Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Aralık 2001

CUMARTESİ

Sayı : 24600

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4720 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

 

TBMM Kararı

727 Bakanlığı Döneminde Usulsüzlük ve Suiistimallere Yol Açtığı ve Göz Yumduğu, Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228, 230, 240 ve 346 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Meclis Soruşturması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

Hükümlü Cevdet CENGİZ’in, Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2001/34)

 

Yönetmelikler

— Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 70 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma,Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (No : 538)

 

Tebliğler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 301)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 152)

Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No : 5)

— Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin

Değiştirilmesi Hakkında Kanun

 

 

Kanun No. 4720

Kabul Tarihi : 21.11.2001

 

MADDE 1. — 7.11.1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla düzenlenir.” şeklinde değiştirilmiş; fıkranın sonuna “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bunların emeklileri T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler ve üyeliği sona erenlerin istekleri halinde ilgileri devam eder.” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında geçen “sosyal güvenlik kuruluşları” ibaresi “T.C. Emekli Sandığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde oylanır.

 

30/11/2001

Sayfa Başı


Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

 

Cumhurbaşkanlığından :

Karar No : 2001/34

Ruhsatsız silâh taşımak ve silâhla müessir fiil suçlarından, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2/11/1999 günlü, Esas No : 1999/112, Karar No : 1999/164 sayılı ilâmı ile 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’nın 13/1., TürkCeza Yasası’nın 52., 456/2., 457/1., 51/1., 71., 75/2., 95/2., 40. ve 36. maddeleri gereğince, 4 yıl hapis ve 1.520.000.– TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezası kesinleşen Samsun İl’i, Çarşamba İlçesi, Kuşhane Köyü, Cilt No : 83, Hane No : 15, Birey Sıra No : 30’da nüfusa kayıtlı Haşim ve Ayşe’den olma 1/1/1954 doğumlu Cevdet CENGİZ’in, Adli Tıp Kurumunun 24/10/2001 günlü, A.T.No: 130-23102001-47703-6151-4679 sayılı Raporuna göre; saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kalan cezası kaldırılmıştır.

30 Kasım 2001

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından :

 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, zorunlu deprem sigortası yapmak ve 25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumunun Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan veya Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan veya Bakanlığı,

b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

c) Kurum: Doğal Afet Sigortaları Kurumunu,

d) Kurul: Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunu,

e) Kurum İdarecisi: Doğal Afet Sigortaları Kurumunun teknik işlerini yürüten şirketi,

f) Kanun Hükmünde Kararname: 25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameyi,

ifade eder.

Kurulun Oluşumu ve Çalışma Adresi

Madde 4 — Kurul, biri Başkan olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Kurulun çalışma adresi, Kurum İdarecisinin idari merkezinin bulunduğu adrestir.

Kurulun Görevleri

Madde 5 — Kurulun görevleri şunlardır:

a) Kurumun işleyişine ilişkin politikaları tespit etmek; Kurum işlerinin ne şekilde yapılacağına, Kurum İdarecisi, sigorta şirketleri, sigortalılar ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin nasıl yürütüleceğine ilişkin hususları içeren ayrıntılı bir çalışma planı düzenlemek,

b) Müsteşarlık ile Kurum idarecisi arasında yapılan sözleşmeyi dikkate alarak Kurum idarecisinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek, Kurum idarecisine yüklenilmiş olan görevlerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmesini kontrol etmek ve sağlamak,

c) Kurum nam ve hesabına zorunlu deprem sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerini ve uymaları gerekli usul ve esasları Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak belirlemek, gerektiğinde bu şirketlerden alınacak katkı payını ve teminatın miktarını ve usulünü belirlemek, prim ödemelerinin ve poliçe bilgilerinin Kuruma intikal şartlarını düzenlemek, şirketlerle yapılacak sözleşme esaslarını tespit etmek,

d) Tazminat ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması için gerekli tedbirleri almak,

e) Kurum İdarecisinin ve varsa reasürans danışmanının birlikte hazırlayacağı risk paylaşımı ve reasürans planı önerilerini değerlendirmek, Kurumun sigortadan kaynaklanan toplam yükümlülüklerini ve sahip olduğu kaynakları dikkate alarak en uygun plana karar vermek, risk paylaşımı ve reasürans planını onaylamak,

f) Kaynakların yatırımında sırasıyla; varlıkların yüksek derecede likit olması, anapara kaybı riskinin en düşük olması ve getiri oranının maksimize edilmesi olarak tespit edilen ana kıstasları dikkate alarak Kurum kaynaklarının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları tespit etmek,

g) Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapılmasına ve bu amaçla kullanılacak basın yayın organlarına ve usullerine karar vermek, gerektiğinde halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyalarını yürütmek üzere uzman kişi veya şirket tayin etmek,

h) Kurum kaynaklarından yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

i) Tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılmasını sağlamak amacıyla gerektiğinde Devletten avans alınmasına karar vermek,

j) Zorunlu deprem sigortasına tabi bütün binaların sigorta kapsamına alınmasını temin için gerekli tedbirleri almak ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

k) Halefiyet hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

l) Para cezalarının takip ve tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemek,

m) Kurumun yıllık faaliyet raporunu, her hesap dönemi sonunu takip eden dördüncü ayın sonuna kadar hazırlamak,

n) Kurumun kamuoyuna yapacağı duyuruların usul ve esaslarını tespit etmek.

Kurul Başkanı ve Kurul Başkan Vekili

Madde 6 — Kurul başkanı Bakan tarafından tayin edilir. Kurul başkanı, Kurumun çalışmalarının düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Kurul başkan vekili, üyeler arasından ve en az dört oyla seçilir. Başkan vekilinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, aynı usule göre yeni bir seçim yapılır. Başkan vekili, başkanın bulunmadığı durumlarda başkana ait görevlerin yürütülmesini sağlar.

Kurul Toplantıları

Madde 7 — Kurul, işlerin gerektirdiğince ve her halde bir takvim yılı içinde altı defadan az olmamak üzere, başkanın, başkan vekilinin, Kurum İdarecisinin veya en az üç üyenin daveti ile toplanır. Toplantıların Kurum İdarecisinin merkezinde yapılması esastır. Ancak toplantının, en az dört üyenin onayı ile Türkiye dahilinde belirlenecek başka bir yerde yapılması da mümkündür.

Toplantı yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yedi gün önce başkan veya başkanın bilgisi dahilinde Kurum İdarecisi tarafından tüm üyelere ve Müsteşarlığa bildirilir. Toplantıya katılan üyelerin en az üçünün talebi üzerine, istenen ilave hususlar o günkü toplantı gündemine alınır.

Kurul, en az beş üyenin katılımıyla başkanın veya başkanın bulunmadığı durumlarda başkan vekilinin başkanlığında toplanır. Sekreterya işlerini yürütmek, toplantı görüşmelerini tespit etmek, karar ve tutanağı hazırlamak üzere Kurulca Kurum İdarecisi bünyesinden bir Kurul raportörü seçilir.

Kurul başkanı, gerekli gördükçe, Müsteşarlığın ve Kurum İdarecisinin elemanlarını veya bilgi ve görüşlerini almak üzere dışarıdan uzman kişileri toplantılara davet edebilir.

Toplantıya Katılamama Halleri

Madde 8 — Üyelerin bütün Kurul toplantılarında hazır bulunmaları esastır. Toplantıya katılamayacak derecede önemli bir mazeretin olması halinde, bu durum toplantı tarihinden önce başkana ve Kurum İdarecisine bildirilir.

Kurul Kararları ve Tutanak

Madde 9 — Konular gündem çerçevesinde görüşülerek karara bağlanır. Oylamalar açık yapılır ve kararlar en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır. Alınan kararlara aykırı görüşü olanlar, görüşlerinin sebeplerini toplantıda açıklar.

Üyeler; kendisi, usul ve füruundan biri, eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının ilgili bulundukları hususların görüşme ve oylamasına iştirak edemezler.

Kurul tutanakları, noterden onaylanmış, birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere tarih ve numara sırasıyla, satır araları açık bırakılmamak ve çıkıntı olmamak kaydıyla yazılır. Kurul, önemine göre hangi konularla ilgili olan görüşmelerin tutanağa geçirileceğini önceden bir ilke kararına bağlayabileceği gibi, bunu toplantı sırasında da kararlaştırabilir. Alınan kararlar, varsa karşı görüşler ile taraflara yüklenen görevler ve tanınan haklar, şüphe ve tereddüde yol açmayacak şekilde açık yazılır. Tutanakların her sayfası, toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Kararların Açıklanması

Madde 10 — Kurul kararları, gerektiğinde ve ancak Kurulun bu yönde aldığı karar doğrultusunda başkan, Kurum İdarecisi veya yetkilendirilen üye tarafından açıklanabilir.

