TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­Tİ VE EKO­NO­MİK İŞ­BİR­Lİ­Ğİ TEŞ­Kİ­LA­TI (EİT) Tİ­CA­RET VE KAL­KIN­MA BAN­KA­SI ARA­SIN­DA

MER­KEZ ANLAŞMASININ ONAY­LAN­MA­SI­NIN

UY­GUN BU­LUN­DU­ĞU­NA

DA­İR KA­NUN

Kanun No. 5638

 

Kabul Tarihi : 2/5/2007      

MAD­DE 1- 27/12/2006 ta­ri­hin­de An­ka­ra’da im­za­la­nan “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ve Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (EİT) Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı Ara­sın­da Mer­kez An­laş­ma­sı­”nın onay­lan­ma­sı uy­gun bu­lun­muş­tur.

MAD­DE 2- Bu Ka­nun 27/12/2006 ta­ri­hin­den ge­çer­li ol­mak üze­re ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

 

VE

 

EKONOMİK İŞBİRLİGİ TEŞKİLATl (EİT)

 TİCARET VE KALKlNMA BANKASI

 

ARASINDA

 

MERKEZ

 ANLAŞMASI

 

27 ARALIK, 2006

ANKARA

 

GE­NEL MER­KEZ AN­LAŞ­MA­SI

TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ İLE EİT Tİ­CA­RET VE KAL­KIN­MA

BAN­KA­SI

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ve Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (EİT) Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı;

EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı Ku­ru­luş An­laş­ma­sı­nı göz önün­de tu­ta­rak;

An­laş­ma'nın, EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı'nın Ge­nel Mer­ke­zi­nin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nde ko­nuş­la­na­ca­ğı­na da­ir 23 üncü Mad­de­si­ni kay­de­de­rek;

Ban­ka­nın ve Ban­ka­ya bağ­lı ki­şi­le­rin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­hi­lin­de sta­tü, ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­la­rı­nı ta­nım­la­mak ama­cıy­la;

AŞA­ĞI­DA­Kİ, Gİ­Bİ AN­LAŞ­MIŞ­LAR­DIR:

MAD­DE 1

Ta­nım­lar

Bu An­laş­ma­nın amaç­la­rı için, aşa­ğı­da­ki te­rim­ler kar­şı­la­rın­da be­lir­ti­len an­lam­la­rı ta­şı­ya­cak­tır:

a) "Ban­ka Ku­ru­luş An­laş­ma­sı", 15 Mart 1995 ta­ri­hin­de İs­la­ma­bad'da im­za­la­nan, EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı'nı ku­ran an­laş­ma de­mek­tir;

b) "Ban­ka", EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı de­mek­tir;

c) "Hü­kü­met", Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti de­mek­tir;

d) "Üye Dev­let", "Baş­kan", "Baş­kan­Yar­dım­cı­sı", "Gu­vernör", "Ge­çi­ci Gu­ve­rnör", "Ye­dek Gu­ve­rnör", "Ge­çi­ci Ye­dek Gu­ver­nör", "Di­rek­tör", "Ge­çi­ci Di­rek­tör", "Ye­dek Di­rek­tör", ve "Ge­çi­ci Ye­dek Di­rek­tör" te­rim­le­ri, Ban­ka­yı Ku­ran An­laş­ma, Tü­zük­le­ri ve­ya Usul Ku­ral­la­rın­da­ki ay­nı an­lam­la­rı ta­şı­ya­cak­tır;

e) "Ban­ka­nın Me­ka­nı" Ban­ka­nın Res­mi Fa­ali­yet­le­ri için kul­la­nı­lan, ara­zi, bi­na­lar ve gi­riş te­sis­le­ri da­hil ol­mak üze­re bi­na kı­sım­la­rı de­mek­tir;

f) "Me­mur­lar", Baş­kan, Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Baş­ka­nın Ban­ka­nın Me­mu­ru ola­rak ata­dı­ğı di­ğer ki­şi­ler de­mek­tir;

g) "Ban­ka Ça­lı­şan­la­rı", mil­li­ye­ti­ne bak­mak­sı­zın ye­rel ola­rak işe alı­nan ve sa­at üc­re­ti mu­ka­bi­lin­de ça­lı­şan per­so­nel ha­riç ol­mak üze­re, Ban­ka­nın per­so­ne­li de­mek­tir;

h) "Ban­ka­nın Ar­şiv­le­ri", Ban­ka­ya ait olan ve­ya Ban­ka­nın elin­de olan, her tür­lü ka­yıt­lar, ya­zış­ma­lar, bel­ge­ler, el ya­zı­la­rı, du­ran ve ha­re­ket­li re­sim ve film­ler, ses ka­yıt­la­rı, bil­gi­sa­yar prog­ram­la­rı, ya­zı­lı mal­ze­me­ler, vi­deo teyp­ler ve­ya disk­ler, ve­ri içe­ren disk­ler ve­ya teyp­le­ri içe­rir.

i) Ban­ka­nın Res­mi Fa­ali­yet­le­ri", Ban­ka­yı Ku­ran An­laş­ma uya­rın­ca yü­rü­tü­len tüm fa­ali­yet­ler, ve İda­ri fa­ali­yet­le­ri de da­hil ol­mak üze­re, anı­lan An­laş­ma­nın 1 inci, 2 nci ve 7 nci Mad­de­le­ri kap­sa­mın­da Ban­ka­nın amaç ve gö­rev­le­ri­ni ifa et­mek için uy­gun olan her tür­lü fa­ali­ye­ti içe­rir.

