Kanun

Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin

Değiştirilmesine Dair Kanun

 

             Kanun No. 5332                                                                                               Kabul Tarihi : 12.4.2005

             MADDE 1. — 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             8. Üyelik şartı aranmaksızın, nakit mevcutlarının % 25’ini aşmamak kaydıyla ve genel kurul kararıyla, ilgili bakanlıklara devretmek üzere eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak, yurt içinde veya yurt dışında yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla afet bölgesinde konut, eğitim, sağlık veya rehabilitasyon tesisleri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

             MADDE  2. — 2821 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             33 üncü maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi bu madde hükümlerinden istisnadır.

             MADDE  3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE  4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15 Mart 2005