TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ MALÎ

İŞBİRLİĞİ  ÇERÇEVESİNDE TEMİN EDİLECEK MALÎ

YARDIMLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ  UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5303

 

Kabul Tarihi : 22.2.2005      

 

MADDE 1. - 14 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki malî işbirliği çerçevesinde temin edilecek malî yardımların uygulanmasına ilişkin “Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

ÇERÇEVE ANLAŞMA

Avrupa Toplulukları Komisyonu, bundan böyle "Komisyon" olarak anılacaktır, tarafından

temsil edilen Avrupa Topluluğu, bundan böyle "Topluluk" olarak anılacaktır,

taraflardan biri,

ve Türkiye Cumhuriyeti, bundan böyle "Türkiye" olarak anılacaktır,

diğer taraf olmak üzere,

her iki taraf birlikte, müştereken "Âkit Taraflar"" olarak anılacaktır,

27 Kasım 2000 tarih ve 2698/2000 sayılı Konsey Tüzüğü ile tadil edilen 23 Temmuz 1996 tarih ve 1488/96 sayılı Konsey Tüzüğü1, bundan böyle "MEDA Tüzüğü" olarak anılacaktır, Avrupa Akdeniz Ortaklığı çerçevesindeki ekonomik ve sosyal reformu desteklemek için, mali ve teknik işbirliğinin uygulanmasına ilişkin kuralları tanımladığından;

Türkiye, Topluluk ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından, 17 Eylül, 1999'da MEDA Programı ve Avrupa Yatırım Bankasının Akdeniz ülkelerindeki diğer Finansman Anlaşmaları kapsamındaki mali ve teknik işbirliğinin uygulanmasına ilişkin bir Çerçeve Anlaşma, bundan böyle "Çerçeve Anlaşma" olarak anılacaktır, imzalandığından;

Katılım Öncesi Strateji çerçevesinde Türkiye'ye yardıma ilişkin 26 Şubat 2001 tarih ve 390/2001 sayılı Konsey Tüzüğü Türkiye ile Topluluk arasında Katılım Ortaklığı'nın ve tüm katılım öncesi mali yardımların koordine edilmesine yönelik tek bir çerçevenin oluşturulmasının hukuki zeminini oluşturduğundan;

17 Aralık 2001 tarih ve 2500/2001 sayılı Konsey Tüzüğü2, bundan böyle "Katılım Öncesi Tüzük" olarak anılacaktır, Türkiye'ye katılım öncesi mali yardımın prensiplerini, önceliklerini ve kurallarını ve bu yardımın kademeli olarak merkezi olmayan bir yapıya kavuşturulması hususunu ortaya koyduğundan;

MEDA Tüzüğü ve Katılım Öncesi Tüzüğün ışığı altında; Türkiye ile Komisyonun MEDA Tüzüğü çerçevesinde sonuçlandırmış olduğu Finansman Anlaşmaları ve bu kapsamda Komisyon tarafından halihazırda yürütülmekte olan projeler ile Katılım Öncesi Tüzük çerçevesinde Türkiye ile Komisyon arasında sonuçlandırılmış olan Finansman Zabıtları/Anlaşmalarının uygulanmasında, (bundan böyle her iki Tüzük çerçevesindeki yardım "Mali Yardım" olarak anılacaktır), programlamaya ilişkin sebeplerden ötürü, tek bir çerçevenin oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğundan ve bu Finansman Zabıtları/Anlaşmaları Türkiye tarafından, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Ulusal Fon aracılığı ile, bu birimler kurulup Komisyon tarafından akredite olduktan sonra, merkezi olmayan yapılanma çerçevesinde uygulanacağından;

 

                          

1 Avrupa-Akdeniz ortaklığı çerçevesinde ekonomik ve sosyal reformun desteklenmesi amacıyla Mali ve Teknik İşbirliğinin uygulanmasına ilişkin kuralları ortaya koyan 23 Temmuz 1996 tarih ve 1488/96 sayılı Konsey Tüzüğü. Resmi Gazete L 189, 30.7.1996, Sayfa 1, 27 Kasım 2000 tarih ve 2698 sayılı Konsey Tüzüğü, Resmi Gazete L 311, 12.l2.2000, Sayfa 1 ile tadil edilmiştir.

2 Türkiye'ye Katılım Öncesi Mali Yardımın prensiplerini, önceliklerini ve kurallarını ortaya koyan 17 Aralık 2001 tarih ve 2500/2001 sayılı Konsey Tüzüğü. Resmi Gazete L 342, 27.12.2001, Sayfa 1.

Türkiye ile Komisyon 14 Şubat 2002 tarihinde, Katılım Ortaklığıyla oluşturulduğu üzere Türkiye'ye yapılacak Mali Yardımı merkezi olmayan yapılanma kapsamında tek bir çerçeve temelinde uygulamak üzere, Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zaptı ile Ulusal Fonun Kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zaptını imzaladıklarından;

AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ANLAŞMIŞTIR.

