Kanun

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

        Kanun No. 5340                                                                  Kabul Tarihi : 28.4.2005

             MADDE  1. — 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalar sponsor tarafından bizzat harcanır veya sponsorluk alanın banka hesabına yatırılır. Sponsorlara, ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine aykırı olmamak şartı ile faaliyetin veya tesisin isim, reklam, tanıtım ve yayın hakları verilebilir.

             MADDE 2. — 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Özerk federasyonların bütçesi; katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirlerden oluşur. Genel Müdürlük olimpik branşlarda; federasyonun bir önceki yıl gerçekleşen gelirlerinin % 75'i kadar, olimpik olmayan federasyonlara ise; % 50'si kadar yardımda bulunabilir.

             MADDE  3. — 3289 sayılı  Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

             EK MADDE  10. — Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk federasyonlar tarafından organize edilen sportif faaliyetlerde, bu Kanunda öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda görev alabilirler.

             EK MADDE  11. — Genel Müdürlüğün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan spor tesisleri veya taşınmazların kullanım veya intifa hakkı; spor federasyonlarına, en az üçü olimpik olmak üzere toplam altı spor dalında faaliyet gösteren ve liglere katılan spor kulüplerine, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluşlarına protokol ile bedelsiz devredilebilir.

             MADDE 4. — 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Bu Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası  kurallara göre yürütmek, teşkilâtlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilât, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

             MADDE 5. — 3813 sayılı Kanunun 5 inci  maddesinin birinci fıkrasına  aşağıdaki  bent eklenmiştir.

             ö) Türkiye Futbol Vakfı Genel Başkanı.

             MADDE 6. — 3813 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             b) Başkanı, Yönetim Kurulunun ondört üyesini, Tahkim ve Denetleme   kurullarını seçmek,

             Genel Kurul  delegeleri tarafından, toplantıda alınan kararlara karşı Genel Kurul tarihinden itibaren otuz gün içinde Ankara Asliye Hukuk mahkemelerinde iptal davası açılabilir. Davalar basit yargılama usulüne tabidir.

             MADDE 7. — 3813 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başkan üst üste ya da aralıklarla en fazla üç dönem seçilebilir.

             Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci Başkanvekili, yoksa ikinci Başkanvekili, başkanvekillerinin olmaması halinde de Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi Başkanlığa vekalet eder. Genel Kurula altı aydan az bir süre var ise yönetimdeki boşalmalar sebebi ile olağanüstü Genel Kurula gidilemez.

             MADDE 8. — 3813 sayılı Kanunun 8 inci  maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             i) Merkez Hakem Kurulunun Başkanı ile asıl ve yedek üyelerini Yönetim Kuruluna teklif etmek.

             MADDE 9. — 3813 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (ö) bendi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiş ve  aynı maddeye (ü) bendi eklenmiştir.

             ö) Birinci ve ikinci Başkanvekilini belirlemek,

             ü) Başkan tarafından teklif edilen  Merkez Hakem Kurulunun Başkanı ile asıl ve yedek üyelerini atamak.

             MADDE 10. — 3813 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Denetleme raporunda; gelir-gider tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan malî tablolar yer alır. Ayrıca kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, harcamaların sportif faaliyetler için yapılıp yapılmadığı ve malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve programlarına uygun olup olmadığı hususlarına da yer verilir. Denetleme Kurulu, raporunu Genel Kurul üyesi tüzel kişilere ve gerçek kişilere Genel Kurulun toplantı tarihinden bir ay önce gönderir. Genel kurul üyeliği bulunan tüzel kişilerin temsilcilerine ayrıca rapor gönderilmez. Raporun postaya veriliş tarihi gönderme tarihi olarak kabul edilir.

             MADDE 11. — 3813 sayılı  Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Madde 14. — Tahkim Kurulu, Federasyon ile kulüpler; Federasyon ile hakemler, Federasyon ile futbolcular,  teknik direktörler ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktör, antrenör, oyuncu temsilcisi ve masörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

             MADDE 12. — 3813 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Madde 15. — Merkez Hakem Kurulu, Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile biri Başkan olmak üzere dokuz üyeden oluşur. Aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye seçilir.

