12 Mart 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26814

KANUN

YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERÎ MEMURLAR KANUNU İLE TÜRKİYE

 CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5743                                                                                          Kabul Tarihi: 26/2/2008

             MADDE 1 – 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İlk yoklama süresi içinde Orgeneral-Oramiral ve Korgeneral-Koramiraller dışında kalan yedek subaylar ile yedek askerî memurlar, kanunî ikametgâhlarını ve varsa maluliyetlerini maluliyet derecesiyle birlikte mahallî askerlik şubesine, şifahen veya mektupla bildirmeye ve raporlarının tasdikli bir suretini bir defaya mahsus olmak üzere göndermeye veya aslını göstermeye mecburdur."

             MADDE 2 – 1076 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ancak, sefer ve fevkalade haller dolayısıyla, ordunun kısmen veya tamamen seferi mevcuda tamamlanamaması halinde, lüzum görüldüğü takdirde, yardımcı sınıf yedek subayların yarbay ve daha aşağı rütbedekileri 60 yaşını geçmemek kaydıyla 5434 sayılı Kanunda yazılı yaşların 10 yıl fazlasına kadar, diğer sınıflar yedek subayları anılan Kanunda belirtilen yaş hadlerine kadar, sağlık durumlarının elverişli olması ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen diğer nitelikleri taşımaları halinde en gencinden başlanarak orduya alınabilirler."

             MADDE 3 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinin, değişik (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde;

             I - Subaylardan;

             1 - Yarbay ve daha aşağı rütbelerdeki yardımcı sınıf subaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,

             2 - Muharip sınıf subaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,

             3 - 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hükümlerine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ise aynı kanunda belirtilen yaşlara kadar,

             II - Astsubaylardan;

             1 - Yardımcı sınıf astsubaylar 60 yaşını geçmemek kaydıyla bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına kadar,

             2 - Muharip sınıf astsubaylar bu maddenin (ç) fıkrasında gösterilen yaşlara kadar,

             sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilirler."

             MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/3/2008