Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Mart 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25040

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4812 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4813 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4815 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4816 Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Eklerini Teşkil Eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması ve Hükümet Garantisine İlişkin Tecdit ve Değişiklik Anlaşmalarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

4817 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

4818 Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4819 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4820 Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4821 Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Mustafa DEMİRER’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No : 2003/29)

— Hükümlü Faik ÖNDER’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No : 2003/30)

— Hükümlü Selahattin AKCAN’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No : 2003/31)

Atama Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Yaşar Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Kamu İhale Kurulu Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-01 Sayılı Kararı

Tebliğler

— Mecburi Standard ÖSG-2003/12 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard ÖSG-2003/13 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard ÖSG-2003/14 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard ÖSG-2003/15 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard ÖSG-2003/16 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/18)

— Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/1)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No : 2003/10)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No : 2003/13)

— Rekabet Kurulunun 01-13/121-31 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-30/297-87 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-14/150-66 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-26/266-106 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-36/402-169 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-44/521-216 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4812

Kabul Tarihi : 26.2.2003

MADDE1. – 19 Eylül 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/3/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Havacılık

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4813

Kabul Tarihi : 26.2.2003

MADDE1. – 19 Eylül 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/3/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki

Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4815

Kabul Tarihi : 26.2.2003

MADDE1. – 3 Temmuz 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE2. – Sözkonusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE3. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE4. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/3/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, 

Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyha

Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın 

Eklerini Teşkil Eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, 

Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması ve 

Hükümet Garantisine İlişkin Tecdit ve 

Değişiklik Anlaşmalarının

Onaylanmasının Uygun

 Bulunduğuna

Dair Kanun

 

Kanun No. 4816

Kabul Tarihi : 26.2.2003

MADDE1. – “Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma”nın eklerini teşkil eden “Ev Sahibi Hükümet Anlaşması”, “Anahtar Teslimi Müteahhitlik Anlaşması” ile hükümet garantisine ilişkin tecdit ve değişiklik anlaşmalarının onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/3/2003

—— • ——

Yabancıların Çalışma İzinleri

Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4817

Kabul Tarihi : 27.2.2003

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun;

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci cümlesi ile 5680 sayılı Basın Kanununun 13 üncü maddesi ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren,

Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarınca kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışma izni verilen veya istihdam edilen ve

Karşılıklılık ilkesi, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku esasları dikkate alınarak çalışma izninden muaf tutulan yabancılar dışında,

Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunda geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Yabancı: 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan kişiyi,

Bağımlı çalışan: Gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir veya birden fazla işveren emrinde ücret, aylık, komisyon ve benzeri karşılığı çalışan yabancıyı,

Bağımsız çalışan: Başka şahısları istihdam etsin veya etmesin kendi ad ve hesabına çalışan yabancıyı,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin Alma Yükümlülüğü ve

İzin Verme Yetkisi

İzin alma yükümlülüğü ve izin verme yetkisi

MADDE 4. —Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir.

Ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya başlamadan önce ilgili makama bilgi vermek koşuluyla, çalışma süresi bir ayı geçmemek ve Bakanlık onayı alınmak suretiyle çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma İzinleri ile Çalışma İzni Muafiyet ve Sınırlamaları

Süreli çalışma izni

MADDE 5. — Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere, çalışma izninin süresi altı yıla kadar uzatılabilir.

Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da, yabancının kendisi ile birlikte en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla süreli çalışma izni verilebilir.

Bakanlık, süreli çalışma izninin coğrafi geçerlilik alanını genişletebilir veya daraltabilir.

Süresiz çalışma izni

MADDE 6. — Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme, meslek, mülkî veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilir.

Bağımsız çalışma izni

MADDE 7. — Bağımsız çalışacak yabancılara, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir.

İstisnai haller

MADDE 8. — Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe;

a) Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan veya evlilik birliği en az üç yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarına,

b) 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28 inci maddeleri çerçevesinde Türk Vatandaşlığını kaybedenler ve bunların füruuna,

c) Türkiye’de doğan veya kendi millî kanununa, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul veya üniversiteden mezun olan yabancılara,

d) 2510 sayılı İskân Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancılara,

e) Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarına,

f) Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idarî ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçilikler, konsolosluklar ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idarî ve teknik personelin eş ve çocuklarına,

g) Bilimsel ve kültürel faaliyetler amacıyla bir ayı aşan ve sportif faaliyetler amacıyla dört ayı aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılara,

h) Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancılara,

Bu Kanunda öngörülen sürelere tâbi olmaksızın çalışma izni verilebilir.

Kanuni çalışma süresine dahil edilecek süreler ile ikamette kesinti sayılan süreler

MADDE 9. — Yıllık izinler, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık geçici iş göremezlik ödenekleri ile işsizlik sigortası ödeneği alınan süreler, kanuni çalışma süresine dahil edilir.

Yabancının toplam altı ayı geçmemek şartıyla Türkiye dışında bulunması çalışma süresini kesmez. Ancak Türkiye dışında geçirilen zaman çalışma süresinden sayılmaz. Türkiye’de bulunmasına rağmen ikamet tezkeresini altı aydan fazla süreyle temdit ettirmeyerek ihmalde bulunan yabancının ikameti çalışma izinleri açısından kesinti sayılır.

Çalışma izni muafiyet teyit belgesi

MADDE 10. — Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla, çalışma izninden muaf tutulan yabancılara, istekleri halinde Bakanlıkça çalışma izni muafiyet teyit belgesi verilir.

Çalışma izninin sınırlandırılması

MADDE 11. — Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı hallerde, belirli bir süre için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülkî ve coğrafi alan itibariyle sınırlandırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzinlerin Verilmesi, Uzatılması, Reddi, İptali ve Yargı Yoluna Başvurma

İzinlerin verilmesi veya uzatılması

MADDE 12. — Türkiye dışında ikamet eden yabancılar, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletirler. Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini alarak 5 inci maddeye göre başvuruları değerlendirir; durumu uygun görülen yabancılara çalışma izni verir. Bu izin ancak gerekli çalışma vizesi ile ikamet izninin alınması halinde geçerlidir. Çalışma izin belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunludur.

Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler.

