KANUN

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  HAKKINDA KANUN

 

             Kanun No. 5505                                                                                                   Kabul Tarihi : 18/5/2006

             MADDE 1 – 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar üç ve dördüncü fıkra olarak eklenmiştir.

             "Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde üç yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır."

             "Borçlunun Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilk defa  ilişkilendirildiğinin tespitine kadar, ilgilinin talebi halinde borcunu ödemesi, kredi alma  süresinin bitiminden itibaren  endeks uygulanmak suretiyle ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılabilir."

             "Katkı kredisi borcu ödemelerinde de aynı esaslar uygulanır."

             GEÇİCİ MADDE 1 – Borcu ödemedeki iki ve üç yıllık  bekleme süreleri  ile aylık dönemler halinde Kuruma yapılacak ödemeler bu Kanunun yayımı tarihinden sonra kredi alacak öğrenciler için uygulanır.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/5/2006