j) “Ban­ka­ya Bağ­lı Ki­şi­ler”, Ban­ka­nın Gu­ver­nör­le­ri, Ge­çi­ci Gu­ver­nör­le­ri, Ye­dek Gu­ver­nör­le­ri, Ge­çi­ci Ye­dek Gu­ver­nör­le­ri, He­yet Üye­le­ri, Di­rek­tör­le­ri, Ge­çi­ci Di­rek­tör­le­ri, Ye­dek Di­rek­tör­le­ri, Ge­çi­ci Ye­dek Di­rek­tör­le­ri, Baş­ka­nı, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı, Me­mur­la­rı ve Ça­lı­şan­la­rı ve Ban­ka adı­na gö­rev ya­pan uz­man­lar de­mek­tir;

k) ''Ev­sa­hi­bi Ül­ke", Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti de­mek­tir; ve

l) "Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ka­nun­la­rı", Hü­kü­met ta­ra­fın­dan ve­ya yet­ki­si kap­sa­mın­da çı­ka­rı­lan ya­sa­ma ta­sar­ruf­la­rı ve ka­rar­na­me­ler, yö­net­me­lik­ler ve­ya di­rek­tif­le­ri içe­rir.

MAD­DE 2

Yo­rum­la­ma

1. Bu An­laş­ma, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­hi­lin­de Ban­ka­nın so­rum­lu­luk­la­rını tam ve et­ki­li bir şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni ve amaç ve gö­rev­le­ri­ni ifa et­me­si­ni sağ­la­ma ana he­de­fi ışı­ğın­da, yo­rum­la­na­cak­tır.

2. Bu An­laş­ma, Ban­ka Ku­ru­luş An­laş­ma­sı hü­küm­le­ri­ni uy­gu­la­ma­ya ko­yu­yor ve des­tek­li­yor ka­bul edi­le­cek­tir, An­laş­ma­nın hü­küm­le­ri­ni özel­lik­le Bö­lüm VII hü­küm­le­ri­ni ta­dil edi­yor ve­ya sap­tı­rı­yor (de­ro­gas­yon) şek­lin­de dü­şü­nül­me­ye­cek­tir.

MAD­DE 3

Tü­zel Ki­şi­lik

Ban­ka, ma­li fa­ali­yet­le­ri ve iş­lem­le­ri Türk Ban­ka­cı­lık Hu­ku­ku­na ta­bi ol­ma­yan tam hükmi şah­si­ye­ti ha­iz ba­ğım­sız bir ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş ola­rak ta­nın­mak­ta­dır ve özel­lik­le;

(a) söz­leş­me yap­mak,

(b) ta­şı­nır ve ta­şın­maz mal­la­rı ik­ti­sap et­mek ve el­den çı­kar­mak, ve

(c) ya­sal ta­ki­bat baş­lat­mak

ba­kı­mın­dan tam tü­zel ki­şi­li­ğe ve tam ya­sal eh­li­ye­te sa­hip­tir.

MAD­DE 4

Ya­sal ta­ki­bat­tan ma­su­ni­yet

1. Res­mi fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mı da­hi­lin­de, Ban­ka aşa­ğı­da be­lir­ti­len hal­ler ha­riç ol­mak üze­re ya­sal do­ku­nul­maz­lı­ğa sa­hip ola­cak­tır;

(a) Ban­ka­nın her­han­gi bir va­ka için ve­ya her­han­gi bir ya­zı­lı bel­ge ile do­ku­nul­maz­lı­ğın­dan açık­ça fe­ra­gat et­ti­ği hal­ler;

(b) Ban­ka­nın borç al­ma, borç­la­rı te­kef­fül et­me ve­ya her tür­lü men­kul kıy­me­ti sa­tın al­ma ve­ya sat­ma ve­ya sa­tı­şı­nı ta­ah­hüt et­me yet­ki­si­nin kul­la­nıl­ma­sın­dan kay­nak­la­nan hu­kuk da­va­la­rı;

(c) Ban­ka adı­na ha­re­ket eden Ban­ka­ya Bağ­lı bir Ki­şi­nin ne­den ol­du­ğu tra­fik ka­za­sın­dan kay­nak­la­nan ha­sar­lar ne­de­niy­le üçün­cü şa­hıs­lar ta­ra­fın­dan açı­lan hu­kuk da­va­la­rı;

(d) Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­hi­lin­de Ban­ka­nın ve­ya Ban­ka­ya Bağ­lı bir Ki­şi­nin fi­ili ve­ya ih­ma­li­nin ne­den ol­du­ğu ölüm ve­ya ya­ra­lan­ma­ya iliş­kin hu­kuk da­va­la­rı;

(e) Açık­ça tah­ki­me gö­tü­rü­len bir da­va so­nu­cun­da Ban­ka aley­hi­ne ve­ri­len bir ha­kem ka­ra­rı­nın ic­ra edil­me­si;

(f) Ban­ka ta­ra­fın­dan açı­lan bir da­va ile doğ­ru­dan bağ­lan­tı­lı olan bir kar­şı da­va.

2. Ban­ka­nın mül­kü ve var­lık­la­rı, ne­re­de ve ki­min elin­de olur­sa olsun, Ban­ka aley­hi­ne ke­sin hü­küm ve­ril­me­si ha­li ha­riç her tür­lü tak­yi­dat, el koy­ma, ha­ciz ve­ya ic­ra­dan ma­sun ola­cak­tır.

MAD­DE 5

Ban­ka­nın Me­ka­nı

1. Hü­kü­met, ulu­sal mev­zu­atı çer­çe­ve­sin­de, Ban­ka­nın se­çe­ce­ği Me­ka­nı hi­be, ki­ra­la­ma ve­ya sa­tın al­ma yo­luy­la Ban­ka­nın ik­ti­sap ede­bil­me­si­ne yar­dım için elin­den ge­le­ni ya­pa­cak­tır.

