TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIRÖTESİ TAŞINIMININ VE BERTARAF

EDİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN BASEL SÖZLEŞMESİNE

GETİRİLEN DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 4899       

 

Kabul Tarihi : 17.6.2003      

 

MADDE 1. – 22 Eylül 1995 tarihinde Cenevre’de kabul edilen “Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişiklik”in onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

  

BASEL SÖZLEŞMESİNE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİK

(18-22 Eylül 1995, Cenevre, Basel sözleşmesine Taraflar Konferansı Üçüncü Toplantısının III/1 sayılı Kararıyla kabul edilmiş)

Yazmanlığın saklayıcıdan 2 Şubat 1996 tarihli bildirimle almış olduğu onaylanmış aslına sadık örnek:

C.N.456.1995.ANDLAŞMALAR-1 (Ek)

22 Eylül 1995’de Cenevre’de Taraflar Konferansı

Üçüncü Toplantısı’nda Kabul Edilmiş Olan Tehlikeli Atıkların

Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin

Basel Sözleşmesine Getirilen Değişiklik

                        Yeni Giriş paragrafı 7 bis:

                        “Tehlikeli atıkların, özellikle gelişmekte olan ülkelere sınırötesi taşınımının, işbu Sözleşme’de belirtildiği gibi çevre ile uyumlu yönetimin sağlanması bakımından büyük bir risk oluşturduğunu kabul ederek,”

                        Yeni 4A Maddesi:

                        “1. Ek VII’de listelenen her Taraf tehlikeli atıkların Ek IVA’da sayılan bertaraf işlemleri için, Ek VII’de sayılmayan Devletlere tüm sınırötesi taşınımlarını                                  yasaklayacaktır.

                        2. Ek VII’de listelenen her Taraf 31 Aralık 1997’den itibaren işbu Sözleşme Madde 1 (i) (a) gereğince tehlikeli atıkların Ek IV/B’de sayılan bertaraf etme işlemleri için Ek VII’de sayılmayan Devletlere tüm sınırötesi taşınımlarını yasaklayacaklardır. Böyle bir taşınım işbu Sözleşme uyarınca atıklar, tehlikeli olarak nitelendirilmedikçe yasaklanmayacaktır.”

                        “Ek VII

                        Taraflar ve OECD, AB üyesi diğer Devletler ve Liechtenstein”

C.N.77.1998.ANDLAŞMALAR-2 (Ek)

IV/9. Sözleşme Eklerinde Yapılan Değişiklik ve Eklerin Kabulü

“Konferans,

Teknik Çalışma Grubu’nun Dördüncü Taraflar Konferansı’nda onaylanmak üzere sunması için, diğer çalışmalar arasından, tehlike özelliklerinin ve atık listelerinin geliştirilmesi konusundaki çalışmaların tamamlanmasına tam öncelik verilmesine ilişkin, Teknik Çalışma Grubunu görevlendiren, Taraflar Konferansı Karar III/1 hatırlanarak,

İşbu Sözleşme kapsamında yer almayan atıkların daha gelişmiş listeleri gibi, diğer çalışmalar arasından, tehlikeli atıkların listelerinin ve Teknik Çalışma Grubunun çalışmalarının sonucuna dayalı bu listelerin yeniden incelenmesi için uygun prosedürün geliştirilmesi yollarının ele alınmasına ilişkin, Teknik Çalışma Grubunu görevlendiren, Taraflar Konferansı Karar III/12 hatırlanarak,

Atık listelerinin yeniden incelenmesi ve düzenlenmesi için bir prosedürün ve listelerde atıkların yerleştirilmesi veya çıkartılması için gerekli başvuru formunun geliştirilmesi gibi, Teknik Çalışma Grubu tarafından yürütülen, genel olarak, işbu Sözleşmenin Madde 1, Paragraf 1 (a)’sı gereğince, tehlikeli olarak nitelendirilen atıkların listesinin, (atıkların birleştirilmiş listelerine ve bunların yeniden incelenmesi ve düzenlenmesinde uygun prosedürlere ilişkin notta bulunan liste A (UNEP/CHW.4/3), ve işbu Sözleşmenin Madde 1, Paragraf 1 (a)’sı kapsamına girmeyen atıkların listelerinin, (atıkların birleştirilmiş listelerine ve bunların yeniden incelenmesi ve düzenlenmesi için uygun prosedürlere ilişkin notta bulunan liste B), geliştirilmesi çalışmasını not ederek,

İşbu Sözleşmenin amacı gereği atıkları tehlikeli olarak nitelendiren Ek I ve Ek III’deki faktörlerin aynen kalması, Madde 4A dahil, işbu Sözleşmenin Madde 1, paragraf 1 (a)’sı kapsamında yer alan veya yer almayan atıkları belirleyerek, bu Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak için Teknik Çalışma Grubu tarafından geliştirilen A ve B listelerinin kullanılmasının sağlanması, ve bu listelerin eşit statüye sahip olması hususlarını gözönüne alarak,

