TÜRK Sİ­LAH­LI KUV­VET­LE­Rİ BES­LE­ME KA­NU­NU

 

Kanun No. 5668

 

Kabul Tarihi: 24/5/2007      

 

 

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Amaç, Kap­sam ve Ta­nım­lar

Amaç ve kap­sam

MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rin­de bes­len­me ve te­miz­lik ge­rek­si­nim­le­ri Dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak­la­ra yö­ne­lik yü­rü­tü­le­cek iş­lem­le­rin il­ke ve yön­tem­le­ri­ni be­lir­ler.

Ta­nım­lar

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da;

a) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri: Ka­ra, De­niz ve Ha­va Kuv­vet­le­ri ile Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı­nı,

b) As­kerî per­so­nel: Su­bay, ast­su­bay, uz­man jan­dar­ma, uz­man er­baş, as­kerî öğ­ren­ci, si­vil me­mur, iş­çi, er­baş ve er­le­ri,

c) Ka­zan­dan bes­le­me: Yü­küm­lü­lük ve zo­run­lu­luk­tan do­la­yı top­lu ola­rak sı­cak ve­ya ku­man­ya ola­rak bü­tün gi­der­le­ri Dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan bes­le­me­yi,

ç) Ta­yın be­de­li: Ka­zan­dan bes­le­me­ye alı­na­ma­yan­la­ra, 22/6/1978 ta­rih­li ve 2155 sa­yı­lı Ba­zı Ka­mu Per­so­ne­li­ne Ta­yın Be­de­li Ve­ril­me­si Hak­kın­da Ka­nun kap­sa­mın­da öde­nen ay­lık ye­mek pa­ra­sı­nı,

d) Gün­lük ye­mek be­de­li: En az üç öğün ve ge­rek­ti­ğin­de de ara öğün­le­ri içe­ren, ye­mek çi­zel­ge­si­nin ha­zır­lan­ma­sın­da öl­çüt ola­rak kul­la­nı­lan har­ca­ma­ya esas pa­ra­nın üst mik­ta­rı­nı,

e) Güç­len­di­ril­miş ye­mek be­de­li: Nor­mal ça­lış­ma ko­şul­la­rın­dan da­ha yo­ğun be­den ha­re­ke­ti­ni içe­ren gö­rev ve eği­tim­le­rin ya­pıl­ma­sı için ge­rek­li ka­lo­ri­yi sağ­la­mak ama­cıy­la gün­lük ye­mek be­de­li­nin yüz­de yir­mibeş ar­tı­rıl­ma­sıy­la el­de edi­len pa­ra­nın mik­ta­rı­nı,

f) Ara öğün: Gün­lük üç öğün ye­me­ğin dı­şın­da; mey­ve, çe­rez, tat­lı, ik­ram­lık gi­bi ge­rek­ti­ğin­de so­ğuk ve­ya sı­cak ola­rak ve­ri­len yi­ye­cek ve içe­cek­le­ri,

g) Gün­lük ye­mek çi­zel­ge­si: Bes­le­ne­cek­le­re ve­ri­le­cek ye­mek­le­rin öğün ba­zın­da da­ğı­lı­mı­nı, ye­mek­le­rin içe­rik­le­ri­ni, ka­lo­ri­si­ni, pa­ra­sal de­ğe­ri­ni ve kul­la­nı­la­cak yi­ye­cek mad­de­le­ri­nin mik­ta­rı gi­bi bil­gi­le­ri içe­ren de­ne­ti­me bağ­lı tü­ke­tim bel­ge­si­ni,

ifa­de eder.

 

 

 

 

 

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

Gün­lük Ye­mek Be­de­li, İl­ke­ler ve Uy­gu­la­ma

Gün­lük ye­mek be­de­li

MAD­DE 3- (1) Gün­lük ye­mek be­de­li; bu Ka­nu­na ek­li öl­çüt tab­lo­sun­da gös­te­ri­len gı­da mad­de­le­ri­nin fi­yat­lan­dı­rıl­ma­sıy­la be­lir­le­nir. Be­lir­le­nen bu de­ğe­re; sal­ça, tuz, ba­ha­rat, sa­rım­sak, may­da­noz, de­re­otu, li­mon, sir­ke gi­bi tat­lan­dı­rı­cı­lar için yüz­de beş ek­le­ne­rek, ya­pı­la­cak ye­mek çi­zel­ge­si­nin gün­lük üst sı­nı­rı bu­lu­nur.

