TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KOSTA RİKA CUMHURİYETİ

 HÜKÜMETİ ARASINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5122       

 

Kabul Tarihi : 7.4.2004      

 

MADDE 1. - 16 Nisan 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KOSTA RİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI

Bundan böyle “taraflar” olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti;

İki ülke arasında dostane bağların kuvvetlendirilmesi yönündeki çalışmalardan cesaret alarak,

Her iki tarafın da teknik işbirliğini geliştirmek için ilgi gösterdiğini dikkate alarak,

Teknik gelişimin desteklenmesi ve kuvvetlendirilmesine ilişkin ortak çıkarları ve ortak ilgi alanlarında işbirliğinden doğacak karşılıklı yararın farkında olarak,

Anılan sürecin geliştirilmesine yönelik mekanizmaların tesis edilmesinin önemine ve ülkelerinin ekonomik, sosyal ve çevre alanlarında gelişmeye etkili sonuçları olacak teknik proje ve programların gerçekleştirilmesinin gerektiğine inanarak,

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE I

1. - Bu Anlaşmanın amacı iki ülke arasında, ortak ilgi alanlarında, karşılıklı rıza ile programlar ve projeler oluşturulması ve uygulanması yolu ile teknik işbirliğini geliştirmektir.

2. - Bu programlar ve projelerin oluşturulmasında, taraflar kalkınma planları çerçevesinde belirlenen önceliklerini dikkate alacak, toplumsal örgütlerin ve varlıkların, özel ve sosyal sektörlerin, üniversitelerin, bilimsel ve teknik araştırma kurumlarının ve hükümet dışı örgütlerin katılımını destekleyeceklerdir.

3. - Aynı şekilde, taraflar kalkınma hususunda ulusal projelerin yürütülmesinin önemini dikkate alacaklar ve iki ülkenin sanayi birimlerinin araştırma merkezleri arasında teknolojik gelişmeye ilişkin ortak projelerin uygulanmasını destekleyeceklerdir.

4. - Bu Anlaşmaya uygun olarak, taraflar teknik, bilimsel, eğitim, kültür veya diğer herhangi bir ortak ilgi alanında bu Anlaşmanın içsel bir parçasını oluşturacak tamamlayıcı Anlaşmalar yapabilirler.

MADDE II

1. - Bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda taraflar her iki ülkenin kendi kalkınma planları ve stratejilerinin önceliklerine uygun olarak, ortak altı aylık programlar oluşturacaklardır.

2. - Her programda, amaçlar, malî ve teknik kaynaklar, çalışma programı ve projelerin uygulanacağı alanlar ile tarafların işlevsel ve malî yükümlülükleri belirtilecektir.

3. - Her program V. Maddede belirtilen eşgüdüm organları tarafından her yıl değerlendirmeye tâbi tutulacaktır.

MADDE III

Taraflarca gerekli görüldüğü takdirde, programların uygulanmasına, teknik işbirliği ile ilgili çok taraflı ve bölgesel örgütler ile üçüncü ülke kurumlarının katılımları teşvik edilmeli ve programlara anılan örgüt ve ülkeler dahil edilmelidir.

Taraflar, gerekli görüldüğünde ve karşılıklı rıza gösterilmesiyle, bu Anlaşmayla uyumlu olarak belirlenecek program ve projelerin uygulanmalarında uluslararası örgütler ve diğer ülkelerden malî katkı ve katılım isteyebileceklerdir.

MADDE IV

1. - Bu Anlaşma amaçlarına uygun olarak, taraflar arasında teknik işbirliği aşağıdaki modalitelerden oluşabilir:

a) Uzman, araştırmacı ve üniversite profesörleri değişimi

b) Profesyonel ve teknik eğitim için asistanlık programlarının oluşturulması

c) Araştırma ve endüstri merkezlerini de dahil edecek biçimde, araştırma ve/veya teknolojik gelişim program ve/veya projelerinin ortak veya eşgüdümlü gerçekleştirilmesi

d) Bilgi değişimi

e) Üçüncü ülkelerde ortak işbirliği etkinlikleri geliştirilmesi

f) Seminer ve konferanslar düzenlenmesi

g) Danışmanlık ofisi hizmetleri

h) Tarafların üzerinde anlaşmaya varacakları diğer modaliteler

MADDE V

1. - Bu Anlaşmada öngörülen işbirliği etkinliklerinin uygun bir biçimde izlenmesi ve uygulamalarında en iyi koşulların oluturulması amacıyla, taraflar, her iki Hükümetin yanısıra her iki ülkede teknik işbirliğinin kapsamını doğrudan etkileyen kurumların temsilcilerinden oluşan bir Karma Komisyon kuracaklardır.

