TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA BİTKİ KORUMA VE KARANTİNA ALANINDA ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5206       

 

Kabul Tarihi : 30.6.2004      

 

MADDE l. - 16 Eylül 2003 tarihinde Tel-Aviv’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

BİTKİ KORUMA VE KARANTİNA ALANINDA ANLAŞMA

Bundan böyle "Âkit Tarafları" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Hükümeti;

Bitki koruma alanında işbirliğini teşvik etmek istediklerinden,

Topraklarını bitki karantina zararlılarına karşı daha iyi korumak ve söz konusu zararlıların girmesiyle oluşacak zararları sınırlamayı istediklerinden,

Karşılıklı ticaretin yanında bitki ve bitkisel ürünlerin alış verişini kolaylaştırmayı düşündüklerinden dolayı, aşağıdaki Anlaşmayı kabul etmişlerdir:

Madde 1

Bu Anlaşma'da geçen:

a) Bitki: insan tüketimine sunulması veya her hangi bir işleme tâbi tutulması düşünülmeyip sadece dikim amaçlı tohumlar dahil canlı bitkiler ve bunların kısımlarını,

b) Bitkisel ürünler: Bitki kökenli işlenmemiş materyaller (tahıllar dahil) ile yapıları veya işlenmeleri nedeniyle zararlıların oluşmasına veya yayılmasına yol açabilecek işlenmiş ürünleri,

c) Zararlılar: Bitki veya bitkisel ürünler için zararlı olan her hangi bir bitki, hayvan veya patojenik madde türünü, çeşidini veya biyotipini,

d) Karantina zararlıları: Zararlı tehlikesi altında bulunan bölge için ekonomik açıdan büyük önem taşıyan, bu bölgede henüz görülmeyen yada görülmüş olsa da yayılmamış ve resmi olarak kontrol altına alınmış olan zararlıyı ifade etmektedir.

Madde 2

Âkit Taraflar Karantina Zararlıları Listesinin yanı sıra bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatı veya transit geçişi ile ilgili belli karantina şartlarını da birbirlerine gönderecektir.

Âkit Tarafların her ikisi de, yukarıda anılan hükümlerde her hangi bir değişiklik olması halinde söz konusu değişikliklerin yayınlanıp yürürlüğe girdiği günü müteakip altmış (60) gün içerisinde diğer tarafı yazılı olarak bilgilendirecektir.

Madde 3

Âkit Taraflar, kendi topraklarında karantina zararlılarının görülmesi hususunda meydana gelen her türlü bariz değişiklikleri ve konuya ilişkin alınan tedbirleri gecikmeksizin birbirlerine bildirecektir.

Madde 4

Âkit Taraflar, kendi topraklarına gönderilen veya kendi topraklarından transit geçirilen malların ihracatının, yeniden ihracatının ve transit geçişinin ithal eden veya transit geçilen ülkenin yasal hükümleri uyarınca yapılmasını sağlayacaktır.

Madde 5

Bitki sağlığı muayenesine tâbi olarak ihraç edilmek üzere gönderilen her hangi bir malla birlikte, Âkit Tarafın resmi makamı tarafından Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi'nde belirtilen örnek uyarınca düzenlenen bitki sağlığı sertifikası da gönderilecektir.

Gerekli olması halinde bitki sağlığı sertifikasında, ithalatçı ülkenin yetkili otoritesi tarafından istenen ilave bilgiler de yer alacaktır.

Bitki Sağlık Sertifikası, ithalatçı ülkenin uygun şekilde bitki sağlığı muayenesi yapma ve gerekli tedbirleri alma hakkına engel olmayacaktır.

Bitki Sağlık Sertifikası aslen İngilizce olarak düzenlenecektir. Üzerinde her hangi bir değişiklik, eksilti veya silinti yapılan ve yetkili makamın imza ve damgasını

Madde 6

Âkit Tarafları, gönderilen malların ithalat, ihracat ve transit geçişinin yapılacağı giriş noktalarını birbirlerine bildirecektir.

Madde 7

Bitki sağlığı muayenesinde karantina zararlılarına rastlanması veya ithalatçı ülkenin karantinaya ilişkin düzenlemelerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, Âkit Tarafı gönderilen malın girişine izin vermeme, malı imha etme veya bitki sağlığına yönelik gerekli tedbirleri alma yetkisine sahiptir.

