TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BAHREYN DEVLETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5057       

 

Kabul Tarihi : 14.1.2004      

 

MADDE 1. - 26 Ekim 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

BAHREYN DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA

HAVA TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI

 

Her ikisi de 7 Aralık 1944 yılında Şikago'da imzaya açılmış olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve Uluslararası Hava Seferleri Transit Anlaşmasının Tarafları olmakla, ülkeleri arasında ve ötesinde hava seferleri kurma amacıyla bir Anlaşma yapmak arzusuyla;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Devleti Hükümeti

Aşağıdaki biçimde anlaşmışlardır :

MADDE 1

TANIMLAR

İçinde bulundukları bağlam başka türlü gerektirmedikçe, işbu Anlaşmanın amaçları bakımından, aşağıdaki terimler :

a) "Sözleşme" terimi 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesini ifade eder ve bu sözleşmenin 90 ıncı maddesine göre benimsenmiş olan Ekleri ve 90 ve 94 üncü maddelerine göre Ek veya Sözleşmede yapılan ve her iki Âkit Tarafça kabul edilmiş ve onaylanmış herhangi bir değişikliği de kapsar.

b) "Havacılık makamları" Bahreyn Devleti bakımından, Ulaştırma Bakanlığının Sivil Havacılık İşleri veya adı geçen Bakan tarafından yürütülmekte olan fonksiyonları ifaya yetkilendirilmiş herhangi bir kişi veya organı; Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanını ve bu Bakan tarafından yürütülmekte olan fonksiyonları ifaya yetkilendirilmiş herhangi bir kişi veya organı ifade eder;

c) "Tayin edilen havayolu işletmesi" işbu Anlaşmanın 3 üncü maddesine göre tayin edilmiş ve yetkilendirilmiş bulunan havayolu işletmelerini ifade eder.

d) "Ülke" veya "toprak" terimi Sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilmiş olan anlamı haizdir;

e) "Hava seferi" uluslararası hava seferi; "havayolu işletmesi" ve "trafik amaçları dışındaki iniş (teknik iniş)" terimlerinin anlamları Sözleşmenin 96 ncı maddesinde belirtilen anlamları ifade eder.

f) "Kapasite terimi";

- Bir uçakla ilgili olarak bir hat veya hat kısmı kesimi üzerinde o uçağın ücret karşılığı taşıyabildiği yükü;

- Belli bir hava seferiyle ilgili olarak, o seferde kullanılan uçağın kapasitesinin belli bir süre içinde ve hat veya hat kısmı üzerinde yaptığı sefer adedi ile çarpımını ifade eder.

g) "Trafik" terimi yolcu, bagaj, yük ve posta demektir.

h) "Ücret tarifesi" terimi yolcu, bagaj veya yük taşınması için alınacak fiyatları ve bu fiyatların geçerli olduğu şartları ifade eder; bu fiyatlara komisyon ücretleri ve taşıma belgeleri satışı için diğer ek ödemeler dahil, fakat posta taşınması için ödemeler ve şartlar hariçtir.

MADDE 2

TRAFİK HAKLARI

1. Her bir Âkit Taraf diğerine, bu Anlaşmanın 1 inci Ekinde belirtilen hatlarda tarifeli uluslararası hava seferleri işletmesi amacıyla, bu Anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu seferler ve hatlar bundan böyle işbu metin içinde sırası ile "mutabık kalınan seferler" ve "belirtilen hatlar" olarak anılmaktadır. Her bir Âkit Tarafça tayin olunan havayolu işletmeleri, belirtilen bir hatta mutabık kalınan bir seferi işletirken, aşağıdaki haklara sahip olacaklardır.

a) Diğer Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeksizin uçmak;

b) Sözkonusu ülke içerisinde teknik iniş yapmak; ve

c) Yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği karma şeklinde veya ayrı ayrı olarak bırakmak ve almak amacıyla, sözkonusu ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşmanın I. Ekinde belirtilen noktalara iniş yapmak.

