Dönem: 22                                                                           Yasama Yılı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sayısı: 1378)

 

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ve Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (EİT) Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı Ara­sın­da Mer­kez An­laş­ma­sı­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­por­u (1/1307)

 

                                 

Not: Tasarı Başkanlıkça; Plan ve Bütçe, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

 

                                   T.C.

                             Baş­bakan­lık                                                                                  

                     Kanun­lar ve Karar­lar

                         Genel Müdür­lüğü

         Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1367/621                                                     13/02/2007

 

 

TÜR­KİYE BÜYÜK MİL­LET MEC­LİSİ BAŞ­KAN­LIĞINA

Dışiş­leri Bakan­lığın­ca hazır­lanan ve Baş­kan­lığınıza ar­zı Bakan­lar Kurulun­ca 5/2/2007 tarihin­de karar­laş­tırılan “Tür­kiye Cum­huriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uy­gun Bulun­duğuna Dair Kanun Tasarısı” ile gerek­çesi ilişik­te gön­deril­miş­tir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                                         Recep Tayyip Erdoğan

                                                                                                                   Baş­bakan

GEREK­ÇE

Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (EİT) ku­ru­cu ül­ke­le­ri İran, Pa­kis­tan ve Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan sı­ra­sıy­la 15/3/1995 ve 4/3/1997 ta­rih­le­rin­de im­za­la­nan Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (EİT) Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı­nın Ku­ru­luş An­laş­ma­sı ile Ta­dil An­laş­ma­sı, di­ğer iki üye ül­ke­nin onay­la­ma iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­ma­la­rıy­la 3/8/2005 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir. An­laş­ma­la­rın yü­rür­lü­ğe gir­me­si üze­ri­ne, üç üye ül­ke­nin ata­ma­la­rıy­la Ban­ka­nın Gu­ver­nör­ler Ku­ru­lu ile Di­rek­tör­ler Ku­ru­lu oluş­tu­rul­muş­tur. Söz ko­nu­su ku­rul­lar Ban­ka­nın fa­ali­ye­te geç­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı sür­dür­mek­te­dir.

Diğer taraftan, Kuruluş Anlaşması hükümlerine göre Bankanın merkezi ülkemizde olacaktır. Bu amaçla, ülkemiz ile Banka arasında bu Anlaşma imzalanmıştır.

Ban­ka, 3/8/2005 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren Ku­ru­luş An­laş­ma­sın­da­ki amaç­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­mek için sür­dü­re­ce­ği fa­ali­yet­le­ri­ne bu An­laş­ma ile baş­la­ya­cak­tır. Ban­ka­nın fa­ali­ye­te baş­la­ma­sıy­la EİT üye­si ül­ke­ler ara­sın­da­ki böl­ge­sel ti­ca­ret ar­ta­cak ve ül­ke­miz baş­ta ol­mak üze­re EİT üye­si ül­ke­le­rin ik­ti­sa­di kal­kın­ma sü­re­ci­nin hız­lan­ma­sı­na kat­kı sağ­la­na­cak­tır. Bu bağ­lam­da, Ban­ka, ül­ke­miz­de ve üye ül­ke­ler­de hem ka­mu hem özel sek­tör pro­je­le­ri­ne fi­nans­man sağ­la­ya­cak, üye ül­ke­ler ara­sın­da ti­ca­re­ti fi­nan­se ede­cek ve fi­nans­man kay­na­ğı ya­rat­mak üze­re ge­rek­li ulus­la­ra­ra­sı ban­ka­cı­lık hiz­met­le­ri­ni de ye­ri­ne ge­ti­re­bi­le­cek­tir.

Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

 

        Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

              Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu

                 Esas No: 1/1307

                  Ka­rar No: 185                                                                    22/3/2007

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­rak Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca 13/2/2007 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na su­nu­lan ve Baş­kan­lık­ça 20/2/2007 ta­ri­hin­de ta­li ko­mis­yon ola­rak Plan ve Büt­çe ile Sa­na­yi, Ti­ca­ret, Ener­ji, Ta­biî Kay­nak­lar Bil­gi ve Tek­no­lo­ji Ko­mis­yon­la­rı­na esas ko­mis­yon ola­rak da Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ve Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (EİT) Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı Ara­sın­da Mer­kez An­laş­ma­sı­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı”, Ko­mis­yo­nu­mu­zun 15/3/2007 ta­rih­li 43 ün­cü top­lan­tı­sın­da Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile Ha­zi­ne Müs­te­şar­lı­ğı tem­sil­ci­le­ri­nin de ka­tıl­ma­la­rıy­la gö­rü­şül­müş­tür.

Ül­ke­miz ta­ra­fın­dan 15/3/1995 ta­ri­hin­de im­za­la­nan, 7/7/1999 ta­rih ve 4401 sa­yı­lı ka­nun­la onay­lan­ma­sı uy­gun bu­lu­nan ve 3/8/2005 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (EİT) Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı Ku­ru­luş An­laş­ma­sı hü­küm­le­ri­ne gö­re mer­ke­zi Tür­ki­ye’de ku­ru­la­cak olan EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı’nın ül­ke­miz­de ta­bi ola­ca­ğı sta­tü ve ay­rı­ca­lık­la­ra hu­ku­ki ze­min teş­kil et­mek üze­re 27/12/2006 ta­ri­hin­de An­ka­ra’da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ve Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (EİT) Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı Ara­sın­da Mer­kez An­laş­ma­sı im­za­lan­mış­tır.

Ta­sa­rı ve ge­rek­çe­si in­ce­len­di­ğin­de An­laş­ma ile;

- Ban­ka­nın tü­zel ki­şi­li­ği ve ya­pa­bi­le­ce­ği hu­ku­ki iş­lem­ler,

- Ban­ka­nın res­mi fa­ali­yet­leri kap­sa­mın­da ya­pa­ca­ğı iş­lem­le­rin ya­sal ta­ki­bat­tan mu­af tu­tul­ma­sı ve is­tis­na­la­rı,

- Ban­ka me­ka­nı­nın ko­run­ma­sı, ban­ka­nın ve ar­şiv­le­ri­nin do­ku­nul­maz­lı­ğı,

- Ban­ka­nın res­mi fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da, ban­ka­nın her tür­lü var­lık ge­li­ri ve ka­zanç­la­rı­na ver­gi mu­afi­ye­ti ta­nın­ma­sı,

- Ban­ka­da ça­lı­şan ya­ban­cı me­mur ve per­so­ne­le ta­nı­nan ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­lar,

- An­laş­ma­nın uy­gu­lan­ma­sın­dan do­ğa­bi­le­cek an­laş­maz­lık­la­rın çö­züm usu­lü,

- An­laş­ma­nın yü­rür­lü­ğe gi­riş ta­ri­hi,

ko­nu­la­rın­da dü­zen­le­me­le­rin ön­gö­rül­dü­ğü an­la­şıl­mak­ta­dır.

