sın­dan yüz­de 53,5 ol­du­ğu ve 2007 prog­ra­mın­da da yüz­de 56,4 ola­rak ön­gö­rül­dü­ğü, özel sek­tö­re ön­ce­lik ve­ril­miş ol­ma­sı­na kar­şın bu sek­tör­de ka­mu­nun ha­len önem­li bir pa­ya sa­hip bu­lun­du­ğu, do­la­yı­sıy­la bu gi­bi stra­te­jik alan­lar­da ka­mu­nun her za­man önem­li bir ye­ri ola­ca­ğı,

- Ener­ji da­ğı­tım iha­le­le­ri­nin, şart­na­me­le­ri­nin ve alt­ya­pı­sı­nın çok dik­kat­li bir şe­kil­de ye­ni­den ele alı­nıp de­ğer­len­di­ril­me­si­nin ka­mu ya­ra­rı ve ulu­sal çı­kar­lar açı­sın­dan ya­rar­lı ola­ca­ğı, 

- Do­ğal­gaz da­ğı­tım işin­de önem­li bir te­kel­leş­me­nin söz ko­nu­su ol­du­ğu, te­kel­leş­me­nin re­ka­bet şan­sı­nı or­ta­dan kal­dı­ra­rak hem tü­ke­ti­ci hem de dev­let açı­sın­dan pek çok sa­kın­ca­lar or­ta­ya çı­ka­ra­ca­ğı, bu ne­den­le te­kel­leş­me­nin önün­de­ki sı­nır­la­rın ger­çek­çi bir dü­zey­de tu­tul­ma­sı  ve sı­kı bir bi­çim­de uy­gu­lan­ma­sı; şir­ket­le­rin iş­ti­rak, or­tak­lık yap­ma gi­bi yön­tem­ler uy­gu­la­ya­rak  ko­nu­lan sı­nır­la­rı aş­ma­la­rı­na da fır­sat ve­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği,

- Do­ğal­gaz Ka­nu­nu kap­sa­mın­da, do­ğal­gaz da­ğı­tım şe­be­ke­le­ri­nin yer­le­şim alan­la­rın­da­ki da­ğı­tım­la­rı­nın EPDK ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı, bu­gü­ne ka­dar pek çok iha­le­nin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, an­cak ula­şı­lan sa­yı­nın ye­ter­siz ol­du­ğu, EPDK’nın Tür­ki­ye’de­ki top­lam yer­le­şim alan­la­rı­na gaz da­ğı­tı­mı­nın ta­mam­lan­ma­sı ko­nu­sun­da bir tak­vim ya­pa­rak bu çer­çe­ve­de iha­le­le­ri hız­lan­dır­ma­sı­nın fay­da­lı ola­ca­ğı,  

- Tür­ki­ye’de önem­li mik­tar­da pet­rol ka­çak­çı­lı­ğı­nın söz ko­nu­su ol­du­ğu, bu­nun te­mel ne­de­ni­nin ise pet­rol üze­rin­den alı­nan yük­sek ver­gi ol­du­ğu, ka­çak­çı­lı­ğın önü­ne geç­mek için ver­gi­le­ri ma­kul dü­ze­ye in­dir­mek ge­rek­ti­ği,

- Akar­ya­kıt da­ğı­tım şir­ket­le­ri­nin sa­yı­sın­da bü­yük ar­tış ya­şan­dı­ğı, bu ar­tı­şın be­ra­be­rin­de bir de­ne­tim so­ru­nu­nu da or­ta­ya çı­kar­dı­ğı, hem is­tas­yon­la­rın de­net­len­me­si­nin, hem de akar­ya­kıt da­ğı­tım şir­ket­le­ri­ne li­sans ve­ri­lir­ken stan­dart­la­rın cid­di­yet­le göz­den ge­çi­ril­me­si­nin zo­run­lu­luk arz et­ti­ği, geç­miş­te bu işi ya­pan Pet­rol İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün bi­ri­kim­le­rin­den ya­rar­la­nı­la­bi­le­ce­ği,