Çalışma izinleri, ikamet sahibi yabancılar veya bunların işverenlerinin Bakanlığa yazılı talebi üzerine, bu Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre verilir ve uzatılır.

Başvurular Bakanlık tarafından en geç doksan gün içinde cevaplandırılır.

İlgili mercilerden görüş alınması

MADDE 13. — Yabancılara, bu Kanunla getirilen koşullara bağlı olarak çalışabilecekleri meslek, sanat veya işlerle ilgili çalışma izinleri, ilgili mercilerin meslekî yeterlilik dahil görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça verilir.

Diğer kanunlarda yer alan, yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere dair hükümler saklıdır.

İzin isteminin reddi

MADDE 14. — Çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması istemi;

a) İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni verilmesine elverişli olmaması,

b) Başvurulan iş için ülke içinde, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunması,

c) Yabancının geçerli bir ikamet tezkeresinin bulunmaması,

d) Bir işyeri, işletme veya meslek için izin talebi reddedilen yabancının aynı işyeri, işletme veya aynı meslek için izin talebinin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden yeniden izin talebinde bulunması,

e) Yabancının çalışmasının millî güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlâk ve genel sağlık için tehdit oluşturması,

Hallerinde reddedilir.

Çalışma izninin iptali

MADDE 15. — Yabancının 11 ve 13 üncü maddede sayılan sınırlamalara aykırı olarak çalışması veya 14 üncü maddede öngörülen hallerden birinin varlığının veya yabancının ya da işvereninin, çalışma izni talep dilekçesinde eksik veya yanlış bilgi verdiğinin sonradan tespit edilmesi halinde, Bakanlık verdiği çalışma iznini iptal eder ve durumu ilgili Bakanlığa bildirir.

Çalışma izninin geçerliliğini kaybetmesi

MADDE 16. — Çalışma izni, geçerlilik süresinin sona ermesi dışında;

a) Yabancının ikamet tezkeresinin herhangi bir nedenle geçersiz hale gelmesi ya da geçerlilik süresinin uzatılmaması,

b) Yabancının pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması (İçişleri veya Dışişleri Bakanlıklarının uygun görüşlerinin bulunması hali hariç),

c) Yabancının mücbir sebepler dışında aralıksız olarak altı aydan fazla yurt dışında kalması,

Hallerinde de geçerliliğini kaybeder.

Yargı yoluna başvurma hakkı

MADDE 17. — Bakanlık çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını, yabancıya veya varsa işverenine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ eder.

Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın Bakanlıkça reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bildirim Yükümlülüğü, Denetleme ve Düzenleme Yetkisi ile Cezaî Hükümler

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 18. — a) Bağımsız çalışan yabancılar, çalışmaya başladıkları tarihten ve çalışmanın bitiminden itibaren,

b) Yabancı çalıştıran işverenler yabancının çalışmaya başladığı tarihten, çalışma izninin verildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde çalışmaya başlamaması halinde bu sürenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren,

En geç on beş gün içerisinde durumu Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

Bakanlığa bilgi verilmesi

MADDE 19. — Yabancılara çalışma izni verme yetkisi bulunan bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, çalışma iznini verdikleri, çalışma izin süresini uzattıkları ve çalışma iznini iptal ettikleri tarihten, yabancı istihdam eden bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları ise çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yabancı ile ilgili tüm bilgileri Bakanlığa bildirirler.

Denetleme yetkisi

MADDE 20. — Bu Kanun kapsamına giren yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettişleri tarafından denetlenir.

Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim ve incelemeler sırasında, yabancı çalıştıran işverenlerle yabancıların bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini de denetler. Denetim sonuçları ayrıca Bakanlığa bildirilir.

Cezaî hükümler

MADDE 21. — 18 inci maddeye göre bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için ikiyüzelli milyon lira idarî para cezası verilir.

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya beşyüz milyon lira idarî para cezası verilir.

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için iki milyar beşyüz milyon lira idarî para cezası verilir. Bu durumda, işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

Bu Kanuna göre verilmiş çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya bir milyar lira idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin Bakanlık bölge müdürlerince kapatılması kararı alınarak, bu kararın uygulanması için durum ilgili valiliğe bildirilir. Tekrarı halinde, varsa işyeri veya işyerlerinin kapatılmasının yanı sıra idarî para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

Bu Kanunda öngörülen idarî para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Bakanlık bölge müdürlüğünce ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. İdarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde vergi daireleri veya mal müdürlüklerine ödenir. İlgililer cezaya bu süre içinde yetkili sulh ceza mahkemesi nezdinde itiraz edebilir. Başvuru, cezanın takip ve tahsilini durdurmaz.

Bu Kanuna göre idarî para cezası ile cezalandırılan bağımlı veya bağımsız çalışan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Bu Kanuna göre süresi içinde ödenmeyen idarî para cezaları ve diğer alacakların takip ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Yönetmelik

MADDE 22. — Her türlü çalışma izninin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar ile bildirim yükümlülüklerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin usul ve esaslar bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik; Bakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile müştereken, ilgili görülen diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının da görüşleri alınmak suretiyle Kanunun yayımı tarihini izleyen altı ay içinde çıkarılır.

Yabancı sermaye yatırımlarında yabancıların çalıştırılması

MADDE 23. — 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında kurulan şirket ve kuruluşlarda çalıştırılmak istenen yabancılar, Hazine Müsteşarlığı ile müştereken çıkartılacak yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilen çalışma izni ile çalıştırılabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

MADDE 24. — Ekli (1) sayılı listede gösterilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir.

MADDE 25. — 9.1.1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki bent (h) bendi olarak eklenmiş ve mevcut (h) bendi (i) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

h) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda öngörülen işleri yapmak,

MADDE 26. — 27.1.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 34. — Yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşlar, Türkiye’de Devlet daireleri ile resmi ve özel kuruluş ve şahıslara karşı re’sen veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili işlerde, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ve Odalar Birliğinin görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile yabancı uzman çalıştırabilirler.

MADDE 27. — 6235 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 35. — 34 üncü madde kapsamına girmeyen işlerde yabancı mühendis ve yüksek mühendisler ile mimar ve yüksek mimarlar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Odalar Birliğinin görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile çalıştırılabilir.

