TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FİLDİŞİ SAHİLİ (KOTDİVUAR) CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5692

 

Kabul Tarihi: 4/10/2007       

 

 

MADDE 1- 8 Haziran 2005 tarihinde Abidjan’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(S. Sayısı: 5)

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FİLDİŞİ SAHİLİ (KOTDİVUAR) CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve diğer taraftan Fildişi Sahili (Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti bundan böyle “Âkit Taraflar” olarak anılacaklardır;

İki ülke arasında mevcut dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek arzusuyla;

İki ülke arasında ekonomik ve teknik  işbirliğini eşitlik, karşılıklı yarar ve egemenlik esaslarına göre geliştirmeye kararlı olarak;

Her iki ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını teminen yeni bir gelişme ve işbirliği havası oluşturma gereğinin bilinciyle;

Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE I

Taraflar, kalkınmalarına en yüksek düzeyde katkı sağlamak amacıyla, kardeşçe dayanışma havası içerisinde ekonomik ve teknik işbirliğini teşvik etmek üzere ortak çalışma yapmayı kararlaştırmışlardır.

MADDE II

İşbu Anlaşmaya konu olacak ekonomik ve teknik işbirliği aşağıdaki alanları kapsayabilecektir:

a) Doğrudan ya da dolaylı verimliliğe yönelik her iki ülkenin özel veya kamu kurum ve kuruluşları veya firmaları arasında özel düzenlemelere tabi ekonomik, teknik veya sosyal karakterli ortak projeler gerçekleştirilmesi,

b) Madencilik, tarım, sanayi, enerji, ulaştırma, bilişim, iletişim ve işbirliğinin uygun görüleceği diğer alanlarda kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile firmalar arasında ortak projelerin geliştirilmesi,

c) İnceleme amaçlı uzmanların veya uzun süreli görevlilerin gönderilmesi, eğitim ve geliştirmeye yönelik staj organizasyonları, burs tahsisleri ve bilgi ve dokümantasyon değişimi,

MADDE III

Ekonomik işbirliği orta vadeli programlar çerçevesinde gerçekleştirilebilecektir.

Bu çerçevede Taraflar, ülkelerinin özel veya kamu kurum ve kuruluşları veya firmaları arasındaki özel düzenlemelerin sonuçlandırılmasını teşvik edeceklerdir.

MADDE IV

Taraflar, ekonomik ve teknik işbirliği için Türkiye ve Fildişi Sahili (Kotdivuar)’nde dönüşümlü olarak toplanacak bir Karma Komisyon kurulmasını kararlaştırmışlardır.

MADDE V

Bu Anlaşma her iki Âkit Tarafın kendi mevzuatlarına uygun olarak tamamlayacakları onay işlemlerini karşı tarafa bildirecekleri tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaşma üç yıl (3) yürürlükte kalacak ve bu sürenin hitamında, Âkit Taraflarca altı ay önceden yazılı olarak fesih istemi bildirilmedikçe, yürürlük süresi birer yıllık devreler itibariyle otomatik olarak uzayacaktır.

Bu Anlaşmanın sona ermesinden sonra, Anlaşma yürürlükte iken yapılan ve tamamı ifa edilemeyen diğer protokol, mukavele ve düzenlemelere bu Anlaşma hükümleri uygulanacaktır.

8 Haziran 2005 tarihinde Abidjan'da her ikisi de eşit derecede geçerli iki Fransızca orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

          TÜRKİYE CUMHURİYETİ                    FİLDİŞİ SAHİLİ (KOTDİVUAR)

                HÜKÜMETİ ADINA                    CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA

                    Tuncer KAYALAR                                         Bamba MAMADOU

                Dış Ticaret Müsteşarı                             Devlet Bakanı, Dışişleri Bakanı