TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

 İLİŞKİN KANUN

Kanun No.  5399

 

Kabul Tarihi : 3.7.2005      

 

MADDE 1.- 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlât edinilebilir.

MADDE  2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE  3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.