MADDE 28. — 7.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 119. — Petrol hakkı sahipleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı idarî ve meslekî personel ile uzman personel çalıştırabilir.

MADDE 29. — 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 21 inci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu Kanun kapsamında çalışacak yabancılar, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümlerine tâbidirler.

MADDE 30. — 25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3. — Türk soylu yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde çalışabilme ve çalıştırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, bu Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izin verilir.

MADDE 31. — 12.3.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 18 inci maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir.

MADDE 32. — 2634 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Birinci fıkra kapsamında faaliyet gösterecek yabancılar, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümlerine tâbidir.

MADDE 33. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (6) sayılı tarifenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ve yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harçları:

MADDE 34. — 492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin sonuna aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

IV. - Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri:

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 50 000 000.- TL

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 150 000 000.- TL

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi : 250 000 000.- TL

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi : 500 000 000.- TL

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 35. — 11.6.1932 tarihli ve 2007 sayılı Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bağımlı veya bağımsız olarak çalışan yabancılara, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre verilmiş olan çalışma izinleri, bu Kanun uyarınca Bakanlıkça iptal edilmediği veya hükmünü kaybetmediği müddetçe sürelerinin sonuna kadar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma izni verdiği veya istihdam ettiği yabancılara ait bilgiler izni veren mercilerce, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren doksan gün içinde Bakanlığa bildirilir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çalışma izni başvurusu yapılan ve işlemleri devam eden yabancıların çalışma izinlerini, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki yetkili kamu kurum ve kuruluşları verirler ve çalışma izninin veriliş tarihinden itibaren otuz gün içinde gerekli bilgileri Bakanlığa iletirler.

Yürürlük

MADDE 36. — Bu Kanunun 24 üncü maddesi Kanunun yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/3/2003

 

(1) SAYILI LİSTE

 

KURUMU : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

TEŞKİLÂTI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

 

 

Sınıfı

Unvanı

Kad.Der.

Adedi

 

GİH

Daire Başkanı

1

1

 

GİH

Şube Müdürü

1

2

 

GİH

Uzman

1

3

 

GİH

Şef

3

1

 

GİH

Şef

4

1

 

GİH

Şef

5

1

 

GİH

Programcı

2

1

 

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

3

2

 

GİH

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

4

3

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

3

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

4

3

   

TOPLAM

 

21

—— • ——

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 4818

Kabul Tarihi : 27.2.2003

 

MADDE 1. – 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (a) alt bendinin sonundaki "Gümrük ve Tekel Bakanlığınca" ibaresi yürürlükten kaldırılmış; (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) alt bendinin son iki paragrafı birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

b) (2) numaralı bentte belirtilen madde ve eşya;

(1) Sahipli olarak yakalanmış ise, yüzde otuzu kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, yüzde yetmişi ise mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,

(2) Sahipsiz olarak yakalanmış ise, müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,

Müsadirlerin bağlı oldukları bakanlık veya kuruluş bütçelerinin ilgili tertibinden ödenir.

(2) numaralı bentte belirtilen madde ve eşya, müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde Milli Savunma Bakanlığına teslim edilir.

Müşterek operasyonlar ile ihbarın birden fazla kuruluşa yapılması durumunda muhbir ve müsadirlere ikramiye ödenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; Adalet ve Maliye bakanlıklarının görüşleri alınarak Millî Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığınca altı ay içinde müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1. – Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak devam eden işlemler, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki esas ve usullere göre yürütülerek neticelendirilir.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımını takip eden ilk mali yılbaşında yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/3/2003

—— • ——

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında

Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4819   

Kabul Tarihi : 27.2.2003

MADDE 1. - 12.6.1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde, uyuşturucu madde arama köpeği eğitiminde kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulacak cins ve miktarda uyuşturucu madde, İçişleri Bakanının talebi üzerine, İçişleri Bakanlığının ilgili bağlı kuruluşlarına; Millî Savunma Bakanının talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerine; uyuşturucu maddelerin tıbbî amaçlı olarak kullanılabilirliğini araştırmak üzere ihtiyaç duyulacak cins ve miktarda uyuşturucu madde ise Tarım ve Köyişleri Bakanının talebi üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili bağlı kuruluşlarına teslim edilir.

MADDE 2. - 2313 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Uyuşturucu madde arama köpeği eğitiminde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine; tıbbî amaçlı olarak kullanılabilirliğini araştırmak için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ihtiyaç duyulacak cins ve miktarda uyuşturucu maddenin teslimi, kullanımı, muhafazası ve imhası usulü ile ilgili hususlar Adalet ve Sağlık bakanlıklarının görüşü alınarak İçişleri, Millî Savunma ve Tarım ve Köyişleri bakanlıklarınca altı ay içerisinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte belirlenir.

MADDE 3. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/3/2003

—— • ——

Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik

Getiren Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul

Kararına Katılmamızın Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

Kanun No. 4820

Kabul Tarihi : 27.2.2003

 

MADDE 1.- "22 Kasım 1928'de Paris'te imzalanan, 10 Mayıs 1948, 16 Kasım 1966, 30 Kasım 1972 Protokolleri ve 24 Haziran 1982 Değişiklik Önerisi ile Değiştirilen ve Tamamlanan Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye değişiklik getiren 31 Mayıs 1988 tarihli Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul Kararı"na katılmamızın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/3/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında

Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair

Kanun

 

Kanun No. 4821

Kabul Tarihi : 27.2.2003

MADDE 1. - 22 Mayıs 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5/3/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Atama Kararı

 

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Yaşar Üniversitesinden :

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Yaşar Üniversitesine bağlı Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde, lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavları düzenlemektir.