Ko­mis­yo­nu­muz­da Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- EİT’nin Tür­ki­ye, Pa­kis­tan ve İran’ın ön­der­li­ğin­de ku­rul­du­ğu,

- 3 Ağus­tos 2005 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı Ku­ru­luş An­laş­ma­sı­na gö­re ban­ka mer­ke­zi­nin Tür­ki­ye’de ola­ca­ğı,

- Ban­ka mer­ke­zi­nin İs­tan­bul’da ol­ma­sı­nın ka­rar­laş­tı­rıl­dı­ğı ve ka­ra­rın İs­tan­bul’u böl­ge­sel ve ulus­la­ra­ra­sı fi­nans mer­ke­zi­ne çe­vir­me po­li­ti­ka­mız­la uyum­lu ol­du­ğu,

- Ban­ka­nın gu­ver­nör­ler ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­nın ha­len ül­ke­miz ha­zi­ne müs­te­şa­rı ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü, ay­rı­ca ban­ka baş­ka­nı­nın da Türk ol­du­ğu,

- Ban­ka­nın ka­yıt­lı ser­ma­ye­si­nin 1 mil­yar SDR ol­du­ğu ve bu mik­ta­rın 300 mil­yon SDR’lik kıs­mı­nın öde­ne­cek ser­ma­ye ol­du­ğu,

- Ban­ka­nın üye ül­ke­ler ara­sın­da ti­ca­re­tin ge­liş­ti­ril­me­si ve eko­no­mik kal­kın­ma­nın sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la fa­ali­yet gös­te­re­ce­ği, bu çer­çe­ve­de uzun va­de­li ve ih­ra­ca­tı ar­tı­rı­cı pro­je­le­re des­tek ve­re­ce­ği,

ifa­de edil­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan Ta­sa­rı ve ge­rek­çe­si Ko­mis­yo­nu­muz­ca da be­nim­se­ne­rek mad­de­le­rin gö­rü­şül­me­si­ne ge­çil­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın 1 in­ci mad­de­si ay­nen,

Ta­sa­rı­nın yü­rür­lü­ğe iliş­kin 2 nci mad­de­si, ban­ka­nın Ku­ru­luş An­laş­ma­sı çer­çe­ve­sin­de fa­ali­ye­te ge­çe­bil­me­si ama­cıy­la ya­pı­lan iş­lem­ler­le il­gi­li doğ­ma­sı muh­te­mel uyuş­maz­lık­la­rın ön­len­me­si ama­cıy­la ye­ni­den dü­zen­le­ne­rek,

Ta­sa­rı­nın yü­rüt­me­ye iliş­kin 3 ün­cü mad­de­si ay­nen ka­bul edil­miş­tir.

An­laş­ma­nın onay sü­re­ci­nin bir an ön­ce ta­mam­la­na­bil­me­si ama­cıy­la Ta­sa­rı­nın, İç­tü­zü­ğün 52 nci mad­de­si­ne gö­re ön­ce­lik­le gö­rü­şül­me­si­nin Ge­nel Ku­rul­dan is­ten­me­si­ne Ko­mis­yo­nu­muz­ca ka­rar ve­ril­miş­tir.

Ra­po­ru­muz, Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­mak üze­re Yük­sek Baş­kan­lı­ğa say­gı ile arz olu­nur.

                 

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Mehmet Dülger

Eyyüp Sanay

Mustafa Dündar

 

Antalya

Ankara

Bursa

 

Üye

Üye

Üye

 

Ahmet Edip Uğur

Abdülbaki Türkoğlu

Muzaffer Gülyurt

 

Balıkesir

Elazığ

Erzurum

 

Üye

Üye

Üye

 

Halil Akyüz

Mehmet B. Denizolgun

Şükrü Mustafa Elekdağ

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Hüseyin Kansu

Fikret Ünlü

Mehmet Çerçi

 

İstanbul

Karaman

Manisa

 

Üye

Üye

Üye

 

Ufuk Özkan

Nihat Eri

Süleyman Gündüz

 

Manisa

Mardin

Sakarya

 

 

 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

 

TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­Tİ VE EKO­NO­MİK İŞ­BİR­Lİ­Ğİ TEŞ­Kİ­LA­TI (EİT) Tİ­CA­RET VE KAL­KIN­MA BAN­KA­SI ARA­SIN­DA MER­KEZ AN­LAŞ­MA­SI­NIN ONAY­LAN­MA­SI­NIN UY­GUN BU­LUN­DU­ĞU­NA

  DA­İR KA­NUN TA­SA­RI­SI

MAD­DE 1- 27/12/2006 ta­ri­hin­de An­ka­ra’da im­za­la­nan “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ve Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (EİT) Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı Ara­sın­da Mer­kez An­laş­ma­sı­”nın onay­lan­ma­sı uy­gun bu­lun­muş­tur.

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

 

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

DI­ŞİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU­NUN

KA­BUL ET­Tİ­Ğİ ME­TİN

TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­Tİ VE EKO­NO­MİK İŞ­BİR­Lİ­Ğİ TEŞ­Kİ­LA­TI (EİT) Tİ­CA­RET VE KAL­KIN­MA BAN­KA­SI ARA­SIN­DA MER­KEZ AN­LAŞ­MA­SI­NIN ONAY­LAN­MA­SI­NIN UY­GUN BU­LUN­DU­ĞU­NA

  DA­İR KA­NUN TA­SA­RI­SI

MAD­DE 1- Ta­sa­rı­nın 1 in­ci mad­de­si Ko­mis­yo­nu­muz­ca ay­nen ka­bul edil­miş­tir.

 

 

 

MAD­DE 2- Bu Ka­nun 27/12/2006 ta­ri­hin­den ge­çer­li ol­mak üze­re ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 3-Ta­sa­rı­nın 3 ün­cü mad­de­si Ko­mis­yo­nu­muz­ca ay­nen ka­bul edil­miş­tir.

 

 

Recep Tay­yip Er­doğan

 

 

 

Baş­bakan

 

 

 

Dışiş­leri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.

Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.

 

K. Tüzmen

A. Şener

M. A. Şahin

 

Dev­let Bakanı

Dev­let Bakanı

Dev­let Bakanı

 

B. Atalay

A. Babacan

M. Aydın

 

Dev­let Bakanı

Dev­let Bakanı

Adalet Bakanı V.

 

N. Çubukçu

K. Tüz­men

A. Aksu

 

Mil­lî Savun­ma Bakanı

İçiş­leri Bakanı

Maliye Bakanı

 

M. V. Gönül

A. Ak­su

K. Unakıtan

 

Mil­lî Eğitim Bakanı

Bayın­dır­lık ve İs­kân Bakanı

Sağ­lık Bakanı

 

H. Çelik

F.N. Özak

R. Akdağ

 

Ulaş­tır­ma Bakanı

Tarım ve Köyiş­leri Bakanı

Çalış­ma ve Sos. Güv. Bakanı

 

B. Yıl­dırım

M. M. Eker

M. Başes­gioğ­lu

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

Kül­tür ve Turizm Bakanı

 

A. Coş­kun

M. H. Güler

A. Koç

 

 

Çev­re ve Or­man Bakanı

 

 

 

O. Pepe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

 

VE

 

EKONOMİK İŞBİRLİGİ TEŞKİLATl (EİT)

 TİCARET VE KALKlNMA BANKASI

 

ARASINDA

 

 

 

 

 

 

MERKEZ

 ANLAŞMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ARALIK, 2006

ANKARA

 

GE­NEL MER­KEZ AN­LAŞ­MA­SI

TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ İLE EİT Tİ­CA­RET VE KAL­KIN­MA

BAN­KA­SI

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ve Eko­no­mik İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (EİT) Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı;

EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı Ku­ru­luş An­laş­ma­sı­nı göz önün­de tu­ta­rak;