MADDE 1

1. Bu Çerçeve Anlaşma'nın amacı, Türkiye'ye yapılan mali yardımlara ilişkin olarak

Türkiye ile Topluluk arasındaki idari işbirliğine dair kuralların ortaya konulması ve

bunlar üzerinde anlaşılması ve böylelikle, Çerçeve Anlaşmada yer alan ve

Türkiye ile Topluluğu Çerçeve Anlaşmanın 12. Maddesinden dolayı bağlayan

hükümleri, EK C de sıralanan Finansman Anlaşmaları ile TEDBİRLER için,

değiştirmektir. Bununla uyumlu olarak, Çerçeve Anlaşmada yer alan ve Türkiye ile

Avrupa Yatırım Bankasını ve Komisyon ile Avrupa Yatırım Bankasını bağlayan

hükümler değişmeden muhafaza edilirler ve dolayısıyla bu Çerçeve Anlaşmadan,

etkilenmezler.

2. Bu Çerçeve Anlaşma'nın kapsamı aşağıdaki şekildedir:

(a) Bu Anlaşmanın eki olan EK C de sıralanmış, MEDA Tüzüğü çerçevesinde

Finansman Anlaşmaları veya diğer araçlar kapsamında yer alan daha önceden

sonuçlandırılmış TEDBİRLER veya TEDBİR dizileri.

EK C de sıralanmış olan bu TEDBİRLER’in koşulları, 14 Şubat 2002 tarihinde Türkiye ile Komisyon arasında imzalanmış olan Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Ulusal Fonun Kurulmasına ilişkin Mutabakat Zabıtlarına tabi olan bu Çerçeve Anlaşma ile bu Anlaşmanın 4. Maddesinde ifade edilen merkezi olmayan birimler Komisyon tarafından akredite3 edilir edilmez otomatik olarak tadil edilecektir.

(b) 17 Aralık 2001 tarih ve 2500/2001 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde oluşturulmuş veya oluşturulacak olan ve özel ayrıntıları Topluluk ve Türkiye arasında mutabakata varılacak bir anlaşma (bundan böyle "Finansman Anlaşması" olarak anılacaktır) ile ortaya konacak olan TEDBİRLER veya TEDBİR dizileri.

Bu anlamda, TEDBİRLER kapsamında yer alan projeler, 14 Şubat 2002 tarihinde Türkiye ile Komisyon arasında imzalanmış olan Merkezi Finansman ve İhale Birimi ile Ulusal Fonun Kurulmasına ilişkin Mutabakat Zabıtlarına tabi olarak, bu Anlaşmanın 4. Maddesinde ifade edilen merkezi olmayan birimler Komisyon tarafından akredite edilir edilmez, Türkiye tarafından uygulanacaktır.

Bu Anlaşmanın amaçlarına uygun bir şekilde, TEDBİRLER, Türkiye ile Avrupa Topluluğu tarafından üzerinde ortak olarak anlaşılan Finansman Anlaşmaları veya programlar ve/veya MEDA ve/veya katılım öncesi yardım çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye'de gerçekleştirilecek olan projeler olarak kabul edilmektedirler.

                          

3 "Akreditasyon", Mali Tüzüğün 164. Maddesi ve Uygulama Tüzüğünün 35. Maddesinde ifade edilen uygulamaya ilişkin görevlerin, merkezi olmayan bir yapıya kavuşturulması hususunun Komisyon tarafından resmi olarak onaylanmasıdır.

(c) TEDBİRLER, aynı zamanda Türkiye ile Komisyonun 26 Şubat 2002 tarihinde imzalamış olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Topluluk Programlarına Katılımına İlişkin Genel Prensipleri Ortaya Koyan Çerçeve Anlaşma ile münferit topluluk programları için geçerli olan Mutabakat Zabıtları çerçevesinde finansmanı sağlanacak olan projeler, eylemler ve faaliyetlerin yanısıra diğer ilgili Avrupa Birliği Programları çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye'de uygulanacak olan projeleri de kapsamaktadır.

3. Türkiye, TEDBİRLER’in tam olarak uygulanmasını sağlamak üzere gerekli tüm adımları atacaktır.

MADDE 2

1. Bu Anlaşma çerçevesinde finanse edilen her bir tedbir, anlaşmanın eki olan EK A'da ortaya konulan her bir Finansman Anlaşmasına yansıtılması beklenen Genel Prensiplere uygun olarak uygulanacaktır. TEDBİR'in uygulanması için, Finansman Anlaşması, gerektiği takdirde Genel Prensiplere değişiklik getirebilir veya ek yapabilir.

2. Bununla birlikte, ihale davetlerinde ve sözleşmelerde yer alma ve bunlarla ilgili malların menşeleri açısından, MEDA Tüzüğü çerçevesinde onaylanmış olan TEDBİRLER 27 Kasım 2000 tarih ve 2698/2000 sayılı Konsey Tüzüğü ile tadil edilen 1488/1996 sayılı Tüzüğe, Türkiye'de ekonomik ve sosyal kalkınmanın teşvik edilmesine yönelik 22 Ocak 2001 tarih ve 257/2001 sayılı Konsey Tüzüğü4 çerçevesinde onaylanmış olan TEDBİRLER ve Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 10 Nisan 2000 tarih ve 764/2000 sayılı5 Konsey Tüzüğü çerçevesinde onaylanmış olan TEDBİRLER bu Tüzüğe, Katılım Öncesi Tüzük çerçevesinde onaylanacak olan TEDBİRLER ise 2500/2001 sayılı Tüzüğe uygun olarak yürütüleceklerdir.

