TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERAL

CUMHURİYETİ FEDERAL HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM,

KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 4988       

 

Kabul Tarihi : 16.10.2003      

 

MADDE 1. - 12 Nisan 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ FEDERAL HÜKÜMETİ

ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Bundan böyle “Âkit Taraflar” olarak anılacak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti,

Ülkeleri arasında var olan dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve derinleştirmek doğrultusundaki ortak arzularından ilham alarak,

Eğitim, bilim, kültür ve spor alanlarındaki temas, değişim ve işbirliğinin halkları arasında daha iyi bir anlayışa yol açacağı inancından hareketle,

Her alandaki ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için sağlam bir zemin ve yaşamsal bir çerçeve oluşturacak aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 1

Âkit Taraflar, eğitim, bilim, kültür ve spor alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine mutlak katkıda bulunacaklar, bu amaca yönelik olarak resmî makamları, kurumları ve diğer kuruluşlarla kişiler arasında bu alanlarda doğrudan temasları, yürürlükte bulunan yasalarıyla diğer mevzuatları çerçevesinde teşvik edeceklerdir.

MADDE 2

Âkit Taraflar, eğitim alanında ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla,

- eğitim kurumları arasında ikili işbirliği düzenlemeleri yoluyla doğrudan işbirliği kurulmasını ve geliştirilmesini;

- uzman, okutman, yüksek lisans öğrencisi, stajyer ve öğrenci değişimini;

- eğitim alanındaki sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklere katılımı;

- öğrenci, yüksek lisans öğrencisi ve stajyerler için karşılıklı olarak burs tahsisi ile yükseköğretim ve bilim kurumları için okutman ve öğretim görevlisi değişimini;

- tarih, coğrafya, kültür ve geleneklerinin okul kitaplarına doğru ve tarafsız yansıtılarak daha geniş bir şekilde tanıtılmasını;

- eğitim faaliyetlerinin tüm yönleri hakkında bilgi ve yayın değişimini;

- yetenek geliştirme konusunda işbirliğini;

- iki ülke arasında eğitimsel değişimleri geliştirmek için diğer işbirliği alanlarını,

teşvik edeceklerdir.

MADDE 3

Âkit Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti’nde Sırp dili ve edebiyatı, Yugoslav Federal Cumhuriyeti’nde ise Türk dili ve edebiyatı öğrenimini teşvik edeceklerdir.

Âkit Taraflar, bu amaçla Türk ve Sırp dili ve edebiyatı öğretim görevlisi, okutmanı ve uzmanı ile bilgi ve teçhizat değişiminin yanı sıra iki ülke halklarının dili ve kültürü konusunda kurslar ve seminerler düzenlenmesini teşvik edeceklerdir.

MADDE 4

Eğitim kurumlarınca verilen diploma, üniversite yeterliği, akademik derece ve unvanların karşılıklı tanınmasına ilişkin hususlar Âkit Taraflar arasında akdedilecek ayrı bir anlaşmayla düzenlenecektir.

MADDE 5

Âkit Taraflar, Bilim ve Sanat Akademileri arasında beşeri bilimler, kültür ve sanat alanında işbirliğini destekleyeceklerdir.

MADDE 6

Zengin tarihi birikimli benzer derin köklü kültüre sahip olan Âkit Taraflar, ortak kültürel değerlerini destekleyerek evrensel kültüre katkıda bulunmak amacıyla kültür ve sanat alanında işbirliğini güçlendirecekler,

- kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, sanat cemiyetleri, birlikler ve ilgili vakıflar ile bireyler arasında doğrudan temas kurulmasını;

- karşılıklı olarak kapsamlı kültürel etkinlikler düzenlenmesini;

- kültürel başarılarının daha iyi bilinmesine katkıda bulunacak sanat festivalleri, yarışmaları ile diğer etkinliklere katılımı;