Madde 8

Karantina zararlılarının ortaya çıkma riskini azaltırken aynı zamanda ticareti kolaylaştırmak üzere, Âkit Taraflarından biri, gerekli iznin verilmesi halinde, diğer Tarafın ülkesi sınırları içerisinde bitki sağlığı muayenesi (Sevkiyat Öncesi Kontrol) yapabilecektir. Her iki durumda da Âkit Taraflar söz konusu Sevkiyat öncesi Kontrol usul ve şartlarını belirleyecektir.

Madde 9

Âkit Taraflar:

a) Bitki koruma veya bitki karantinası hakkındaki kanun veya düzenlemelerde meydana gelen her türlü değişikliği, söz konusu değişikliğin yayınlanıp yürürlüğe girdiği günü müteakip altmış (60) gün içerisinde birbirlerine bildirecek,

b) Diğer Âkit Tarafın bitki koruma alanında faaliyet gösteren kuruluşunun yanısıra Bitki Koruma ve bitki karantinası alanındaki tecrübeler ve bilimsel araştırmalar hakkında bilgilenmek amacıyla uzmanların karşılıklı değişimini teşvik edecek,

c) Her iki ülkede bitki koruma ve bitki karantinası konusunda yayınlanan önemli gazete, dergi, monografi ve yayınlar konusunda bilgi alış verişinde bulunacaktır.

Madde 10

Âkit Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanmasını teşvik etmek ve kolaylaştırmak, ve/veya uygulanmasına ilişkin belli hususları müzakere etmek üzere gerektiğinde ortak toplantılar yapacaktır. Bu toplantılar dönüşümlü olarak İsrail ve Türkiye'de yapılacaktır. Her toplantının tarihi ve yeri karşılıklı mutabakatla belirlenecektir. Tüm masraflar Âkit Taraflarca karşılanacaktır.

Madde 11

Âkit Tarafların işbu Anlaşmanın koordinasyonu ve uygulanması ile yükümlü resmi makamları aşağıda belirtilmiştir:

Türkiye Cumhuriyeti'nde: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

İsrail Devleti'nde: Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Bitki Koruma ve Kontrol Hizmetleri

Madde 12

İşbu Anlaşmanın uygulanması sırasında doğabilecek tüm ihtilaflar Madde 10 uyarınca giderilecektir. Herhangi bir çözüm bulunamaması halinde ihtilaflar diplomatik yollarla çözülecektir.

Madde 13

İşbu Anlaşma, Âkit Tarafların üçüncü taraflarla veya uluslararası kuruluşlarla yaptıkları ikili veya çok taraflı uluslararası Anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini engellememektedir.

Madde 14

İşbu Anlaşma, Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin yasal düzenlemelerinin tamamlandığını bildirmek üzere birbirlerine gönderdikleri diplomatik Notlardan ikincisinin gönderildiği tarihi takip eden otuzuncu (30) gün yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma beş (5) yıl süreyle geçerli olacak ve bu süre, Taraflardan her hangi biri sürenin sona erdiğini diplomatik yollarla yazılı olarak en az altı (6) ay öncesinden diğerine bildirmediği taktirde otomatik olarak beş (5) yıl daha uzayacaktır.

Taraflardan her hangi biri, diğer Tarafa diplomatik yollarla yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu Anlaşmayı feshedebilecek ve fesih, anılan bildirimin alınmasından altı (6) ay sonra yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma üzerinde Tarafların karşılıklı mutabakatı ile değişiklik yapılabilir. Anlaşmada değişiklik yapılırken yürürlüğe girmeye ilişkin prosedürler uygulanacaktır.

İbrani Takvimine göre 5763 yılının 19 Eylül gününe tekabül eden 2003 yılının 16 Eylül günü Tel-Aviv'de, Türkçe, İngilizce ve İbranice olmak üzere her biri birbirinin aynı iki suret olarak hazırlanmıştır. Yorum farkının doğması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ                    İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ

                               ADINA                                                                     ADINA

                                (İmza)                                                                       (İmza)