A ve B listelerinde yer alan atıkların, Ek I ve III’ü referans alarak, işbu Sözleşmenin Madde 1, paragraf 1 (a)’sında yer alan koşullara açıklık ve ayrıntı getirdiğini not ederek,

Liste A ve Liste B’nin ayrıntılı olmasının planlanmadığını gözönüne alarak,

Open-ended Ad Hoc Komitesinin, üçüncü toplantısında kararlaştırdığı, atık listelerinin yeniden incelenmesi ve düzenlenmesine yönelik gerekli prosedürün sorumluluğunu almak için Teknik Çalışma Grubunun isteği doğrultusunda Taraflar Konferansının uzatılması önerisini ve bu amaçla Taraflar Konferansının, atıkların birleştirilmiş listelerinin ve bunların yeniden incelenmesi ve düzenlenmesi için uygun prosedürlerin içinde yer aldığı notta belirtildiği gibi, başvuru formunu kabul etmesini not ederek,

Karar IV/6 gereğince, atık listelerinin inceleme altında bulundurulması ve revizyonlar veya düzenlemeler için Taraflar Konferansına tavsiyelerde bulunulmasına ilişkin Teknik Çalışma Grubunun görevlendirilmesini not ederek,

Ayrıca, Karar IV/6 gereğince, yeniden incelemek için prosedürü gözden geçirmeyi, atıkların birleştirilmiş listeleri ile bu listelerin yeniden incelenmesi ve düzenlenmesini içeren notta belirtilen başvuru formu dahil olmak üzere, atıkların listelerinin uygun hale getirilmesini, ve beşinci Taraflar Konferansında onaylanmak üzere bir önerinin sunulmasını gözönünde bulundurarak,  

 

İşbu Sözleşmede aşağıda verilen değişiklik ve eklerin kabul edilmesini kararlaştırarak,

1. Ek I’in sonuna aşağıdaki paragraflar eklenecektir:

(a) İşbu Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak için, ve paragraf (b), (c) ve (d)’ye bağlı olarak, Sözleşmenin Madde 1, paragraf 1 (a)’sı gereğince Ek VIII’de listelenen atıklar tehlikeli olarak nitelendirilirler ve Ek IX’da listelenen atıklar işbu Sözleşmenin Madde 1, paragraf 1 (a)’sı kapsamında yer almayan atıklardır.

(b) Bir atığın Ek VIII’de yeralması, özel bir durumda, işbu Sözleşmenin Madde 1. paragraf 1 (a)’sı gereğince bir atığın tehlikeli olmadığının gösterilmesi için Ek III’ün kullanılmasına engel teşkil etmez.

(c) Bir atığın Ek IX’da yer alması, özel bir durumda, işbu Sözleşmenin Madde 1, paragraf 1 (a)’sı gereğince, bu atığın Ek III’de belirtilen özellikleri göstermesine sebep olan, Ek I’de verilen maddelerden birini içermesi durumunda bu atıkların niteliğinin tehlikeli olarak belirlenmesine engel teşkil etmez.

(d) Atıkların nitelendirilmesi amacı doğrultusunda, Ek VIII ve Ek IX, işbu Sözleşmenin Madde 1, paragraf 1 (a)’sının uygulanmasını etkilemez.

2. Aşağıda verilen iki yeni ek, Ek VIII ve Ek IX olarak işbu Sözleşmeye eklenecektir.”

Ek VIII

LİSTE A

Bu Ekte yer alan atıklar, bu Sözleşmenin 1. Maddesinin 1 (a) paragrafı çerçevesinde tehlikeli atık olarak tanımlanmıştır ve bu atıkların bu Ek’te tehlikeli atık olarak belirtilmeleri, Ek III’ün bir atığın tehlikeli olmadığının gösterilmesi için kullanılmasına engel teşkil etmez.

A1 Metal ve metal taşıyan atıklar

A1010         Metal atıklar ve aşağıdakilerden herhangi birinin alaşımlarından oluşan atık:

                    . Antimon

                    . Arsenik

                    . Berilyum

                    . Kadmiyum

                    . Kurşun

                    . Civa

                    . Selenyum

                    . Tellür

                    . Talyum

                    ancak B listesinde verilen atıklar hariç.

A1020         Som halindeki metal atık hariç, bileşen veya kontaminant olarak aşağıdakilerden herhangi birini içeren atık:

                    . Antimon; antimon bileşikleri

                    . Berilyum; berilyum bileşikleri

                    . Kadmiyum; kadmiyum bileşikleri

                    . Kurşun; kurşun bileşikleri

                    . Selenyum; selenyum bileşikleri

                    . Tellür; tellür bileşikleri

A1030         Bileşen veya kontaminant olarak aşağıdakilerden herhangi birini içeren atıklar:

                    . Arsenik; arsenik bileşikleri

                    . Civa; civa bileşikleri

                    . Talyum; talyum bileşikleri

A1040         Bileşeni olarak aşağıdakilerden herhangi birini içeren atıklar:

                    . Metal karboniller

                    . Altı değerli krom bileşikleri

A1050         Galvanik çamurlar

A1060         Metallerde kullanılan asit banyosunun atık sıvıları

A1070         Çinkonun işlenmesi sırasında oluşan sızıntı artıkları, jarosit, hematit gibi tozlar ve çamurlar

A1080         B listesine dahil edilmeyen, Ek III özelliklerini sergilemeye yetecek kadar kurşun ve kadmiyum konsantrasyonları içeren atık çinko artıkları

A1090         Yalıtımlı bakır telin yakılmasıyla oluşan küller

A1100         Bakır arıtıcılarının gaz temizleme sisteminden oluşan tozlar ve artıklar

A1110         Bakır elektro-arıtma ve elektro-kazanma işlemlerinden çıkan kullanılmış elektrolit çözeltileri

A1120         Bakır elektro-arıtma ve elektro-kazanma işlemlerinde kullanılan elektrolit saflaştırma sistemlerinden oluşan atık çamurlar (anod çamurları hariç)

A1130         Çözünmüş bakır içeren kullanılmış aşındırma çözeltileri

A1140         Atık bakır klorür ve bakır siyanür katalistleri

A1150         B listesinde yer almayan baskılı devre tablolarının yakılmasından oluşan değerli metal külü 1/

A1160         Atık kurşun-asitli piller, tam veya ezilmiş

A1170         Yalnızca B listesindeki pillerin karışımları hariç, tasnif edilmemiş atık piller B listesinde belirtilmeyen, Ek I’deki bileşenlerden tehlike oluşturacak miktarlarda içeren atık piller

1/                B listesinde B 1160’da istisnaların yer almadığına dikkat ediniz.

A1180         A listesinde yer alan akümülatörler ve diğer piller gibi parçalar, civalı komütatörler, katod ışınlı tüplerin camları ve diğer aktive edilmiş camlar ve PCB kapasitörleri içeren veya Ek III’de belirtilen özelliklerden herhangi birini gösterecek derecede Ek I bileşenleriyle (ör; kadmiyum, civa, kurşun, poliklorlu bifenil) 3/ (B listesinde B 1100’e bakınız) kirlenmiş atık elektrikli veya elektronik donanımlar veya hurdalar 2/

             A2 Metaller ve organik maddeler ihtiva edebilen özde inorganik bileşenler içeren atıklar

A2010         Katod ışın tüplerinden ve diğer aktive edilmiş camlardan oluşan cam atıklar

A2020         Sıvı veya çamur halindeki atık inorganik flor bileşikleri; ancak B listesinde belirtilen atıklar hariç

A2030         Atık katalizörler, ancak B listesinde belirtilen atıklar hariç

A2040         Kimyasal endüstri proseslerinden oluşan ve Ek I’de yer alan bileşenleri ihtiva ettiklerinde Ek III’de belirtilen bir tehlikeli özelliği sergileyen atık cips (B listesinde B2080’e bakınız)

A2050         Atık asbest (tozlar ve lifler)

A2060         Ek III’ün özelliklerini sergilemeye yetecek konsantrasyonlarda Ek I maddeleri içeren kömür yakıtlı enerji santrali uçucu külü (B listesinde B2050’e bakınız)

     A3 Metaller ve inorganik maddeler ihtiva edebilen özde organik bileşenler içeren atıklar

A3010         Bitümenin ve petrol kokunun üretiminden veya işlenmesinden oluşan atık

A3020         Başlangıçta amaçlanan kullanımına uygun olmayan atık madeni yağlar

A3030         Kurşunlu vuruntu önleyen bileşenli çamurlar ihtiva eden, bunlardan oluşan veya bunların bulaştığı atıklar

A3040         Atık termik (ısı nakli) sıvılar

A3050         Reçinelerin, lateksin, plastikleştiricilerin, tutkalların/yapıştırıcıların üretiminden, formülasyonundan ve kullanımından oluşan atıklar; B listesinde belirtilen atıklar hariç (B listesinde B4020’e bakınız)

A3060         Atık nitroselüloz

A3070         Sıvı veya çamur halindeki atık fenoller, klorofenol içeren fenol bileşikleri

A3080         B listesinde belirtilenleri kapsamayan atık eterler

A3090         Altı değerli krom bileşikleri veya biyosidler içeren atık deri tozu, külü, çamurları ve unları (B listesinde B3100’e bakınız)

A3100         Altı değerli krom bileşikleri veya biyosidler içeren deri eşyaların üretimine uygun olmayan atık soyuntu ve diğer deri veya deri bileşenlerinin atıkları (B listesi B3090’a bakınız)

A3110         Altı değerli krom bileşikleri veya biyosidler veya bulaşıcı maddeler içeren tabaklama atıkları (B listesinde B3110’a bakınız)

A3120         Parçalama işleminden oluşan tüy gibi hafif parçalar

A3130         Atık organik fosfor bileşikleri

A3140         Atık halojenleştirilmemiş organik solventler; ancak B listesinde belirtilen atıklar hariç

A3150         Atık halojenleştirilmiş organik solventler

A3160         Organik solvent geri kazanma işlemlerinden oluşan atık halojenleştirilmiş veya halojenleştirilmemiş susuz distilasyon artıkları

2/                Bu madde, elektrik enerjisi üretiminden oluşan hurda donanımları kapsamaz.

3/                PCB’lerin konsantrasyon seviyesi 50mg/kg veya daha fazladır.

A3170         Alifatik halojenleştirilmiş hidrokarbonların (klorometan, dikloroetan, vinil klorür, viniliden klorür, allil klorür ve epiklorhidrin gibi) üretiminden oluşan atıklar

A3180         Poliklorlu bifenil (PCB), poliklorlu terfenil (PCT), poliklorlu naftalin (PCN) veya polibromlu bifenil (PBB) veya bu maddelerin diğer polibromlu benzerlerini 50 mg/kg veya daha yüksek bir konsantrasyonda 4/ içeren, bunlardan oluşan veya bunların bulaştığı atıklar, maddeler ve nesneler

A3190         Organik malzemelerin arıtılmasından, damıtılmasından ve pirolitik bir işleme tâbi tutulmasından kaynaklanan atık katranlı artıkları (asfalt çimentoları hariç)

A4 İnorganik veya organik bileşenler ihtiva edebilen atıklar

A4010         Farmasotik ürünlerin üretiminden, hazırlanmasından ve kullanılmasından kaynaklanan atıklar, ancak B listesinde belirtilen atıklar hariç

A4020         Klinik ve ilgili atıklar yani tıbbi, dişçilik, veterinerlik ve hasta bakım gibi uygulamalardan kaynaklanan atıklar ve hastaların muayenesi veya tedavisi sırasında veya araştırma projeleri sırasında hastanelerden veya diğer tesislerden çıkan atıklar

A4030         Biyosidlerin ve fitofarmasotiklerin üretiminden, formülasyonundan ve kullanımından kaynaklanan atıklar; standart dışı olan zamanı geçmiş 5/ veya başlangıçta amaçlanan kullanımlarına uygun olmayan atık pestisidler ve herbisidler dahil

A4040         Ahşap koruyucu kimyasalların üretimi, formülasyonu ve kullanımından kaynaklanan atıklar 6/

A4050         Aşağıdakilerden herhangi birini içeren, bundan oluşan veya bunun bulaştığı atıklar:

                    İnorganik siyanürler; eser miktarda inorganik siyanürler içeren katı haldeki değerli metal içeren artıklar

                    Organik siyanürler

A4060         Atık yağ/su, hidrokarbonlar/su karışımları, emülsiyonları

A4070         Mürekkeplerin, boyar maddelerin, pigmentlerin, boyaların, lakların, verniklerin       üretiminden, formülasyonundan ve kullanımından oluşan atıklar; B listesinde belirtilen herhangi bir atık hariç (B listesinde B4010’a bakınız)

A4080         Patlayıcı nitelikli atıklar (B listesinde belirtilen atıklar hariç)

A4090         B listesinin ilgili maddesinde belirtilenler dışındaki atık asidik veya bazik çözeltiler (B listesinde B2120’ye bakınız)

A4100         Sanayi gazlarının temizlenmesinde kullanılan sanayi kirliliğini kontrol cihazlarından çıkan atıklar (B listesinde belirtilen atıklar hariç)

A4110         Aşağıdakilerden birini içeren, bundan oluşan veya bunun bulaştığı atıklar

                    . Poliklorlu dibenzo-furan’ın herhangi bir türü

                    . Poliklorlu dibenzo-dioksin’in herhangi bir türü

A4120         Peroksidler içeren, bunlardan oluşan veya bunların bulaştığı atıklar

A4130         Ek III’ün tehlikeli özelliklerini sergilemeye yetecek konsantrasyonlarda Ek I maddeleri içeren atık ambalajlar ve kaplar

                             

4/                50 mg/kg’lık seviyenin bütün atıklar için uluslararası düzeyde pratik olan bir seviye olduğu düşünülmektedir. Ancak pek çok ülke belirli atıklar için daha düşük düzenleme seviyeleri (örneğin 20 mg/kg) kabul etmiştir.

5/                “Zamanı geçmiş” ifadesi, üreticinin önerdiği süre içinde kullanılmamış anlamına gelir.

6/                Bu madde ahşap koruyucu kimyasalların kullanıldığı ahşabı kapsamaz.

A4140         Ek I kategorilerine tekabül eden ve Ek III’ün tehlikeli özelliklerini sergileyen kimyasallardan oluşan veya standart dışı veya zamanı geçmiş 7/ kimyasallar içeren atık

A4150         Araştırma ve geliştirme veya eğitim faaliyetlerinden oluşan, tanımlanmamış olan ve/veya yeni olan ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri bilinmeyen atık kimyasal maddeler

A4160         B listesinde yer almayan kullanılmış aktive adilmiş karbon (B listesinde B2060’a bakınız.)

Ek IX

LİSTE B

Bu Ekte yer alan atıklar, Ek III’de belirtilen bir özelliği sergilemesine yetecek miktarda Ek I maddesi içermedikçe bu Sözleşmenin 1 inci Maddesinin 1(a) paragrafı kapsamına giren atıklar olmayacaklardır.

B1 Metal ve metal taşıyan atıklar

B1010              Metalik, dağılabilir formda olmayan metal ve metal alaşımlı atıklar:

             .           Değerli metaller (altın, gümüş, platin grubu, ancak civa hariç)

             .           Demir ve çelik hurda

             .           Bakır hurda

             .           Nikel hurda

             .           Alüminyum hurda

             .           Çinko hurda

             .           Kalay hurda

             .           Tungsten hurda

             .           Molibden hurda

             .           Tantal hurda

             .           Magnezyum hurda

             .           Kobalt hurda

             .           Bizmut hurda      

             .           Titanyum hurda

             .           Zirkonyum hurda

             .           Manganez hurda

             .           Germanyum hurda

             .           Vanadyum hurda

             .           Hafniyum, indiyum, niobyum, renyum ve galyum hurda

             .           Toryum hurda

             .           Nadir toprak hurdası

B1020              Dökme mamûl formda (sac, levha, kirişler, çubuklar v. b.) alaşımlar dahil, temiz,   bulaşmamış metal hurda :

             .           Antimon hurda

             .           Berilyum hurda

             .           Kadmiyum hurda

             .           Kurşun hurda (Kurşun asitli piller hariç)

                               

7/                “Zamanı geçmiş” ifadesi, üretici tarafından önerilen süre içinde kullanılmamış anlamına gelir.

             .           Selenyum hurda

             .           Tellür hurda

B1030              Artıklar içeren refraktör metalleri

B1040              Elektrik enerjisi üretimi sırasında oluşan, tehlikeli atık hale gelecek şekilde yağlama yağı ile, PCB ile veya PCT ile bulaşmamış hurda donanımlar

B1050              Ek III’ün özelliklerini sergilemeye yetecek konsantrasyonlarda Ek I malzemeleri içermeyen karışık demirsiz metal, ağır parça hurda 8/

B1060              Toz hali de dahil metal element formundaki atık selenyum ve tellür

B1070              Ek III’de belirtilen özellikleri sergileyecek miktarda Ek I’deki bileşenleri içermemeleri şartıyla bakır ve dağılabilir formdaki bakır alaşımları atığı

B1080              Dağılabilir formdaki çinko alaşım artıkları dahil Ek III’deki özellikleri sergileyecek H4.3 9/ veya tehlikeli özelliği sergileyen konsantrasyonlarda Ek I bileşenleri içermedikçe, çinko külü ve artıkları

B1090              Bir standarda uygun olarak atık piller (Kurşunla, kadmiyumla veya civa ile yapılanlar hariç)

B1100              Metallerin eritilmesinden, yumuşatılmasından ve arıtılmasından oluşan metal içeren atıklar

             .           Sert çinko lehimi

             .           Çinko içeren talaşlar

                         -             Galvanizleme levhası çinkolu üst talaşı (> %90 Zn)

                         -             Galvanizleme levhası çinkolu alt talaşı (> %92 Zn)

                         -             Çinko kalıp döküm talaşı (> %85 Zn)

                         -             Sıcak daldırmalı galvanizleyiciler levha çinkolu talaş (baç) (> %92 Zn)

                         -             Çinko traşları

             .           Alüminyum traşları (tuz cürufu hariç)

             .           Bakırın tekrar işlenmek veya arıtılmak üzere işlenmesinden oluşan ve Ek III’ün    tehlikeli özelliklerini sergileyecek miktarda arsenik, kurşun veya kadmiyum içermeyen cüruflar

             .           Bakır eritme işlemi sırasında oluşan, potalarda dahil, refraktör kuşaklarının atıkları

             .           Arıtılmak üzere işlenen değerli metallerden oluşan cüruflar

             .           % 0.5’den az kalay içeren tantal taşıyan kalay cürufları

B1110              Elektrikli ve elektronik donanımlar :

             .           Yalnızca metallerden veya alaşımlardan oluşan elektronik donanımlar

             .           A listesinde yer alan akümülatörler ve diğer piller gibi parçalar, civalı komütatörler, katod ışınlı tüplerin camları ve diğer aktive edilmiş camlar ve PCB kapasitörleri içermeyen veya Ek III’de belirtilen özelliklerden herhangi birini göstermeyecek derecede Ek I bileşenleri ile (ör; kadmiyum, civa, kurşun, poliklorlu bifenil) kirlenmemiş veya bu özellikleri giderilmiş atık elektrikli ve elektronik donanımlar veya hurdalar 10/ (baskılı devre kartları dahil) (A listesinde A 1180’de bakınız)

                                                    

8/         Ek I malzemeleriyle başlangıçta düşük seviyede buluşma olsa bile, takip eden proseslerde (geri dönüşüm prosesleri dahil) Ek I malzemelerinin önemli oranda artmış konsantrasyonlarını içeren ayrı parçalar oluşabilir.

9/         Çinko külünün durumu şu anda incelenmektedir ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kakınma Konferansının (UNCTAD) çinko küllerinin tehlikeli maddeler olarak görülmemesi gerektiğine dair bir tavsiyesi vardır.

10/       Bu maddeye elektrik enerjisi üretimi sırasında oluşan hurdalar dahil değildir.

             .           Doğrudan yeniden kullanıma uygun olan 11/ ve geri dönüştürülmeyecek veya nihaî olarak bertaraf edilmeyecek 12/ elektrikli ve elektronik donanımlar.

B1120              Katalizör olarak kullanılan sıvılar hariç, aşağıdakilerden herhangi birini içeren kullanılmış katalizörler :

                                Geçici metaller; A listesindeki atık        Skandiyum             Titanyum                katalizör (kullanılmış katalizörler, Vanadyum Krom sıva kullanılmış katalizörler veya                                        Manganez                                                Demir                        diğer katalizörler) hariç :     Kobalt    Nikel Bakır Çinko İtriyum   Zirkonyum Niobyum Molibden                                        Hafniyum                                                  Tantal                     Tungsten                Renyum

                                Lantanitler                                                Lantan                    Seryum

                                (nadir toprak metalleri) :                         Praseodyum           Neodi       Samaryum Evropiyum  Gadolinyum Terbiyum Disprosyum Holmiyum Erbiyum    Tulyum                                                                                                             İtalbiyum                Lütesyum

B1130              Temizlenmiş kullanılmış değerli metal taşıyan katalizörler

B1140              Eser miktarda inorganik siyanür içeren değerli metal taşıyan katı formdaki atıklar

B1150              Uygun paketlenmiş ve etiketlenmiş, dağılabilir, sıvı halde olmayan değerli metaller ve alaşım atıkları (altın, gümüş, platin grubu, ancak civa hariç)

B1160              Baskılı devre tablolarının yakılmasıyla oluşan değerli metal külü (Alistesinde A1150’ye bakınız)

B1170              Fotoğraf filminin yakılması ile oluşan değerli metal külü

B1180              Gümüş halojenler ve metalik gümüş içeren atık fotoğraf filmi

B1190              Gümüş halojenler ve metalik gümüş içeren atık fotoğraf kâğıdı

B1200              Demir ve çelik üretimi ile oluşan granül haldeki cüruf

B1210              TiO2’nin ve vanadyumun kaynağı olan cüruflar da dahil demir ve çelik üretiminden oluşan cüruf

B1220              Sanayi standartlarına göre (örneğin DIN 4301) ve esas itibariyle inşaat işleri için işlenen, yüksek demir içerikli (% 20’den fazla), kimyasal olarak kararlı çinko üretiminden oluşan cüruf

B1230              Demir ve çeliğin üretiminden oluşan haddehane pulları

B1240              Bakır oksitli haddehane pulları

                 B2 Metaller ve organik metaller içerebilen özde inorganik bileşenler içeren atıklar

B2010              Maden faaliyetlerinden oluşan, dağılabilir formda olmayan atıklar :

             .           Doğal grafit atığı

             .           Testereyle veya başka bir araçla traşlanmış veya sadece kesilmiş olsun ya da olmasın arduvaz atığı

                                                     

11/       Yeniden kullanım ifadesine onarım, yenileme veya yükseltme dahildir, ancak büyük çapta yeniden montaj dahil değildir.

12/       Bazı ülkelerde, doğrudan yeniden kullanım amaçlı bu malzemeler atık sayılmaz.

             .           Mika atığı

             .           Lösit, nefelin ve nefelin siyenit atığı

             .           Feldspar atığı

             .           Flourspar atığı

             .           Katı haldeki silika atıkları; döküm işlerinde kullanılanlar hariç

B2020              Dağılabilir formda olmayan cam atığı :

             .           Tekrar eritilebilen cam parçaları ve diğer cam atıkları ve hurdaları, katod ışınlı tüplerin camları ve diğer aktive edilmiş camlar hariç

B2030              Dağılabilir formda olmayan seramik atıkları :

             .           Sermet atıkları ve hurdası (metal seramik bileşikleri)

             .           Başka yerde belirtilmeyen seramik bazı lifler

B2040              Esas itibariyle inorganik bileşenler içeren atıklar :

             .           Baca gazı desülfürizasyon (FGD) işleminden oluşan kısmen rafine edilmiş kalsiyum sülfat

             .           Binaların yıkılmasıyla oluşan atık duvar veya sıva alçıpanları

             .           Sanayi standartlarına göre (örneğin DIN 4301 ve DIN 8201) ve esas itibariyle inşaat işleri ve aşındırıcı uygulamalar için işlenen, yüksek demir içerikli (%20’den

                         fazla), kimyasal olarak kararlı bakır üretiminden oluşan cüruf

             .           Katı haldeki kükürt

             .           Kalsiyum siyanamid üretiminden oluşan (PH değeri 9’dan küçük) kireç taşı

             .           Sodyum, potasyum, kalsiyum klorürler

             .           Karborundum (silikon karbid)

             .           Kırma beton

             .           Lityum-tantal ve lityumniobyum içeren cam hurdalar

B2050              Kömür yakıtlı enerji santrallerinin A listesine dahil edilmeyen uçucu külü

                         (A listesinde A2060’a bakınız)

B2060              İçme suyu arıtımından, gıda endüstrisi işlemlerinden ve vitamin üretiminden oluşan kullanılmış aktive edilmiş karbon (A listesinde A4160’a bakınız)

B2070              Kalsiyum florür çamuru

B2080              A listesine dahil edilmeyen kimyasal işlemlerden oluşan atık cips (A listesinde A2040’a bakınız)

B2090              Çelik ve alüminyum üretimi ile oluşan petrol kokundan veya bitümenden yapılmış ve normal sanayi standartlarına göre temizlenmiş anod uçları (klor alkali elektrolizlerinden ve metalurjik endüstriden oluşan atık anod uçları hariç)

B2100              Alüminyum üretiminden oluşan atık alüminyum hidratları ve atık alüminyum ve artıkları; gaz temizleme, floklama veya filtrasyon işlemlerinde kullanılan malzemeler hariç

B2110              Boksit artıkları (“kırmızı çamur”) (pH değeri 11.5’den daha düşük olmalıdır)

B2120              pH değeri 2’den daha büyük ve 11.5’den daha düşük olan, korozif veya tehlikeli olmayan atık asidik veya bazik solüsyonlar (A listesinde A4090’a bakınız)

                 B3 Metaller ve inorganik maddeler içerebilen özde organik bileşenler içeren atıklar

B3010              Katı plastik atıklar :

                         Diğer atıklarla karıştırılmamaları ve bir standarda göre hazırlanmamaları şartı ile  aşağıdaki plastik veya karışık plastik malzemeler

                         Sınırlayıcı olmamak kaydıyla aşağıdakiler dahil, halojenleştirilmemiş polimerlerin ve kopolimerlerin hurda plastiği 13/:

                         -             etilen

                         -             stiren

                         -             polipropilen

                         -             polietilen terftalat

                         -             akrilonitril

                         -             bütadien

                         -             poliasetatlar

                         -             poliamidler

                         -             polibütilen tereftalat

                         -             polikarbonatlar

                         -             polieterler

                         -             polifenil sülfidler

                         -             akrilik polimerler

                         -             alkanlar C10-C13 (plastikleştiriciler)

                         -             poliüretan (CFC’ler içermeyen)

                         -             polisiloksanlar

                         -             polimetil metakrilat

                         -             polivinil alkol

                         -             polivinil bütiral

                         -             polivinil asetat

                         Aşağıdakiler dahil, kürlenmiş atık reçineler veya yoğunlaştırma ürünleri :

                         -             üre formaldehit reçineler

                         -             fenol formaldehit reçineler

                         -             melamin formaldehit reçineler

                         -             epoksi reçineler

                         -             alkid reçineler

                         -             poliamidler

                         Aşağıdaki florlanmış polimer atıklar 14/

                         -             perfloroetilen/propilen (FEP)

                         -             perfloroalkoksi alkan (PFA)

                         -             perfloroalkoksi alkan (MFA)

                         -             polivinilklorür (PVF)

                         -             polivinildenflorür (PVDF)

B3020              Kâğıt, mukavva ve kâğıt ürün atıkları

                         Tehlikeli atıklarla karıştırılmamaları şartıyla aşağıdaki malzemeler :

                         Aşağıdaki kâğıt veya mukavvanın atığı ve hurdası :

                                                    

13/       Bu tür hurdaların tamamen polimerize oldukları anlaşılmaktadır.

14/       - Tüketici sonrası atıklar bu maddeye dahil edilmemişlerdir.

             - Atıklar karıştırılmayacaktır.

             - Açıkta yakmanın getireceği problemler dikkate alınacaktır.

             .           Beyazlatılmamış kâğıt veya mukavva veya oluklu kâğıt veya mukavva esas itibariyle

             .           Beyazlatılmış kimyasal kâğıt hamurundan yapılmış ve kütle olarak renklendirilmemiş

             .           Diğer kâğıt veya mukavva

             .           Mekanik kâğıt hamurundan (örneğin, gazete, dergi ve benzeri matbu malzeme) yapılmış kâğıt veya mukavva

             .           1) Laminatlı mukavva, 2) Tasnif edilmemiş hurda dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğerleri

B3030              Tekstil atıkları

                         Diğer atıklarla karıştırılmamalı ve bir standarda göre hazırlanmaları şartıyla aşağıdaki malzemeler :

                         İpek atığı (makaraya sarmaya uygun olmayan kozalar, iplik atığı ve grenadin stoğu dahil)

                         -             karde edilmemiş veya taranmamış

                         -             diğer

                         İplik atığı, ancak grenadin stoğu hariç, yün ya da ince veya kalın hayvan kılı atığı

                         -             yün veya ince hayvan kılından tarak döküntüsü

                         -             diğer yün veya ince hayvan kılı atığı

                         -             kalın hayvan kılı atığı

                         Pamuk atığı (iplik atığı ve grenadin stoğu dahil)

                         -             iplik atığı (lif atıkları dahil)

                         -             grenadin

                         -             diğer

             .           Keten üstüpü ve atığı

             .           Hakiki kenevir (Cannabis sativa L.) üstüpüsü ve atığı (iplik atığı ve grenadin stoğu dahil)

