TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA TEKNİK, BİLİMSEL VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5694

 

Kabul Tarihi: 9/10/2007      

 

 

MADDE 1- 6 Aralık 2004 tarihinde Antalya’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA TARIM ALANINDA TEKNİK, BİLİMSEL VE

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (bundan böyle “Taraflar” olarak adlandırılacaklardır) iki ülke arasında olumlu yönde gelişen hükümetlerarası ilişkileri dikkate alarak; iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve genişletmek amacıyla ve tarım, gıda, sanayi, hayvancılık ve köyişleri alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için aşağıdaki konularda üzerinde anlaşmışlardır:

 

MADDE I

 

Taraflar, tarım, bitkisel üretim, bitki koruma, hayvancılık, hayvan ıslahı, hayvan sağlığı, balıkçılık, tarımsal mekanizasyon, sulama, tarımsal araştırmalar, yayım ve eğitim, gıda ve kırsal kalkınma alanlarında aşağıdaki konularda mutabakata varmışlardır:

a) Bilimsel ve teknik bilgi ve doküman mübadelesi,

b) Tarafların ilgili araştırma kuruluşlarında yayınlanan araştırma sonuçlarının mübadelesi,

c) Deney amacıyla bitkisel ve hayvansal genetik ve biyolojik materyal mübadelesi,

d) İlgili kuruluşlar arasında doğrudan ortak faaliyetlerin oluşturulması,

e) Her iki ülkenin ilgilendiği alanlarda karşılıklı uzman mübadelesi,

f) Her iki ülkede eğitimler, seminerler, konferanslar ve toplantılar düzenlenmesi,

g) Gerek her iki ülkede ve gerekse diğer pazarlarda tarımsal pazarlama için özel sektör kuruluşları arasında ortak işbirliği girişimlerinin teşvik edilmesi,

 

MADDE II

 

İlişkilerin devamlılığını ve bu Protokolün I. Maddesinde yer alan işbirliği faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Taraflarca bir Tarım Yürütme Komitesi teşkil edilmiştir.

Bu Tarım Yürütme Komitesi, her iki ülkeden birer Başkan dahil, beşer üyeden oluşur ve heyetlere her iki ülkeden Müsteşar Yardımcıları Başkanlık eder.

Tarım Yürütme Komitesi, gelecek dönem için çalışma planını hazırlar ve her bir tarafça gerçekleştirilecek işleri tespit eder. Bir önceki faaliyet döneminde kaydedilen gelişmeler, bir sonraki toplantı tutanaklarında değerlendirilir. Tarım Yürütme Komitesi, yıllık toplantılarını, sırasıyla Türkiye ve Afganistan’da gerçekleştirir.

MADDE III

 

Bu Protokolün I. Maddesinde öngörülen işbirliğini uygulamaya geçirmek için Taraflar, üzerinde mutabık kalınan konularda uzman mübadelesi yaparlar. Tarım Yürütme Komitesi üyelerinin ve uzmanların yolculuk masrafları gönderen ülke, dahili masrafları ise ev sahibi ülke tarafından karşılanır. Ev sahibi ülke, uzmanın varışından iki ay önce haberdar edilecektir.

MADDE IV

 

Bu Protokol, diplomatik yollarla  diğer tarafın onay gereklerini bildiren beyanını aldığı tarihte yürürlüğe girer ve 5 yıl süreyle yürürlükte kalır. Taraflardan herhangi biri, Protokol sona ermeden önce 6 ay öncesinden yazılı talepte bulunmadığı sürece, bir sonraki 5 yıl için otomatik olarak uzatılır. Bu Protokol, tarafların yazılı mutabakatı ile herhangi bir zamanda değiştirilebilir, çoğaltılabilir veya hükümleri çıkarılabilir.

06 Aralık 2004 tarihinde Antalya’da her ikisi de aynı derecede geçerli ikişer orijinal nüsha halinde, İngilizce olarak imzalanmıştır.

 

                   TÜRKİYE CUMHURİYETİ                           AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

                        HÜKÜMETİ ADINA                                              HÜKÜMETİ ADINA

                         (İmza)                                                                 (İmza)