- sanat toplulukları, müzik ve tiyatro grupları ile solo sanatçılarının karşılıklı olarak gösteriler yapmalarını;

- sanat sergileri değişimini;

- kültür işçileri ve sanatçıların profesyonel eğitimini ve yönetimini;

- kültür ve sanat alanındaki eserlerin ve profesyonel edebiyatın çevirimini;

- film yapımı alanında işbirliğini;

- sinema kuruluşları arasında doğrudan işbirliğini;

- müzik eserlerinin seslendirilmesini ve tiyatro eserlerinin sahnelenmesini;

- iki ülke arasında kültürel değişimlerin geliştirilmesini sağlayacak diğer işbirliği türlerini,

teşvik edeceklerdir.

MADDE 7

Âkit Taraflar, kültürel mirasın korunması, bakımı ve restorasyonu amacıyla tarihi ve kültürel anıtlara ilişkin çalışmalar yaparak koruyan kuruluşları arasında işbirliğini destekleyeceklerdir.

MADDE 8

Âkit Taraflar arşivleri, kütüphaneleri ve diğer kurumları arasında işbirliğini, mevzuatlarına uygun olarak, uzman ve belge örnekleri değişiminin yanı sıra araştırma ve yaratıcı amaçlarla arşiv ve kütüphane kaynaklarına daha geniş bir erişimi sağlayarak geliştireceklerdir.

MADDE 9

Âkit Taraflar,

- kültür ve sanat kitaplarının ticarî ve ticarî olmayan amaçlarla değişimi;

- ortak sergiler düzenlenmesi ve kitap fuarlarına katılım;

- yayıncılar arasında doğrudan işbirliği;

- yazarları, editörleri ve  çevirmenleri arasında doğrudan temasların artırılması,

yoluyla kitap yayıncılığı alanında kapsamlı işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 10

Âkit Taraflar, halkları arasındaki derin ortak anlayışı geliştirmek ve esasen var olan dostane ilişkileri güçlendirmek amacıyla, ülkelerinde karşılıklılık ilkesi uyarınca Kültür Merkezleri açılmasını ve çalışmasını kolaylaştıracaklardır.

Âkit Taraflar, ülkelerinde Kültür Merkezleri açılmasının ve faaliyetlerinin çerçevesini oluşturmak üzere bir Anlaşma akdedeceklerdir.

MADDE 11

Âkit Taraflar, fikri mülkiyet ve telif haklarının korunması konusunda işbirliğini teşvik edecekler, fikri mülkiyet ve telif haklarına ilişkin mevzuatları ile kültür ve güzel sanatlar alanlarındaki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik uygulamaları hakkında bilgi, yayın ve belge değişiminde bulunacaklardır.

MADDE 12

Âkit Taraflar, kültürel ve tarihi miraslarının ayrılmaz bir parçası olan arkeolojik ve kültürel varlıkları ile sanat eserlerinin yasadışı ithali ve ihracının önlenmesi için uluslararası hukuk hükümleri uyarınca gerekli tüm önlemleri alacaklardır.

Âkit Taraflar ayrıca, ülkelerinde ele geçecek tarihi, arkeolojik ve kültürel değerde eserler hakkında birbirlerine bilgi verecekler; bu eserlerin menşe ülkesine iadesini kolaylaştıracaklardır.

MADDE 13

Âkit Taraflar, haber ajansları ve diğer enformasyon servisleri ile radyo ve televizyon kurumları arasında işbirliğini, gazete yayıncıları arasında doğrudan temasları ve gazeteci, basın ve televizyon-radyo muhabirleri değişimini teşvik edeceklerdir.

Âkit Taraflar, birbirleri hakkındaki bilgilerini geliştirmek için ülkelerinde yapılmış veya yayınlanmış radyo ve televizyon programları değişimini destekleyeceklerdir.