İl­ke­ler

MAD­DE 4- (1) Gün­lük ye­mek be­de­li­ni aş­ma­ya­cak şe­kil­de, bes­len­me­ye el­ve­riş­li her tür­lü gı­da mad­de­le­ri ile ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­me­yi sağ­la­ya­cak en az üç öğün­lük, ge­rek­ti­ğin­de de ara öğün­le­ri içe­ren gün­lük ye­mek çi­zel­ge­si ha­zır­la­nır.

(2) 17/3/1981 ta­rih­li ve 2924 sa­yı­lı Ulu­sal Bay­ram ve Ge­nel Ta­til­ler Hak­kın­da Ka­nun­da be­lir­ti­len res­mî ve di­nî bay­ram­la­rın her gü­nü ve yıl­ba­şın­da, ara öğün kap­sa­mın­da­ki yi­ye­cek­le­ri ve­re­bil­mek için gün­lük ye­mek be­de­li­nin yüz­de el­li faz­la­sı­na ka­dar ye­mek çi­zel­ge­si dü­zen­le­nir.

(3) Ka­zan­dan bes­le­me­nin ye­mek­ha­ne­ler­de top­lu ola­rak ya­pı­la­ma­ma­sı du­ru­mun­da, gün­lük ye­mek be­de­li­ni aş­ma­ya­cak şe­kil­de, her tür­lü da­ya­nık­lı ha­zır gı­da mad­de­le­riy­le ve/ve­ya bir­lik ta­ra­fın­dan ön­ce­den ha­zır­la­na­rak am­ba­laj­lan­mış yi­ye­cek­ler ku­man­ya ola­rak ve­ri­lir.

(4) Ka­zan­dan bes­le­me­si ola­nak­sız olan as­kerî öğ­ren­ci, er­baş ve er­le­re ta­yın be­de­li ve­ri­lir. Ay­rı­ca, as­ker­lik şu­be­le­rin­ce celp ve kı­ta­la­rı­na sevk edi­len­le­re, kıt’a ve­ya ku­rum­la­rın­dan ter­his edi­len­le­re ve ha­va de­ği­şi­mi­ne gön­de­ri­len­le­re, as­ker­lik­ten sa­yı­lan gün ka­dar ta­yın be­de­li öde­nir.

(5) Gö­rev ko­şul­la­rı­na bağ­lı ola­rak, bir ki­şi­nin gün­lük bes­len­me ge­rek­si­ni­mi­ni kar­şı­la­ya­cak şe­kil­de, öğün­le­re gö­re özel ola­rak oluş­tu­rul­muş ha­zır ye­mek ve yi­ye­cek­ler ve­ril­di­ğin­de, yi­ye­cek­le­rin pa­ra­sal de­ğe­ri­nin, gün­lük ye­mek be­de­li­nin al­tın­da ve­ya üs­tün­de ol­ma­sı du­ru­mu dik­ka­te alın­maz.

(6) Ge­rek­ti­ğin­de ye­di­ril­mek üze­re de­po­la­nan, an­cak de­ği­şim için tü­ke­til­me­si ge­re­ken da­ya­nık­lı ha­zır gı­da mad­de­le­ri, tek tek ve­ya tam ola­rak ye­mek çi­zel­ge­sin­de gös­te­ri­le­rek ye­di­ri­lir. Üç öğü­nü kar­şı­la­ya­cak şe­kil­de ve bun­lar­la bir­lik­te ge­rek­ti­ğin­de ek­mek ek­len­me­siy­le ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­me­yi sağ­la­ya­cak şe­kil­de ye­di­ril­di­ğin­de bu yi­ye­cek­le­rin pa­ra­sal de­ğe­ri­nin, gün­lük ye­mek be­de­li­nin al­tın­da ve­ya üs­tün­de ol­ma­sı du­ru­mu dik­ka­te alın­maz. An­cak, ay­rı gün ve öğün­ler­de tek tek ye­di­ril­me­si  gün­lük ye­mek be­de­li içe­ri­sin­de ya­pı­lır.