- Akar­ya­kıt ala­nın­da kı­sa za­man­da mar­ker uy­gu­la­ma­sı­na ge­çi­le­ce­ği,  mar­ker kul­la­nıl­ma­ya ve de­ne­tim­ler sı­kı bir şe­kil­de ya­pıl­ma­ya baş­la­nıl­dık­tan son­ra ül­ke­mi­zin en az 5 mil­yar do­lar ci­va­rın­da ka­yıp­tan kur­tu­la­ca­ğı, 

- EPDK’nın gö­rev­le­ri ara­sın­da, akar­ya­kıt ka­çak­çı­lı­ğı­nı ön­le­ye­cek po­li­ti­ka­lar ge­liş­tir­me­si­nin yer al­dı­ğı, li­sans al­ma­yan pet­rol is­tas­yon­la­rı­na ce­za­la­rın ke­sil­di­ği, bu is­tas­yon­la­rın ta­ki­bi­nin sür­dü­rül­me­sin­de de fay­da bu­lun­du­ğu, li­sans al­ma­mak­ta di­re­nen is­tas­yon­lar hak­kın­da  EPDK’nın cid­di ted­bir­ler al­ma­sı­nın ka­çak­çı­lı­ğın ön­len­me­si açı­sın­dan önem­li bir adım ola­ca­ğı, 

- Özel­lik­le akar­ya­kıt­ta EPDK ta­ra­fın­dan ke­si­len ce­za­la­rın  tah­si­lin­de­ki ya­sal boş­luk­la­rın bir ön­ce dol­du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği, ka­çak­çı­lı­ğın ön­len­me­si ko­nu­sun­da dün­ya­da uy­gu­la­nan mo­del­le­rin araş­tı­rı­la­rak en et­kin çö­zü­me ula­şıl­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı,

- Hid­ro Elek­trik San­tral­le­ri­nin (HES) su hak­la­rı­nın ki­ra­lan­ma­sı yön­te­miy­le özel­leş­ti­ril­me­si­nin fev­ka­la­de önem­li bir adım ol­du­ğu, bu­nun  hid­ro­lik san­tra­la­rın in­şa­sın­da­ki fi­nans­man ih­ti­ya­cı­nı çö­ze­cek çok önem­li bir mo­del ol­du­ğu, bu ko­nu­da hem Ba­kan­lı­ğın hem de EPDK’nın ba­şa­rı­lı bir ça­lış­ma yü­rüt­tü­ğü,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met ve Ku­rum adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- Ener­ji sek­tö­rün­de  dün­ya­da­ki ge­liş­me­le­re pa­ra­lel ola­rak ül­ke­miz­de de kap­sam­lı bir ye­ni­den ya­pı­lan­ma sü­re­ci­nin ya­şan­dı­ğı, Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu­nun, ener­ji sek­tö­rü­nün ser­best re­ka­bet or­ta­mın­da dü­zen­len­me­si ve de­net­len­me­si ko­nu­sun­da ken­di­si­ne ve­ri­len gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­mek için ça­lış­tı­ğı,

- İkin­cil mev­zu­atın, şef­faf­lık ve ka­tı­lım­cı­lık il­ke­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ka­mu­oyu­nun gö­rüş ve öne­ri­le­ri­ne su­nu­la­rak ve Av­ru­pa Bir­li­ği mük­te­se­ba­tı da dik­ka­te alı­na­rak ha­zır­lan­dı­ğı,

- Pi­ya­sa ka­tı­lım­cı­la­rı­nın elek­trik pi­ya­sa­sın­da fa­ali­yet gös­te­ri­le­bil­me­si için ya­sal zo­run­lu­luk ola­rak li­sans al­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu bağ­lam­da 8 Ka­sım 2006 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ve­ri­len ve ha­len yü­rür­lük­te olan 638 li­san­sın bu­lun­du­ğu,

- 1 Ağus­tos 2006’dan iti­ba­ren “Den­ge­le­me ve Uz­laş­tır­ma Yö­net­me­ği” hü­küm­le­ri uya­rın­ca nak­di uy­gu­la­ma­ya ge­çil­di­ği, bu sa­ye­de, sis­tem den­ge­siz­lik fi­yat­la­rı­nın pi­ya­sa­da arz-ta­lep du­ru­mu­na bağ­lı ola­rak ser­best­çe oluş­ma­ya baş­la­dı­ğı, bu çer­çe­ve­de, ser­best pi­ya­sa­da­ki arz ka­pa­si­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı­na kat­kı sağ­la­mak üze­re, otop­ro­dük­tör ve otop­ro­dok­tür gru­bu li­san­sı sa­hi­bi tü­zel ki­şi­le­rin re­ka­bet or­ta­mın­da sa­ta­bi­le­ce­ği elek­trik ener­ji­si mik­ta­rı­nın yüz­de 25’ten, 2006 yı­lı da da­hil ol­mak üze­re, 2008 yı­lı so­nu­na ka­dar yüz­de 30’a çı­ka­rıl­dı­ğı,