Âkit Taraflar, her türlü enformasyonun özgür ve daha geniş bir şekilde dağılımını kolaylaştırmak amacıyla çaba gösterecekler, bu bağlamda kablo ve uydu teknolojisi gibi gelişmiş haberleşme olanaklarıyla basın ve yayıncılık alanında işbirliğini teşvik edecekler ve geliştireceklerdir.

MADDE 14

Âkit Taraflar, ülkelerinin ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal yaşamına ilişkin ortak bir anlayış geliştirmek amacıyla bilgi değişimini kolaylaştıracaklar ve basın-yayın çevrelerinden şahsiyetlerin değişimini teşvik edeceklerdir.

MADDE 15

Âkit Taraflar, UNESCO ve diğer uluslar arası kuruluşlar çerçevesinde kültür ve eğitim alanında işbirliğini destekleyeceklerdir.

MADDE 16

Âkit Taraflar, eğitim ve bilim alanında ortaklaşa kararlaştırılmış uluslar arası bölgesel işbirliği projelerinin uygulanmasına yönelik girişimleri destekleyeceklerdir.

MADDE 17

Âkit Taraflar, resmi arşiv idareleri olan “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü” ile “Yugoslavya Arşivleri” arasında, ulusal mevzuatları ile uluslar arası arşivcilik teamüllerine uygun olarak, ortak menfaatleri çerçevesinde işbirliğini teşvik edeceklerdir.

MADDE 18

Âkit Taraflar, sporun genelde halklar ve özellikle gençler arasında dostluk, kardeşlik ve barış olgusunun geliştirilerek sağlamlaştırılması çabalarındaki önemini kabul ederler. Taraflar ayrıca, sporun eğitsel, sosyal ve dinlence görevlerinin yanı sıra toplum sağlığına katkısının önemini kabul ederler.

Âkit Taraflar, gençler arasında dostluk bağlarını pekiştirmek, dostluk ortamı yaratmak ve barış kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla spor ve gençlik konularında bilgi ve deneyim değişimi dahil olmak üzere spor ve gençlik kuruluşları arasında işbirliğini teşvik edeceklerdir.

Âkit Taraflar, ülkelerinde düzenlenecek uluslar arası spor festivalleri ile turnuvalara katılım için sporcu, spor takımı, antrenör, uzman ve gençlik heyetleri değişimini geliştireceklerdir.

MADDE 19

Âkit Taraflar, işbu Programın uygulanmasına yönelik olarak eğitim, bilim, kültür ve spor alanlarında somut etkinlikleri ve bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemelerle malî hükümleri de kapsayacak belirli süreli işbirliği programları yapacaklardır.

MADDE 20

İşbu Anlaşma, Âkit Tarafların ulusal mevzuatları uyarınca uygun bulunup onaylandıktan sonra, yürürlüğe konulması için gerekli koşulların yerine getirildiğine ilişkin son bildirimin alındığı tarih itibariyle yürürlüğü girecektir.

MADDE 21

İşbu Anlaşma beş (5) yıl süreyle yürürlükte kalacak, Âkit Taraflardan herhangi birinin, Anlaşmanın geçerlik süresinin sona ermesinden altı (6) ay önce yazılı olarak fesih ihbarında bulunmaması durumunda, sonraki beşer yıllık süreler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır.

Anlaşmanın feshi durumunda, Anlaşmaya dayanılarak başlatılmış tüm projeler ve etkinlikler sonuçlandırılıncaya değin yürürlükte kalacaktır.

Ankara’da 12 Nisan 2002 tarihinde Türkçe, Sırpça ve İngilizce dillerinde, her biri eşdeğerde ikişer özgün örnek olarak imzalanmıştır. Yorumlanmasında ayrılığa düşülmesi durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.

 

    TÜRKİYE CUMHURİYETİ                   YUGOSLAVYA FEDERAL CUMHURİYETİ

         HÜKÜMETİ ADINA                                  FEDERAL HÜKÜMETİ ADINA

                       (İmza)                                                                      (İmza)