Kurul Üyelerinin Sorumluluğu

Madde 11 — Üyeler, Kurul işlerini, basiretli bir işadamı gibi gerekli dikkat ve basiretle yürütmek zorundadırlar. Üyeler, görevleri sırasında öğrendikleri Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve sırları görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamazlar, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 12 — Atanmaları için gerekli şartları kaybeden, istifa eden, görevini yerine getirmesine mani sürekli bir hastalığı olan, bu Yönetmeliğin 10 veya 11 inci maddesine aykırı hareket eden üyelerin görevleri Bakan kararı ile sona erer. Bu durumdaki üyeler Kurumda hiçbir şekil ve sıfatla görev alamazlar.

Ücret ve Yol Giderleri

Madde 13 — Üyelere; kamu iktisadi teşebbüslerinde yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücret, yevmiye ve diğer ödemeler tutarında ödeme yapılır. Toplantıya dışarıdan davet edilen uzmanların ve ilgili kurum yetkililerinin yol, yevmiye ve ikamet giderleri Kurumca karşılanır.

Yetkili İmzalar

Madde 14 — Kurumu ilzam edecek ve taahhüt altına koyacak her türlü evrak, vesika ve sözleşmenin geçerliliği için, Kurumun açık adı ile birlikte yetkili kılınmış iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kurum adına imza atmaya yetkili kişiler ve bunların yetkileri ve dereceleri Kurulca tespit olunur.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • —— 

Devlet Bakanlığından :

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza

Yönetmeliğinin 70 inci Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 70 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamına giren sporcular, hakemler, antrenörler, yöneticiler ve diğer görevli kişilerin,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması durumunda süreli hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu faaliyetlerinden mahkumiyetleri durumunda ise sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 11/9/1994 tarihli ve 22048 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 17 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Genel Müdürlük Makamınca iptal edilir.Bu faaliyetlerinin mahkumiyetleri durumunda ise temelli olarak iptal edilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 1/7/1999 tarihli ve 23742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15 — Spor kulüpleri; toplantılarında ve tesislerinde siyasi faaliyet gösteremezler, sporu siyasi amaçlara alet edemezler, siyasi partilerden maddi yardım alamazlar ve onlara maddi yardımda bulunamazlar. Spor kulüplerinin yönetici, üye ve sporcularından birinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolaylı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması durumunda tescilleri geçici olarak Genel Müdürlük makamınca iptal edilir. Mahkumiyet durumunda ise tescilleri iptal edilir. Durum ilgili mercilere bildirilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri

Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 31/1/1994 tarihli ve 21835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendine aşağıdaki (e) alt bendi eklenmiştir.

“e) Merkeze kabul edilen sporcu ile eğitici ve öğreticilerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılanlar,Sporcu Eğitim Merkezlerinden 2 ay uzaklaştırılırlar. Bu faaliyetlerinden mahkumiyetleri durumunda ise Sporcu Eğitim Merkezlerine kabul edilmezler.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının

Teşkilatı Çalışma,Görev, Yetki ve Sorumluluk

Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 22/11/1993 tarihli ve 21766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma,Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinden, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılması halinde,Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri geçici olarak, bu faaliyetlerinin mahkumiyetleri durumunda ise daimi olarak görevden alınırlar.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

İnönü Üniversitesinden :

 

İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinin 34 üncü Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 18 Ağustos 1999 tarih ve 23790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Her öğretim üyesi bir yarıyılda en fazla iki lisansüstü ders verebilir ve tez aşamasındaki en fazla dört lisansüstü öğrencisinin tez danışmanlığını yapabilir. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları için bu koşullar aranmaz.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

 

Sayfa Başı


 Tebliğler

 

Maliye Bakanlığından :

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 301)

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin 10 numaralı bendinde “Bir hesap dönemi sonu itibariyle yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

Bu oran Maliye Bakanlığınca her yıl Aralık Ayı içinde Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2001 yılı için % 53,2 (Elli üç virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2001 yılına ait son geçici vergi vergilendirme dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış bulunan tebliğler de yürürlüktedir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından :

 

Mülga Dış Krediler Kur Farkı

Fonu’ndan Kullanılmış Kredilere

Uygulanacak Değişken

Faiz Oranı

 

Vadeye bakılmaksızın bu kapsamda kullanılmış tüm krediler için yıllık % 64.40’dır.

— 16 Mayıs 2000 tarih, 24051 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/675 sayılı Kararla tasfiye edilen mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu kapsamında kullanılmış kredilere; Para ve Kredi Kurulu’nun sırasıyla, 23 Ağustos 1989, 28 Ocak 1998 tarih, 20261 ve 23244 sayılı resmî gazetelerde yayımlanan 89/11 ve 98/1 sayılı tebliğlerinde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır.

— Bu oran 1 Aralık 2001 tarihi itibariyle bir ay süre ile geçerlidir.

Sayfa Başı