2. Hü­kü­met, Ban­ka­nın ona­yı ol­mak­sı­zın, Ban­ka­nın Me­ka­nı­nın tü­mü­nü ve­ya bir bö­lü­mü­nü el­den çı­kar­ma­ya­cak ve­ya çı­kar­ma­ya ça­lış­ma­ya­cak­tır.

MAD­DE 6

Ban­ka­nın Me­ka­nı­nın Te­ca­vüz­den Ma­su­ni­ye­ti

1. Ban­ka­nın Me­ka­nı te­ca­vüz­den ma­sun ola­cak­tır ve bu me­kan­da gö­rev­le­ri­nin ic­ra­sı için ge­rek­li her tür­lü dü­zen­le­me­yi ya­pa­cak olan Ban­ka­nın de­ne­tim ve yet­ki­si al­tın­da ola­cak­tır.

2. İda­ri, ad­li, as­ke­ri ve­ya po­lis ol­sun, Hü­kü­me­tin hiç­bir gö­rev­li­si ve­ya ka­mu yet­ki­si­ni kul­la­nan hiç­bir şa­hıs Baş­ka­nın onay ver­di­ği ve onay­la­dı­ğı şart­lar al­tın­da olan du­rum­lar ha­riç ol­mak üze­re, Ban­ka­nın Me­ka­nı­na gir­me­ye­cek­tir. Acil ko­ru­yu­cu fi­il ge­rek­ti­ren yan­gın ve­ya di­ğer fe­la­ket hal­le­rin­de bu ona­yın ve­ril­miş ol­du­ğu var­sa­yı­la­bi­lir. Ban­ka ve Hü­kü­met, yan­gın­la mü­ca­de­le, sıh­hi dü­zen­le­me­ler ve­ya acil du­rum­lar­la bağ­lan­tı­lı ola­rak Ban­ka­nın ön­ce­den ona­yı ol­mak­sı­zın Ban­ka­nın Me­ka­nı­na Hü­kü­met gö­rev­li­le­ri­nin han­gi şart­lar­da ve ne şe­kil­de gi­re­ce­ği ko­nu­sun­da mu­ta­ba­ka­ta va­ra­cak­lar­dır. Ban­ka, ken­di fa­ali­yet­le­ri­nin tam ba­ğım­sız ic­ra­sı, ida­re­si ve gö­rev­le­ri­nin ifa­sı için Ban­ka­nın Me­ka­nı da­hi­lin­de yü­rür­lük­te ola­cak ku­ral ve dü­zen­le­me­le­ri koy­ma yet­ki­si­ne sa­hip ola­cak­tır.

3. Bu An­laş­ma­nın şart­la­rı­na ha­lel ge­tir­mek­si­zin, Ban­ka, Ban­ka­nın Me­ka­nının, ia­de ve­ya sı­nır dı­şı et­me­ye ta­bi ya­ban­cı­lar ve­ya Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ka­nun­la­rı kap­sa­mın­da tu­tuk­la­ma­dan ve­ya ya­sal iş­le­min ifa­sın­dan ka­çan şa­hıs­lar için bir sı­ğın­ma ye­ri ha­li­ne gel­me­si­ni ve­ya EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı Ku­ru­luş An­laş­ma­sın­da be­lir­til­di­ği şe­kil­de Ban­ka­nın amaç­la­rıy­la bağ­daş­ma­yan sa­ir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ön­le­ye­cek­tir.

MAD­DE 7

Ban­ka­nın Me­ka­nı­nın Ko­run­ma­sı

1. Ban­ka­nın Me­ka­nı, EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı­nı Ku­ru­luş An­laş­ma­sın­da be­lir­til­di­ği şe­kil­de, mün­ha­sı­ran Ban­ka­nın he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me ama­cıy­la kul­la­nı­la­cak­tır.

2. Hü­kü­met, Ban­ka­nın Me­ka­nı­nı her tür­lü yet­ki­siz gi­riş ve­ya ha­sa­ra kar­şı ko­ru­mak ve ban­ka­nın hu­zu­ru­nu bo­za­cak ve­ya onu­ru­nu ze­de­le­ye­cek her tür­lü fi­ile kar­şı ko­ru­mak için ge­rek­li sa­yı­lan her tür­lü uy­gun ön­le­mi al­ma hu­su­sun­da özel yü­küm­lü­lük al­tın­da­dır.

3. Ban­ka, Ban­ka Me­ka­nı­nın çev­re­sin­de­ki ara­zi im­kan­la­rı­nın, Ban­ka ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı ne­de­niy­le za­ra­ra uğ­ra­ma­ma­sı­nı sağ­la­mak için ge­rek­li her tür­lü ön­le­mi ala­cak­tır.

MAD­DE 8

Ban­ka­nın Me­ka­nın­da Ka­mu Hiz­met­le­ri

1. Hü­kü­met, Ban­ka­ya ge­rek­li ka­mu hiz­met­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı için ge­rek­li her şe­yi ya­pa­cak­tır ve bu hiz­met­le­rin üc­re­ti Ban­ka ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak­tır.

2. Bu tür hiz­met­le­rin ke­sil­me­si ve­ya ke­sil­me teh­li­ke­si­nin ol­ma­sı ha­lin­de, Hü­kü­met, Ban­ka­nın ih­ti­yaç­la­rı­nın ben­ze­ri ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın ih­ti­yaç­la­rıy­la eşit önem­de ol­du­ğu­nu ka­bul ede­cek ve Ban­ka­nın fa­ali­yet­le­ri­nin ak­sa­ma­ma­sı için ge­rek­li ön­lem­le­ri ala­cak­tır.