- Elek­trik Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu uya­rın­ca, 9 mil­yon ki­lo­vat/sa­at ola­rak baş­la­tı­lan te­da­rik­çi­le­ri­ni seç­me ser­bes­ti­si­ne sa­hip tü­ke­ti­ci­le­rin yıl­lık tü­ke­tim eşi­ği­nin 6 mil­yon ki­lo­vat/sa­ate in­di­ril­di­ği, bu de­ğe­rin yak­la­şık yüz­de 32’lik pi­ya­sa açık­lı­ğı­na te­ka­bül et­ti­ği ve bu kap­sam­da elek­trik ener­ji­si­ni ser­best pi­ya­sa­dan kar­şı­la­yan tü­ke­ti­ci­le­rin ora­nı­nın yüz­de 15 ci­va­rın­da ol­du­ğu,

- Özel­leş­tir­me stra­te­ji­si kap­sa­mın­da TE­DAŞ bün­ye­sin­de­ki bağ­lı or­tak­lık ve mü­es­se­se­le­rin ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı so­nu­cun­da oluş­tu­ru­lan 20 da­ğı­tım şir­ke­ti­ne Ku­rum ta­ra­fın­dan da­ğı­tım ve pe­ra­ken­de sa­tış li­sans­la­rı ve­ril­di­ği ve 31 Ara­lık 2010 ta­ri­hi­ne ka­dar ge­çer­li ola­cak ta­ri­fe­le­rin onay­lan­dı­ğı,

- Elek­trik pi­ya­sa­sın­da ol­du­ğu gi­bi, do­ğal gaz pi­ya­sa­sın­da da Av­ru­pa Bir­li­ği mük­te­se­ba­tıy­la uyum gö­ze­ti­le­rek ikin­cil mev­zu­at ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­dü­ğü, bu kap­sam­da 8 adet yö­net­me­lik ve 9 adet teb­li­ğin yü­rür­lü­ğe so­kul­du­ğu,

- Ül­ke sa­na­yi­si­nin re­ka­bet ede­bi­lir bir ya­pı­ya ka­vuş­ma­sı açı­sın­dan önem­li bir ge­liş­me ola­rak ül­ke­mi­zin bir­çok ye­rin­de do­ğal gaz kul­la­nıl­ma­ya baş­la­nıl­dı­ğı,

- 6 Ka­sım 2006 ta­ri­hi iti­ba­riy­le do­ğal gaz pi­ya­sa­sın­da 138 li­sans ve 781 adet ya­pım ve hiz­met ser­ti­fi­ka­sı­nın ve­ril­di­ği,

- EPDK ta­ra­fın­dan bu­gü­ne ka­dar 46 adet do­ğal gaz da­ğı­tım böl­ge­si­nin iha­le­si­nin ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, ha­len 7 da­ğı­tım böl­ge­si için de iha­le ila­nı­na çı­kıl­dı­ğı ve ye­ter­li­lik baş­vu­ru­la­rı­nın alın­dı­ğı, ge­le­cek dö­nem­de; Ay­dın, Na­zil­li, Sö­ke, Ku­şa­da­sı, Zon­gul­dak ve Bar­tın da­ğı­tım böl­ge­le­ri­nin iha­le­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı,

- Pet­rol pi­ya­sa­sı­nın dü­zen­len­me­si ve de­ne­ti­mi­nin de EPDK’nın gö­rev kap­sa­mın­da ol­du­ğu, 5015 sa­yı­lı Pet­rol Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de 8 adet yö­net­me­lik ya­yım­lan­dı­ğı ve Ka­nun ge­re­ği top­lam 18.374 adet li­sans ve­ril­di­ği,