MADDE 3

Bu Anlaşma çerçevesinde finanse edilmiş TEDBİRLER'e ilişkin hususlarda, Komisyon, her bir TEDBİR'in güvenilir mali yönetim uygulamalarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini temin edecek olan Ankara'daki Temsilciliği ile temsil edilecektir. Türkiye, her bir TEDBİR in güvenilir mali yönetim uygulamalarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini temin edecektir.

MADDE 4

Bu maddede ifade edilen merkezi olmayan birimler, Komisyon tarafından akredite edilir edilmez, Âkit Taraflar, Komisyon'un, herhangi bir TEDBİR'in veya TEDBİR dizilerinin uygulanmasına ilişkin sorumluluklarını, 14 Şubat 2002 tarihinde Türkiye ile Komisyon arasında imzalanmış olan Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Ulusal Fon'un kuruluşuna dair Mutabakat Zabıtlarına uygun olarak, Türkiye'deki Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Ulusal Fon'a devredeceği hususunda anlaşmışlardır.

                          

4 Türkiye'de ekonomik ve sosyal kalkınmanın teşvik edilmesine yönelik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 22 Ocak 2001 tarih ve 257/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü, Resmi Gazete L 39, 9.2.2001, Sayfa 1.

5 Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 10 Nisan 2000 tarih ve 764/2000 sayılı5 Konsey Tüzüğü, Resmi Gazete L 94, 14.4.2000, Sayfa 6.

MADDE 5

1.Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, Türkiye'ye yapılan Katılım Öncesi Mali Yardımın programlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve genel koordinasyonuna ilişkin genel sorumluluk bakımından Türkiye'nin tek temsilcisi olarak hareket edecektir. Ulusal Mali Yardım Koordinatörü aynı zamanda Madde 2.1. de ifade edilen spesifik Finansman Anlaşmalarının imzalanmasından da sorumludur.

2. Komisyon ve Ulusal Mali Yardım Koordinatörü,

- Ulusal düzeyde benimsenen öncelikli kalkınma hedefleri

- Mali kaynak sağlayan diğer donörlerin ikili veya çoklu seviyedeki operasyonları ve diğer Topluluk enstrümanlarının ışığı altında, Topluluğun mali işbirliğinin odaklanacağı spesifik hedefler ve faaliyetlerin gerçekleştirileceği sektörler;

- Yukarıda bahsedilen spesifik hedeflere ulaşılmasına en iyi şekilde katkı sağlayacak olan tedbirler veya ihtilaflı alanlarda Hükümet veya kamu kuruluşları tarafından tanımlanan politikaları destekleyici programların ana hatları

hususlarında düzenli olarak fikir alışverişinde bulunacaklardır.

3. Mali Yardımın izlenmesine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, Komisyon, Ulusal Mali Yardım Koordinatörü ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi uygulamaya ilişkin olarak, her hal ve kârda yılda iki kereden az olmamak koşuluyla, gerektiği şekilde birbirini bilgilendirecek ve uygulamanın düzgün bir şekilde yürütülmesini temin edecek gerekli tedbirleri alacaktır.

4. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Ulusal Fonun Başkanı olarak ve TEDBİRLER’in mali yönetiminden genel olarak sorumlu olarak, AB fonlarının bütünlüğünden ve bunlarla ilgili olarak Komisyona yapılacak mali raporlamadan sorumludur. Bu durum, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi'nin, Türkiye ile Komisyon arasında Ulusal Fonun Kuruluşuna ilişkin Olarak 14 Şubat 2002 tarihinde imzalanmış Olan Mutabakat Zaptındaki diğer sorumluluklarına halel getirmez.

5. Komisyon ile Ulusal Mali Yardım Koordinatörü, Topluluk ile Türkiye arasındaki ortaklığın profilini geliştirmek amacıyla, Topluluk tarafından finanse edilen projeleri ve faaliyetleri duyurma ve bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunma konusunda, gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

6. Türkiye, yıllık bütçesinde, YARARLANICI tarafından yüklenilecek olan uygunsuzluklar ve döviz kurundan kaynaklanan kayıplar da dahil olmak üzere, ortak finansman yükümlülüğünü yerine getirmek üzere, Ulusal Fonun (Hazine Müsteşarlığı bünyesinde) bütçesi için gerekli tahsisatı yapacaktır.

7. YARARLANICI, AB tarafından finanse edilen projeler için, yurtdışındaki AB yüklenicilerine malların ve/veya hizmetlerin karşılığının Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar veya finansal kuruluşlar aracılığı ile transferi için gerekli olan prosedürlerde muafiyet tanır.