An­laş­ma'nın, EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı'nın Ge­nel Mer­ke­zi­nin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nde ko­nuş­la­na­ca­ğı­na da­ir 23 üncü Mad­de­si­ni kay­de­de­rek;

Ban­ka­nın ve Ban­ka­ya bağ­lı ki­şi­le­rin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­hi­lin­de sta­tü, ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­la­rı­nı ta­nım­la­mak ama­cıy­la;

AŞA­ĞI­DA­Kİ, Gİ­Bİ AN­LAŞ­MIŞ­LAR­DIR:

MAD­DE 1

Ta­nım­lar

Bu An­laş­ma­nın amaç­la­rı için, aşa­ğı­da­ki te­rim­ler kar­şı­la­rın­da be­lir­ti­len an­lam­la­rı ta­şı­ya­cak­tır:

a) "Ban­ka Ku­ru­luş An­laş­ma­sı", 15 Mart 1995 ta­ri­hin­de İs­la­ma­bad'da im­za­la­nan, EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı'nı ku­ran an­laş­ma de­mek­tir;

b) "Ban­ka", EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı de­mek­tir;

c) "Hü­kü­met", Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti de­mek­tir;

d) "Üye Dev­let", "Baş­kan", "Baş­kan­Yar­dım­cı­sı", "Gu­vernör", "Ge­çi­ci Gu­ve­rnör", "Ye­dek Gu­ve­rnör", "Ge­çi­ci Ye­dek Gu­ver­nör", "Di­rek­tör", "Ge­çi­ci Di­rek­tör", "Ye­dek Di­rek­tör", ve "Ge­çi­ci Ye­dek Di­rek­tör" te­rim­le­ri, Ban­ka­yı Ku­ran An­laş­ma, Tü­zük­le­ri ve­ya Usul Ku­ral­la­rın­da­ki ay­nı an­lam­la­rı ta­şı­ya­cak­tır;

e) "Ban­ka­nın Me­ka­nı" Ban­ka­nın Res­mi Fa­ali­yet­le­ri için kul­la­nı­lan, ara­zi, bi­na­lar ve gi­riş te­sis­le­ri da­hil ol­mak üze­re bi­na kı­sım­la­rı de­mek­tir;

f) "Me­mur­lar", Baş­kan, Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Baş­ka­nın Ban­ka­nın Me­mu­ru ola­rak ata­dı­ğı di­ğer ki­şi­ler de­mek­tir;

g) "Ban­ka Ça­lı­şan­la­rı", mil­li­ye­ti­ne bak­mak­sı­zın ye­rel ola­rak işe alı­nan ve sa­at üc­re­ti mu­ka­bi­lin­de ça­lı­şan per­so­nel ha­riç ol­mak üze­re, Ban­ka­nın per­so­ne­li de­mek­tir;

h) "Ban­ka­nın Ar­şiv­le­ri", Ban­ka­ya ait olan ve­ya Ban­ka­nın elin­de olan, her tür­lü ka­yıt­lar, ya­zış­ma­lar, bel­ge­ler, el ya­zı­la­rı, du­ran ve ha­re­ket­li re­sim ve film­ler, ses ka­yıt­la­rı, bil­gi­sa­yar prog­ram­la­rı, ya­zı­lı mal­ze­me­ler, vi­deo teyp­ler ve­ya disk­ler, ve­ri içe­ren disk­ler ve­ya teyp­le­ri içe­rir.

i) Ban­ka­nın Res­mi Fa­ali­yet­le­ri", Ban­ka­yı Ku­ran An­laş­ma uya­rın­ca yü­rü­tü­len tüm fa­ali­yet­ler, ve İda­ri fa­ali­yet­le­ri de da­hil ol­mak üze­re, anı­lan An­laş­ma­nın 1 inci, 2 nci ve 7 nci Mad­de­le­ri kap­sa­mın­da Ban­ka­nın amaç ve gö­rev­le­ri­ni ifa et­mek için uy­gun olan her tür­lü fa­ali­ye­ti içe­rir.

j) “Ban­ka­ya Bağ­lı Ki­şi­ler”, Ban­ka­nın Gu­ver­nör­le­ri, Ge­çi­ci Gu­ver­nör­le­ri, Ye­dek Gu­ver­nör­le­ri, Ge­çi­ci Ye­dek Gu­ver­nör­le­ri, He­yet Üye­le­ri, Di­rek­tör­le­ri, Ge­çi­ci Di­rek­tör­le­ri, Ye­dek Di­rek­tör­le­ri, Ge­çi­ci Ye­dek Di­rek­tör­le­ri, Baş­ka­nı, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı, Me­mur­la­rı ve Ça­lı­şan­la­rı ve Ban­ka adı­na gö­rev ya­pan uz­man­lar de­mek­tir;

k) ''Ev­sa­hi­bi Ül­ke", Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti de­mek­tir; ve

l) "Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ka­nun­la­rı", Hü­kü­met ta­ra­fın­dan ve­ya yet­ki­si kap­sa­mın­da çı­ka­rı­lan ya­sa­ma ta­sar­ruf­la­rı ve ka­rar­na­me­ler, yö­net­me­lik­ler ve­ya di­rek­tif­le­ri içe­rir.

MAD­DE 2

Yo­rum­la­ma

1. Bu An­laş­ma, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­hi­lin­de Ban­ka­nın so­rum­lu­luk­la­rını tam ve et­ki­li bir şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­me­si­ni ve amaç ve gö­rev­le­ri­ni ifa et­me­si­ni sağ­la­ma ana he­de­fi ışı­ğın­da, yo­rum­la­na­cak­tır.

2. Bu An­laş­ma, Ban­ka Ku­ru­luş An­laş­ma­sı hü­küm­le­ri­ni uy­gu­la­ma­ya ko­yu­yor ve des­tek­li­yor ka­bul edi­le­cek­tir, An­laş­ma­nın hü­küm­le­ri­ni özel­lik­le Bö­lüm VII hü­küm­le­ri­ni ta­dil edi­yor ve­ya sap­tı­rı­yor (de­ro­gas­yon) şek­lin­de dü­şü­nül­me­ye­cek­tir.

MAD­DE 3

Tü­zel Ki­şi­lik

Ban­ka, ma­li fa­ali­yet­le­ri ve iş­lem­le­ri Türk Ban­ka­cı­lık Hu­ku­ku­na ta­bi ol­ma­yan tam hükmi şah­si­ye­ti ha­iz ba­ğım­sız bir ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş ola­rak ta­nın­mak­ta­dır ve özel­lik­le;

(a) söz­leş­me yap­mak,

(b) ta­şı­nır ve ta­şın­maz mal­la­rı ik­ti­sap et­mek ve el­den çı­kar­mak, ve

(c) ya­sal ta­ki­bat baş­lat­mak

ba­kı­mın­dan tam tü­zel ki­şi­li­ğe ve tam ya­sal eh­li­ye­te sa­hip­tir.

