TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA İKİ ÜLKE VATANDAŞLARINA İLAVE KOLAYLIKLAR

TANINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 4465   
Kabul Tarihi : 3.11.1999 

 

MADDE 1.– 19 Temmuz 1999 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2.– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.– Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA İKİ ÜLKE VATANDAŞLARINA İLÂVE KOLAYLIKLAR TANINMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının 20 Ocak 1997 ve 23 Nisan 1998 tarihlerinde imzaladıkları Ortak Deklarasyon ve iki ülke arasında 20 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen Ortak Açıklamada belirtilen Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi hedefini teyid ederek,

Türkiye-KKTC Ortaklık Konseyi Eşbaşkanlarının 14 Kasım 1998 tarihinde yayınladıkları Ortak açıklamada öngörüldüğü üzere, KKTC vatandaşlarının TC vatandaşlarına tanınan tüm ekonomik ve sosyal haklardan yararlanmasının sağlanması amacıyla,

Her iki ülke Anayasalarının ve vatandaşlarının hak ve ödevlerini düzenleyen diğer yasaların münhasıran kendi vatandaşlarına tanıdığı hak ve sorumlulukları muhafaza ederek,

aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır.

Madde 1

Türkiye Cumhuriyeti, talepte bulunan KKTC vatandaşlarının 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü koşullara sahip olmaları halinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandaşlığına alınarak çifte vatandaşlık statüsüne kavuşturulmalarında öncelikli ve süratlendirilmiş bir yöntem benimseyecektir.

Madde 2

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye’de çalışan ve ikamet eden KKTC vatandaşlarının “Türk soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine ilişkin” 2527 sayılı Kanun kapsamından çıkartılarak, özel bir statüye kavuşturulmaları için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına yönelik süreci başlatacaktır.

Bu süreç tamamlanıncaya kadar izin alma prosedüründe mevcut uygulamaya devam edilecek ancak, ikamet ve çalışma izin süreleri azamî 5 yıl süreyle verilecektir.

Madde 3

Türkiye’de ikâmet eden ve çalışan KKTC vatandaşlarının ikamet ve çalışma müsaadelerinin verilmesi ve uzatılması için, Türkiye Cumhuriyeti ilgili makamlarının takdir hakkı mahfuz kalmak kaydıyla KKTC makamlarından güvenlik ve soy durumu araştırılması istenilmesi uygulamasına son verilecektir. Kamu sektöründe görev alacak olan KKTC vatandaşlarıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan kurallar esas alınacaktır.

Madde 4

KKTC vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz mal satın alma işlemleri kolaylaştırılacaktır.

Madde 5

KKTC vatandaşları, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığından izin almaksızın, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, doğrudan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurarak mevcut ya da kurulacak sermaye şirketlerine ortak olabileceklerdir.

Madde 6

Türkiye’de ve KKTC’nde ikamet eden veya KKTC dışında yaşayan KKTC vatandaşlarına, seyahat özgürlüklerini sağlamak üzere Yabancılara Mahsus Damgalı Pasaport uygulaması çerçevesinde azamî iki yıl geçerli olarak verilmekte olan bu pasaportların geçerlilik süresi, KKTC pasaportunun geçerlilik süresini aşmamak kaydıyla, azamî 5 yıl süre ile verilebilecektir.

Madde 7

KKTC vatandaşlarına, TC pasaportuna sahip olmak istedikleri takdirde, TC Büyükelçilikleri ve TC Başkonsolosluklarınca re’sen bir yıla kadar geçerli yeni pasaport verilebilecektir. Yeni pasaport verme işlemi KKTC vatandaşlarının KKTC makamlarından alacakları resmî belge üzerine yapılacak ve TC pasaportu verilmesinde ilgili TC Dış Temsilciliklerinin olumlu kanaati esas olacaktır.

KKTC vatandaşlarına, hamili oldukları TC pasaportunu zayi etmeleri halinde ikamet yerlerindeki TC Büyükelçilikleri, TC Başkonsoloslukları veya ilgili Valiliklerce, takdir hakkı saklı kalmak kaydıyla re’sen 1 yıla kadar geçerli pasaport verilebilecektir. Zayi nedeniyle yeni düzenlenen TC pasaportu hamili KKTC vatandaşlarına ait kimlik bilgileri TC Dışişleri Bakanlığı kanalıyla TC İçişleri Bakanlığına intikal ettirilecek ve anılan Bakanlığın tasvibi üzerine yeni pasaport 5 yıla kadar temdit edilebilecektir.

Madde 8

KKTC vatandaşlarına verilen Yabancılara Mahsus Damgalı Pasaportların yeniden temdit edilme imkânı kalmadığı hallerde bu pasaport sahibi KKTC vatandaşlarına TC Büyükelçilikleri ve TC Başkonsolosluklarınca veTürkiye Cumhuriyeti Valiliklerince re’sen 5 yıla kadar süreli yeni pasaport verilecektir.

Madde 9

KKTC vatandaşlarına verilen Yabancılara Mahsus Damgalı Pasaport, mevzuatta öngörülen takdir hakkı mahfuz kalmak koşulu ile yurt dışındaki bütün TC Büyükelçilikleri ve TC Başkonsolosluklarınca, Türkiye dahili ise bütün TC Valiliklerince re’sen uzatılacaktır.

Madde 10

KKTC’nde ikamet eden ve çalışan TC vatandaşlarına oturma ve çalışma izinleri ve sosyal güvenlik mevzuatı itibariyle KKTC Makamlarınca mukabil düzenlemeler yapılacaktır.

Madde 11

Türkiye ve KKTC’nin, üçüncü ülkelere yönelik vize rejimlerinin birbiriyle uyumlaştırılması sağlanacaktır.

Türkiye’ye vize almak suretiyle gelen üçüncü ülke vatandaşlarının, KKTC vize rejimine ve KKTC’ne girmesi yasak kişiler kayıtlarına uyulması kaydıyla, Türkiye üzerinden KKTC’ne yapacakları seyahatler için KKTC’ne giriş ve KKTC’nden tekrar Türkiye’ye dönüşlerinde yeniden vize alma zorunluluğu kaldırılacaktır.

İşbu Anlaşma tarafların gerekli onay işlemlerini tekemmül ettirip onay belgelerini teati ettiklerinde yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma 19 Temmuz 1999 tarihinde Lefkoşa’da iki nüsha halinde Türkçe olarak düzenlenip imza edilmiştir.
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA
HÜKÜMETİ ADINA
Prof. Dr. Şükrü S. Gürel
Dr. Derviş Eroğlu
Devlet Bakanı
Başbakan