2. - Sözkonusu Karma Komisyonun başkanlığı, aşağıda belirtilen yetkilere sahip, Türkiye Dışişleri Bakanı ile Kosta Rika Dış İlişkiler ve Mezhep Bakanı tarafından yapılacaktır.

a) Teknik işbirliğine ilişkin belirli projelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu alanları tayin etmek ve değerlendirmek.

b) Gerçekleştirilecek proje ve programlar üzerinde çalışmak ve tavsiyelerde bulunmak.

c) Teknik işbirliği konusunda yılda iki kez yapılacak olan programları gözden geçirmek, incelemek ve onaylamak.

d) Bu Anlaşmanın gerektiği gibi uygulanmasını ve yerine getirilmesini denetlemek, uygun tavsiyeleri taraflara bildirmek.

MADDE VI

Karma Komisyon, diplomatik kanallarla üzerinde mutabık kalınacak tarihlerde, Birleşmiş Milletlerin New York’taki merkezinde iki yılda bir toplanacaktır.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen hususlardan bağımsız olarak, taraflar herhangi bir zamanda, teknik işbirliğine ilişkin belirli projeleri, ön inceleme ve gerektiği takdirde onay için, diğer tarafın görüşüne sunacaklardır. Aynı şekilde, taraflar, gerekli görüldüğü takdirde, karşılıklı rızayla, Karma Komisyon için olağanüstü toplantı isteyebileceklerdir.

MADDE VII

Her iki taraf, 4. Maddede atıfta bulunulan karşılıklı işbirliğinin bir sonucu olarak, iki ülke vatandaşlarınca edinilen teknik ve bilginin, ülkelerinin gelişmesine katkıda bulunması için gerekli tedbirleri alacaklardır.

MADDE VIII

4. Maddede atıfta bulunulan personel değişimine ilişkin olarak, bir taraftan diğer tarafın ülkesine görevli olarak giden personelin uluslararası ulaşım masrafları, gönderen ülke tarafından karşılanacaktır. Aksine bir düzenleme yapılmadıkça ve bu Anlaşmanın 1. Maddesinin 4. fıkrasında atıfta bulunulan tamamlayıcı anlaşmalar sözkonusu olduğunda, yiyecek, içecek, konaklama ve yerel ulaşım masrafları ev sahibi ülke tarafından karşılanacaktır.

MADDE IX

Taraflar, işbirliği projelerinde resmî olarak görev alan personelin ülkelerine giriş, ülkelerinde kalış ve ülkelerinden ayrılışları konusunda gerekli bütün kolaylıkları sağlayacaklardır. Bu personel, ev sahibi ülkenin yerel yasal düzenlemelerine tâbi olacaklar ve görevlerinden başka bir faaliyette bulunamayacaklardır. Her iki tarafın da onayı alınmadıkça, önceden belirlenmiş yönetmelikler dışında bir ücret sözkonusu personele ödenmeyecektir.

MADDE X

1. - Bu Anlaşma, tarafların iç hukuki düzenlemelerinin gereğinin yerine getirildiğini belirtilen Nota’ların teati edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girecek, beş yıl süreyle yürürlükte kalacak ve tarafların önceden değerlendirmesini müteakip yine aynı süre için yenilenebilecektir.

2. - Bu Anlaşma tarafların karşılıklı rızasıyla değiştirilebilecek ve bu değişiklikler tarafların ulusal yükümlülüklerinin yerine getirildiğini belirten Diplomatik Nota’ların karşılıklı olarak iletildiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

3. - Taraflar, altı ay öncesinden diplomatik kanalla, yazılı olarak diğer tarafa bildirerek bu anlaşmayı iptal edebilecektir.

4. - Bu Anlaşmanın iptal edilmesi, bu Anlaşmanın yürürlükte olduğu süre içinde yapılan program ve projelerin sonucunu etkilemeyecektir.

Bu Anlaşma, ikibinbir yılı onaltı Nisan günü; üç asıl nüsha olarak; Türkçe, İspanyolca ve İngilizce dillerinde; bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere; Ankara, Türkiye’de imzalanmıştır.

     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                    Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti

                          Adına                                                                  Adına

                     İsmail CEM                                                     Roberto ROJAS

                  Dışişleri Bakanı                                     Dış İlişkiler ve Mezhep Bakanı