MAD­DE 4

Ya­sal ta­ki­bat­tan ma­su­ni­yet

1. Res­mi fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mı da­hi­lin­de, Ban­ka aşa­ğı­da be­lir­ti­len hal­ler ha­riç ol­mak üze­re ya­sal do­ku­nul­maz­lı­ğa sa­hip ola­cak­tır;

(a) Ban­ka­nın her­han­gi bir va­ka için ve­ya her­han­gi bir ya­zı­lı bel­ge ile do­ku­nul­maz­lı­ğın­dan açık­ça fe­ra­gat et­ti­ği hal­ler;

(b) Ban­ka­nın borç al­ma, borç­la­rı te­kef­fül et­me ve­ya her tür­lü men­kul kıy­me­ti sa­tın al­ma ve­ya sat­ma ve­ya sa­tı­şı­nı ta­ah­hüt et­me yet­ki­si­nin kul­la­nıl­ma­sın­dan kay­nak­la­nan hu­kuk da­va­la­rı;

(c) Ban­ka adı­na ha­re­ket eden Ban­ka­ya Bağ­lı bir Ki­şi­nin ne­den ol­du­ğu tra­fik ka­za­sın­dan kay­nak­la­nan ha­sar­lar ne­de­niy­le üçün­cü şa­hıs­lar ta­ra­fın­dan açı­lan hu­kuk da­va­la­rı;

(d) Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­hi­lin­de Ban­ka­nın ve­ya Ban­ka­ya Bağ­lı bir Ki­şi­nin fi­ili ve­ya ih­ma­li­nin ne­den ol­du­ğu ölüm ve­ya ya­ra­lan­ma­ya iliş­kin hu­kuk da­va­la­rı;

(e) Açık­ça tah­ki­me gö­tü­rü­len bir da­va so­nu­cun­da Ban­ka aley­hi­ne ve­ri­len bir ha­kem ka­ra­rı­nın ic­ra edil­me­si;

(f) Ban­ka ta­ra­fın­dan açı­lan bir da­va ile doğ­ru­dan bağ­lan­tı­lı olan bir kar­şı da­va.

2. Ban­ka­nın mül­kü ve var­lık­la­rı, ne­re­de ve ki­min elin­de olur­sa olsun, Ban­ka aley­hi­ne ke­sin hü­küm ve­ril­me­si ha­li ha­riç her tür­lü tak­yi­dat, el koy­ma, ha­ciz ve­ya ic­ra­dan ma­sun ola­cak­tır.

MAD­DE 5

Ban­ka­nın Me­ka­nı

1. Hü­kü­met, ulu­sal mev­zu­atı çer­çe­ve­sin­de, Ban­ka­nın se­çe­ce­ği Me­ka­nı hi­be, ki­ra­la­ma ve­ya sa­tın al­ma yo­luy­la Ban­ka­nın ik­ti­sap ede­bil­me­si­ne yar­dım için elin­den ge­le­ni ya­pa­cak­tır.

2. Hü­kü­met, Ban­ka­nın ona­yı ol­mak­sı­zın, Ban­ka­nın Me­ka­nı­nın tü­mü­nü ve­ya bir bö­lü­mü­nü el­den çı­kar­ma­ya­cak ve­ya çı­kar­ma­ya ça­lış­ma­ya­cak­tır.

MAD­DE 6

Ban­ka­nın Me­ka­nı­nın Te­ca­vüz­den Ma­su­ni­ye­ti

1. Ban­ka­nın Me­ka­nı te­ca­vüz­den ma­sun ola­cak­tır ve bu me­kan­da gö­rev­le­ri­nin ic­ra­sı için ge­rek­li her tür­lü dü­zen­le­me­yi ya­pa­cak olan Ban­ka­nın de­ne­tim ve yet­ki­si al­tın­da ola­cak­tır.

2. İda­ri, ad­li, as­ke­ri ve­ya po­lis ol­sun, Hü­kü­me­tin hiç­bir gö­rev­li­si ve­ya ka­mu yet­ki­si­ni kul­la­nan hiç­bir şa­hıs Baş­ka­nın onay ver­di­ği ve onay­la­dı­ğı şart­lar al­tın­da olan du­rum­lar ha­riç ol­mak üze­re, Ban­ka­nın Me­ka­nı­na gir­me­ye­cek­tir. Acil ko­ru­yu­cu fi­il ge­rek­ti­ren yan­gın ve­ya di­ğer fe­la­ket hal­le­rin­de bu ona­yın ve­ril­miş ol­du­ğu var­sa­yı­la­bi­lir. Ban­ka ve Hü­kü­met, yan­gın­la mü­ca­de­le, sıh­hi dü­zen­le­me­ler ve­ya acil du­rum­lar­la bağ­lan­tı­lı ola­rak Ban­ka­nın ön­ce­den ona­yı ol­mak­sı­zın Ban­ka­nın Me­ka­nı­na Hü­kü­met gö­rev­li­le­ri­nin han­gi şart­lar­da ve ne şe­kil­de gi­re­ce­ği ko­nu­sun­da mu­ta­ba­ka­ta va­ra­cak­lar­dır. Ban­ka, ken­di fa­ali­yet­le­ri­nin tam ba­ğım­sız ic­ra­sı, ida­re­si ve gö­rev­le­ri­nin ifa­sı için Ban­ka­nın Me­ka­nı da­hi­lin­de yü­rür­lük­te ola­cak ku­ral ve dü­zen­le­me­le­ri koy­ma yet­ki­si­ne sa­hip ola­cak­tır.

3. Bu An­laş­ma­nın şart­la­rı­na ha­lel ge­tir­mek­si­zin, Ban­ka, Ban­ka­nın Me­ka­nının, ia­de ve­ya sı­nır dı­şı et­me­ye ta­bi ya­ban­cı­lar ve­ya Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ka­nun­la­rı kap­sa­mın­da tu­tuk­la­ma­dan ve­ya ya­sal iş­le­min ifa­sın­dan ka­çan şa­hıs­lar için bir sı­ğın­ma ye­ri ha­li­ne gel­me­si­ni ve­ya EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı Ku­ru­luş An­laş­ma­sın­da be­lir­til­di­ği şe­kil­de Ban­ka­nın amaç­la­rıy­la bağ­daş­ma­yan sa­ir şe­kil­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ön­le­ye­cek­tir.

MAD­DE 7

Ban­ka­nın Me­ka­nı­nın Ko­run­ma­sı

1. Ban­ka­nın Me­ka­nı, EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı­nı Ku­ru­luş An­laş­ma­sın­da be­lir­til­di­ği şe­kil­de, mün­ha­sı­ran Ban­ka­nın he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me ama­cıy­la kul­la­nı­la­cak­tır.

2. Hü­kü­met, Ban­ka­nın Me­ka­nı­nı her tür­lü yet­ki­siz gi­riş ve­ya ha­sa­ra kar­şı ko­ru­mak ve ban­ka­nın hu­zu­ru­nu bo­za­cak ve­ya onu­ru­nu ze­de­le­ye­cek her tür­lü fi­ile kar­şı ko­ru­mak için ge­rek­li sa­yı­lan her tür­lü uy­gun ön­le­mi al­ma hu­su­sun­da özel yü­küm­lü­lük al­tın­da­dır.

3. Ban­ka, Ban­ka Me­ka­nı­nın çev­re­sin­de­ki ara­zi im­kan­la­rı­nın, Ban­ka ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı ne­de­niy­le za­ra­ra uğ­ra­ma­ma­sı­nı sağ­la­mak için ge­rek­li her tür­lü ön­le­mi ala­cak­tır.

MAD­DE 8

Ban­ka­nın Me­ka­nın­da Ka­mu Hiz­met­le­ri

1. Hü­kü­met, Ban­ka­ya ge­rek­li ka­mu hiz­met­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı için ge­rek­li her şe­yi ya­pa­cak­tır ve bu hiz­met­le­rin üc­re­ti Ban­ka ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak­tır.