- 5015 sa­yı­lı Ka­nun ile ka­çak akar­ya­kıt gi­ri­şi­nin ve kul­la­nıl­ma­sı­nın ön­len­me­si için ulu­sal mar­ker uy­gu­la­ma­sı­nın ge­ti­ril­di­ği; akar­ya­kı­tın özel­li­ği­ni boz­ma­yan bir kim­ya­sal ürün olan ulu­sal mar­ke­rin, akar­ya­kı­ta ra­fi­ne­ri çı­kı­şın­da, güm­rük gi­ri­şin­de, sa­na­yi­de yan ürün ola­rak kul­la­nı­lan ve di­ğer şe­kil­ler­de üre­ti­len akar­ya­kı­ta ise ti­ca­ri fa­ali­ye­te ko­nu edil­me­den ön­ce ek­le­ne­ce­ği; ulu­sal mar­ke­rın tak­lit edi­le­me­ye­cek, ek­len­di­ği akar­ya­kıt içe­ri­sin­de çıp­lak göz­le gö­rü­le­me­ye­cek ve akar­ya­kı­tın ren­gi­ni de­ğiş­tir­me­ye­cek özel­lik­ler­de, ül­ke­miz için özel ola­rak üre­til­di­ği,

- Mar­ker uy­gu­la­ma­sı­nın böl­ge­sel test ça­lış­ma­la­rı­nın, plan­la­ma­la­ra uy­gun ola­rak ba­şa­rıy­la Ka­sım ayı ba­şın­dan iti­ba­ren ge­niş­le­ti­le­rek sür­dü­rül­dü­ğü, 1 Ocak 2007’den iti­ba­ren ise ül­ke ge­ne­lin­de uy­gu­lan­ma­ya baş­la­na­bi­le­ce­ği, böy­le­ce ka­çak akar­ya­kı­tı ön­le­me­de çok önem­li me­sa­fe­le­rin kat edi­le­bi­le­ce­ği,

- Pi­ya­sa­lar­da, spe­kü­la­tif ha­re­ket­le­rin ön­len­me­si için sağ­lam bir en­for­mas­yon alt­ya­pı­sı­na ve pi­ya­sa­la­rın doğ­ru bil­gi­len­di­ril­me­si­ne ih­ti­yaç du­yul­du­ğu, pet­rol pi­ya­sa­sın­da is­tik­rar, re­ka­bet ve gü­ve­nin ge­liş­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da sağ­lık­lı ve gü­ve­ni­lir bil­gi alt ya­pı­sı­nın oluş­tu­rul­ma­sı­na ça­lı­şıl­dı­ğı, bu­nun için Pet­rol Pi­ya­sa­sı Bil­gi Sis­te­mi Yö­net­me­li­ği çer­çe­ve­sin­de, bil­di­rim form­la­rı ile be­yan ve çi­zel­ge form­la­rı­nın Ku­rul ka­ra­rı ile ni­haî ha­le ge­ti­ril­di­ği, for­mül­ler, açık­la­ma for­ma­tı ve su­num tak­vi­mi ha­zır­lık­la­rı­nın sür­dü­ğü,

-  Akar­ya­kıt­ta “Nu­mu­ne Top­la­ma Hiz­met Alı­mı” ve “Nu­mu­ne Ulaş­tır­ma Hiz­met Alı­mı” iş­le­ri­nin ge­nel gö­ze­tim ve de­ne­tim fa­ali­yet­le­riy­le bir­leş­ti­ril­di­ği, bu ko­nu­da Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı, Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğıy­la pro­to­kol im­za­la­na­rak sa­ha­da kon­trol ve de­ne­tim ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­tıl­dı­ğı,