MADDE 6

1. Vergiler, gümrük vergileri, ithalat vergi ve yükleri ve/veya aynı etkiye sahip vergiler ne hibelerden ne de Türkiye tarafından sağlanan ortak finansman katkısından karşılanmaz.

2. Topluluk tarafından finansmanı sağlanan sözleşmelere ve yüklenicilere Türkiye tarafından uygulanan vergi ve gümrük hükümleri, bu Çerçeve Anlaşmanın eki EK A'da yer alan işbirliğinin Genel Prensipleri kapsamında belirlenmiştir. Türkiye, bu hükümlerin hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasına ilişkin gerekli tüm tedbirleri alır.

3. Bu Çerçeve Anlaşmanın 6. Maddesi ile Çerçeve Anlaşmanın eki EK A'da yer alan işbirliğinin Genel Prensiplerinin 8. Maddesi 10 Eylül 2000 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

MADDE 7

Bu Çerçeve Anlaşma'nın uygulanmasına ilişkin olarak, Komisyon ile Türkiye arasında taraflar arasında görüşme suretiyle makul bir süre içerisinde çözüme kavuşturulamayan bir anlaşmazlık, EK B' de ifade olunan tahkim prosedürü çerçevesinde çözülür.

MADDE 8

Bu Çerçeve Anlaşma, İngilizce ve Türkçe olarak ikişer nüsha düzenlenmiştir. Yorumda farklılık olması halinde, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

MADDE 9

1. Bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin, iç onay sürecini tamamladığı konusunda AT'nu diplomatik yollarla bilgilendirdiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2. Bu Anlaşma, yukarıdaki birinci paragrafa bağlı olarak, Âkit Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalmaları üzerine yazılı olarak tadil edilebilir. Ancak EK-C'nin tadili, Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Mali Yardım Koordinatörü ile Avrupa Komisyonundaki ilgili Komisyon üyesi arasındaki mektup teatisi ile yapılabilir.

3. Anlaşma, Âkit Taraflardan biri diğerine yazılı bildirimle Anlaşmanın sona erdiğini bildirmediği sürece, süresiz yürürlükte kalacaktır.

4. Bu Anlaşmanın Madde 9.3'e uygun olarak sona ermesi durumunda, uygulama aşaması hala devam etmekte olan herhangi bir TEDBİR, ilgili Finansman Anlaşmasındaki süreye ve bu Çerçeve Anlaşmada belirtilen Genel Koşullara uygun olarak tamamlanana kadar yürütülmeye devam edecektir.

MADDE 10

Aşağıdaki Ekler, bu Anlaşmanın bölünmez birer parçası olarak kabul edileceklerdir:

İşbirliğinin Genel Prensipleri

Tahkim Prosedürü

Çerçeve Anlaşmanın Kapsamı

Ankara'da, 2004 yılında

 

.......................tarihinde yapılmıştır.

                Komisyon adına                                    Türkiye Cumhuriyeti adına

           Guenter Verheugen                                        Abdullah Gül


EK A

İŞBİRLİĞİNİN GENEL ESASLARI

Finansman Anlaşmaları aşağıdaki esasları içerecektir. Bu Genel Esaslar içerisinde "yararlanıcı" terimi Türkiye Hükümetine atıf olarak anlaşılacaktır.

BAŞLIK I-PROJELERİN FİNANSMANI

MADDE 1-SÜRE

Her bir Finansman Anlaşması sözleşmelerin uygulanması ve/veya bu sözleşmelere ilişkin fonların kullanımı için azami bir süre belirleyecektir.

BAŞLIK II-UYGULAMA

MADDE 2-GENEL

1. Bir projeyi veya programı yöneten spesifik Finansman Zaptında aksi belirtilmemiş ise, işlerin, malların, hizmetlerin tedariki ve hibeler, Avrupa Topluluklarının genel bütçesinin tabi olduğu Mali Tüzükte belirlenen kurallar ve prosedürlere [25 Haziran 2002 tarih ve 1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğü (AT, Euratom)] ve, özellikle Kısım 2, Başlık IV, "dış faaliyetler" çerçevesinde, onun uygulama kurallarına [23 Aralık 2002 tarih ve 2342 /2002 sayılı Komisyon Tüzüğü (AT, Euratom)], ve üçüncü ülkeler ile işbirliği kapsamında Komisyon tarafından 6 Mart 2003 [C (2003)697] tarihinde kabul edilen, Avrupa Toplulukları genel bütçesinden finansmanı sağlanan hizmet, mal ve iş sözleşmelerine ilişkin kurallar ve prosedürlere tabi olacaktır.

2. YARARLANlCI, yukarıdaki kuralların uygulanması amacıyla, ingilizce versiyonları http://europa.eu.int/comm/europaid/ ve http://europa.eu.int/comm/europaid/tender/ web sitelerinde mevcut olan AT Dış Yardım Sözleşme Prosedürleri için Uygulama Rehberinde (veya Komisyon tarafından sağlanan müteakip herhangi bir güncel hali) ortaya konulan prensip ve kurallara uymayı taahhüt eder. AT Dış Yardım Sözleşme Prosedürleri için Uygulama Rehberi'nin gayrıresmi Türkçe versiyonu http://www.deltur.cec.eu.int/mali-klavuz.html web sitesinde mevcuttur.