2. Bu tür hiz­met­le­rin ke­sil­me­si ve­ya ke­sil­me teh­li­ke­si­nin ol­ma­sı ha­lin­de, Hü­kü­met, Ban­ka­nın ih­ti­yaç­la­rı­nın ben­ze­ri ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın ih­ti­yaç­la­rıy­la eşit önem­de ol­du­ğu­nu ka­bul ede­cek ve Ban­ka­nın fa­ali­yet­le­ri­nin ak­sa­ma­ma­sı için ge­rek­li ön­lem­le­ri ala­cak­tır.

3. Ban­ka, ta­lep üze­ri­ne, uy­gun ka­mu hiz­me­ti or­gan­la­rı­nın usu­lün­ce yet­ki­len­di­ril­miş tem­sil­ci­le­ri­nin Ban­ka­nın Me­ka­nın­da­ki hiz­met­ler, ile­tim ka­nal­la­rı, şe­be­ke ve ka­na­li­zas­yon için mu­aye­ne, ta­mir, ba­kım, ta­di­lat ve yer de­ğiş­tir­me ya­pa­bil­me­si­ni sağ­la­mak için ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri ya­pa­cak­tır.

MAD­DE 9

Bay­rak­lar ve Amb­lem

Ban­ka, Ban­ka­nın Me­ka­nın­da ve Ban­ka­nın ve Baş­ka­nı­nın ta­şıt araç­la­rın­da  EİT bay­ra­ğı ve amb­le­mi ya­nı sı­ra ken­di işa­re­ti­ni ta­şı­ma ve Ban­ka­nın Me­ka­nın­da Üye Dev­let­le­rin bay­rak­la­rı­nı as­ma hak­kı­na sa­hip ola­cak­tır.

MAD­DE 10

Ban­ka­nın Mül­kü­nün ve Ar­şiv­le­ri­nin Ma­su­ni­ye­ti

1. Mad­de 4 (1) kap­sa­mın­da­ki şart­lar ve Baş­ka­nın açık­ça ma­su­ni­yet­ten fe­ra­gat et­ti­ği her­han­gi bir özel du­rum ha­riç ol­mak üze­re, Ban­ka­nın mülkü ve var­lık­la­rı, ne­re­de ve ki­min elin­de olur­sa ol­sun, ara­ma, ka­mu gö­re­vin­de kul­lan­ma, el koy­ma, ka­mu­laş­tır­ma ve her tür­lü ida­ri ve­ya ad­li mü­da­ha­le ve­ya al­ma ve­ya ic­ra­dan ma­sun ola­cak­tır.

2. Ban­ka­nın Ar­şiv­le­ri her tür­lü te­ca­vüz­den ma­sun ola­cak­tır.

MAD­DE 11

İle­ti­şim ve Ya­yın­lar

1. Ban­ka, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­hi­lin­de, res­mi ile­ti­şi­mi ve bel­ge­le­ri­nin ak­ta­rı­mı ba­kı­mın­dan, Hü­kü­me­tin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nde ko­nuş­lu di­ğer ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­ra ta­nı­ya­bi­le­ce­ği en el­ve­riş­li mu­ame­le­den da­ha az, el­ve­riş­li ol­ma­yan bir mu­ame­le gö­re­cek­tir.

2. Ban­ka­ya ve­ya Ban­ka­nın Me­ka­nın­da Ban­ka­ya Bağ­lı Ki­şi­le­re ge­len her tür­lü res­mi ile­ti­şim ve Ban­ka­dan gi­den her tür­lü res­mi ile­ti­şim, san­sür­den ve bun­la­rın giz­li­li­ği­ni ih­lal ede­cek sa­ir ön­le­me ve­ya mü­da­ha­le­den ma­sun ola­cak­tır. Bu ma­su­ni­yet tüm ya­yın­ları, du­ran ve ha­re­ket­li re­sim­le­ri, film­le­ri ve ses ka­yıt­la­rı­nı da kap­sa­ya­cak­tır. San­sür uy­gu­lan­ma­sı­nı ge­rek­ti­ren ola­ğa­nüs­tü hal­ler­de, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin uy­gun ma­kam­la­rı Ban­ka ile is­ti­şa­re ede­rek Ban­ka­nın ge­len ve gi­den ile­ti­şi­mi­nin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ka­nun­la­rı­na uy­gun şe­kil­de san­sür­den ma­sun  kal­ma­sı­nı dü­zen­le­ye­cek­ler­dir. Bu bö­lüm­de­ki hiç­bir hü­küm, dev­let gü­ven­li­ği ve ka­mu dü­ze­ni­ni teh­li­ke­ye dü­şü­re­cek bir ne­de­nin var ol­du­ğu­na ina­nıl­dı­ğın­da, bu tür ön­lem­le­rin Ban­ka ile is­ti­şa­re edi­le­rek alın­ma­sı­na ma­ni ol­ma­ya­cak­tır.

3. Ban­ka, şif­re kul­lan­ma ve, dip­lo­ma­tik kur­ye­ler ve tor­ba­la­ra ta­nı­nan do­ku­nul­maz­lık ve ay­rı­ca­lık­lar­dan da­ha az el­ve­riş­li ol­ma­ya­cak do­ku­nul­maz­lık ve ay­rı­ca­lık­la­ra sa­hip ola­cak şe­kil­de, kur­ye ile ve­ya mü­hür­lü tor­ba­lar­da res­mi ya­zış­ma ve di­ğer res­mi ile­ti­şi­mi gön­der­me ve al­ma hak­kı­na sa­hip ola­cak­tır.

MAD­DE 12

Güm­rük ve Ver­gi Mu­afi­ye­ti

1. Ban­ka­nın Res­mi Fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da, Ban­ka­nın ta­şı­nır ve ta­şın­maz mül­kü, fa­iz, ser­ma­ye ka­zan­cı, dö­viz ka­zan­cı, kar­la­rı gi­bi her tür­lü var­lık ge­lir­le­ri ya­nı sı­ra fa­ali­yet­le­ri ve iş­lem­le­ri, mal ve hiz­met alım­la­rı, is­ter ye­rel is­ter­se mer­ke­zi ol­sun, Kat­ma De­ğer Ver­gi­si (KDV), ge­lir ver­gi­si, sto­paj, dam­ga ver­gi­si da­hil fa­kat bun­lar­la sı­nır­lan­mak­sı­zın şim­di­ki ve ge­le­cek­te­ki, doğ­ru­dan ve­ya do­lay­lı her tür­lü ver­gi ve re­sim­den mu­af ola­cak­tır. Ön­ce­ki hük­me atıf­la, Ban­ka ay­nı za­man­da her tür­lü ver­gi tev­kif ve­ya tah­si­lat ve­ya öde­me yü­küm­lü­lü­ğün­den mu­af ola­cak­tır. An­cak Ban­ka, as­lın­da ka­mu hiz­met­le­ri kul­la­nım üc­re­tin­den baş­ka bir şey ol­ma­yan ver­gi­ler­den mu­afi­yet ta­lep et­me­ye­cek­tir.