b) Lisansüstü Eğitim; Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ile Doktora Programlarından oluşur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen, özel isim niteliğindeki kelimelerin tanımlar veya kısaltmalar aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Üniversite: Yaşar Üniversitesi,

b) Senato: Yaşar Üniversitesi Senatosu,

c) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörü,

d) Enstitü: Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü veya Fen Bilimleri Enstitüsü,

e) Müdür: Enstitü Müdürü,

f) EYK: Enstitü Yönetim Kurulu,

g) EABD: Enstitü Anabilim Dalı,

h) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,

i) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı,

j) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi,

k) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için Öğrenci Statüsünde (normal veya özel öğrenci) olan kayıtlı öğrenci,

l) Yönetmelik: Yaşar Üniversitesi Senatosunca kabul edilen Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği,

m) Kredi: Bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamı,

n) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi eseri,

o) Başarı Puanı: Öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyi, yabancı dil başarısı ve mülakat sonucunun belirli oranlarda katkısı ile hesaplanan puan,

p) Ders Geçme Notu: Öğrencinin yarıyıl içi notunun %50'si ile yarıyıl sonu sınav notunun %50'sinin toplamı, o dersteki başarı notu,

r) Ağırlıklı Not: Öğrencinin ders geçme notunun ders kredisi ile çarpılmasıyla elde edilen not (Ağırlık Not = Aldığı Not x Dersin Kredisi),

s) Genel Not Ortalaması: Öğrencinin kayıttan sonra ders eklemesi ve/veya ders bırakması da dikkate alınarak, sınava girmesi gereken derslerden aldığı ağırlıklı notların aritmetik ortalaması,

t) Akademik Ortalama: Derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalama,

u) LES: Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı,

v) Seminer: Öğrencinin danışmanı tarafından belirlenen bir konuyu derleyip sözlü olarak sunduğu çalışmadır.

Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

Madde 3 — İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili anabilim dalları tarafından belirlenerek her yıl Mayıs ayı sonuna kadar Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir. Enstitü Kurulunda karara bağlanan kontenjanlar Senatoya teklif edilir. Senato tarafından en geç

Haziran ayının sonuna kadar karara bağlanan kontenjanlar Rektörlük tarafından basında ilan edilir. Gazete ilanında mülakatın yeri, tarihi, programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenilen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Mülakat ile ilgili tüm işlemler Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Öğrenci Kabulü

Madde 4 — Yüksek lisans programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksek okuldan 4 tam puan üzerinden 2.25 puan veya 100 tam not üzerinden en az 60 veya eşdeğeri mezuniyet diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu lisans programı puan türünde LES'ten en az 45 standart puan almış olmaları gerekir. Programa başvuruda adaylardan istenecek belgeler şunlardır;

1 - Lisans diploması,

2 - Varsa yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

3 - Lisans not ortalaması ve not dökümü,

4 - LES sonuç belgesi,

5 - Başvuru formu,

b) Doktora Programlarına başvuracak adayların, anabilim dalı başkanlıklarınca uygun görülen ve EYK'ce onaylanan bir bilim dalında mezuniyet notu 100 tam not üzerinden en az 75 veya 4 tam not üzerinden en az 2,5 puan eşdeğeri yüksek lisans derecesine veya buna denk bir diplomaya ve LES'ten başvurduğu programın, Enstitü Kurulunca belirlenen puan türünde en az 45 standart puana sahip olmaları gerekir. Ancak yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan LES başarı belgesinin geçerlilik süresini aşmamış olmak kaydıyla yeniden LES belgesi istenmez.

Doktora programlarına başvurularda adaylardan istenen belgeler şunlardır;

1 - Lisans/yüksek lisans diploması,

2 - Varsa yabancı dil (ÜDS veya eşdeğer) başarı belgesi,

3 - Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü,

4 - LES sınav sonuç belgesi,

5 - Başvuru formu.

c) Yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; 100 tam nota dönüştürülmüş LES (%50) ve lisans (%45) ve mülakat (%5) başarı puanlarına göre, EYK'ce yapılır. Bunun için her üç puan toplanır. Sonuç, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanır. Kontenjan sayısınca öğrenci alınır.

d) Doktora yeterlik programları için yabancı dil başarı notu, ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan dil sınavında en az 50 puan veya bunlara eşdeğer puanlardır. Doktora programlarına başvuran ve yabancı dil başarı belgesi getirmeyen adaylar için iki yarı yıl ek süre verilerek ÜDS/eşdeğer başarı belgesi getirmeleri istenir. Ancak bu süre lisansüstü öğretim süresi dışındadır. Başarı belgesi getirmeyen adayın Enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Doktora programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi 100 tam nota dönüştürülmüş,

LES puanı (%50), lisans ve/veya yüksek lisans (%45) ve mülakat (%5) başarı not toplamlarının sıralanmasıyla EYK tarafından yapılır. Kontenjan sayısı kadar öğrenci kabul edilir.

f) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, ilgili EABD Başkanlığının görüşü ve EYK'nin teklifi üzerine Senatoca belirlenir.

g) Yabancı uyruklu öğrenciler, yurt dışı lisans veya yüksek lisans çıkışlı veya yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, başvurdukları EABD Başkanlığının görüşü alınarak EYK kararı ile yukarıdaki esaslara göre lisansüstü programlarına kabul edilebilirler.

h) Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki anabilim dallarının, bu programlara alınacak öğrencilerde aranacak nitelikler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar EABD Başkanlıklarının görüşleri de alınarak EYK tarafından belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 5 — Lisans öğretimini başvurduğu yüksek lisans veya doktora öğretiminden farklı EABD'de; lisans veya yüksek lisans öğretimini başvurduğu yükseköğretim kurumundan farklı bir yükseköğretim kurumunda; yüksek lisans öğretimini başvurdukları doktora öğretiminden farklı EABD'de yapan öğrencilere, eksikliklerini gidermek için en çok iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve aralıksız iki yarıyıl olmak üzere EABD'nin önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan ders kredisi lisansüstü öğretiminde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Ancak öğrenci, bu sürede EABD Başkanlığının önerisi ve EYK'nin onayı ile en çok dokuz kredilik lisans üstü öğretimine yönelik ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar, kredi tamamlamak için alınan derslere uygulanan esaslarla aynıdır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilemez. Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 6 — Yükseköğretim Kurumu lisans mezunu veya öğrencisi bir aday, belirli konuda bilgisini artırmak maksadı ile EABD Başkanlığının önerisi ve EYK'nin uygun görüşü üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü derslere öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar öğrencilik haklarından istifade edemezler. Derslerin devam ve başarı durumu, Enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır. Başarılı oldukları takdirde kendilerine derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğrencilerin ders başına kayıt ücret durumları Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Mütevelli Heyetince karara bağlanır. Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok 9 kredilik ders alabilirler. Özel öğrenciler mülakatı başarıp lisansüstü programlara kabul edildiklerinde daha önceden alıp başarılı oldukları derslerin en çok 2/3'sini danışmanının önerisi ve EYK'nin kararı ile saydırabilirler.