3. Ulusal Fon (UF) ve Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin akreditasyonu üzerine merkezi olmayan temelde uygulanan TEDBİRLER’e ilişkin ödemeler, Komisyon ve Türkiye arasında 14 Şubat 2002 tarihinde imzalanan UF'un kuruluşuna ilişkin Mutabakat Zaptı uyarınca yerine getirilecektir.

MADDE 3

Diğerleri ile birlikte, Avrupa Toplulukları'nın mali taahhütleri, dolandırıcılık ve yolsuzluğun önlenmesi, izleme tedbirleri ve hesapların ibrası, usulsüz ödenmiş fonların iadesi, Topluluğun bu faaliyetleri üstlenme hakkı dahil teftiş ve kontrol, ve Finansman Anlaşmasının askıya alınması, sona erdirilmesi veya tadiline ilişkin hükümler her bir Finansman Anlaşmasında düzenlenecektir.

BAŞLIK III- SAĞLANAN İMKÂNLAR

MADDE 4- GENEL İMTİYAZLAR

Topluluk tarafından finanse edilen tedbirlerde görev alan personele ve birinci derecede ailesine, ekonomik yardım ve teknik işbirliğine ilişkin diğer ikili veya çokuluslu anlaşma, veya düzenlemeler kapsamında YARARLANICl'nın ülkesinde istihdam edilen diğer yabancılara tabii olarak tanınan imkânlar, imtiyazlar ve istisnalara eşit imkânlar, imtiyazlar ve istisnalar tanınacaktır.

MADDE 5- YERLEŞME, TESİS, GİRİŞ VE İKAMET İMKÂNLARI

1. İş, mal, hizmet ve hibe sözleşmeleri durumunda, ihale prosedürüne katılmaya uygun gerçek ve tüzel kişiler, sözleşme gerekleri öyle ihtiyaç gösteriyor ise geçici tesis ve ikamet hakkına sahip olacaklardır. Bu hak sadece ihale çağrısı yapıldıktan sonra edinilecek ve ihaleyi düzenlemeye yönelik hazırlık çalışmalarını yürütmek için gereken teknik personel tarafından kullanılacaktır. Bu hak yüklenici seçildikten bir ay sonra sona erecektir.

2. YARARLANlCI, Topluluk tarafından finanse edilen iş, mal, hizmet ve/veya hibe sözleşmelerinde görev alan personele ve onların birinci derece aile üyelerine, YARARLANICININ Ülkesine girmelerine, Ülkede kendilerinin yerleşimine, Ülkede çalışmalarına ve adı geçen Ülkeden ayrılmalarına, sözleşmenin niteliklerinin gerektirdiği durumlarda izin verecektir.

MADDE 6- TEÇHİZATIN İTHALATI VE YENİDEN İHRACATI

1. YARARLANlCI, YARARLANICI'nın mevcut kanunları, kuralları ve yönetmeliklerine tabi olarak, TEDBİR'in yürütülmesi için gerekli motorlu araçlar dahil profesyonel teçhizatın ithalatı için gerekli izinleri verecektir.

2. YARARLANlCI, ayrıca iş, mal tedariki ve/veya hibe sözleşmelerini yürüten gerçek ve tüzel kişilere bahse konu teçhizatın yeniden ihracatı için gerekli izinleri verecektir.

MADDE 7- İTHALAT VE KAMBİYO KONTROLÜ

1. TEDBİRLERİN yürütülmesi için, YARARLANICI,

- MEDA Yönetmeliği kapsamında onaylanan TEDBİRLER için, Avrupa Birliği ülkeleri, ve MEDA ortak ülkeleri ve MEDA Yönetmeliği kapsamında uygun ülkeler,

- Katılım öncesi Yönetmelik kapsamında onaylanan TEDBİRLER için, Avrupa Birliği ülkeleri, MEDA ortak ülkeleri ve MEDA Yönetmeliği6 kapsamında uygun ülkeler, PHARE Yönetmeliği kapsamında uygun Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ve CARDS Yönetmeliği7 kapsamında uygun ülkeler

arasında ayrım yapmaksızın ithalat izinlerini ve döviz edinilmesine ilişkin izinleri vermeyi taahhüt eder.

2. YARARLANlCl, YARARLANICI ülkede yürürlükte olan kambiyo kontrol yönetmelikleri uyarınca, TEDBİR kapsamında alınmış fonların iadesi için gerekli izinleri verecektir.

3. YARARLANlCl, AT tarafından finanse edilen projeleri, bankalar veya Türkiye'deki finans kuruluşları aracılığıyla yurtdışındaki AT yüklenicilerine mal ve/veya hizmetlerin bedelinin transferini gerektiren prosedürlerden muaf tutacaktır.