2. Ban­ka­nın Res­mi Fa­ali­yet­le­ri kap­sa­mın­da olan ve bu fa­ali­yet­ler için ge­rek­li olan, Ban­ka ta­ra­fın­dan, it­hal ve­ya ih­raç edi­len mal­lar ve Ban­ka ta­ra­fın­dan it­hal ve­ya ih­raç edi­len her tür­lü res­mi ya­yın­lar, KDV ve Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si da­hil her tür­lü güm­rük res­mi ve har­cın­dan ve it­hal ve ih­raç ya­sak­la­rı ve kı­sıt­la­ma­la­rın­dan müm­kün ol­du­ğu öl­çü­de mu­af ola­cak­tır.

MAD­DE 13

Tek­rar Sa­tış

İk­ti­sap ve­ya it­hal edi­len mal­lar, sa­de­ce güm­rük­ten mu­af ki­şi­le­re sa­tı­la­bi­lir ve­ya dev­re­di­le­bi­lir ve­ya tek­rar ül­ke dı­şı­na çı­ka­rı­la­bi­lir ve­ya güm­rük­te bı­ra­kı­la­bi­lir.

MAD­DE 14

Ban­ka­ya Bağ­lı Ki­şi­le­rin Ay­rı­ca­lık ve Do­ku­nul­maz­lık­la­rı

1. Hü­kü­met, Ban­ka­nın Ya­ban­cı Me­mur­la­rı ve Per­so­ne­li­nin ve ken­di ha­ne ef­ra­dı­nı teş­kil eden ai­le üye­le­ri­nin vi­ze har­cı öden­mek­si­zin müm­kün olan en kı­sa sü­re­de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­ne gi­ri­şi­ne izin ver­me­yi ta­ah­hüt eder, an­cak vi­ze pro­se­dür­le­ri Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ka­nun­la­rı­na uy­gun ola­rak ye­ri­ne ge­ti­ri­le­cek­tir.

2. Ban­ka­ya Bağ­lı Ki­şi­ler:

(a) Ban­ka'nın do­ku­nul­maz­lık­tan fe­ra­gat et­ti­ği haller ha­riç ol­mak üze­re, res­mi gö­rev­le­rin­de yap­mış ol­duk­la­rı fi­il­ler ba­kı­mın­dan, gö­rev ve­ya hiz­met­le­ri so­na er­dik­ten son­ra da­hi ya­sal ta­ki­bat­tan ma­sun ola­cak­tır. An­cak bu ma­su­ni­yet, bu ki­şi­le­rin ne­den ol­du­ğu tra­fik ka­za­sın­dan kay­nak­la­nan ha­sar va­ka­sın­da hu­ku­ki so­rum­lu­luk için ge­çer­li ol­ma­ya­cak­tır;

(b) Ha­ne hal­kı­nı teş­kil eden ai­le üye­le­riy­le bir­lik­te, göç­men­lik kı­sıt­la­ma­la­rı ve kam­bi­yo dü­zen­le­me­le­ri ba­kı­mın­dan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ben­ze­ri ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın mua­dil rüt­be­de­ki tem­sil­ci­le­ri, me­mur­la­rı ve ça­lı­şan­la­rı­na ta­nı­mış ol­du­ğu mu­afi­yet­le­re sa­hip ola­cak­tır;

(c) Ha­ne hal­kı­nı teş­kil eden ai­le üye­le­riy­le bir­lik­te, ulu­sal hiz­met yü­küm­lü­lü­ğün­den mu­af ola­cak­tır.

(d) Ha­ne hal­kı­nı teş­kil eden ai­le üye­le­riy­le bir­lik­te, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ben­ze­ri ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­la­rın muadil rüt­be­de­ki tem­sil­ci­le­ri, me­mur­la­rı ve ça­lı­şan­la­rı­na ta­nı­mış ol­du­ğu se­ya­hat ko­lay­lık­la­rı ba­kı­mın­dan ay­nı mu­ame­le­ye ta­bi ola­cak­tır;

(e) Ban­ka ta­ra­fın­dan öde­nen ma­aş ve öz­lük hak­la­rı ba­kı­mın­dan ver­gi­den mu­af ola­cak­tır;

(f) Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti da­hi­lin­de ya­ban­cı­la­rın (ve­ya ya­ban­cı uy­ruk­lu­la­rın) ta­bi ol­du­ğu ça­lış­ma iz­nin­den mu­af ola­cak­tır.

3. Ban­ka­nın ya­ban­cı me­mur­la­rı ve per­so­ne­li, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ka­nun­la­rı­na uy­gun ola­rak ai­le ba­şı­na bir oto­mo­bil da­hil ol­mak üze­re ev eş­ya­la­rı­nı ge­çi­ci ola­rak Tür­ki­ye'ye ge­tir­me hak­kı­na sa­hip ola­cak­tır; an­cak bu mal­lar mün­ha­sı­ran bu ki­şi­le­rin Tür­ki­ye'de kal­dık­la­rı sü­re­ce gö­rev­le­ri­ni ifa ama­cıy­la kul­la­nı­la­cak ve gö­rev­le­ri­nin bi­ti­min­de Tür­ki­ye'den çı­ka­rı­la­cak­tır. An­cak, Ka­nun­la­ra uy­gun ola­rak is­tis­na ta­nı­nan hal­ler ha­riç, bu bent­te be­lir­ti­len mal­lar, ge­çi­ci ve­ya da­imi ola­rak dev­re­dil­me­ye­cek, ki­ra­ya ve­ril­me­ye­cek, ve­ya sa­tıl­ma­ya­cak­tır.

4. Fık­ra 1 ve 2'de be­lir­ti­len ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­la­ra ila­ve­ten, Ban­ka­nın Baş­kan ve Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı, ge­çer­li te­amü­le uy­gun ola­rak ve her bi­ri ken­di rüt­be­si­ne gö­re, Ulus­la­ra­ra­sı Kor­dip­lo­ma­tik Ör­fü­ne uy­gun ola­rak ta­nı­nan di­ğer ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­lar­dan ya­rar­la­na­cak­tır.

5. Fık­ra 2(b), 2(c), 2(d), 2(e), 2(f), 2(3), 2(4) ve Mad­de 18(2)'de be­lir­ti­len ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­lar, Ban­ka­ya Bağ­lı Ki­şi­ler olup Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı­na ve Tür­ki­ye'de da­imi ola­rak ika­met eden ya­ban­cı­la­ra uy­gu­lan­ma­ya­cak­tır.

MAD­DE 15

Sos­yal Gü­ven­lik

Ban­ka­nın bir sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi kur­du­ğu ve­ya böy­le bir sis­te­me ka­tıl­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren, Ban­ka­nın Me­mur­la­rı ve Ça­lı­şan­la­rı, Ban­ka­ya ver­dik­le­ri hiz­met­ler ba­kı­mın­dan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tin­de ku­ru­lu her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi­nin hü­küm­le­rin­den mu­af ola­cak­lar­dır. An­cak, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tin­de da­imi ola­rak yer­le­şik Ban­ka­nın Me­mur­la­rı ve Ça­lı­şan­la­rı ar­zu et­tik­le­ri tak­dir­de, 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu­nun is­te­ğe bağ­lı sos­yal gü­ven­lik hü­küm­le­ri­ne ta­bi olur­lar. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı olan an­cak 5510 sa­yı­lı Ka­nu­nun is­te­ğe bağ­lı sos­yal gü­ven­lik hü­küm­le­ri­ne ta­bi ol­ma­yan, Ban­ka Me­mur­la­rı ve Ça­lı­şan­la­rı, Ban­ka­da­ki gö­rev­le­ri­nin so­na er­me­si­ni mü­te­akip, Ban­ka­da ça­lış­tık­la­rı sü­re­yi 08 Ma­yıs 1985 ta­rih ve 3201 sa­yı­lı Yurt Dı­şın­da Bu­lu­nan Türk Va­tan­daş­la­rı­nın Yurt Dı­şın­da Ge­çen Sü­re­le­ri­nin Sos­yal Gü­ven­lik­le­ri Ba­kı­mın­dan De­ğer­len­di­ril­me­si Hak­kın­da Ka­nu­na uy­gun ola­rak borç­la­na­bi­lir­ler.

