Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Ekim 2003

SALI

Sayı : 25266

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4983 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Bulgaristan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4985 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4986 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4987 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4988 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4989 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanağın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4990 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4991 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

2003/6170 İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi ile Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi’nde Değişiklik Yapan ve 1979’da Tadil Edilen Paris Metni’ne Çekince Konulmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6153 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2003/6286 2004 Yılı Programı ile 2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

2003/6287 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2004 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Adalet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

2003/6195 Büyükelçi Osman Taney KORUTÜRK’ün Türkiye Özel Temsilcisi Olarak Atanması Hakkında Karar

— Devlet, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelik

— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 89)

— Yabancı Plakalı Araçlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (No: 43)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Kuzey Atlantik Antlaşmasına Bulgaristan Cumhuriyetinin

Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4983                                                                                                                             Kabul Tarihi : 16.10.2003

MADDE 1. —26 Mart 2003 tarihinde Brüksel’de imzalanan "Kuzey Atlantik Antlaşmasına Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Katılımına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı

Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

Kanun No. 4985                                                                                                                             Kabul Tarihi : 16.10.2003

MADDE 1. —3.6.1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma

Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4986                                                                                                                           Kabul Tarihi : 16.10.2003

MADDE 1. —5 Temmuz 2002 tarihinde Madrid’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ve eki "Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Alanlarda

İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4987                                                                                                                         Kabul Tarihi : 16.10.2003

MADDE 1. —6 Mart 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti

Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4988                                                                                                                           Kabul Tarihi : 16.10.2003

MADDE 1. —12 Nisan 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Süleyman Şah Türbesi Tahkimat

Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanağın

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun

Kanun No. 4989                                                                                                                          Kabul Tarihi : 16.10.2003

MADDE 1. —22 Ocak 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanak”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/10/2003

—— • ——

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve

Sözleşmesine Katılmamızın Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4990                                                                                                                        Kabul Tarihi : 16.10.2003

MADDE 1. — 1992 Rio Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya açılan ve 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi"ne katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/10/2003

—— • ——

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı

Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyarî

Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

Hakkında Kanun

Kanun No. 4991                                                                                                                      Kabul Tarihi : 16.10.2003

MADDE 1. — 8 Eylül 2000 tarihinde New York’ta imzalanan "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol"ün ekli beyanlar yapılmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/10/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15877

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2003 tarihinden itibaren Kırgızistan ve Tacikistan’a gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

 

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06/A-18-2003-1231

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15877 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2003 tarihinden itibaren Kırgızistan ve Tacikistan’a gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15878

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2003 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-231-2003-1232

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15878 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2003 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ’nün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15879

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2003 tarihinden itibaren Kırgızistan ve Tacikistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal Akşit’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-232-2003-1233

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15879 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2003 tarihinden itibaren Kırgızistan ve Tacikistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15880

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2003 tarihinden itibaren Kırgızistan ve Tacikistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-233-2003-1234

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15880 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2003 tarihinden itibaren Kırgızistan ve Tacikistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15881

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2003 tarihinden itibaren Kırgızistan ve Tacikistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-234-2003-1235

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15881 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2003 tarihinden itibaren Kırgızistan ve Tacikistan’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15882

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2003 tarihinden itibaren Kırgızistan ve Tacikistan’a gidecek olan Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-235-2003-1236

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15882 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2003 tarihinden itibaren Kırgızistan ve Tacikistan’a gidecek olan Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5064

1 — T. Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Nevzat BAHRAN’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

20 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     A. BABACAN

              Başbakan                                  Devlet Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5067

1 — Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Elazığ 8 inci Bölge Müdürlüğüne aynı Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma Arazi Mühendisi Yasin ALTUNYUVA’nın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B, 71, 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

20 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      Z. ERGEZEN

              Başbakan                       Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5068

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Osman Uğur ESMERLİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B), 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

20 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                   E.MUMCU

           Başbakan                       Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5069

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Kasım KÜNKÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

20 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     O. PEPE

             Başbakan                        Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5070

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Dr. Saffet SARI’nın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Dr. Mustafa YILDIRIM’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

20 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     O. PEPE

             Başbakan                        Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5071

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Konya Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Tacettin SERT’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Ertuğrul ŞEN’in atanması,

657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

20 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     O. PEPE

             Başbakan                        Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 3/10/1993 tarihli 21717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren üç ay içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde mühendis veya yüksek mühendis olup, Genel Müdür Yardımcılığı, Bölge Müdürlüğü veya Daire Başkanlığı görevlerinde en az 1 yıl çalışmış ve son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olanlar bu Yönetmelikteki usullere bağlı kalmaksızın uygun kadro bulunması kaydıyla Teftiş Kurulu Başkanının yazılı görüşü ve Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan Olur’u ile müfettiş veya başmüfettişliğe atanabilirler."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Yabancı Plakalı Araçlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 43)

 

Sayfa Başı