MADDE 8- VERGİLENDİRME VE GÜMRÜKLER

1. Vergiler, gümrük vergileri, ithalat vergi ve yükleri ve/veya aynı etkiye sahip vergiler ne Hibelerden ne de Türkiye tarafından sağlanan ortak finansman katkısından karşılanmaz.

2. AT yüklenicileri tarafından yapılan tüm ithalatın, gümrük veya ithalat vergileri, harçları; KDV  ve  Özel Tüketim Vergisi veya herhangi bir diğer benzeri vergi,  gümrük veya ithalat vergisi

                          

6 Belirli Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerine ekonomik yardıma ilişkin (EC) 18 Aralık 1989 tarih ve 3906/1989 sayılı Konsey Yönetmeliği. OJ L 375, 23.12.1989, P.11

7 (EC) 5 Aralık 2000 tarih 2666/2000 sayılı Konsey Yönetmeliği. OJ L 306, 7.12.2000, P.1

veya harca tabi olmaksızın Türkiye'ye girmesine izin verilir. Bu muafiyet sadece AT sözleşmesi kapsamında AT yüklenicisi tarafından tedarik edilen mallar ve/veya verilen hizmetler ve/veya yapılan işlere ilişkin olarak yapılan ithalata uygulanacaktır. Türkiye, ilgili ithalatın AT yüklenicisine yukarıda belirtilen vergi, gümrük vergisi veya harçlar ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık veya gecikmeye bakılmaksızın, sözleşmede belirlendiği üzere ve sözleşme hükümlerinin normal olarak uygulanması için gerektiği gibi hemen kullanılmak üzere teslimi için giriş noktasından serbest bırakılmasını sağlayacaktır.

3. AT yüklenicileri, AT sözleşmesi kapsamında sunulan herhangi hizmet veya tedarik edilen mal veya yapılan iş için KDV den muaf tutulacaklardır. Bir tedarikçi tarafından AT yüklenicisine temin edilen mallar veya sunulan hizmetler veya yapılan işler de KDV den muaf tutulacaktır. Bu muafiyet sadece AT sözleşmesi kapsamında AT yüklenicisi tarafından teslim edilen mallar veya sunulan hizmetler veya yapılan işler ile bağlantılı olarak temin edilen mallara veya sunulan hizmetlere veya yapılan işlere uygulanacaktır.

Bir AT yüklenicisi veya bu Anlaşmada öngörüldüğü şekilde muafiyete hak kazanan AT yüklenicisine mal teslim eden ve/veya hizmet sunan veya iş yapan herhangi bir tedarikçi, bu Anlaşmada öngörüldüğü şekilde KDV'den muaf olarak teslim ettiği mallar veya sunduğu hizmetler veya yürüttüğü işlerle ilgili olarak ödediği KDV'ni, diğer işlemleri için tahsil ettiği KDV'den indirme hakkına sahiptir. Eğer AT yüklenicisi veya tedarikçi bu imkânı kullanamazsa, KDV'nin iadesine ilişkin Türk Kanunu kapsamında istenilen gerekli belgeleri ekleyerek vergi idaresine yazılı talepte bulunması halinde bu talebi takip eden azami 10 günlük bir sürede vergi idaresi KDV iadesini yapacaktır.

KDV muafiyeti bu Anlaşmanın imzalanmasından sonra mevcut KDV'nin yerini alan veya bu vergiye ek olarak tesis edilebilecek olan herhangi bir benzeri vergiye de uygulanacaktır.

İlgili vergi idaresi bu Anlaşma hükümleri uyarınca muafiyet tanınan AT yüklenicisine yazılı talebi üzerine, bu muafiyeti teyit eden bir sertifika verecektir. Söz konusu talep, talep eden AT yüklenicisinin kimliği ve statüsünü teyit eden belgeyi de içermelidir. Vergi makamı bu sertifikayı verecek veya azami 30 takvim günü içinde geçerli sebeple reddedecektir.

4. AT sözleşmeleri, Türkiye'de damga vergisine veya tescil harcına, mevcut veya getirilecek olan bunlara eşdeğer diğer herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayacaktır.

5. AT yüklenicilerinin harcamaları Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulacaktır. Bu muafiyet sadece, AT sözleşmesi kapsamında AT yüklenicisi tarafından tedarik edilen mallar ve/veya sunulan hizmetler ve/veya yapılan işler ile bağlantılı harcamalara uygulanacaktır.

6. Türkiye vatandaşı olmayan ve Türkiye'de ikamet etmeyen gerçek kişilerin, Türkiye'nin de finansman katkısı ile Topluluk tarafından finansmanı sağlanan hizmet ve/veya iş ve/veya hibe ve/veya eşleştirme sözleşmelerinin ifasından elde ettikleri gelirler Türkiye'de gelir vergisine tabi tutulmaz.

Tüzel kişiler Türkiye'de iş yeri veya sabit yerleri olmaması kaydıyla yukarıdaki aynı hükme tabi olacaklardır.

