Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Haziran 2003

SALI

Sayı : 25148

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4896 Karayolları Trafik Kanunu ile Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4897 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4898 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4899 Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4900 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4901 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

4902 Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğal Gaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (88/77/AT)

Tarım veya Orman Traktörlerinin Ürettiği Radyo Parazitlerinin Giderilmesi (Elektromanyetik Uyumluluk ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (75/322/AT)

 

Tebliğler

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 81)

2003 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

2003 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

2003 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

2003 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi Resim ve Hariç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ 

Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararı

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 107 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Karayolları Trafik Kanunu ile Sigorta Murakabe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4896

Kabul Tarihi : 17.6.2003

MADDE 1. — 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 108 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine "Zorunlu malî sorumluluk sigortasını yapan sigortacının" ibaresinden sonra gelmek üzere "malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2. — 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Teminat, sigortalıların alacaklarına karşılık teşkil eder ve sigorta şirketlerinin" ibaresinden sonra gelmek üzere "malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi hali ile" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/6/2003

—— • ——

İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4897

Kabul Tarihi : 17.6.2003

MADDE 1. — 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (D) fıkrasının ikinci bendindeki (2) numaralı cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2) Olayların niteliğine göre istenen askerî kuvvetin çapı, vali ile koordine edilerek askerî birliğin komutanı tarafından, görevde kalış süresi, askerî birliğin komutanı ile koordine edilerek vali tarafından belirlenir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/6/2003

—— • ——

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4898

Kabul Tarihi : 17.6.2003

MADDE 1. — 24 Mayıs 2000 tarihinde Nairobi’de imzalanan "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin Biyogüvenlik Kartagena Protokolü" nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/6/2003

—— • ——

Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4899

Kabul Tarihi : 17.6.2003

MADDE 1. — 22 Eylül 1995 tarihinde Cenevre’de kabul edilen "Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişiklik"in onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/6/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4900

Kabul Tarihi : 17.6.2003

MADDE 1. — 9 Haziran 2000 tarihinde Meksiko’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Birleşik Meksika Devletleri Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/6/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

Kanun No. 4901

Kabul Tarihi : 17.6.2003

MADDE 1. — 10 Eylül 2001 tarihinde Şam'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/6/2003

—— • ——

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4902

Kabul Tarihi : 18.6.2003

MADDE 1. — 9.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1. — Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen görevlerin uygulanması ve yetkilerin kullanılması maksadıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtını kurmak, görev ve yetkilerini düzenlemektir.

MADDE 2. — 2692 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla kendisine verilen görevleri uygulamak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 3. — 2692 sayılı Kanunun ikinci bölümünün başlığı "Kadro, Kuruluş, Kaynak, Atanma ve Yer Değiştirme" olarak; 6 ncı maddesi ise başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kadro ve kuruluş

Madde 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilâtı; görevin özelliği ve Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki esaslara uygun olarak kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş ve kadroları, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca düzenlenir.

Bu kadrolarda gösterilmek üzere iki amiral kadrosu, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinde yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının rütbe kontenjanlarına dahildir.

MADDE 4. — 2692 sayılı Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Personel kaynakları ve uygulanacak mevzuat

Madde 7. — Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli; subay, astsubay, uzman erbaş, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile Devlet memuru ve işçilerden oluşur.

Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyduğu subay ve astsubaylar; okul masrafları, Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanmak suretiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinin diğer eğitim kuruluşlarında yetiştirilir. Bunların kaynak ve yetiştirilmeleri ile terfi, izin, sicil ve ödül işlemleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu esaslarına göre yürütülür.

Sahil Güvenlik Komutanlığının kendi kaynaklarından karşılanamayan subay ve astsubay ihtiyacı; kendi kuvvetleriyle ilişkileri saklı kalmak şartıyla Sahil Güvenlik Komutanlığının talebi, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile diğer kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığından sağlanabilir.

Devlet memuru temini ile işçilerin işe alınmaları, genel hükümlere göre Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.

MADDE 5. — 2692 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8. — Sahil Güvenlik Komutanının atanması; Deniz Kuvvetleri Komutanının lüzum göstermesi, Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile yapılır.

Bu Komutanlığın kadrosundaki amirallerin atanması, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Asteğmen-albay rütbelerindeki subayların, astsubayların, Devlet memurlarının ve uzman erbaşların atanmaları ile erbaş ve erlerin dağıtımları, Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır.

Birinci ve ikinci fıkraların uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, İçişleri Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakan kararını yazı ile İçişleri Bakanına bildirir.

MADDE 6. — 2692 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9. — Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sahil güvenlik mensubu subay, astsubay, sivil personel, uzman erbaş, erbaş ve erlerin hizmet gerekleri veya sağlık yahut diğer nedenlerle görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılır.

MADDE 7. — 2692 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 20. — Sahil Güvenlik Komutanlığı için yetiştirilecek subay, astsubay, erbaş ve erlerin askerî öğretim ve eğitimleri ile okul ve eğitim masrafları, Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanmak suretiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinin diğer eğitim kuruluşlarınca; askerî personel ile sivil personelin hizmetin gerektirdiği özel eğitimleri ise, İçişleri Bakanlığınca belirlenen esaslara göre yapılır.

MADDE 8. — 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6. — Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel temini ve yetiştirilmesi konularında yeterli oluncaya kadar, komutanlık kadrolarında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay ile erbaş ve er ihtiyacı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca sağlanır. Bu personelin görev ve hizmet yerlerinin değiştirilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılır. Sahil Güvenlik Komutanlığı; sağlık, idarî ve asayiş gibi nedenlerle ihtiyaç duyulan görev ve hizmet yerleri değişiklik tekliflerini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirir.

MADDE 9. — 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri : Kara (Jandarma dahil), Deniz (Sahil Güvenlik dahil) ve Hava Kuvvetleri subay, askerî memur, astsubay, erbaş ve erleri ile askerî öğrencilerden teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla ikmal edilen, kadro ve kuruluşlarla teşkilâtı gösterilen silâhlı Devlet kuvvetidir.

MADDE 10. — 211 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin değişik (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Jandarma ve Sahil Güvenlik kıt’a komutanları ile kurum amirlerine de garnizon komutanlığı görevi verilir. (a) ve (b) fıkralarının uygulanmasında; jandarma seyyar ve eğitim birlikleri ile il jandarma komutanlığı, ilçe jandarma komutanlığı, jandarma komando ve jandarma asayiş komando birlikleri, sahil güvenlik bölge ve grup komutanlıkları, sahil güvenlik gemi ve bot komutanlıkları, sahil güvenlik hava komutanlığı kıt’a; jandarma ve sahil güvenlik okulları ile diğer kuruluşları kurum sayılır.

MADDE 11. — 211 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Karargâh ve askerî kurumlar ile Deniz Kuvvetleri (Sahil Güvenlik dahil) teşkilâtında bulunan gemiler gibi askerî tesisler de kışla olarak mütalâa edilir.

MADDE 12. — 211 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Kıt’a veya askerî kurum tabibi olarak görevlendirilen serbest çalışan sivil tabiplerin ücretleri, mukavelesine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir.

d) Hastanın veya tabibin nakli için askerî vasıtalardan istifade mümkün olmadığı hallerde diğer sivil nakil vasıtalarından faydalanılır ve masrafı, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir.

MADDE 13. — 211 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Askerî garnizon veya merkez komutanlığı bulunmayan yerlerde hastalananlar, mahallin hükûmet veya belediye tabibine müracaat ederler. Bunların muayene ve tedavileri icabediyorsa, askerî bir hastaneye, buna imkân yoksa başka hastaneye sevki bu tabipliklerce sağlanır. Hastanın askerî bir hastaneye yatırılması halinde yol masrafı, başka hastaneye yatırılması halinde bütün nakil, muayene ve tedavi masrafı, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca ödenir.

MADDE 14. — 211 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Bu şahısların yurt içinde ve dışında vefatı halinde; cenaze masrafı ile cenazenin nakli, arzu edilen yere götürülmesi ve getirilmesi masrafı Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir.

MADDE 15. — 211 sayılı Kanunun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 67. — Tabip raporu ile mütehassıs tabiplerin müşahedesi altında tedaviye muhtaç görülen subay, askerî memur ve astsubayların tedavileri; askerî sağlık kurumları olmayan yerlerde diğer resmî sağlık kurumlarında, bunlar da yoksa özel sağlık kuruluşlarında yapılır. Yol ve bütün tedavi masrafları, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir.

MADDE 16. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının değişik (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

m) Sicil notu : Sicil belgelerine sicil üstlerince yapılan işaretlemelerin, Sicil Yönetmeliğinde belirlenecek esaslar dahilinde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca nota tahvil edilmesi sonucu bulunan notların ortalamasıdır.

MADDE 17. — 926 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Emeklilik hakkını kazananlar, emekliliklerini ancak Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. Bu aylar dışındaki emeklilik istemleri; ancak ilgili kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.

MADDE 18. — 926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

g) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca her yıl Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan personel sayısı Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.

Genelkurmay Başkanlığınca, ilgili kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşleri alındıktan sonra bu personelin kuvvetleri değiştirilebilir.

Bu personel, yeni kuvvetinde, sınıfı görevinde istihdam edilebileceği gibi ihtiyaç duyulan sınıflarda istihdam edilmek üzere, yeniden sınıflandırmaya da tâbi tutulabilir.

MADDE 19. — 926 sayılı Kanunun değişik 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 34. — Subaylığa nasıp ve rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanının (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanının, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine, Millî Savunma Bakanı (Jandarma ve Sahil Güvenlik subayları için İçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır.

MADDE 20. — 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3. Bütün şartların aynı olması halinde mensup bulunduğu kuvvete göre sıra ile; kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik,

MADDE 21. - 926 sayılı Kanunun değişik 38 inci maddesinin değişik ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Albaylar: Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; yükselme sırasına giren albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar tespit edilir. Bunlar, sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları içerisinde; kurmaylar, sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmayları ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûraya gönderilir. Yüksek Askerî Şûra bunları, 54 üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tâbi tutar.

MADDE 22. — 926 sayılı Kanunun değişik 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Her yıl 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar; rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca hizmet ihtiyacına göre tespit edilir.

MADDE 23. — 926 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yüksek Askerî Şûra; kuvvet komutanlıklarından, Jandarma Genel Komutanlığından ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların, teğmenlikten itibaren; general ve amirallerin, generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Tespit edilen yeterlik notuna göre en yüksek yeterlik notu alanlardan başlanmak üzere yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu, yeterlik tam notunun % 85 ve daha yukarısı olan albay, general ve amirallerden yeterlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar bir üst rütbeye terfi ettirilir.

MADDE 24. — 926 sayılı Kanunun değişik 89 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 89. — Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait astsubay kadroları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca saptanır.

MADDE 25. — 926 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yükümlülüklerini bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. İstifaların kabulü, müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışındaki istifa istemleri, ancak ilgili kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.

MADDE 26. — 926 sayılı Kanunun 121 inci maddesinin birinci fıkrasının değişik (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Askerî hâkimlerin, Gülhane Askerî Tıp Akademisi öğretim üyesi olan profesör ve doçentlerin ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları gereğince;

MADDE 27. — 926 sayılı Kanunun değişik 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 127. — Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden general ve amirallere Genelkurmay Başkanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara Millî Savunma Bakanlığınca, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara ise, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca;

a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar,

b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar,

c) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar,

d) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar,

e) Seyahat maksadıyla yıllık izin süresi kadar,

f) Askerî öğrencilere yönetmelikte gösterilecek süre ve şekil dahilinde,

Yurt dışı izni verilebilir.

Bu hallerde özlük hakları aynen verilir.

MADDE 28. — 926 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 133. — Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara, Millî Savunma Bakanlığınca; Jandarma ve Sahil Güvenlik subaylarına, İçişleri Bakanlığınca dört yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Millî Savunma, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır.

MADDE 29. — 926 sayılı Kanunun değişik ek 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aylıksız izin; Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara, Genelkurmay Başkanlığınca; Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlara, Millî Savunma Bakanlığınca; kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı olanlara, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde olmayan memurlara ise, yetkili kurumlarınca verilir.

MADDE 30. — 926 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 21. — Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idarî işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî şahıslara, astsubay adı verilir.

MADDE 31. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/6/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelikler

 

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararı

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığından:

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu Kararı

Karar No: 107

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 3 üncü Dairesinin ihdası işleminin, kadroların onaylanması, üye seçiminin yapılması, Başkan ve üyelerin atamalarının Resmî Gazetede yayınlanması suretiyle tamamlanması karşısında; mevcut Üç Daireli yapılanmaya göre iş dağılımının yapılması hususunda karar vermek üzere 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 17, 25 ve 27 nci maddeleri uyarınca 20 HAZİRAN 2003 günü saat 14.00’de toplanan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunca;

1. Atama, ayırma, rütbe ve terfi, nasıp ve sicil işlemleriyle ilgili iptal ve tam yargı davalarına BİRİNCİ DAİRECE,

2. Askerlik (Bedelli ve Dövizli askerlik hariç), askeri öğrenci, Harp Akademileri, yedek subay ve GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) işlemleriyle ilgili iptal ve tam yargı davalarıyla, idari eylemden doğan tam yargı davalarına İKİNCİ DAİRECE,

3. Birinci ve İkinci Dairenin görevleri dışında kalan diğer idari işlemlerden doğan iptal ve tam yargı davalarına ÜÇÜNCÜ DAİRECE,

Bakılmasına,

4. Henüz Başsavcılık Düşüncesine bağlanmamış dava dosyalarının, evvelce ilgili Dairelerince süre uzatımı, adli yardım, ilk inceleme, yürütmenin durdurulması gibi nedenlerle esasa kaydedilerek bakılmış olması halleri dikkate alınmaksızın, bu kararda belirtilen iş bölümüne uygun şekilde görevli kılınan Dairelere gönderilmesine,

Evvelce Birinci ve İkinci Daireler Esas Defterine yapılan bu nev’i kayıtların, Başkanlar Kurulu’nun bu kararı şerh verilerek kapatılmasına,

5. Başsavcılıkça düşünceye bağlanmış dava dosyalarının, 26 Aralık 2002 tarih ve 104 sayılı Başkanlar Kurulu kararında öngörülen görev dağılımına göre ilgili Dairelerinde bakılmasına,

6. 20 HAZİRAN 2003 tarihinden (bugün dahil) itibaren açılacak davalarda, bu kararda öngörülen görev dağılımının esas alınmasına,

20 HAZİRAN 2003 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Sayfa Başı