- 13 Mart 2005 ta­ri­hin­de 5307 sa­yı­lı Sı­vı­laş­tı­rıl­mış Pet­rol Gaz­la­rı Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den iti­ba­ren, Ka­nu­nun ön­gör­dü­ğü dü­zen­le­me ça­lış­ma­la­rı­na sü­rat­le baş­lan­dı­ğı, Ku­rum ta­ra­fın­dan bu pi­ya­say­la il­gi­li ola­rak 7 Ka­sım 2006 ta­ri­hi iti­ba­riy­le 53 adet LPG da­ğı­tı­cı li­san­sı, 78 adet de­po­la­ma li­san­sı, 31 adet ta­şı­ma li­san­sı, 14 adet LPG tü­pü ima­la­tı li­san­sı, 5563 adet LPG oto gaz ba­yi­lik li­san­sı, 101 adet LPG tü­pü mu­aye­ne­si ta­mi­ri ve ba­kı­mı li­san­sı, ila­ve ola­rak 5522 sa­yı­lı Sı­vı­laş­tı­rıl­mış Pet­rol Gaz­la­rı Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu ve Elek­trik Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na İliş­kin Ka­nun kap­sa­mın­da 249 adet ge­çi­ci ba­yi­lik li­san­sı ol­mak üze­re top­lam 6089 adet li­sans ve­ril­di­ği,

- Elek­trik pi­ya­sa­sın­da 2003 ve 2004 yıl­la­rın­da top­lam 18 adet elek­trik üre­tim ve otop­ro­dük­tör gru­bu şir­ke­tin de­ne­ti­me ta­bi tu­tul­du­ğu; do­ğal­gaz pi­ya­sa­sın­da ise 10 adet do­ğal­gaz da­ğı­tım ve top­tan sa­tış şir­ke­ti­nin de­ne­ti­me ta­bi tu­tul­du­ğu, bu çer­çe­ve­de bu şir­ket­ler­den iki­si hak­kın­da de­ne­tim so­nu­cun­da so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı­ğı,

- Ener­ji Pi­ya­sa­sın­da Fa­ali­yet Gös­te­ren Ger­çek ve Tü­zel Ki­şi­le­rin Ba­ğım­sız De­ne­tim Ku­ru­luş­la­rı Ta­ra­fın­dan De­net­len­me­si Hak­kın­da Yö­net­me­lik ve il­gi­li teb­liğ­ler çer­çe­ve­sin­de Ku­ru­ma baş­vu­ru­da bu­lu­nan 69 ba­ğım­sız de­ne­tim ku­ru­lu­şu­na Ku­rul ka­ra­rıy­la ba­ğım­sız de­ne­tim yet­ki­si­nin ve­ril­di­ği,

- Pet­rol pi­ya­sa­sı­na iliş­kin ola­rak, Pet­rol Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nun­da yer alan  hü­küm­ler uya­rın­ca ve Ku­rul ka­rar­la­rıy­la, Ku­rum  ile Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ara­sın­da pet­rol pi­ya­sa­sın­da ya­pı­la­cak de­ne­tim­le­re iliş­kin iş­bir­li­ği pro­to­kol­le­ri­nin im­za­lan­dı­ğı,  2006 Ha­zi­ran ayı içe­ri­sin­de de, bu pro­to­kol­le­rin sı­vı­laş­tı­rıl­mış pet­rol gaz­la­rı pi­ya­sa­sı­nı kap­sa­ya­cak şe­kil­de ge­niş­le­til­di­ği,

- Do­ğal­gaz Pi­ya­sa­sı Ka­nu­nu­nun, da­ğı­tım şir­ket­le­ri­nin yurt ça­pın­da sa­de­ce iki şe­hir­de li­sans sa­hi­bi ola­bi­le­ce­ği ve bu sa­yı­nın şe­hir­le­rin ge­liş­miş­lik du­ru­mu, tü­ke­tim ka­pa­si­te­si ve kul­la­nı­cı sa­yı­sı gi­bi hu­sus­lar dik­ka­te alı­na­rak Ku­rul ka­ra­rıy­la ar­tı­rı­la­bi­le­ce­ği­ne yö­ne­lik  hük­mü ge­re­ği, şe­hir do­ğal gaz da­ğı­tım iha­le­le­rin­de şe­hir sa­yı­sı­nın Ku­rul ka­ra­rıy­la ar­tı­rı­la­bil­di­ği, sa­yı­nın iha­le aşa­ma­sın­da re­ka­be­ti sağ­la­mak ama­cıy­la yük­sek ola­bil­di­ği, as­lın­da bir şir­ke­tin an­cak bir yer­de da­ğı­tım li­san­sı sa­hi­bi ola­bil­di­ği, iş­ti­rak iliş­ki­si ba­kı­mın­dan ba­kıl­dı­ğın­da sa­yı­nın yük­sel­miş gi­bi gö­rün­dü­ğü,

