Kanun

Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin

Değiştirilmesine Dair Kanun

 

          Kanun No. 5401                                                                                                        Kabul Tarihi: 3.7.2005

             MADDE  1. — 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının 5332 sayılı Kanunla değişik (8) numaralı bendinde geçen "genel kurul kararıyla" ibaresi "yönetim kurulu kararıyla" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE  2. — 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Madde 62. — İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.

             MADDE  3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE  4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

18 Temmuz 2005