(7) Zo­run­lu ne­den­ler­le iç­me su­yu ge­rek­si­ni­mi ol­du­ğun­da,  Kuv­vet Ko­mu­ta­nı, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı ve­ya Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı­nın ona­yı ile zo­run­lu­lu­ğun de­va­mı sü­re­sin­ce ve be­de­li dik­ka­te alın­ma­dan, bir ki­şi için gün­lük üç lit­re­ye ka­dar am­ba­laj­lan­mış iç­me su­yu ve­ri­lir.

Ye­mek hiz­me­ti­nin sa­tın alın­ma­sı

MAD­DE 5- (1) Ka­zan­dan bes­le­ne­cek per­so­nel için; ye­mek ha­zır­la­ma, pi­şir­me, da­ğı­tım ve te­miz­lik gi­bi ye­mek ön­ce­si ve son­ra­sı­na yö­ne­lik mal ve hiz­met­ler­den bir kıs­mı ve­ya ta­ma­mı sa­tın alı­na­bi­lir. Bu du­rum­da, bes­le­ne­cek he­def kit­le­ye bağ­lı ola­rak gün­lük ye­mek be­de­li ve­ya güç­len­di­ril­miş ye­mek be­de­li­ne; yö­net­me­lik­le oran­la­rı be­lir­le­nen, ye­mek da­ğı­tı­mı ön­ce­si ve son­ra­sın­da ya­pı­lan iş­let­me ve ge­nel gi­der­ler ek­le­nir.

Ka­zan­dan bes­le­nen as­ke­rî per­so­ne­le ta­yın be­de­li ve­ril­me­si

MAD­DE 6- (1) Birlik ve kurum nöbetçileri ile savaş, iç güvenlik harekâtı, sınır ötesi harekât veya yüzer birlik personeli hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamında tayın bedeli veya yemek yardımı aldığı halde kazandan beslenen askerî personelin, tayın bedeli veya yemek yardımının beslendikleri gün ve öğün sayılarına karşılık gelen kısmı aylıklarından kesilir.

Ka­zan­dan bes­le­ne­cek­ler

MAD­DE 7- (1) Gün­lük ye­mek be­de­li kap­sa­mın­da as­kerî öğ­ren­ci, er­baş ve er­ler ile aşa­ğı­da be­lir­ti­len­ler de ka­zan­dan bes­le­nir­ler:

a) As­ke­rî ce­za ve tu­tu­kev­le­ri ile di­sip­lin ce­za ve tu­tu­kev­le­rin­de tu­tuk­lu, hü­küm­lü ve as­ke­rî bir­lik­ler­de gö­zal­tın­da bu­lu­nan as­kerî per­so­nel ile si­vil ki­şi­ler.

b) Di­sip­lin ce­za­sı ne­de­niy­le bir­lik­ten ay­rı­la­ma­yan as­kerî per­so­nel.

c) Harp esir­le­ri, gö­zal­tı­na alı­nan ve­ya il­ti­ca eden ya­ban­cı or­du per­so­ne­li.

ç) Ya­pı­lan ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­lar­da hü­küm ol­ma­sı ko­şu­luy­la ve­ya Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı­nın ona­yıy­la, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı için İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ona­yıy­la Tür­ki­ye’de­ki as­kerî okul­lar­da eği­ti­len ya­ban­cı or­du per­so­ne­li.

d) Kuv­vet Ko­mu­ta­nı, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı ve­ya Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­nı­nın ona­yıy­la, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­nin kad­ro­sun­da ol­ma­yan an­cak as­kerî bir­lik­ler­le be­ra­ber gö­rev ya­pan ve­ya tat­bi­kat­la­ra ka­tı­lan ve gö­rev ko­şul­la­rı­nın ka­zan­dan bes­le­me ya­pıl­ma­sı­nı zo­run­lu kıl­dı­ğı ki­şi­ler.

e) Ha­va Harp Oku­lu­na gel­dik­le­ri ta­rih­ten, de­ne­me uçu­şu ve pa­ra­şüt­le at­la­ma eği­tim­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sı­na ka­dar ge­çen sü­re için­de­ki aday öğ­ren­ci­ler ile gün­lük ve­ya öğün ba­zın­da bes­len­me des­te­ği­nin ve­ril­me­si­nin zo­run­lu ol­du­ğu ko­şul­lar­da, as­kerî okul­la­rın sı­na­vı­na gi­re­cek aday öğ­ren­ci­ler.

f) Bir­lik ko­mu­tan­lı­ğı ta­ra­fın­dan as­kerî per­so­ne­le gö­rev yap­tık­la­rı yer­ler­de ye­mek ye­me or­ta­mı­nın sağ­la­na­ma­ma­sı ve bir­li­ğin ko­nu­mu ge­re­ği yer­le­şim yer­le­ri­ne uzak­lı­ğı ve­ya gö­re­vin ya­pıl­dı­ğı yer ge­re­ğin­ce top­lu bes­len­me­si uy­gun gö­rü­len bir­lik per­so­ne­li.

g) Bir­lik ve­ya ku­ru­mun nö­bet­çi per­so­ne­li.

ğ) Yurt dı­şın­da gö­rev ya­pan ve bes­le­me des­te­ği­ni bün­ye­sin­de bu­lun­du­ran as­kerî bir­lik per­so­ne­li (Bu bir­lik­le­rin yi­ye­cek mad­de­le­ri­ni bu­lun­duk­la­rı ül­ke­den kar­şı­la­ma­la­rı du­ru­mun­da, gün­lük ye­mek be­de­li, sa­tın al­ma fi­yat­la­rı­na gö­re he­sap­la­nır.).

h) Eği­tim ve öğ­re­nim­le­ri sü­re­sin­ce as­kerî okul­lar­da öğ­ren­ci olan ön söz­leş­me­li su­bay ve ast­su­bay­lar.

Güç­len­di­ril­miş ye­mek ile bes­le­ne­cek­ler

MAD­DE 8- (1) Aşa­ğı­da sı­ra­la­nan gö­rev ve eği­tim­le­ri ya­pan per­so­nel, bu du­rum­la­rı sü­re­sin­ce güç­len­di­ril­miş ye­mek be­de­li üze­rin­den bes­le­nir. Bu kap­sam­da, Kuv­vet Ko­mu­tan­lık­la­rı için Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı­nın öne­ri­si­ne gö­re Millî Sa­vun­ma Ba­ka­nı­nın, Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Sa­hil Gü­ven­lik Ko­mu­tan­lı­ğı için İçiş­le­ri Ba­ka­nı­nın ona­yı alı­nır.

a) Sa­vaş ve as­kerî ha­re­kât­lar­da bu­lu­nan bir­lik per­so­ne­li,

b) Dep­rem, sel, or­man yan­gın­la­rı gi­bi do­ğal afet­ler­de ara­ma, kur­tar­ma ve sön­dür­me gö­re­vi ya­pan bir­lik per­so­ne­li,

c) Te­rör­le yay­gın ve yo­ğun bir şe­kil­de mü­ca­de­le­ye yö­ne­lik iç gü­ven­lik ha­re­kâ­tı ile gö­rev­li bir­lik per­so­ne­li,

ç) Ça­lış­ma ko­şul­la­rı­nın ge­re­ği yo­ğun be­den ha­re­ke­ti­ni içe­ren gö­rev ve eği­tim­le­ri ya­pan bir­lik per­so­ne­li,

d) Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri spor ta­kım­la­rın­dan, yo­ğun be­den ha­re­ket­le­ri­ni ya­pan ta­kım­la­rın top­lu ola­rak ça­lış­ma kamp­la­rın­da bu­lu­nan per­so­ne­li.

Ba­zı bir­lik ve ku­rum­la­ra bes­le­me des­te­ği sağ­lan­ma­sı

MAD­DE 9- (1) As­ker­lik şu­be­le­ri, jan­dar­ma ka­ra­kol­la­rı ve bağ­lı bir­lik­le­rin­den ay­rı bir böl­ge­de ge­çi­ci bir sü­re ve­ya sü­rek­li gö­rev ya­pan bir­lik per­so­ne­li, ye­mek hiz­met­le­ri­ne yö­ne­lik iş­ler­de ça­lı­şan per­so­nel kad­ro­su­nun ve­ya ge­re­ken ola­nak­la­rın ye­ter­siz ol­ma­sı du­ru­mun­da; böl­ge­le­rin­de bu­lu­nan ve bes­le­me des­te­ği ve­re­bi­le­cek en ya­kın as­kerî bir­lik ta­ra­fın­dan bes­le­nir­ler.