AT sözleşmelerinden kaynaklanan kâr ve/veya gelir, bu kâr ve/veya geliri elde eden gerçek ve/veya tüzel kişilerin Türkiye tarafından onaylanan ve bu kişilere uygulanabilir çifte vergilendirme anlaşmalarının hükümleri uyarınca, Türkiye'de iş yeri veya sabit yerleri var ise, Türkiye'nin vergi sistemine göre vergiye tabi tutulabilir.

7. Hizmet ve/veya iş ve/veya hibe sözleşmeleri ve/veya eşleştirme sözleşmelerinde veya anlaşmalarda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere yerel olarak istihdam edilenler dışındaki gerçek kişiler (ve onların birinci derecede aile üyeleri) tarafından, sözleşmenin bitiminden sonra Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak ya yeniden ihraç edilmek ya da bu devlette devredilmek üzere, şahsi kullanımlarına yönelik olarak ithal edilen şahsi ve ev eşyaları, gümrük vergileri, ithalat vergileri, vergiler ve eş etkili diğer mali yüklerden muaf tutulacaktır.

8. Mesleki teçhizat ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, eğer talep ederler ise, o teçhizata ilişkin olarak Türkiye'deki ulusal mevzuatta tarif edildiği şekilde geçici ithalat sisteminden istifade ederler.

9. TEDBİRLERDEN istifade edenler, TEDBİRLER kapsamında herhangi bir şekilde karşılıksız olarak, kendilerine transfer edilen mallardan kaynaklanan "Veraset ve İntikal Vergisi"nden muaf tutulacaklardır.

10. Bu muafiyetlerin uygulanmasında, malzemelerin menşei hakkındaki Madde 9 uygulanacaktır.

11. Türkiye, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin hemen akabinde bu Anlaşmada hükme bağlanan vergi hükümlerini etkili bir şekilde uygulanabilir kılmak için gerekli ikincil mevzuatı çıkaracaktır. Bu Anlaşma kapsamında tanınacak vergi muafiyetleri önceden uygulama temelinde olacaktır.

12. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "AT yüklenicisi" terimi, AT sözleşmesi kapsamında mal tedarik eden ve/veya hizmet sunan ve/veya iş yapan ve/veya hibe sözleşmesini yürüten gerçek ve tüzel kişiler olarak kabul edilir. "AT yüklenicisi" terimi ayrıca, yerleşik eşleştirme danışmanları olarak da bilinen, katılım öncesi danışmanları, ve bir eşleştirme anlaşması veya sözleşmesine dahil uzmanları da kapsar.

"AT sözleşmesi" terimi hibe ve muhtemel ortak finansman ile finansmanı sağlanan ve AT veya Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) veya bir Uygulayıcı Kuruluş veya hibe yararlanıcısı tarafından imzalanan hukuki bağlayıcılığı olan herhangi bir belge anlamına gelir.

BAŞLIK IV- SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI

MADDE 9- MALLARIN MENŞEİ

YARARLANlCI, KOMİSYON tarafından aksi yönde uygun görüş verilmesi hariç, sözleşmelerin uygulanması için gerekli malzeme ve malların menşeinin;

- MEDA Yönetmeliği kapsamında onaylanan sözleşmeler için, Avrupa Birliği Ülkeleri; ve MEDA ortak ülkeleri ve MEDA Yönetmeliği kapsamındaki uygun ülkeler

- Katılım Öncesi Yönetmelik kapsamında onaylanan sözleşmeler için, Avrupa Birliği ülkeleri, MEDA ortak ülkeleri ve MEDA Yönetmeliği kapsamındaki uygun ülkeler, PHARE Yönetmeliği kapsamında uygun Merkezi ve Doğu Avrupa Aday ülkeleri ve CARDS Yönetmeliği kapsamında uygun ülkeler

olması gerektiğini kabul eder.

MADDE 10- ÖDEME PROSEDÜRLERİ

1. TEDBİRLER için, ihaleler ve sözleşmeler EURO cinsinden, veya YARARLANICI'nın kambiyo kanunları ve yönetmeliği uyarınca YARARLANICI'nın para birimi cinsinden düzenlenecektir.

2. Faturalar ve ödemeler sözleşmenin para birimi üzerinden düzenlenecek ve ödenecektir.

3. Yerel para birimi üzerinden düzenlenen sözleşmeler için, sözleşmeyi yapan idarenin sözleşmeyi imzaladığı ay için Avrupa Merkez Bankası tarafından sabitlenen EURO kuru kullanılarak sağlanan EURO'ya dönüşüm, finanse edilecek azami tutarı oluşturacaktır. Herhangi bir değişim kaybı YARARLANICI tarafından üstlenilecektir.

4. YARARLANICI ve KOMİSYON Mali Yardım kapsamında müteahhitlere yapılacak ödemenin mümkün olan en kısa zamanda yerine getirilmesi için gerekli tüm tedbirleri alacaklardır.

BAŞLIK V- GENEL VE SON HÜKÜMLER

MADDE 11- DANIŞMA VE UYUŞMAZLIKLAR

1. Spesifik bir Finansman Anlaşmasının ve/veya bu Genel Esasların uygulanması veya yorumlanmasına ilişkin bir sorun, gerektiği takdirde Finansman Anlaşmasının tadili ile sonuçlanacak şekilde, YARARLANICI ile KOMİSYON arasında istişareye tabi olacaktır.