3. Ban­ka, ta­lep üze­ri­ne, uy­gun ka­mu hiz­me­ti or­gan­la­rı­nın usu­lün­ce yet­ki­len­di­ril­miş tem­sil­ci­le­ri­nin Ban­ka­nın Me­ka­nın­da­ki hiz­met­ler, ile­tim ka­nal­la­rı, şe­be­ke ve ka­na­li­zas­yon için mu­aye­ne, ta­mir, ba­kım, ta­di­lat ve yer de­ğiş­tir­me ya­pa­bil­me­si­ni sağ­la­mak için ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri ya­pa­cak­tır.

MAD­DE 9

Bay­rak­lar ve Amb­lem

Ban­ka, Ban­ka­nın Me­ka­nın­da ve Ban­ka­nın ve Baş­ka­nı­nın ta­şıt araç­la­rın­da  EİT bay­ra­ğı ve amb­le­mi ya­nı sı­ra ken­di işa­re­ti­ni ta­şı­ma ve Ban­ka­nın Me­ka­nın­da Üye Dev­let­le­rin bay­rak­la­rı­nı as­ma hak­kı­na sa­hip ola­cak­tır.

MAD­DE 10

Ban­ka­nın Mül­kü­nün ve Ar­şiv­le­ri­nin Ma­su­ni­ye­ti

1. Mad­de 4 (1) kap­sa­mın­da­ki şart­lar ve Baş­ka­nın açık­ça ma­su­ni­yet­ten fe­ra­gat et­ti­ği her­han­gi bir özel du­rum ha­riç ol­mak üze­re, Ban­ka­nın mülkü ve var­lık­la­rı, ne­re­de ve ki­min elin­de olur­sa ol­sun, ara­ma, ka­mu gö­re­vin­de kul­lan­ma, el koy­ma, ka­mu­laş­tır­ma ve her tür­lü ida­ri ve­ya ad­li mü­da­ha­le ve­ya al­ma ve­ya ic­ra­dan ma­sun ola­cak­tır.

2. Ban­ka­nın Ar­şiv­le­ri her tür­lü te­ca­vüz­den ma­sun ola­cak­tır.

MAD­DE 11

İle­ti­şim ve Ya­yın­lar

1. Ban­ka, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­hi­lin­de, res­mi ile­ti­şi­mi ve bel­ge­le­ri­nin ak­ta­rı­mı ba­kı­mın­dan, Hü­kü­me­tin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nde ko­nuş­lu di­ğer ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­ra ta­nı­ya­bi­le­ce­ği en el­ve­riş­li mu­ame­le­den da­ha az, el­ve­riş­li ol­ma­yan bir mu­ame­le gö­re­cek­tir.

2. Ban­ka­ya ve­ya Ban­ka­nın Me­ka­nın­da Ban­ka­ya Bağ­lı Ki­şi­le­re ge­len her tür­lü res­mi ile­ti­şim ve Ban­ka­dan gi­den her tür­lü res­mi ile­ti­şim, san­sür­den ve bun­la­rın giz­li­li­ği­ni ih­lal ede­cek sa­ir ön­le­me ve­ya mü­da­ha­le­den ma­sun ola­cak­tır. Bu ma­su­ni­yet tüm ya­yın­ları, du­ran ve ha­re­ket­li re­sim­le­ri, film­le­ri ve ses ka­yıt­la­rı­nı da kap­sa­ya­cak­tır. San­sür uy­gu­lan­ma­sı­nı ge­rek­ti­ren ola­ğa­nüs­tü hal­ler­de, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin uy­gun ma­kam­la­rı Ban­ka ile is­ti­şa­re ede­rek Ban­ka­nın ge­len ve gi­den ile­ti­şi­mi­nin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ka­nun­la­rı­na uy­gun şe­kil­de san­sür­den ma­sun  kal­ma­sı­nı dü­zen­le­ye­cek­ler­dir. Bu bö­lüm­de­ki hiç­bir hü­küm, dev­let gü­ven­li­ği ve ka­mu dü­ze­ni­ni teh­li­ke­ye dü­şü­re­cek bir ne­de­nin var ol­du­ğu­na ina­nıl­dı­ğın­da, bu tür ön­lem­le­rin Ban­ka ile is­ti­şa­re edi­le­rek alın­ma­sı­na ma­ni ol­ma­ya­cak­tır.

3. Ban­ka, şif­re kul­lan­ma ve, dip­lo­ma­tik kur­ye­ler ve tor­ba­la­ra ta­nı­nan do­ku­nul­maz­lık ve ay­rı­ca­lık­lar­dan da­ha az el­ve­riş­li ol­ma­ya­cak do­ku­nul­maz­lık ve ay­rı­ca­lık­la­ra sa­hip ola­cak şe­kil­de, kur­ye ile ve­ya mü­hür­lü tor­ba­lar­da res­mi ya­zış­ma ve di­ğer res­mi ile­ti­şi­mi gön­der­me ve al­ma hak­kı­na sa­hip ola­cak­tır.

MAD­DE 12

Güm­rük ve Ver­gi Mu­afi­ye­ti

1. Ban­ka­nın Res­mi Fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da, Ban­ka­nın ta­şı­nır ve ta­şın­maz mül­kü, fa­iz, ser­ma­ye ka­zan­cı, dö­viz ka­zan­cı, kar­la­rı gi­bi her tür­lü var­lık ge­lir­le­ri ya­nı sı­ra fa­ali­yet­le­ri ve iş­lem­le­ri, mal ve hiz­met alım­la­rı, is­ter ye­rel is­ter­se mer­ke­zi ol­sun, Kat­ma De­ğer Ver­gi­si (KDV), ge­lir ver­gi­si, sto­paj, dam­ga ver­gi­si da­hil fa­kat bun­lar­la sı­nır­lan­mak­sı­zın şim­di­ki ve ge­le­cek­te­ki, doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı her tür­lü ver­gi ve re­sim­den mu­af ola­cak­tır. Ön­ce­ki hük­me atıf­la, Ban­ka ay­nı za­man­da her tür­lü ver­gi tev­kif ve­ya tah­si­lat ve­ya öde­me yü­küm­lü­lü­ğün­den mu­af ola­cak­tır. An­cak Ban­ka, as­lın­da ka­mu hiz­met­le­ri kul­la­nım üc­re­tin­den baş­ka bir şey ol­ma­yan ver­gi­ler­den mu­afi­yet ta­lep et­me­ye­cek­tir.