             Üyelerin yedisi faal olmayan hakemlerden, ikisi ise spor alanında en az on yıl mesleki deneyimi olan kişiler arasından belirlenir.

             Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi atanamaz.

             MADDE 13. — 3813 sayılı Kanunun  16 ncı  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Madde 16. — Futbol takımı bulunan kulüplerin yapacakları resmî ve özel futbol müsabakalarının yönetimini ve bu müsabakalarla ilgili futbol oyun kuralları açısından teknik anlaşmazlıklarının çözümlenmesini, il ve ilçe hakem kurullarının kurulmasını, hakemlerin eğitilmesini, bunların klasmanlara ayrılmasını, yükselme ve düşme şartları ile statü ve talimatlarda belirtilen diğer görevleri yapar.

             MADDE 14. — 3813 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent teselsül ettirilmiştir.

             j) Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu,

             MADDE 15. — 3813 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Federasyonun bütçesinden en az yüzde iki oranında pay, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Merkez Hakem Kuruluna verilir.

             MADDE 16. — 3813 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin  birinci fıkrasının (a)  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             a) Futbol müşterek bahis oyunlarından kulüplere verilen isim hakkının % 15'i,

             MADDE 17. — 3813 sayılı Kanunun 23  üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Federasyonun yıllık toplam gelirinin en az % 15'i, her bütçe döneminde 31 Aralık tarihine kadar Federasyona sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen projelerde kullanılmak üzere ikinci ve üçüncü liglerde takımı bulunan kulüplere;  en az % 15'i ise futbolla ilgili olmak kayıt ve şartı ile her bütçe döneminde 31 Aralık tarihine kadar Federasyona sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen alt yapı, eğitim veya tesis projelerinde kullanılmak üzere ilgili kurum, kuruluş ile spor kulüplerine, Genel Kurul kararı ile federasyonun kaynak kullandırılmasına ilişkin düzenlemesine uygun şekilde, katılım payı karşılığı olarak kullandırılır.

             MADDE 18. — 3813 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Ek Madde 1. — Genel Kurul tarafından seçilen organların, başkan ve üyelerinin  seçilme şartları şunlardır:

             a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

             b) Yüksek okul mezunu olmak.

             c) Seçim tarihinden önceki beş yıl içerisinde, bir defada bir yıl ve toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak.

             ç) Temerrüt halinde, kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu bulunmamak.

             d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, zimmet, nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suiistimal, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı kesin hüküm giymemiş olmak.

             Federasyon kurullarında görev alan üyelerden yüksek okul mezunu olma şartı aranmaz.

             MADDE  19. — 3813 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

             EK MADDE 2. — Türkiye Futbol Federasyonunun kullanacağı logo ile Federasyon tarafından gerçekleştirilecek tüm  faaliyetlerle ilgili logoların kullanım hakkı Federasyona aittir.

             MADDE  20. — 3813 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Merkez Hakem Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar. Bu tarihten itibaren yedi gün içinde yeni Merkez Hakem Kurulu atanır.

             MADDE 21. — 28.4.2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 12 nci maddesinde geçen "rakip takım ile taraftarlarını" ibaresi "takımlar ile taraftarlarını" şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 22. — 5149 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Hakkında idarî makamlar veya yargı mercilerince müsabakalara giriş yasağı verilenler, müsabakanın başlamasından iki saat önce bulunduğu yerin karakoluna giderek müsabaka süresince burada bulunmak zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yasaklı olmasına rağmen spor alanına girenlere üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

             MADDE 23. — 5149 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Geçici Madde 1. — Spor kulüpleri Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen yükümlülükleri dört yıl, 10 uncu maddesindeki yükümlülükleri ise bir yıl içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. Yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından  her sezon için;

             a) En üst liglerdeki kulüplere 250.000 YTL,

             b) İkinci lig kulüplerine 100.000 YTL,

             c) Üçüncü lig kulüplerine 10.000 YTL,

             İdarî para cezası verilir.

             MADDE 24. — 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "Sağlık" ibaresinden önce gelmek üzere "Gençlik ve spor" ibaresi eklenmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 25. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 26. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4 Mayıs 2005