2. Bu maddenin (1) fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Tarafın havayolu işletmesine, diğer Âkit Taraf ülkesinde bu diğer tarafın ülkesindeki başka bir noktaya ücret veya kira karşılığı taşınmak üzere trafik alma hakkını verdiği şeklinde anlaşılamaz.

MADDE 3

İŞLETME YETKİLERİ

1. Her bir Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafa, belirtilen hatlarda mutabık kalınan seferleri işletmesi amacıyla bir veya daha fazla havayolu işletmesini yazılı olarak tayin etme hakkına sahip olacaktır.

2. Diğer Âkit Taraf böyle bir tayin bildirimi aldığında, işbu Maddenin 3 ve 4 üncü fıkra hükümlerine tâbi olarak, tayin edilen havayolu işletmesine ilgili işletme yetkilerini gecikmeden tanıyacaktır.

3. Âkit Taraflardan birinin havacılık makamları, öteki Tarafın tayin ettiği havayolu işletmesinden, uluslararası hava seferlerinin işletilmesinde bu makamların normal ve makul şekilde uyguladıkları yasa ve yönetmeliklerde emredilen koşulları yerine getirebilecek vasıfları haiz bulunduğu hususunda, kendilerini tatmin etmesini isteyebilir.

4. Âkit Taraflardan her biri, tayin edilmiş bir havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve etkili kontrolünün bu havayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğuna kanaat getirmediği hallerde, (2) fıkrada sözü edilen işletme yetkilerini tanımayı reddedebilir, veya bu havayolu işletmesinin 2 nci Maddede belirtilen haklarının kullanılmasına gerekli gördüğü kayıtları koyabilir.

5. Bir havayolu işletmesi böylece tayin edilip yetkilendirildiğinde, kapasite hakkı üzerinde anlaşmaya varılmış bulunması ve 10 uncu Madde hükümlerine göre oluşturulan bir ücret ve uçuş tarifesinin o sefer açısından yürürlükte bulunması şartıyla mutabık kalınan seferleri işletmeye herhangi bir zamanda başlayabilir.

MADDE 4

İŞLETME YETKİLERİNİN İPTALİ VE ASKIYA ALINMASI

1. Âkit Taraflardan her biri, aşağıdaki hallerde, öbür Âkit Tarafça tayin edilen bir havayolu işletmesine işbu Anlaşmanın 2 nci Maddesine göre verilmiş bulunan işletme yetkisini iptal etmek veya belirtilen hakların kullanılmasını askıya almak veya bu hakların kullanılmasına gerekli görebileceği kayıtları koymak hakkına sahip olacaktır :

a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiilî kontrolünün havayolunu tayin eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğuna dair kanaate varmaması, veya

b) O havayolu işletmesinin kendisine bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun ve yönetmeliklerine uymaması, veya

c) Havayolu işletmesinin başka bir biçimde bu Anlaşmada belirtilen koşullara uygun olarak işletilmemesi,

hallerinde;

2. Bu Maddenin (1) fıkrasında belirtilen ve hakların iptali, kullanılmasının durdurulması veya kayıtlar konulması hususlarında derhal bir işlem yapılması, yasa ve yönetmeliklerin daha fazla ihlal edilmesinin önlenmesi için şart değilse, böyle bir hak ancak Âkit Tarafların havacılık makamları arasındaki istişareden sonra kullanılacaktır.

MADDE 5

GÜMRÜK VERGİSİ VE DİĞER RESİM VE VERGİLERDEN BAĞIŞIKLIK

1. Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası seferlerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutat donanım, akaryakıt ve yağlama yağları ve (yiyecek, içecek ve tütün dahil) uçak levazımatı da, öteki Âkit Tarafın ülkesine varışta, tekrar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya öteki Âkit Taraf ülkesi üzerindeki uçuşun bir kısmında kullanılmak kaydıyla, bütün gümrük vergileri, muayene ücretleri ile öteki rüsum ve vergilerden bağışık tutulacaktır.