Yatay Geçiş

Madde 7 — İlgili Enstitü bünyesindeki başka EABD’de veya başka yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler Yaşar Üniversitesi lisansüstü programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilebilirler. Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış ve bu derslerden yüksek lisans için en az %60, 4 tam not üzerinden en az 2.25, doktora için %75, 4 tam not üzerinden en az 2.5 puan almış olması gerekir. Yatay geçişler ancak yarıyıl başlarında ders seçme süresi içerisinde yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına EABD Başkanlığının görüşü alınarak EYK'ce karar verilir.

Lisansüstü Programlarına Kayıt

Madde 8 — Mülakat ve değerlendirmede başarılı olan adaylar EYK'ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

Kayıt Yenileme

Madde 9 — Öğrenci akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Senato tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri ders alma formuna işleyerek, kaydını yenilemek zorundadır. Üst üste iki yarıyıl öğrenim ücretini yatırmayan veya kayıt yenilemeyen adayın Enstitü ile ilişiği kesilir. Programa kaydı yapılan adaylar, öğrenci statüsünde olup, her türlü öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan veya kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin kredilerine sayılması hususunda her yarıyılın ilk haftasında EABD Başkanlığı aracılığı ile Enstitüye başvururlar. Bu derslerin krediye sayılmasına ve hangi yarıyılda başlamaları gerektiğine EYK karar verir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 10 — Sınavlar ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70'ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80'ine katılmış olması gerekir. Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı - uygulamalı ve sözlü uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Başarı notu ara sınav not ortalamasının %50'si ile yarıyıl sonu sınav notunun %50'sinin toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu sınavı notunun tam notun yüksek lisans için en az %70, doktora için %75 olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kullanılır;

 

Puan

Not

Kat Sayısı

 

96-100

A

4

 

92-95

A-

3.70

 

88-91

B+

3.30

 

84-87

B

3

 

80-83

B-

2.70

 

76-79

C+

2.30

 

72-75

C

2

 

68-71

C-

1.70

 

64-67

D+

1.30

 

60-63

D

1

 

0-59

F

0

Notlarda Maddi Hata

Madde 11— Enstitülerce açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu ve bağlı oldukları EABD Başkanlığının önerisi üzerine EYK'ce karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not Ortalamaları

Madde 12 — Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren Senato tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacı ile almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesinde belirtilir.

Ders Saydırma

Madde 13 — Öğrencinin, daha önce katılmış olduğu lisansüstü programından ders saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ilgili EABD’nın teklifi, EYK'nın kararı ile belirlenir.

İlişik Kesme

Madde 14 — Süreleri içerisinde ders ve tez aşamalarında başarılı olamayan öğrencilerin, aşağıdaki durumlarda kayıtlı oldukları programla ilişikleri kesilir:

a) İlk yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.50'den az olmak,

b) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olmak,

c) Yüksek lisans tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not almak,

d) Doktora tez çalışması, doktora tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olmak,

e) Senato tarafından belirlenen en az ders yükünü tezli yüksek lisans ve doktora programlarında 4, tezsiz yüksek lisans programlarında 6 yarıyılda tamamlayamamış olmak,

f) Lisansüstü programların süresi sonunda genel not ortalaması yüksek lisans düzeyinde 2.50, doktora düzeyinde 3.00'ün altında olmak,

g) Jüri tarafından tez çalışması reddedilmek,

h) Düzeltilmiş tezinin jüri tarafından kabul edilmemesi,

i) En geç beş yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavına girmemek,

j) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olmak,

k) Tez önerisi ikinci kez reddedilmek,

l) Programını süresi içinde tamamlayamamak.

Kayıt Sildirme

Madde 15 — Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğrencinin dilekçe ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu takdirde ödenmiş olan öğrenim ücreti ve kayıt giderleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Ders Tekrarı

Madde 16 — Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak zorundadırlar. Ayrıca genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya EABD Başkanlığınca bu derslere eşdeğer kabul edilen dersleri alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde EABD Başkanlığı tarafından ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

Yaz Okulu Açılması

Madde 17 — Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz okulu da açılabilir.

Lisansüstü Programlarına Kayıt

Madde 18 — Mülakat ve değerlendirmede başarılı olan adaylar EYK'ce belirlenen süre içinde istenen belgelerle başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

Madde 19 — Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders Yükü

Madde 20 — Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 dersi, 1 semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadırlar. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans eğitimi sırasında alınmamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD Başkanlığının önerisi ve EYK'nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçim yapılabilir.

Süre

Madde 21 — Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere dört yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Üst üste iki yarıyıl içerisinde en az ders yükünü tamamlayamayan ya da genel not ortalaması ve 100 tam puan üzerinden 70'ten ve 4 tam puan üzerinden 2.50'den aşağı not alan öğrenciye danışmanın ve EABD Başkanının teklifi ile EYK'ce normal ders süresine ilave olarak iki yarıyıla kadar ek süre verilebilir. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını ders süresi dahil dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ders aşamasında ek süre almamış olma koşulu ile ilgili EABD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman Atanması

Madde 22 — Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları EABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanan danışmanı tarafından yürütülür.

Danışman, EABD de görevli öğretim elemanları arasından, ilgili EABD Başkanlığının teklifi, EYK kararı ile en geç 15 gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman yüksek lisans programında açılması kararlaştırılan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri belirleyerek her yarıyılın ilk onbeş günü içerisinde Enstitüye bildirir. Danışman atanıncaya kadar görevi Enstitünün EABD Başkanı yürütür.

