Kanun

Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Kanun

             Kanun No. 5399                                                                                                     Kabul Tarihi: 3.7.2005

             MADDE 1. — 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlât edinebilir.

             MADDE  2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE  3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14 Temmuz 2005