2. Aşağıdakilerde yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler hariç aynı rüsum ve vergilerden bağışık tutulacaktır;

a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, bu taraf yetkili makamlarınca tespit edilen miktarları aşmamak ve öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin uluslararası bir seferinde çalıştırılan uçaklarında kullanılmak üzere uçağa alınan uçak levazımatı;

b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin uluslararası seferlerinde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar; ve

c) Uçağa alındığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun bir kısmında kullanılacak bile olsa, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası seferlerde işletilen uçakların ikmaline ayrılmış olan akaryakıt ve yağlama yağları.

Yukarıdaki (a) (b) ve (c) bentlerinde sözü edilen maddelerin gümrük nezaret veya kontrolü altında tutulması gerekebilir.

3. Her bir Âkit Tarafın uçaklarında taşınan mutat teçhizat ile uçaklar içinde bulundurulan malzeme ve levazımat öbür Âkit Tarafın ülkesinde, yalnızca o ülke gümrük makamlarının izniyle indirilebilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar ülke dışına veya gümrük mevzuatına göre diğer bir şekilde elden çıkarılıncaya kadar anılan makamların nezaretinde tutulabilir.

4. Her bir Âkit Tarafın ülkesinden geçen transit yolcular çok basitlendirilmiş bir kontrolden daha fazlasına tâbi tutulmayacaklardır. Doğrudan transit geçen bagaj ve kargo gümrük vergisi ve resimlerden ve diğer benzer vergilerden bağışık olacaklardır.

MADDE 6

TEMSİLCİLİK

1. Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmelerine öbür Âkit Taraf topraklarında karşılıklılık esasına göre mutabık kalınan seferlerin işletilmesi ile ilgili olarak gerekli temsilciler ve ticarî, işletme ve teknik personel bulundurmalarına izin verilecektir. Bu personel, gereğine göre, her iki Tarafın uyrukları arasından seçilecektir.

2. Her bir Âkit Taraf öbür Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesine, diğer Âkit Taraf ülkesine diğer Âkit Tarafın acentalık yasası dahil, ülkeye giriş, ikamet ve istihdam kuralları ve mevzuatına göre hava seferleri faaliyetlerinin idaresi, teknik ve ticarî operasyonları için memur ve diğer sorumlu personel getirmesine ve bulundurmasına izin verecektir.

MADDE 7

SERTİFİKA VE LİSANSLARIN TANINMASI

Bir Âkit Tarafça verilen veya geçerli kılınan ve halen geçerli olan Uçuşa Elverişlilik Sertifikaları, Yetki Sertifikaları ve Lisanslar, işbu Anlaşmanın öngördüğü hatların ve seferlerin işletilmesi amacıyla, bu sertifika veya lisansların verilmiş veya geçerli kılınmış bulundukları kuralların Sözleşme gereğince konulmuş veya konulabilecek minimum standartlara eşit veya bunların üzerinde olmaları şartıyla diğer Âkit Tarafça geçerli olarak tanınacaktır. Ancak her Âkit Taraf kendi ülkesi üzerindeki uçuşlar amacıyla diğer Âkit Tarafça veya diğer herhangi bir Devletçe kendi vatandaşlarına verilmiş veya geçerli kılınmış yetki sertifikaları ve lisanslarını reddetme hakkını mahfuz tutar.

MADDE 8

KAZANÇLARIN TRANSFERİ

1. Tayin edilen her havayolu işletmesi, diğer Âkit Tarafın ülkesinde, doğrudan ve öyle takdir ettiğinde kendi takdirine göre acentaları aracılığıyla taşıma belgeleri satış ve tanzim hakkına sahip olacaktır. Bu havayolu şirketleri bu belgeleri satma hakkına sahip olacak ve herkes bu belgeleri herhangi bir dövize çevrilebilir para ile serbestçe satın alabilecektir.

2. Tayin edilen her havayolu şirketi, trafik taşımasıyla ilgili yapılan harcamalar düşüldükten sonra kalan gelir fazlalığını, resmi kur üzerinden, talep üzerine, dövize çevirme ve ülkesine transfer etme hakkına sahip olacaktır.

Âkit Devletler arasındaki ödeme anlaşmasının bu konuda uygun hükümler içermemesi halinde, yukarıda bahsedilen transfer, millî kanunlara ve ilgili kambiyo mevzuatına uygun olarak dövize çevrilebilir paralarla yapılacak ve tayin edilen havayolu işletmelerinden her biri öbür Âkit Tarafın ülkesinde yerli para karşılığında satış yapma hakkına sahip olacaktır.

MADDE 9

KOD PAYLAŞIMI

Her bir Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletme(si)leri :

-Her bir Âkit Tarafın bir havayolu işletmesi ile,

- Üçüncü bir ülkenin havayolu işletmesi ile, bu üçüncü ülkenin Âkit Taraf havayolu işletmeleri ile o üçüncü ülkeden ve ona yönelik ve bu ülke yoluyla seferler yapan diğer havayolu işletmeleri arasında kıyaslanabilir anlaşmalara yetki veya izin vermesi şartıyla;

Kod paylaşım düzenlemeleri yapabilir.

Ancak, yukarıdaki düzenlemeleri yapan bütün havayolu işletmeleri ilgili hat ve trafik haklarına sahip olmaları gerekir.

MADDE 10

KAPASİTE HÜKÜMLERİ

1. Her iki Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında belirtilen hatlarda, mutabık kalınan seferleri işletmeleri için adil ve eşit imkân sağlanacaktır.

2. Mutabık kalınan seferlerin işletilmesinde, her Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmeleri, diğer Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmelerinin çıkarlarını aynı hatların tamamı veya bir kısmı üzerinde onların sağladığı seferleri haksız olarak etkilemeyecek şekilde dikkate alacaktır.

3. Âkit Tarafların tayin edilmiş havayolu işletmelerinin sağladıkları mutabık kalınan seferler belirtilen hatlar üzerinde halkın taşıma ihtiyaçları ile yakından ilgili olacak ve havayolu işletmelerini tayin etmiş Âkit Devlet ülkesinde başlayan veya oraya yönelik trafiğin taşınması için mevcut ve makul olarak beklenen taşıma ihtiyaçlarını makul bir yük faktörü ile taşınmaya yeterli bir kapasiteyi sağlamak asıl amaçları olacaktır.

4. Her Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesinin belirtilen hatlar üzerinden öbür Âkit Taraf ülkesindeki noktalar ve üçüncü ülkeler topraklarındaki noktalar arasında trafik taşıma hakkı kapasitenin aşağıdaki hususlarla ilgili olacağı genel ülkelere göre kullanacaktır :

(a) Havayolu işletmesini tayin etmiş olan Âkit Taraf ülkesinden ve bu ülkeye yönelik trafik ihtiyacı;

(b) Bölgeyi kapsayan Devletlere ait havayolu işletmelerinin kurdukları diğer ulaştırma seferleri dikkate alındıktan sonra, havayolu işletmesinin içinden geçtiği bölgenin trafik ihtiyaçları;

(c) Bir baştan öbür başa kadar havayolu operasyonlarına olan ihtiyaçlar.

Bu fıkraya göre verilecek imtiyazlar nihaî olarak Âkit Tarafların havacılık makamlarınca kararlaştırılacaktır.

5. Sağlanacak olan kapasite ve işletilecek olan seferlerin frekansı (sıklığı) konusunda, seferler açılmadan önce, başlangıçta Âkit Tarafların havacılık makamları arasında anlaşmaya varılacaktır. Başta kararlaştırılan bu kapasite ve sefer frekansı zaman zaman anılan makamlarca gözden geçirilebilir ve değiştirilebilir.

MADDE 11

HAVACILIK GÜVENLİĞİ

1. Âkit Taraflar, Uluslararası hukuka göre mevcut hak ve yükümlülüklerine uygun olarak, sivil havacılık güvenliğinin yasadışı müdahalelere karşı korunması amacıyla birbirlerine karşı üstlendikleri yükümlülüğün, bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiğini teyid ederler. Âkit Taraflar, uluslararası hukuka göre mevcut haklarının ve yükümlülüklerinin genel niteliklerini kısıtlamaksızın, özellikle 14 Eylül 1963 tarihli, Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere ilişkin Tokyo Sözleşmesi, 16 Aralık 1970 tarihli Uçakların Yasadışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesine İlişkin Lahey Sözleşmesi, 23 Eylül 1971 tarihli Sivil Havacılık Güvenliğine Karşı İşlenen Suçların Önlenmesine ilişkin Montreal Sözleşmesi ve 24 Şubat 1988 tarihli Uluslararası Sivil Havacılığa hizmet veren Hava Limanlarında Yasadışı Şiddet Eylemlerinin Bastırılmasına ilişkin Montreal Protokolü ve Âkit Tarafların taraf oldukları sivil havacılık güvenliğine ilişkin diğer herhangi bir sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceklerdir.

2. Âkit Taraflar, sivil uçakların yasadışı yollarla ele geçirilmesini önlemek, bu uçakların, yolcularının ve mürettebatının, havaalanlarının ve hava seyrüsefer tesislerinin emniyetine karşı diğer yasadışı eylemleri ve sivil havacılığın güvenliğine yönelik diğer herhangi bir tehdidi bertaraf etmek üzere, talep halinde birbirlerine gerekli her türlü yardımda bulunacaklardır.

3. Âkit Taraflar karşılıklı ilişkilerinde, Âkit Taraflara uygulanabilir olduğu ölçüde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı tarafından Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesine Ek olarak kabul edilen havacılık güvenliği hükümlerine uygun olarak hareket edeceklerdir. Taraflar, kendi tescilindeki uçak işletmecilerinin veya işyeri merkezi ülkelerinde bulunan veya ülkelerinde sürekli mukim olan uçak işletmecilerinin ve ülkelerindeki havaalanı işletmecilerinin söz konusu havacılık güvenliği hükümlerine uygun hareket etmelerini isteyeceklerdir.

4. Âkit Taraflardan her biri, sözkonusu uçak işletmecilerinin diğer Âkit Tarafın ülkesine giriş, çıkış için veya bu ülkede kalınan süre zarfında diğer Âkit Tarafça, yukarıdaki (3) fıkrada atıfta bulunulan havacılık güvenliği hükümlerine uymalarının istenebileceği hususunda mutabıktır. Âkit Taraflardan her biri, kendi ülkesinde uçakların güvenliğinin sağlanması, yolcuların, mürettebatın el bagajlarının, genel bagajın, kargo ve uçak levazımatının yükleme ve biniş öncesinde ve sırasında kontrolü amacıyla yeterli tedbirlerin alınmasını ve etkin şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Âkit Taraflardan her biri, belli bir tehdidin bertaraf edilmesi amacıyla diğer Âkit Tarafın makul özel güvenlik tedbirleri alınması yolunda yapacağı herhangi bir talebi olumlu şekilde dikkate alacaktır.

5. Sivil uçakların yasa dışı yollarla ele geçirilmesi olayı veya bu doğrultuda bir tehdidin vuku bulması veya uçaklara, uçak yolcularına ve mürettebatına, havaalanlarına veya hava seyrüsefer tesislerine yönelik diğer yasa dışı müdahalelerin meydana gelmesi halinde Âkit Taraflar, haberleşmede ve bu tür bir olayın veya olay tehdidinin süratli ve güvenli biçimde sona erdirilmesini amaçlayan diğer uygun tedbirlerin alınmasında kolaylık sağlayarak birbirlerine yardımcı olacaklardır.

6. Bu Maddenin havacılık güvenliğine ilişkin hükümlerinin uygulanmasında Âkit Taraflardan biri için sorunlar ortaya çıkması halinde, Âkit Taraflardan her birinin yetkili havacılık makamları diğer Âkit Tarafın yetkili havacılık makamlarından ivedi istişare talebinde bulunabilecektir.

MADDE 12

TARİFELERİN BELİRLENMESİ

1. Bir Âkit Tarafın havayolu işletmeleri tarafından diğer Âkit Tarafın ülkesine veya ülkesinden yapılacak taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makul bir kâr ve diğer havayolu işletmelerinin tarifeleri gibi tüm ilgili faktörler göz önünde tutularak makul düzeylerde saptanacaktır.

2. İşbu Maddenin 1 inci fıkrasında anılan tarifeler üzerinde, mümkünse, hattın tamamı veya bir kısmı üzerinde işletmecilik yapan diğer havayolu şirketlerine danışıldıktan sonra her iki Âkit Tarafın tayin edilmiş havayolu şirketleri arasında anlaşmaya varılacak ve böyle bir anlaşmaya varılması için, mümkün olduğunda, Uluslararası Hava Ulaştırma Birliğinin (IATA) tarifelerin belirlenmesine ilişkin usulleri kullanılacaktır.

3. Bu suretle üzerinde mutabık kalınan ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi teklif edilen tarihten en az doksan (90) gün önce tarafların Sivil Havacılık Makamlarının onayına sunulacaktır. Özel durumlarda bu süre, sözü edilen makamların mutabakatı ile kısaltılabilir.

4. Böyle bir onay açıkça verilebilir. Eğer Tarafların Sivil Havacılık Makamlarından hiçbiri, sunulmuş bulunan ücret tarifelerine sunuş tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde itirazlarını bildirmezse, ücret tarifeleri işbu Maddenin (4) fıkrasına göre tasvip edilmiş telakki olunur. 3 üncü fıkra hükümlerine göre sunuş müddetinin kısaltılmış olması halinde, Sivil Havacılık Makamları itiraz müddetinin otuz (30) günden daha az olmasında mutabık kalabilirler.

5. Eğer bir ücret tarifesi üzerinde 2 nci fıkra hükümlerine göre anlaşma olmazsa, veya bir Sivil Havacılık Makamı diğer Sivil Havacılık Makamına 2 nci fıkra hükümlerine göre üzerinde anlaşılmış bulunan bir tarifeye işbu Maddenin (4) fıkrasına göre geçerli süre içinde itirazını beyan etmesi halinde, Âkit Tarafların Sivil Havacılık Makamları danışılmasını yararlı gördükleri diğer herhangi bir Devletin havacılık makamları ile istişare ettikten sonra ücret tarifesini karşılıklı anlaşma ile tespit etmeye çalışacaklardır.

6. Eğer Sivil Havacılık Makamları 3 üncü fıkra hükümlerine göre kendilerine sunulmuş ücret tarifeleri üzerinde veya  5 inci fıkra hükümlerine göre herhangi bir ücret tarifesinin tespiti üzerinde anlaşamazlar ise, anlaşmazlık bu Anlaşmanın 17 nci Maddesi hükümleri çerçevesinde hal şekline bağlanacaktır.

7. Bu Madde hükümlerine göre tespit edilmiş bir ücret tarifesi, yenisi yapılıncaya kadar yürürlükte kalacaktır. Yine de, bir ücret tarifesi bu fıkra hükümlerine göre, süresinin normal olarak biteceği tarihten itibaren oniki (12) aydan fazla temdit edilemeyecektir.

MADDE 13

BİLGİ VE İSTATİSTİK

Herhangi bir Âkit Tarafın havacılık makamları diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına, birinci Âkit Tarafın tayin edilmiş havayolları işletmelerince mutabık kalınan seferlerde sağlanan kapasitenin gözden geçirilmesi amacıyla, makul olarak gerekli görülebilecek periyodik yahut diğer istatistikî raporları, talepleri üzerine temin edeceklerdir. Bu raporlar bu havayollarının mutabık kalınan seferlerde taşımış oldukları trafik miktarını ve bu trafiğin başlangıç ve varış noktalarını belirlemek için gerekli tüm bilgileri içerecektir.

MADDE 14

İSTİŞARE VE DEĞİŞİKLİKLER

1. Yakın bir işbirliği ruhu içerisinde, Âkit Tarafların havacılık makamları bu Anlaşma ve Eklerinin hükümlerinin uygulanmasını ve bunlara tatmin edici uyum sağlamak amacıyla zaman zaman birbirleriyle danışmalarda bulunacaklardır.

2. Âkit Taraflardan her birinin bu Anlaşma ve Eklerinin herhangi bir hükmünün değiştirilmesinin arzu edilebilir olduğunu düşünmesi halinde, öbür Âkit Taraftan istişare talep edebilir; havacılık makamları arasında yapılabilecek olan veya görüşme ya da yazışma yoluyla olabilecek olan bu istişare talep tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde başlayacaktır. Bu suretle anlaşmaya varılan değişiklikler diplomatik notaların teatisi ile teyid edildiklerinde yürürlüğe girecektir.

3. Ancak Ek'teki hat cetvelinde yapılacak değişiklikler Âkit Tarafların havacılık makamları arasında doğrudan anlaşma ile gerçekleştirilebilir.

MADDE 15

ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELERE UYMA

Bu Anlaşma ve Ekleri her iki Âkit Taraf için bağlayıcı olabilecek herhangi bir çok taraflı Uluslararası Sözleşmeye uyabilecek şekilde değiştirilecektir.

MADDE 16

FESİH

Âkit Taraflardan her biri, bu Anlaşmaya son vermek kararında olduğunu her zaman öbür Âkit Tarafa ihbar edebilir; bu ihbar eşzamanlı olarak Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına da ulaştırılacaktır.

Bu durumda, fesih ihbarnameleri karşılıklı mutabakatla bu süre bitiminden önce geri alınmış bulunmadıkça, Anlaşma ihbarnamenin öbür Âkit Tarafça alınış tarihinden sonraki oniki (12) ay içinde sona erecektir. Öbür Âkit Tarafça ihbarnamenin alındığı teyid edilmezse, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtının ihbarnameyi aldığı tarihten ondört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır.

MADDE 17

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

1. Âkit Taraflar arasında bu Anlaşma ve Eklerinin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili bir uyuşmazlık çıkarsa, Âkit Taraflar bu uyuşmazlığı önce kendi aralarında müzakere yoluyla halletmeye çalışacaklardır.

2. Âkit Taraflar, müzakere yoluyla bir anlaşmaya varamadıkları takdirde, uyuşmazlığın karara bağlanması için bir şahıs veya teşekküle havale etme konusunda anlaşabilirler veya Âkit Tarafların herhangi birinin talebi ile uyuşmazlık, her bir Âkit Tarafın tayin edeceği birer hakem ve böylece tayin edilen iki hakemin tayin edeceği üçüncü bir hakemden oluşan üç hakemlik bir tahkim heyetinin kararına sunulabilir. Âkit Taraflardan her biri, taraflardan birinin ötekinden uyuşmazlığın tahkimini isteyen bir ihbarı diplomatik yoldan aldığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde bir hakem tayin edecek ve üçüncü hakem de bundan sonraki altmış (60) günlük bir süre içinde tayin edilecektir. Âkit Taraflardan herhangi biri verilen süre içerisinde bir hakem tayin edemezse veya üçüncü hakem belirtilen süre içinde tayin edilmezse Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konsey Başkanından durumun gereğine göre, bir veya daha fazla hakemi tayin etmesini Âkit Taraflardan herhangi biri isteyebilir.

Bu durumda üçüncü hakem üçüncü bir Devletin uyruğu olacak ve hakem heyetinin başkanlığını yapacaktır.

3. Âkit Taraflar, bu Maddenin (2) nci fıkrasına göre verilecek herhangi bir karara uymayı taahhüt ederler.

MADDE 18

BAŞLIKLAR

Madde başlıkları bu Anlaşmaya sadece müracaat ve kolaylık amacıyla konulmuştur ve hiçbir surette bu Anlaşmanın amaç ve kapsamının sınırını çizmez, kısıtlamaz veya tarif etmez.

MADDE 19

TESCİL

Bu Anlaşma ve Ekleri, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir.

MADDE 20

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

Bu Anlaşma ve bu Anlaşmanın bütünleyici parçasını oluşturan Ekleri, her Âkit Tarafın Anayasal hükümlerinin ifasından sonra, bu mealdeki diplomatik notalarının teati edildikleri tarihte yürürlüğe girecektir.

Yukarıdaki hususları tasdiken aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulünce yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir.

Ankara'da 1998 yılı Ekim ayının 26 ncı gününde, iki nüsha halinde İngilizce dili üzerinden tanzim edilmiştir.

   BAHREYN DEVLETİ HÜKÜMETİ      TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

                           ADINA                                                          ADINA

EK I

HATLAR

1. (a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesinin aşağıdaki hava seferlerini her iki yönde işletmeye hakkı olacaktır.

     Hareket Noktası      Ara Noktalar                Varış Noktası                  İleri Noktalar

                                       (5. Trafik                                                                 (5. Trafik

                                       hakkı olmadan)                                                      hakkı olmadan)

     İstanbul                   Kahire                           Bahreyn                          Karaçi

                                       Şam                                                                         Bombay

                                       Amman                                                                   Yeni Delhi

                                       Bağdat                                                                    Kuala Lumpur

                                       Kuveyt                                                                   Singapur

                                                                                                                        Hong Kong

                                                                                                                        Bangkok

Daha sonraki bir tarihte iki havacılık otoritesi arasında yazışma yoluyla belirtilecek ve mutabık kalınacak sadece iki ileri nokta 5 inci trafik hakkı olacaktır.

(b) Bahreyn Devleti Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesinin aşağıdaki hava seferlerini her iki yönde işletmeye hakkı olacaktır :

     Hareket Noktası      Ara Noktalar                       Varış Noktası         İleri Noktalar

                                        (5. Trafik                                                              (5. Trafik

                                        hakkı olmadan)                                                   hakkı olmadan)

     Bahreyn                    Atina                                   İstanbul                  Atina

                                        Şam                                                                      Roma

                                        Amman                                                                Viyana

                                        Bağdat                                                                 Tunus

                                        Daha sonra                                                         Londra

                                        belirlenecek başka                                             Frankfurt

                                        bir nokta                                                              Fas

Daha sonraki bir tarihte iki havacılık otoritesi arasında yazışma yoluyla belirtilecek ve mutabık kalınacak sadece iki ileri nokta 5 inci trafik hakkı olacaktır.

2. Yukarıdaki hatlardan herhangi birisindeki noktalar, seferin başlangıç noktasının havayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın toprağında olması şartıyla, tayin edilen havayolunun işletmesinin tercihi ile herhangi bir veya bütün uçuşlarda ihmal edilebilir.

3. Âkit Taraflardan her biri seferlerine öbür Âkit Taraf ülkesinin ilerisinde veya Âkit Tarafların ülkeleri arasında ek noktaların konmasını talep edebilir. Bu talep öbür Âkit Taraf havacılık otoritesinin onayına tâbidir.

EK II

UÇUŞ TARİFELERİNİN ONAYLANMASI

1. Her Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi, her tarife döneminde (yaz ve kış) tarifenin yürürlük tarihinden en geç (30) gün önceden daha geç olmamak üzere, teçhizat tipi dahil, uçuş tarifesini öbür Âkit Taraf havacılık otoritelerinin onayına sunacaktır. Özel durumlarda bu süre anılan otoritelerin mutabakatına tâbi olarak kısaltılabilir.

2. Her Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmeleri tarafından uçuş tarifelerinin öbür Âkit Taraf havacılık otoritelerine sunulmadan önce, her iki Âkit Tarafın havayolu işletmeleri tarifeler konusunda, onların onaylanmasını kolaylaştırmak amacıyla, birbirleriyle istişarede bulunacaklardır.

3. Bu uçuş tarifelerini alan havacılık otoriteleri bunları onaylayacak veya üzerlerinde değişiklik yapılmasını önereceklerdir. Her halükârda tayin edilen havayolu işletmeleri, tarifeler ilgili havacılık makamlarınca onaylanmadan önce seferlerine başlamayacaklardır. Bu hüküm daha sonra yapılacak değişiklikler için de geçerlidir.