Tezli yüksek lisans öğretiminde tez konusu, yüksek lisans derslerinin başarı ile ta-mamlanmasından sonra en geç 1 ay içerisinde danışman ve EABD Başkanının teklifi ile EYK'de karara bağlanır.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 23 — Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci hazırladığı tezi ilgili Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazıp 6 nüshasını EABD Başkanlığına teslim eder. Öğrenci EABD Başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezini, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yüksek öğretim kurumu içindeki başka bir EABD'de veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, tek danışmanlılarda üç, iki danışmanlılarda beş öğretim elemanından oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Yüksek lisans tez jürisi, tezin teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavının yeri ve tarihi EYK'ce belirlenir. Jüri aralarında bir başkan seçer; sınav tezin takdim ve soru - cevap kısımlarından oluşur. Tez savunması sınavı en az 45, en çok 90 dakikadır ve dinleyicilere açıktır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla "kabul","red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu EABD Başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 24 — Öğrenci tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin, orijinal ciltlenmiş altı kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder. Yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine EYK'ce karar verilir.

Lisansa dayalı yüksek lisans öğrenimi sonucunda, sosyal ve temel fen bilimleri dallarında "Bilim Uzmanı"; farklı mühendislik dalında lisansa dayalı yüksek lisans yapan öğrenciye Yüksek Lisans "(EABD)" aynı Mühendislik Dallarında ise "Yüksek Mühendis" unvanları verilir. Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye EABD' deki programının onaylanmış adı ve bilim alanına uygun unvanının belirtildiği Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

Madde 25 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derinliğine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Öğretim elemanları ve Üniversite idari personeli tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramazlar.

Ders Yükü

Madde 26 — Bu program, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın önerisi ve EYK kararıyla diğer üniversitelerden de dersler alabilir.

Süre

Madde 27 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en çok altı yarıyıl dır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Danışman Atanması

Madde 28 — Tezsiz yüksek lisans programında, EABD Başkanlığı önerisi ile EYK her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülebilmesinde birinci yarıyılın başında on beş gün içinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisi belirler.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Madde 29 — Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD'deki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvanı belirten, Mütevelli Heyet Başkanı,Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan diploma verilir.

DOKTORA PROGRAMI

Amaç ve Kapsam

Madde 30 — Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders Yükü

Madde 31 — Doktora programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders, 2 seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Doktora dersleri, ilgili danışmanın önerisi ve EYK'nin onayı ile diğer yükseköğretim kurullarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

Süre

Madde 32 — Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler doktora programını altı yarıyılda tamamlayabilirler. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde kredili dersler, birbirini izleyen iki yarıyıl içerisinde tamamlanır. Üst üste iki yarıyıl içerisinde sınava girme hakkını elde edemeyen ve 100 tam puan üzerinden 75'ten veya 4 tam puan üzerinden 3.00'ten aşağı not alan öğrenciye, danışmanın ve EABD Başkanlığının teklifi ile EYK'ce normal ders süresine ilave olarak iki yarıyıla kadar ek süre verilebilir. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavından başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen; ancak en az dört yarıyılda tez çalışmasını tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanının önerisi ve EYK kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman Atanması

Madde 33 — Danışman, EABD'de görevli profesör ve doçent öğretim üyeleri arasından ilgili EABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile en geç 15 gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, diğer EABD veya diğer yükseköğretim kurumlarının profesör ve doçent öğretim üyelerinden ikinci tez danışmanı atanabilir.

EABD Başkanlığı, derslerini ve seminerlerini tamamlayan ve yeterlik sınavında başarılı olan her öğrenci için, öğrencinin teklif edeceği danışmanının uygun gördüğü tez konusunu en geç üç ay içerisinde ilgili Enstitüye önerir. Tez konusu, EYK'nin kararıyla kesinleşir.

Yeterlik Sınavı

Madde 34 — Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

Öğrenciler yeterlik sınavına yılda iki kez EYK'nin belirlediği tarihlerde girerler. Ancak öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Yeterlik sınavları, EABD Başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından bir yıllığına atanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite teşkilinde yeterli öğretim üyesi olmayan anabilim dallarında, yakın anabilim dallarından öğretim üyeleri de atanabilir. Bir öğretim üyesi birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla danışmanın da içinde bulunacağı en az üç kişiden oluşan bir yeterlik sınav jürisi kurabilir.

Doktora yeterlik sınavına girebilmek için ÜDS'den yüz üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadilleri dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, esasları Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda yukarıda belirtilen yabancı dil başarı belgesini getiremeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilemez.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan en çok altı krediye kadar ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 35 — Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde ilgili EABD Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmandan başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı isterse komite toplantılarına katılabilir.

Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD Başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Öneri Savunması

Madde 36 — Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve saati komitece belirlenir.

Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir danışman ve Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ayı içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak salt çoğunlukla belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin raporlarının sonuçları ve komite kararı EABD Başkanlığınca Enstitüye bildirilir ve EYK kararı ile öğrencinin kaydı silinir.

Tezin Sonuçlandırılması

Madde 37 — Doktora programındaki bir öğrenci, hazırladığı tezi ilgili Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazıp 6 nüshasını EABD Başkanlığına teslim eder. EABD Başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezi öğrenci jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Doktora tez jürisi, ilgili EABD Başkanlığının teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun profesör ve doçent öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Tez savunma sınavının yeri ve tarihi EYK'ce belirlenir. Jüri aralarında bir başkan seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı en az 45 en çok 90 dakikadır ve dinleyicilere açıktır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, EABD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

Madde 38 — Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş 10 (on) kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK'ce karar verilir.

Yüksek lisansa dayalı doktora yapan öğrenciye doktora sonucunda, fen ve sosyal bilim dallarında "Doktor", Mühendislik Bilimleri Dallarında ise "Doktor Mühendis" unvanları verilir. Doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD'deki programının onaylanmış adı ve bilim alanına uygun unvanının belirtildiği, Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan diploma verilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 39 — Not ortalaması kredi ağırlıklı olarak hesaplanır. Kredi ağırlıklı not ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisinin başarı notu ile çarpımları toplamının kredi sayısına bölünmesi ile bulunur.

Madde 40 — Lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler, "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"ne tabidirler.

Madde 41 — EYK, lisansüstü programında; hastalık (kendi ve birinci dereceden yakını), doğum, doğal afet, zorunlu askere gönderilmesi, görev yerinin değişmesi gibi öğrenimi devamlı engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin öğrenim süresini en fazla iki yarıyıla kadar dondurabilir.