2. Ban­ka­nın Res­mi Fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da olan ve bu fa­ali­yet­ler için ge­rek­li olan, Ban­ka ta­ra­fın­dan, it­hal ve­ya ih­raç edi­len mal­lar ve Ban­ka ta­ra­fın­dan it­hal ve­ya ih­raç edi­len her tür­lü res­mi ya­yın­lar, KDV ve Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si da­hil her tür­lü güm­rük res­mi ve har­cın­dan ve it­hal ve ih­raç ya­sak­la­rı ve kı­sıt­la­ma­la­rın­dan müm­kün ol­du­ğu öl­çü­de mu­af ola­cak­tır.

MAD­DE 13

Tek­rar Sa­tış

İk­ti­sap ve­ya it­hal edi­len mal­lar, sa­de­ce güm­rük­ten mu­af ki­şi­le­re sa­tı­la­bi­lir ve­ya dev­re­di­le­bi­lir ve­ya tek­rar ül­ke dı­şı­na çı­ka­rı­la­bi­lir ve­ya güm­rük­te bı­ra­kı­la­bi­lir.

MAD­DE 14

Ban­ka­ya Bağ­lı Ki­şi­le­rin Ay­rı­ca­lık ve Do­ku­nul­maz­lık­la­rı

1. Hü­kü­met, Ban­ka­nın Ya­ban­cı Me­mur­la­rı ve Per­so­ne­li­nin ve ken­di ha­ne ef­ra­dı­nı teş­kil eden ai­le üye­le­ri­nin vi­ze har­cı öden­mek­si­zin müm­kün olan en kı­sa sü­re­de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ne gi­ri­şi­ne izin ver­me­yi ta­ah­hüt eder, an­cak vi­ze pro­se­dür­le­ri Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ka­nun­la­rı­na uy­gun ola­rak ye­ri­ne ge­ti­ri­le­cek­tir.

2. Ban­ka­ya Bağ­lı Ki­şi­ler:

(a) Ban­ka'nın do­ku­nul­maz­lık­tan fe­ra­gat et­ti­ği haller ha­riç ol­mak üze­re, res­mi gö­rev­le­rin­de yap­mış ol­duk­la­rı fi­il­ler ba­kı­mın­dan, gö­rev ve­ya hiz­met­le­ri so­na er­dik­ten son­ra da­hi ya­sal ta­ki­bat­tan ma­sun ola­cak­tır. An­cak bu ma­su­ni­yet, bu ki­şi­le­rin ne­den ol­du­ğu tra­fik ka­za­sın­dan kay­nak­la­nan ha­sar va­ka­sın­da hu­ku­ki so­rum­lu­luk için ge­çer­li ol­ma­ya­cak­tır;

(b) Ha­ne hal­kı­nı teş­kil eden ai­le üye­le­riy­le bir­lik­te, göç­men­lik kı­sıt­la­ma­la­rı ve kam­bi­yo dü­zen­le­me­le­ri ba­kı­mın­dan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ben­ze­ri ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın mua­dil rüt­be­de­ki tem­sil­ci­le­ri, me­mur­la­rı ve ça­lı­şan­la­rı­na ta­nı­mış ol­du­ğu mu­afi­yet­le­re sa­hip ola­cak­tır;

(c) Ha­ne hal­kı­nı teş­kil eden ai­le üye­le­riy­le bir­lik­te, ulu­sal hiz­met yü­küm­lü­lü­ğün­den mu­af ola­cak­tır.

(d) Ha­ne hal­kı­nı teş­kil eden ai­le üye­le­riy­le bir­lik­te, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ben­ze­ri ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın muadil rüt­be­de­ki tem­sil­ci­le­ri, me­mur­la­rı ve ça­lı­şan­la­rı­na ta­nı­mış ol­du­ğu se­ya­hat ko­lay­lık­la­rı ba­kı­mın­dan ay­nı mu­ame­le­ye ta­bi ola­cak­tır;

(e) Ban­ka ta­ra­fın­dan öde­nen ma­aş ve öz­lük hak­la­rı ba­kı­mın­dan ver­gi­den mu­af ola­cak­tır;

(f) Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­hi­lin­de ya­ban­cı­la­rın (ve­ya ya­ban­cı uy­ruk­lu­la­rın) ta­bi ol­du­ğu ça­lış­ma iz­nin­den mu­af ola­cak­tır.

3. Ban­ka­nın ya­ban­cı me­mur­la­rı ve per­so­ne­li, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ka­nun­la­rı­na uy­gun ola­rak ai­le ba­şı­na bir oto­mo­bil da­hil ol­mak üze­re ev eş­ya­la­rı­nı ge­çi­ci ola­rak Tür­ki­ye'ye ge­tir­me hak­kı­na sa­hip ola­cak­tır; an­cak bu mal­lar mün­ha­sı­ran bu ki­şi­le­rin Tür­ki­ye'de kal­dık­la­rı sü­re­ce gö­rev­le­ri­ni ifa ama­cıy­la kul­la­nı­la­cak ve gö­rev­le­ri­nin bi­ti­min­de Tür­ki­ye'den çı­ka­rı­la­cak­tır. An­cak, Ka­nun­la­ra uy­gun ola­rak is­tis­na ta­nı­nan hal­ler ha­riç, bu bent­te be­lir­ti­len mal­lar, ge­çi­ci ve­ya da­imi ola­rak dev­re­dil­me­ye­cek, ki­ra­ya ve­ril­me­ye­cek, ve­ya sa­tıl­ma­ya­cak­tır.