MAD­DE 16

İşe Gir­me Fır­sa­tı

Ban­ka, işe ala­ca­ğı ki­şi­nin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nde ha­li­ha­zır­da il­gi­li göç­men­lik ka­nun­la­rı­nı ih­lal et­me­di­ği­ni ve bu ka­nun­lar uya­rın­ca Tür­ki­ye' de işe gir­me ya­sa­ğı­na ta­bi ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­le­mek için ma­kul olan tüm ön­lem­le­ri al­ma­dan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tin­de mev­cut olan her­han­gi bir ki­şi­yi Ban­ka­nın bir Me­mu­ru ve­ya Ça­lı­şa­nı ve­ya Ban­ka adı­na gö­rev ya­pan Uz­man ola­rak işe  al­ma­ya­cak­tır.

MAD­DE 17

Do­ku­nul­maz­lık, Mu­afi­yet ve Ay­rı­ca­lık­lar­dan Fe­ra­gat

Bu An­laş­ma kap­sa­mın­da ta­nı­nan do­ku­nul­maz­lık, mu­afi­yet ve ay­rı­ca­lık­lar, il­gi­li fert­le­rin ki­şi­sel men­fa­ati için de­ğil, Ban­ka­nın men­fa­at­le­ri için ta­nın­mış­tır. Di­rek­tör­ler Ku­ru­lu, Ban­ka­nın men­fa­at­le­ri için en uy­gun ha­re­ket tar­zı ol­du­ğu­na ka­na­at ge­tir­di­ği hal­ler­de, bu An­laş­ma kap­sa­mın­da ta­nın­mış olan do­ku­nul­maz­lık, mu­afi­yet ve ay­rı­ca­lık­lar­dan, ken­di be­lir­le­di­ği öl­çü­de ve şart­lar­la, fe­ra­gat ede­bi­lir. Baş­kan, do­ku­nul­maz­lık, mu­afi­yet ve ay­rı­ca­lı­ğın ada­le­tin ta­hak­ku­ku­na ma­ni ola­ca­ğı­na ve Ban­ka­nın men­fa­at­le­ri­ne ha­lel ge­tir­me­den bun­lar­dan fe­ra­gat edi­le­bi­le­ce­ği­ne ka­na­at ge­tir­di­ği hal­ler­de, Baş­kan ve­ya Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı dı­şın­da Ban­ka­nın her­han­gi bir Me­mu­ru ve­ya Ça­lı­şa­nı ve­ya Ban­ka adı­na hiz­met ifa eden Uz­man ba­kı­mın­dan do­ku­nul­maz­lık, mu­afi­yet ve ay­rı­ca­lık­lar­dan fe­ra­gat et­me hak ve gö­re­vi ta­şı­ya­cak­tır. Ben­zer du­rum­lar­da ve ay­nı şart­lar al­tın­da, Di­rek­tör­ler Ku­ru­lu, Baş­kan ve Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı ba­kı­mın­dan do­ku­nul­maz­lık, mu­afi­yet ve ay­rı­ca­lık­lar­dan fe­ra­gat et­me hak ve gö­re­vi ta­şı­ya­cak­tır.

MAD­DE 18

Ata­ma­la­rın Bil­di­ril­me­si: Kim­lik Kart­la­rı

1. Ban­ka­nın bir Me­mu­ru ve­ya Ça­lı­şa­nı ve­ya Ban­ka adı­na gö­rev ya­pan bir Uz­man gö­re­ve baş­la­dı­ğın­da ve­ya gö­rev­den ay­rıl­dı­ğın­da Ban­ka bu du­ru­mu Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na bil­di­re­cek­tir; ila­ve­ten, Ban­ka, tüm Me­mur­lar, Ça­lı­şan­lar ve Uz­man­la­rın gün­cel bir lis­te­si­ni Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­na gön­de­re­cek­tir. Her lis­te­de, il­gi­li ki­şi­nin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı olup ol­ma­dı­ğı ve­ya Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nde da­imi ika­met edip et­me­di­ği bil­di­ri­le­cek­tir.

2. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, atan­dık­la­rı bil­di­ri­len Ban­ka Ça­lı­şan­la­rı­na, Ban­ka­nın Me­mu­ru ve­ya Ça­lı­şa­nı ol­duk­la­rı­nı gös­te­ren bir fo­toğ­raf­lı kim­lik kar­tı ve­re­cek­tir.

MAD­DE 19

İş­bir­li­ği

1. Ban­ka, bu An­laş­ma­da sağ­la­nan do­ku­nul­maz­lık, ay­rı­ca­lık, mu­afi­yet ve ko­lay­lık­la­rın su­iis­ti­ma­li­ni ön­le­mek için Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin yet­ki­li ma­kam­la­rıy­la iş­bir­li­ği yap­mak için ge­rek­li ön­le­mi ala­cak­tır.

2. Bu An­laş­ma­da­ki hiç­bir hü­küm, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin gü­ven­li­ği için Hü­kü­me­tin ge­rek­li gör­dü­ğü ön­lem­le­ri al­ma hak­kı­nı et­ki­le­me­ye­cek­tir. Eğer Hü­kü­met, ön­ce­ki cüm­le­yi uy­gu­la­ma­yı ge­rek­li gö­rür­se, Ban­ka­nın men­fa­ati­ni ko­ru­mak için ge­rek­li ön­lem­ler üze­rin­de kar­şı­lık­lı mu­ta­ba­kat te­sis et­mek ama­cıy­la şart­la­rın el­ver­di­ği öl­çü­de ça­buk şe­kil­de Ban­ka ile te­mas ku­ra­cak­tır. Ban­ka, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin gü­ven­li­ği­ne her­han­gi bir ha­lel gel­me­si­ni ön­le­ye­cek şe­kil­de iş­bir­li­ği ya­pa­cak­tır.

 

MAD­DE 20

De­ği­şik­lik

Hü­kü­met ve­ya Ban­ka­nın ta­le­bi üze­ri­ne, bu An­laş­ma­nın uy­gu­lan­ma­sı, de­ğiş­ti­ril­me­si ve­ya ge­niş­le­til­me­si için  is­ti­şa­re ya­pı­la­cak­tır. Bu An­laş­ma için Hü­kü­met ve Ban­ka­nın mu­ta­bık ol­du­ğu de­ği­şik­lik/ta­di­lat Mad­de 23’te anı­lan pro­se­dür­le­re uy­gun ola­rak yü­rür­lü­ğe gi­re­cek­tir.

MAD­DE 21

Ge­nel Hü­küm­ler

Bu An­laş­ma­nın ta­nı­dı­ğı ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­la­ra ha­lel ge­tir­mek­si­zin, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ka­nun­la­rı­na ve yö­net­me­lik­le­ri­ne uy­mak, bu ay­rı­ca­lık ve do­ku­nul­maz­lık­lar­dan ya­rar­la­nan her­ke­sin gö­re­vi­dir. Ay­rı­ca, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin içiş­le­ri­ne mü­da­ha­le et­me­me gö­re­vi­ni de ta­şı­mak­ta­dır­lar.