Madde 42 — Lisansüstü öğrencileri her yarıyılda, akademik takvimle belirlenen süre içerisinde EYK'nin belirleyeceği esaslar çerçevesinde kayıtlarını kendileri yenilemekle yükümlüdürler. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıldaki derslere giremezler. Bu süre Yönetmelikte, lisansüstü öğrenimi için belirtilen azami sürenin hesabında dikkate alınır.

Madde 43 — Öğrenciler lisansüstü derslerinde aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilirler. İtirazlar, not ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Not değişikliklerini EYK karara bağlar.

Madde 44 — Tezlerin kısmen veya tamamen Enstitüce yayınlanması halinde telif ücreti ödenmez.

Madde 45 — Bu Yönetmelikte konu edilmeyen hususlar Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği esas alınarak ilgili Enstitü Kurulunda karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 46 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yaşar Üniversitesinden :

Yaşar Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Üniversite öğrencilerinin eğitim-öğretim imkanlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak

b) Öğrencilerin, güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları ancak başarısız oldukları ve alamadıkları dersleri yaz aylarında açmak suretiyle öğrencilere imkan sağlamak ve yarıyıllarda meydana gelen öğrenci yığılmalarını önlemek,

c) Yan dal ve Çift Ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin, bu programları izlemelerini kolaylaştırmak ve başarılı öğrencilerin kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanımak,

d) Özellikle Lisansüstü Programlarda, Üniversite dışında (yurtiçi, yurtdışı) öğretim üyelerini yaz aylarında davet ederek, seçmeli derslerin açılabilmesine imkan vermek; lisans-üstü çalışmaları desteklemek,

e) Diğer yükseköğretim kurumlarında lisansüstü öğrenim gören öğrenciler ile kamu ve özel sektörde görev yapan lise mezunu ve alanlarında gelişmeleri takip etmek isteyen personelin özel öğrenci statüsünde üniversitemiz imkanlarından yararlanmalarını sağlamaktır.

Tanım

Madde 2 — Yaz Öğretimi; Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde bir eğitim-öğretim yılının normal güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz tatili içerisinde yapılan bir öğretimdir.

Yaz Öğretimi ile İlgili Esaslar

Madde 3 — Yaz öğretimi süresi 35 (otuzbeş) iş günüdür. Bu süreye ders kayıt ve sınav süreleri dahil değildir. Yaz Öğretimi Takvimi, Senatoca, Akademik Takvim ile birlikte belirlenerek ilan edilir.

Madde 4 — Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde haftalık ders programı, ders görevlendirmeleri ve sınav tarihleri ilgili Ana Bilim Dalı/Bölüm/Program Başkanlığının teklifi üzerine ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.

Yaşar Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu dersler ait oldukları yarıyılda açılmadan, Yaz Öğretimi programına aktarılarak açılmaz.

Madde 5 — Yaz Öğretiminde açılan her ders için, güz ve bahar yarıyıllarında yapılması gereken kredi saati kadar ders yapılır.

Yaz Öğretiminde her öğrenci, Yaşar Üniversitesi içinden ve dışından 9 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir.

Madde 6 — Bir dersin Yaz Öğretiminde öğretim elemanı belirlenirken, o dersi önceki güz/bahar yarıyıllarında vermiş olan öğretim elemanı tercih edilir.

Madde 7 — İlgili fakülte/yüksekokul/enstitü kurulları tarafından ders içeriği, birim saati ve kredisi konusunda eşdeğerliliği kabul edilmek şartıyla öğrenciler fakülte, yüksekokul ve enstitü dahilinde başka bölüm, program ve ana bilim dallarından ders alabilirler.

Madde 8 — Yaz Öğretiminde kesin kayıttan sonra ders değiştirme ve bırakma uygulanmaz. Öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde alamadığı veya almadığı dersleri de Yaz Öğretimi programında alabilirler. Ayrıca bir öğrenci güz ve bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu tüm dersleri alıp, başarmış olması ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması durumunda Yaz Öğretiminde açılan bir üst sınıftan en çok iki ders alabilir.

Yaz Öğretimine, o yarıyıl sonunda ilişiği kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş öğrencilerin kaydı yapılmaz.

Öğrenime ara verme izni alan öğrenciler, izin aldıkları yarıyılların derslerini Yaz Öğretiminde alamazlar.

Madde 9 — Yaz Öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Madde 10 — Yaz Öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam şartı yerine getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılmaz.

Devam sınırı, Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtildiği biçimde uygulanır.

Madde 11 — Yaz Öğretiminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamada yapılır. Kayıt işlemleri Yaz Öğretiminde açılacak derslerin ilanını izleyen hafta içinde tamamlanır.

Madde 12 — Yaz Öğretiminde yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı ve öğrencilerden ders saati başına alınacak ücret Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ile Mütevelli Heyetince belirlenir.

Bir derse kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı 25'den fazla ise bu ders için yeni bir şube açılabilir. Zorunlu hallerde, bu sayılar ilgili yönetim kurullarınca değiştirilebilir.

Sınavlar ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

Madde 13 — Yaz Öğretiminde yalnız bu dönemde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları yapılır. Yaz Öğretiminde mazeret sınavı yapılmaz.

Madde 14 — Yaz Öğretiminde alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasında dikkate alınır.

Madde 15 — Yaz Öğretiminde değerlendirme, Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Yaz Öğretiminde alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında Yaz Öğretimi adı altında tutulur.

Madde 16 — Yaz döneminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezuniyet hakkı elde eden öğrenciler, Yaz Öğretimi sonunda diploma almaya hak kazanırlar.

Madde 17 — Başka üniversitelerden Yaşar Üniversitesi Yaz Öğretimine kayıt yaptıran öğrencilere, Yaz Öğretiminin süresini, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge, verilir. Bu belge, ilgili bölüm başkanı ve dekan/müdür tarafından imzalanır ve bir kopyası öğrencinin dosyasında saklanır.