4. Fık­ra 1 ve 2'de be­lir­ti­len ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­la­ra ila­ve­ten, Ban­ka­nın Baş­kan ve Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı, ge­çer­li te­amü­le uy­gun ola­rak ve her bi­ri ken­di rüt­be­si­ne gö­re, Ulus­la­ra­ra­sı Kor­dip­lo­ma­tik Ör­fü­ne uy­gun ola­rak ta­nı­nan di­ğer ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­lar­dan ya­rar­la­na­cak­tır.

5. Fık­ra 2(b), 2(c), 2(d), 2(e), 2(f), 2(3), 2(4) ve Mad­de 18(2)'de be­lir­ti­len ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­lar, Ban­ka­ya Bağ­lı Ki­şi­ler olup Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı­na ve Tür­ki­ye'de da­imi ola­rak ika­met eden ya­ban­cı­la­ra uy­gu­lan­ma­ya­cak­tır.

MAD­DE 15

Sos­yal Gü­ven­lik

Ban­ka­nın bir sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi kur­du­ğu ve­ya böy­le bir sis­te­me ka­tıl­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren, Ban­ka­nın Me­mur­la­rı ve Ça­lı­şan­la­rı, Ban­ka­ya ver­dik­le­ri hiz­met­ler ba­kı­mın­dan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tin­de ku­ru­lu her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi­nin hü­küm­le­rin­den mu­af ola­cak­lar­dır. An­cak, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tin­de da­imi ola­rak yer­le­şik Ban­ka­nın Me­mur­la­rı ve Ça­lı­şan­la­rı ar­zu et­tik­le­ri tak­dir­de, 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu­nun is­te­ğe bağ­lı sos­yal gü­ven­lik hü­küm­le­ri­ne ta­bi olur­lar. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı olan an­cak 5510 sa­yı­lı Ka­nu­nun is­te­ğe bağ­lı sos­yal gü­ven­lik hü­küm­le­ri­ne ta­bi ol­ma­yan, Ban­ka Me­mur­la­rı ve Ça­lı­şan­la­rı, Ban­ka­da­ki gö­rev­le­ri­nin so­na er­me­si­ni mü­te­akip, Ban­ka­da ça­lış­tık­la­rı sü­re­yi 08 Ma­yıs 1985 ta­rih ve 3201 sa­yı­lı Yurt Dı­şın­da Bu­lu­nan Türk Va­tan­daş­la­rı­nın Yurt Dı­şın­da Ge­çen Sü­re­le­ri­nin Sos­yal Gü­ven­lik­le­ri Ba­kı­mın­dan De­ğer­len­di­ril­me­si Hak­kın­da Ka­nu­na uy­gun ola­rak borç­la­na­bi­lir­ler.

MAD­DE 16

İşe Gir­me Fır­sa­tı

Ban­ka, işe ala­ca­ğı ki­şi­nin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nde ha­li­ha­zır­da il­gi­li göç­men­lik ka­nun­la­rı­nı ih­lal et­me­di­ği­ni ve bu ka­nun­lar uya­rın­ca Tür­ki­ye' de işe gir­me ya­sa­ğı­na ta­bi ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­le­mek için ma­kul olan tüm ön­lem­le­ri al­ma­dan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tin­de mev­cut olan her­han­gi bir ki­şi­yi Ban­ka­nın bir Me­mu­ru ve­ya Ça­lı­şa­nı ve­ya Ban­ka adı­na gö­rev ya­pan Uz­man ola­rak işe  al­ma­ya­cak­tır.

MAD­DE 17

Do­ku­nul­maz­lık, Mu­afi­yet ve Ay­rı­ca­lık­lar­dan Fe­ra­gat

Bu An­laş­ma kap­sa­mın­da ta­nı­nan do­ku­nul­maz­lık, mu­afi­yet ve ay­rı­ca­lık­lar, il­gi­li fert­le­rin ki­şi­sel men­fa­ati için de­ğil, Ban­ka­nın men­fa­at­le­ri için ta­nın­mış­tır. Di­rek­tör­ler Ku­ru­lu, Ban­ka­nın men­fa­at­le­ri için en uy­gun ha­re­ket tar­zı ol­du­ğu­na ka­na­at ge­tir­di­ği hal­ler­de, bu An­laş­ma kap­sa­mın­da ta­nın­mış olan do­ku­nul­maz­lık, mu­afi­yet ve ay­rı­ca­lık­lar­dan, ken­di be­lir­le­di­ği öl­çü­de ve şart­lar­la, fe­ra­gat ede­bi­lir. Baş­kan, do­ku­nul­maz­lık, mu­afi­yet ve ay­rı­ca­lı­ğın ada­le­tin ta­hak­ku­ku­na ma­ni ola­ca­ğı­na ve Ban­ka­nın men­fa­at­le­ri­ne ha­lel ge­tir­me­den bun­lar­dan fe­ra­gat edi­le­bi­le­ce­ği­ne ka­na­at ge­tir­di­ği hal­ler­de, Baş­kan ve­ya Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı dı­şın­da Ban­ka­nın her­han­gi bir Me­mu­ru ve­ya Ça­lı­şa­nı ve­ya Ban­ka adı­na hiz­met ifa eden Uz­man ba­kı­mın­dan do­ku­nul­maz­lık, mu­afi­yet ve ay­rı­ca­lık­lar­dan fe­ra­gat et­me hak ve gö­re­vi ta­şı­ya­cak­tır. Ben­zer du­rum­lar­da ve ay­nı şart­lar al­tın­da, Di­rek­tör­ler Ku­ru­lu, Baş­kan ve Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ba­kı­mın­dan do­ku­nul­maz­lık, mu­afi­yet ve ay­rı­ca­lık­lar­dan fe­ra­gat et­me hak ve gö­re­vi ta­şı­ya­cak­tır.

MAD­DE 18

Ata­ma­la­rın Bil­di­ril­me­si: Kim­lik Kart­la­rı

1. Ban­ka­nın bir Me­mu­ru ve­ya Ça­lı­şa­nı ve­ya Ban­ka adı­na gö­rev ya­pan bir Uz­man gö­re­ve baş­la­dı­ğın­da ve­ya gö­rev­den ay­rıl­dı­ğın­da Ban­ka bu du­ru­mu Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na bil­di­re­cek­tir; ila­ve­ten, Ban­ka, tüm Me­mur­lar, Ça­lı­şan­lar ve Uz­man­la­rın gün­cel bir lis­te­si­ni Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na gön­de­re­cek­tir. Her lis­te­de, il­gi­li ki­şi­nin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı olup ol­ma­dı­ğı ve­ya Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nde da­imi ika­met edip et­me­di­ği bil­di­ri­le­cek­tir.

2. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, atan­dık­la­rı bil­di­ri­len Ban­ka Ça­lı­şan­la­rı­na, Ban­ka­nın Me­mu­ru ve­ya Ça­lı­şa­nı ol­duk­la­rı­nı gös­te­ren bir fo­toğ­raf­lı kim­lik kar­tı ve­re­cek­tir.

MAD­DE 19

İş­bir­li­ği

1. Ban­ka, bu An­laş­ma­da sağ­la­nan do­ku­nul­maz­lık, ay­rı­ca­lık, mu­afi­yet ve ko­lay­lık­la­rın su­iis­ti­ma­li­ni ön­le­mek için Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin yet­ki­li ma­kam­la­rıy­la iş­bir­li­ği yap­mak için ge­rek­li ön­le­mi ala­cak­tır.

2. Bu An­laş­ma­da­ki hiç­bir hü­küm, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin gü­ven­li­ği için Hü­kü­me­tin ge­rek­li gör­dü­ğü ön­lem­le­ri al­ma hak­kı­nı et­ki­le­me­ye­cek­tir. Eğer Hü­kü­met, ön­ce­ki cüm­le­yi uy­gu­la­ma­yı ge­rek­li gö­rür­se, Ban­ka­nın men­fa­ati­ni ko­ru­mak için ge­rek­li ön­lem­ler üze­rin­de kar­şı­lık­lı mu­ta­ba­kat te­sis et­mek ama­cıy­la şart­la­rın el­ver­di­ği öl­çü­de ça­buk şe­kil­de Ban­ka ile te­mas ku­ra­cak­tır. Ban­ka, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin gü­ven­li­ği­ne her­han­gi bir ha­lel gel­me­si­ni ön­le­ye­cek şe­kil­de iş­bir­li­ği ya­pa­cak­tır.

 

MAD­DE 20

De­ği­şik­lik

Hü­kü­met ve­ya Ban­ka­nın ta­le­bi üze­ri­ne, bu An­laş­ma­nın uy­gu­lan­ma­sı, de­ğiş­ti­ril­me­si ve­ya ge­niş­le­til­me­si için  is­ti­şa­re ya­pı­la­cak­tır. Bu An­laş­ma için Hü­kü­met ve Ban­ka­nın mu­ta­bık ol­du­ğu de­ği­şik­lik/ta­di­lat Mad­de 23’te anı­lan pro­se­dür­le­re uy­gun ola­rak yü­rür­lü­ğe gi­re­cek­tir.

MAD­DE 21

Ge­nel Hü­küm­ler

Bu An­laş­ma­nın ta­nı­dı­ğı ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­la­ra ha­lel ge­tir­mek­si­zin, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ka­nun­la­rı­na ve yö­net­me­lik­le­ri­ne uy­mak, bu ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­lar­dan ya­rar­la­nan her­ke­sin gö­re­vi­dir. Ay­rı­ca, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin içiş­le­ri­ne mü­da­ha­le et­me­me gö­re­vi­ni de ta­şı­mak­ta­dır­lar.

MAD­DE 22

Uyuş­maz­lık­la­rın Çö­zü­mü

Baş­kan;

a) Ban­ka­nın ta­raf ol­du­ğu söz­leş­me­ler­den kay­nak­la­nan ve özel hu­kuk ih­ti­la­fı ma­hi­ye­tin­de olan ih­ti­laf­la­rın, Hü­kü­met ile is­ti­şa­re edi­le­rek;

b) Res­mi ma­ka­mı ne­de­niy­le do­ku­nul­maz­lı­ğa sa­hip olan ve bu do­ku­nul­maz­lı­ğın­dan fe­ra­gat edil­me­miş olan, Ban­ka­ya Bağ­lı bir Ki­şi­nin mü­da­hil ol­du­ğu ih­ti­laf­la­rın çö­züm­len­me­si için uy­gun yön­tem­le­ri be­lir­le­ye­cek­tir.

2. Bu An­laş­ma­nın yo­rum­lan­ma­sı ve­ya uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin olup, mü­za­ke­re ve­ya sa­ir şe­kil­de mu­ta­bık olu­nan bir uz­laş­ma bi­çi­mi ile çö­züm­len­me­miş olan ih­ti­laf­lar, her mün­fe­rit da­va­da mü­te­akip hü­küm­ler­de be­lir­til­di­ği şe­kil­de teş­kil edi­le­cek üç ha­kem­den olu­şan bir tah­kim di­va­nı­nın ke­sin ka­ra­rı­na tev­di edi­le­cek­tir. Tah­kim ta­le­bi­nin alın­ma­sın­dan iti­ba­ren iki ay için­de Hü­kü­met ve Ban­ka­nın her bi­ri tah­kim di­va­nı­na bi­rer ha­kem ata­ya­cak­tır. Bu şe­kil­de atan­mış iki ha­kem, üye Dev­let­ler­den her­han­gi bi­ri­nin va­tan­da­şı ol­ma­yan üçün­cü bir ha­ke­mi tah­kim di­va­nı baş­ka­nı ola­rak se­çe­cek­tir.

