İL İDARESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 4897       

 

Kabul Tarihi : 17.6.2003      

 

MADDE 1. - 10.6.1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (D) fıkrasının ikinci bendindeki (2) numaralı cümle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2) Olayların niteliğine göre istenen askerî kuvvetin çapı, vali ile koordine edilerek askerî birliğin komutanı tarafından, görevde kalış süresi, askerî birliğin komutanı ile koordine edilerek vali tarafından belirlenir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.