Madde 18 — Yaşar üniversitesi öğrencileri, Yaşar Üniversitesi dışındaki bir üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünde açılan Yaz Öğretimi ders/derslerine, kredisi eşit veya daha fazla ve dersin içeriği eşdeğer olmak, Yaşar Üniversitesinde aynı alanlarda ders veren öğretim elemanlarından önceden olumlu görüş almak kaydıyla, her iki yükseköğretim kurumunun Senato kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Ancak, özel öğrenci statüsünde ders alanlar o statüde ders aldıkları üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünde diplomaya veya statüye yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilerin başarıyla tamamladıkları derslerden programına kayıtlı oldukları üniversite/yüksek teknoloji enstitüsünce uygun görülenlerin kredi olarak transferi yapılabilir.

Diğer Hususlar

Madde 19 — Bu Yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen hususlarda Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Kamu İhale Kurulu Kararı

Kamu İhale Kurumundan :

Kamu İhale Kurulu Kararı

 

Toplantı No

: 2003/14

 

Gündem No

: 1

 

Karar Tarihi

: 27.02.2003

 

Karar No

: 2003/UK.T-01

 

Toplantıya Katılan

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

 

Üyeler

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK,

   

Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Adnan ZENGİN,

   

H.Hüseyin GÜRHAN, İsmail KÖKSAL, K. Nejat ÜNLÜ

 

Şikayetçi:

Avrasya Organizasyon İnş. Tur. Elk. Tar. Gıda Eğitim Hzm.

   

San. ve Tic. Ltd. Şti.,

   

Rahime Hatun Mah. Orta Okul Cd. Tütücüler Sok. Baloğlu

   

Pasajı Kat: 4 OSMANİYE

 

İhaleyi yapan idare:

Adıyaman Devlet Hastanesi

 

Başvuru tarih ve

19/02/2003 - 1761

 

sayısı:

 

 

Başvuruya konu

Hastane Genel Temizliği ve İlaçlanması

 

ihale:

 

 

Kurumca Yapılan

25.02.2003 tarih ve 0025/2003-1 nolu Ön İnceleme Raporunda;

 

İnceleme ve

Avrasya Organizasyon İnş. Tur. Elk. Tar. Gıda Eğitim Hzm. San.

 

Değerlendirme:

ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılması öngörülen Adıyaman Devlet Hastanesi genel temizlik ve ilaçlama ihalesinin duyurusunun yapılmadığı ve kendisinin ihaleye davet edilmediği iddiasıyla Kurumumuzla beraber, ihaleyi yapan idareye de 18.02.2003 tarihli dilekçeyle şikayet başvurusunda bulunulduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde öngörülen şekilde ihaleyi yapan idarece şikayet hakkında henüz bir karar verilmediği ve idarenin karar alması için öngörülen 30 günlük sürenin de henüz dolmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar sonucu:

Ön İnceleme Raporu ve başvuru dilekçesi ile eklerinin incelenmesi sonucunda;

   

• "İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin" 27 nci maddesinin (a) bendi gereğince "DİLEKÇENİN İLGİLİ İDAREYE GÖNDERİLMESİNE",

   

• İdarece verilecek kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde bir karar verilmemesi halinde 15 gün içerisinde Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceğinin Avrasya Organizasyon İnş. Tur. Elk. Tar. Gıda Eğitim Hzm. San. ve Tic.Ltd. Şti'ye bildirilmesine

   

oyçokluğuyla karar verildi.

Azlık Oyları :

Kuruma yapılan başvuru; ilgili idareye yapılan başvuru hakkında bilgi verilmesini içerdiğinden, bu konuda Kurulca yapılacak bir işlem olmadığına karar verilmesi gerekir düşüncesindeyiz.

Muzaffer EREN

H. Hüseyin GÜRHAN

Üye

Üye

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2002/11266

Karar : 2003/375

Davacı Ali Tarakçı ile davalı Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Pendik 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 19/2/2002 günlü ve 2001/850-2002/42 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C. Başsavcılığının 5/11/2002 gün ve Hukuk 164085 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü.

YARGITAY KARARI

Ali Tarakçı’nın 25/8/1949 olan doğum tarihi 25/8/1954 olarak düzeltilmişse de adı geçen kişi nüfusa 11/9/1952 tarihinde kaydedilmiştir. Bir şahsın doğmadan nüfusa kaydı sözkonusu olamayacağından bu suretle düzeltme nüfus kayıtlarında çelişki yaratmaktadır.

Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken bu kayıtlar arasında çelişki yaratmamak yada hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek durumundadır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 27/1/2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2002/11331

Karar : 2003/303

Davacı kamu hukuku ile davalılar Melike Karasöğüt ile Nüfus Müdürlüğü aralarındaki dava hakkında Aksaray 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 22/3/2002 günlü ve 2001/577-2002/187 sayılı kararın temyiz edilmemekle kesinleşmesi ve yürürlükteki kanuna aykırı olduğu iddiasıyla C. Başsavcılığının 14/11/2002 gün ve Hukuk 2173751 sayılı yazılarıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Hırsızlık suçu iddiasıyla davaname ile hakkında dava açılan Melike Karasöğüt’ün hırsızlık suçunun tahkikatı sırasında gerçek yaşının 17 olduğunun gözlemlendiğinden bahisle nüfustaki 1992 doğum tarihinin düzeltilmesi istenilmiştir.

Nüfus Kanununun 46. maddesi hükmü uyarınca açılan davada Mahkemece yaşının düzeltilmesi istenilen kişinin gerçek yaşının tesbiti bakımından, kemik grafilerine dayalı uzman tabip veya sağlık kurulu raporu, getirtilecek nüfus kayıtları, varsa tanık beyanları ve diğer deliller toplandıktan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, ceza davası dosyası getirtilip bu dosyadaki deliller irdelenerek davalı Melike’nin suçu işleyen kişi olmadığı yorumu yapılmak suretiyle ve ayrıca dosya içerisinde mevcut adli tıp kurumu Bursa Adli Tıp Şube Müdürlüğünde uzman Ş. Ali Özer tarafından düzenlenen raporda adı geçenin 7/1/2001 tarihli grafilerine göre 12 yaşın içinde olduğu bildirilmiş olması karşısında kayıt yaşının bu raporda tespit edilen yaşından farklı olduğu sabit iken 1992 olan doğum tarihinin doktor raporunda belirlenen yaşına uygun olduğu sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 23/1/2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı