2709 SA­YI­LI TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ ANA­YA­SA­SI­NA GE­Çİ­Cİ MAD­DE

EK­LEN­ME­Sİ­NE DA­İR KA­NUN

 

Kanun No. 5659

 

Kabul Tarihi: 10/5/2007      

 

MAD­DE 1- 7/11/1982 ta­rih­li ve 2709 sa­yı­lı Türkiye Cumhuriyeti Ana­ya­sa­sı­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

“GE­Çİ­Cİ MAD­DE 17- Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den son­ra ya­pı­la­cak ilk ge­nel se­çim­de, Ana­ya­sa­nın 67 nci mad­de­si­nin son fık­ra­sı 10/6/1983 ta­rih­li ve 2839 sa­yı­lı Mil­let­ve­ki­li Se­çi­mi Ka­nu­nu­nun ba­ğım­sız aday­la­rın bir­le­şik oy pu­su­la­sın­da yer al­ma­sı­na iliş­kin hü­küm­leri ba­kı­mın­dan uy­gu­lan­maz.”

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer ve hal­ko­yu­na su­nul­ma­sı ha­lin­de oy­la­nır.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN İKİNCİ GÖRÜŞMESİ

SONUNDA YAPILAN OYLAMA SONUÇLARI

 

 

 

 

MADDE 1                 : Oylamaya katılan üye             : 456

                                     Kabul                                                : 430

                                     Ret                                                    : 20

                                     Çekimser                                          : 3

                                     Geçersiz                                            : 1

                                     Boş                                                   : 2

 

 

 

MADDE 2                 : Oylamaya katılan üye             : 435

                                     Kabul                                                : 418

                                     Ret                                                    : 13

                                     Çekimser                                          : 2

                                     Geçersiz                                            : 1

                                     Boş                                                   : 1

 

 

 

 

 

 

TÜMÜ                        : Oylamaya katılan üye             : 443

                                     Kabul                                                : 429

                                     Ret                                                    : 12

                                     Çekimser                                          : 2

                                     Geçersiz                                            : -

                                     Boş                                                   : -