3. Tah­kim ta­le­bi­nin bil­di­ril­me­sin­den iti­ba­ren üç ay için­de ilk iki ha­ke­min üçün­cü üze­rin­de mu­ta­bık ola­ma­ma­sı ha­lin­de, ge­rek­li ata­ma ya­pıl­ma­mış­sa, Hü­kü­met ve­ya Ban­ka, sa­ir şe­kil­de mu­ta­bık olun­ma­dı­ğı sü­re­ce, Ulus­la­ra­ra­sı Ada­let Di­va­nı Baş­ka­nı­nı ge­rek­li ata­ma­yı yap­ma­ya da­vet ede­bi­le­cek­tir. Eğer Ulus­la­ra­ra­sı Ada­let Di­va­nı Baş­ka­nı Üye Dev­let­ler­den her­han­gi bi­ri­nin va­tan­da­şı ise ve­ya sa­ir ne­den­ler­le anı­lan gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­re­mez ise, Ulus­la­ra­ra­sı Ada­let Di­va­nı Baş­kan Yar­dım­cı­sı bu ge­rek­li ata­ma­yı yap­ma­ya da­vet edi­le­cek­tir. Eğer Ulus­la­ra­ra­sı Ada­let Di­va­nı Baş­kan Yar­dım­cı­sı da Üye Dev­let­ler­den her­han­gi bi­ri­nin va­tan­da­şı ise ve­ya sa­ir ne­den­ler­le anı­lan gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­re­mez ise, Ulus­la­ra­ra­sı Ada­let Di­va­nı'nda kı­dem ba­kı­mın­dan bir son­ra ge­len ve Üye Dev­let­ler­den bi­ri­nin va­tan­da­şı ol­ma­yan sı­ra­da­ki ha­ki­me ay­nı da­ve­ti­ye çı­ka­rı­la­cak­tır.

4. Tah­kim di­va­nı­nın ka­rar­la­rı ke­sin ve bağ­la­yı­cı ola­cak­tır. Tah­kim di­va­nı ken­di usul ku­ral­la­rı­nı be­lir­le­ye­cek­tir, ve bu ba­kım­dan 18 Mart 1965 ta­ri­hin­de Was­hing­ton D.C.’de im­za­ya açı­lan Dev­let­ler ile Baş­ka Dev­let­le­rin Uy­ruk­la­rı Ara­sın­da Ya­tı­rım An­laş­maz­lık­la­rı Çö­zü­mü­ne İliş­kin Söz­leş­me ile ku­ru­lan Ulus­la­ra­ra­sı Ya­tı­rım An­laş­maz­lık­la­rı Çö­züm Mer­ke­zi'nin Tah­kim İş­lem­le­ri Usul Ku­ral­la­rı­na uy­gun ola­cak­tır.

5. Tah­kim di­va­nı gi­der­le­ri, Hü­kü­met ve Ban­ka ta­ra­fın­dan eşit ola­rak pay­la­şı­la­cak­tır.

MAD­DE 23

Son Hü­küm­ler, Yü­rür­lük ve Fe­sih

1. Bu An­laş­ma, her iki ta­ra­fın An­laş­ma­yı im­za­la­ma­sın­dan son­ra ya­sal pro­se­dür­le­rin ta­mam­lan­dı­ğı­nı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin Ban­ka­ya bil­dir­di­ği ta­rih­te yü­rür­lü­ğe gi­re­cek­tir.

2. Bu An­laş­ma, EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı­nı Ku­ran An­laş­ma­nın ge­çer­li ol­du­ğu ve Ban­ka­nın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tin­de kal­dı­ğı sü­re­ce yü­rür­lük­te ka­la­cak­tır.

3. Bu An­laş­ma, Hü­kü­met ve Ban­ka­nın mu­ta­ba­ka­tı ile fes­he­di­le­bi­lir. Ban­ka­nın Ge­nel Mer­ke­zi­nin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ül­ke­sin­den ta­şın­ma­sı ha­lin­de, Ban­ka­nın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dahilin­de­ki mül­kü­nün dev­ri ve el­den çı­ka­rıl­ma­sı için ma­kul ola­rak ge­rek­li olan sü­re­nin ar­dın­dan bu An­laş­ma­nın yü­rür­lü­ğü son bu­la­cak­tır.

Ta­raf­la­rın yet­ki­li tem­sil­ci­le­ri­nin bu An­laş­ma­yı im­za­la­dık­la­rı­nı TAS­Dİ­KEN.

An­ka­ra'da 27 Ara­lık 2006 ta­ri­hin­de İn­gi­liz­ce ve Türk­çe ola­rak iki­şer nüs­ha ha­lin­de ya­pıl­mış­tır; iki met­nin uyuş­maz­lı­ğı ha­lin­de İn­gi­liz­ce me­tin ge­çer­li ola­cak­tır.

 

       TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ                         EİT Tİ­CA­RET VE KAL­KIN­MA

            HÜ­KÜ­ME­Tİ ADI­NA                                         BAN­KA­SI ADI­NA

 

             İb­ra­him H. ÇA­NAK­ÇI                                               Murat ULUS

                Ha­zi­ne Müs­te­şa­rı                                                 Banka Başkanı