- Bir böl­ge­de yal­nız­ca bir do­ğal­gaz da­ğı­tım şir­ke­ti­nin bu­lu­na­bil­di­ği, bu şir­ket­le­rin gö­rev böl­ge­sin­de­ki uy­gu­la­ma­la­rı­nın da ta­ma­men bel­li bir dü­zen­le­me­ye ta­bi ol­du­ğu ve Ku­rul ona­yı­nı ge­rek­tir­di­ği, her­han­gi bir keyfî uy­gu­la­ma ya­pıl­ma­sı­nın söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı,

- Do­ğal gaz da­ğı­tım hat­la­rı­nın kon­tro­lü­nün, EPDK’dan ser­ti­fi­ka al­mış kon­trol şir­ket­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, mey­da­na ge­le­cek ha­sar, za­rar ve zi­yan­dan da­ğı­tım şir­ket­le­ri­nin so­rum­lu ol­du­ğu,

- Do­ğal gaz da­ğı­tım iha­le­le­ri­ni ta­mam­la­ma ta­ri­hi­nin ile­tim hat­tı­nın ta­mam­lan­ma­sı­na bağ­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di­ği,  ile­tim hat­tı ya­pıl­dık­tan son­ra iha­le sü­re­ci­nin bir kaç ay gi­bi kı­sa bir za­man­da so­nuç­lan­dı­ğı; iha­le so­nuç­lan­dık­tan son­ra al­tı ay içe­ri­sin­de il­gi­li şir­ke­tin li­sans al­mak zo­run­da ol­du­ğu, li­san­sı mü­te­akip de on se­kiz ay içe­ri­sin­de o böl­ge­ye gaz ver­mek mec­bu­ri­ye­tin­de bu­lun­du­ğu,

ifa­de edil­miş­tir.

4.2.3. 13.11.2006 ta­ri­hin­de Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu büt­çe­si üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- Rad­yo ve Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu’nun (RTÜK) ic­ra et­ti­ği fonk­si­yon­lar iti­ba­riy­le çok önem­li ku­rum­lar­dan bi­ri ol­du­ğu, Ku­ru­mun esas ama­cı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı da  ba­şa­rı­lı bir şek­li­de yap­tı­ğı,

- Ya­yın­la­rın içe­ri­ği ve ka­li­te­si­ni be­lir­le­me yet­ki­si­nin RTÜK’te bu­lun­du­ğu,  bu çer­çe­ve­de ya­pı­lan de­ne­tim fa­ali­yet­le­ri­nin ka­nal­lar için yol gös­te­ri­ci ni­te­lik ka­zan­ma­sı­nın önem­li bir ge­liş­me ol­du­ğu,

- Ço­cuk­la­rın da­ha bi­linç­li iz­le­yi­ci ol­ma­la­rı­na yö­ne­lik yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın bü­yük et­ki gös­ter­di­ği, bu doğ­rul­tu­da, ya­yın ku­ru­luş­la­rı­nın da ül­ke­nin ge­le­ce­ği olan genç­ler için da­ha du­yar­lı, on­la­rı ta­mam­la­yı­cı, ge­le­cek dö­ne­me ha­zır­la­yı­cı prog­ram­lar yap­ma­la­rı ko­nu­sun­da da­ha özen­li ha­re­ket et­me­le­ri ge­rek­ti­ği,

- RTÜK’ün “akıl­lı işa­ret­ler gör­sel işit­sel uya­rı sis­te­mi”ni uy­gu­la­ma­ya ge­çir­miş ol­ma­sı­nın çok doğ­ru bir yak­la­şım ol­du­ğu, böy­le­ce iz­le­yi­ci­le­rin prog­ram­lar hak­kın­da bil­gi sa­hi­bi ola­bil­di­ği,

- Bir top­lu­mun ay­dın­lan­ma­sı ve ge­le­ce­ğe umut­la ba­ka­bil­me­si adı­na  ha­ber prog­ram­la­rı­na, yer­li di­zi­le­re, eğ­len­ce ve gül­dü­rü prog­ram­la­rı ile bel­ge­sel­le­re ağır­lık ve­ril­me­si­nin ye­rin­de ola­ca­ğı,