Uy­gu­la­ma

MAD­DE 10- (1) Yıl­lık yi­ye­cek büt­çe­si­nin be­lir­len­me­sin­de kul­la­nı­lan he­sap­la­ma­lar için ye­mek be­de­li öl­çüt tab­lo­sun­da­ki ku­ru bak­la­gil­ler, mey­ve ve seb­ze­le­rin han­gi gı­da mad­de­le­rin­den olu­şa­ca­ğı ve di­ğer yi­ye­cek mad­de­le­ri­nin tah­mi­ni fi­yat­la­rı, her yıl Millî Sa­vun­ma ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan bir­lik­te ha­zır­la­nan, büt­çe ya­pı­mı­na da­ya­nak ola­cak fi­yat­lan­dır­ma ki­tap­çı­ğın­da gös­te­ri­lir.

(2) De­po ve büt­çe ola­nak­la­rı­na gö­re, ye­mek çi­zel­ge­si­nin ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­me­yi sağ­la­ya­cak dü­zey­de ya­pıl­ma­sın­dan son­ra, gün­lük ye­mek be­de­lin­den ar­tan pa­ra­sal de­ğer­ler son­ra­ki gün­le­re ak­ta­rıl­maz.

(3) Gün­lük ye­mek çi­zel­ge­si içe­ri­ği­nin mut­fak­lar­da uy­gu­lan­dı­ğı sı­ra­da, bir­li­ğe ge­len ve gi­den­le­rin ol­ma­sı du­ru­mun­da; ge­len­ler için de­po ola­nak­la­rı­na gö­re öğün ba­zın­da ek çi­zel­ge dü­zen­le­nir. Gi­den­ler için mut­fak ve ye­mek­ha­ne­de he­nüz iş­len­me­miş olan gı­da mad­de­le­ri ki­ler faz­la­lı­ğı ola­rak de­po­ya ge­ri alı­nır.

 

 

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Son Hü­küm­ler

Yö­net­me­lik­ler

MAD­DE 11- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin dü­zen­le­me­ler; as­kerî öğ­ren­ci, er­baş ve er­le­rin dı­şın­da, ka­zan­dan bes­le­nen as­kerî per­so­ne­lin ay­lık­la­rın­dan ya­pı­la­cak ke­sin­ti­le­re yö­ne­lik uy­gu­la­ma yön­te­mi ve bes­len­me ge­rek­si­nim­le­ri sağ­la­na­ma­yan as­kerî bir­lik per­so­ne­li­ne ay­lık bes­len­me be­del­le­ri­nin pe­şin ola­rak öden­me­si ko­nu­sun­da uy­gu­la­ma­la­ra yö­ne­lik ku­ral­lar, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ile Sa­yış­tay Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rü­şü alı­na­rak, Millî Sa­vun­ma ve İçiş­le­ri Ba­kan­lık­la­rı ta­ra­fın­dan bir­lik­te ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik ile dü­zen­le­nir.

(2) De­ney, bi­nek, gü­ven­lik, eği­tim ve yar­dım gi­bi amaç­lar­la Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rin­de bu­lu­nan her cins hay­va­nın yem ge­rek­si­nim­le­ri, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ve ko­nuy­la il­gi­li ka­mu ida­re­le­ri­nin gö­rüş­le­ri alı­na­rak, Millî Sa­vun­ma ve İçiş­le­ri Ba­kan­lık­la­rı ta­ra­fın­dan bir­lik­te ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik ile dü­zen­le­nir.

(3) Ye­mek ha­zır­la­ma, pi­şir­me ve son­ra­sın­da kul­la­nı­lan araç ve ge­reç­le­rin te­miz­li­ği, er­baş, er ve as­kerî öğ­ren­ci­le­rin ki­şi­sel te­miz­lik­le­ri ile kul­lan­dık­la­rı gi­ye­cek ve eş­ya­la­rı­nın te­miz­li­ği için ge­re­ken te­miz­lik mad­de­le­ri­nin cins, mik­tar ve uy­gu­la­ma yön­tem­le­ri Millî Sa­vun­ma, İçiş­le­ri ve Ma­li­ye Ba­kan­lık­la­rı ta­ra­fın­dan bir­lik­te ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik ile dü­zen­le­nir.