2. Finansman Anlaşmasında ve bu Genel Esaslarda belirlenmiş olan ve telafi edici tedbirlerin zamanında alınmamasına konu olmayan bir yükümlülüğün yerine getirilememesi durumunda, KOMİSYON, YARARLANICI ile istişare sonrasında, TEDBİR'in finansmanını askıya alabilir.

3. YARARLANlCI, tamamen veya kısmen TEDBİR'in uygulanmasından feragat edebilir. Âkit Taraflar bahse konu feragatin detaylarını mektup teatisi ile belirleyeceklerdir.

MADDE 12- BİLDİRİM-ADRESLER

1. Burada yer alan taraflar arasındaki herhangi bir bildirim ve herhangi bir mutabakat TEDBİR'in numara ve başlığına açıkça atıfta bulunulan yazılı iletişime tabi olmalıdır. Bu tür bildirimler veya mutabakatlar aynı mektubu almaya yetkili tarafa gönderilen, ve bahsekonu taraf tarafından bildirilen adrese iletilen mektup yoluyla yapılacaktır. Acil durumlarda, mektup ile hemen teyid edilmesi kaydıyla, faks, telgraf veya teleks iletişimine izin verilecek ve bunlar geçerli bir şekilde gelmiş sayılacaktır.

2. Adresler her bir Finansman Anlaşmasında yer alırlar.


EK B- TAHKİM

Âkit Taraflar arasındaki, Çerçeve Anlaşması veya bir Finansman Anlaşmasından kaynaklanan, işbirliğinin Genel Esasları Madde 11 de hükme bağlanan prosedürün uygulanmasıyla çözüme kavuşturulmamış herhangi bir uyuşmazlık, aşağıda hükmolunduğu üzere Tahkim Mahkemesi tarafından tahkime sunulacaktır.

Böyle bir tahkimin tarafları bir yanda YARARLANICI diğer yanda KOMİSYON olacaklardır.

Tahkim Mahkemesi aşağıdaki şekilde atanan üç hakemden oluşacaktır.

- Bir hakem YARARLANICI tarafından atanacaktır.

- Bir ikinci hakem KOMİSYON tarafından atanacaktır.

- Üçüncü hakem (bundan sonra "UMPIRE" olarak anılacaktır) tarafların mutabakatıyla veya, mutabakata varamamışlar ise, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından atanacaktır.

Her bir hakem, bahse konu taraflardan birinin uyuşmazlığı tahkime sunmasını takip eden 30 gün içerisinde taraflar tarafından atanacaktır. Bu süre iki tarafın ortak onayı ile uzatılabilir. Taraflardan biri hakem atayamaz ise, bu hakem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından atanacaktır.

Tahkim prosedürü taraflar arasında kabul edilecektir. Tahkim prosedürü konusunda ortak anlaşma olmaması durumunda, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu prosedürü geçerli olacaktır.

Bu hüküm uyarınca atanan herhangi bir hakem istifa eder, vefat eder veya iş göremez hale gelirse, bir başka hakem, yerini aldığı hakemle aynı şekilde atanacaktır. Yerine geçen, ilk hakemin tüm yetki ve sorumluluklarına sahip olacaktır.


EK C

ÇERÇEVE ANLAŞMASININ KAPSAMI ( Madde 1)

- Avrupa Akdeniz Ortaklığı kapsamında ekonomik ve sosyal reformu desteklemek için Mali ve Teknik işbirliğinin uygulanmasına ilişkin kuralları belirleyen 23 Temmuz 1996 tarih ve (EC) 1488/96 sayılı MEDA Konsey Tüzüğü kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve AT arasında imzalanmış Finansman Anlaşmaları ve diğer belgeler.

- Türkiye'ye Katılım Öncesi Mali Yardıma ilişkin 17 Aralık 2001 tarih ve (EEC) 2500/2001 sayılı Konsey Tüzüğü veya bu Tüzüğü tadil eden veya yerini alan herhangi bir diğer Tüzük kapsamında imzalanmış Türkiye İçin Ulusal Katılım Öncesi Mali Yardım Programları.

- Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu arasında 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanmış Türkiye Cumhuriyeti'nin Topluluk Programlarına Katılımının Genel Esaslarına ilişkin Çerçeve Anlaşması ve spesifik programlar için Mutabakat Zabıtları kapsamında finanse edilecek projeler, çalışmalar ve faaliyetler.

- MEDA Bölgesel Programları da dahil, MEDA gibi diğer ilgili AT Programları kapsamında Türkiye'de uygulanan veya uygulanacak, AT tarafından finanse edilen projeler, AT-Türkiye Gümrük Birliğini yoğunlaştırmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 10 Nisan 2000 tarih ve EC 764/2000 sayılı Tüzük, Türkiye'de ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek amacıyla tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 22 Ocak 2001 tarih ve EC 257/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü.