BÜ­YÜK­ŞE­HİR BE­LE­Dİ­YE­Sİ KA­NU­NU,  İL ÖZEL İDA­RE­Sİ KA­NU­NU VE BELEDİYE   KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN

 

Kanun No. 5675

 

Kabul Tarihi: 30/5/2007      

 

MAD­DE 1- 10/7/2004 ta­rih­li ve 5216 sa­yı­lı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­nu­nu­nun 13 ün­cü mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­ka­nı, acil du­rum­lar­da lü­zum gör­me­si ha­lin­de be­le­di­ye mec­li­si­ni bir yıl­da üç de­fa­dan faz­la ol­ma­mak ve her top­lan­tı bir bir­le­şi­mi geç­me­mek üze­re top­lan­tı­ya ça­ğı­rır. Ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı çağ­rı­sı ve gün­dem en az üç gün ön­ce­den mec­lis üye­le­ri­ne ya­zı­lı ola­rak du­yu­ru­lur ve ay­rı­ca mu­tat usûl­ler­le ilan edi­lir. Ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı­lar­da çağ­rı­yı ge­rek­ti­ren ko­nu­la­rın dı­şın­da hiç­bir ko­nu gö­rü­şü­le­mez.”

MAD­DE 2- 22/2/2005 ta­rih­li ve 5302 sa­yı­lı İl Özel İda­re­si Ka­nu­nu­nun 12 nci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“İl ge­nel mec­li­si baş­ka­nı, acil du­rum­lar­da lü­zum gör­me­si ha­lin­de il ge­nel mec­li­si­ni bir yıl­da üç de­fa­dan faz­la ol­ma­mak ve her top­lan­tı bir bir­le­şi­mi geç­me­mek üze­re top­lan­tı­ya ça­ğı­rır. Ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı çağ­rı­sı ve gün­dem en az üç gün ön­ce­den mec­lis üye­le­ri­ne ya­zı­lı ola­rak du­yu­ru­lur ve ay­rı­ca mu­tat usûl­ler­le ilan edi­lir. Ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı­lar­da çağ­rı­yı ge­rek­ti­ren ko­nu­la­rın dı­şın­da hiç­bir ko­nu gö­rü­şü­le­mez.”

MAD­DE 3- 3/7/2005 ta­rih­li ve 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nu­nun 20 nci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Be­le­di­ye baş­ka­nı, acil du­rum­lar­da lü­zum gör­me­si ha­lin­de be­le­di­ye mec­li­si­ni bir yıl­da üç de­fa­dan faz­la ol­ma­mak ve her top­lan­tı bir bir­le­şi­mi geç­me­mek üze­re top­lan­tı­ya ça­ğı­rır. Ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı çağ­rı­sı ve gün­dem en az üç gün ön­ce­den mec­lis üye­le­ri­ne ya­zı­lı ola­rak du­yu­ru­lur ve ay­rı­ca mu­tat usûl­ler­le ilan edi­lir. Ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı­lar­da çağ­rı­yı ge­rek­ti­ren ko­nu­la­rın dı­şın­da hiç­bir ko­nu gö­rü­şü­le­mez.”

MAD­DE 4- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 5- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.