MAD­DE 22

Uyuş­maz­lık­la­rın Çö­zü­mü

Baş­kan;

a) Ban­ka­nın ta­raf ol­du­ğu söz­leş­me­ler­den kay­nak­la­nan ve özel hu­kuk ih­ti­la­fı ma­hi­ye­tin­de olan ih­ti­laf­la­rın, Hü­kü­met ile is­ti­şa­re edi­le­rek;

b) Res­mi ma­ka­mı ne­de­niy­le do­ku­nul­maz­lı­ğa sa­hip olan ve bu do­ku­nul­maz­lı­ğın­dan fe­ra­gat edil­me­miş olan, Ban­ka­ya Bağ­lı bir Ki­şi­nin mü­da­hil ol­du­ğu ih­ti­laf­la­rın çö­züm­len­me­si için uy­gun yön­tem­le­ri be­lir­le­ye­cek­tir.

2. Bu An­laş­ma­nın yo­rum­lan­ma­sı ve­ya uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin olup, mü­za­ke­re ve­ya sa­ir şe­kil­de mu­ta­bık olu­nan bir uz­laş­ma bi­çi­mi ile çö­züm­len­me­miş olan ih­ti­laf­lar, her mün­fe­rit da­va­da mü­te­akip hü­küm­ler­de be­lir­til­di­ği şe­kil­de teş­kil edi­le­cek üç ha­kem­den olu­şan bir tah­kim di­va­nı­nın ke­sin ka­ra­rı­na tev­di edi­le­cek­tir. Tah­kim ta­le­bi­nin alın­ma­sın­dan iti­ba­ren iki ay için­de Hü­kü­met ve Ban­ka­nın her bi­ri tah­kim di­va­nı­na bi­rer ha­kem ata­ya­cak­tır. Bu şe­kil­de atan­mış iki ha­kem, üye Dev­let­ler­den her­han­gi bi­ri­nin va­tan­da­şı ol­ma­yan üçün­cü bir ha­ke­mi tah­kim di­va­nı baş­ka­nı ola­rak se­çe­cek­tir.

3. Tah­kim ta­le­bi­nin bil­di­ril­me­sin­den iti­ba­ren üç ay için­de ilk iki ha­ke­min üçün­cü üze­rin­de mu­ta­bık ola­ma­ma­sı ha­lin­de, ge­rek­li ata­ma ya­pıl­ma­mış­sa, Hü­kü­met ve­ya Ban­ka, sa­ir şe­kil­de mu­ta­bık olun­ma­dı­ğı sü­re­ce, Ulus­la­ra­ra­sı Ada­let Di­va­nı Baş­ka­nı­nı ge­rek­li ata­ma­yı yap­ma­ya da­vet ede­bi­le­cek­tir. Eğer Ulus­la­ra­ra­sı Ada­let Di­va­nı Baş­ka­nı Üye Dev­let­ler­den her­han­gi bi­ri­nin va­tan­da­şı ise ve­ya sa­ir ne­den­ler­le anı­lan gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­re­mez ise, Ulus­la­ra­ra­sı Ada­let Di­va­nı Baş­kan Yar­dım­cı­sı bu ge­rek­li ata­ma­yı yap­ma­ya da­vet edi­le­cek­tir. Eğer Ulus­la­ra­ra­sı Ada­let Di­va­nı Baş­kan Yar­dım­cı­sı da Üye Dev­let­ler­den her­han­gi bi­ri­nin va­tan­da­şı ise ve­ya sa­ir ne­den­ler­le anı­lan gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­re­mez ise, Ulus­la­ra­ra­sı Ada­let Di­va­nı'nda kı­dem ba­kı­mın­dan bir son­ra ge­len ve Üye Dev­let­ler­den bi­ri­nin va­tan­da­şı ol­ma­yan sı­ra­da­ki ha­ki­me ay­nı da­ve­ti­ye çı­ka­rı­la­cak­tır.

4. Tah­kim di­va­nı­nın ka­rar­la­rı ke­sin ve bağ­la­yı­cı ola­cak­tır. Tah­kim di­va­nı ken­di usul ku­ral­la­rı­nı be­lir­le­ye­cek­tir, ve bu ba­kım­dan 18 Mart 1965 ta­ri­hin­de Was­hing­ton D.C.’de im­za­ya açı­lan Dev­let­ler ile Baş­ka Dev­let­le­rin Uy­ruk­la­rı Ara­sın­da Ya­tı­rım An­laş­maz­lık­la­rı Çö­zü­mü­ne İliş­kin Söz­leş­me ile ku­ru­lan Ulus­la­ra­ra­sı Ya­tı­rım An­laş­maz­lık­la­rı Çö­züm Mer­ke­zi'nin Tah­kim İş­lem­le­ri Usul Ku­ral­la­rı­na uy­gun ola­cak­tır.

5. Tah­kim di­va­nı gi­der­le­ri, Hü­kü­met ve Ban­ka ta­ra­fın­dan eşit ola­rak pay­la­şı­la­cak­tır.

MAD­DE 23

Son Hü­küm­ler, Yü­rür­lük ve Fe­sih

1. Bu An­laş­ma, her iki ta­ra­fın An­laş­ma­yı im­za­la­ma­sın­dan son­ra ya­sal pro­se­dür­le­rin ta­mam­lan­dı­ğı­nı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin Ban­ka­ya bil­dir­di­ği ta­rih­te yü­rür­lü­ğe gi­re­cek­tir.

2. Bu An­laş­ma, EİT Ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı­nı Ku­ran An­laş­ma­nın ge­çer­li ol­du­ğu ve Ban­ka­nın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tin­de kal­dı­ğı sü­re­ce yü­rür­lük­te ka­la­cak­tır.

3. Bu An­laş­ma, Hü­kü­met ve Ban­ka­nın mu­ta­ba­ka­tı ile fes­he­di­le­bi­lir. Ban­ka­nın Ge­nel Mer­ke­zi­nin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ül­ke­sin­den ta­şın­ma­sı ha­lin­de, Ban­ka­nın Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dahilin­de­ki mül­kü­nün dev­ri ve el­den çı­ka­rıl­ma­sı için ma­kul ola­rak ge­rek­li olan sü­re­nin ar­dın­dan bu An­laş­ma­nın yü­rür­lü­ğü son bu­la­cak­tır.

Ta­raf­la­rın yet­ki­li tem­sil­ci­le­ri­nin bu An­laş­ma­yı im­za­la­dık­la­rı­nı TAS­Dİ­KEN.

An­ka­ra'da 27 Ara­lık 2006 ta­ri­hin­de İn­gi­liz­ce ve Türk­çe ola­rak iki­şer nüs­ha ha­lin­de ya­pıl­mış­tır; iki met­nin uyuş­maz­lı­ğı ha­lin­de İn­gi­liz­ce me­tin ge­çer­li ola­cak­tır.

 

 

TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ

EİT Tİ­CA­RET VE KAL­KIN­MA

 

HÜ­KÜ­ME­Tİ ADI­NA

BAN­KA­SI ADI­NA

 

 

 

 

İb­ra­him H. ÇA­NAK­ÇI

Murat ULUS

 

Ha­zi­ne Müs­te­şa­rı

Banka Başkanı