(4) Sa­vaş şart­la­rın­da bes­le­me des­te­ği ve­re­bil­mek için bir­li­ğin se­fer kad­ro­su­na bağ­lı ola­rak bu­lun­du­ru­la­cak de­po­la­ma­ya el­ve­riş­li gı­da mad­de­le­ri­nin; cin­si, ni­te­li­ği, bir ki­şi için gün­lük mik­ta­rı, kaç gün­lük ola­ca­ğı, han­gi bir­lik­ler­de de­po­la­na­ca­ğı ve tü­ke­tim ko­şul­la­rı ile yi­ne ola­ğa­nüs­tü du­rum­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re en az iki gün­lük öğün­le­re gö­re dü­zen­len­miş da­ya­nık­lı ha­zır gı­da­la­rın; han­gi bir­lik­ler­de ve as­kerî araç­lar­da bu­lun­du­ru­la­ca­ğı ile cins, ni­te­lik, mik­tar ve tü­ke­tim ko­şul­la­rı, Millî Sa­vun­ma ve İçiş­le­ri Ba­kan­lık­la­rı ta­ra­fın­dan bir­lik­te ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik ile dü­zen­le­nir.

(5) Sa­tın alı­na­cak ye­mek hiz­me­ti uy­gu­la­ma­la­rı­na yö­ne­lik ku­ral­lar Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Sa­yış­tay ve Ka­mu İha­le Ku­ru­mu­nun gö­rüş­le­ri alı­na­rak Millî Sa­vun­ma ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan bir­lik­te ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik ile dü­zen­le­nir.

Yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan mev­zu­at ve  atıf­lar

MAD­DE 12- (1) 12/9/1330 ta­rih­li As­ke­ri Ta­yi­nat ve Yem Ka­nu­nu Mu­vak­ka­ti,

(2) 22/4/1925 ta­rih­li ve 657 sa­yı­lı Ha­ri­ta Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı Ka­nu­nu­nun ek 1 in­ci mad­de­si,

(3) 23/5/1928 ta­rih­li ve 1325 sa­yı­lı 12 Ey­lül 1330 Ta­rih­li As­ke­ri Ta­yi­nat ve Yem Ka­nu­nu Mu­vak­ka­ti­ne Mü­zey­yel Ka­nun,

(4) 23/3/1931 ta­rih­li ve 1776 sa­yı­lı Kuv­vet­li Ta­yın Ka­nu­nu,

(5) 21/7/1931 ta­rih­li ve 1861 sa­yı­lı Jan­dar­ma Era­tı Ka­nu­nu­nun 14 ün­cü mad­de­si,

(6) 14/5/1932 ta­rih­li ve 1960 sa­yı­lı 14 Ey­lül 1330 ta­rih­li Ta­yı­nat ve Yem Ka­nu­nu­na Mü­zey­yel (De­mir­baş Er­zak ve Yem) Ka­nu­nu,

 (7) 27/11/1935 ta­rih­li ve 2852 sa­yı­lı De­niz Men­sup­la­rı­na Mah­sus Ye­mek Be­de­li Hak­kın­da Ka­nun,

(8) 10/6/1938 ta­rih­li ve 3433 sa­yı­lı As­ke­ri Has­ta­ba­kı­cı Hem­şi­re­ler Hak­kın­da Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin ikin­ci cüm­le­si,

(9) 19/7/1943 ta­rih­li ve 4480 sa­yı­lı De­ni­zal­tı Ge­mi­le­riy­le Av­cıbot­la­rın­da Bu­lu­nan­la­ra Ve­ri­le­cek Ha­zır Gı­da Hak­kın­da Ka­nun,

(10) 14/6/1944 ta­rih­li ve 4590 sa­yı­lı Or­du Uçak­la­rın­da Bu­lun­du­ru­la­cak De­mir­baş Yi­ye­cek Hak­kın­da Ka­nun,

(11) 9/7/1956 ta­rihli ve 6779 sa­yı­lı 14 Ey­lül 1330 ta­rih­li Ta­yı­nat ve Yem Ka­nu­nu­na Ek Ka­nun,

(12) 8/8/1977 ta­rih­li ve 2092 sa­yı­lı Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Özel Bes­len­me Ka­nu­nu,

(13) 22/6/1978 ta­rih­li ve 2155 sa­yı­lı Ba­zı Ka­mu Per­so­ne­li­ne Ta­yın Be­de­li Ve­ril­me­si Hak­kın­da Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı ile 2 nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı,

(14) 25/9/1981 ta­rih­li ve 2528 sa­yı­lı Er Ka­za­nın­dan İa­şe Edi­le­cek­le­re İliş­kin Ka­nun,

(15) 11/1/1983 ta­rih­li ve 2780 sa­yı­lı Ha­va Harp Oku­lu­na Gir­me­ye İs­tek­li Aday Öğ­ren­ci­ler ile Uçuş ve Pa­ra­şüt Eği­ti­mi­ne Ta­bi Tu­tu­la­cak Harp Oku­lu Öğ­ren­ci­le­ri Hak­kın­da Ka­nu­nun 1 in­ci mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sı­nın son cüm­le­sin­de­ki “,Ha­va Harp Oku­lu öğ­ren­ci­le­ri is­tih­ka­kı üze­rin­den” iba­re­si,

(16) 10/3/1983 ta­rih­li ve 2803 sa­yı­lı Jan­dar­ma Teş­ki­lat, Gö­rev ve Yet­ki­le­ri Ka­nu­nu­nun 23 ün­cü mad­de­si,

(17) 25/10/1983 ta­rih­li ve 2935 sa­yı­lı Ola­ğa­nüs­tü Hal Ka­nu­nu­nun ek 2 nci ve ek 3 ün­cü mad­de­le­ri,

(18) 31/5/1989 ta­rih­li ve 3566 sa­yı­lı Ka­zan­dan İa­şe Edi­le­me­yen Er­baş ve Er­ler ile As­ke­ri Okul Öğ­ren­ci­le­ri­ne Ta­yın Be­de­li Ve­ril­me­si Hak­kın­da Ka­nun,

yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

(19) Mev­zu­at­ta, 12/9/1330 ta­rih­li As­ke­ri Ta­yi­nat ve Yem Ka­nu­nu Mu­vak­ka­ti ve ek­le­ri­ne ya­pı­lan atıf­lar bu Ka­nu­na ya­pıl­mış sa­yı­lır.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nun­da ön­gö­rü­len yö­net­me­lik­ler, Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren üç ay için­de yü­rür­lü­ğe ko­nu­lur. Bu sü­re için­de mev­cut dü­zen­le­me­le­rin bu Ka­nu­na ay­kı­rı ol­ma­yan hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na de­vam olu­nur.

Yü­rür­lük

MAD­DE 13- (1) Bu Ka­nun ya­yı­mı­nı ta­kip eden ma­li yıl ba­şın­da yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 14- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNLÜK YEMEK BEDELİ ÖLÇÜT TABLOSU

 

 

 

            Besin Grubu               Besin Türü       Miktarı g.          Kalori   Protein       Yağ Karbonhidrat

1 Et, yumurta ve baklagiller          Et        Sığır eti (kemikli)      300        720        56,10   54,60   0,00

                                              Yumurta     Yumurta (adet)          1           80          6,40     5,75    0,35

                                         Kuru baklagiller Kuru baklagiller        35         124         6,98     1,12   18,84

2     Süt ve süt ürünleri                Süt                   Süt                 165        106         5,78     4,95    9,08

                                            Süt ürünleri         Yoğurt              165         97          5,28     4,29    8,91

                                                                  Beyaz peynir          30          87          6,75     6,48    0,00

3       Meyve ve sebze              Meyve        Taze Meyve          200        110         1,33     0,63   22,40

                                                 Sebze            Yaş Sebze            400        180         8,04     0,94   29,28

4     Ekmek ve tahıllar             Ekmek            Ekmek              600       1482       75,00    7,50  418,80

                                                 Tahıl              Bulgur                30         105        32,70    0,45   22,65

                                                                        Pirinç                30         108         2,01     0,21   23,67

                                                                      Makarna              30         110         3,30     0,33   22,89

5      Yağlar ve tatlılar                Yağ          Ayçiçeği yağı          25         225         0,00    25,00   0,00

                                                                    Zeytinyağı            10          90          0,00     8,10    0,00

                                                                      Tereyağı              20         150         0,00     0,02   14,12

                                                 Tatlı            Toz şeker             35         133         0,00     0,00   34,83

                                                                          Bal                  25          79          0,08     0,00   19,60

                                    Enerji ve Besin öğeleri                                       3986      209,75 120,37 645,42