1 Haziran 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26539

KANUN

SENDİKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

             Kanun No. 5672                                                                                                     Kabul Tarihi: 26/5/2007

             MADDE 1 – 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü maddesinin ondördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "İşçi sendikası, sendika şubesi ve konfederasyonların genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için 5 inci maddede aranan şartları haiz olmak gerekir."

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

31/5/2007