             .           Jüt ve diğer tekstil elyaflarının (keten, hakiki kenevir ve rami hariç) üstüpüsü ve atığı (iplik atığı ve grenadin dahil)

             .           Genus Agave’nin sisalinin ve diğer tekstil liflerinin üstüpüsü ve atığı (iplik atığı ve grenadin dahil)

             .           Hindistan cevizinin üstüpüsü, tarak artıkları ve atığı (iplik atığı ve grenadin dahil)

             .           Abakanın (Manila keneviri veya Musa textilis Nee) üstüpüsü, tarak artıkları ve atığı (iplik atığı ve grenadin dahil)

             .           Raminin ve başka bir yerde belirtilmeyen diğer bitkisel tekstil liflerinin üstüpüsü, tarak artıkları ve atığı)

             .           Aşağıdakilerin insan yapımı elyaflarının atığı (tarak artıkları, iplik atığı ve grenadin dahil)

                         -             Sentetik elyaflar

                         -             Sunî elyaflar

             .           Eskimiş giyecekler ve diğer eskimiş tekstil eşyaları

             .           Kullanılmış kilimler, hurda kınnap, kordonlar, ipler, halatlar ve kablolar ile tekstil malzemelerinin eskimiş kınnap, kordon, halat veya kablo malzemeleri

                         -             Tasnif edilmiş

                         -             Diğer

B3040              Kauçuk atıklar

                         Diğer atıklarla karıştırılmamaları şartıyla aşağıdaki malzemeler :

             .           Sert kauçuk atığı ve hurdası (örneğin ebonit)

             .           Diğer kauçuk atıklar (başka bir yerde belirtilen atıklar hariç)

B3050              İşlenmemiş mantar ve ahşap atığı :

             .           Tomruk, briket, pelet veya benzeri formlarda biraraya getirilmiş olsun veya olmasın, ahşap atığı ve hurda

             .           Mantar atığı; ezilmiş, granül hâle getirilmiş veya öğütülmüş mantar

B3060              Bulaşıcı olmaması şartıyla, tarımsal gıda endüstrisinin atıkları :

             .           Şarap tortuları

             .           Pelet formunda olsun veya olmasın, hayvan yemi olarak kullanılan, başka bir yerde belirtilmemiş kurutulmuş ve sterilize edilmiş bitki atıkları, artıkları ve yan ürünleri

             .           Yağlı maddelerin veya hayvan ya da bitki mumlarının işlenmesinden oluşan artıklar

             .           İşlenmemiş yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış (ancak kesilerek şekillen dirilmemiş), asitle işlenmiş veya jelatini alınmış kemik veya boynuz özütü atığı

             .           Balık atığı

             .           Kakao kabukları, yaprağı, derisi ve diğer kakao atığı

             .           İnsan ve hayvan tüketimi ile ilgili ulusal ve uluslararası gereklilikleri ve standartları karşılayan yan ürünleri hariç, tarımsal gıda sektörünün diğer atıkları

B3070              Aşağıdaki atıklar :

             .           İnsan saçı atığı

             .           Atık saman

             .           Penisilin üretiminden oluşan ve hayvan yemi olarak kullanılacak deaktivite edilmiş mantar, miselyum (fungus mycelium)

B3080              Atık kırpıntılar ve hurda kauçuk

B3090              Deri üretimine uygun olmayan deri kırpıntıları ve diğer deri atıklar; altı değerli krom bileşikleri ve biyosidler içermeyen deri çamurları hariç (A listesinde A3100’ne bakınız)

B3100              Altı değerli krom bileşikleri ve biyosidler içeren deri tozu, külü, çamuru (A listesinde A3090’a bakınız)

B3110              Altı değerli krom bileşikleri veya biyosidler ya da bulaşıcı maddeler içermeyen tabaklama atıkları (Alistesinde A3110’a bakınız)

B3120              Gıda boyalarından oluşan atıklar

B3130              Atık polimer eterler ve peroksidler oluşturamayan tehlikesiz atık monomer eterler

B3140              Atık kullanılmış lastikler, ancak Ek IV A’da belirtilen işlemlerde kullanılanlar hariç

                                       B4 İnorganik veya organik bileşenler ihtiva edebilen atıklar

B4010              Tehlike oluşturabilecek miktarda organik solventler, ağır metaller ve biyosidler içermeyen su bazlı/lateks boyalardan, mürekkeplerden ve sertleştirilmiş verniklerden oluşan atıklar (A listesinde A4070’e bakınız)

B4020              Reçinelerin, lateksin, plastikleştiricilerin, tutkalların/yapıştırıcıların vb. üretiminden, formülasyonundan ve kullanımından oluşan, A listesinde yer almayan, Ek III’de belirtilen özellikleri sergilemeyecek şekilde solventler ve diğer kirleticiler içermeyen, örneğin su bazlı, ya da kazein nişastasına, dekstrine, selüloz eterlere, polivinil alkole dayalı tutkallar gibi ürünlerin atıkları (A listesinde A3050’e bakınız).

B4030              Pilleri A listesinde yer almayan kullanılmış, tek kullanımlı kameralar.